فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 18، پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/08/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ناصر حمیدی *، سهیلا رحیمی صفحات 5-36
  گسترش شهرک های صنعتی بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی و تخریب اکوسیستم های طبیعی از جمله مشکلاتی است که امروزه به یکی از معضلات عمده شهرها تبدیل شده است. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات پیشین و توزیع پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان صنایع و شهرک های صنعتی و سازمان محیط زیست با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مهمترین معیارهای موثر در مکان یابی شهرک های صنعتی استان قزوین شناسایی و دسته بندی می گردد، و با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی به بررسی تاثیرات مکان یابی شهرک های صنعتی با شاخص های زیست محیطی پایدار می پردازد.  نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد: عوامل زیست محیطی و زیربنایی مهمترین عوامل در مکان یابی شهرک های صنعتی می باشند. بنابراین نیاز است تا برنامه ریزان در مکان یابی شهرک های صنعتی به این عوامل توجه بیشتری نمایند. همچنین در میان شاخص های زیست محیطی پایدار میزان توجه به BOD در آب رتبه اول را دارا می باشد، که نشان می دهد میزان آلودگی آب استان ناشی از فاضلابهای خروجی شهرک های صنعتی و پسماندهای صنعتی می باشد که این عوامل جدی ترین منابع آلاینده و تهدید کننده کیفیت آب های استان به خصوص آب های زیرزمینی محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: مکان یابی، شهرک های صنعتی، زیست محیطی پایدار، تحلیل عاملی اکتشافی، دیمتل فازی
 • الهام موزون ، مریم شعار *، جمشید صالحی صدقیانی صفحات 37-56
  هدف از انجام این پژوهش ارائه یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) برای بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. در این پژوهش پس از تشریح جنبه های مختلف سیستم های ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، تئوری منطق فازی و سیستم استنتاج فازی، پرسشنامه تحقیق طراحی شده است. روایی پرسشنامه پس از تایید خبرگان تایید گردیده است. با توجه به تعامل مناظر کارت امتیازی متوازن و ابعاد مختلف ارزیابی عملکرد ، تعیین درجه اهمیت شاخص ها براساس میزان موافقت خبرگان بانکی انجام گرفته است. پس از تعیین شاخصهای بحرانی، راهکارهای بهبود ارزیابی عملکرد بانک ها ارائه گردیده و اولویت اجرای این راهکارها با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) مشخص گردیده است. در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که وضعیت عملکرد بانک مورد مطالعه (یکی از شعب یکی از بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) در چهار منظر کارت امتیازی متوازن مطلوب می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، وجود نگاه راهبردی و برنامه ریزی بلندمدت جهت از میان برداشتن موانع بهینه سازی عملکرد بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ضروری است. هم چنین سنجش میزان پیشرفت کارها در قالب سند چشم انداز کشور همراه با نظارت دائم و مستمر بر فرایندهای اجرای پروژه های بانکداری میتواند بسیار موثر باشد.
