فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 99، مهر و آبان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقصود شاکر ، امیر مهدی زاده ، رعنا عزالدینی ، باباللهقاسمی ، یلدا جباری مقدم ، شهین عبدالهی فخیم ، مسعود صالح مقدم ، مسعود دارابی* صفحات 4-12
  زمینه
  بیماری های التهابی و انسدادی لوزه از شایع ترین بیماری های دوره کودکی محسوب می شوند و عمل جراحی برداشت لوزه (تانسیلکتومی) یکی از شایع ترین جراحی های کودکان است. شواهد حاکی از ارتباط بالقوه کلسترول با التهاب می باشد.
  هدف
  هدف از این مطالعه، تعیین غلظت کلسترول سرم و بافت لوزه در کودکان تحت عمل جراحی برداشت لوزه به روش کروماتوگرافی گازی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقایسه ای- مقطعی نمونه مورد استفاده 86 کودک با میانگین سنی 0/24±7/02 سال که با نشانه های عفونت و بزرگی لوزه ها به بیمارستان کودکان تبریز مراجعه کرده بودند. تانسیلکتومی در بیماران انجام شد و بافت ها با روش هماتوکسیلین- ائوزین ارزیابی شدند. فرایند نمونه گیری از بهمن 1388 تا بهمن 1389 به مدت یک سال به طول انجامید. بیماران به دو گروه هیپرپلازی لوزه (48 نفر) و التهاب مزمن لوزه (38 نفر) تقسیم شدند. محتوای کلسترول سرم و بافت های لوزه پس از استخراج با روش کروماتوگرافی گاز- مایع اندازه گیری شد.
  یافته ها
  تفاوتی در میزان کلسترول سرمی بین دو گروه مشاهده نشد (0/32=P) ، اما میزان کلسترول بافت لوزه در گروه التهاب مزمن بیش تر از گروه هیپرپلازی بود (0/038=P). همچنین میزان کلسترول در بافت لوزه با درجه آسیب شناسی چهار به طور معنی داری بیش تر از بیماران با درجه های آسیب شناسی کم تر بود (0/009=P).
  نتیجه گیری
  غلظت کلسترول بافتی در گروه کودکان مبتلا به التهاب مزمن لوزه نسبت به هیپرپلازی لوزه بیش تر بود. همچنین میزان کلسترول بافتی در درجه آسیب شناسی چهار التهاب مزمن لوزه نسبت به سایر بیماران بیش تر بود.
  کلیدواژگان: کلسترول، گاز کروماتوگرافی، لوزه، برداشت لوزه، هیپرپلازی، کودکان
 • لیلی یکه فلاح ، جلیل عظیمیان ، فاطمه آقایی* ، محمود علیپور حیدری، فاطمه حسن دوست صفحات 13-21
  زمینه
  بستری در بخش های مراقبت ویژه منجر به محرومیت حسی شده و می تواند تعادل فیزیولوژیکی بیمار را مختل کند.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر لمس دست بر علایم حیاتی بیماران ضربه مغزی بستری در بخش ICU مراکز درمانی شهر قزوین انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 60 بیمار ضربه مغزی بستری در ICUهای شهر قزوین در سال 1395 انجام شد. نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. لمس مچ و کف هر دو دست به مدت 5 دقیقه و دو بار در روز، در دو نوبت صبح و عصر انجام و بلافاصله علایم حیاتی در روز اول تا پنجم اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی زوجی و تی مستقل انجام شد.
