فهرست مطالب

 • پیاپی 34 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهروز خدارحمی ، فاطمه حامدی صفحات 7-37
  پژوهش حاضر در نظر دارد ارتباط ارزشی افشای جریان های نقدی عملیاتی (مستقیم- غیرمستقیم) را از منظر اندازه گیری، مورد بررسی قرار دهد. فرضیه های این پژوهش بیان می کنند که تقسیم بندی مجموعه اطلاعات، در صورت جریان های نقدی به بهتر شدن توانایی تبیین ارزش شرکت کمک می کند. فرضیه اصلی که دارای دو فرضیه فرعی است، در این پژوهش مطرح شده و از طریق داده های 208 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1394، با استفاده از الگو های رقیب سطح قیمت و بازده، مورد آزمون قرار گرفتند. آزمون های والد و وونگ، جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهدکه تفکیک خالص جریان نقد عملیاتی به اجزاء اصلی تشکیل دهنده آن، موجب افزایش توان تبیین قیمت و بازده سهام شرکت ها خواهد شد؛ بنابراین، شواهد تجربی بازار سرمایه ایران، از برتری روش مستقیم نسبت به روش غیرمستقیم از لحاظ سودمندی برای تصمیم گیری، حمایت می کند.
  کلیدواژگان: ارتباط ارزشی، جریان های نقد عملیاتی، روش جریان نقد مستقیم، روش جریان نقد غیرمستقیم
 • غلامحسین اسدی، سجاد نقدی صفحات 39-63
  مقاله حاضر قدرت توضیحی اطلاعات حسابداری مالی شامل فعالیت های عملیاتی، تامین مالی و سرمایه گذاری را در پیش بینی تغییرات تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) اندازه گیری می کند. بدین منظور با تفکیک تولید ناخالص داخلی به چهار بخش اصلی اقتصاد (کشاورزی، خدمات، نفت و صنعت و معدن) سعی در ارائه رویکردی نوین در پیش بینی متغیرهای اقتصادی است. تعداد زیاد، ناشناخته بودن عوامل موثر و همچنین وجود روابط غیرخطی میان اطلاعات حسابداری و اقتصادی منجر به این شده است تا از ترکیبات متعدد الگوی های هوش مصنوعی شامل شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پرواز پرندگان استفاده شود. نتایج برآورد الگوی های مذکور بازه زمانی 1385 الی 1395 نشان می دهد که الگوی ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم پرواز پرندگان از دقت بیشتری در قیاس با الگوی ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک برخوردار است. همچنین نتایج بیانگر آن است که اثربخشی فعالیت های عملیاتی خصوصا سودهای حسابداری در پیش بینی تولید ناخالص داخلی بیشتر از فعالیت های تامین مالی و سرمایه گذاری است. علاوه بر این، نتایج دلالت بر آن دارد که از میان بخش های مختلف اقتصادی، ارتباط میان اطلاعات حسابداری و بخش صنعت و معدن قابل ملاحظه تر است. پیامد اصلی پژوهش حاضر ارتباط موثر میان اطلاعات حسابداری و اقتصادی است که باید در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی لحاظ گردد.
  کلیدواژگان: تولید ناخالص داخلی، حسابداری، اقتصاد، الگوی های هوش مصنوعی
 • مهدی فغانی ، هادی پهلوان صفحات 65-87
  طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثربخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت، دارای اهمیت است. هدف این نوشتار، بررسی اثر هزینه های نمایندگی بر رابطه بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین رو، داده های استخراج شده از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1395 (در مجموع 672 مشاهده) از طریق الگوی رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هزینه های نمایندگی رابطه میان کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود شرکت ها را تعدیل می نماید. بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود شرکت ها در شرایط عدم وجود هزینه های نمایندگی رابطه معکوس وجود دارد. این ارتباط معکوس در شرایط وجود هزینه های نمایندگی تشدید می گردد چرا که کیفیت کنترل های داخلی از طریق کاهش در هزینه های نمایندگی نیز بر مدیریت سود شرکت ها اثرگذار است.
