فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/12
 • تعداد عناوین: 38
|
 • سمانه رازقی، رضا یزدانی، امیر راعی * صفحات 1-13
  با توجه به قابلیت ارتقای هوش هیجانی در تمام طول عمر، در صورت اثبات رابطه ی معنی دار بین هوش هیجانی و مهارت های اخلاقی، می توان با برنامه ریزی های لازم، گام های مثبتی را برای ارتقای مهارت های اخلاقی دانشجویان برداشت. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی با مهارت های اخلاقی دانشجویان سال سوم و آخر دانشکده ی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. در این مطالعه ی مقطعی، همه ی دانشجویان سال سوم و آخر دانشکده ی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. از شرکت کنندگان در مطالعه در یکی از کلاس های درسی خواسته شد که پرسش نامه ی فارسی شده و استانداردشده ی هوش هیجانی بار-اون (Bar-On Emotional Quotient Inventory: EQI) و پرسش نامه ی استانداردشده ی مهارت های اخلاقی (Moral Skills Inventory) را پر کنند. در نهایت، اطلاعات به دست آمده از نظر آماری تجزیه و تحلیل شد. نتایج بررسی های آماری نشان دهنده ی وجود رابطه ی معنی دار بین برخی مولفه های هوش هیجانی با برخی حوزه های مهارت های اخلاقی است. بااین حال بین نمره ی کل هوش هیجانی و نمره ی کل مهارت های اخلاقی رابطه ی معنی دار دیده نشد. نمره ی کل مهارت های اخلاقی دانشجویان با هیچ یک از ویژگی های دموگرافیک رابطه ی معنی داری نداشت. دانشجویان متاهل به طور معنی داری در حوزه ی شجاعت اخلاقی امتیاز بهتری داشتند (03/0=P). یافته های پژوهش حاضر نشان داد که نمره ی کلی هوش هیجانی و مهارت های اخلاقی در دانشجویان دندان پزشکی رابطه ی معنی داری با یکدیگر ندارند.
  کلیدواژگان: اخلاق، دانشجویان دندان پزشکی، هوش هیجانی
 • حسنعلی موذن زادگان*، حامد رهدارپور صفحات 14-25
  از سال 1984 با ایجاد رویکردی نوین در حقوق کیفری با عنوان «اصل کیفیت قانون» توسط دیوان اروپایی حقوق بشر، حقوق کیفری بیش ازپیش با موازین عدالت و اخلاق اجتماعی سازگاری یافت. براساس این اصل، فقط قانونی را می توان از نظر موازین اخلاقی و حقوق بشری قانون کیفی دانست که مطابق با مولفه های کیفیت قانون باشد و فقدان هر کدام از این شرایط، قانون مربوطه را از درجه ی اعتبار ساقط می کند. در این مقاله، با بررسی مجدد مسوولیت پزشک و تاکید بر ماده ی 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان هسته ی مرکزی قانونگذاری در این باب، و براساس مقومات اصل کیفیت قانون، این نتیجه اتخاذ شده است که مقرره ی مورد اشاره و سایر مقررات مربوط به این باب حتی در سیر قانونگذاری نیز با مولفه های اصل کیفیت قانون هماهنگ نیست. بررسی حکم ماده ی 495 و نیز سنجش میزان هماهنگی آن با تبصره ی 1 همین ماده و سایر مقرره های مربوط به مسوولیت پزشک از جمله مواد 158 (بند ج) و 510 و نیز ای هام و ابهام گویی در خصوص مفهوم تقصیر و همچنین سرنوشت مردد ضمان در صورت بروز حادثه با وجود رعایت موازین فنی و علمی، همگی بر عدم کیفیت قانونگذاری به علت بروز هر سه اشکال عدم شفافیت، پیش بینی ناپذیری و نیز عدم قابلیت دسترسی ماهوی دلالت دارد؛ بنابراین با احرازنکردن معیارهای حداقلی مبتنی بر اخلاق اجتماعی و حقوق بشر، مقررات گذاری مربوطه فاقد کیفیت لازم است و در نتیجه قانونگذاری مجدد منطبق با معیارهای کیفیت قانون در این خصوص توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق قانونگذاری، اصل کیفیت قانون (اصل کیفی بودن قانون)، حقوق بشر، مسوولیت پزشک
 • سیدسعید سیدمرتاض، پروین دلاور، نفیسه ظفرقندی، محمدرضا یکتایی، غلامرضا معارفی، علی دواتی، شیوا رفعتی، سیامک افشین مجد، احیاء گرشاسبی * صفحات 26-34
  مردی 62 ساله با شکایت استفراغ خونی مکرر، 48 ساعت قبل به اورژانس مراجعه کرده است. بیمار بستری و اقدامات لازم انجام شده و در مدت 24 ساعت شش واحد خون دریافت کرده است. بیمار تحت آندوسکوپی قرار گرفته اما تلاش آندوسکوپیک برای توقف خونریزی موفق نبوده است. جراح مشاور، بیمار را ویزیت و لاپاراتومی اورژانس را ضروری دانسته است. بیمار هوشیار است و از انجام عمل جراحی امتناع می ورزد. وضعیت همودینامیک بیمار پایدار نیست و خونریزی گوارشی ادامه دارد. برای کادر پزشکی و مسئولان بیمارستان این سوال مطرح است که وظیفه ی آنان چیست؟ آیا باید با احترام به انتخاب بیمار، شاهد پیشرفت بیماری و تشدید وخامت حال بیمار باشند؟ آیا می توانند با استناد به ممانعت بیمار از انجام اقدامات درمانی، او را از بیمارستان ترخیص نمایند؟ یا اینکه می توانند با استفاده از ظرفیت ها و حمایت های قانونی، اقدامات تشخیصی درمانی صحیح را علی رغم مخالفت بیمار انجام دهند؟ در این شرایط چگونه می توان اصل اتونومی و اصول سودرسانی و عدم اضرار را به طور همزمان رعایت کرد؟ در این مقاله با بررسی این موضوع که از معضل های حوزه ی اخلاق پزشکی است، درباره ی ملاحظات اخلاقی، قانونی و جنبه های مرتبط با آن ها بحث و بررسی شده است.
  کلیدواژگان: اتونومی، اورژانس، رضایت آگاهانه، ظرفیت تصمیم گیری
 • محمد حسنی، افسانه عباسخانی* صفحات 35-53
  امروزه نقش رهبران معنوی تحریک کارکنان با به کارگیری چشم انداز معنوی و ایجاد زمینه های فرهنگی براساس ارزش های انسانی است تا کارکنانی توانمند پرورش دهند؛ از سوی دیگر، اخلاق حرفه ای نیز از متغیرهای است که بر فعالیت ها و عملکرد فردی و گروهی و نتایج سازمان تاثیری چشمگیر دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین رهبری معنوی و اخلاق حرفه ای با عملکرد سازمانی و کیفیت زندگی کاری با نقش واسطه ای یادگیری سازمانی در بین کارکنان بیمارستان امام رضا(ع) در شهرستان ارومیه انجام گرفته است. طرح این پژوهش، طرح مقطعی توصیفی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل 759 نفر از کارکنان که از بین آن ها 240 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. همچنین برای تحلیل فرضیه ها و بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین متغیرهای رهبری معنوی و اخلاق حرفه ای با عملکرد سازمانی و کیفیت زندگی (51/0 =r، 42/0 =r، 01/0>P)، (75/0 =r، 36/0 =r، 01/0>P) کارکنان رابطه ای معنی دار وجود دارد. علاوه براین نتایج نشان داد که نقش واسطه ای یادگیری سازمانی در رابطه ی رهبری معنوی و اخلاق حرفه ای با عملکرد سازمانی و کیفیت زندگی کاری (17/0 =β، 16/0 =, β 18/0 =β، 17/0 =β) تایید می شود. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که توجه به رهبری معنوی و اخلاق حرفه ای می تواند در افزایش عملکرد سازمانی و کیفیت زندگی کاری و همچنین ارتقای یادگیری سازمانی در بین کارکنان بیمارستان امام رضا(ع)، از اهمیتی چشمگیر برخوردار باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، رهبری معنوی، عملکرد سازمانی، کیفیت زندگی کارکنان، یادگیری سازمانی
 • مجید قورچی بیگی*، اعظم مهدوی پور، طه زرگریان صفحات 54-64
  جراحت نافذه از جمله جراحاتی است که قانونگذار در کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان دیات طی ماده ی 713 بدان اشاره کرده و مقرر داشته است: «نافذه جراحتی است که با فرورفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود، دیه ی آن در مرد یک دهم دیه ی کامل است و در زن ارش ثابت می شود.» نکته ی شایسته ی توجه آن است که مقنن، ضمان جراحت نافذه ی مرد را دیه ی مقدر به میزان یک دهم دیه ی کامل قرار داده است، درحالی که ضمان را در جراحت نافذه ی زنان، ارش می داند. مبانی ماده ی مذکور متخذ از دیدگاه گروهی از فقهاست؛ اما با مداقه در منابع فقهی دریافت می شود که گروه دیگری از فقها دیه ی جراحت نافذه را در مردان و زنان برابر دانسته و هر دو را مشمول دیه ی مقدر می دانند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی پس از طرح دیدگاه های مختلف فقهی، به ارزیابی ادله ی مزبور می پردازد؛ سپس با اثبات نقص ادله ی دیدگاهی که قائل به ثبوت ارش در جراحت نافذه برای زنان است، نشان می دهد که تاکید حقوق اسلامی بر آن است که دیه ی جراحت نافذه در مرد و زن، مساوی بوده و به میزان یک دهم دیه ی کامل است.
  کلیدواژگان: ارش، تساوی دیه، جراحت نافذه، زن، دیه، ماده ی 713 قانون مجازات اسلامی
 • مصطفی ایماز، طاهره اعتراف اسکویی، مسلم نجفی* صفحات 65-79
  داروسازان، به عنوان عضوی از تیم سلامت، در انجام وظایف حرفه ای خود با چالش های اخلاقی زیادی روبه رو می شوند. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت رعایت اخلاق حرفه ای داروسازی در داروخانه ها و تعیین چالش های اخلاقی موجود و ارائه ی راه حل هایی برای بهبود آن بود. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که در سال های 1394 تا 1395 با به کارگیری پرسش نامه ی استانداردشده برای سنجش میزان رعایت اصول کد اخلاق حرفه ای داروسازی و با نظرخواهی از استادان و دانشجویان دانشکده ی داروسازی تبریز انجام گرفت. امتیاز به دست آمده برای هر یک از اصول کد اخلاق حرفه ای داروسازی نمایانگر رعایت هر یک از این اصول در سطح متوسط و بالاتر بود؛ اما در ارائه ی مطلوب مشاوره ی دارویی به بیماران، تعامل با پزشکان، تحویل دارو بدون نسخه ی معتبر و پذیرش مسئولیت حرفه ای از سوی داروسازان، کاستی هائی وجود دارد. همچنین، 5/71 درصد استادان و 5/75 درصد دانشجویان، درآمد ناکافی داروساز، مشکلات اقتصادی داروخانه، ایرادهای نظام بیمه، عدم فرهنگ سازی درباره ی جایگاه داروساز، آموزش ناکافی مسائل اخلاق حرفه ای در دانشگاه، پزشک سالاری نظام سلامت و اعطای هدایا از سوی شرکت های دارویی را از عوامل اثرگذار در رعایت اخلاق حرفه ای اعلام کردند. بنابراین، برای بهبود هرچه بیشتر وضعیت اخلاق حرفه ای داروسازی، مدیریتی جامع ضروری است و باید آموزش اخلاق حرفه ای و نهادینه کردن آن، توجه به مشکلات اقتصادی داروسازان و داروخانه ها، اصلاح عملکرد سازمان های بیمه، فرهنگ سازی برای ارتقای جایگاه داروساز و نظارت جدی متولیان نظام سلامت بر عملکرد داروخانه ها و شرکت های دارویی مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، داروخانه، دانشکده ی داروسازی تبریز، دیدگاه استادان داروسازی، دیدگاه دانشجویان داروسازی
 • جمشید روستا*، سحر پورمهدی زاده صفحات 80-89
  با تاملی در تاریخ حکومت قراختائیان کرمان (از 619تا704ق/ 1223تا1305م) می توان دریافت که هم زمان با حاکمیت این سلسله، برخی از بانوان قراختائی، با کاردانی و لیاقت وارد عرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی شده و حتی بر تخت حکومت کرمان نیز تکیه زده اند. ازجمله ی این بانوان می توان به قتلغ ترکان (ترکان خاتون) اشاره کرد که بیش از چهل سال، به طور مستقیم و غیرمستقیم در کار حکومت کرمان دخالت داشته است. پژوهش حاضر با کاربرد روش استدلال و منطق تاریخی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بر آن است تا ضمن معرفی کوتاه حکومت قراختاییان کرمان و به ویژه ترکان خاتون قراختایی، اقدامات این ملکه را در راستای احیای پزشکی کرمان و احقاق حقوق بیماران واکاوی کند. از همین رو، پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از: اقدامات ترکان خاتون قراختایی در راستای ارتقای وضعیت پزشکی کرمان و رسیدگی بیشتر به حقوق بیماران، چه بود؟ ازجمله نتایج پژوهش حاضر آن است که ترکان خاتون، نه تنها به ساخت بیمارستان در کرمان پرداخت و آن را با بهترین امکانات روز، مجهز ساخت، بلکه حدود هشتصد سال پیش، با احداث مدرسه ای پیشرفته، به تربیت نسلی جدید از اندیشمندان حوزه های مختلف و از آن جمله پزشکان، پرداخت.
  کلیدواژگان: بیمارستان، پزشکی، حقوق بیماران، قتلغ ترکان (ترکان خاتون)، کرمان
 • ایرج شاکری نیا*، رضا قاسمی جوبنه صفحات 90-99
  هدف از این پژوهش، بررسی نقش سلامت سازمانی و رضایت شغلی در پیش بینی اخلاق کار کارکنان دانشگاه بوده است. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود و جامعه ی آماری تحقیق را کلیه ی کارکنان دانشگاه گیلان تشکیل دادند. در پژوهش حاضر 134 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل سه پرسش نامه ی اخلاق کار، سلامت سازمانی و رضایت شغلی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بین سلامت سازمانی و اخلاق کار رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد (01/0 p<). بین رضایت شغلی و اخلاق کار نیز رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد (01/0 p<). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سلامت سازمانی و رضایت شغلی می توانند 39 درصد پراکندگی را در اخلاق کار تبیین کنند (01/0 p<). یافته های پژوهش حاضر نشانگر اهمیت سلامت سازمانی و رضایت شغلی در تبیین اخلاق کار در کارکنان دانشگاه است.