  یافته ها
  انجام لمس دست بیماران موجب کاهش معنی دار میزان فشارخون سیستولیک (0/0001=P) ، فشارخون دیاستولیک (0/05>P) و تعداد تنفس (0/05>P) در گروه مداخله شد. اما انجام لمس بر روی میزان درجه حرارت بیماران تاثیر معنی داری نداشت (0/05<P).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر مثبت لمس دست در کاهش ضربان قلب، تنفس و فشارخون در بیماران ضربه مغزی، پیشنهاد می شود که در بخش های ویژه تحریک لمسی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: لمس، علایم حیاتی، ضربه مغزی، محرومیت حسی، بخش مراقبت های ویژه
 • سولماز فخرآور ، نسیم بهرامی ، فروزان الفتی* صفحات 22-30
  زمینه
  به دلیل شیوع بالای مبتلایان به ماستالژی دوره ای و اختلاف نظر در مورد روش های درمانی آن، ابهامات در مورد درد پستان زیاد است.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مشاوره فردی بر کیفیت درد مبتلایان انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی تصادفی شده شاهددار است که بر روی 80 نفر از زنان مبتلا به ماستالژی دوره ای20 ساله تا قبل از سن یائسگی مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر کرج در سال 1396 انجام شد. افراد به روش تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. برای گروه مداخله چهار جلسه مشاوره فردی انجام شد. درد قبل و بعد از مشاوره با ابزار کیفیت درد مک گیل بررسی و از آزمون تی مستقل و آنکوا جهت بررسی مقایسه میانگین کیفیت درد استفاده شد.
  یافته ها
  برحسب آزمون کای دو گروه از نظر شاخص های؛ تاهل، میزان تحصیلات، شغل، میزان تحصیلات همسر، شغل همسر، سابقه شیردهی، جراحی یا نمونه برداری از پستان، بیماری خوش خیم پستان، ترشح از نوک پستان، ضربه به پستان تفاوت معنی داری نداشتند. بعد از مداخله مقایسه میانگین نمره های آزمون مک گیل بین دو گروه مداخله و شاهد در تمامی ابعاد درد، اختلاف آماری معنی داری نشان داد (0/001=P).
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که مشاوره می تواند منجر به بهبود شاخص های کیفیت درد در زنان مبتلا شود. در نتیجه مشاوره می تواند به عنوان یک روش درمانی مناسب برای دردهای خفیف تا متوسط پیشنهاد شود.
  کلیدواژگان: ماستالژی، مشاوره، درد، پستان
 • پگاه مسنن مظفری ، آلا قاضی ، مریم امیرچقماقی* ، زهرا خجسته گلایمی صفحات 31-39
  زمینه
  با توجه به شیوع بالای بیماری های دهان و کمبود دانش در این زمینه، به آموزشی صحیح جهت آشنایی بیماران با بیماری های دهان نیاز است.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر استفاده از کتابچه آموزشی بر میزان افزایش دانش بیماران طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مداخله ای از بهار لغایت زمستان سال 1395 بر روی 50 نفر از بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی مشهد انجام شد. ابزارهای مطالعه شامل یک کتابچه آموزشی در زمینه بیماری های شایع دهان بوده که حیطه های مختلف بیماری های دهان را در 6 گروه مختلف توضیح داده است. پرسش نامه ای با 18 سوال در زمینه بیماری های دهان طراحی شد و از آن در دو مرحله قبل مداخله و بعد مداخله استفاده گردید. شرکت کنندگان به دو گروه مداخله (25 نفر) و شاهد (25 نفر) تقسیم شدند. ابتدا به هر دو گروه پرسش نامه پیش آزمون داده شد. سپس گروه مداخله، کتابچه آموزشی را دریافت کردند. بعد از گذشت یک ماه، پرسش نامه پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. جهت آنالیز آماری از آزمون های کای اسکوئر، من ویتنی، فیشر و تی مستقل استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین تغییرات نمره در گروه شاهد 0/12±1/6 و در گروه مداخله 1/5±5/4 معنی دار بود (0/001>P). انجام مداخله به صورت چشمگیری باعث افزایش نمره دانش (بر مبنای پس آزمون) در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد در تمام حیطه ها شد (0/001P<). کتابچه در حیطه سرطان بیش ترین و در حیطه درد کم ترین تاثیر را داشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که ارایه کتابچه آموزشی، می تواند میزان دانش بیماران را در زمینه بیماری های دهان به صورت چشمگیری افزایش دهد.