  کلیدواژگان: کیفیت کنترل های داخلی، مدیریت سود، هزینه های نمایندگی
 • رضوان حجازی، صدیقه عزیزی * صفحات 89-114

  کمیته حسابرسی یکی از مکانیسم های نظارتی موثر برای بهبود کیفیت افشا سیستم کنترل داخلی است که به کاهش هزینه نمایندگی کمک می کند. ازاین رو، بسیاری از محققان بیان کردند که وجود کمیته حسابرسی اثربخش می تواند نقش موثری در بهبود سیستم اطلاعاتی و ایجاد اطمینان از معتبر بودن گزارش های مالی شرکت داشته باشد. لذا، بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و اثربخشی کمیته حسابرسی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری می پردازد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 انتخاب گردید. اثربخشی کمیته حسابرسی (متغیر پنهان) توسط متغیرهای مشاهده پذیر تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی و ویژگی های شرکت (متغیر پنهان) نیز بر اساس متغیرهای مشاهده پذیر (اندازه شرکت، اهرم مالی، ترکیب هیئت مدیره، سهامداران نهادی، سودآوری، نقدینگی، رشد شرکت) اندازه گیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی ازآن است که اندازه شرکت، اهرم مالی، ترکیب هیئت مدیره، سهامداران نهادی، سودآوری، نقدینگی و رشد شرکت اثربخشی کمیته حسابرسی را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: سهامداران نهادی، ترکیب هیئت مدیره، اثربخشی کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی
 • رضا تقی زاده ، امین ناظمی صفحات 115-144
  بررسی و تحلیل بازار سهام عاملی تاثیرگذار در پیش بینی رویدادهای آتی، و تحلیل شبکه، یکی از جدیدترین روش ها جهت تحلیل بازار سهام است. در ادبیات علوم کمی تحلیل شبکه مفهومی جدید برای نگاه کلان به کل بازار است. کمی ساختن ارتباط میان واحدهای مختلف موضوع مورد علاقه مطالعات علمی به لحاظ درک سیستم های پیچیده است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی و تحلیل شبکه مالکیت شرکت های موجود در بازار سهام ایران است. در بازه زمانی 1394-1390 داده ها گردآوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دادند که ساختار طبقاتی بر روابط بین شرکت ها حاکم است و شرکت هایی در موقعیت بهتری نسبت به بقیه قرار دارند. این موقعیت مطلوب، منجر شده است که این دسته از شرکت ها دسترسی ساده تری به منابع موجود داشته باشند. همچنین، توانایی آنها در کسب اطلاعات موثر از طریق خوشه اعضای شبکه بیشتر شود. علاوه براین، چنین مزیتی قدرت تاثیرگذاری آنها را ارتقا بخشیده است. بدین طریق می توان ادعا کرد که این شرکت ها بازیگران کلیدی در ساختار حاکم در بازار سهام ایران هستند.
  کلیدواژگان: مالکیت، تحلیل شبکه، بازار سهام ایران
 • امیر حسین تائبی نقندری ، مسعود صادقی، علی تائبی نقندری صفحات 145-176
  شرکت های با آنتروپی پایین صورت های مالی، به دلیل ارزیابی ریسک اطلاعات پایین تر و اعتماد سرمایه گذاران، از هزینه تامین سرمایه پایین تری برخوردار هستند. این شرکت ها از اختیار عمل بیشتری برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه برخوردار هستند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر آنتروپی صورت های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده ها برای 154 شرکت (1694 سال- شرکت) در افق زمانی سال 1384 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. جهت تخمین سرعت تعدیل، از الگوی تعدیل جزئی و برای اندازه گیری آنتروپی صورت های مالی از آنتروپی عمومی، آنتروپی پیوسته رنی و شنون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عامل آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکار گرفته شده برای آن، رابطه معکوسی با سرعت رسیدن شرکت ها به ساختار سرمایه بهینه شان دارد. نتایج پژوهش حاکی از وجود سرعت تعدیل 59% و 72% به ترتیب برای شرکت های با آنتروپی عمومی بالا و پایین است.