  کلیدواژگان: بانکداری، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، منطق فازی، سیستم استنتاج فازی
 • یونس بادآور نهندی*، حسین تیموری صفحات 57-80
  سود خالص یکی از اقلام مهم مندرج در صور تهای مالی است که در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی تاثیر به سزایی دارد. یکی از سئوالات مهم قابل طرح آن است که آیا ساختار مالکیت می تواند بر محتوای اطلاعاتی سود تاثیر گذار باشد یا خیر؟ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و محتوای اطلاعاتی سود شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ساختار مالکیت به پنج بخش شامل مالکیت سهام شناور آزاد، مالکیت نهادی، مالکیت دولتی، تمرکز مالکیت و مالکیت شرکتی تقسیم گردید. در این پژوهش 100 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره 1385 تا 1390 به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. این پژوهش، از نوع کاربردی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی پانل با داد ه های متوازن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با محتوای اطلاعاتی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد در حالی که بین سهام شناور آزاد و مالکیت شرکتی با محتوای اطلاعاتی سود ارتباط معنی داری مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: سهام شناور آزاد، مالکیت نهادی، مالکیت دولتی، تمرکز مالکیت، مالکیت شرکتی، محتوای اطلاعاتی سود
 • رضا واعظی *، محمد مهدی زارعی صفحات 81-100
  شرکت های هولدینگ برای اینکه بتوانند نقش خود را در اقتصاد پیچیده امروزین به خوبی ایفا نمایند می بایست ساختار سازمانی مناسب، کارآمد و موثر داشته باشند تا ضمن اینکه استقلال واحدهای تابعه خود را حفظ می نمایند بتوانند نقش موثر ستاد مرکزی را به نحو شایسته ای انجام دهند. مسئله این تحقیق بررسی نقاط ضعف و قوت ساختار سازمانی فعلی هولدینگ بازرگانی بر مبنای متغیرهای ساختاری تعریف شده در مبانی نظری طراحی ساختار و ارائه راهکار جهت بهبود آن است و سوالات اصلی تحقیق به شرح زیر است: 1- شاخص های تعیین ساختار مناسب برای هولدینگ بازرگانی کدامند؟ 2- وضعیت کنونی، نقاط قوت و ضعف ساختار هولدینگ بازرگانی در هریک از ابعاد (فرایند های سازمانی، ویژگی های ستاد، هماهنگی ساختار با استراتژی ها و سبک مدیریت) چگونه است؟ 3- با توجه به نیاز ها و ضرورت های هولدینگ بازرگانی و شرکت های تابعه، آیا تفاوتی میان وضع موجود و وضع مطلوب ساختار هولدینگ بازرگانی در هریک از شاخص های تحقیق وجود دارد یاخیر؟ و چه راهکارهایی جهت دستیابی به ساختار مطلوب وجود دارد؟
  براساس مدل تحقیق، جمعا 42 شاخص تعریف شد که این شاخص ها به چهار دسته تقسیم شدند. به منظور سنجش وضعیت ساختار هولدینگ و مقایسه وضعیت موجود و مطلوب پرسشنامه ای تهیه شد و از مدیران خواسته شد تا به هردو وضعیت موجود و مطلوب شاخص های موثر بر ساختار هولدینگ نظر دهند تا از مقایسه این دو وضعیت نقاط قوت و ضعف ساختاری مشخص شوند. جامعه آماری این پژوهش مدیران یکی از شرکت های هولدینگ بازرگانی و شرکت های تابعه آن است که با استفاده از روش تمام شمار 115 نفر از مدیران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی، مدل معادلات ساختاری، نرمال بودن مولفه های الگو، آزمون میانگین و آزمون تی زوجی استفاده شد. نتایج تحقیق ضعف در عناصر ساختار سازمانی هولدینگ بازرگانی و فاصله معنی دار بین وضع موجود و مطلوب را تایید کرد. در انتها راهکارهایی جهت بهبود ساختار سازمانی هولدینگ ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: هولدینگ، فرآیندهای سازمانی، ویژگی ستاد، استراتژی و اهداف، سبک مدیریت
 • محمد خلیل زاده *، نیلوفر غفاری صومعه صفحات 101-120
  فن آوری های پیشرفته نوظهور و به کارگیری آن ها در سازمان های تولیدی برای باقی ماندن در صحنه رقابت امری حیاتی به شمار می رود،از این رو انتخاب فن آوری پیشرفته، فرآیندی بسیار مهم برای سازمان های تولیدی به حساب می آید. پیچیدگی این فرآیند نه تنها به خاطر عوامل تاثیرگذار مختلف کمی و کیفی آنهاست، بلکه متعارض بودن این عوامل با یکدیگر و همچنین وجود دیدگاه های متفاوت ذی نفعان است. علاوه بر آن باید با توجه به منابع موجود بهترین انتخاب از سوی مدیریت انجام شود. هدف از انجام این تحقیق به کارگیری تکنیک برنامه ریزی آرما نی جهت بهینه سازی ترکیب تولید (کارخانه نساجی) با استفاده از رویکرد AHP می باشد به طوری که بتوان به نحو مطلوبی عوامل مو ثر در تصمیم گیری را دخالت داد. عوامل موثر از طریق مشاهده، مطالعه، مصاحبه با کارشناسان و تهیه پرسشنامه شناسایی شدند و سپس اولویت بندی آنها نسبت به یکدیگر از طریق AHP مشخص شده است. در مرحله بعد با استفاده از محدودیت های جمع آوری شده و نتایج حاصل از AHP مسئله مورد نظر تحت ساختار برنامه ریزی آرمانی موزون مدلسازی گردیده است. . در یک کارخانه نساجی، هر پارچه تولیدی از جنبه های فنی- تکنولوژی ، مالی و بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته اند. باید ترکیب تولید را به گونه ای انتخاب کرد که علاوه بر حداکثر کردن سود کارخانه ، با اولویت بندی انواع پارچه ها، بازده تولیدی این کارخانه نساجی را حداکثر نمود.
