فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • هادی حاجی باقر، چنگیز والمحمدی * صفحات 5-12
  هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اصلی مجازی سازی دسکتاپ با استفاده از تکنیک F. ANP و F. DEMATTEL می باشد.
  تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازلحاظ نوع سوال های پژوهش در زیر رده تحقیقات پیمایشی و از نظر گردآوری داده ها از روش توصیفی-پیمایشی می باشد. در این تحقیق از روش fuzzy ANP و fuzzy DEMATTEL استفاده شده است.
  از عوامل تاثیرگذار بر مجازی سازی دسکتاپ، 12 عامل مهم شناسایی شدند که عبارتنداز: بهره برداری از منابع، هزینه، زمان، امنیت.
  "هزینه" تاثیرپذیرترین عامل مجازی سازی دسکتاپ می باشد. به عبارتی این عامل، مشکل اصلی مسئله و گلوگاه موفقیت در مجازی سازی دسکتاپ است که توسط عوامل تاثیرگذار حل می شود. "بهره برداری از منابع" تاثیرگذارترین عامل مجازی سازی دسکتاپ می باشد که بیشترین اهمیت را دارد و مشکل مورد نظر را حل کرده و باید در اولویت قرار گیرد.
  به منظور تعیین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل شناسایی شده مجازی سازی دسکتاپ از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. بدین منظور پرسشنامه ای تهیه گردید و در اختیار کارشناسان و متخصصین این امر قرار گرفت و سپس توسط تکنیک F. ANP اوزان شاخص ها به شرح ذیل محاسبه گردید:بیشترین وزن مربوط به معیار "هزینه خرید سخت افزار و نرم افزار" می باشد. عامل "کاهش هزینه زیرساخت (شبکه) " اولویت دوم، "کاهش هزینه برق" اولویت سوم،"افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات" اولویت چهارم و "کاهش زمان کارها " اولویت پنجم در بین 12 عامل کسب کردند که تقریبا 74 ٪ از وزن کل عوامل را به خود اختصاص دادند.
  کلیدواژگان: رایانش ابری، مجازی سازی، دسکتاپ مجازی، دیمتل فازی، فرایند تجزیه و تحلیل شبکه ای فازی
 • علی رضاییان، محمد اسماعیل فدایی نژاد، ابراهیم جوشن * صفحات 27-37
  این تحقیق به بررسی و مقایسه اثر عوامل مالی رفتاری بر ارزش معاملات بازار طی سه دوره مختلف بازدهی بازار (روند رشدی، روند نزولی، روند ثابت) می پردازد. سه روند مذکور طی بازه زمانی 1390 تا 1394 در بازار سهام ایران شناسایی شده اند. داده های مورد استفاده از مراجعه به آرشیو داده های تاریخی شرکت بورس و اوراق بهادار تهران تهیه شده و برای نشان دادن اثر عوامل مالی رفتاری بر ارز معاملات از روش رگرسیون استفاده شد.
  نتایج پژوهش دلالت بر آن داشت که در روند رشدی بازار، فقط وجود اثر خوش بینی تایید شده و در شرایط نزولی اثر خوش بینی و بد بینی هر دو تایید شده و در روند ثابت اثر خوشبینی در سطح اطمینان بالاتری نیست به بدبینی تایید می گردد و در هیچ کدام از دوره ها اثر اعتماد تایید نشد.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، اعتماد، خوش بینی، بد بینی
 • مریم مستندی، محمد دالمن پور صفحات 39-56
  امروزه یکی از شیوه های نوین که در عرصه خدمات بانکی مورد توجه اساسی قرا ر گرفته است، عرضه خدمات مالی و بانکی با استفاده از خدمات تلفن همراه است. همانطور که تکنولوژی موبایل توسعه یافته است، بانکداری موبایلی هم به عنوان بخشی از زندگی روزانه پذیرفته شده است. هدف این تحقیق مقایسه چالش های پیش روی بانکداری موبایلی در میان بانک های خصوصی شهر زنجان می باشد. در این پژوهش به صورت موردی بانک های ملت و صادرات به صورت نمونه انتخاب گردیده اند. هدف تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری مورد بررسی کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان شبکه بانک های صادرات و ملت شهر زنجان می باشند. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون لوین، برابری واریانس متغیرهای توانایی فنی، حفظ امنیت اطلاعات، فرهنگ سازی، سهولت کاربرد و نوآوری خدمات رد و تنها برابری واریانس برای متغیر ضمانت های قانونی پذیرفته شده است. همچنین برابر ی میانگین متغیرهای حفظ امنیت اطلاعات، ضمانت های قانونی، فرهنگ سازی و نوآوری خدمات رد، و برابری میانگین متغیرهای توانایی فنی و سهولت کاربرد تایید شده است.
