فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خانم مرضیه پهلوان ، محمدعلی بشارت، احمد برجعلی، حجت الله فراهانی صفحات 1-13
  زمینه و هدف
  درد مزمن، از جمله بیماری های روان-تنی است که افراد بسیاری در طول زندگی خود با آن مواجه می شوند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش واسطه ای باورهای فراشناختی میان ناگویی هیجانی و شدت درد ادراک شده در بیماران مبتا به درد مزمن بود. ساله مبتا به درد مزمن مراجعه کننده به 60 تا 20
  مواد و روش ها
  روش پژوهش، همبستگی، و جامعه آماری عبارت بود از بیماران بیمار مبتا 440. 1396کلینیک درد ماهان و کلینیک جامع طب فیزیکی و توانبخشی آرمان در شهر تهران و در خال بهار تا پاییز ماه دردهای مزمن اسکلتی- عضانی داشتند، به صورت هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه های ناگویی هیجانی 3که سابقه حداقل تورنتو، باورهای فراشناختی، و مقیاس درجه بندی عددی شدت درد را پاسخ دادند. ، همبستگی مثبت معنادار دارد. ناگویی 0. 01
  یافته ها
  یافته ها نشان داد شدت درد با ناگویی هیجانی و باورهای فراشناختی در سطح ) و باورهای β =0/29 و t= 6/68 همبستگی مثبت معنادار داشت. ناگویی هیجانی (0. 01هیجانی با باورهای فراشناختی نیز در سطح) توانستند واریانس شدت درد را تبیین کنند. ناگویی هیجانی توانست تبیین کننده باورهای فراشناختی β= 0/11 و t= 2/42فراشناختی ( ) نیز باشد. β =0/40 وt=9/48
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها، رابطه میان ناگویی هیجانی و شدت ادراک درد، یک رابطه خطی ساده نیست؛ بلکه باورهای فراشناختی می توانند این رابطه را تحت تاثیر قرار دهند.
  کلیدواژگان: فراشناخت ها، ناگویی هیجانی، درد مزمن
 • آقای پورداد کیانی ، نادر فرهپور، مهدی مجلسی صفحات 14-24
  زمینه و هدف
  آسیب رباط صلیبی قدامی شایعترین آسیب رباطی اندام تحتانی بوده که بازسازی آن بعنوان یک رویکرد درمانی مناسب توصیه شده است. حال برای محققان این سوال مطرح است که آیا الگوهای کینماتیکی تغییریافته در اندام تحتانی بعد از جراحی تصحیح می شوند یا خیر؟ مطالعه حاضر باهدف تحلیل دامنه حرکتی و سرعت زاویه ای مفاصل اندام تحتانی افراد دارای رباط صلیبی قدامی بازسازی شده هنگام فرود از ارتفاع انجام شد. تکلیف فرودازجعبه، 3 گروه سالم (کنترل) و دارای رباط صلیبی قدامی بازسازی شده (تجربی) در2 آزمودنی مرد در 20.
  مواد و روش ها
  بعدی دامنه حرکتی وسرعت زاویه ای مفاصل اندام تحتانی با استفاده از 3پرش عمودی-فرود و پرش ازمانع-فرود شرکت کردند. اطلاعات پردازش گردید. visual3Dدوربین ثبت و بوسیله نرم افزار. )p=0/00.
  یافته ها
  درصفحه ساجیتال دامنه حرکتی مفاصل زانو و ران بیماران کمتر و در مفصل مچ بیشتر از افراد سالم بود (صفحه سرعت زاویه ای مفاصل مچ و زانوی 3). در هرP 0. 05 صفحه ی دیگر، دامنه حرکتی زانوی بیماران بیشتر از افراد سالم بود (2در). متغیرهای تحقیق تقریبا در تکلیف فرود از P 0. 05بیماران کمتر و درمفصل ران درصفحات ساجیتال وافقی بیشتر از افرادسالم بود (.) P 0. 05جعبه کمترین میزان و درتکلیف پرش ازمانع-فرود بیشترین میزان را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  افراد دارای رباط صلیبی قدامی بازسازی شده، هنگام اجرای تکالیف دشوار همانند فرود، الگوهای کینماتیکی سال 2 غیرطبیعی در مفصل زانو به نمایش می گذارند که به تبع آن، مکانیسم های جبرانی در مفاصل مجاور ایجاد شده وحداقل تا بعد از بازسازی رباط صلیبی قدامی همچنان پابرجا خواهند بود. این افراد درصورت عدم مراقبت، در معرض آسیب مجدد رباط صلیبی قدامی و مستعد گسترش اوستئوآرتریت زانو در بلندمدت می باشند.
  کلیدواژگان: رباط صلیبی قدامی بازسازی شده، فرود، دامنه حرکتی مفصل، سرعت زاویه ای مفصل
 • حانم الهام سرخه ، امیرعلی جعفرنژادگرو صفحات 25-38
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات استفاده از بریس زانو و گوه خارجی به صورت ترکیبی و جدا بر روی طیف فرکانس نیروی عکس العمل زمین طی راه رفتن در بیماران استئوآرتریت زانو است. سال) با پای پرانتزی و دارای استئوآرتریت زانو در قسمت داخلی، در این مطالعه شرکت 62/1 ± 2/0 مرد (سن: 24
  مواد و روش ها
  ) با استفاده از 3) استفاده از گوه خارجی، (2) بدون تداخل (کنترل) ؛ (1کردند. افراد در چهار شرایط با سرعت ترجیحی خود راه رفتند: با استفاده از هر دو گوه خارجی+بریس زانو. طیف فرکانس نیروی عکس العمل زمین در شرایط مختلف طی راه رفتن 4بریس زانو، و ( محاسبه شد. % در راستای عمودی هنگام استفاده از گوه خارجی نسبت به راه رفتن بدون تداخل در هر دو پا کمتر 99/5
  یافته ها
  فرکانس با توان بود. همچنین این شاخص در راستای عمودی هنگام استفاده از گوه خارجی+ بریس کمتر از راه رفتن بدون تداخل در هر دو پا بود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده همزمان از گوه خارجی+ بریس والگوسی زانو در مقایسه با استفاده مجزا از این دو تداخل در کاهش طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین طی راه رفتن موثرتر می باشد.
  کلیدواژگان: نیروی عکس العمل زمین، طیف فرکانس، بریس زانو، گوه خارجی پا
 • نوشین مبارکی، احمد قاضی *، افشان شرقی، مریم سادات رضوی، سمیه ثقفی راد صفحات 39-51
  زمینه و هدف

