فهرست مطالب

پژوهشنامه نقد ادب عربی - سال هشتم شماره 16 (بهار و تابستان 1397)
 • سال هشتم شماره 16 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علمی - پژوهشی
 • ابوالحسن امین مقدسی، محمد سالمی صفحات 7-36
  تکرار بعنوان آرایه ای ادبی از اهمیت بسزایی در شعر معاصر عرب برخوردار است. بطوری که این آرایه به علت نقش زیباشناختی و وظیفه بیانی خود بسیار مورد توجه شاعران و ناقدان قرارگرفته و تبدیل به یکی از عناصر اصلی قصاید آنها شده است. از سوی دیگر بسیاری از این شاعران تحت تاثیر جریانهای سیاسی و اجتماعی عصر خود رو به جریانهای ادبی چون رمانتیسم و رئالیسم آورده و با تاثیرپذیری از آنها به سرودن قصاید خود در موضوعات مختلف و مضامینی متناسب با خصوصیات این مکاتب مبادرت ورزیده اند. به همین دلیل برای فهم قصاید بسیاری از آنها لازم می آید ابتدا به بررسی ویژگی ها، میزان و چگونگی تاثیر این مکاتب بر عناصر تشکیل دهنده قصاید آنها بپردازیم. از جمله این شاعران عبدالوهاب بیاتی شاعر عراقی می باشد. که رو به این مکاتب نهاده و بسیاری از قصاید خود را با تاثیر پذیری از آنها سروده است. بدین ترتیب بر آن شدیم تا با شیوه ای توصیفی - تحلیلی و همچنین شیوه ی آماری با بررسی افعال تکرار شده در این سروده ها بعنوان یکی از عناصر شاخص جنبه های لفظی و معنایی ضمن تحلیل و بیان چگونگی تاثیر این مکاتب بر شاعر و مضمون قصاید او چگونگی تاثیر آنها بر جنبه لفظی این قصاید را نیز نمایان سازیم.
  کلیدواژگان: تکرار، رمانتیسم، رئالیسم، عبدالوهاب البیاتی، فعل
 • علی اوسط خانجانی صفحات 37-62
  شناخت هر متنی تنها با ساز و کار های ویژه ی همان متن به صورت تشکیکی امکان پذیر می باشد این قاعده کلی در مورد کتب آسمانی از جمله قرآن کریم که در مقام نزول از علم الهی به عالم طبیعت در قالب ادبیات بشری تجلی نموده است نیز صادق است از این رو یکی از دانشهای تعیین کننده در قلمرو قرآن پژوهی به ویژه تفسیر قرآن کریم دانش نحو است. مقاله پیشارو با عنوان "بررسی مواضع نحوی علامه طباطبائی در تفسیر المیزان" کاوشی نظری به روش تحلیل_توصیفی است که جهت تبیین دیدگاه های متمایز نحوی علامه طباطبائی در تفسیر المیزان سامان یافته و در مقام پاسخگویی به پرسش زیر بوده است. «سهم دانش نحو در تمایز تفسیر المیزان نسبت به دیگر تفاسیر عامه و امامیه چه اندازه می باشد»
  پژوهشگر از رهگذر پردازش داده ها در مجموع به این نتیجه رسیده است که اولا: سیاق مداری ، حجیت ظاهر و استقلال قرآن کریم در دلالت بر مدلول لفظی خود سبب رویکرد ویژه علامه به دانش نحو و برجستگی نقش این دانش در تفسیر قرآن به قرآن گشته است. ثانیا: علامه طباطبائی برای اثبات و ابرام دیدگاه های تفسیری خویش و نیز نقد و جرح دیدگاه های دیگر مفسران به صورت فراگیر از قواعد و معیارهای نحوی سود برده است