  کلیدواژگان: اخلاق کار، رضایت شغلی، سلامت سازمانی
 • حسین محمودیان، سارا حاصلی* صفحات 100-117
  برخورد اخلاقی، از ویژگی های مهم کادر درمانی است که تاثیری بسزا در روند درمان دارد. یکی از مهم ترین بیماری هایی که چالش های اخلاقی بسیاری دارد، بیماری ایدز است. پرستاران باید در رفتار حرفه ای خود مراقبت های استاندارد را به این بیماران ارائه دهند. در این مطالعه ی توصیفی، 136 نفر از پرستاران شاغل در بخش های داخلی و جراحی یکی از بیمارستان های شیراز، به صورت مقطعی، به وسیله ی پرسش نامه در سال 1394 بررسی شدند. توزیع فراوانی میزان رعایت ارزش های اخلاقی پرستاران در رابطه با بیماران مبتلا به ایدز، نشان دهنده ی آن بود که در کل، 40.4% از پرستاران، نامطلوب، 33.1% نسبتا مطلوب و26.5 % مطلوب رفتار کرده اند. در بررسی ابعاد مختلف به تفکیک سطح تحصیلات، تنها در بعد احترام به مددجو/ بیمار و حفظ شان و کرامت انسانی، تفاوتی معنی دار بین دیپلم و لیسانس و بین لیسانس و فوق لیسانس مشاهده شد (P-value: 0.018)؛ ولی در بررسی ابعاد مختلف به تفکیک جنس، سن و سنوات خدمت، تفاوتی معنی دار وجود نداشت. در بررسی به تفکیک نوع بخش، داخلی و جراحی، تنها در بعد پاسخ گویی، مسئولیت پذیری و وجدان کاری، تفاوتی معنی دار وجود داشت (P-value: 0.01). یافته های این پژوهش، نشان دهنده ی وضعیت نامناسب رفتار پرستاران با بیماران مبتلا به ایدز است. با توجه به اهمیت برخورد اخلاقی با این قشر از بیماران، برنامه های آموزشی منظم برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به آن ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق پرستاری، ایدز، پرستاری
 • مرجان شمس پور*، سیدمحمود طباطبایی، سیدحمیدرضا نقوی صفحات 118-125
  برخورداری از استطاعت مالی، توانایی بدنی و ظرفیت روانی، مهم ترین شرایط وجوب حج تمتع هستند؛ اما اکثر مکلفان، به ظرفیت روانی توجهی نداشته، هر سال، تعدادی افراد فاقد ظرفیت روانی با رفتن به حج، آسیب دیده و تحت درمان قرار می گیرند یا به کشور بازگردانده می شوند. در نتیجه، شماری از واجدین شرایط از فریضه ی حج محروم می شوند. درباره ی ظرفیت روانی مکلفان، پژوهشی انجام نگرفته و هدف این مطالعه، نشان دادن اهمیت اخلاقی ظرفیت روانی برای انجام حج است. در بخش کمی این مطالعه کاربردی -تحلیلی، نخست اطلاعات پرونده های موجود در سیستم ثبت اطلاعات مرکز پزشکی حج و زیارت از سال 1391تا 1393 شمسی استخراج شده و پس از ارزیابی با رعایت معیارهای DSM-IV-TR توسط دستیار روان پزشکی زیر نظر متخصص و پزشکان کاروان ،اطلاعات بدست آمده تحلیل شدند. در بخش کیفی، از مدیران ستادی سازمان حج و زیارت و اعضای کارگروه سلامت، اطلاعات سازمان یافته ی جامعی گردآوری شد. در این مطالعه معلوم شد 16.7% (17 نفر) از حجاجی که طی سال های 91 تا 93 به علت اختلالات روانی به بیمارستان های مکه و مدینه مراجعه کرده اند (جمعا 102 نفر)، به اختلالات طیف اسکیزوفرنیا و سایکوتیک مبتلا و فاقد ظرفیت روانی و شرط استطاعت بوده اند. نتایج مطالعه علاوه بر یاری سیاست گذاران سلامت برای نظارت بر اعزام حجاج، می تواند شاخصی شرعی و راهنمایی اخلاقی برای شناسایی مصادیق افرادی که فریضه ی حج از آنان ساقط است تلقی شود و به جلوگیری از اتلاف هزینه، تضییع وقت حجاج و کارکنان و مخدوش شدن اعتبار ملی بینجامد؛ همچنین، نتایج این پژوهش می تواند به جایگزین کردن افراد واجد شرایط به جای افراد فاقد شرایط، کمک کند.
  کلیدواژگان: اختلال روان پزشکی، اخلاق، حج تمتع، ظرفیت روانی
 • اکبر آقایانی چاوشی* صفحات 126-138
  بازخوانی تاریخ اخلاق پزشکی، تحلیل و بررسی سیره و آثار پزشکان پرآوازه دوره ی اسلامی و بهره برداری از این میراث گرانبها ضرورتی انکارناپذیر است؛ ازاین رو در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، کتاب های طب الفقراء و المساکین اثر ابن الجزار، کامل الصناعه الطبیه اثر اهوازی، القانون فی الطب اثر ابن سینا و ذخیره ی خوارزمشاهی اثر جرجانی بررسی و واکاوی شده است. از تحلیل دستورالعمل ها و توصیه های اخلاقی مندرج در آن ها در تعامل پزشک و بیمار و نیز سیره ی عملی آنان در این زمینه، شش اصل از اصول مهم اخلاق پزشکی اسلامی به دست آمده که عبارت اند از: توکل به خدا، سودرسانی، آسیب نرساندن، امانت داری، شفقت و احسان. از اصول مذکور، دو اصل سودرسانی و آسیب نرساندن، بیش از اصول دیگر در کانون توجه و تاکید بوده است که می تواند حاکی از اهمیت این دو اصل اخلاقی در آموزه های اسلامی باشد. موضوعات اخلاقی در حیطه ی امور پزشکی دوره ی اسلامی، تنوع و گستردگی و ضرورت های کنونی را نداشته است؛ ازاین رو در مباحث مربوط به پیش از ولادت و آغاز حیات انسان، تنها به ممنوعیت سقط جنین اشاره شده و از مراقبت های پایان حیات بیمار بحثی به میان نیامده است.
  کلیدواژگان: ابن الجزار، ابن سینا، اصول اخلاق پزشکی، اهوازی، تاریخ اخلاق پزشکی اسلامی، جرجانی
 • امیرحسین مردانی، علیرضا پارساپور، احسان شمسی گوشکی* صفحات 139-151
  پژوهش حاضر به بررسی تولیدات علمی حوزه ی اخلاق زیست پزشکی بر مبنای مقاله های فارسی انتشاریافته در مجله های ایران پرداخته است. نتایج نشان دادند که پژوهشگران، طی سال های 1382 تا 1396، درمجموع، 1238 مقاله ی فارسی در این زمینه منتشر کرده اند. متوسط نرخ رشد سالیانه ی انتشار مقاله ها، 17/23 درصد است، اما این رشد از سال 1392 سیر نزولی یافته است. نرخ استنادپذیری مقاله ها (0/4 به ازای هر مقاله) حکایت از اثرگذاری اندک آن ها دارد. دانشگاه های علوم پزشکی شهیدبهشتی و علوم پزشکی تهران، به ترتیب، با انتشار 36 درصد و 33 درصد، بیشترین سهم را در انتشار مقاله ها داشته اند. پژوهش های اخلاق زیست پزشکی، در قالب مقاله های فارسی، به صورت میان رشته ای عمل کرده و پژوهشگرانی از رشته های علوم پزشکی، پرستاری و حقوق، بیشترین نقش را در تالیف و انتشار آن ها داشته اند. موضوعات اخلاق پزشکی، آموزش پزشکی و اخلاق اسلامی، به ترتیب، موضوعات پرتکرار در مقاله های فارسی اند. تنها 22 درصد از این مقاله ها، به صورت مستقیم، به حمایت مالی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اشاره کرده اند.
  کلیدواژگان: اخلاق زیست پزشکی، پایگاه های استنادی، تولیدات علمی، مطالعه ی علم سنجی
 • طلیعه خلیفی، نعیمه سیدفاطمی، مرجان مردانی حموله*، حمید حقانی صفحات 152-164
  سلامت معنوی، سبب رسیدن به کمال در زندگی می شود. وقتی سلامت معنوی به خطر افتد، فرد احساس می کند معنای زندگی اش را از دست داده است. در حرفه ی پرستاری، خدمات مراقبتی و سلامت معنوی به یکدیگر مرتبط اند؛ بنابراین، ضروری است برای ارائه ی خدمات بهتر به بیماران، سلامت معنوی پرستاران ارتقا یابد. هدف تحقیق حاضر، تعیین تاثیر آموزش معنویت بر سلامت معنوی دانشجویان پرستاری بود. این مطالعه ی نیمه تجربی، با مشارکت 76 دانشجوی کارشناسی پرستاری، در تهران، انجام شد. نمونه ها به شیوه ی تصادفی ساده، انتخاب و با روش تخصیص تصادفی، به دو گروه 38نفره ی آزمون و کنترل، تقسیم شدند. مداخله برای گروه آزمون، طی چهار هفته، هر هفته یک جلسه ی شصت دقیقه ای، انجام شد. گروه کنترل، مداخله ای دریافت نکرد. چهار هفته پس از مداخله، از هر دو گروه، پس آزمون گرفته شد و محتوای ارائه شده به گروه آزمون، به گروه کنترل نیز، داده شد. پرسش نامه ی تحقیق، مقیاس سلامت معنوی / پالوتزیان و الیسون بود. در تحلیل داده ها، آزمون تی مستقل، اختلافی معنادار را قبل از مداخله در نمره ی سلامت معنوی دو گروه، نشان نداد (0/62 P= و0/49- t=). در مرحله ی پس آزمون، میانگین نمره ی یادشده در گروه آزمون، در مقایسه با گروه کنترل، افزایش داشت (0/03 P<و 2/14-t= ). پس از مداخله، آزمون تی زوجی، بیانگر افزایشی معنادار در نمره ی سلامت معنوی دانشجویان گروه آزمون، بود (0/001 P< و 4/39- t=)؛ اما اختلافی در دانشجویان گروه کنترل در مراحل پیش و پس آزمون، دیده نشد (0/79 P= و 0/25- t=). آموزش معنویت، بر سلامت معنوی دانشجویان پرستاری موثر بود؛ پیشنهاد می شود به آموزش معنویت به عنوان یکی از راهکارهای ارتقای سلامت معنوی دانشجویان توجه شود.
  کلیدواژگان: آموزش معنویت، اخلاق پرستاری، دانشجویان پرستاری، سلامت معنوی
 • رضا یزدانی*، مجتبی آصفی صفحات 165-175
  هوش اخلاقی، به عنوان یکی از ابعاد هوش می تواند چارچوبی برای عملکرد صحیح انسان ها فراهم آورد و این عملکرد در محیط های بالینی از جمله دندان پزشکی می تواند بسیار مهم و ضروری باشد؛ لذا مطالعه ی حاضر به بررسی هوش اخلاقی در دانشجویان سال اول و ششم دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می پردازد. مطالعه ی توصیفی حاضر، در سال 1397 به صورت مقطعی بر روی 106 نفر از دانشجویان سال اول و ششم دندان پزشکی انجام پذیرفته است. افراد بررسی شده به صورت سرشماری انتخاب و اطلاعات بر اساس پرسش نامه ی هوش اخلاقی لنیک و کیل جمع آوری شدند. بررسی داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و تست های آماری توصیفی و تحلیلی صورت گرفت. میانگین هوش اخلاقی در دانشجویان دندان پزشکی سال اول و ششم مشابه بود و تفاوت آماری نداشت (P-value= 0/64). در بررسی نتایج دانشجویان سال اول، فقط بین هوش اخلاقی و تحصیلات مادر (P-value= 0/026) و سطح وضعیت اقتصادی خانواده ی آنان (P-value= 0/009)ارتباط غیرمستقیم یافت شد؛ اما در دانشجویان سال ششم، تنها ارتباط بین هوش اخلاقی و سطح وضعیت اقتصادی خانواده به صورت مستقیم بود (P-value= 0/015) . یافته های پژوهش نشان می دهد هوش اخلاقی دانشجویان دندان پزشکی، حین تحصیل تغییرات معناداری نداشته که این نتیجه بیانگر عدم تاثیرگذاری سیستم آموزشی، بر هوش اخلاقی دانشجویان دندان پزشکی، در حین تحصیل است.
  کلیدواژگان: دانشجویان دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، هوش اخلاقی
 • مرجان مردانی حموله، معصومه احمدی*، نعیمه سیدفاطمی، حمید حقانی صفحات 176-188
  همدلی، یکی از پیش شرط های اساسی پرستاری برای مراقبت موثر از بیمار است. از طرفی، معنویت نیز یک جزء مهم در روابط پرستار و بیمار به شمار می آید. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط همدلی با نگرش معنوی در دانشجویان پرستاری بود. در این مطالعه ی توصیفی و همبستگی، نمونه ها 272 نفر از دانشجویان پرستاری در سه دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران بودند که در سال 1396 به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. داده ها با استفاده از فرم مشخصات جمعیت شناختی و ابزارهای روا و پایاشده ی همدلی و نگرش معنوی گردآوری، سپس با بهره گیری از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آزمون آنالیز واریانس) تحلیل شدند. میانگین نمره ی همدلی دانشجویان 982/106±65/14 بود که از میانه ی نمره ی ابزار (60)، بالاتر بود. همچنین، میانگین نمره ی نگرش معنوی آنان 79/115± 8/15 بود که از میانه ی نمره ی ابزار (86)، بیشتر گزارش شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین همدلی و نگرش معنوی، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد (0/001 ,p=265 /0r=). افزون براین، در میان مشخصات فردی، بین همدلی با جنس، سال تحصیلی، معدل، علاقه به رشته و وضعیت اشتغال، ارتباط معنادار وجود داشت (0/05p<)؛ به علاوه، بین نگرش معنوی با علاقه به رشته و وضعیت اشتغال نیز ارتباط معنادار به دست آمد (0/05p<). نتایج پژوهش نیز، از این فرضیه که میان همدلی و نگرش معنوی ارتباط وجود دارد، حمایت می کند. ازآنجاکه بین همدلی و نگرش معنوی در دانشجویان پرستاری ارتباط معنادار وجود داشت، به نظر می رسد با ارتقای نگرش معنوی دانشجویان پرستاری، همدلی آنان نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: اخلاق پرستاری، دانشجوی پرستاری، معنویت، همدلی
 • رقیه زارع، صدیقه ابراهیمی* صفحات 189-205
  درگیرکردن کودکان در تصمیم گیری های درمانی مربوط به آن ها، توانایی هایشان را ارتقا می بخشد. عواملی مانند توانایی استدلال، تجربه های قبلی کودکان در ارتباط با موضوع و همچنین، اطلاعات، شناخت و درک کلی آن ها از موضوع، بر توانایی هایشان در تصمیم گیری اثر می گذارند. قوانین کنونی رضایت آگاهانه در کودکان، به تصمیم گیرندگان جایگزین اجازه می دهد تا به جای آنان تصمیم بگیرند. هدف ما از این مطالعه، بررسی وضعیت کنونی اخذ رضایت آگاهانه از کودکان، به منظور ارائه ی رهنمودهایی مناسب در این زمینه بود. در این مطالعه ی کیفی، شرکت کنندگان به صورت نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با سوالات باز، جمع آوری شد و کدگذاری و طبقه بندی بر اساس تکنیک تحلیل مقایسه ای مداوم صورت گرفت. شرکت کنندگان، شامل شش کودک بستری، پانزده نفر از والدین کودکان و چهار پزشک کودکان بودند. سه مقوله ی کلی، شامل «فرهنگ رضایت»، «وضعیت محیط درمانی» و «جهان کودک» از داده ها استخراج شد. والدین و کودکان درباره ی هدف از اخذ رضایت و مفهوم آن درکی روشن ندارند. جنسیت کودکان در فرایند اخذ رضایت رسمی در محیط های درمانی، چندان اثرگذار نیست. وضعیت موجود، باعث ایجاد تعادل معیوب در انتظارات والدین به اعمال نظر در تصمیمات درمانی، بسنده کردن پزشکان به دادن اطلاعات حیاتی و رفتار با کودک، بی توجه به میزان قدرت تشخیص او، شده است. این تعادل معیوب می تواند در عین حفظ ثبات ظاهری، موجب ناپایداری و آسیب به شان انسانی و استقلال والدین و کودک، هدررفتن منابع، کم اعتمادشدن جامعه به پزشکان و رشدنیافتن قدرت تصمیم گیری در کودکان شود.
