فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 84 (مرداد و شهریور 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرهنگ آبرومندی، بی تا پارسا، محمدرضا شریف عسکری صفحات 7-19
  در دهه های اخیر، شرکت ها در جستجوی فرصت های بیشتری در بازار جهانی هستند. بنابراین، شرکت ها نیاز به درک ارزیابی مصرف کنندگان از محصولات خارجی دارند. تصویر کشور مبدا عامل مهمی است که بر ادراک مصرف کنندگان از محصولات خارجی و گرایش آن ها به خرید این محصولات تاثیر می گذارد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تصویر کشور مبدا بر تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات غذایی انجام گرفته است. مدل مفهومی پژوهش تاثیر تصویر کشور مبدا را بر تمایل خرید با واسطه دو متغیر کیفیت ادراک شده و نگرش بررسی می کند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مردم عراق هستند که حداقل یکبار از محصولات غذایی کشور ایران استفاده کرده باشند. براساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده 386 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی سازه و محتوا و پایایی ترکیبی آن تایید شد. همچنین، با استفاده از تحلیل مسیر، فرضیه های تحقیق آزمون شد. نتایج این تحقیق نشان می دهند تصویر کشور مبدا، نگرش به محصولات و کیفیت ادراک شده از محصولات بر تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات موثرند. از میان این سه متغیر، اثر کیفیت ادراک شده از سایر متغیرها بر تمایل مصرف کنندگان عراقی به خرید محصولات ایرانی بیشتر است. همچنین، نتایج نشان داد تصویر کشور مبدا به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق دو متغیر نگرش به محصول ایرانی و کیفیت ادراک شده از محصولات بر تمایل مصرف کنندگان عراقی به خرید محصولات ایرانی تاثیر دارد که تاثیر غیرمستقیم آن با ضریب 345/0 از تاثیر مستقیم آن قوی تر است.
  کلیدواژگان: تصویر کشور مبدا، تمایل خرید، کیفیت ادراک شده، نگرش
 • محمد خلیل زاده ، هدیه شاکری، محمد کریمی مشکانی صفحات 20-36
  امروزه رقابتی شدن بازارها و توسعه مفاهیم مدیریتی، شرکت ها را وادار به طراحی و مدیریت بهتر زنجیره های تامین کرده است. مدیریت زنجیره تامین بر یکپارچه سازی اعضای زنجیره تاکید دارد. زیرا برای افزایش کارایی یک زنجیره تامین نمی توان تصمیمات آن را به طور جداگانه در نظر گرفته و به بهینه سازی آن پرداخت. از آنجایی که نقش بالای عامل مکان یابی، مسیریابی در ادامه حیات یک زنجیره تامین پوشیده نیست، لذا یکپارچگی این عناصر یک زنجیره تامین کارا و موثر را به دست خواهد داد. این پژوهش، مساله طراحی شبکه زنجیره تامین مواد غذایی فاسد شدنی با ریسک اختلال را مورد مطالعه قرار می دهد که شامل مکان یابی تسهیلات، تخصیص جریان بین تسهیلات و تصمیمات مسیریابی می باشد. در این پژوهش مراکز توزیع مواد غذایی را از نقاط تامین دریافت نموده و به مراکز تقاضا تحویل می دهند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی فازی جهت مکان یابی مراکز توزیع به همراه مسیریابی خودروهای توزیع از تامین کننده به نقاط تقاضا می باشد. مدل ارائه شده توسط نرم افزار گمز و روش LP-metric حل شده است. نتایج تحقیق به همراه تحلیل حساسیت آن بیانگر آن است که هر چه ما اهمیت بیشتری برای هزینه ها قائل شویم و هزینه بیشتری پرداخته شود، کمبود کاهش می یابد و هر چه از اهمیت و توجه به هزینه ها کاسته شود، کمبود افزایش می یابد. همچنین هر چه به هزینه توجه بیشتری شود درصد پوشش بیشتری خواهیم داشت و همه مناطق را با بالاترین هزینه می توانیم پوشش دهیم.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، مواد غذایی فساد پذیر، مسئله مکانیابی و مسیریابی، برنامه ریزی امکانی، ریسک اختلال
 • حمید بابائی میبدی، تینا روستا پیشه صفحات 37-48