  کلیدواژگان: قرآن، تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، دانش نحو
 • رقیه خرمی، محمد ابراهیم خلیفه شوشتری * صفحات 63-84

  نسخه ی «شرح المفصل» عبدالعزیز کاشی برجای مانده از قرن هفتم و هشتم هجری است که در آن نویسنده با نثری روان و علمی به شرح کتاب «المفصل» زمخشری پرداخته است. با بررسی نظرات و موضع گیری های وی می توان دریافت که پیرو مکتب بصره بوده است. این نویسنده ی ایرانی مسلط به زبان عربی تنها به ذکر نظرات علمای نحو بسنده نمی کند بلکه در موارد بسیاری با تکیه بر استدلال های سماعی و قیاسی به اظهارنظر می پردازد. ابن حاجب از جمله نحویانی است که کاشی بسیار به نظرات وی اشاره می کند؛ گاهی در تایید و گاهی در نقد و رد نظرات وی. این جستار با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادهای کاشی نسبت به نظرات ابن حاجب پرداخته و به این نتیجه رسیده است که انتقادهای کاشی در بسیاری موارد به جاست. او با شیوه ای روشن و به دور از تکلف و اصطلاحات پیچیده ی منطقی و با به کارگیری دلایل علمی استوار به اثبات مدعای خود پرداخته است. کاشی در اکثر موارد با زمخشری هم عقیده است و توانسته درستی کلام زمخشری را به اثبات برساند.

  کلیدواژگان: نحو، نسخه خطی، شرح المفصل، عبدالعزیز کاشی
 • ابوالفضل رضایی، پریسا بختیاری صفحات 85-114
  کتاب کافیه ابن حاجب (646ق) با وجود حجم کمی که دارد، از دیرباز توجه دانشمندان بسیاری را به خود جلب کرده و عده ی زیادی به شرح و نقد آن پرداخته اند. به طوری که افزون بر شرح های فارسی و ترکی، صد و چهل و دو شرح به زبان عربی دارد. بعضی از این شرح ها شهرت فراوانی دارد و بعضی دیگر از شهرتی که شایسته ی آن است بهره مند نشده و گمنام باقی مانده اند. از جمله شروح گمنام «کافیه» شرح احمد بن حسن جاربردی به نام «شکوک علی الحاجبیه» است که پسرش ابراهیم جاربردی در کتابی با عنوان «الفکوک فی شرح الشکوک» آن را شرح داده است. تحقیق حاضر به شیوه ی نگارش کتاب «الفکوک فی شرح الشکوک» در عرضه ی مطالب و تعلیلات و شواهد و موضع نویسنده در اختلافات نحوی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد هنگامی که جاربردی از تعلیل های منطقی استفاده می کند دچار اطناب و پیچیدگی در کلام شده، بیشتر از تمثیل های نثری استفاده کرده و پیرو مکتب بصره یا کوفه نبوده بلکه پیرو قیاس صحیح و نقل بسیار بوده است.