  کلیدواژگان: بانکداری موبایلی، بانکداری همراه، بانکداری اینترنتی، بانک ملت، بانک صادرات
 • جمشید صالحی صدقیانی، ابوالفضل تاجزاده نمین، مهدیه فناخسرو صفحات 57-76
  شناسایی چگونگی انتخاب مسکن و عوامل موثر بر آن و ترجیحات مشتریان برای خرید و یا اجاره مسکن یکی از نیازهای اساسی سیاست گذاران بخش مسکن می باشد. صنعت ساختمان سازی و بازار خرید و فروش، مسکن و ملک نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور و سبد هر خانواده دارد. امروزه تمام سازمان ها برای تداوم سودآوری و بازدهی خود، به دنبال جذب مشتری و افزایش رضایتمندی و شناخت ترجیحات آنها هستند. این مساله به خصوص برای مسکن سازان اهمیت ویژه ای دارد، زیرا مسکن برای مصرف کننده اش کالایی دائمی است.
  تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط بر ترجیحات مشتریان برای خرید و یا اجاره مسکن انجام شده است. این عوامل عبارتنداز: عوامل شخصی، اقتصادی، داخلی، خارجی و محیطی. در پژوهش کاربردی حاضر، داده های موردنیاز از طریق ابزار پرسشنامه و به روش نمونه گیری دردسترس از میان 385 نفر از جویندگان اجاره و یا خرید مسکن در شهر تهران گردآوری شد. به منظور سنجش روایی ابزار گردآوری، از تحلیل عاملی تاییدی و به منظور آزمون فرضیات از روش آزمون تی تک نمونه ای بهره گرفته شد.
  یافته ها نشان داد تمامی عوامل بر ترجیحات مشتریان خریدار و یا مستاجرین مسکن تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: عوامل اقتصادی، عوامل شخصی، عوامل داخلی، عوامل خارجی و عوامل محیطی
 • محمدیوسفی، محمد جلیلی* صفحات 77-95
   امروزه در محیط رقابتی ابزارهایی جهت کمک به مدیریت به منظور تولید بهینه مورد نیاز است سود آوری و کارائی سازمان ها هدف اصلی مدیران است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت میتواند با استفاده از اطلاعات به روز و دقیق در مورد جزئیات فعالیت ها و فرایندها این هدف را محقق می سازد در این پژوهش سعی بر این است که امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را در شرکتهای صنایع غذایی استان زنجان مورد بررسی قرار گیرد این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته شده است این تحقیق بصورت میدانی بوده و برای ارزیابی فرضیه ها پرسشنامه های با مقیاس لیکرت طراحی شده است که این پرسش نامه در اختیار مدیران و سرپرستان مالی شرکتهای صنایع غذایی استان زنجان جهت تجزیه و تحلیل فرضیات ذیل قرار گرفت بستر مناسبی از لحاظ علمی جهت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای صنایع غذایی استان زنجان وجود دارد راهکار های مناسبی برای تشریح مزایای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت جهت جلوگیری از مقاومت کارکنان در نظر گرفته شده است به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت پیچیدگی کافی در فرایند تولید با در نظر گرفتن حجم آن در شرکتهای صنایع غذایی استان زنجان وجود دارد برای طراحی مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت امکان شناسایی محرکهای هزینه و عامل فعالیت در شرکتهای صنایع غذایی استان زنجان وجود دارد نتایج بدست آمده ابتداء با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شدو سپس با استفاده از آزمون T_TEST تک نمونه ای در سطح اطمینان 95 % بررسی شده است نتایج حاکی از آن است که امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای صنایع غذایی استان زنجان وجود دارد.
  کلیدواژگان: هزینه یابی بر مبنای فعالیت، محرک هزینه، عامل فعالیت، موضوع هزینه
 • یداله رجایی*، مهین نصیری ، نبیاللهمحمدی صفحات 97-118
  این پژوهش، ارتباط بین مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و محدودیت تامین منابع مالی شرکت به واسطه اندازه و اهرم مالی را موردبررسی قرار می دهد. دوره زمانی این پژوهش از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 هست. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 73 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش به روش حذف سامانمند با اعمال محدودیت ها، از بین شرکت های جامعه انتخاب شد. روش گردآوری داده ها غیرتعاملی- پس رویدادی است که داده های موردنیاز پژوهش از صورت های مالی شرکت های موردمطالعه در نرم افزار ره آورد نوین استخراج شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شد. روش پژوهش از بعد هدف توصیفی، از بعد استفاده کننده از پژوهش، کاربردی و از بعد زمان مقطعی هست و روش تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که یک ارتباط معناداری بین مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و کاهش محدودیت تامین منابع مالی وجود دارد.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، محدودیت تامین مالی، شاخص کاپلان و زینگالاس، شاخص وایتد
 • طاهر روشندل اربطانی ، طهمورث حسنقلی پور ، حبیب ابراهیم پور ، مجتبی رمضانی* صفحات 119-136