  امروزه ارائه بهترین عملکرد، به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت های تولیدی مبدل شده است و می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند. از جمله الزامات یک شرکت تولیدی پذیرش نوعی از استراتژی های زنجیره تامین به نام "استراتژی زنجیره تامین چابک" است. هدف اصلی از مقاله حاضر بررسی تاثیر استراتژی چابک بر بهبود عملکرد شرکت می باشد. این پژوهش بر اساس طرح تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی شهرستان شیراز تشکیل می دهند که نمونه گیری در آن به صورت تصادفی انجام شده است. داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی صورت گرفته است که در این راستا تعداد 178 پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تبیین مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل انجام شده است. پس از تجزیه و تحلیل حاصل از آزمون فرضیات این نتیجه حاصل شد که کاربرد و اجرای استراتژی زنجیره تامین چابک بر روی بهبود عملکرد شرکت های تولیدی تاثیر گذار است. شرکت های مذکور با استفاده از استراتژی چابک می توانند با مدیریت جریان کالا، اطلاعات و یا هر نوع منابع دیگر مانند انرژی یا انسان بین محل تولید و یا محل موجودی تا نقطه مصرف یا مورد نیاز، برای برآورده کردن نیازهای مصرفی در خصوص توانایی اعضای زنجیره تامین برای پاسخگویی اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، عملکرد، بهبود، استراتژی چابک
 • طهمورث حسنقلی پور، هاشم آقازاده، ملیکا مهدیزاده صفحات 49-61
  در شرایط کنونی ایران توسعه صادرات غیر نفتی از مهم ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است. واضح است که کشور پهناوری مانند ایران که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است، باید بتواند با تولید و صدور محصولات غیر نفتی در دنیا، از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. یکی از این منابع معادن قابل توجهی از سنگ های تزئینی است. ایران از لحاظ تنوع رنگ، گوناگونی انواع سنگ، مقاومت و غیره از کشورهای داراری ذخایر ارزشمند است. اما نتوانسته است علیرغم منابع غنی سنگ، جایگاه مطلوبی در زمینه صادرات این محصول در دنیا کسب نماید. با توجه به ضرورت موضوع، این پژوهش به منظور بررسی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران انجام شده است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. جامعهه آماری پژوهش شامل شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی در استان تهران هستند. چون این پژوهش با استفاده از روش AHP انجام پذیرفته و این روش مبتنی بر نظر خبرگان است، حجم نمونه با استفاده از اطلاعات انجمن سنگ ایران 28 شرکت محاسبه شد که در نهایت به 21 پرسشنامه پاسخ داده شد. تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شد. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای گسترده و بررسی مدل های متعدد در زمینه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و عوامل موثر بر عملکرد صادراتی، بر اساس مدل استویان و همکاران عوامل کلیدی موفقیت در صادرات به طور کل مشخص شده و در نهایت از طریق مصاحبه های جامع با تعدادی از خبرگان صنعت، تعداد22 عامل کلیدی شناسایی شدند و سپس پرسشنامه ای بر اساس ماتریس های مقایسات زوجی طراحی گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها عوامل با استفاده از روش AHP اولویت بندی شدند. بر اساس یافته های تحقیق، عوامل ادراک مدیر از صادرات، تجربه بین المللی مدیر، شناخت مدیر از تجارت بین الملل، تسلط مدیر به زبان خارجی، عوامل تولید مناسب، نیروری انسانی ماهر در تولید و صادرات، موانع تجاری، محیط سیاسی-قانونی، میزان تقاضا در بازارهای خارجی و سیستم بانکی و محیط اقتصادی به ترتیب اولویت های اول تا دهم را به خود اختصاص دادند.