  کلیدواژگان: کافیه، جاربردی، الفکوک فی شرح الشکوک
 • حیدر زهراب، محمود خورسندی، سید محمد موسوی بفرویی صفحات 115-148
  از دیرباز موضوع چالش برانگیز تقابل هجاء و به ویژه هجاء سیاسی فاحش با ارزش های دینی و اخلاقی، مورد توجه فقها از یک سو، و از سوی دیگر مورد توجه شاعران پایبند به اصول اخلاقی و دینی بوده است. بر این اساس گمان نمی رفت که این گونه از هجاء که معمولا همراه دشنام گویی و مبالغه در بیان زشتی ها است به شعر شاعرانی که خود را پیرو اهل بیت علیهم السلام می دانند راه پیدا کند. ولی برخلاف این پندار در شعر سیاسی شیعی قصیده های متعددی یافت می شود که آشکارا این گونه از هجاء در آنها به کار گرفته شده است. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش وصفی - تحلیلی و با تمرکز بر قصیده دالیه سید حیدر حلی (1246 – 1304ه) که ازجمله حولیات حسینیه مشهور او به شمار می آید به بررسی و نقد آنچه که ممکن است استفاده ازاین گونه از هجاء را در نظر شاعر جایز جلوه داده باشد بپردازد. در این راستا پس از بررسی اصل جواز استفاده از هجاء بر اساس معیارهای اسلامی، اشکال وارد بر هجاء در این قصیده و توجی هات محتمل برای آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش گویای آن است که اگرچه با تمسک به برخی از اسلوب های توصیفی قرآن کریم در کنار تمسک به برخی از اسلوب های بلاغی می توان راه گریزی برای توجیه به کارگیری این گونه از هجاء ارائه کرد، ولی با توجه به دوراز ذهن بودن این توجی هات نزد مخاطبان عام تمسک به آنها خالی از تکلف نخواهد بود، به همین دلیل اگرچه شاعر در این قصیده آشکارا هجاء سیاسی فاحش را به کار گرفته است اما در دیگر سال سروده های حسینی اش سعی کرده از آن دوری گزیند و به جای آن شیوه های دیگری از هجاء را به کار گیرد.
  کلیدواژگان: هجاء سیاسی فاحش، ارزش های اخلاقی، شعر شیعی، دالیه سید حیدر حلی
 • روح الله صیادی نژاد صفحات 149-182
  زبان تنها ابزار انتقال معنا نیست؛ بلکه یکی از کارکردهای مهم آن تاثیرگذاری بر دیگران است. در روند گفتمان، گفته پرداز همواره از استراتژی هایی جهت جذب مخاطب و متقاعد ساختن او بهره می گیرد تا آنجا که اندیشمندان و زبان شناسان، وظیفه اصلی زبان را «برهان» می دانند. بعد برهانی زبان از جمله محورهای اصلی «تحلیل گفتمان» و «تحلیل گفتمان انتقادی» است که در منظور شناسی از جایگاه خاصی برخوردار است. نگارنده در این پژوهش بر آن است با مطالعات کیفی و با در پیش گرفتن روش توصیفی- تحلیلی، ابعاد مهم برهان های بلاغی را در گفتمان های رسول اکرم (ص) بررسی و تحلیل نماید. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که پیامبر (ص) با توجه به شناخت کافی که از مخاطبین خود دارد، برای هر گروه از مخاطبان به فراخور شرایط فکری ، روحی و اجتماعی، روش های مناسب و موثر و مستقلی را به کار گیرد تا فرآیند اقناع و اثرگذاری به خوبی انجام گیرد. پیامبر از طریق مبالغه که همرا با مغالطه است قصد تاثیرگذاری بر مخاطب را ندارد؛ چرا که بلاغت وی برخاسته از «حقیقت» است و زاییده «خیال» نیست. وی بر مجازهای عقلی که عقل مخاطب را به تقلا و تلاش وامی دارد بیش از مجاز لغوی اهتمام می ورزد. استعاره های وی میان دو قطب برهان یعنی عقل و نفس را جمع می کند. آرایه های بدیعی به منظور تحسین و تزیین کلام به کار نمی گیرد؛ بلکه قصد دارد از طریق آنها پیام خویش را در نفس مخاطب و گیرنده تثبیت نماید.