  کلیدواژگان: کتابچه، بیماری های دهان، سرطان دهان، دانش پزشکی بیمار
 • شبنم خورانی* ، سعید آصف زاده، حسین درگاهی صفحات 40-50
  زمینه
  تنظیم خانواده به معنای برنامه ریزی برای آینده باروری است و با هدف پیشگیری از حاملگی بدون برنامه و پرخطر، سقط های غیرقانونی و تامین سلامت مادر و کودک ارایه می گردد.
  هدف
  این مطالعه با هدف ارزیابی تقاضا برای استفاده از روش های پیشگیری از حاملگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر قزوین انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی سال 1396 در 11 مرکز جامع خدمات سلامت شهری قزوین انجام شد. جامعه پژوهش 384 نفر از زنان 10 تا 49 ساله همسرداری بودند که جهت دریافت خدمات به این مراکز مراجعه می کردند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها شامل؛ پرسش نامه محقق ساخته، مصاحبه و بررسی پرونده های خانوار بود. داده ها با آزمون های تحلیلی کای 2 و ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سن خانم ها 6/376±31/79 سال بود. %40/6 از خانوار مورد مطالعه تک فرزندی بودند و %57/8 تمایلی برای فرزندآوری در آینده نداشتند. همچنین %51 از روش فاصله گذاری طبیعی و %16/4 از کاندوم استفاده می کردند و برنامه ریزی جهت استفاده از روش های مطمئن نداشتند. بین متغیرهای سن و تحصیلات خانم ها و دریافت و مفید بودن آموزش ها و خدمات مشاوره ای با روش فاصله گذاری فعلی ارتباط معنی داری مشاهده شد (0/05>P).
  نتیجه گیری
  طبق نتایج در خانم های مورد مطالعه، تفاوت میان استفاده و تقاضا برای وسایل فاصله گذاری، احتمال دارد حاملگی های ناخواسته و سقط جنین را افزایش دهد. بنابراین نیاز به برنامه های مداخه ای در راستای متناسب سازی سن ازدواج، توسعه خدمات رایگان فاصله گذاری، ارتقا مدیریت خدمات آموزشی و مشاوره ای برای خانواده هایی که تمایلی به فرزندآوری ندارند می باشد
  کلیدواژگان: تنظیم خانواده، روش های پیشگیری از بارداری، بارداری، سقط جنین، مراکز جامع سلامت
 • یوسف اعظمی ، فرامرز سهرابی* ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ، سیامک فرخ فرقانی صفحات 51-62
  زمینه
  سوختگی یکی از حوادث آسیب زایی است که باعث اختلال استرس پس از سانحه می شود و بازماندگان سوختگی اغلب مشکلات روان شناختی عمده ای را تجربه می کنند.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تاثیر برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی- اجتماعی بر راهبردهای تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سوانح ناشی از سوختگی انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری تهران در سال 1396 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 30 بیمار با تشخیص اختلال استرس پس از سانحه در دو گروه آزمایش و شاهد انتخاب شدند. برنامه درمانی در طی 12 جلسه برگزار گردید و پس از گذشت دو ماه مجددا از گروه آزمایش پیگیری به عمل آمد. ابزارها شامل؛ مصاحبه ساختاریافته تشخیصی براساس آخرین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری (DSM-5) ، فهرست اختلال استرس پس از سانحه (PCL-5) و پرسش نامه تنظیم هیجان (ERQ) بود و نتایج با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تی همبسته تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که برنامه درمانی موجب افزایش مولفه ارزیابی مجدد (به عنوان راهبرد تنظیم هیجان مثبت) و کاهش نمره های فرونشانی (به عنوان راهبرد منفی) در افراد دچار اختلال استرس پس از سانحه ناشی از سوانح سوختگی شده و این تاثیر در دوره پیگیری دو ماهه هم ماندگار بوده است.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج می توان گفت برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی- اجتماعی مناسب و برای بیماران کارآمد است و می تواند بر تنظیم هیجان های آن ها موثر باشد
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه، هیجان، عوامل روانی- اجتماعی، سوختگی، روان شناسی بالینی
 • سیده منصوره حکاک* ، علیرضا کاکاوند ، حمیدرضا جوادی صفحات 63-73
  زمینه
  سازمان بهداشت جهانی کنترل ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی را جزو اولویت های بهداشتی کشورهای در حال توسعه می داند. دوره زندگی رویکردی زیستی-روانی-اجتماعی به بیماری های مزمن است و کودکی-نوجوانی را دوران مهمی در شکل گیری بیماری های مزمن می داند.