  کلیدواژگان: عوامل کلیدی موفقیت، سنگ تزئینی
 • زهرا شوندی ، اسماعیل مزروعی نصرابادی صفحات 62-73
  امروزه یکی از نقاط اصلی فشار خوشه فرش دستبافت قم تامین مواداولیه است. با توجه به اینکه بیشتر مواداولیه مصرفی تولیدکنندگان فرش دستباف قم وارداتی می باشد و تولیدکنندگان، ابریشم را از طریق واسطه ها و با قیمت بیشتری خریداری می کنند، نیاز تولیدکنندگان به تامین مواداولیه با هزینه پایین تر و با کیفیت بهتر، ضرورتی بر انجام این تحقیق شده و ارائه روشی مطلوب برای خرید متمرکز مواد اولیه (ابریشم) ، بررسی موانع و مزایای آن نسبت به خرید غیرمتمرکز (از طریق واسطه) و همچنین رتبه بندی مزایا و موانع مهم ترین اهداف این تحقیق در نظر گرفته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از تولیدکنندگان خوشه فرش دستبافت قم است که 12 نفر از تولیدکنندگانی که عضو شبکه نرم خرید مشترک مواداولیه هستند و سابقه خرید مواد اولیه به صورت مشترک را دارند، با توجه به روش نمونه گیری غیر تصادفی (قضاوتی) انتخاب شده اند. جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی و برای تحلیل داده ها از روش AHP استفاده شده است. پژوهش مورد نظر تاکنون در صنعت فرش دستباف صورت نگرفته و این به عنوان اولین پژوهش علمی است که فرآیند خرید متمرکز مواد اولیه را بررسی کرده است. نتایج مبین آن است که روش خرید متمرکز، مناسب ترین روش خرید برای مواد اولیه (ابریشم) در خوشه فرش دستباف قم می باشد. بنابراین در پژوهش حاضر مراحل انجام این روش به طور کامل ذکر گردیده است. علاوه بر این مزایا و موانع این روش نیز بیان شده و در نهایت رتبه بندی شده اند. نتایج نشان داده که روش خرید متمرکز مزایایی نسبت به خرید غیر متمرکز دارد که با انجام آن بسیاری از مشکلات تامین مواد اولیه، در خوشه حل می گردد.
  کلیدواژگان: خرید متمرکز، مواد اولیه، فرش دستباف
 • سمیه امیری کچمی، شهلا چوبچیان صفحات 74-84
  یکی از استراتژی های مهم در توسعه کشور، توسعه صادرات غیرنفتی است که همواره در برنامه های توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان مطرح است. اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و بررسی میزان تاثیر گذاری موانع موثر بر صادرات غیر نفتی و ارائه راه کارهای مناسب می تواند به رشد صادرات کمک نماید. در این مطالعه به بررسی موانع توسعه صادرات خرما در جنوب استان کرمان به عنوان یکی از مهمترین مناطق تولیدکننده خرما پرداخته شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای این مطالعه به دو صورت اسنادی با مطالعه منابع موجود و پیمایشی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 80 پرسشنامه جمع آوری شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها روش تحلیل عاملی از طریق نرم افزارspss21 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد، جمعا چهار عامل حدود 73 درصد موانع توسعه صادرات خرما را تبیین مینمایند که بیشترین مقدار ویژه مربوط به عامل کمبود دانش و آگاهی می باشد که حدود43 درصد موانع صادرات را در جنوب استان کرمان به خود اختصاص داده است. پس از آن به ترتیب عوامل سیاست گذاری، زیرساختی و مالی در مراتب بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: کشاورزی، آگاهی، توسعه، صادرات خرما
|
 • Mohammadreza SharifAsgari* Pages 7-19
  In recent decades, companies are looking for more opportunities in global markets. Therefore, companies need to perceive consumers’ evaluation on foreign products. Country of origin image is an important factor which influences consumers’ perception on foreign products and their purchase intention. Therefore, present study is conducted to investigate the impact of country of origin image on food consumers’ purchase intention. This Research investigates the impact of country of origin image on purchase intention by two perceived quality and attitude variables Using a Conceptual Model. In terms of purpose, present research is an applied one while in terms of methodology, it is a SEM-based descriptive – correlation study. Research population consists of all Iraqi people who have consumed Iranian food products at least one time. By Morgan Table and a simple sampling method, 386 persons were selected as research sample. Research instrument is a questionnaire that its structural validity, content and combined reliability are all supported. Likewise, by using path analysis, research hypotheses were tested. Research findings indicate that country of origin image, attitude toward products and perceived quality influence on consumers’ purchase intention. Of these three variables, the impact of perceived quality on Iraqi consumers’ purchase intention is higher than other variables. Also, the findings suggest that country of origin image impact on Iraqi consumers’ purchase intention to buy Iranian products, both directly and indirectly through two variables namely attitude toward Iranian product and perceived quality of the products. Indirect impact (0.345) is stronger than direct one