  آنچه در بازاریابی حائز اهمیت است ارتباطات است؛ به گونهای که امروزه ارتباطات جزء لاینفک کلیه استراتژی های بازاریابی به شمار میروند، زیرا نقش مهمی در ایجاد آگاهی در مشتریان در ارتباط با محصولات و خدمات سازمانها داشته، تا حد زیادی در ایجاد جایگاه مناسب برای سازمان در بازار نقش دارند. در این راستا تبلیغات که یکی از اجزای مهم و تاثیرگذار فرایند بازاریابی و یکی از ابزار ارتباطات است. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف ارائه الگویی از روابط علت و معلولی اثربخشی تبلیغات برای صادرات محصولات غیرنفتی استان آذربایجان شرقی به کشورهای برای نیل به هدف فوق یک سوال اصلی و دو سوال فرعی تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق کلیه صادرکنندگان استان آذربایجان شرقی در فاصله سالهای 1390 تا 1394 می باشد که بر اساس امار سازمان صنعت، معدن و تجارت تعداد آنها 161 نفر تعیین شده است.  برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش دیمتل فازی استفاده شده است. برای جمعآوری داده های لازم از پرسشنامه مخصوص دیمتل فازی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان میدهد که تداوم و استمرار تبلیغات، ایجاد تصویر ذهنی مثبت نسبت به محصول یا خدمت، ابتکار و خلاقیت موجود در تبلیغ، نوع رسانه، زمان مناسب ارائه تبلیغ، تکرار دفعات تبلیغات، صداقت در پیام های تبلیغاتی و شهرت و وجهه خوب برند هشت سازه اصلی تحقیق میباشند. که تداوم و استمرار تبلیغات ، ایجاد تصویر ذهنی مثبت نسبت به محصول یا خدمت، ابتکار و خلاقیت موجود در تبلیغ و نوع رسانه تاثرگذارترین سازه ها و زمان مناسب ارائه تبلیغ، تکرار دفعات تبلیغات، صداقت در پیام های تبلیغاتی و شهرت و وجهه خوب برند تاثیرپذیرترین سازه های تحقیق می باشند.
  کلیدواژگان: اثربخشی تبلیغات، محصولات غیرنفتی، تصویر ذهنی، DEMATEL فازی
 • شهره اصغری گیلده، محسن حمیدیان *، بهزاد یوسفیان امیرخیز صفحات 145-166
  در این پژوهش، رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با بازدهی بازار، تعداد دفعات معامله و سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار دادیم. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های 1392-1388) می باشد. در نهایت با توجه به محدودیت های پژوهش اطلاعات مربوط به 160 شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 113 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین اختلاف قیمت پیشنهادی و بازده بازار رابطه وجود ندارد و بین اختلاف قیمت پیشنهادی و تعداد دفعات معامله سرعت گردش سهام و سرعت گردش سهام رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: اختلاف قیمت پیشنهادی، سرعت گردش سهام، بازده بازار، اهرم مالی، تعداد دفعات معاملات
 • بهرام علیشیری طالقانی، فاطمه ورعی صفحات 167-182
  این پژوهش به مطالعه دقیق عوامل موثر بر انتخاب استراتژی های مدیریت دانش پرداخته است، در این راستا با توجه متغیرهای استخراج شده از مطالعات گذشته و به روش تحلیل عاملی اکتشافی 10 عامل اصلی با متغیرهای فرعی هر کدام شناسایی شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بوده و روایی محتوایی از مبانی نظری تحقیق توسط استادان مجرب تایید گردیده و اعتبار ساختاری آن با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است. به منظور تعیین پایایی آن ازآلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن 0/805 برآورد گردیده است اهمیت و اولویت این عوامل با آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که بر این اساس عوامل ارزیابی و استراتژیک و فرهنگی به عنوان مهم ترین عوامل شناسایی شده اند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش، تحلیل عاملی اکتشافی
 • منیره دیزجی *، مریم حبیب پورفتاحی صفحات 183-195
  سرمایه گذاری به عنوان یکی از مسائل عمده اقتصادی مطرح بوده و برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی تشکیل سرمایه در هر کشوری از اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان صنعت، یکی از بخش های مهم اقتصادی است که نیاز به سرمایه بیشتری دارد و برای توسعه این بخش، رشد سرمایه- گذاری باید شتاب بیشتری بگیرد. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تاثیر صادرات، تحقیق و توسعه، ارزش افزوده و تورم بر سرمایه گذاری در صنایع مختلف ایران برحسب کدهای ISIC میباشد. جامعه آماری برای این مطالعه 22 گروه صنعتی طی دوره زمانی 1375-1392 می باشد که با مدل اقتصاد-سنجی داده های پانل براساس نرم افزار Eviews برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد ارزش افزوده، صادرات و مخارج تحقیق و توسعه در دوره مذبور تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری در صنایع مورد بررسی داشته اند؛ به طوری که افزایش یک درصد ارزش افزوده، صادرات و تحقیق و توسعه به ترتیب 0/26 0/09 و 98/0 درصد منجر به افزایش در سرمایه گذاری در صنایع مختلف شده است. همچنین یافته های تحقیق نشان داد عامل تورم اثر منفی و غیرمعنی داری بر سرمایه گذاری داشته است.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه، ارزش افزوده، تورم، صادرات