  کلیدواژگان: اتونومی، رضایت آگاهانه، کودک، مطالعه ی کیفی
 • معصومه قره داغی*، غلامرضا دوست زاده صفحات 206-219
  گندی شاپور از بزرگترین مراکز پزشکی اواخر ساسانیان و اوایل دوره ی اسلامی بود که اطبای آن به بغداد فراخوانده شدند. این پزشکان که اغلب، در گندی شاپور تدریس می کردند، در زمان انتقال به بغداد، حوزه ی درسی خود را هم به آن شهر منتقل کردند و از این راه به پایتخت حکومت اسلامی جدید، نوعی مرکزیت علمی بخشیدند. ازجمله پزشکان این مرکز علمی، خاندان بختیشوع اند که در این تحقیق، نقش این آن ها در علم طب بررسی شده است. این پژوهش نشان می دهد که دانشگاه جندی شاپور میزبان بسیاری از علما و دانشمندان یونانی و هندی و نسطوری بوده که در این مرکز کار می کرده اند و ریاست دانشکده ی طب بر عهده ی خاندان بختیشوع بوده است. تمایل خلفای عباسی به رونق بخشیدن به شهر بغداد و تبدیل کردن آن به مرکز علوم و فنون و شهری همانند شهرهای ساسانی و همچنین، موفقیت های آن ها در این زمینه، ازجمله عواملی بود که باعث دعوت دانشمندان از جندی شاپور و پشتیبانی از آن ها شد. احضار جورجیس بن بختیشوع مقدمه ای برای انتقال فعالیت های علمی از جندی شاپور به بغداد و تاثیر فرهنگ ایرانی بر اسلامی بود که زمینه ی افول ستاره ی حیات علمی این مرکز را فراهم کرد. عواملی متعدد چون: نیاز علمی و توجه و حمایت خلفا از دانشمندان و تبدیل شهر بغداد به مرکز علوم عقلی و در کنار آن، بیماری خلفا و اطمینان نداشتن به پزشکان دربار، سبب دعوت کردن خلفای عباسی از پزشکان خاندان بختیشوع به بغداد بوده است. در این پژوهش، تلاش می شود تا اقدامات پزشکان خاندان بختیشوع در دستگاه خلافت عباسی تجزیه و تحلیل شود.
  کلیدواژگان: بغداد، پزشکان خاندان بختیشوع، جندی شاپور، خلفای عباسی
 • ثریا قلی پور خانمیری*، علیرضا خدایی، مرجان شیرازی، خدیجه نظیری صفحات 220-230
  یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر رفتار سازمانی، رضایت شغلی پرستاران است. سلامت معنوی پرستاران از عوامل جدایی ناپذیری است که بر ارتقای رضایت شغلی آن ها تاثیر می گذارد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سلامت معنوی و رضایت شغلی پرستاران بوده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و جامعه ی آماری آن را همه ی پرستاران بیمارستان شهدای تبریز تشکیل دادند. در پژوهش حاضر 155 نفر به شیوه ی تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل دو پرسش نامه ی سلامت معنوی پولتزین و الیسون و پرسش نامه ی رضایت شغلی میته سوتا بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی مستقل، پیرسون، اسپیرمن، ANOVA و آزمون تعقیبی توکی) استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین سلامت معنوی پرستاران و رضایت شغلی آن ها ارتباط مستقیم و معنی داری وجود داشت (05/0< (p. همچنین میانگین نمره ی سلامت معنوی پرستاران (64/13) 85/89 و میانگین نمره ی رضایت شغلی آنان (63/12 ) 89/61 بود که هر دو به طور معنی داری از سطح متوسط بالاتر بودند (05/0< (p. بین نوع استخدام، سن و جنسیت با رضایت شغلی رابطه ای معنی دار وجود داشت (05/0< .(p بر اساس یافته های پژوهش به مسئولان ذی ربط پیشنهاد می شود برای افزایش رضایت شغلی پرستاران، به مقوله ی سلامت معنوی و راهکارهای ارتقای آن توجهی ویژه داشته باشند؛ زیرا افزایش سلامت معنوی موجب افزایش رضایت شغلی پرستاران و در نهایت ارائه ی بهتر خدمات مراقبتی به بیماران خواهد شد.
  کلیدواژگان: پرستار، رضایت شغلی، سلامت معنوی
 • زهرا تذکری، زهرا اعتباری اصل*، زهرا محمدی، خاطره نعمتی صفحات 231-241
  حساسیت اخلاقی از عوامل مهم در بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری و ارتقای کارایی پرستاران است. پژوهش پیش رو، با هدف بررسی رابطه ی حساسیت اخلاقی پرستاران اتاق عمل با خودکارآمدی آن ها در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل طراحی شد. این پژوهش توصیفی هم بستگی در سال 1396 روی 144 نفر از پرستاران اتاق عمل به روش سرشماری صورت گرفت. اطلاعات، با کمک پرسش نامه ی استاندارد حساسیت اخلاقی و خودکارآمدی عملکرد بالینی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب هم بستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آنوا تحت نرم افزار Spss 15 تجزیه و تحلیل شد. میانگین سنی افراد 07/6±30 سال به دست آمد. اکثر پرستاران زن (54%) دارای مدرک اتاق عمل (59%) بودند. میانگین و انحراف معیار نمره ی حساسیت اخلاقی 00/11± 87 و خودکارآمدی کلی نیز، 00/13±129 به دست آمد. ضریب هم بستگی پیرسون، بیانگر ارتباط آماری معنادار، بین نمره ی خودکارآمدی و حساسیت اخلاقی پرستاران بود (0001≥P، 882/0r=). نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد حساسیت اخلاقی و خودکارآمدی پرستاران اتاق عمل، در حد بالایی قرار دارد؛ همچنین به نظر می رسد حساسیت اخلاقی بالا، موجب افزایش خودکارآمدی می شود. با وجود این، برگزاری کارگاه های اخلاقی و حرفه ای می تواند حساسیت اخلاقی و به دنبال آن، خودکارآمدی پرستاران را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: اتاق عمل، پرستار، حساسیت اخلاقی، خودکارآمدی
 • زهره کهنسال، نصرت عوض نژاد، بهناز باقریان، فائزه جهان پور* صفحات 242-252
  داشتن عملکرد حرفه ای در پرستاری، نیازمند آشنایی با مسائل اخلاقی حرفه ی پرستاری و حساسیت به آن ها در ارتباط با بیماران است. این حساسیت، به عنوان زیربنای اخلاق پرستاری، باید از ابتدای آموزش پرستاری مدنظر قرار گیرد. هدف مطالعه ی حاضر، بررسی میزان حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود. این مطالعه ی توصیفی مقطعی، با استفاده از پرسش نامه ی استاندارد حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری، به بررسی حساسیت اخلاقی 73 دانشجوی پرستاری پرداخت. روایی و پایایی پرسش نامه در مطالعات پیشین تایید شده بود (8/0=α). ابعاد پرسش نامه عبارت بود از: «میزان احترام به استقلال مددجو»، «میزان آگاهی از نحوه ی ارتباط با بیمار»، «میزان دانش حرفه ای»، «تجربه ی مشکلات و کشمکش های اخلاقی»، «به کارگیری مفاهیم اخلاقی در تصمیم گیری های اخلاقی» و «صداقت و خیرخواهی». امتیاز 0تا50، به عنوان حساسیت اخلاقی کم، 50تا75، متوسط و 75تا100، زیاد در نظر گرفته شد. همه ی دانشجویان پرستاری ترم سوم و هشتم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، در سال 1395، به صورت سرشماری، وارد مطالعه شدند. میانگین حساسیت اخلاقی دانشجویان، در سطح متوسط بود (90/13±15/68). بیشترین میانگین، مربوط به «صداقت و خیرخواهی» و کمترین، مربوط به «میزان دانش حرفه ای» و «به کارگیری مفاهیم اخلاقی در تصمیم گیری های اخلاقی» بود. میانگین حساسیت اخلاقی دانشجویان ترم هشتم، بیشتر از ترم سوم بود. حساسیت اخلاقی دانشجویان با ترم تحصیلی آن ها ارتباطی معنی دار داشت (000/0=p). پایین بودن حساسیت اخلاقی در پرستاران، منجر به تصمیم گیری نامناسب در آن ها می شود؛ بنابراین، لازم است برنامه های آموزشی مناسبی برای افزایش حساسیت اخلاقی پرستاران و دانشجویان پرستاری از ابتدای تحصیل در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری اخلاقی، حساسیت اخلاقی، دانشجویان پرستاری
 • احمد شه گلی* صفحات 253-265
  علم طب با اینکه مسائل و موضوعات خود را با روش های تجربی اثبات می کند، از مبانی فراتجربی و متافیزیکی به گونه های مختلف اثر می پذیرد. امروزه، برای اثبات تاثیر پیش فرض های فراتجربی در علوم تجربی، از جمله علم پزشکی، شواهدی فراوان ارائه شده است. این پیش فرض ها با اینکه از جنس گزاره های تجربی نیستند، در تعیین روش، ساختار و جهت علم، تاثیری سازنده دارند. تاثیر مبانی فراتجربی در علم طب، بیش از علوم دیگر است؛ زیرا موضوع علم طب یکی از ابعاد انسان (بدن) است. هر مکتب طبی، خواسته یا ناخواسته، دیدگاهی ویژه به انسان دارد و وقتی به مطالعه ی بدن می پردازد، درباره ی مسائلی نظیر وجود روح در انسان، جنبه ی الهی انسان و مسائل مرتبط با آن موضعی خاص دارد و باعث تغییر جهت و روش برخی از مباحث طبی می شود. بر این اساس، بحث درباره ی مبانی متافیزیکی در علم پزشکی ضرورت دارد. از بین مبانی مختلف طب مدرن، در این مقاله، به مبانی انسان شناختی پرداخته شده است. این مبانی عبارت اند از: 1. نگرش حسی به انسان؛ 2. تلقی زیست شناختی از هویت انسان؛ 3. غفلت از ساحت معنوی انسان؛ 4. روایت مکانیکی از انسان؛ 5. جزءنگری؛ 6. تلقی صرفا مادی از مرگ. این مبانی، پس از تبیین، نقد و بررسی شده است. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که پزشکی مدرن مبانی متافیزیکی مخدوشی دارد که بازنگری در آن ضروری است. ازآنجاکه این مبانی در جهت و روش این طب اثر گذاشته است، ضرورت بازنگری ابعاد اثرگذاری این مبانی بر علم طب نیز، اثبات می شود.
  کلیدواژگان: رویکرد فیزیکالیستی، طب مدرن، نفس و بدن
 • زهرا عسگری*، محمدحسین حیدری، رمضان برخورداری، بهنوش استکی صفحات 266-277
  فلسفه ی پزشکی، یکی از حوزه های زیربنایی در اخلاق و تاریخ پزشکی به شمار می رود. این فلسفه، به لحاظ قدمت، سابقه ای طولانی دارد و وضع فعلی آن حاصل تحولاتی است که در طول تاریخ، بر اثر رویدادهای تاریخی، فلسفی، اجتماعی و فرهنگی، در آن ایجاد شده است. یکی از مهم ترین بازتاب های این تحول، در تعیین اهداف و ماموریت های آموزش پزشکی در دوره های مختلف بوده است. در پژوهش حاضر، دو نگرش از مهم ترین نگرش های فلسفی به پزشکی، با هدف بررسی امکان ها و حدود هریک در آموزش عمومی، آموزش تخصصی و درمان، با روش توصیفی تحلیلی مقایسه می شود. این دو رویکرد عبارت اند از: فلسفه ی «زیست پزشکی» و فلسفه ی «انسان گرایانه» که یکی صرفا، مبتنی بر سازوکارهای زیست شناختی انسان است و دیگری، رویکردی مبتنی بر تمامیت اوست. نتایج پژوهش نشان می دهد آموزش پزشکی، در نتیجه ی رویکرد زیست پزشکی، بر آموزش تخصصی متمرکز است و طبابت در آن، به صورت رابطه ای پدرسالارانه انجام می شود؛ درصورتی که در رویکرد انسان گرایانه، آموزش عمومی، در کنار آموزش تخصصی، قرار می گیرد و بر تمامیت انسان تاکید می شود که در نتیجه ی آن، طبابت، به صورت رابطه ای مشارکتی بین پزشک و بیمار محقق می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، فلسفهی انسان گرایانه، فلسفهی پزشکی، فلسفهی زیست پزشکی
 • میلاد دریکوند، نسرین ایمانی فر* صفحات 278-288
  حمایت از بیمار یکی از وظایف حیاتی پرستاران است. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط هوش معنوی و میزان حمایت پرستاران از بیماران در بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد در سال 1396 بود. مطالعه ی توصیفی تحلیلی حاضر از نوع همبستگی است و روی 250 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد در سال 1396 انجام شده است. معیارهای ورود به این مطالعه، داشتن حداقل مدرک کارشناسی پرستاری و یک سال سابقه ی کار بالینی بود. شرکت کنندگان در این مطالعه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. همچنین دو پرسش نامه ی حمایت حفاظتی هنکس و هوش معنوی کینگ ابزار گردآوری اطلاعات بود. پایایی پرسش نامه ها نیز، به روش آلفای کرونباخ تایید شد. داده ها نیز با استفاده از نرم افزار spss v.21 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. 67.5 درصد (164 نفر) از شرکت کنندگان زن و 37.5 درصد (79 نفر) از آنان مرد بودند. 63.9 درصد از شرکت کنندگان دارای سابقه ی کار کمتر از پنج سال بودند. یافته های این مطالعه نشان داد میانگین نمره ی هوش معنوی پرستاران 11.19±80.88 و میانگین نمره ی حمایت پرستاران از بیماران 21.41±155.73 بود. ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی معناداری بین نمره ی هوش معنوی و حمایت و مولفه های آن نشان داد (r=0.62). هوش معنوی و حمایت از بیمار، با یکدیگر ارتباطی مثبت و معنادار داشتند. ازآنجایی که هوش معنوی اکتسابی است با برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی می توان هوش معنوی را ارتقا داد و از این طریق موجب افزایش حمایت پرستاران از بیماران و افزایش ایمنی بیماران شد.