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط وضعیت اجتماعی-اقتصادی کودکی-نوجوانی و ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی با میانجی گری تنظیم هیجان، اجرا شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، در سال 1396 در بخش قلب بیمارستان بوعلی سینای قزوین انجام شد. 205 نفر از میانسالان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه وضعیت اجتماعی-اقتصادی کودکی-نوجوانی محقق ساخته، تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و ابزار خطر 10 ساله بیماری های قلبی-عروقی عمومی فرامینگهام بود. داده ها با روش تحلیل مسیر، تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تنظیم شناختی منفی هیجان، رابطه وضعیت اجتماعی-اقتصادی کودکی-نوجوانی و وضعیت قلبی-عروقی را میانجی گری می کند. اثر مستقیم وضعیت اجتماعی-اقتصادی کودکی-نوجوانی بر تنظیم شناختی منفی هیجان و اثر مستقیم تنظیم شناختی منفی هیجان بر وضعیت قلبی-عروقی تایید شد.
  نتیجه گیری
  احتمالا سیاست هایی در جهت بهبود شرایط اجتماعی-اقتصادی دوران رشد و مداخلاتی جهت آموزش تنظیم هیجان کارآمد؛ می تواند رشد عوامل خطر بیماری های قلبی را متوقف کرده و نقشی بنیادین در پیشگیری از بیماری های قلبی داشته باشد.
  کلیدواژگان: وضعیت اجتماعی-اقتصادی، بیماری های قلبی-عروقی، هیجان
 • شعله زکیانی ، سعید غفاری *، شهرزاد غلامی صفحات 74-82
  زمینه
  ایران کشوری حادثه خیز است و هر زمان احتمال دارد حادثه ای همچون؛ سیل، زلزله و یا آتشفشان رخ دهد. بنابراین کتابخانه ها باید در برابر این حوادث آمادگی داشته باشند.
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مواجهه با بلایای طبیعی است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع کاربردی و با روش پیمایشی- تحلیلی در سال 1396 انجام و جامعه آماری شامل اطلاعات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته درباره سنجش میزان آمادگی کتابخانه در برابر حوادث غیرمترقبه از سه دیدگاه؛ ساختمان، مدیریت و کارکنان که مشتمل بر 5 بخش و 57 سوال بود. روایی پرسش نامه توسط متخصصان کتابداری و آمار تایید شد و پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 0/85 به دست آمد.
  یافته ها
  میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین در برابر سیل، زلزله، آتش سوزی، طوفان و صاعقه به ترتیب %25، %20، %14، %8 و %5 و میزان آمادگی کتابخانه ها در مقابل کلیه حوادث %14/4 بود که نشان از آمادگی ضعیف کتابخانه می باشد.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج، دانشگاه در برابر بلایای طبیعی آمادگی ضعیف داشته و بایستی به طور جدی برای آمادگی در مقابل حوادث طبیعی برنامه ریزی کند.