  کلیدواژگان: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، برنامه ریزی آرمانی، عوامل کیفی و کمی
 • علی شائمی برزکی ، محسن علامه ، سید حسن حسینی ، علی دریکنده * صفحات 121-141
  افراد مختلف دارای ارزش های متفاوتی هستند و این ارز شها می توانند در توجیه و پیش بینی رفتار آنها موثر باشند. ارزشها در برنامه ریزی و انتخاب شغلی مهمتر از علایق هستند. پژوهش حاضر با هدف محوری تبیین رابطه بین ارزش ها شخصی-زندگی (ارزش های واکنشی،ارزش های قبیله ای، ارزش های خود محور،ارزش های انطباقی، ارزش های نفوذگرا،ارزش های اجتماع محوری وارزش های وجود گرایی)  و رضایت شغلی صورت گرفته است. داده های مورد نیاز بر اساس مدل تحقیق از طریق پرسشنامه توزیع شده بین کارکنان کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان در تابستان 1393 جمع آوری و برای بررسی رابطه ی بین متغی رها و آزمون فرضیات، از رگرسیون چند متغیره و مدل معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده شده است. نتایج حاکی از این بوده است که در سطح اطمینان 99 درصد بین ابعاد هفت گانه ارزش ها شخصی و رضایت شغلی رابطهی معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ارزش ها شخصی-زندگی، رضایت شغلی
 • اسماعیل ابراهیمی ، افشین رهنما* ، سمیه توانازاده صفحات 141-162
  آنچه در دهه اخیر بیش از پیش نمود پیدا کرده است، بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت ها به بازار جهانی است. در این شرایط شرکت ها از طرق مختلف می کوشند تا کالاها و خدمات خود را در سرتاسر دنیا به فروش برسانند و سود خود را حداکثر سازنند. در این میان صادرات یکی از راهکارهایی است که بیشترین کاربرد را برای بین المللی شدن شرکت ها داشته است. شرکت ها با صادرات می توانند با کمترین درگیری در فعالیت های محلی، محصول خود را در بازارهای خارجی عرضه کنند.