  کلیدواژگان: برهان های بلاغی، گفتمان نبوی، کاربرد شناسی زبان، استعاره، تشبیه، کنایه
 • سمیه سادات طباطبایی صفحات 183-213
  در این جستار هدف آن بوده که نشان داده شود دو تعبیر استعاری کلیدی در دیباچه رساله الغفران برآمده از بافت فرهنگی ذهن ابوالعلاء است. نگارنده برای رسیدن به این هدف پس از بیرون آوردن استعاره های زبانی «دل درخت حماطه است» و «دل مار است» و بررسی استعاره های مفهومی هر کدام، به کاوش در زیرساخت های فرهنگی هر یک پرداخته تا از رهگذر تحلیل شالوده های فرهنگی، گوشه ای از بافت فرهنگی ذهن معری و نگرش او را آشکار سازد و نشان دهد که رشته های پیوند میان این تعابیر استعاری و فرهنگ چنان در هم تنیده است که فهم درست و کامل آن ها بدون آشنایی با زیرساخت های فرهنگی شان میسر نیست. از جمله نتایج این پژوهش آن بوده که ذهن معری در پردازش استعاره های پیش گفته از روایت توراتی داستان هبوط آدم، آموزه های اسلامی در این باره که خود انباشته از تعالیم یهودی است و نیز باورهای عامیانه مرتبط با پیوند میان مار و درخت حماطه و پیوند میان مار و زن تاثیر پذیرفته است.
  کلیدواژگان: استعاره شناختی، فرهنگ و استعاره، لیکاف و جانسون و کوچسس، ابوالعلاء معری، رساله الغفران، دل و حماطه و مار
 • سید حیدر فرع شیرازی، علی اصغر قهرمانی مقبل، فاطمه توانا صفحات 215-238
  تتابع اضافات به معنی پی در پی آمدن کلمات است. برخی علمای بلاغت عربی آن را عیب و اسباب خلو فصاحت ذکر کرده و برخی نیز مشروط به شرایطی آن را نیکو دانسته اند، لیکن امروزه در فارسی نگاهی زیباشناسانه به تتابع اضافات وجود دارد و نیکو شمرده می شود. این پژوهش با روش بلاغی تطبیقی و به هدف بررسی دلایل نظر متفاوت علمای بلاغت هر دو زبان درباره تتابع اضافات، تفاوت ها و شباهت های کاربرد آن را در هر دو زبان بررسی می کند. ویژگی های دستوری زبان فارسی و عربی یکسان نیست و همین امر در نیکو بودن تتابع اضافات یا برعکس قبح آن در دو زبان اثرگذار است.
  بارزترین تفاوت تتابع اضافات در زبان فارسی در مقایسه با عربی تکرار کسره اضافه در آن و موسیقایی کردن کلام است. همچنین تنوع کلمات متوالی از لحاظ نوع، در زبان فارسی در مقایسه با عربی بیشتر است، برای مثال ضمیر منفصل اول شخص و اسم اشاره در بین شواهد تتابع اضافات دیده می شود، ولی در شواهد تتابع اضافات عربی وجود ندارد. به نظر می رسد همین تنوع، در کاربردی تر بودن آن در زبان فارسی موثر است.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، تتابع اضافات، فصاحت کلام، واج آرایی
 • فاطمه کریمی، سید حسین سیدی صفحات 239-270
  پرنده از جمله نمادهایی است که در ادبیات ملل مختلف جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نماد در آئینه ی ادبیات معاصر عربی نیز متجلی است. شاعران و نویسندگان عرب، به دلایل مختلفی، از رمز به عنوان ابزاری برای انتقاد از وضعیت نابسامان جامعه بهره می برند. این مقاله بر آن است تا پس از تبیین مفهوم نماد و بررسی عواملی که منجر به نمادین بودن آثار در ادبیات معاصر می شود، با روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای به رمزگشایی یکی از نمایشنامه های معروف محمد ماغوط بپردازد. «گنجشک گوژپشت» چنانکه از نامش پیداست، اثری کاملا نمادین و مشتمل بر مضامین مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. از مهمترین نمادهای این نمایشنامه که نسبت به بقیه نمادها بسامد بیشتری دارد، گنجشک است. این نماد از اول تا آخر نمایشنامه حضور داشته و در معانی متفاوت و گاه متضاد به کار رفته است. از مهمترین نتایج این پژوهش می توان به غلبه معانی مثبت پرنده بر معانی منفی آن اشاره کرد.