  کلیدواژگان: پرستاران، حمایت از بیمار، هوش معنوی
 • پوران رئیسی، زهرا قاضی* صفحات 289-301
  نشان اخلاق برتر (ناب)، انتخاب کادر پرستاری و مامایی نمونه ی دانشگاه، در زمینه ی اخلاق حرفه ای است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اجرای طرح ناب بر اخلاق حرفه ای کادر پرستاری در بیمارستان بهارلو انجام شد. پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی بود و به صورت قبل و بعد انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها نیز، پرسش نامه بود؛ برای سنجش کادر پرستاری اخلاق مدار، از پرسش نامه ی 360 درجه ای، در قالب چک لیست استفاده شد. این پرسش نامه، شامل چهار یا پنج سوال بود و با طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری شد. برای توصیف داده ها از شاخص های مرکزی و در بخش استنباطی، از آزمون t زوجی استفاده شد؛ همچنین برای متغیرهای مستقل و وابسته نیز، به ترتیب، روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آنوای آمیخته به کار گرفته شد. نتایج آزمون نشان داد اجرای طرح ناب بر اخلاق مداربودن کادر پرستاری، از دیدگاه کل ارزیابان، تاثیر معنی دار آماری دارد (001/0 P<)؛ همچنین، از نظر جنسیت، سنین میان بیست تا سی سال، تحصیلات، وضعیت استخدام (رسمی، پیمانی و...)، تاهل و سابقه ی کار، اجرای طرح ناب بر اخلاق حرفه ای کادر پرستاری تاثیر معنی دار داشت؛ اما اثر تعاملی خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان، معنی دار نبود. در این پژوهش نشان داده شد که اجرای طرح ناب در بیمارستان بهارلو، موجب ارتقای اخلاق حرفه ای کادر پرستاری شده است.
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق حرفه ای، تعهد حرفه ای
 • سیده افروز حسینی*، فریده الهی منش، نمامعلی آزادی صفحات 302-309
  رضایت بیماران از مراکز درمانی، یکی از شاخص های مهم کیفیت مراقبت و ارائه ی خدمات درمانی است. توجه به سطح رضایت مراجعان، در برنامه ریزی های مدیریتی در نظام های خدمات سلامتی، نقشی موثر ایفا می کند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان رضایت بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان شهیدبهشتی شهرستان قروه، در سال 1394 بود. این پژوهش از نوع مقطعی: توصیفی تحلیلی بود. جامعه ی آماری 384 بیمار بود که به روش نمونه گیری خوشه ای، در یک مرحله، از بخش های مختلف بیمارستان انتخاب شدند. رضایت بیماران، به کمک پرسش نامه که روایی و پایایی آن تایید شده بود، بررسی شد. اطلاعات به دست آمده، با نرم افزار آماری SPSS20 و t-test تحلیل شد. نتایج نشان داد که بیشترین رضایت بیماران، از بین بخش ها، مربوط به بخش اورژانس و کمترین میزان رضایت، مربوط به بخش آی سی یو بود. رضایت کلی از خدمات بهداشتی درمانی بیمارستان شهیدبهشتی قروه 72 درصد بود. در این مطالعه، میزان رضایت با محل زندگی، رابطه ی معنی دار داشت؛ ولی درباره ی دیگر عوامل اثرگذار بر انتظارات بیماران، رابطه ی معنی دار مشاهده نشد. با توجه به پیشرفت های چشمگیر نظام سلامت در سال های اخیر، رضایت بیماران از سطحی پذیرفتنی برخوردار بوده است؛ البته باید مشکلات و ضعف ها در حوزه ی خدمات درمانی را نیز در نظر داشت و برای رفع نارضایتی ها و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده تلاش کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، بیمارستان، خدمات درمان، رضایت بیمار، کیفیت درمان
 • صادق یوسف نژاد* صفحات 310-312
  این سرمقاله فاقد چکیده است.
 • سیدعلی انجو*، کوروش دلپسند صفحات 313-315
  این سرمقاله فاقد چکیده است.
 • محمد راسخ*، فاطمه دومانلو، سهیلا انصاری پور صفحات 316-328
  جامعه ی علمی، به اتفاق، مهم ترین علت افزایش حاملگی های چندقلویی در دهه های اخیر را گسترش استفاده از فناوری های کمک باروری می دانند. تلاش برای پیشگیری از عوارض شدید و خطرناک حاملگی چندقلویی برای مادر و جنین، به ابداع روش کاهش جنین انجامید؛ فرایندی برای کاستن از تعداد جنین ها در طول دوران بارداری. کاهش جنین به طورکلی، یکی از این اهداف را دنبال می کند: الف. حفظ بارداری، پیشگیری و کاستن از عوارض و خطرات بارداری چندقلویی برای مادر و جنین های باقی مانده (کاهش به دلیل تعداد زیاد جنین ها)؛ ب. ازبین بردن جنین یا جنین هایی که به نوعی ناهنجاری مبتلا هستند (کاهش گزینشی جنین)؛ ج. صرفا جلوگیری از تولد چندقلوها در شرایطی که خطر چشمگیری مادر و جنین ها را تهدید نمی کند (کاهش دلبخواهی جنین). داوری اخلاقی درباره ی تکنیک کاهش جنین، بسته به اینکه با کدام هدف انجام شود، متفاوت خواهد بود؛ اما آنچه در بسیاری از موارد، انجام دادن کاهش جنین را از لحاظ اخلاقی توجیه می کند، «ضرورت»های پزشکی است. در این پژوهش پس از توضیح اقسامی که برشمردیم، هر یک را، جداگانه، در بوته ی داوری اخلاقی خواهیم نهاد. در پایان، با توجه به دشواری تصمیم گیری در این باره، خطرات عمل کاهش جنین و پیامدهای روانی آن برای پدر و مادر، توصیه می کنیم با مهار بارداری چندقلویی، تا حد امکان، از عمل کاهش جنین پرهیز شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی اخلاقی، بارداری چندقلویی، کاهش جنین، فناوری های کمک باروری
 • محمد خدایاری فرد، باقر غباری بناب، فرامرز سهرابی، عبدالله خرمی مارکانی*، عنایت الله زمانپور، رویا راقبیان، غلامعلی افروز، ولی الله فرزاد، نسرین محمودی، بهنوش زینعلی زاده، نرگس تنکمانی صفحات 329-340
  هوش معنوی مجموعه ای از قابلیت های معنوی فردی است که به سازگاری و رفتار حل مساله کمک می کند. هدف مطالعه ی حاضر تعیین ابعاد نظری و تعیین روایی ساختاری مقیاس هوش معنوی مبتنی بر بافت فرهنگی و دینی در دانشجویان ایران بود. در این مطالعه ی روش شناختی تلفیقی، ابتدا با بررسی مقیاس های موجود، 62 گویه انتخاب شد. در بخش کیفی با 67 نفر از دانشجویان مصاحبه شد و 42 گویه ی دیگر مقیاس استخراج گردید. در بخش کمی، برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد. نمونه های پژوهش هزار نفر از دانشجویان بود که به شیوه ی تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. کمیته ی اخلاق دانشگاه تهران، مجوز اخلاقی این پژوهش را صادر کرده است. با تحلیل عاملی، تعداد گویه ها از 104 به 39 گویه کاهش یافت. از بین ده عامل مدل نظری، هفت عامل در مجموع 21/60 درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین نمود. این هفت عامل، زیر عنوان های فهم معنا و تاثیر امور دینی، درک و بسط حالات آگاهی و فراروندگی، درک پدیده ی متعالی در ورای موجودات هستی، تفکر انتقادی وجودی، توانایی تولید معنای شخصی، حل مسائل با استفاده از منابع معنوی و سازگاری معنوی در روابط بین فردی نامگذاری و طبقه بندی شدند. پایایی مقیاس بر اساس همسانی درونی گویه ها بین 731/0 تا 906/0 و پایایی کل مقیاس 945/0 بود. مقیاس 39 گویه ای هوش معنوی با ویژگی های روان سنجی مطلوب و الگوی ساختار عاملی قابل قبول و مبتنی بر آموزه های دینی و فرهنگی ایران می تواند به عنوان ابزاری روا و پایا در جامعه ی دانشجویی ایران کاربرد داشته باشد.
  کلیدواژگان: دانشجو، روایی، ساختار عاملی، هوش معنوی
 • محمد راسخ*، سعیدرضا غفاری، علیرضا میلانی فر، فرهاد یغمایی، فائزه عامری، شیرین برومند صفحات 341-352
  پیشرفت روش های جدید درمان ناباروری در دوران معاصر، بحث دسترسی به آن ها را مطرح کرده است. تعیین افرادی که می توانند به این روش ها دسترسی داشته باشند و حدود و ثغور این دسترسی تا حد زیادی وابسته به تعریفی است که از ناباروری ارائه می شود. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون نحوه ی اهدای جنین، تنها زوجین ناباروری را که «بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند» واجد صلاحیت دریافت جنین دانسته است. بااین حال، در واقع، متقاضیان استفاده از روش های درمان ناباروری از زوجین نابارور فراتر رفته و زوجینی را در بر می گیرد که می خواهند، مستند به ادله ی پزشکی، با استفاده از این روش ها از تولد فرزند بیمار جلوگیری کنند. بدین ترتیب، با تقویت رویکرد پیشگیرانه به روش های کمک باروری، با مفهوم و برداشتی نوین از ناباروری مواجه هستیم. توسعه ی این مفهوم به زوجینی که از نگاه متعارف پزشکی بارور هستند اما فرزند آنان بیمار متولد خواهد شد، زمینه ی تجدیدنظر در تعریف حقوقی ناباروری را فراهم می آورد. بر این اساس، با تکیه بر استدلال های اخلاقی، بهره گیری از قوانین و مقررات و رویه ی موجود در دیگر نظام های حقوقی و نظرات فقهی می توان تفسیری دیگر از قانون اهدای جنین ایران به دست داد و چاره ای برای استفاده از درمان های ناباروری با مداخله ی ثالث برای زوجین «در حکم نابارور» اندیشید.
  کلیدواژگان: اهدای جنین، بیماران ژنتیک، در حکم نابارور، روش های درمان ناباروری
 • رضا بیات ترک، آلما علیخواه، فاطمه علی تنه، زهرا مصطفویان، آرزو فرج پور* صفحات 353-364
  امروزه تنها دانش و مهارت آکادمیک برای ارائه ی خدمات سلامت باکیفیت، کافی نیست. با وجود پیچیدگی های محیط درمانی، اخلاق بخش جدانشدنی تصمیم گیری های درمانی است و بی توجهی به آن می تواند بر کیفیت خدمات ارائه شده و سلامت سازمانی اثر سوء بگذارد. در این مطالعه ی مقطعی 214 دانشجوی پزشکی و پرستاری به روش سرشماری، نسخه ی فارسی پرسش نامه ی چهل سوالی لنیک و کیل را که روایی صوری و محتوایی آن تایید و پایایی آن 0.94 در مطالعات قبلی گزارش شده است، تکمیل نمودند. میانگین نمره ی هوش اخلاقی دانشجویان پزشکی و پرستاری به ترتیب 74.07±8.26 و 76.44±7.10به دست آمد. میانگین نمرات هوش اخلاق دانشجویان پزشکی و پرستاری دارای اختلاف آماری معنا دار (p=0.025) بود و نیز بین نمرات دانشجویان سال اول و آخر، تفاوت آماری معناداری (p=0.002) دیده شد. همچنین، در بین مولفه های هوش اخلاقی نمره ی مولفه ی درستکاری به طور معناداری در دانشجویان پزشکی (p=0.003) بالاتر بود. نمره ی هوش اخلاقی دانشجویان در این مطالعه، در طبقه ی خوب قرار داشت؛ ولی این وضعیت می تواند به خیلی خوب و عالی هم ارتقا پیدا کند. وجود اختلاف معنی دار در نمره ی هوش اخلاقی دانشجویان سال اول و آخر نشان دهنده ی تاثیر کوریکولوم آموزشی در این زمینه است. وجود اختلاف معنی دار نمره ی مذکور در بین گروه های پزشکی و پرستاری نیز نشان داد که برنامه و محیط آموزشی بر تکامل هوش اخلاقی اثر دارد؛ لذا با توجه به نقش کوریکولوم آموزشی بر هوش اخلاقی و تاثیر اثبات شده ی هوش اخلاقی بر کیفیت عملکرد حرفه ای، باید ابعاد اخلاقی و حرفه ای در آموزش بالینی، بیش ازپیش ارزشیابی شده و تحت نظارت و تاکید بیشتری واقع شوند.