  تحقیق حاضر با هدف کلی ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر توسعه صادرات در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل، تلاش دارد تاثیر هر یک از مولفه های رقابت در بازار داخلی، اندازه شرکت، بسته بندی کالاها، مهارت مدیر در زبان کشور مقصد و حذف موانع روی های را بر توسعه صادرات را بررسی کند. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل شرکت های فعال در شهر کهای صنعتی اردبیل به تعداد 264 که از این تعدا با توجه جدول مورگان 157 شرکت به روش تصادفی ساده انتخاب گردید.  به منظور جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد از تحقیقات قبلی و محقق ساخته که پس از بررسی روایی محتوا و سازه آن مورد استفاده قرار گرفت. و برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ که اعداد بدست آمده بالای 0. 7 بود استفاده شد و برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیات مدل معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت از طریق تحلیل عاملی تاییدی مدل مفهومی تحقیق نشان داد که رقابت در بازار داخلی، اندازه شرکت، بسته بندی کالاها، مهارت مدیری در زبان خارجی و حذف موانع رویه ای بر توسعه صادرات معن یدار بوده و تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: شرکت های کوچک و متوسط، رقابت در بازار داخلی، اندازه شرکت، بسته بندی کالاها، مهارت مدیر در زبان خارجی، حذف موانع رویه ای، توسعه صادرات
 • محمد دالمن پور ، مریم شفیعی صفحات 163-190
  با عنایت به آسیب پذیری متغیرهای اقتصاد کلان ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی از تغییرات جهانی در بازار نفت، هدف این مقاله بررسی رابطه پویای بین شو کهای نامتقارن قیمت نفت و متغیر تورم می باشد. به این منظور از مدل خود توضیح برداری و با در نظرگرفتن تغییرات قیمت نفت با استفاده از متغیرهای مجزا برای افزایش و کاهش قیمت نفت استفاده شده است. در این مطالعه به منظور براورد مدل از داده های فصلی اقتصاد ایران برای سال های 1367 تا 1387 استفاده شده است.
  نتایج نشان دهنده رابطه معکوس تغییرات قیمت نفت بر تغییرات تورم در اقتصاد ایران می باشد. اثر تکانه های قیمت نفت بر نرخ تورم موقتی بوده اما مسیر زمانی همگرایی در واکنش نسبت به تکانه منفی قیمت نفت طولانی تر از واکنش نسبت به تکانه مثبت قیمت نفت م یباشد. همچنین با توجه به نتایج مدل، موثرترین عوامل توضیح دهنده تغییرات نرخ تورم، به ترتیب نرخ تورم در دوره های قبل، نرخ ارز در بازارهای غیررسمی و تولید ناخالص داخلی می باشد و در نتیجه تکانه های قیمت نفت را نمی توان به عنوان متغیر پیشرو دارای بیشترین سهم در بین عوامل مختلف موثر بر تورم در اقتصاد ایران در نظر گرفت. نهایتا اینکه اثر تکانه های قیمت نفت بر تورم در کوتاه مدت و بلند مدت یکسان نیستند.
  کلیدواژگان: نفت، شوک نامتقارن، تورم، خودتوضیح برداری
 • علی رئیس پور *، جمشید پژویان صفحات 191-221
  این مقاله به بررسی آثار مخارج ملی سلامت و تغییرات سطوح جزیی آن بر بهره وری عوامل تولید در ایران می پردازد. برای این کار از یک مدل سولو؛ مدلی که در آن سلامت یک نهاده ی ملی جهت توضیح نوسانات بهره وری است، استفاده می شود. این مقاله ضمن بررسی ادبیات موضوعی و چارچوب علمی اثر گذاری و اثر پذیری مخارج ملی سلامت بر بهره وری نیروی کار، نتایج تجربی حاصل از بررسی مدل داده های تابلویی 28 استان کشور در دوره سال های 89 - 1379 را به قضاوت و بررسی می گذارد.
  نتایج حاکی از آنست که مخارج هزینه ای دولت در حوزه ی سلامت دارای آثار پایدار مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد، این در حالی است که سرمایه گذاری های دولت در زیرساخت های سلامت تاثیری بر بهره وری عوامل نداشته است. نکته حایز اهمیت اینکه از آنجا که بازدهی مخارج آموزش دولت تقریبا 6 برابر بیشتر از مخارج دولتی بهداشت بر بهره وری اثر گذار است، دولت می تواند متناسب با وضع موجود سهم بخش خصوصی در ارائه خدمات بهداشتی بخصوص در حوزه زیرساخت را افزایش داده و در مقابل خود هزینه بیشتری در ارائه آموزش صرف کند.  در صورتی که نگاه دولت نگاه میان مدت باشد افزایش نسبی سرمایه گذاری های بهداشتی اثرات سریعتر و محسوس تری بر رشد و بهره وری تولید عوامل مخصوصا نیروی کار دارد.  رعایت الگوی رشد متوازن و تخصیص اعتبارات ملی و استانی با توجه به ضریب اثر گذاری و بازدهی سرمایه گذاری های بهداشتی در مجموع باعث کارایی بیشتر خواهد شد.