  کلیدواژگان: بلایای طبیعی، کتابخانه ها، زلزله، سیل، آتش سوزی
 • یاسمن ابراهیمی کیا ، شهرام دارابی* ، فرزاد رجایی صفحات 83-99
  سلول های بنیادی سلول های تمایز نیافته با قابلیت تقسیم و تمایز به انواع مختلف سلول ها می باشند. منبع این سلول ها از جنین و افراد بالغ تامین می شود که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند. برای حدودا چندین دهه مطالعه های تجربی به منظور استفاده از این نوع سلول ها برای درمان بیماری های مختلف صورت گرفته است. بیماری پارکینسون یکی از شایع ترین بیماری های مخرب عصبی است، که سبب ایجاد کمبود در نورون های دوپامینرژیک می گردد. بنابراین، ما نقش درمانی سلول های بنیادی در درمان بیماری پارکینسون، را مورد بررسی قرار می دهیم. در ابتدا، 73 مورد از مقاله های مربوطه از بانک های اطلاعاتی معتبر ISC, SID, Google Scholar, PubMed انتخاب شد و سپس گزیده اطلاعات مربوط به نقش هر نوع از سلول های بنیادی در درمان پارکینسون جمع آوری شد. سلول های بنیادی با توجه به ویژگی های منحصر به فرد و با استفاده از عوامل مختلف آزمایشگاهی برای هر نوع خاص از سلول ها، می توانند در ازمون های تجربی مورد استفاده قرار گیرند. سلول های بنیادی می توانند منبع نامحدودی از نورون های دوپامینرژیک را برای پیوند به بیمار فراهم آورند و باعث بهبود رفتارهای حرکتی و علایم بیماری گردد. بررسی و مقایسه انواع مختلف سلول های بنیادی در درمان بیماری پارکینسون تا حدودی به نقش موثرتر سلول های بنیادی عصبی و سلول های بنیادی بند ناف در درمان بیماری اشاره دارد.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی، بیماری پارکینسون، نورون های دوپامینرژیک
 • حسین مژدهی پناه ، محمد صیاد نصیری * صفحات 100-106
  کیست های آراکنوئید از جمله اختلال های نمو مغز هستند که در بیش تر موارد بدون علامت هستند و به صورت اتفاقی در تصویربرداری مغزی تشخیص داده می شوند. گاهی اوقات این کیست ها می توانند منجر به عوارض مهم و خطرناک مغزی شوند که یکی از این عوارض، خون ریزی در داخل کیست و فضای زیر سخت شامه ای است. این خون ریزی ها اغلب پس از ضربه های خفیف سر رخ می دهند، ولی در موارد نادری ممکن است بدون سابقه ضربه ایجاد و منجر به بروز علایم حاد عصبی شوند. بیمار مورد مطالعه آقای 19 ساله ای بود که بدون سابقه ای از ضربه به سر با علایم حاد عصبی و تشخیص خون ریزی زیر سخت شامه ای بستری و درمان شد. در بررسی بیمار، تنها عامل مستعدکننده بروز خون ریزی وجود کیست آراکنوئید بود.
  کلیدواژگان: کیست آراکنوئید، خون ریزی زیر سخت شامه ای، ضربه به سر
|
 • Maghsood Shaaker , Amir Mehdizadeh , Rana Ezzeddini , Babollah Ghasemi , Yalda Jabbari Moghaddam , Shahin Abdollahi Fakhim , Masoud Saleh Moghaddam , Masoud Darabi * Pages 4-12
  Background
  Inflammatory and obstructive tonsillar diseases are among the most common diseases in childhood, and tonsillectomy is one of the most common surgical procedures in children. Current evidence indicates the potential association between cholesterol and inflammation.
  Objective
  The aim of this study was to determine the levels of serum and tonsillar cholesterol in children undergoing tonsillectomy by gas-liquid chromatography.
  Methods
  Eighty six children with an average age of 7.02±0.24 who referred to Tabriz Children's Hospital were studied with signs of infection and large tonsils. Tonsillectomy was performed and tissues were evaluated by using hematoxylin-eosin technique. The sampling process lasted for one year from February 2010 to 2011. Patients were divided in two groups of hyperplasia (n=48) and chronic tonsillitis (n=38). The cholesterol content of serum and tonsillar tissues were extracted and measured by gas-liquid chromatography. Findings: There was no significant difference in serum cholesterol between the two groups (P=0.32). However, the tonsillar cholesterol level in the chronic tonsillitis group was higher than the hyperplasia group (P=0.038). In the chronic tonsillitis group, the level of tonsillar cholesterol in the pathological grade 4 was significantly higher than other grades (P=0.009).
  Conclusion
  The level of tissue cholesterol in children with chronic tonsillitis was higher than those with tonsillar hyperplasia and this level was higher in tonsillitis with higher pathological grade.