  درد زایمان اغلب شدید بوده و عدم تسکین آن می تواند اثر سوء بر وضعیت فیزیولوژیک مادر داشته باشد. اندازه گیری دقیق و درمان مناسب درد یک مشکل مهم برای پرسنل پزشکی و پرستاری است. انتخاب های متعددی برای کنترل درد زایمان وجود دارد و هر روش خطرات و منافع خاص خود را در خصوص کارایی و در دسترس بودن آن به همراه دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی دگزامتازون درترکیب با رمی فنتانیل در کنترل درد زایمان و عوارض آنها در زنان مراجعه کننده به انجام گرفت. 1396بیمارستان علوی در سال A انتخاب شدند. گروه 1 زن باردار گراوید 90.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از بین زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان علوی قبل از مداخله VAS تحت تزریق رمی فنتانیل قرار گرفتند. اسکور درد بر مبنای Bتحت تزریق رمی فنتانیل با دگزامتازون و گروه تجزیه و تحلیل شد. SPSS بعد از مداخله اندازه گیری شد. در نهایت اطلاعات حاصل از مطالعه از طریق 120 و60 و 30و دقایق دقیقه بعد از مداخله به 120 و60 و 30.

  یافته ها

  شدت درد در مادرانی که از رمی فنتانیل همراه دگزامتازون استفاده کرده بودند طور قابل توجهی پایین تر از گروهی بودندکه رمی فنتانیل به تنهایی دریافت کرده بودند. در مورد عوارض مادری به غیر از مورد تهوع و استفراغ و سر درد در بقیه موارد اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. تفاوت معنی داری میان گروه ها از نظر و آپگار مشاهده نگردید. FHR

  نتیجه گیری

  استفاده همزمان رمی فنتانیل و دگزامتازون در مقایسه با رمی فنتانیل به تنهایی به دلیل امن بودن آن برای مادر و کودک و ایجاد بی دردی مطلوب تر در حین زایمان توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: رمی فنتانیل، دگزامتازون، درد زایمان
 • سودابه باقری، ایلناز سجادیان * صفحات 52-65
  زمینه و هدف

  تامین سلامت زنان یکی از اهداف اصلی جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر شدت علائم و فاجعه پنداری درد دانشجویان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی انجام گرفت. روزه بود. بدین منظور 45

  مواد و روش ها

  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دوره ی پیگیری نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه ی 370 از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، نفر که تشخیص ملال پیش از قاعدگی را دریافت نمودند، به شیوه تصادفی در 30غربالگری علائم قبل از قاعدگی پاسخ دادند. دوگروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آن ها در سه مرحله به پرسشنامه های ثبت روزانه ی علائم و فاجعه پنداری درد پاسخ دادند. دقیقه ای دریافت کرد، اما بر گروه کنترل 90 جلسه ی گروهی 8گروه آزمایش درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را طی و با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. SPSS-22 هیچ مداخله ای انجام نشد. داده ها توسط

  یافته ها

  درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش شدت علائم (جسمانی و روانشناختی) و فاجعه پنداری درد (نشخوار.) p>0/01فکری، بزرگنمایی و درماندگی) در مراحل پس آزمون و پیگیری تاثیر معنا دار داشت.

