فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 12 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اکرم قدیمی * صفحات 5-25
  ترویج علم از مباحث نوینی است که در سال های اخیر توجه زیادی به آن معطوف شده است. ترویج علم تلاش برای انعکاس اندیشه های علمی به روشی است که تمام افراد بتوانند مفاهیم اساسی یک علم را درک کنند به عبارت دیگر فهم عامه از علم را ترویج علم می نامند به عبارتی ترویج علم آسان سازی ادبیات علمی برای افرادی است که یا توانایی درک مفاهیم علمی را ندارند و یا دسترسی به مفاهیم اولیه علمی برایشان میسر نیست. هدف اولیه ترویج علم افزایش درک عامه از علم است. در حال حاضر کشورهای مختلف برای کارآمد ساختن سیاست های خود در حوزه ترویج علم، به اصلاح مقررات و اسناد مربوط به ترویج علم روی آورده اند.  نظر به تجربه کشور طی سال های اخیر و روند نه چندان سریع دستاوردهای علمی به عرصه اقتصادی و عمومی به عنوان یکی از اقدام های اساسی و «آگاه سازی» ، جامعه و همچنین وجود فاصله میان صاحبان علم و جامعه الزامهای پایه برای دستیابی به حد قابل قبولی از موفقیت در عرصه ترویج علم مطرح شد. بنابراین، بر آن شدیم با هدف «تبیین مفاهیم مرتبط با ترویج علم، مدل ها و الگوهای ترویج علم و تحلیل موقعیت و وضعیت ترویج علم در ایران و به تبع آن تدوین نظام ترویج علم در ایران» بسته آگاه سازی با عنوان «بسته برنامه های مربوط به آگاه سازی در خصوص ترویج علم و نقشه جامع علمی کشور» تهیه کنیم.  در این راستا علاوه بر هدف فوقالذکر، بسته برنامه های مربوط به آگاهسازی در خصوص ترویج علم و نقشه جامع علمی کشور درصدد است کلیه گروه های جامعه در امر ترویج علم را در این پروسه دخیل سازد و به این سوال پاسخ دهد که «مهمترین رکن در تدوین برنامه های مربوط به آگاهسازی در خصوص ترویج علم و نقشه جامع علمی کشور چیست؟»
  این بسته بر آن است با حرکت از رویکرد برگزاری موردی برنامه ها و همچنین جذب مناب ع برای برگزاری رویدادها، به فرهنگ سازی علمی و ترغیب جامعه و سیاست گذاران برای ورود به این عرصه با تکیه بر نوآوری و تغییر در نگرش عموم مردم و سیاست گذاران را دنبال کند و با جهت دهی سیاست گذاران، برای ورود فعالانه و موثر به فضای خلاقانه ترویج علم تلاش می کند در باورها، رفتارها و جلب مشارکت علمی جامعه تغییر ایجاد کند.
  استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت های علمی- ترویجی کشور و ارائه راهکار برای تسهیل فرایند توانمندسازی دستاندرکاران حوزه ترویج علم از مهم ترین ابزارهای پیشنهادی این بسته برای نیل به اهدافی است که اصولا برای تحقق آنها چنین برنامه ای به رشته تحریر درآمده است.  تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به جایگاه برتر علمی در سطح منطقه و جهانی، گذار از وضعیت فعلی جامعه در خصوص باورهای علمی و به تبع آن جهش به سوی جامعه ای علمی، نیازمند تحولی اساسی در کلیه ساختارهای علمی- ترویجی است. این بسته به ارائه چشم انداز و ارزش ها، اهداف، گروه های مخاطب، نتایج مورد انتظار و سیاست های کلی اجرایی این عرصه و چالش های نظام ترویج علم در ایران پرداخته است.