  Keywords: Attitude, Country of origin Image, Perceived Quality, Purchase Intention
 • mohamad khalilzadeh , hediye shakeri, mohammad karimi Pages 20-36
  Nowadays competitive markets and development of managerial concepts force companies to better design and manage their supply chains. Supply chain management emphasizes on integration of supply chain Components. It is not possible to individually consider supply chain Components’ decisions for improving the supply chain performance. Since the key role of location-routing factor is obvious, the integration of these Components results in an efficient and effective supply chain. This research studies the design of perishable food supply chain with the risk of disorder which includes facility location, assign of flows between facilities, and routing decisions. In this research, the perishable food is distributed from the suppliers to the distribution centers and from the distribution centers to the demand centers. The aim of this study is to present a fuzzy model for locating distribution centers and routing vehicles from suppliers to demand centers. The presented model is solved by LP-metric method and GAMS software. The results of this research reveal that increasing costs decreases shortage and vice versa. Also, cost increase yields more cover percentage and all zones can be covered by maximum costs.
  Keywords: Supply Chain, perishable food, locating-routing problem, possibility programming, disorder risk
 • Tina RoostaPisheh Pages 37-48
  Today, delivering the best performance has become the most important concern of production company executives, and they are trying to achieve superior performance by utilizing various techniques. One of the requirements of a manufacturing company is the adoption of a kind of supply chain strategy called “agile supply chain strategy”. The aim of the present study is to Study the impacts of agile strategies on improvement of corporate performance (case study: shiraz city). The present research, the purpose of the application in terms of and descriptive-analytical research method using questionnaires and survey data has been collected. The population of the study are managers and experts food and beverage company city is shiraz and simple random sampling method used and accepted 178 samples were collected. Data were analyzed using structural equation modeling in Lisrel. In order to test the hypothesis to determine the extent and severity of agile supply chain strategies to improve the performance of manufacturing firms, structural equation modeling was used. Our Findings show that the application and implementation of agile supply chain strategies improves the performance of manufacturing firms. Companies using agile strategy can meet the consumption needs of the members’ ability Supply chain to respond by managing the flow of goods, information or any other resource such as energy or humans between the place of production or the place of inventory up to the point of consumption or the point needed to.
  Keywords: Supply Chain, Performance, Improve, Agile Strategies
 • tahmores hasan gholipur, hashem aghazadeh, melika mehdizadeh Pages 49-61
  In the present situation of Iran, the development of non-oil exports is one of the most important political and economical issues that is of particular importance not only in terms of its value but also in terms of creating employment within the country. It is clear that a vast country like Iran, rich in natural resources, should be able to play a major role in the production and export of non-oil products in the world. One of these resources is a significant amount of ornamental stones. Iran is rich in terms of variety of colors, variety of stones, resistances, etc.