  کلیدواژگان: محمد ماغوط، نمایشنامه، رمز یا نماد، پرنده، گنجشک
 • رضا ناظمیان، ربابه رمضانی صفحات 271-296
  نگاه ساختارشناسانه به ادبیات داستانی و بررسی عناصر تشکیل دهنده متن و کشف الگوی پیوند آنها و گشودن رمزهای بارگذاری شده در متن، زمینه های درک بهتر و کاملتر از متن را فراهم می آورد. نویسنده در هر داستان، یک یا دو عنصر داستانی را برجسته تر می کند و الگوی داستانی خود را بر مبنای آن ترسیم می کند. داستان کوتاه «زیر سایبان» (تحت المظله) از نویسنده مشهور مصری نجیب محفوظ با ارائه پیرنگ به هم ریخته و مکان استعاری و زاویه دید سوم شخص عینی یا کانونی گر بیرونی، از داستانهای مدرن عربی محسوب می شود. در داستان مدرن، تداعی های ذهن نویسنده، شالوده ای برای بازگویی اپیزودهای جدا و نامرتبط است. نویسنده با ارائه این تکنیک توانسته است اهمیت و مرکزیت فلسطین در جهان عرب و مسئله اشغالگری و جنگ های نیابتی را با تصاویری فانتزی نشان بدهد و بر معنا باختگی و انفعال جامعه عربی تاکید کند. نسبی گرایی، بی زمانی، پاردوکس، آشنایی زدایی و غافلگیری از نوآوری ای نجیب محفوظ در این داستان به شمار می آید.
  کلیدواژگان: داستان مدرن، استعاره، زیر سایبان، نجیب محفوظ، رمزگشایی
|
 • A Amin Moghadasi , Mohammad Salemi Pages 7-36
  Repeat as literature item is so important in the contemporary Arabic poem, such that this item since of aesthetics role and its description duty considered by the poetries and researchers and changed to one of the main parts of their odes .in the other hand most of these poetries affected by politic and social events in their era so followed from literature process as well as romantic and realism and through using of them saying poem. So for this reason for finding them it is necessary deal to investigation of the features, amount and kind of their effects on the schools. Of these poetries is Abdolvahab Bayati, the Iraq poetry who use of this body and say most of his ode through affection of them. Therefore we decided by analysis-description method and also statistic method with studying of repeated verbs in this poems investigated their verbal aspect.
  Keywords: Repeat-romantic-realism-Abdolvahab Bayati-verb
 • Ali osat khanjani Pages 37-62
  Understanding any text is just possible by special set up of the text in degrees. This axiom is correct about heavenly books including the Holy Quran which descended from the world of divinity to the world of nature in the form of literature. Therefore one of determinative knowledges in realm of quranic research, especially interpretation of the Holy Book is grammar science. This article by the title “ studying grammatical position of Allame Tabatabaee in Tafsir- al mizan” is a theoretical research by analytical-descriptive method that illustrates distinctive grammatical views of Allame Tabatabaee in Tafsir- almizan and answers below question" contribution of grammar science in distinctiveness of tafsir al mizan in comparison by other general or Imamie interpretations”.
  By analyzing datum, I have reached to conclusion that first: context – centered, apparent criterion, and independence of the Noble Quran in indication of verbal connotation caused special approach of allame tabatabaee to grammar science and prominence of this science in interpretation the Holy Quran by itself. Second, Allame inclusively applied grammar standards and rules for demonstration and affirmation of his interpretative views and also critique and modification of other interpreters’ views.
  Keywords: Holy Quran, Tafsir Almizan, Allame Tabatabaee, grammar science
 • Roghayyeh khorrami, Mohammad ebrahim khalifeh shooshtari Pages 63-84

  Abdul Aziz kashi's Manuscript "Sharh Almofassal" remained from the seventh and eighth centuries AH, and he explained zamakhshari's valuable book "Almofassal" with a mental prose and scientific manner. It can be found by reviewing his opinions he was a follower of the school of Basra. this Iranian author who was fluent in Arabic not sufficed to mention the views of scholars and in many cases he opined on deductive and auricular arguments. Ebn Al Hajeb is one of the scholars who khashi points much about his comments. Sometimes he confirms his opinions and sometimes criticizes and rejects his comments. His writing style is fluent and without complexity and logical terms. It is concluded that most of the Kashi's comments are right because of his strong scientific reasons to proof his claims. Furthermore, he confirms most of the Zamakhshari’s comments and proves his words.