  کلیدواژگان: ترویج علم، آگاه سازی، نقشه جامع علمی کشور، نظام علم و فناوری، فرهنگ سازی
 • سیدعلی اصغری * صفحات 27-41
  در برنامه های توسعه ایران به نحو فزاینده جریان اصلی توسعه پایدار الگوی حل بحران محیط زیست قرار گرفته است. به همین دلیل این مسئله قابل طرح است که آرمان توسعه پایدار تا چه حد شایسته پیروی است و آیا پیاده سازی کامل آن مشکلات ناشی از توسعه به ویژه مشکلات محیط زیست را حل خواهد کرد. هدف مقاله پیش رو این است که با تمرکز بر دستورکار 2030 و «اهداف توسعه پایدار» به عنوان سند جاری جریان اصلی توسعه پایدار، پاسخ این مسئله را جستجو کند. روشی که برای این منظور به کار گرفته شد عبارت بود از بررسی و تحلیل و نقد دستورکار 2030 و اهداف توسعه پایدار، به این صورت که سابقه، جایگاه و امتیازهای این سند مورد بررسی قرار گرفت؛ کاستی های آن در سه بخش مورد تبیین قرار گرفت؛ و استمرار مولفه های تعیین کننده جریان اصلی توسعه پایدار در آن به بحث گذاشته شد. رئوس نتایج حاصل شده عبارتاند از: اهداف توسعه پایدار می خواهد جانب این هر سه را نگاه دارد: 1- اقلیت ثروتمند جهان بتوانند به افزایش رشد ادامه دهند، 2- زمین را نجات دهد، 3- فقر را ریشه کن کند. اما این سه به نحوی که در اهداف توسعه پایدار مطرح شده، غیرقابل جمعاند. برنامه دستورکار 2030 برای ریشه کنی فقر مبتنی بر مدل قدیمی رشد است. کاستی بنیادین دیگر دستورکار 2030 ، ادامه تسلط جهان بینی توسعه بر آن است. اینها جنبه هایی از دستورکار 2030 است که از ویژگی های جریان اصلی توسعه پایدار نشات می گیرد و ما را دست کم باید به فکر جدی وامیدارد به نحوی که در مواجهه با آن از آنچه تاکنون بوده ایم بیشتر بیاندیشیم.
  کلیدواژگان: نجات زمین، ریشه کنی فقر، افزایش رشد اقتصادی، سنجه پیشرفت انسان، جهان بینی توسعه
 • غلامحسین کرمی، کورش رضایی مقدم * صفحات 43-60
  سیاست ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه های توسعه؛ پیامدهای مختلف مثبت و منفی دارند. ارزیابی تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی سعی دارد به شکلی روشمند این پیامدها را پیش بینی و مدیریت کند. شناسایی و ارزیابی از عملکرد و اثرات برنامه های توسعه از طریق نظرسنجی و آشنایی با دیدگاه، ادراک و نگرش مردم یکی از روش های دخالت دادن گروه های ذینفع است. مبادله اطلاعات بین مردم محلی و مجریان، آنان را نسبت به شرایط اقتصادی اجتماعی کنونی، نحوه کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت در آینده و شناسایی فرصت های پیشرفت مطلع می کند. این فرایند به افراد اطمینان می دهد که آنها کنار گذاشته نخواهند شد و حضور موثری در تصمیمهای مربوط به طرح های توسعه خواهند داشت. این پژوهش علاوه بر مفاهیم نظری ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی، جایگاه ادراک و نگرش را در ارزیابی مشارکتی اثرات بررسی کرده است. در ادامه تعدادی از پژوهش های ارزیابی اثرات و به طور ویژه مرتبط با توسعه روستایی، کشاورزی و منابع طبیعی را بررسی و به روش تحلیل محتوا، نشانزدهای (آثار) مثبت و منفی آنها را بر محیط طبیعی و انسانی استخراج کرده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات، طرح های توسعه، مدیریت محیط زیست
 • مصطفی مهرآیین *، سپیده کیانپور صفحات 61-78
  تاکنون، در ادبیات مربوط به آسیبپذیری جوامع در مقابل خطرات طبیعی، بر سه رویکرد یا پارادایم فکری تاکید شده است. دیدگاه نخست به خطرات طبیعی به عنوان «عمل خداوند» می نگرد و آن را یا نشانی از عقوبت خداوند در مقابل گناهان انسان میداند، یا نشانی از آخرالزمان، یا فرصتی برای تبلیغ دین و نزدیک کردن مردم به خداوند.