  کلیدواژگان: سرعت تعدیل ساختار سرمایه، آنتروپی صورت های مالی، آنتروپی پیوسته رنی، آنتروپی پیوسته شنون
 • علیرضا کیان ، محسن فقیه صفحات 177-208
  کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است که در رابطه با نقش و ویژگی های آن در پایش و راهبری ریسک واحدهای تجاری شواهد اندکی وجود دارد. بدین منظور، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر ریسک واحدهای تجاری است. بر این اساس، تاثیر دو ویژگی این کمیته یعنی میزان تخصص حسابداری و استقلال کمیته حسابرسی بر ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت داده های ترکیبی از سال 1391 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت سنجش ریسک از معیار نوسان پذیری بازده سهام که از طریق الگوی ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته اندازه گیری می شود، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تخصص حسابداری و استقلال کمیته حسابرسی بر نوسان پذیری بازده سهام به عنوان معیار ریسک تاثیر مثبت دارند.
  کلیدواژگان: کمیته حسابرسی، تخصص حسابداری، استقلال کمیته حسابرسی، ریسک، نوسان پذیری بازده سهام
|
 • Behrouz Khodarahmi , Fatemeh Hamedi Pages 7-37
  This study aims to examine the value relevance of operating cash flows disclosures (direct method versus indirect method) by the measurement view. The proposed hypotheses state that the division of information sets in the cash flows statement helps to raise the ability of explaining the value of a company. The main hypothesis, followed by two minor subhypotheses, has been tested by the rival models of price level versus return accounting, using the data of 208 companies accepted in the Tehran Stock Exchange in the years 2010-2015. Wald and Voung tests were used to test the hypotheses. Findings showed that the disaggregation of net operating cash flows into its main components (as it is theoretically possible) results in increase in the ability of explaining shares' price and returns of companies. Therefore, the empirical evidence from the Iranian capital market supports superiority of the direct cash flows method to the indirect method in terms of usefulness of decision-making.
  Keywords: Value Relevance, Operating Cash Flows, Direct Cash Flows Method, Indirect Cash Flows Method
 • Gholamhosein Assadi , Sajad Naghdi Pages 39-63
  This study examines the explanatory power of accounting information, including operating, investing and financing activities, in forecasting variations in GDP or economic growth. In this approach, GDP has been broken down into four main economic sectors (agriculture, services, oil, and industry and mining) to forecast economic variables. The large number of unknown impact factors, and the presence of non-linear relationships between accounting and economic data have led this study to use multiple combinations of artificial intelligence models of neural networks, genetic algorithms and particle swarm optimization. The results of the models over the years 2006 to 2016 showed that the hybrid model of neural network and particle swarm optimization (HANNPSO) has more accurate forecasting than the hybrid model of neural networks and genetic algorithms (HANNGA). The findings also showed that the effectiveness of operating activities, especially accounting earnings, in forecasting GDP is more than that of financing and investment activities. In addition, the results indicated that among the economic sectors, the relationship between accounting information and the industry and mining sector is considerably high. The main consequence of this study is the existence of effective link between accounting and economic information that must be included in the economic and financial decisions.
  Keywords: Gross Domestic Product, Accounting, Economic, Artificial Intelligence Models
 • Mahdi Faghani , Hadi Pahlavan Pages 65-87
  According to the statement of Tehran Securities and Exchange Organization (SEO), reporting important weaknesses of internal controls and designing an effective system of internal control are necessary in achieving micro and macro goals of company. This study investigates the effect of agency costs on the relationship between quality of internal controls and earnings management in the listed companies in the Tehran Stock Exchange (TSE). We used the data collected from 96 companies in the TSE, during 2010-2015, with totally 672 firm-years observations, and the regression panel data model. Results showed that agency costs moderate the relationship between quality of internal controls and earnings management. And there is inverse relationship between quality of internal controls and earnings management in the absence of agency costs. This inverse relationship becomes exaggerated, when there are agency costs. This is because quality of internal controls affects earnings management of companies by reducing agency costs.