  نتیجه گیری

  درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یک درمان اثربخش برای بهبود شدت علائم و کاهش فاجعه پنداری درد پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: شدت علائم، فاجعه پنداری درد، ملال پیش از قاعدگی، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی Volume 9، Issue 1 (11-20
 • آقا داوود آقامحمدی، خانم هاله فرزین، آقا مهدی خانبابایی گول ، خانم شهناز فولادی صفحات 66-73
  زمینه و هدف
  جراحی های وسیع همچون لاپاراتومی می توانند موجب درد بسیار زیاد و تغییرات چشمگیر در وضعیت همودینامیک بیماران شوند که ضرورت استفاده از بهترین شیوه کنترل درد را می طلبند. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی انفوزیون وریدی سولفات منیزیم بر وضعیت همودینامیک و کنترل درد پس از جراحی لاپاراتومی می باشد. بیمار 80 در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انجام شد تعداد 1391
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی که در طی سال کاندید جراحی لاپاراتومی با رعایت معیارهای ورود و خروج به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله به صورت بولوس سولفات منیزیم دریافت کردند و پس از پایان عمل انفوزیون 50mg/kgنیم ساعت قبل از عمل جراحی به میزان معنی دار در نظر گرفته شد. P >0/05 ساعت پس از جراحی ادامه یافت. 24 منیزیم سولفات تا 500mg/hr
  یافته ها
  تفاوت آماری معنی دار قبل و پس از جراحی بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر وضعیت همودینامیک و همچنین شدت درد ساعت از پایان جراحی شدت درد در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل پایین تر 6 ساعت پس از جراحی مشاهده نشد، اما پس از 6تا )P = 0/01بود و اختاف آماری آنان معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  منیزیم سولفات کمترین اثرات را بر همودینامیک بیماران تحت عمل جراحی دارد؛ اما نتوانست در ساعات اولیه پس از جراحی که بیماران بیشترین درد را تحمل می کنند موثر باشد، درحالی که پس از شش ساعت از پایان جراحی دارای اثرات خوبی در کنترل درد می باشد.
  کلیدواژگان: درد، لاپاراتومی، سولفات منیزیم
 • آقای نورالله جاودانه ، امیر لطافت کار، خانم نازنین کامرانی فراز صفحات 74-86
  زمینه و هدف
  نقاط ماشه ای عضلانی یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد دردهای مزمن هستند و در عین حال جزء شایع ترین مشکلات سیستم عضلانی اسکلتی محسوب می شوند. فعالیت نقاط ماشه ای عضلات کمر از جمله عضله مربع کمری بسیار شایع است. بنابراین هدف از تحقیق بررسی تاثیر تمرینات حرکتی با و بدون تکنیک ریلیز وضعیتی بر درد، ناتوانی و دامنه حرکتی افراد دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی بود.
  مواد و روش ها
  جامعه ی هدف افرادی بود که دارای نقاط ماشه ای در عضله ی مربع کمری و دارای درد مزمن کمر بودند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول، تمرینات حرکت درمانی همراه با تکنیک ریلیز وضعیتی و گروه دوم، فقط جلسه درمان را یک روز در میان دریافت کردند. درد بر اساس مقیاس بصری درد، 12تمرینات حرکتی را دریافت نمودند. هر گروه، ساعت 48شاخص ناتوانی با استفاده از پرسشنامه ناتوانی اسوستری و دامنه حرکتی کمر بوسیله تست تعدیل شده شوبر، قبل و بعد از درمان ارزیابی شد. روش های آماری مورد استفاده شامل آزمون تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه گیری مکرر بود.
  یافته ها
  اختلاف معنی داری در مقیاس شدت درد، شاخص ناتوانی و دامنه حرکتی کمر بعد از مداخله تمرینی در هر دو گروه مشاهده . در مقایسه دو گروه پس از درمان، در متغیر شدت درد، ناتوانی و همچنین دامنه حرکتی اختلاف معنی داری مشاهده P>0/005شد ( ) ، به طوری که در گروه حرکت درمانی همراه با تکنیک ریلیز وضعیتی بهبود بیشتری حاصل شد. P>0/005گردید.
  نتیجه گیری
  تمرینات حرکتی همراه با تکنیک ریلیز وضعیتی در مقایسه با تمرینات حرکتی تاثیر بیشتری در کاهش درد و افزایش دامنه حرکتی کمر داشت. بنابراین استفاده از تکنیک ریلیز وضعیتی همراه با تمرینات حرکتی برای بیماران دارای کمردرد مزمن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: نقاط ماشه ای، عضله مربع کمری، تکنیک ریلیز وضعیتی، دامنه حرکتی، درد، ناتوانی