  با وقوع زلزله لیسبون در پرتغال بود که برای نخستین بار این دیدگاه به پرسش گرفته شد و مفاهیم «طبیعت» و «نیروهای طبیعی» جایگزین مفهوم «فراطبیعت» شدند. این تحول نقطه آغاز رویکرد دوم بود که به خطرات طبیعی به عنوان «عمل طبیعت» مینگرد. این رویکرد، به زبان توبین و مونتز، تمام مسئولیت فجایع طبیعی را به فرایندهای جهان ژئوفیزیکی نسبت میدهد و ریشه مرگهای گسترده و ویرانی حاصل از فجایع را در نیروهای غلیان کرده طبیعت جستجو میکند. در این رویکرد، به فجایع طبیعی به عنوان پدیده های تصادفی (اتفاقی) نگریسته می شود که به لحاظ اخلاقی بیخاصیت و بیاثرند. این رویدادها رویدادهای اتفاقیاند که فراتر از کنترل انساناند. به طور خلاصه، تاکید بر این نکته است که طبیعت تبدیل به یک پدیده منفی و شرور شود. در پاسخ به نقصانهای این دو رویکرد، رویکرد سوم شکل گرفت که به فرایند تبدیل شدن خطر طبیعی به فاجعه به عنوان «عمل جامعه» نگاه میکند. بنا به این رویکرد، «بلایا رویدادهای اجتماعی اند»: آنها ریشه در الگوهای سکونت انسانی، فرایندهای سیاسی- اجتماعی، نظام باورهای حاکم بر جوامع و خطاهای فناورانه دارند. تاثیرات آنها نیز به طور تصادفی در جامعه توزیع نمیشود، برعکس پیامدهای این رویدادهای ویرانگر در راستای محورهایی همچون طبقه، نژاد، جنسیت و… نظم و الگو می یابد. در این مقاله، با شرح دقیق مفروضات و منطق درونی هر یک از این رویکردها، میکوشیم نشان دهیم برخورد با خطرات طبیعی نیازمند فراتر رفتن از مباحث موجود و دست یافتن به نظری های است که مسائلی از قبیل کیفیت کالبدی جامعه (اعم از ابعاد سازه ای و غیرسازه ای آن) ، مسئله نظم نهادی جامعه، مسئله مشارکت اجتماعی، مسئله باورهای فرهنگی، مسئله نظم اقتصادی و بالاخره مسئله عدالت را در کانون خود جای دهد.
  کلیدواژگان: خطر طبیعی، عمل خداوند، عمل طبیعت، عمل جامعه، رویکرد ترکیبی، آسیب پذیری اجتماعی
 • مهدی نصراصفهانی، قاسم شهسواری، مهربان هادی پیکانی * صفحات 79-97
  طی سال های اخیر پیشرفت ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به آغاز عصر جدید اصلا حات در بخش عمومی شده است. این اصلا حات از طریق استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به دگرگونی سیاست ها، فرایندها و کارکردهای بخش عمومی انجامیده است. برنامه های اجرایی دولت الکترونیک، دموکراسی الکترونیک و حرکت به سمت حکمرانی الکترونیک نه فقط به منظور ارائه هرچه مطلوبتر خدمات به شهروندان، بلکه برای بهبود کارایی و اثربخشی بخش عمومی، افزایش مشارکت مردم در امور عمومی و سیاسی و ایجاد شفافیت و پاسخگویی در امور دولتی طراحی شده است. در این زمینه دموکراسی الکترونیک به عنوان اهرمی برای شفافیت در عرصه های سیاسی دولت در نظر گرفته می شود و مطرح شدن برنامه دولت الکترونیک و حرکت به سمت حکمرانی الکترونیک همراه با توسعه مداوم فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به این اتفاق نظر شده است که استفاده از این فناوری های نوین هرچه سریعتر در تمامی عرصه های ارائه خدمات به شهروندان جامعه اجرایی شود؛ و در نهایت با استفاده از این فناورهای نوین در عرصه های سیاسی، دولتی و مدیریتی زمینه مشارکت و تعامل هرچه بیشتر بین مردم و نهادهای حکومتی حاصل شود. در این نوشتار پس از طرح بررسی مفاهیم و مولفه های اصلی مرتبط با دولت الکترونیک، حکومت الکترونیک، حکمرانی الکترونیک و دموکراسی الکترونیک و مقایسه موردی آنها با یکدیگر به بررسی چالش های پیش روی اجرای دموکراسی الکترونیکی و حکومت الکترونیک در جهان و ایران پرداخته و در نهایت به بیان آینده حکومت الکترونیک پرداخته خواهد شد.