  Keywords: Quality of Internal Controls, Earnings Management Agency Costs
 • Rezvan Hejazi, Sedighe Azizi Pages 89-114

  Audit committee is one of the effective monitoring mechanisms to increase the quality of disclosure of the internal control system, which helps reduce the cost of representation. Hence, many researchers have argued that the existence of an effective audit committee can play effective role in improving the information system and in ensuring the credibility of the company's financial reports. Based on this argument, the present study examines the relationship between company's characteristics and the effectiveness of audit committee, regarding the approach of structural equation modeling. A sample of 147 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2017 was selected. The effectiveness of audit committee (hidden variable) was measured by the observed variables of financial expertise, independence and size of audit committee, and the characteristics of the company (hidden variable) was measured by the observed variables of firm size, financial leverage, composition of the board of directors, institutional shareholders, profitability, liquidity , and company growth. After ensuring the correctness of measurement results and structural model, findings showed that size of company, financial leverage, composition of the board, shareholders, profitability, liquidity and company growth increase the effectiveness of audit committee.

  Keywords: Institutional Shareholders, Composition of the Board of Directors, the Effectiveness of the Audit Committee, the Expertise of the Members of the Audit Committee
 • Analysis of Ownership Network in the Iranian Stock Markets Pages 115-144
  The analysis of stock market is crucial in predicting future events, and the network analysis is one of the newest methods in the analysis of stock market. In the quantitative science literature, network analysis is new concept for macro viewing of the whole market. Quantifying the relationship between different units is the favorite issue in scientific studies in understanding complex systems. The purpose of this research is to analyze the ownership network of the companies in the Iranian stock markets. The data in the years 2011-2016 was collected and analyzed, using softwares PreMap and UCINET. Results indicated that the class structure overcomes corporates’ relations, and some companies, in comparison with others, are in better position. This better position provides faster access to the available resources. Also, for the companies in better position, the ability in access to information through the cluster of network members has increased. Furthermore, such an advantage has enhanced their power of influence in the stock market. Hence, it can be claimed these companies are key actors in the governing structure of the Iranian stock market.
  Keywords: Ownership, Stock Markets, Network Analysis
 • Amirhossein Taebi Noghondari , Masoud Sadeghi, Ali Taebi Noghondari Pages 145-176
  The companies with low entropy of financial statements, due to lower information risk and investor confidence, have lower financing costs. These companies have more operational action in achieving optimal capital structure. The main objective of this research is to investigate the effects of entropy of financial statements on the adjustment speed of capital structure in the companies listed in the Tehran Stock Exchange, using the data of 154 companies in the period 2006 to 2016 (totally 1694 years-company). To test the hypotheses, the Generalized Method of Moments (GMM) was used. To estimate the adjustment speed of capital structure, the partial adjustment model was used, and to measure the entropy of financial statements, the entropy, the continuous entropy of Renyi and Shannon were applied. Findings indicated that the entropy factor of financial statements have inverse relationship with the speed of companies in reaching their optimal capital structure. The results showed that the rates of modification for the companies with high and low entropy are 59% and 72%, respectively.
  Keywords: Adjustment Speed of Capital Structure, Entropy of Financial Statement, Continuous Entropy of Renyi, Continuous
 • Alireza Kian , Mohsen Faghih Pages 177-208
  Audit committee is one of the corporate governance mechanisms, and there is little evidence in its role and characteristics in risk monitoring and governance in companies. The aim of this study is to examine the impact of audit committee’s characteristics on corporate risk. In this study, the impact of two characteristics of audit committee, consisting of accounting expertise and independence, on the risk of companies was examined, using data from the companies listed in the Tehran Stock Exchange in the years 2013 to 2015, and the pooled data model. The risk was measured by stock returns volatility and generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model. Results showed that accounting expertise and independence of audit committee have positive impacts on stock returns volatility as corporate risk.
  Keywords: Audit Committee, Accounting Expertise, Audit Committee Independence, Risk, Stock Return Volatility