  کلیدواژگان: بهره وری عوامل، سرمایه گذاری بهداشتی دولتی، داده های تلفیقی، مطالعه استانی
 • دکتراحمد شعبانی ، محسن خدابخش صفحات 223-242
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد بانک های اسلامی (به عنوان رکن اساسی نهادهای مالی که فعالیت های خود را بر پایه اصول شرعی و اسلامی بنا کرده اند) در تاثیرپذیری از بحران مالی اخیر جهانی می باشد. از آنجا که ماهیت بحران مالی اخیر، ناشی از ب یانضباطی نهادهای مالی رایج می باشد، نحوه اثر گذاری این بحران بر نهادهای مالی اسلامی می تواند محکی بر عملکرد این نهادها باشد.  جامعه پژوهش شامل تمامی بانک های اسلامی بوده که در سطح جهان مشغول به فعالیت می باشند. با استفاده از داده ها و گزارشات مالی مستخرج به ارزیابی 71 بانک نمونه پژوهش پرداخته شد. آزمون t زوجی جهت مقایسه مدل نظری پژوهش در ارزیابی عملکرد بانکها (11 شاخص اصلی عملکرد) مورد استفاده قرار گرفت. جهت انجام آزمون مورد نظر از 2006 و 2007 به عنوان دوره زمانی قبل از بحران و سال های 2008 و 2009 ، سال های 2005 به عنوان دوره زمانی پس از بحران تفسیر شد.  نتایج پژوهش حاکی از عدم وجود اختلاف معنادار بین میانگین دوره قبل و بعد از بحران برای تمامی شاخص های عملکرد مورد استفاده بود. به عبارت دیگر این پژوهش نشان داد عملکرد بانک های اسلامی از بحران مالی اخیر متاثر نشده است. فعالیت در سایه قوانین موجود در نظام مالی اسلامی و استفاده از ابزارهای موجود در این نظام به عنوان دلایل اصلی عدم تاثیرپذیری ذکر شده است.
  کلیدواژگان: بحران مالی، عملکرد بانک ها، نظام مالی اسلامی
|
 • Naser Hamidi *, Soheila Rahimi Pages 5-36
  Expansion of settlements in the industrial considerations without regard to environmental destruction and the natural ecosystems of the problems today is in one of the major problems has b In this research by using the distribution of questionnaire studies and former between managers, industry experts, industrial towns of the environment with the use of the method of analysis a factor discovery, the most important criteria of effective in spotting the town Qazvin Province industrial identified and categorization and with use of the technique to study the effects DEMATEL phase spotting settlements with industrial environmental index deals with lasting become cities. The results of the research show that: Environmental factors and infrastructural and most important factors in spotting the town industrial. Therefore it is necessary to planners in spotting the town industrial more attention these factors. Also in between the index of environmental BOD lasting in the amount of attention to water first rank to Dara, which shows that the amount of pollution water of the province of the town drains exit industrial and industrial pharmaceutical residuals, that these factors is polluting sources and threatened the quality of waters of the underground waters on are considered.
  Keywords: Location, Industrial parks, Environmentally sustainable, Exploratory factor analysis, Fuzzy DEMATEL
 • Younes Badavar Nahandi *, Hossein Teymouri Pages 57-80
  Net income is one of the important items included in financial statements that is useful to the decisions of users of financial statements. One of the important questions is that, whether ownership structure can affect the information content of earnings or not? Therefore, the main objective of the present study is investigating the relationship between ownership structure and the information content of earnings of listed companies in Tehran Stock Exchange. In this research, ownership structure is divided to five parts such: free-float shares, institutional ownership, govermental ownership, concentrated ownership and corporate ownership. For evaluating hypotheses, financial data of 100 companies Listed in Tehran Stock Exchange from 2006 to 2011 has been used. Balanced panel data model is used such that variables integrated from time series and cross-sectional data. Experimental results indicate that there is a significant positive relationship between ownership structure, ownership concentration and governanve ownership with information content of earnings companies listed in Tehran stock exchange, while there is no significant relationship between the free-float shares and corporate ownership with information content of earnings.