  However, despite its rich rock resources, it has not been able to achieve a desirable position in exporting this product to the world. According to the necessity of the subject, this research was conducted to investigate the key factors of the success of Iran’s decorative stones export Carried Out. The research is an applied target and uses descriptive survey method. An interview with the experts was and a questionnaire were used to collect the data. The statistical population of the study consists of decorative stones exporting companies in Tehran province. Since this research was carried out using the AHP method which is based on expert opinion, the sample size was calculated using the information of the Iranian Rock Association (28 companies),of which was finally answered to 21 Filled the questionnaires. Data analysis was performed using the AHP hierarchical process analysis method. First, using extensive library studies and examining multiple models in identifying key success factors and factors affecting export performance, the key factors of export success are generally identified, and ultimately through comprehensive interviews, based on the Stevean and colleagues’ model. With a number of industry experts, 22 key factors were identified and then a questionnaire based on paired matrix matrices was designed. After collecting questionnaires, factors were prioritized using the AHP method. Based on the research findings, the factors of manager’s perception of exports, the international experience of the director, the recognition of the director of international trade, the mastery of the foreign language manager, the proper production factors, the skilled manpower in production and exports, the barriers to trade, the political-legal environment, The demand for foreign markets and the banking system and the economic environment were ranked first to tenth Based on Their Priority respectively
  Keywords: Ornamental Stone
 • zahra shavandi , esmaeil mazroei Pages 62-73
  Today, one of the Challenges of the Qom Handwoven Carpet Cluster is supplying materials. Since most of the materials used by Qom carpet manufacturers are imported, and manufacturers buy silk through intermediaries and with a higher price, manufacturers need to supply materials at a lower cost and in better quality and it need to research. The most important goals of this research are Presenting the Method of materials Centralized purchase (silk), its barriers and benefits Compared to decentralized purchasing (through intermediaries), as well as the ranking of benefits and barriers. This research has an applied approach and uses descriptive-survey method. The statistical population of this research is composed of manufacturers of Qom Handwoven Carpet Cluster. Twelve of manufacturers have been selected by non-random sampling method, who are members of the soft network for purchasing materials of and have a history of purchasing materials in common. Two methods used to collect information are library and field studies and AHP method is used to analyze data.
  The research has so far not been carried out in the handwoven carpet industry, and this is the first scientific research that has focused on the centralized purchasing process of raw materials. The results indicate that the central purchasing method is the most suitable purchase method for materials (silk) in the Qom Handwoven Carpet Cluster. In addition, the benefits and barriers of this method are also expressed and ultimately ranked. The results show that the central purchasing method has advantages over decentralized purchases, and it's able to will solve many of the problems of supplying materials in the cluster
  Keywords: Centralized Purchasing, Materials, Handwoven Carpets
 • somayeh amiri kochomi, shahla choobchian Pages 74-84
  One of the important strategies in the development of the country is the development of non-oil exports, which has always been emphasized in the economic development programs of the country. Iran is one of the largest producers of dates in the world. The importance of non-oil exports and its role in the country’s economic growth and development is one of the important issues to be investigated. Also identification and assessment of the impact of barriers on exports and provision of appropriate solutions can help export growth. This study Investigate Barriers to Date Export in the South of Kerman Province as one of the main producing areas of Dates. The data for this study is collected in two ways by studying existing documents and Survey method through simple random sampling and completing 80 questionnaires and factor analysis and SPSS21 software were used to analyze the data. The results showed that 4 factors explain about 73 percent of Date export barriers; particularly the greatest eigenvalues is related to factors lack of knowledge and awareness which explains about 43 percent of Date export barriers in the South of Kerman Province. political, infrastructural and financial factors are among after important factors
  Keywords: Agriculture, Awareness, Development, Date Export