  کلیدواژگان: پرستاری، پزشکی، دانشجویان، هوش، هوش اخلاقی
 • مراد مومیوند، آرش قدوسی*، ندا یاوری صفحات 365-375
  پرستار حرفه ای باید بیاموزد چگونه با موقعیت های دارای تعارض اخلاقی مواجه شود. تعارضات اخلاقی، به طور روزمره، برای پرستاران رخ می دهند و اگر پرستار برای رویارویی با آن آموزش ندیده باشد، می تواند برایش مخرب باشد. یکی از گام های نخست برای شناخت و کمک به حل تعارضات اخلاقی، شناخت بهتر عوامل زمینه ساز بروز این تعارضات است. این مطالعه به مقایسه ی میزان مواجهه ی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و پرستاران بخش های چشم پزشکی شاغل در شهر اصفهان، با تعارضات اخلاقی در حرفه ی خود پرداخته است. مطالعه، توصیفی تحلیلی است. با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف، تعداد 44 نفر از کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و 42 نفر از پرستاران بخش های چشم پزشکی، با مدرک کارشناسی و بالاتر، برای بررسی انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه ی تعارضات اخلاقی فالکو جمع آوری گردید. نتایج با استفاده از آزمون های آمار توصیفی، نظیر جدول های توزیع فراوانی، شاخص های پراکندگی و میانگین و آمار تحلیلی، مانند تی تست و آنووا تجزیه و تحلیل شدند؛ همچنین، به منظور بررسی آماری اطلاعات حاصل، از نرم افزار SPSS با نسخه ی هشت استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که میزان تعارضات اخلاقی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی، با میانگین 65/61، در سطحی بالاتر از پرستاران بخش های چشم پزشکی، با میانگین 23/40، قرار دارد. با توجه به این نتایج، میزان مواجهه با تعارضات اخلاقی برای کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی که نسبت به بخش چشم پزشکی در موقعیت های استرس زای بیشتری قرار می گیرند، به شکلی معنادار، بیشتر است.
  کلیدواژگان: اخلاق، اورژانس، پرستار، تعارض
 • علی لباف، فریبا اصغری، طلایه میرکریمی* صفحات 376-387
  اعتماد بیمار به پزشک، از ارکان مهم یک رابطه ی درمانی است و از نظر پذیرش و پیگیری درمان بسیار اهمیت دارد. اعتماد بیمار به پزشک اورژانس، با توجه به شرایط متفاوت مراجعه ی بیمار و ناممکن بودن انتخاب پزشک از پیش، با اعتماد به سایر پزشکان تفاوت دارد. در این پژوهش کیفی تلاش شده است تا از طریق مصاحبه با بیماران مراجعه کننده به اورژانس، مولفه های تشکیل دهنده ی اعتماد به پزشک اورژانس شناسایی شود. برای رسیدن به این هدف، با 27 بیمار که سابقه ی بستری در اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) را داشتند در قالب گروه های متمرکز سه تا شش نفره (نوزده بیمار) و مصاحبه ی انفرادی (هشت بیمار) مصاحبه شد. گفت وگوها تا زمان رسیدن به اشباع ادامه یافت و سه محقق، همزمان با روند مصاحبه ها، گفت وگوهای انجام شده را تحلیل و طبقه بندی کردند. مولفه های اعتماد بیمار به پزشک اورژانس به دو دسته ی اصلی عوامل مرتبط با پزشک اورژانس (رفتار حرفه ای، مهارت بالینی و ویژگی های فردی) و عوامل غیرمرتبط با پزشک اورژانس (باور قبلی بیماران، عوامل مرتبط با بیمارستان و عوامل مرتبط با بیمار) تقسیم بندی شد. به نظر می رسد بسیاری از مولفه های اعتماد به پزشک اورژانس مانند عوامل مرتبط به خود پزشک، با سایر پزشکان مشترک است؛ البته اعتماد به پزشک اورژانس در مقایسه با سایر پزشکان، تحت تاثیر شرایط محیطی، به ویژه عوامل مرتبط با بیمارستان قرار می گیرد و بهتر است در قالب یک مجموعه، و نه صرفا اعتماد فرد به فرد بررسی شود.
  کلیدواژگان: اعتماد، بخش اورژانس، رابطه ی پزشک و بیمار
 • بنت الهدی شیرازی صدر، سیامک افشین مجد، شیوا رفعتی*، زهرا پشت چمن، ناهید رژه صفحات 388-396
  با توجه به شیوع روزافزون بیماری های بدخیم و تاثیر چشمگیر این نوع بیماری ها بر جنبه های مختلف زندگی بیمار و خانواده اش، افشای تشخیص سرطان و حقیقت گویی به بیمار به یکی از چالش ها در حیطه ی اخلاق پزشکی تبدیل شده است؛ بنابراین مطالعه ی حاضر، با هدف ارزیابی تمایل بیماران و همراهان به آگاه شدن از بیماری بدخیم انجام شده است. این پژوهش، مطالعه‏ای توصیفی مقطعی است که روی 270 مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی انجام شد. این تعداد که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند شامل صد بیمار غیرمبتلا به سرطان، صد همراه بیمار غیرمبتلا به سرطان و هفتاد بیمار مبتلا به سرطان بودند. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری و با نرم افزار 16 spss تجزیه و تحلیل شد. 74% از بیماران مبتلا به سرطان، 85% از بیماران غیرمبتلا به سرطان و 50% از همراهان بیمار، به آگاه شدن فرد مبتلا از تشخیص بیماری بدخیم تمایل داشتند. درباره ی پیش آگهی نیز 39% از بیماران مبتلا به سرطان و 75% از بیماران غیرمبتلا به سرطان موافق آگاهی کامل و 42% از بیماران مبتلا به سرطان و 22% از بیماران غیرمبتلا به سرطان، موافق آگاهی نسبی بودند. با توجه به نتایج مطالعه، اکثر بیماران و خانواده هایشان تمایل دارند از تشخیص و پیش آگهی بیماری خود آگاهی داشته باشند. همچنین باید برای ارتقای سطح روابط بین پزشک وبیمار رویکردهایی اتخاذ گردد تا پزشکان مهارت های ارتباطی لازم را برای بازگوکردن وقایع پیش آمده به بیمار خود داشته باشند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، آشکارسازی، بیماری بدخیم، خبر ناگوار، حقیقت گویی
 • فائزه عزتی آراسته پور، حسین علی احمدی جشفقانی* صفحات 397-416
  پیشرفت های اخیر در حوزه ی دیجیتال و نفوذ آن در بخش سلامت، به توسعه ی فناوری های سلامت دیجیتال منجر شده است. توسعه ی این نوع از فناوری ها، علاوه بر مزایایی چون: کاهش هزینه های مراقبت پزشکی و افزایش کیفیت مراقبت از بیماران، چالش های جدید اخلاقی را به ادبیات حوزه ی پزشکی وارد کرده است. در این پژوهش با استفاده از مرور ادبیات، 25 مقاله در زمینه ی چالش های اخلاقی در فناوری های سلامت دیجیتال به تفکیک فناوری های مبتنی بر تلفن همراه، پرونده های سلامت الکترونیک، پزشکی از راه دور، سلامت الکترونیک، فناوری های پوشیدنی و کلان داده بررسی شد. چالش های حفظ حریم خصوصی به دلیل ایجاد منابع عظیم داده در این نوع فناوری ها، نحوه ی تامین عدالت دسترسی، چالش های تعیین مسئولیت اعضای جراحی و فنی در فناوری های پزشکی از راه دور، تغییر نقش بیمار به دلیل توسعه ی این نوع فناوری ها، چالش های مربوط به مالکیت داده ها و میزان دسترسی بیمار به داده های خام، چالش ایجاد تعادل بین حفظ حریم خصوصی اطلاعات بیماران و اشتراک گذاری داده ها در پیشبرد علم و سلامت جامعه در کلان داده ها و تضمین کیفیت اطلاعات بهداشتی ارائه شده، ازجمله چالش های اخلاقی یافت شده در مقالات بررسی شده در حوزه ی سلامت دیجیتال است. این بررسی ها می تواند در شناخت هر چه بهتر چالش ها و در نتیجه تدوین دستورالعمل های اخلاقی، قبل از توسعه و به کارگیری این نوع فناوری ها ثمربخش باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق، پرونده ی سلامت الکترونیک، پزشکی از راه دور، سلامت الکترونیک، سلامت دیجیتال
 • مرضیه کریمی بهزاد*، لیلا نیکویی نژاد صفحات 417-427
  سقط جنین همواره به عنوان یکی از مسائل پرجنجال و حاشیه برانگیز در طول تاریخ بشری مطرح بوده است. عده ای از فیلسوفان اخلاق با تکیه بر نظریه های هنجاری، با هدف بیان مستدل تر مساله، سقط جنین را به شکل دیگری طرح کرده اند و آن را در قالب نظریه ی وظیفه گرایی، سودگرایی و اخلاق فضیلت بررسی کرده اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه پیتر سینگر از فیلسوفان اخلاق استرالیایی است که مساله ی سقط جنین را از منظر سودگرایی ترجیحی در کانون توجه قرار داده است. او علاوه بر سقط جنین به بحث اتانازی، حقوق حیوانات و کودک کشی نیز پرداخته است. در این نوشتار، سعی شده است تا با روش توصیفی تحلیلی حکم اخلاقی سقط جنین از دیدگاه پیترسینگر تبیین شود؛ اما با توجه به ناکافی بودن ادله ی توجیهی سودگرایانی مثل سینگر درباره ی جواز سقط جنین و حتی اذعان وی به ناکارآمدی این نظریه در برخی مواقع، به نظر می رسد یادگیری و به کارگیری دیگر نظریه های هنجاری در مواقع خاص می تواند در ارائه ی راهکارهای مناسب برای حل معضلات اخلاقی مرتبط با این مساله موثر باشد.
  کلیدواژگان: پیتر سینگر، سقط جنین، سودگرایی، سودگرایی ترجیحی، نظریه های اخلاقی
 • مجید رمضان، محمد ابراهیم سنجقی، حسین تاج آبادی، زهرا سجادی* صفحات 428-447
  در دنیای امروز، با وجود مطالعات فراوان و صرف بودجه های کلان برای کنترل استرس شغلی، نیاز به تولید الگویی کارآمد برای مدیریت این استرس، به شدت، احساس می شود. آمار روزافزون معضلات اجتماعی و فردی برخاسته از استرس شغلی، از نشانه های ناکارآمدی مدل های پیشین، با وجود تلاش های فراوان، بوده است. این مقاله، با هدف سنجش وضعیت موجود سازمان ها، به منظور اصلاح و کاهش استرس شغلی کارکنان شکل گرفت. پس از به دست آوردن پایایی و روایی مدل برگرفته از مرور ادبیات و مصاحبه ها و پرسش نامه ی خبرگی، آزمون مدل، نیازمند پژوهشی میدانی بود؛ لذا پرسش نامه ای محقق ساخته با تخصیص نود گویه برای توزیع در بخش های پراسترس شش بیمارستان دولتی آموزشی، نظامی و خصوصی، آماده شد. پس از دریافت نظرهای شاغلان در بخش های پراسترس،یافته های جامعه ی آماری توصیف و تحلیل شدند؛ همچنین، با به دست آمدن مدل مفهومی مدیریت استرس شغلی از دیدگاه اسلام، مبتنی بر خداباوری، تداوم زندگی پس از مرگ و اخلاق محوری و با توجه به اینکه بیمارستان ها یکی از مهم ترین سازمان های پراسترس شغلی قلمداد می شوند، آزمون مدل نیز در بخش های پراسترس بیمارستان ها، فرضیه ی پژوهشگر را اثبات کرد؛ سپس، بر اساس نتایج به دست آمده، الزام تقویت باورهای دینی در این سازمان ها تبیین و مدل مدیریت استرس شغلی کارکنان از دیدگاه اسلام، از طریق سنجش وضعیت موجود سازمان های پراسترس، تایید شد. نهادهای سیاست گذار در امر سلامت، همچون: سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی می توانند از شاخص ها، مولفه ها و ابعاد مدل فوق بهره برداری کنند.
  کلیدواژگان: استرس، استرس شغلی، الگوی اسلامی، رضایت شغلی
 • مریم خوشدل روحانی، رحیم دهقان سیمکانی* صفحات 448-459
  دیوید بناتار، به تاثیر از نیچه و شوپنهاور، زندگی این دنیا را پر از رنج و زحمت دانسته و معتقد است وجودنیافتن، بر وجودیافتن در این دنیا، ارجحیت دارد. هدف از نگارش این مقاله، به چالش کشیدن رهیافت بناتار، با روشی تحلیلی و استنادی است. بناتار دو استدلال برای ادعای خود بیان می کند؛ یکی استدلال نبود تقارن و دیگری، استدلال کیفیت زندگی است. در این مقاله، هر دو استدلال وی، تبیین، تحلیل و نقد شده است. در استدلال اول، بناتار شواهد کافی برای اثبات ادعای خود ارائه نداده است؛ ادعایی مبنی بر اینکه درد و رنجی را که نوع انسان در این دنیا تجربه می کند، موجب ترجیح نبودن است. در استدلال دوم نیز، او عنصر رضایت فردی و استقلال شخصیت انسان ها را نادیده گرفته و قضاوت آن ها در رابطه با زندگی شان را ناشی از خوش خیالی دانسته است. بناتار معتقد است ازآنجاکه انسان ها از توانایی عادت دادن خود با شرایط برخوردارند، بر این باورند که بودن آن ها بر نبودن ترجیح دارد. او با این بیان، به جای حل مساله ی رنج، اصل صورت مساله را پاک کرده و نبودن را بر بودن ترجیح داده است. اخلاقی بودن سقط جنین، غیراخلاقی بودن ازدواج و تولید مثل و روادانستن اتانازی غیرداوطلبانه و انقراض نسل بشر، ازجمله پیامدهای رهیافت بناتار است که هیچ یک دفاع کردنی نیست.
  کلیدواژگان: بناتار، زندگی، سقط جنین، فضیلت نبودن، لذت و رنج
|
 • Samaneh Razeghi, Reza Yazdani, Amir Raee * Pages 1-13
  Considering the improvability of emotional intelligence throughout the life, if there is a meaningful relationship between emotional intelligence (EI) and ethical skills, the ethical skills of students would be promoted by conducting necessary programs. The purpose of this study was to determine the relationship between emotional intelligence and ethical skills of third and sixth year dental students of Tehran University of Medical Sciences. In this cross-sectional study, all third, and sixth year dental students of Tehran University of Medical Sciences were enrolled consecutively. Participants were asked to complete a Persian and Standardized Emotional Quotient Inventory (EQI) questionnaire based on the Bar-On questionnaire as same as Moral Skills Inventory, a standardized ethical skills questionnaire. The Data were analyzed using statistical tests. There was a significant relationship between some domains of emotional intelligence with some components of ethical skills. However, there was no significant relationship between total score of EI and ethical skills. Furthermore, no significant relationship existed between ethical skills’ score and demographic variables. Married students significantly had higher scores in Moral Courage component (P=0.03). The present study showed that there is no significant relationship between the total score of EI of the participants with their total score of moral skills.