  کلیدواژگان: دموکراسی، حکمرانی، دموکراسی الکترونیک، دولت الکترونیک، حکمرانی الکترونیک
 • حمید کریمی گوغری *، غلامحسین کرمی، کورش رضایی مقدم صفحات 99-112
  به دلیل نقش راهبردی و رسالت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و تامین نیازهای اساسی جامعه، برنامه ریزی و بهره گیری مطلوب از منابع و عوامل تولید ضروری به نظر می رسد. همچنین لازم به ذکر است که بازنگری و ارزیابی فعالیت های انجام شده نیز می تواند این فرایند را تسهیل کند. توسعه کشاورزی نیازمند توسعه تعاملی سیستم های دانش و اطلاعات کشاورزی، فناوری ها و فعالیت هاست. در همین راستا گروهی از دانشمندان طبیعت گرا، رهیافت پیش الگوی تعاملی ترویج کشاورزی را بنی ان نهادند. پژوهش حاضر به ش یوه تحلیلی- انتقادی، ضمن توصیف مراحل پنجگانه این رهیافت، نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده است. طبق ان ت یج تحلیل از مهم ترین نقاط قوت این الگو می توان به مفاهیم مشارکت کنشگران، شبکه تعاملی، ابعاد نرم فناور ی، محیط زیست و رویکرد میان رشته ای اشاره کرد. همچنین تبیین نشدن کامل و ناتمام ماندن موضوع هایی از قبیل ساختار تعارض ها، کیفیت مشارکت، رفتار پذیرش در انتقال فناوری، کانال های ارتباط ی، زمینه ها ی سیاسی، توانمندسازی، اقتصاد و بازارهای مالی و ارزیابی اهداف از نقاط منفی این الگو است.
  کلیدواژگان: پیش الگوی تعاملی، توسعه کشاورزی، ترویج فناوری، سیستم های اجتماعی - اکولوژیکی
 • محمد امین برادران نیکو *، آرش موسوی صفحات 113-130
  تاثیر رسانه های دیجیتال در زندگی امروزه سبب شده است تا اندیشمندان اخلاق تلاش کنند چهارچوب هنجاری مناسبی برای مواجهه با فناوری اطلاعات ارائه دهند. در این مقاله دیدگاه چارلز اس، به عنوان یکی از اندیشمندان معاصر در این حوزه را معرفی میکنیم. «اس» از رویکردهای هنجاری اخلاق کنفسیوس، فضیلت و مراقبت دفاع میکند و نشان میدهد این نظریه های هنجاری به دلیل توجه به نقش عاطفه در تصمیم گیری اخلاقی و انعطاف پذیری بیشتر، بهتر از نظریه های پیامدگرایی و وظیفه گرایی مسائل اخلاقی دنیای دیجیتال را حل می کنند. همچنین «چارلز اس» معتقد است بهترین نظریه فرااخلاقی برای مواجهه با تفاوت های ارزشی و هنجاری در میان فرهنگهای گوناگون، پلورالیسم اخلاقی است. پلورالیسم اخلاقی، برخلاف نسبی گرایی، گفتوگوی میان فرهنگی را ممکن میسازد و بر خلاف مطلق گرایی، از امپریالیسم فرهنگی جلوگیری میکند.
  کلیدواژگان: اخلاق کاربردی، اخلاق فناوری اطلاعات، اخلاق فضیلت، پلورالیسم اخلاقی
 • تاب! زیرا کودکان با بازی می آموزند / معرفی نه اد ترویج علم: نشر دیبایه
  صفحات 131-137
 • صفحه 139
|
 • Akram Ghadimi * Pages 5-25
  Science popularization is one of the new topics which has captured a lot of interest in recent years. Science popularization is an attempt to reflect scientific thoughts to enable the general public to comprehend the essential concepts of a particular science. In other words, the general public understanding of science is called Science Popularization. Science popularization in a sense is facilitating the comprehension of scientific literature for the people who either are incapable of scientific concepts or do not have access to the preliminary scientific concepts. The primary aim of science popularization is increasing the comprehension of general public about the science. Currently, many countries are reforming the regulations and documents related to the science popularization in order to make their policies concerning science popularization more effective. Considering the experience of our country in recent years and the slow process of incorporating scientific achievements into economic and public spheres and the gap between scientists and the society, the Center for the Scientific Policies of the Country has come to the conclusion that developing plans for science popularization is one of the essential and basic requirements to reach an acceptable base for success in the area of science popularization. As a result, this center has decided to prepare the package of science popularization plan entitled “Science popularization plans package within the framework of the comprehensive scientific road map of the country” with the aim of “explaining concepts related to the science popularization, Models and Patterns of science popularization and the analysis of the situation and status of science popularization as well as preparing the science popularization system in Iran”. In this regard, in addition to the above-mentioned aim, the Science popularization plans package within the framework of the comprehensive scientific road map of the country, is attempting to involve all groups in society in this process and respond to the following question: “Is Science popularization plans package within the framework of the comprehensive scientific road map of the country, possible?” This package is trying to leave the approach of occasional convening of plans and absorbing resources for these events, and arrive at scientific acculturation and persuading the public and policy-makers to enter in this sphere with emphasis on innovation and change in the perception of general public and policy-makers and by offering direction to policy-makers and by pursuing an active and effective approach regarding science popularization is trying to transform beliefs, behaviours, and the scientific participation in society. Maximum utilization of science popularization capacity of the country and proposing an approach for facilitating the process of empowering those who are involved in science popularization is one of the most important instruments this package offers, and this package has been introduced in order to attain this goal. Actualization of Iran’s goals in reaching a higher scientific status at regional and international levels, the transition from the current situation of the society concerning scientific beliefs and the leap toward a scientific society which will follow, requires a substantial transformation in all of the scientific popularization structures. This package includes six programs for science popularization. It has also offered the vision, values, aims, targeted Groups, and has analyzed the expected results, the overall implementation policies, and the challenges facing the science popularization system of Iran.