  Keywords: Free float, Institutional ownership, Govermental ownership, Ownership concentration, Corporate ownership, Information content of earnings
 • Dr. Reza Vaezi *, Mohammad Mahdi Zarei Pages 81-100
  In the present study, it has been tried to evaluate the existing holding structure and to suggest ways to improve factors affecting the holding while introducing the theoretical concepts and referring to expert opinions. The effective index of the specified holding structure was determined and the compliance level of the current company's structure was tested. The nature of the study, according to its purpose, is implicative and according to the data collection is descriptive. To test questions, the statistical features such as frequency, percentage, and mean were used to analyze and describe the characteristics of the subjects. In order to confirm or reject the hypothesis and to find a specific relationship between variables, confirmatory factor analysis, structural equation (correlation and path analysis), one-sample t-test and paired t-test were used . The study subjects were senior managers of holding Headquarter and subsidiary companies in 2013 and the sampling method was census. Data collection is library research method and research instrument is a questionnaire that was confirmed by Cronbach's reliability and its validity by experts. After reviewing the literature and experiences of researchers and designers holding organizational structure, according to the study, a total of 42 indicators was determined which then divided into four groups. Indicators related to organizational processes are business processes, financial process, the support process, customer process; indicators related to Headquarters features are the central role of the Headquarters, the Headquarters, the interactive relationship between Headquarters and subsidiaries; indicators related to organizational strategy and goals include organization strategy, business strategies, operational strategies, strategy-oriented organization; and indicators related to management style include the index of the planning influence and controlling influence. The results showed that according to the experts' opinions, criteria and indicators were selected correctly. In order to assess the current state and the desired state, the questionnaire was prepared and business managers were inquired to determine the status of the indicators in current state and the importance of each indicator in the desired position. The mean test for the assessment of the existing situation and the desired optimal holding structure, suggests that the current situation is significantly different from desired position. To achieve the desired status, proposed changes in the discussed indicators are necessary.
  Keywords: holding, structure, strategy, business processes, management style, characteristics Headquarters
 • Mohammad Khalilzadeh *, Niloufar Ghaffari Somee Pages 101-120
  The choice of a specific advanced technology is an extremely important process for a manufacturing organization. In fact, the decision for choosing the right technology is considered as strategic decision-making due to its impact on the organization's future activities. The complication of these processes is due not only to their various qualitative and quantitative influential factors, but also to the incompatibility of those factors, as well as the existence of different points of view among the beneficiaries. Furthermore, the best decision must be made by the management according to existing resources. The aim of this research is to use the Goal Programming (GP) technique in order to optimize the combination of the products (of a weaving factory), using the Analytic Hierarchy Process (AHP), so that influential factors in decision-making could be satisfactorily taken into account. The influential factors were recognized by observation, studying, interviewing specialists, and conducting a questionnaire, and then their priorities relative to one-another, as well as the priorities of the products relative to each factor, were determined using AHP. In the next stage, the collected limitations and results from AHP were used to model the problem within the framework of weighted Goal Programming. In a weaving factory, every item of produced textile was inspected from the technical-technological, financial, and commercial point of view. The combination of the products should be chosen in such a way to maximize the profit, as well as to maximize the productivity of the factory by prioritization of various types of textile.