 • معصومه عزیزی صفحات 87-97
  زمینه و هدف
  بیماران مبتلا به میگرن مشکلات روان شناختی فراوانی دارند که افسردگی، اضطراب و استرس از مهمترین این مشکلات هستند. در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی الگوی رواندرمانی ویژه بیماران میگرن بر مشکلات روان شناختی آن ها پرداخته است. بیمار میگرن، به صورت 30
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، تعداد در دسترس از بیمارستان خاتم الانبیا شهر زاهدان انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای دهی شدند. ساعته، تحت رواندرمانی ویژه بیماران میگرن قرار گرفتند، درحالی که آزمودنی های 2/5 جلسه 8 آزمودنی های گروه آزمایش طی گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را طی این مدت دریافت نکردند. هر دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از درمان مقیاس ) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا) و 21-DASSافسردگی، اضطراب و استرس (مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. 18 SPSSتوسط
  یافته ها
  نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که در میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس قبل و بعد از درمان تفاوت معنی داری). به عبارت دیگر، به نظر می رسد روان درمانی ویژه بیماران میگرن بر مشکلات روان شناختی آنان موثر بوده است. P>0/001وجود داشت.
  نتیجه گیری
  رواندرمانی ویژه میگرن در کاهش مشکلات روان شناختی بیماران میگرن موثر است؛ بنابراین، به عنوان یک درمان اثربخش برای بهبود بهداشت روان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: میگرن، افسردگی، اضطراب، استرس، رواندرمانی
|
 • Marzieh Pahlevan Miss , Mohammad ali Besharat Dr, Ahmad Borjali Dr, Hojjatollah Farahani Dr Pages 1-13
  Aims and background: chronic pain isn’t always psychosomatic. Chronic pain, is a disorder that has a lot of psychological components and onethat a lot of people have at some point in their life. The aim of this study was to determine the role meta-cognitive beliefs play in mediating between alexithymia and the intensity of pain that is perceived percipience by the patients with chronic pain.
  Materials and Methods
  This study evaluated patients aged 20-60 with chronic pain who had been referred to the Mahan clinic and the physical medicine and rehabilitation clinic of Arman in Tehran from the spring of 1396 to autumn of 1396. During this time frame 440 patients who had at least 3 months of musculoskeletal pain, were chosen. Theyanswered the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) the Meta-cognition Questionnaire (MCQ-30), and the Numeric Rating Scale (NRS). Findings: The intensity of pain was coorelated positively with with alexithymia (p< 0.001) and meta-cognitive beliefs (p< 0.001). Alexithymia had a positive coorelationwith meta-cognitive beliefs (p< 0.001). Alexithymia (t=6.68, β= 0.29), and meta-cognitive beliefs (t= 2.42, β= 0.11) could clarify the variance of the pain intensity. Alexithymia could also clarify the meta-cognitive beliefs (t= 9.48, β= 0.40).
  Conclusion
  Based on the findings, the relation between alexithymia and the intensity of pain, was not a simple linear relationship, but meta-cognitive beliefs, could affect this relationship.
  Keywords: metacognitions, alexithymia, chronic pain
 • Pourdad Kiani Mr , Nader Farahpour Dr, Mahdi Majlesi Dr Pages 14-24
  Aims and
  background