  Keywords: Emotional Intelligence, ethics, dental Students
 • Hassanali Moazenzadegan*, Hamed Rahdarpour Pages 14-25
  Since 1984, criminal law more than any other period has been specified under the framework of human rights and consequently limited based on its principal. It was followed by the emergence of a new approach called “quality of law principle”. In criminal law, which was presented by European Court of Human Rights for the first time then in the content of verdicts issued by this international judicial institute and reconsideration of criminal law legality principle, it has developed and become more consistent with social justice and manners. According to this principle, the qualitative law is a law which is consistent with quality elements of law based on human rights and moral principles. It is interesting to note that lack of each requirement voids the related law and according to Court’s case law, the existence of such law would not be different from lack of law. In present paper, through the investigation of physician liability and focus on article 495 of Islamic Penal Code as the key to legislation in this regard, and given the requirements of quality of law principle, it has been concluded that the above mentioned provision and all other articles related to this context are not consistent with elements of “the Quality of Law”, thus with failure to meet the minimum criteria of justice, social morality and human rights, the law fails to have the required quality and consequently, it is recommended to legislate based on the criteria of Quality of Law.
  Keywords: Legislative ethics, Quality of law principle, Human rights, Liability of physician.
 • Seyed Saied Seyed Mortaz, Parvin Delavar, Nafiseh Zafarghandi, Mohammad Reza Yektaei, Qolamreza Moarefi, Ali Davati, Shiva Rafati, Siamak Afshin Majd, Ahia Garshasbi * Pages 26-34
  A 62-year-old man referred to the emergency department 48 hours ago with chief complaint of repeated bloody vomiting. The patient is admitted and the necessary measures are taken. Within 24 hours, he received 6 units of blood. The patient has undergone endoscopy, but endoscopic endorsement has failed to stop the bleeding. The surgeon consulted and visited the patient. He considered urgent emergency laparotomy. The patient is alert and refuses surgery. The hemodynamic status of the patient is not stable and gastrointestinal bleeding continues. These questions are posed to medical staff and hospital managers: "What is our duty”? "Should we respect the choice of the patient and witness the progress of the disease and deterioration of the patient's condition"? "Can he be discharged from the hospital on the basis of the patient's refusal to take medical treatment"? "Can we take appropriate diagnostic and therapeutic measures with the use of legal capacity and support despite patient’s opposition? "How can one regard autonomy, beneficence, and nonmaleficence at the same time, in this situation "? In this study, which is one of the problems of medical ethics, the ethical, legal, and health aspects of the presented patient are discussed.
  Keywords: Autonomy, Emergency, Informed consent, Decision-Making capacity.
 • Mohammad Hassani, Afsaneh Abbaskhani* Pages 35-53
  Today, the role of spiritual leaders is to stimulate employees by employing a spiritual perspective and creating cultural backgrounds based on human values to raise capable employees. On the other hand, professional ethics is one of the variables that has a significant impact on individual and group activities and outcomes of the organization. The purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual leadership and professional ethics with organizational performance and quality of work life with the intermediate role of organizational learning among employees of Imam Reza Hospital in Urmia. The design of this research was a descriptive-correlational cross-sectional design model of structural equations. The statistical population of this research included 759 employees, 240 of them were selected by random sampling method. For data collection, standard questionnaires were used. Pearson Coefficient and Structural Equation Model Finding were used to analyze and examine the assumptions and the relation between the variants. The results show that there is a significant relationship between spiritual leadership variables and Professional Ethics with organizational performance and quality of life of employees (P<0.01, r=0.42, r=0.51), (P<0.01, r=0.36, r=0.75). Furthermore, the results showed that the intermediate role of organizational learning in the association between spiritual leadership and professional ethics with organizational performance and quality of work life (β = 0.17, β = 0.18, β = 0.16, β = 0.17) ) is confirmed. According to the findings, it can be concluded that paying attention to spiritual leadership and professional ethics can improve the organizational performance and quality of work life, as well as enhance organizational learning among the staff of Imam Reza Hospital.
  Keywords: Spiritual leadership, professional ethics, organizational performance, employees quality of life
 • Majid Ghoorchi Beigi*, A'zam Mahdavi Poor, Taha Zargarian Pages 54-64
  Penetrative injury is one of the injuries which the legislator has mentioned in the fourth book of the Punishment Code: ''it's an injury which occurs by sinking of a tool like spear or bullet in hand or leg; the blood money for men is one tenth of a complete blood money and for women there is a “Arsh". Interestingly, the legislator has determined the sanction of this blood money as a complete blood money while in women it is just an Arsh. The foundation of this view is based upon some of the jurisprudents; however, contemplation in jurisprudential references shows that a group of other jurisprudents believe that blood money of penetrative injury is same for men and women. This essay examines the arguments of the two sides by a descriptive-analytic method. Then, it tries to prove the weaknesses of the view believing in an Arsh for women, it shows that the focus of the Islamic law is on the point that the blood money of penetrative injury is equal for men and women (both one tenth).
  Keywords: Arsh, Equality of blood money, Penetrative injury, Woman, blood money, Art.713 of Punishment Code.
 • Mostafa Imaz, Tahereh EterafOskouei, Moslem Najafi* Pages 65-79
  Pharmacists, as a member of the health team face a lot of ethical challenges in performing their professional duties. This study was aimed to evaluate status, challenges and improvement strategies of pharmacy professional ethics in drugstores. It was a descriptive-analytic study carried out in 2015-2016. Data was collected using a standardized questionnaire related to principles of pharmacy professional ethics’ code from the viewpoint of qualified faculty members and students of Tabriz faculty of pharmacy. The overall score obtained for each principles of professional ethics code indicated moderate and high level status for each of the principles. However, there are some shortcomings in counseling to patients, consulting and interacting with physician, delivery of non-OTC drugs without any prescription, and accepting professional responsibility among the pharmacists. In addition, 71.5% of the professors and 75.5% of the students believed that inadequate income of pharmacists, the economic problems of drugstores, defects in the insurance systems, lack of proper culture for pharmacist's position, insufficient training of professional ethics at universities, priority of physician in Iran health system and giving gifts by some pharmaceutical companies are the main factors influencing professional ethics in pharmacies. Thus, comprehensive management is essential for improving professional ethics in pharmacies. In this regard, promoting professional ethics education, paying attention to economic problems of pharmacists and pharmacies, improving the performance of insurance organizations, developing culture to promote the position of pharmacists and serious supervision of health system officials on drugstores and pharmaceutical companies are necessary.
  Keywords: Professional ethics, Drugstore, Pharmacy faculty members' viewpoint, Pharmacy students' viewpoint, Tabriz
 • Jamshid Roosta*, Sahar Pourmehdizadeh Pages 80-89
  Reflecting on the Qara – Khitai of Kerman (from 619 to 704 A.H. / 1223 to 1305 A.D.), we can see that the rule of the dynasty, some women of Qara – Khitai, with expertise and competence into political, economic, scientific and cultural even reached into the kingdom of Kerman. Among these women the one that can be mentioned is -Qutlugh Terken (Terken Khatun), who was directly and indirectly involved in Kerman government for more than 40 years. So, the main question of this article is to assess measures of Qutlugh Terkan for promotion of Kerman's medical condition and further investigation of patients' rights. One of the findings of the present study was that Terken Khatun, build and equipped hospitals in Kerman with best facilities about eight hundred years ago, she also constructed an advanced school to train a new generation of intellectuals including physicians.
  Keywords: Hospitals, Medicine, patients' rights, Qutlugh Terkan, Kerman.
 • Iraj Shakerinia*, Reza Ghasemi Jobaneh Pages 90-99
  The aim of this study was to determine the role of organizational health and job satisfaction in Work ethics of university staff. The research method was descriptive-correlational and the statistical population of the study consisted of all the staff of the University of Guilan. In this study, 134 participants were selected by stratified random sampling method. The research tools consisted of three questionnaires, work ethics, organizational health and job satisfaction. In order to analyze the data, Pearson correlation and regression analysis were used. The results showed that there is a positive and significant relationship between organizational health and Work ethics (P<0.01). There is a positive and significant relationship between job satisfaction and work ethics (P<0.01). Also, regression analysis showed that organizational health and job satisfaction could explain 39% of the variance of work ethics (P<0.01). The findings of this study indicate the importance of organizational health and job satisfaction in explaining the work ethics of university staff.
  Keywords: Work Ethics, Organizational Health, Job Satisfaction.
 • Hossein Mahmoodian, Haseli Sara* Pages 100-117
  Ethical approach is one of the most important features of medical staffs expected to be used. One of the most important diseases that have been allocated to high moral challenges is HIV/AIDS. Nurses should provide standard care to these patients in their professional careers. In this descriptive study, 136 nurses working in the internal and surgical wards of one of the hospitals in Shiraz were selected through a cross-sectional questionnaire in 2015.Frequency of compliance with ethical values of nurses toward HIV/AIDS patients within various aspects showed that in total 40.4% of nurses in the observance of moral values has unsatisfactory performance, 33.1% relatively good performance and 26.5% has optimal performance. (P-value: 0.018)The mean score of different dimensions to separate parts of questionnaire showed no significant difference in dealing with AIDS patients among nurses according to different ages, sex and working years. The mean score of the separation of education in the respect of client/patient and keep his human dignity significantly differ between Diploma, B.S and M.S. Findings showed poor compliance with ethical code among nurses toward HIV/AIDS patients. Due to importance of ethical approach towards patients especially this vulnerable group of patients, regular educational program in relation to AIDS patients, in order to improve the quality of services, is recommended.
  Keywords: Ethics, Nursing Ethics, AIDS, Nursing.
 • Marjan Shamspour*, Seyed Mahmoud Tabatabaei, Seyed Hamid Reza Naghavi Pages 118-125
  The most important conditions necessitating Hajj are financial affordability, physical, and psychological capacity. Most persons who become bound to make the Hajj ignore the psychological capacity. Each year many persons lacking psychological capacity, go on Hajj and cause other mentally qualified people deprived of travel. A number of these pilgrims undergo medical treatment or are hospitalized during their travel and some of them are returned back to the country. No study has been carried out so far on these special conditions, psychological capacity, of Hajj. In quantitative part of this study, information of all records existing in the medical center of Hajj during 2012-2015 was extracted. The information was analyzed by assistant psychiatrist, professor, and physicians based on DSM-IV-TR standards. In qualitative part, systematic information was extracted from authorities of Hajj organization. From studied records related to psychiatric disorders, cases of schizophrenia and psychotic disorders were identified as lacking mental and psychological capacity. The results of this study showed that about 16% of the people with mental disorders such as schizophrenia and psychotic disorders, and that their dispatch to Hajj's journey was in contradiction with the principles of jurisprudence and ethics. This study can be regarded as a religious and ethical guide for identifying the examples of people who have been deprived, to help policy makers of the Hajj system to apply more strict monitoring of the dispatch of pilgrims, eliminating the time spent by other pilgrims and defusing national pride, and helping to replace eligible people instead of those who are not qualified for Hajj.
  Keywords: Psychiatric disorder, Ethics, Hajj, Psychological capacity
 • Akbar Aqhayani Chavoshi* Pages 126-138
  Studying the history of medical ethics and analyzing the dynamics and effects of renowned physicians of the Islamic era and the exploitation of this precious heritage is indispensable. Therefore, in this research, by descriptive-analytic approach, , the books of Teb Al-fukhara and Al-Masakin, Ibn al-Jazar, Full medical industry, Ahvazi, Law in Medicine of Ibn Sina, and Kharazmshahi Save of Jorjani were investigated, by analyzing the guidelines and ethical recommendations contained in the physician and patient interactions, as well as their practical applications in this regard, six important principles of Islamic medical ethics were attained: trust in God, profitability, harmlessness, trusteeship, compassion, and goodness. Two principles of profitability and harmlessness have been more emphasized than other ones, which can indicate the significance of these two ethical principles in Islamic teachings. The ethical issues in the field of medical sciences during the Islamic period did not have the diversity, breadth, and necessity of the present. Thus, in pre-natal and human-era discussions, only the prohibition of abortion is mentioned and there is no debate about the end-of-life care of the patient.
  Keywords: Ibn al-Jazar, Ibn Sina, Principles of medical ethics, Ahwazi, History of Islamic medical ethics, Jorjani
 • Amirhossein Mardani, Alireza Parsapour, Ehsan Shamsi Gooshki* Pages 139-151
  This research reviews the scientific productions of the field of biomedical ethics based on articles published in Iranian scientific journals in Farsi (Persian language). The findings showed that from 2003 to 2017, researchers have published 1238 Persian articles in this field. The average annual growth rate of published articles is 23.17 percent, but this growth has been declining since 2013. The citation rate of articles (0.4 per article) suggests a small impact. Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Tehran University of Medical Sciences with the publication of 36% and 33% had the largest share in the publication of articles, respectively. Biomedical ethics research was interdisciplinary and researchers from the medical, nursing, and law sciences played a major role in compiling and publishing them. The topics such as medical ethics, medical education, and Islamic ethics were, repetitive subjects in articles, respectively. Only 22% of these articles referred directly to funding provided by universities and research centers.
  Keywords: Biomedical ethics, Citation databases, Scientific productions, Scientometrics study
 • Talieh Khalifi, Naimeh Seyedfatemi, Marjan Mardani Hamooleh*, Hamid Haghani Pages 152-164
  Spiritual health (SH) is a supernatural force and endeavor to achieve perfection and peace of mind in life.When it is endangered, a person experiences loss of meaning in life. In nursing, caring services and SH are related to each other. It is necessary to promote the SH of nurses so that patients will receive better care. The study aim was the effect of spiritual education on SH of nursing students. In this quasi-experimental study, 76 of undergraduate nursing students were selected using random simple sampling method and divided into experimental group (EG) and control group (CG) (n= 38) with random allocation method. Educational intervention was done for the EG for a period of 4 weeks, a 60-minute session per week, but no intervention was performed for the CG. Four weeks after the intervention, the post-test was taken in 2 groups. Data were collected using the SH scale by Paloutzian and Ellison. Independent t-test didn’t indicate any difference before the intervention in the mean score of SH in 2 groups (t=-0.49, p=0.62), while in the post-test, the independent t-test indicated the mean score of SH was higher in the EG than in the CG (t=-2.14, p<0.03). After the intervention, there was a significant increase in the SH (t=-4.39, p<0.001) in the EG. The paired t-test indicated no difference in the SH in the CG compared to the pre and post-test (t=-0.25, p<0.79). Spritual education influenced SH of nursing students. It is recommended that spiritual education be considered as one of the strategies for promoting SH in students.