  Keywords: Cholesterol, Gas chromatography, Tonsil, Tonsillectomy, Hyperplasia, Children
 • Leili YekeFallah , Jalil Azimian , Fatemeh Aghae *, Mahmoud Alipour Heidari , Fateme Hasandoost Pages 13-21
  Background
  Hospitalization in intensive care units (ICUs) results tactile deprivation, which may cause physiologic imbalance.
  Objective
  This study aimed to investigate the effect of hand tactile stimulation on the vital signs of traumatic head injury patients in Qazvin ICUs.
  Methods
  This clinical trial study was conducted on sixty patients with severe brain trauma admitted to ICUs in Qazvin, in 2016. The subjects were selected by the convenience sampling method and assigned in two groups of intervention and control. Hands, wrists and palms of patients were touched for 5 minutes twice a day (morning and evening) and vital signs were recorded immediately from the 1st to 5th day of admission. Data were analyzed by the paired and independent t tests. Findings: According to the results, hand tactile stimulation significantly decreased systolic blood pressure level (P=0.0001), diastolic blood pressure (P<0.05) and respiration rate (P<0.05) in the intervention group. However, tactile stimulation had no significant effect on the body temperature of the patients (P>0.05).
  Conclusion
  As the positive effect of hand tactile stimulation on decrease of heartbeat rate and blood pressure in patients with brain trauma, it is recommended to use tactile stimulation methods on ICUs patients.
  Keywords: Touch, Vital signs, Traumatic brain injuries, Sensory deprivation, Intensive care units
 • Solmaz Fakhravar , Nasim Bahrami , Forouzan Olfati * Pages 22-30
  Background
  Despite the high prevalence of cyclic mastalgia and disagreement about its therapeutic methods, there is a lot of ambiguity about breast pain yet.
  Objective
  This study aimed to investigate the effect of individual counseling on the quality of pain in the women with cyclic mastalgia.
  Methods
  This randomized-controlled trial study was conducted in 2017 on eighty eligible women with cyclic mastalgia that had referred to Health Centers in Karaj, Iran. The subjects were randomly assigned to two groups; intervention and control. Four individual counseling sessions were held for intervention group. With a special visual analog scale for pain and Cardiff's breast pain chart, cyclic mastalgia was diagnosed. Pain was assessed before and after consultation with McGill pain quality questionnaire. T-test and ANCOVA were used to examine the means of pain quality before and after the intervention. Findings: Demographic results including, marital status, educational level, occupation, spouse's education and the husband's job were not significant. Also, the history of lactation, surgery, breast sampling, benign breast disease, nipple discharge and breast injury were no significant between two groups as the chi-square test. But, after the intervention, the McGill mean score test in all of pain dimensions showed a significant difference between two groups (P= 0.001).
  Conclusion
  This study showed that counseling can lead improvement of pain quality indices in affecting women. As the result, counseling can be suggested as a suitable treatment for mild to moderate pain.
  Keywords: Mastalgia, Counseling, Pain, Breast
 • Pegah Mosannen Mozaffari , Ala Ghazi , Maryam Amirchaghmaghi *, Zahra Khojasteh Galayemi Pages 31-39
  Background
  Due to the high prevalence of oral diseases and lack of knowledge, giving the proper education is needed to familiarize patients with oral diseases.
  Objective
  This study aimed to determine the efficacy of using an educational booklet on patients` knowledge.
  Methods
  This interventional study was conducted from spring to winter 2016 on fifty patients referred to Mashhad Dental School. An educational booklet of oral diseases describes various domains of oral diseases in six different groups. Also a questionnaire containing eighteen questions of oral diseases that was prepared and used in two stages, prior to the intervention and after the intervention. The patients were divided into control (n=25) and intervention (n=25) groups. Initially, a pre-test questionnaire was given to both groups. The intervention group received the educational booklet. After one month, the post-test questionnaire was taken from both groups. Chi-square, Mann-Whitney, Fisher and independent t-test were used for statistical analysis. Findings: The difference between mean score changes was significant in both groups respectively 1.6±0.12 and 5.4±1.5 (P<0.001). The intervention significantly increased the knowledge score for all domains in the intervention group compared to the control group (P<0.001). The booklet had the most significant effect on the awareness of cancer and the least influence on pain.