  Anterior cruciate ligament injury is the most common ligament injury of the lower limb that necessitates reconstruction as a proper treatment approach. It is now up to the researchers to ask, are the altered kinematic patterns in the lower limbs corrected by this reconstruction? The present study aims to analyze the range of motion and angular velocity of the lower limb joints in patients with reconstructed Anterior cruciate ligaments during landing.
  Materials and Methods
  20 male subjects who participated voluntarily were divided into 2 groups. One group consisted of healthy subjects (control) the other of patients with reconstructed Anterior cruciate ligament (experimental). They were evaluated in 3 assignments: landing from a box, a vertical jump-landing, and a jump from an obstacle-landing. 3-Dimensional kinematics of the range of motion and angular velocity of the lower limb joints were recorded using 4 cameras and processed by visual 3D software. Findings: In the sagittal plane, the experimental group’s knee and hip joints range of motion was less than the control group (p=0.00) The ankle joint was more (p≤0.05) than the control group. In per 3 planes, the experimental group’s ankle and knee joints angular velocity was lower than the control group. The hip joint was higher than the control group (p≤0.05). In most cases, both variables showed the smallest value in the landing from the box task and the highest value in the jump from obstacle-landing task (p≤0.05).
  conclusion
  During complex tasks such as landing, patients exhibit altered kinematic patterns that are followed by compensatory mechanisms in adjacent joints. These altered patterns will persist for at least 2 years after the Anterior cruciate ligament is reconstructed. These patients, in the absence of care, are at risk for Anterior cruciate ligament re-injury and prone to develop knee osteoarthritis in future.
  Keywords: : Reconstructed anterior cruciate ligament, landing, joint range of motion, joint angular velocity
 • Elham Sorkhe Ms. , AmirAli Jafarnezhadgero Dr Pages 25-38
  Aims and background: The aim of this study was to determine the effects of isolated and combined use of valgus knee braces and lateral wedge foot orthotics on the frequency spectrum of ground reaction forces generated in the knee by the gait of patients with knee osteoarthritis.
  Materials and methods
  24 males (age: 62.1 ± 2.0 years( with varus knee malalignment and symptomatic medial compartment knee osteoarthritis participated in this study. Subjects walked over ground at their preferred speed in four conditions: (1( no assistive device (control(; (2( using lateral wedges, (3( using knee braces, and (4( using both lateral wedges and knee braces. The frequency spectrum of ground reaction force was calculated during walking in these different conditions. Findings: The ground reaction force requency was lower, with a power of 99.5%, in the vertical direction when the lateral wedges were used than those generated with walking with no assistive devices on both limbs. Also with use of the lateral wedge plus the brace this freqency was lower than that generated during walking with no assistive devices on both limbs.
  Conclusion
  The results of the present study demonstrated that combined use of laterl wedge and valgus knee brace reduced ground reaction force frequency better than using these interventions seperately.
  Keywords: Ground reaction force, Frequency spectrum, Knee brace, Lateral wedge
 • Noshin Mobaraki Dr, Ahmad Ghazi Dr, Afshan Sharghi Dr, Maryam Sadatrazavi Dr, Somayeh Saghafi Rad Dr Pages 39-51