  Keywords: Popularization of Science, National Scientific Comprehensive plan, Culture- building, Science, technology system
 • Ali Asghari * Pages 27-41
  In Iran’s Development Plans, Mainstream Sustainable Development has increasingly become the standard for resolving the environmental crisis. Therefore, the question is to what extent sustainable development goal deserves adherence; and whether complete implementation of it will resolve the problems caused by development, especially environmental problems. The aim of this article has been to answer this question by focusing on Agenda 2030 and “Sustainable Development Goals” as the current document of Mainstream Sustainable Development. The method was to examine, analyse, and critique Agenda 2030 and Sustainable Development Goals: background, standing, and advantages of this document was examined; its inadequacies was explained in three parts; and continuation in it of the key constituents of Mainstream Sustainable Development was discussed. The main results were as follows. Sustainable Development Goals wants to preserve three aspects at the same time: it wants not to disturb the economic growth of the wealthy minority of the world; it wants to save the Earth; and it wants to eradicate poverty. But these three goals as propounded in Sustainable Development Goals cannot coexist. Agenda 2030’s programme for eradicating poverty is based on the old model of growth. Another fundamental inadequacy of Agenda 2030 is that it is still dominated by the worldview of development. These are aspects of Agenda 2030 that originate in the features of Mainstream Sustainable Development and should make us ponder so as to be much warier than before in dealing with it.
  Keywords: Saving the Earth, Eradication of Poverty, Economic Growth, Criterion of Human Progress, Worldview of Development
 • Gholamhossein Karami, Kurosh Rezaei, Moghaddam * Pages 43-60
  Policies, programmes, plans and projects of development have different positive and negative consequences. Environmental and social impact assessment attempts to predict and manage this impacts systematically. Identifying and evaluating the performance and effects of development programs through survey and familiarity with the people’s views, perceptions and attitudes is one way of involving the stakeholders. The information exchange between local people and administrators will inform them about the current social and economic conditions, how to reduce the negative effects and increase the positive effects in the future and identify the progress opportunities. This process assures people that they will not be dropped out and will have an effective presence in development-related decision-making. This study in addition to theoretical concepts of environmental and social impact assessment, has investigated the position of perception and attitude in participatory impacts assessment. In the following, by means of content analysis, a number of impact assessment studies, especially those related to rural development, agriculture and natural resources are investigated and their positive and negative effects on natural and human environment are extracted.