  Keywords: syntax, manuscript, sharh Almofassal, AbdulAziz kashi
 • Mohammad ebrahim khalifeh shushtari, parisa bakhtiari Pages 85-114
  Al-Kafiya Book writte by Ibn Al-HAjib (d.571), unlike being very small and low content, has attracted many scholers attention and many of those scholers are willing to explain and criticize it, within the years. That s why this book had been explained in Arabic langueg about one hundred and forty-tow times. Som of those explantions got very good reputation in the sciantific communities and some didn’t and stood unknown. Some of the unknown desccriptions for Al-Kafiya are work by Ahmad Aljarbardi called (Shokookon Ala Alhajebiya) and his son description on his book called (AlFokook fi sharh Alshokook).This reaserch fucuses on how to analize writer method on (Alfokook fi sharh Alshokook) and authors explantion on some grammatical differences. The results showes that Ebn Al-jarbardi have used prosaic examples, while he used logical reasons his writing confronted With some complexis. Also, the writter is not the follower of koofe or Basreh grametical methods, but it is follower of correct contrent and more utterances.
  Keywords: Alkafiya, Aljarbardi, Alfokook fi Sharh Alshokook
 • Haydar Zohrab Pages 115-148
  For a long time, the challenging issue of lampoon opposition and especially the gross political lampoon with the religious and moral values has been considered by both the jurists and the poets committed to ethical and religious principles. Accordingly, it was not thought that this kind of lampoon, which is usually associated with insulting and exaggerated expressions of ugliness, would lead to the poetry of poets who consider themselves as followers of The Household. But contrary to this notion, there are many verses in Shiite political poetry that such a lampoon obviously has been used in them. This article aims to use the descriptive-analytic method and focusing on the Daliyeh ode of Seyed Heidar Helli to examine and criticize what might be permissible for the use of this kind of lampoon by the poet. In this regard, after reviewing the principle of the use of lampoon on the basis of Islamic criteria, the criticism of the lampoon in this ode and the possible justifications for it are analyzed. The result of this research suggests that, although some of the Quran's descriptive forms, along with some Arabic rhetorical forms, can be used to justify the use of this lampoon, but given the far-fetched reason for this justification to the common audiences using it is not without difficulty. For this reason, although the poet in this ode clearly used a gross political lampoon, but in other Hawliat he tried to avoid it, and instead use other methods of lampoon
  Keywords: the gross political lampoon , moral values , Shiite poem , Daliyeh of Seyed Heidar Helli
 • Ruhollah Sayyadinezhad Pages 149-182
  Pragmatics which is studying speech between speaker and audience to make a motivation in relations between two parties is such an element which has special place in modern linguistic science. Persuasion which is a process communicative- verbal is based on specific target and also is final point of each discussion. The Prophet has used verbal reasoning in his speeches in order to attract audiences which people acknowledge that his speeches are divine in spite of the fact that he is "human". This studying aims to analysis the aspects of verbal reasoning in the prophet speeches based on descriptive-pragmatics.
  The foundation of the research shows that reasoning introduction of the prophet which is new around religion subject motivates audiences to listen to him and also conquer their wise and emotion. He changed the unilateral reasoning into communicative reasoning by opening the space of speaking in speeches. He chooses likened and unto which a thing is from two domains to effect more in his audience and also for making them to think chooses sarcastically metaphor among metaphors.