  Aims and background: Labor pain is often severe. Unrelieved labor pain can have an adverse effect on the physiologic status of the women in labor. Accurate measurement and appropriate management of pain is a significant problem for attending medical and nursing personnel. There are several options for controlling labor pain. Each method has its own risks and benefits, with variations in effectiveness, availability and acceptability. The purpose of this study was to compare the effectiveness of remifentanil when used with and without dexamethasone in women undergoing a normal vaginal delivery.

  Materials and methods

  In this study 90 pregnant women were selected from the pregnant women referred to Alavi Hospital. Group A received Remifentanil with Dexamethasone and Group B received Remifentanil alone. The pain scores based on VAS were measured before the intervention and 30, 60, and 120 minutes after the intervention. Finally, the data were analyzed by SPSS. Findings: Pain severity according to the VAS score was significantly lower in patients that received remifentanil with dexamethasone 30, 60 and 120 min after the intervention compared to the other group. Analysis of the pooled risk differences showed that nausea, vomiting and headache were significantly higher in remifentanil alone users. There wasn’t a significant difference in FHR or Apgar in the 1st and 5th minute between the two groups.

  Conclusion

  The use of remifentanil with dexamethasone has more of a beneficial effect for many parturient women compared to remifentanil.

  Keywords: Remifentanil, labor Pain, Dexamethasone
 • Soodabeh Bagheri Miss, Ilnaz Sajjadian Dr Pages 52-65

  Aims and

  background

  Optomizing Women’s health should be one of the main goals of social and economic development of a society. The purpose of this study was to determine the efficacy of mindfulness-based stress reduction on the severity of symptoms and pain-catastrophizing in students with premenstrual dysphoric disorder.

  Materials and methods

  The method of this study was a pre-test, post-test, and control group with a follow-up period of 45 days. 370 subjects were selected by available sampling methods from the students of Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan) and were screened with a Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST). 30 who were found to have premenstrual dysphoria and were randomly assigned to either the test or control group. The instruments used for measuring symptoms were a daily Record of Severity of Problems and the Pain Catastrophizing Scale. The experimental group received treatment consisting of 8 sessions of 90 minutes of mindfulness-based stress reduction. No intervention was performed on the control group. The data was analyzed by SPSS-22 software, using multivariate analysis of covariance analysis. Findings: The treatment of mindfulness-based stress reduction had a significant effect on symptoms (physical and psychological) and pain-catasrophizing (rumination, magnification and helplessness) in post-test and follow up of 45 days (P >0.01).

  Conclusion

  Mindfulness-based stress reduction is an effective treatment to improve the severity of symptoms and Pain-Catasrophizing of Premenstrual Dyhsphoric Disorder.