  Keywords: Impact assessment, Development plans, Environment management
 • Mostafa Mehraeen *, Sepideh Kianpour Pages 61-78
  So far, literature on the vulnerability of communities against natural hazards has been emphasized on three intellectual paradigms. The first view of natural hazards is "God's action" that believe natural hazards are either a punishment of God against human sins, or an apocalypse, or an opportunity to propagate religion and bring people closer to God. With the occurrence of the Lisbon earthquake in Portugal, for the first time, this viewpoint was questioned, and the concepts of "nature" and "natural forces" replaced the concept of "supernaturalism." This development was the starting point of the second approach, which referred to natural hazards as "the act of nature." This approach, in the words of Tobin and Montes, relates the entire responsibility of natural disasters to the processes of the geophysical world and searches for the root of massive deaths and devastation resulting from disasters in the forces of nature. In this approach, natural disasters are seen as random (accidental) phenomena that are morally unsustainable and ineffective. These events are incidental events that go beyond human control. In short, the emphasis is on the fact that nature is becoming a negative and evil phenomenon. In response to the deficiencies of these two approaches, the third approach emerges, which looks at the process of becoming a natural disaster to disaster as "community action." According to this approach, "disasters are social events": they are rooted in patterns of human habitation, socio-political processes, the system of beliefs in societies and technological errors. Their effects are not randomly distributed in the community. In contrast, the consequences of these devastating events find order in line with axes such as class, race, and gender. In this paper, with a detailed description of the assumptions and logic of each of these approaches, we try to show that dealing with natural hazards requires going beyond the existing discussions and achieving a mixed theory that addresses issues such as the physical quality of society (including Its structural and non-structural dimensions), the question of the institutional order of the society, the issue of social participation, the issue of cultural beliefs, the question of economic order, and finally the issue of justice.
  Keywords: Natural hazard, God's action, nature action, community action, combination approach, social vulnerability
 • Mehdi Nasr Esfahani , Qasim Shahsavari , Mehrban Hadi Peykani * Pages 79-97
  Recent developments in the field of information and communication technology in recent years have led to the start of a new era of reform in the public sector. These reforms, through the use of ICT tools, have led to changes in the policies, processes and functions of the public sector. E-government’s executive plans, edemocracy and the move towards electronic governance not only aim to provide citizens with services as much as possible, but also to improve the efficiency and effectiveness of the public sector, increase public participation in public and political affairs, and create transparency and accountability in state-owned design. ST In this regard, electoral democracy is seen as a leverage for transparency in the political arena of the government. The introduction of the egovernment plan and the move towards e-government, coupled with the continued development of information and communication technology, has led to the consensus that using these new technologies as soon as possible in all areas of service delivery to the community of executives, and ultimately The use of these new technologies in the political, governmental and managerial fields will bring about greater participation and interaction between people and government institutions. In this paper, after reviewing the chief concepts and aspects related to e-government, e-governance, e-governorship, and electoral democracy, and their case comparison, examine the challenges posed by the implementation of e-democracy and e-government in the world and Iran, and will ultimately address the future of e-governance.
  Keywords: democracy, governance, electronics democracy, e-government, electronics governance
 • Hamid Karimi, Gougheri *, Gholam Hossein Karami , Kurosh Rezaei, Moghaddam Pages 99-112
  Due to the strategic role and mission of the agricultural sector in economic and social development and also meeting the basic needs of the society, it is necessary to plan and utilize the resources and factors of production. Furthermore, it is worth mentioning that reviewing and evaluating performed activities can facilitate this process. Agricultural development requires an interactive development of agricultural knowledge and information systems, technologies, and activities. In this regard, a group of naturalistic scholars established an interactive prototype approach for technology promotion and development for agricultural sector. This criticalanalytical study not only describes the five-step approach, but also examines its strengths and weaknesses. According to the results of the analysis, the most important strengths of the model are participation conceptions of the actors, interactive network, and soft dimensions of technology, environment, and interdisciplinary approach. In addition, the lack of complete explanation and also incomplete discussion of issues such structure of conflicts, the quality of participation, acceptance behavior regarding technology transfer, communication channels, political contexts, empowerment, economics and financial markets, and the assessment of the goals are weaknesses of this model.
  Keywords: Interactive prototype, Agricultural development, Technology promotion, Ecological, social systems
 • Mohammad Amin Baradaran Nikoo *, Arash Mousavi Pages 113-130
  Since digital media have affected daily life, the philosophers of ethics are trying to offer an appropriate normative framework for Information Technology. This paper introduces the views of Charles Ess, as one of the contemporary thinkers in this field. Ess defends the normative approaches of the Confucian, Virtue and Care Ethics. He demonstrates that due to the role of emotion in moral decision making and more flexibility, these theories have solved the ethical problems better than consequentialist and deontological theories. Furthermore, Ess argues that pluralism is the best meta-ethical theory to encounter different values and norms in different cultures. The ethical pluralism, unlike relativism, allows an intercultural dialogue .It also ,unlike absolutism, prevents cultural imperialism.
  Keywords: Applied ethics, Information technology ethics, Virtue ethics, Ethical pluralism