  Keywords: reasoning, persuasion, pragmatism, Nabavi speeches
 • Soamayeh Tabatabaei Pages 183-213
  The purpose of this research is trying to show two key metaphorical phrases in the preamble of Risala-Alqofran is based on the cultural context of Abulalaʼs mind. Achieving this goal Writer has probed the cultural substructures of conceptual metaphors: "Heart is Hamate tree" and "Heart is snake" to reveal a part of the cultural context of Maaryʼs mind and his attitude, through the analysis of cultural foundations. Also we want to show that correlation between these metaphorical phrases and culture is so interconnected that the correct and complete understanding of both is not possible without awareness of its cultural substructures. One of the results of this study was that Maaryʼs mind in the processing of previous metaphors has impress by the story of Adam descent and Islamic teachings about it, which is accumulated from Jewish teachings, and also the popular beliefs, associated with the connection between snake and Hamate tree and between snake and woman.
  Keywords: Cognitive metaphor, Culture, Metaphor, Likoff, Johnson, KÖvecses, Abulala Maarri, Risala Alqofran, Heart, Hamate, Snake
 • heydar far shirazi , ali asghar ghahramani, fatemeh tavana Pages 215-238
  Comparative analysis of succession of genitives between Arabic and Persian succession of genitives means mentioned consecutive words. Some Arabic rhetoricians have mentioned it causes disruption and some other rhetoricians believes it causes the elegant in the text. But today, in Persian literature, there is aesthetic theory to succession of genitives, and it makes the text beauty. This article tries to determine the reasons defferent views Arabic rhetoricians with persian rhetoricians about succession of genitives, using rhetorical- comparative method, and determining differences and similarities of its in both languages.
  Grammatical features in Arabic and Persian are not the same, so it is affective in disruption Or beauty.
  Obvious difference in succession of genitives in Arabic compared with Persian, repeat of kasreh and its musical. Also diversity consecutive words in Persian language more than Arabic language, for example, detached pronoun for firs person and demonstratives can be seen among the evidences of Persian succession of genitives, but we cant find them in Arabic succession of genitives, so it(succession of genitives) seams more applications in Persian.
  Keywords: Keywords: comparative literature, succession of genitives, rhetorically, phonotactics
 • fatemeh karimi , seyed Hossein Pages 239-270
  The Bird symbol has a special place in the literature of various nations. This symbol is also manifested in the mirror of contemporary Arabic literature. Arab poets and writers use symbol as a means of criticize of disorganized situations of society for various reasons.This paper aims to explain the symbol concept and the factors that lead the works of contemporary literature to be symbolic, and decodes the one of Muhammad al Maghut by using descriptive analyses method. "Humpbacked Bird" ; as the name implies; is purely symbolic work that involves the political, social and cultural themes. One of the most important symbols that used in this drama , is sparrow, which is more frequent than other symbols. This symbol is present from beginning to end of drama and often it has different meanings and sometimes opposite cases and the end , overcome the positive means of bird to negative means of that. That is one of important results of this research.
  Keywords: Muhammad al Maghut, theater, symbol , bird , sparrow
 • Reza Nazemian , Robabe Ramezani Pages 271-296
  A structured look at fictional literature and the study of the elements that make up the text and the discovery of their link patterns and the opening of the encrypted text in the text provides better and fuller text comprehension. The author in each story highlights one or two narrative elements and draws a story based on it. The short story "under the canopy" (under Almazalla) from the famous Egyptian writer Najib Mahfouz is considered to be a contemporary Arabic storyline by presenting a confused and metaphorical metaphor and third-person perspective or external focus. In the modern story, the associations of the mind of the writer, are the basis for the separation of episodes and irrelevant episodes. By presenting this technique, the author has been able to show the importance and centrality of Palestine in the Arab world, and the issue of occupation and proletarian wars with fantasy images, and the meaning of loneliness and passivity of society.
  Keywords: Modern story-Metaphor-Under the Canopy-Najib MMahfooz-Decoded