  Keywords: Severity of Symptoms, Pain-Catastrophizing, Premenstrual Dysphoric Disorder, Mindfulness-Based Stress Reduction
 • DAVOOD Aghamohammadi Mr, Haleh Farzin MS, Mehdi Khanbabayi gol Mr , Shahnaz Fooladi MS Pages 66-73
  Aims and background: A major surgery such as a laparotomy can induce severe pain in a patient. However administration of pain control medications can have dramatic effects on the hemodynamic status of the patient. Therefore, the aim of this study was to investigate intravenous infusion of magnesium sulfate for pain control and its’ effect on the hemodynamic status of the patient after laparotomy surgery.
  Materials and methods
  In this clinical trial , 80 patients undergoing laparotomy surgery were randomly classified into intervention and control groups based on exclusion and inclusion criteria. The intervention group received a bolus of magnesium sulfate 50 mg /kg half an hour before surgery, and then an infusion of 500 mg /hr. for 24 hours after surgery. P <0.05 was considered significant. Findings: No significant difference was seen before and after surgery between the intervention and control groups regarding hemodynamic status or pain severity up to 6 hours after surgery. However by 6 hours after surgery, the severity of pain in the intervention group was lower than in the control group. This difference was statistically significant (P = 0.01).
  Conclusion
  Magnesium sulfate has little effect on the hemodynamics of the patients undergoing surgery, but also was not effective for the control of pain in the first hours after surgery However six hours after surgery a pain control effect was noted
  Keywords: Pain, Laparotomy, Magnesium Sulfate
 • Noorollah Javdaneh Mr , Amir Letafatkar Dr, Nazanin Kamrani faraz Ms Pages 74-86
  Aims and background: Muscle trigger points are one of the main sites of chronic pain in the musculoskeletal system. The activity of the trigger points of the quadrates lamborum muscles are a very common cause of low back pain. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of Physical therapy with and without Positional Release Techniques on the pain, disability and range of motion of patients with chronic low back pain.
  Materials and methods
  The target population was people who had chronic back pain in the trigger points in the lumbar muscles. Patients were randomly divided into two groups. The first group received Physical therapy with Positional Release Techniques and the second group, received only standard Physical therapy. Each group received 12 sessions of treatment over a period of three weeks. Pain was assessed before and after treatment by a Visual analogue scale (VAS) and the OSWESTRY disability questionnaire. Range of motion at the waist was evaluated by Schuber’s adjusted test both before and 48 hours after treatment. ANOVA with repeated measures was employed for data analyses and the results were considered significant if p<0.05. Findings: There was a significant difference in pain severity, the disability index and lumbar range of motion after intervention in both groups compared to pre-therapy levels. (P >0.005). Analysis of the two different treatment groups also showed there was a significant difference in the severity of pain, the disability index and lumbar range of motion (P >0.005), improvements that were achieved in the Physical therapy with Positional Release Technique group compared to the physical therapy alone group.
  Conclusion
  Physical therapy in two situations with and without Positional Release Technique is effective in reducing pain and improving the lumbar motion in patients with chronic low back pain. Physical therapy combined with Positional Release Technique was more effective in reducing pain, the disability index and increasing the lumbar range of motion compared with the standard Physical therapy group
  Keywords: trigger points, quadrates lamborum muscle, Physical therapy, Positional Release Technique, range of motion, pain, disability
 • Masoumeh Azizi Pages 87-97
  Aims and background: Patients with migraine have been shown to have a high rate of psychological comorbidities such as depression, anxiety and stress. The aim of the paper was to study the effectiveness of migraine specific psychotherapy on the patents’ ratings of their psychological problems.
  Materials and methods
  In this semi-experimental study with a pretest-posttest control group, 30 migraine patients were selected from Khatam-ol-Anbia hospital in Zahedan and randomly assigned into an experimental or a control group. The experimental group received special psychotherapy for migraine patients during 8 sessions of 2.5 hours each. The control group did not receive any intervention during the study period. Experiment and control groups completed the Depression Anxiety Stress scale )DASS_21( before and after the intervention. Data was analyzed by MANCOVA test using SPSS18. Findings: The results of the data analysis showed that there was a significant difference between the mean scores of depression, anxiety and stress before and after treatment (p < 0.001). Therefore, the migraine specific psychotherapy was effective in decreasing the measurements of the of patents’ psychological problems.
  Conclusion
  The migraine specific psychotherapy is effective in reducing psychological problem scores of migraine patents. Therefore, it is recommended as an effective therapy to improve mental health
  Keywords: Migraine, Depression Anxiety, Stress, Psychotherapy