  Keywords: Spiritual education, Nursing ethics, Nursing students, Spiritual health
 • Reza Yazdani*, Mojtaba Asefi Pages 165-175
  Moral intelligence as a dimension of intelligence can provide a framework for the proper functioning of human. This function can be effective in the clinical environment such as dentistry. Therefore, the present study examined ethical intelligence of the first and sixth year dental students in the Tehran University of Medical Sciences. The present cross-sectional study was conducted in 2018 among 106 of the first and sixth year dental students. The students were selected by census sampeling and the Lennic & Kiel's Ethical Intelligence Questionnaire were used for data collection. The variables were analyzed by SPSS-Ver.22 software using descriptive and analytical statistical tests. Findings of the study indicate that there is no significant relationship between the ethical intelligence of the first and sixth year dental students. Also, in the first year students, only the indirect relationship between ethical intelligence and mother's education (P value = 0.026) and the level of household economic condition (P- value = 0.009) were found. In the sixth year students', only the direct relationship between ethical intelligence and the level of household economic condition was found (P -value = 0.015). This study showed that the ethical intelligence of dental students during education was not significantly improved, which indicates that the educational system not effecient on for promoting ethical intelligence of dental students.
  Keywords: Dental students, Tehran University of Medical Science, Moral intelligence
 • Marjan Mardani Hamooleh, Masoomeh Ahmadi*, Naimeh Seyedfatemi, Hamid Haghani Pages 176-188
  Empathy is considered an essential prerequisite for a nurse to effectively care for a patient. Also, spirituality is an important component in nurse-patient relationships. The aim of this study was to determine the relationship between empathy and spiritual attitude among nursing students. In this descriptive and correlation study, the samples consisted of 272 nursing students that were studying in 3 Medical Sciences Universities in Tehran, 2017. Samples were selected through convenience sampling method. Data were collected by demographics’ data form, validated and reliable scales of empathy and spiritual attitude. Data were analyzed by descriptive and analytical (Pearson Coefficient, Independent T test, and ANOVA) statistics. The students had a mean empathy score of 106.982 ± 14.65 that this was more than median scores of scale (60). Furthermore, they had a spiritual attitude score of 115.79 ± 15.8 that this was more than median scores of scale (86). Findings indicated that a significant relationship between empathy and spiritual attitude among nursing students (r=.265, p=.0001). Gender, educational level, interest in nursing, work status, and the average score of the previous term had significant relationships with empathy (P < 0.05). Interest in nursing and work status had significant relationships with spiritual attitude (P < 0.05).Research findings support the hypothesis of association between empathy and spiritual attitude. Since empathy has a significant relationship with spiritual attitude, it seems that nursing students’ empathy will increase by promoting their spiritual attitude.
  Keywords: Nursing ethics, Nursing student, Empathy, Spirituality
 • Roghayeh Zare, Sedigheh Ebrahimi* Pages 189-205
  Involving children in their own treatment decision-making improves their abilities. Factors such as the ability to reason, previous children's experiences in relation to the subject as well as information, and their general understanding of the subject affect the child's ability to make decisions. The current laws of informed consent in children allow alternate decision makers to decide on their own. Our goal in this study was to examine the current conditions for the informed consent of children in to provide appropriate guidelines in this regard. In this qualitative study, participants were selected through targeted sampling. The data were collected by semi-structured interview with open questions. Coding and classification was carried out using continuous comparative analysis. Participants included 6 admitted children, 15 parents of children, and 4 pediatricians. Three general categories of "satisfaction culture", "environmental conditions", and "child world" were extracted. Parents and children were not clear about the purpose of obtaining consent. The gender of children was not significantly affected by the process of obtaining formal consent in medical settings. The existing conditions have created a non-appropriate balance in the expectations of parents regarding the treatment decisions and giving vital information and treating the child by doctors disregarding child’s competency. This defective balance can, in the meantime, cause instability and harm to human dignity and autonomy of parents and children, waste of resources, challenging the sense of trust in the community towards doctors and the lack of growth in child’s decision-making power.
  Keywords: Autonomy, Informed Consent, Child, Qualitative study
 • Masoomeh Gharedaghi*, Golamreza Dustzadeh Pages 206-219
  Gandhi Shapur was one of the largest medical centers in the late Sassanid and early Islamic schools in Baghdad. The doctors, who often had a field teaching at Gandhi Shapur, moved to the city during their transfer to Baghdad, and accordingly they gave a kind of scientific center to the capital of the new Islamic government. Among the doctors of this scientific center was the Bakhtiyad dynasty, which in this study we explored the role of this family in medicine. The study shows that Jundishapur University hosted a large number of Greek, Indian, Nestorian scholars and scholars working at the center, and the head of the Faculty of Medicine was led by the Bakhtiyad family. The desire of the Abbasid caliphs to boost the city of Baghdad such as the Sassanid Centers of Science and Technology, and their success in that area, were the factors that invited the scientists from Jindi Shapur and the caliphate support from them. The transfer of scientific activities of Ajar George Bin Bakhtih from Jindi Shapur to Baghdad was an introduction to the decline of the scientific star of this center and the influence of Iranian culture on Islam. Several factors such as the scientific need, attention and support of caliphs from scientists and conversion of the city of Baghdad to the center of the sciences were the causes for invitation of the Bakhtiyad family to Baghdad. In this study, we assess the activities of the Bakhtiyad family in  the government of Abbasid caliphs.
  Keywords: Baghdad, Doctors of the Bakhtiasheh family, Caliphate Abbasi
 • Soraya Golipoor Khanmiri*, Alireza Khodaei, Marjan Shirazi, Khadije Naziri Pages 220-230
  One of the most effective factors on organizational behavior is the Nurses’ job satisfaction. Spiritual wellbeing of nurses is an inseparable personal element that influences their job satisfaction. The aim of this study was assessing association between Nurses' spiritual well-being and job satisfaction in Educational-Therapeutic center of Tabriz Shohada. The study population was nurses of Shohada hospital. In this study, 155 participants were selected by stratified Simple random sampling method. The research tools consisted of two questionnaires including spiritual well-being scale (SWBS) and job satisfaction (MSQ). In order to analyze the data, descriptive (frequency, percent, mean, standard deviation) and inferential (independent t, Pearson, Spearman, ANOVA Tukey test) were used. The results showed that there is a positive and significant relationship between nurses' spiritual well-being and their job satisfaction (P<0.05). Also, mean score of nurses' job satisfaction was 61.89 (12.63) and mean score of spiritual well-being was 89.85 (13.64) and both were above average (P<0.05). Type of employment, age, and sex had significant relationship with job satisfaction (P<0.05). According to the findings of this study, it is recommended that the relevant stakeholders and authorities increase their nurses' job satisfaction, pay special attention to the issue of spiritual health and improvement of it, because increasing spiritual health increases nurses’ job satisfaction and ultimately lead to better Care services will be better for patients.
  Keywords: Nurse, Job Satisfaction, Spiritual Well-Being
 • Zahra Tazakori, Zahra Etebari Asl*, Zahra Mohammadi, Khatereh Nemati Pages 231-241
  Moral sensitivity is one of the most important factors in improving the quality of nursing cares and nurses' performance. This research aimed to determine the relationship between moral sensitivity and self- efficacy in operating room nurses affiliated to educational- therapeutic centers in Ardabil University of medical sciences. This descriptive-correlation study was carried out on a sample of 144 nurses of operating room by census method in 2017. Data were collected by using moral sensitivity standard questionnaire and clinical performance self- efficacy. Data were analyzed using statistical tests: Pearson correlation coefficient, independent t- test and one way ANOVA by SPSS15 software. The mean of nurses' age was 30±6.07 years old. The majority of nurses were female (%54) and majority of them were in operating room discipline (%59). The mean and standard deviation of moral sensitivity score was 87±11.00 and the total self-efficacy was 129±13.00. Pearson correlation coefficient showed a significant statistical correlation between self-efficacy score and moral sensitivity of nurses (P<0.0001, r=0.882). The results of this study showed that moral sensitivity and self-efficiency of operating room nurses is high. Furthermore, it seems that high moral sensitivity increases self-efficacy. However, moral sensitivity and self-efficacy of nurses can be improved by holding ethical and professional workshops.
  Keywords: Operating room, Nurse, Moral sensitivity, Self- Efficacy
 • Zohre Kohansal, Nosrat Avaznejad, Behnaz Bagherian, Faezeh Jahanpour* Pages 242-252
  Nurses need to be familiar with the ethical issues of nursing and its sensitivity to all communications and interventions with patients. This sensitivity as a basis for nursing ethics should be considered from the beginning of nursing education. This study aimed to investigate the moral sensitivity of nursing students of Bushehr University of Medical Sciences. This descriptive cross-sectional study was conducted to determine the ethical sensitivity of 73 nursing students using standard questionnaire of ethical sensitivity of nurses in decision-making. Its validity and reliability were confirmed in previous studies (α=0.8). Dimensions of the questionnaire were: amount of respect for patient independence, level of knowledge about the relationship with the patient, level of professional knowledge, experience of difficulties and ethical conflicts, and the use of ethical concepts in ethical decision-making, honesty and benevolence. 0-50 were considered as low moral sensitivity, 50-75 as moderate, and 75-100 as high. All nursing students of the third and eighth semester were enrolled in the census in 2016. The average students' moral sensitivity was moderate (68.15±13.99). The highest average was for "honesty and benevolence", and the least for "professional knowledge" and "the use of ethical concepts in moral decision-making". The average moral sensitivity of the eighth semester students was higher than the third semester. There was a significantly relationship between students' moral sensitivity and academic term (p=0.000). Low ethical sensitivity in nurses leads to inappropriate decision-making; therefore, appropriate educational programs should be considered to increase the moral sensitivity of nurses and nursing students from the beginning of education.
  Keywords: Ethical Decision Making, Moral Sensitivity, Nursing Students
 • Ahmad Shahgoli* Pages 253-265
  Science of medicine is affected by metaphysics and non-experimental foundation, although it proves its issues by experimental methods. Nowadays, lots of evidence confirm the effects of metaphysical assumptions in experimental sciences including medicine. These assumptions are not experimental but have serious impact on determining the methods, structures, and orientation of science. In comparison with other experimental sciences, medicine is more affected because it concerns with one of human dimensions; which means the body. Each medical school, desirable or nondesirable, has a special viewpoint about the human and when it studies the body, issues like existence of soul and divine aspect of the man has a particular standpoint that cause change the in some of medicine’s directions. Then, study the metaphysical foundations in medicine is necessary. From which, we concerned the anthropological basis in this study that include: 1.Positivistic approach to man 2.Biological concept of man 3. Neglect of human’s spirituality 4.Mechanical viewpoint 5.Partailism approach 6.A purely material view of death. This article, criticizes these approaches. In conclusion, modern medicine has defaced metaphysical foundations which must be revised. As these foundations have influenced medicine’s methods and directions, evaluation of the aforementioned influence on medicine seems necessary.
  Keywords: Physicalist approach, Modern medicine, Soul, body
 • Zahra Asgari*, Mohammad Hosein Heidari, Ramezan Barkhordari, Behnoosh Esteki Pages 266-277
  Medical Philosophy is essential part of medical ethics and history. I has long history and owes its current status to developments resulted by historical, philosophical, social, and cultural experiences. The most important reflection of its revolution is its influence on the goals and missions of higher education in different time periods. In this study, two of the most important philosophical perspectives towards the medical education are compared with the aim of investigating possibilities and limits of each perspective in general education, specialized education, and treatment. The descriptive-analytical method is used for this comparison. These two perspectives are: 1) biomedical philosophy, which is based solely on human biological mechanisms, and 2) humanistic philosophy, which is based on the integrity of the human being. The results of this study show that medical education from the perspective of the biomedical philosophy focuses on specialized education, and treatment from this perspective is performed in the form of a patriarchal relationship. Whereas, from the humanistic perspective, general education is based on the integrity of the human being (including biological, psychological, and ontological) together with the specialized education. Treatment in this approach is achieved through a collaborative relationship between the physician and the patient.
  Keywords: Medical education, Humanistic philosophy, Medical philosophy, Biomedical philosophy
 • Milad Derikvand, Nasrin Imanifar* Pages 278-288
  Patient Advocacy is one of the vital duties of nurses. The purpose of this study was to determine the relationship between spiritual intelligence and patient advocacy in educational hospitals in Khorramabad during 2017. This was a correlational descriptive-analytic study that was performed on 250 nurses working in educational hospitals in Khorramabad in 2017. The criteria for entering this study included a minimum degree of nursing and one year of clinical work experience. Participants in this study were selected by random sampling method. Data collection tools consisted of Hank’s advocacy Questionnaire and King's spiritual intelligence. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential (correlation coefficients and regression coefficients) using SPSS v.21 software. Sixty seven percent (164 persons) were female and 37.5% (79 persons) were male. Sixty three percent of participants had a work experience of less than 5 years. The findings of this study showed the mean score of spiritual intelligence of nurses was 80.88 ± 11.19. The average score for patient advocacy was 155.73 ± 21.41. Pearson correlation coefficient showed that there was a significant correlation between spiritual intelligence score and Advocacy and its components (p = 0.624). The mean score of spiritual intelligence in nurses was high in the King questionnaire. The average score for patient advocacy was Hanks' questionnaire in the medium range. The present study showed that there was a significant positive correlation between spiritual intelligence and patient advocacy. As spiritual intelligence is acquired, spiritual intelligence can be promoted through classes and workshops, thereby increasing the patient advocacy and increasing the safety of patients.
  Keywords: The Relationship between Spiritual Intelligence, Patient Advocacy in Educational Hospitals in Khorramabad 2017
 • Pooran Raeesi, Zahra Ghazi* Pages 289-301
  Superior ethics badge (NAB plan), that is election of most moral person, best nursing and midwifery in a university is a kind of professional ethics. The purpose of this study was to investigate the effect of the implementation of the NAB plan on the professional ethics of nursing staff in Baharloo Hospital. This semi-experimental study was done in before and after design. A 360-degree questionnaire as a data collection tool was used to assess ethical nursing staff in a checklist consisting of 5-4 questions. The five-choice Likert scale was used to describe the data from the central indices and in the inferential part, the t-test, for independent and dependent variables, repeated measure ANOVA and ANOVA were used. The results of the present study showed that the implementation of the NAB plan has a significant effect on the ethics of the nursing staff from the general viewpoint of the evaluators (P <0.001). Also gender, age (30-20 years old were more than 30 years old), education, employment status (formal, covenant, etc.), marriage status and work experience in implementation of the NAB plan had a significant effect on professional ethics of nursing staff but the interactive effect of participants' demographic characteristics was not significant. The results of current study showed that the implementation of the NAB design (superiority of ethics) in Baharloo Hospital promoted the professional ethics of the nursing staff.