  Keywords: Analytic Hierarchy process, Goal Programming, Qualitative andQuantitative
 • Ali shaemi barzoki , Seyyed Mohsen Allameh, Seyed, Hasan Hosseini, Ali darikandeh * Pages 121-141
  Different p3eople have different values and these values can be helpful in explaining and predicting their behavior. Values are more important than interests in planning and career choice. The central purpose of the present study is the relationship between the personal-life values (the values of the reaction, tribal values, values, self-centered, adaptive values, influential values, social values are values central tendency) and job satisfaction have been conducted. Data is collected based on research through questionnaires distributed among hospital staff personnel Zahedan in summer 1393 and To examine the relationship between variables and test hypotheses of multiple regression and structural equation modeling (path analysis) is used. The results show that the 99% confidence level between seven dimensions of personal values and job satisfaction are significant
  Keywords: personal-life values, job satisfaction
 • Esmaeil Ebrahimi, Afshin Rahnama*, Somayeh Tavanazadeh Pages 141-162
  Internationalization of commerce and globalization of markets have become common in the recent decade. Companies try to sell their products all over the world and maximize their profits. Export development is a way to internationalize companies' activities. With export, companies can offer their products in external markets with the least involvement in local markets
  The present research aims at evaluation of factors influencing on export development in SMEs in Ardebil Province, Iran and tries to investigate the influence of factors like:competition in internal market, company size, products packaging, manager's skill in destination country language and elimination of procedural obstacles on export development. Its methodology is applied, in terms of its goal and it is a descriptivecorrelation research in terms of data collection method. Its statistical population included active companies situated in Ardebil industrial estates (264 companies) and 157 companies were elected as sample size by means of Morgan table and simple random sampling. Data collection was done by a questionnaire which was prepared using previous studies and researcher's opinions and its validity and reliability was verified. Chronbach's alpha was used to investigate the questionnaire's reliability (alpha=0.7) and structural equations modeling method was used to analyze data. verification factor analysis was used to show that competition in internal market, company size, products packaging, manager's skill in destination country language and elimination of procedural barriers have influence on export development and the influence is significant and positive.
  Keywords: Small, medium-sized enterprises (SMEs), competition in internal market, company size, products packaging, manager's skill in destination country language, elimination of procedural obstacles, export development
 • Mohammad Dalmanpour , M , Shafie Pages 163-190
  Considering the vulnerability of macroeconomic variables in Iran, as an oil-based economy, to global changes in the oil market, in this paper we examine the dynamic relationship between oil prices and inflation. For this aim we apply vector autoregressive approach with an asymmetric definition of oil prices and distinguish between positive and negative oil price changes. Using quarterly data for 1988 to 2008 the results showed negative effect of changes in oil prices on inflation. The effects of oil price shocks on inflation is temporary but long route convergence in response to negative oil price shocks in oil prices is longer than the response to the positive momentum.
  Also according to the results, the most effective factors explain changes in inflation are lagged inflation rate, exchange rate in informal market and GDP. Thus oil price shocks cannot be a variable with the highest proportion among the various factors affecting inflation. Finally, the effect of oil prices on inflation in short-term and long-term are not the same.
  Keywords: Oil, asymmetric shocks, inflation, Vector Auto Regression
 • Ahmad Shabani, Mohsen Khodabakhsh Pages 223-242
  Islamic banks as the most important financial institution in Islamic countries have organized their activities based on shariah-compliant principles. The goal of this research is to study the performanceof the Islamic banks and theeffectsthat they may show from the global financial crisis in 2007. Because of the nature of the recent crisis is due to the lack ofdisciplinein theconventional financial institutions, the impact of the crisis on financial institutions can be a benchmark on the performance of these institutions.
  The statistic society of the research consists of all Islamic banks which act in the world. Also, the research sample is the data and financial reports of 71 banks that are studied, based on this sample size.Paired t-test is used to compare the theoretical model ofthe study in appraisalperformance of banks (11 key performance indicators). To test the case, the years 2005, 2006 and 2007 as the period before the crisis and years 2008 & 2009 as the time period after the crisis werestudied. The result of the research showsthat there is no significant difference between the averages in the period before and past crisis for all the used performance indicators.In other words, this study showed that the performance of Islamic banks is not affected by the recent financial crisis.Operating based on principles of Islamic financial system and using the current instruments in this system are the major reasons of not being effected.
  Keywords: global financial crisis, the performance of banks, Islamicfinancial system