  Keywords: Ethics, Professional ethics, Professional commitment
 • Afrooz Hosein*, Farideh Elahimanesh, Nammam Ali Azadi Pages 302-309
  Patients’ satisfaction of treatment centers is one of the most important indicators for the quality of care and treatment services. Taking care of patients’ satisfaction has essential role in managing programs of health services. The aim of study was to evaluate patients' satisfaction with the quality of services provided in Shahid Beheshti Hospital in Qorveh in 2015. The research method was cross-sectional and descriptive-analytic. The statistical population of the study consisted of 384 patients selected in one stage cluster sampling from different parts of hospital. Patient satisfaction was evaluated by means of questionnaire that its validity and reliability was confirmed. Information was analyzed by statistical software SPSS 20 and t-test. The results showed that most of satisfaction was related to the emergency department and the lowest levels of satisfaction was related to ICU. Overall satisfaction from health services of Shahid Beheshti hospital was 72%. In this study, the satisfaction and habitat of patient had meaningful relationship, but other factors had not significant relationship with patient statisfaction. In recent years, patient satisfaction had an acceptable level due to dramatic improvements in health system. Nevertheless, the problems and weaknesses in the health care field also should be concerned and resolved and we have to improve the quality of services.
  Keywords: Assessment, Hospital, Health Services, Patient satisfaction, Quality of Health Services
 • Mohammad Rasekh*, Fatemeh Domanloo, Soheila Ansaripour Pages 316-328
  Science considers using technologies for treatment of infertility as the important cause of multifetal pregnancies. Fetal reduction is a clinical procedure developed for reducing the number of fetuses in multifetal pregnancies in order to avoid their common complications. Three aims may be offered for fetal reduction: (1) pregnancy preservation, and prevention of and decreasing risks of multifetal pregnancy to the mother and the remaining fetuses (high-end multifetal reduction); (2) eliminating fetuses bearing certain kind of illnesses (selective reduction); and (3) just preventing multiple birth where no considerable risk threatens the mother or the fetuses (elective reduction). Moral evaluation on fetal reduction techniques varies depending on which of the mentioned aims is followed. However, in many cases this is “medical necessity” that morally justifies the reduction. Nevertheless, given the difficulty of reaching a decision on this issue, risks involved in fetal reduction procedure, and its psychological implications for the mother and the father, it is seriously recommended to avoid such an action by methods that prevent multifetal pregnancy.
  Keywords: Moral evaluation, Multifetal pregnancy, Fetal reduction, ARTs
 • Mohammad Khodayari Fard, Bagher Ghobri Bonab, Faramarz Sohrabi, Abdollah Khorami Markani*, Enayatollah Zamanpoor, Roya Raghebian, Gholamali Afrooz, Valiollah Farzad, Nasrin Mahmoodi, Behnoosh Zeinalizadeh, Narges Tankamani Pages 329-340
  Spiritual intelligence is a set of personal capacities that helps to adaptation and problem solving. The aim of this study was determining domains and construct validity of cultural and religious context of spiritual intelligence scale in Iranian students. In this mixed methodological study, we assessed the existing scales, and selected 62 items. Then we interviewed with 67 students and derived 42 items. We determined the scale construct validity by exploratory factor analysis with 1000 students' samples that were selected by stratified random sampling from universities. The ethics permission of study was obtained from ethical committee of Tehran university. Factor analysis reduced items number from 104 to 39. Among 10 dimensions in theoretical model, 7 dimensions explained the 60.21% of scale total variance. These dimensions were meaning perception and religious works effect; perception and extension of consciousness; perception of extraordinary phenomena superior than material being; existential critical thinking; personal meaning production ability; problem solving by using spiritual resources, and spiritual adaptation in interpersonal relationship. Inter items’ reliability was determined by internal consistency as 0.731 to 0.906 and the scale total reliability was 0.945. A 39 items’ spiritual intelligence scale with optimal psychometric properties and acceptable structural model based on Iranian religious and cultural practices can be used as a valid and reliable scale in community of Iranian students.
  Keywords: Student, Validity, Structural factor, Spiritual intelligence
 • Mohammad Rasekh*, Saeedreza Ghaffari, Alireza Milanifar, Farhad Yaghmaie, Faezeh Ameri, Shirin Boroomand Pages 341-352
  Development of new methods of treatments for infertility has given rise to a serious question as to the access to such methods. Determination of the ones who can access the mentioned treatments and the limits of this access, depends to the definition of infertility. The Law of the method for Embryo Donation to Infertile Couples according to Iranian legislature considers the infertile couple who “cannot reproduce in accordance with credible medical certificate” as eligible to receive the donated embryo. However, applicants for modern infertility treatment methods have gone beyond infertile couples and include those couples who wish, based on credible medical evidence, to avoid having unhealthy children, especially by using donation methods or surrogacy. Accordingly, having supported a preventive approach to ARTs, a new concept of infertility will appear on the horizon. Expanding this concept to couples who are considered fertile from a common medical perspective but give birth to seriously unhealthy children shall inevitably lead us to revise the common legal concept of infertility. Therefore, by resorting to ethical reasoning, laws, and regulations of various legal systems and Fiqhi opinions we can develop another interpretation of Embryo Donation Law and argue for the access of the “perceived as infertile” couples to the infertility treatment with the help of third parties.
  Keywords: Embryo Donation, Genetic disease, Perceived as Infertile, ARTs
 • Reza Bayattork, Alma Alikhah, Fatemeh Alitaneh, Zahra Mostafavian, Arezou Farajpour* Pages 353-364
  Today, health care providers are moving toward becoming professionals, so only academic knowledge and skills are not enough in complex medical environments, morality is an integral part of medical decision making and paying no attention to it may have adverse effects on quality of care. This Research investigated the moral intelligence and its relative demographic factors between medical and nursing students. In this descriptive cross-sectional study, 214 students were selected by census sampling. Data were collected by using Kiel & lennik questionnaire which its reliability is reported as r=0.94 and has been validated in previous studies. The mean age of students was 21.79±2.82 years. The moral intelligence mean scores in medical and nurse students were 76.44±7.10 and 74.07±8.26, respectively. There was no significant relation between demographic factors and moral intelligence scores but there was significant difference among nursing and medical (p=0.025) and the first and last year students (p=0.002). Trustworthy domain was significantly higher in medical students (p=0.003). Although the results indicate that the students' moral intelligence score is in good condition, this situation can be upgraded to be very good and excellent. The significant difference in the score of moral intelligence in first and last year students shows the effect of educational curriculum. There was significant difference in the scores of medical and nursing groups. So, the educational climate and curriculums can effect on moral intelligence development. Therefore, considering the proven effect of moral intelligence on the quality of professional performance, ethical dimensions, and professionalism in clinical education should be emphasized, evaluated, and monitored more than ever.
  Keywords: Nursing, Medicine, Students, Moral intelligence
 • Morad Momivand, Arash Ghodousi*, Neda Yavari Pages 365-375
  Professional nurse should be familiar with the principles of biomedical ethics and how to deal with situations of moral conflict. Nurses encounter a variety of ethical conflicts in their work environments, which, if not properly educated for that, may be destructive. One of the first steps to recognize and help resolve moral conflicts seems to be a better understanding of the underlying causes of these conflicts. For this purpose, this study compared the exposure of pre-hospital emergency staff and nurses of the ophthalmologic departments in Isfahan with ethical conflicts in their careers. This descriptive-analytic study was performed on 44 pre-hospital emergency personnel and 42 nurses in ophthalmic and postgraduate degrees. Data were collected using Falco's moral conflict questionnaire. The results were analyzed using descriptive statistics such as frequency distribution tables, dispersion indexes, and mean and analytical statistics such as T test and ANOVA. Data were analyzed using SPSS software version 8. The results of this study showed that the prevalence of ethical conflicts among pre-hospital emergency personnel with a mean of 61.65 was higher than nurses in ophthalmic departments with an average of 40.23. Therefore, according to the results of this study, the degree of exposure to ethical conflict situations for pre-hospital emergency personnel more common in comparison with the staff of the elective hospital units in more stressful situations. The degree of exposure to ethical conflict situations is also more significant for pre-hospital emergency personnel than nurses in the ophthalmic departments.
  Keywords: Ethics, Emergency, Nurse, Conflict
 • Ali Labaf, Fariba Asghari, Talayeh Mirkarimi* Pages 376-387
  Trust is one of the most important issues in patient-physician relationship and affects the treatment acceptance and followup from the patient and optimal outcome. Patient trust to emergency physician is different from other physicians in many ways because of patient’s urgent situation and lack of choice in physicians. This paper explores the reasoning for (dis)trust in emergency physicians in Imam khomeini hospital. A qualitative study in Imam khomeyni hospital was done including 5 recorded focused groups (with 3-6 patients in each group) and 8 in-depth interviews with patients. Patient trust’s issues were divided into 2 major groups: 1- issues that depend on emergency physicians (including professionalism; practical skills and physician’s personal factors) 2-issues independent to emergency physicians (including patient’s previous beliefs; environmental and hospital’s factors and patient’s personal factors). Many factors about emergency physicians like personal factors that are extracted from this study were similar to other physicians. In other hand, it seems that patient trust in emergency physicians is affected by environmental factors especially hospital related factors and it is better to consider it as an integrated foundation and not only trust between persons.
  Keywords: Trust, Patient, Emergency physician, Patient physician relationship
 • Bentolhoda Shirazi Sader, Siamak Afahin Majd, Shiva Rafati*, Zahra Poshtchaman, Nahid Rejeh Pages 388-396
  Considering the increasing prevalence of the malignant diseases and their great effects on the different aspects of the patients’ life and even their family, the disclosure of its diagnosis and trust telling to the patients have been changed to one of the main medical ethics challenges. This study aimed for the evaluation of patient’s tendency and their family to disclosure of malignant disease. This study was a cross-sectional research. It has been done with a questionnaire on the 270 people. The sample consisted of three groups: 100 patients without cancer disease, 100 patients’ family members, and 70 patients with cancer disease, who referred to Mustafa Khomeini Hospital. The data were analyzed through SPSS-16 software in this study, 74% of the patients with cancer and 85% of patients without cancer and 50% of patients’ families had tendency to know the diagnosis of malignant disease. In the case of prognosis, 39% of cancer patients and 75% of without cancer patients, were agreed to complete knowledge, and 42% of cancer patients and 22% of without cancer patients, agreed on relative knowledge. Regarding the result of this study and respecting the individuals' rights, it seems better for the patients with malignant disease to be informed of their diagnosis and prognosis by the health care workers. Furthermore, it would be better to implement strategies for improvement of patient-physician relationship through physicians' communication skills with patients.
  Keywords: Professional ethics, Disclosure, Malignant disease, Breaking bad news, Truth telling
 • Faezeh Ezzati Arasteh Pour, Hossein Aliahmadi Jeshfaghani* Pages 397-416
  Recent developments in the digital domain and its influence in the health sector have led to the development of digital health technologies. The development of these technologies in addition to the benefits such as lowering medical care costs and improving the quality of patient care, has introduced new ethical challenges into the field of medicine. In this study, 25 articles were identified on the ethical challenges in digital health technologies by using literature review. These articles were in areas of mobile health, electronic health records, telemedicine, electronic health, wearable and big data technologies. The ethical challenges found in the articles reviewed in the field of digital health include: the privacy challenges that are due to the creation of huge data sources in this type of technology, how to ensure access justice, challenges for determining the responsibilities of surgical and technical members in telemedicine technologies, changing the patient's role, challenges regarding data ownership and patient access to raw data, the challenge of balancing the privacy of patient information and data sharing in advancing the community's science and health big data, and guaranteed quality of provided health information. These surveys can be effective in identifying challenges and developing ethical guidelines before developing and applying these types of technologies.
  Keywords: Ethics, electronic health records, telemedicine, E-Health, digital health
 • Marziye Karimi Behzad*, Leila Nikooie Nejad Pages 417-427
  Abortion is one of the most controversial and debatable issues of human history. Those who analyze social issues from moral perspective claim satisfying preconditions of abortion would compensate its unwanted consequences. Nowadays some philosophers in order to define abortion in a more reasonable way propose abortion as a new concept using moral theories such as deontologism, utilitarianism and virtue ethics for defining abortion. The goal of this study is to analyze Peter Singer’s utilitarianism, Australian philosopher, attitude toward abortion. In this article, we try to study abortion in different moral views in a descriptive and analytical way and determine moral order in different branches of utilitarianism viewpoint. But considering lack of reasons to rationalize utilitarianism theory which Singer himself admits its inefficiency in some occasions, practicing other moral theories could be helpful in order to propose a suitable solution for moral issues of abortion.
  Keywords: Peter Singer, Abortion, Theories of ethical, Utilitarianism, Preferense utilitarianism
 • Majid Ramezan, Mohammad Ebrahim Sanjaghi, Hossein Tajabadi, Zahra Sajadi* Pages 428-447
  The increasing number of social and individual problems caused by occupational stress have been indicative of the ineffectiveness of the previous models despite many attempts. This article is intended to measure the current status of organizations in order to correct and reduce staff stress. After obtaining the reliability and validity of the model derived from the review of literature and interviews and the questionnaire of expert opinion, the model test required a field study, so a researcher-made questionnaire was developed with the allocation of 90 items. The questionnaire was prepared for distribution in the high-stress zone of six hospitals including public, military, and private hospitals. After receiving the opinions of the employees in the high-stress zones and analyzing the findings of the statistical population, the conceptual model of occupational stress management from the point view of Islam was obtained and it was based on "God-belief, continuity of life after death and centrality of ethics". Considering that hospitals are one of the most important occupational organizations, the model test was used in the high-stress zones of hospitals' and proved the researchers’ hypothesis. So, the obligation to strengthen religious beliefs was explained in these organizations and the model of occupational stress management of employees from the Islamic point of view was confirmed by assessing the status of organizations. The indicators, components, and dimensions of the above model can be used by authorities of health policy such as Iranian medical council, the ministry of health and medical education, and medical sciences’ universities.
  Keywords: Stress, Occupational stress, Job satisfaction, Islamic model
 • Maryam Khoshdel Rohani, Rahim Dehghan Simakani* Pages 448-459
  David Benatar, influenced by Nietzsche and Schopenhauer, sees the life of this world full of pain and suffering, and believes that not being in this world is preferred to be. The purpose of this article is to challenge Benatar's approach in an analytical and citation way. Benatar expresses two arguments for his claim. One is the argument of asymmetry and the other is the quality of life argument. In this paper, both of his arguments are explained and criticized. In the first argument, Benatar provides ample of evidence for his claim that he does not provide the preference for the pain and suffering which humankind experiences in this world. In the second argument, while ignoring the element of individual satisfaction and the independence of the personality of human beings, their judgments regarding their lives are considered to be due to optimism, and believes that humans, because of their ability to get accustomed to the conditions believe that their being is preferred to not being. By this statement, instead of solving the problem of suffering, he cleansed the principle of the problem and preferred not being. The morality of abortion, the immorality of reproduction and marriage, the validity of non-voluntary euthanasia, and the belief in the extinction of the human race are consequences of Benatar's approach, which are untenable.
  Keywords: Virtue of not being, Pleasure, suffering, Life, Benatar, Abortion