  Conclusion
  It seems that the educational booklet significantly could enhance the level of patients’ knowledge about oral diseases.
  Keywords: Booklet, Mouth diseases, Oral cancer, Patient medication knowledge
 • Shabnam Khourani *, Saeed Asefzadeh , Hossein Dargahi Pages 40-50
  Background
  Family planning means planning for the future of fertility and is aimed at preventing unplanned and high-risk pregnancies, illicit abortions and providing maternal and child health.
  Objective
  The present study evaluated the demand for contraceptive methods in women referring to Health Centers in Qazvin, Iran in 2017.
  Methods
  This descriptive-analytical study was conducted in 11comprehensive centers of urban health services in Qazvin. The research population were 384 married women from 10-49 years old who referred to the health centers by simple random sampling method Data collection tools were done by researcher-made questionnaire, interview and reviewing family profiles. Data were analyzed using X2 and Spearman correlation coefficient. Findings: The mean age of women was 31.79± 6.376 years. Among families, 40.6 % had only one child and 57.8% of them didn’t want to have a child in the future. Also, 51 % of them used natural distancing method and 16.4% used condom as a contraceptive device and didn’t have any plan to use confident methods. There was a significant relationship between age, education, receiving useful trainings and consulting services with the current distancing method (P <0.05).
  Conclusion
  According to the results, the difference between the use and demand for distancing devices may lead to increase unwanted pregnancy and abortion. Therefore, interventions need to adjust the age of marriage, develop free services for distancing methods, and promote the management of educational and consulting services for families who are not interested in childbearing.
  Keywords: Family planning, Contraceptive methods, Pregnancy, Induced abortion, Urban health services
 • Yousef Aazami , Faramarz Sohrabi *, Ahmad Borjali , Noor Ali Farrokhi , Siamak Farokh Forghani Pages 51-62
  Background
  Burn is one of the traumatic events that causes posttraumatic stress disorder (PTSD). The burn survivors often experience major psychological problems.
  Objective
  This study evaluated the effectiveness of psychosocial model-based treatment plan on emotion regulation strategies in people with PTSD after burn injury.
  Methods
  The research method was semi experimental with pretest-posttest design with control group. All patients referring to Tehran Shahid Motahari Burn Rescue Hospital participated by using simple random sampling method in 2017. Thirty patients with PTSD diagnosis were selected to the experimental and control groups. The treatment program was conducted during 12 sessions and followed up after two months in the experimental group. The tools of study included a structured diagnostic interview based on the 5th edition of diagnostic and statistical guide (DSM-5), PTSD index (PCL-5) and emotion regulation questionnaire (ERQ). The results were analyzed by multivariate analysis of covariance and t correlation. Findings: The results showed that the treatment program increased the re-evaluation component (as a positive emotion regulation strategy) and decreased repression scores (as a negative strategy) in PTSD patients due to burn injuries and this effect has been lasting for two months.
  Conclusion
  Based on the results, it can be concluded that psychosocial therapeutic program is an effective program for PTSD patients and can affect their emotion regulation strategies.
  Keywords: Posttraumatic stress disorder, Emotions, Psychosocial factors, Burns, Clinical psychology
 • Seyede Mansoureh Hakak *, Ali Reza Kakavand , Hamid Reza Javadi Pages 63-73
  Background
  World Health Organization considers to control the cardiovascular diseases as health priority in developing countries. Life course is a biopsychsocial approach to chronic diseases and childhood-adolescence is a major course for development of this diseases.
  Objective
  The aim of this study was to determine the mediating role of cognitive emotion regulation in relationship between childhood-adolescence socioeconomic status and cardiovascular risk factors in middle age.
  Methods
  This descriptive-correlational study was conducted in Cardiology Department of Bu-Ali Sina Hospital in Qazvin in 2017. Two hundred five middle age persons were chosen by judgmental sampling. The study tools were childhood-adolescence socioeconomic status researcher-made questionnaire, Garnefski cognitive emotion regulation scale and Framingham 10 year risk assessment of cardiovascular disease. Data were analyzed by path analysis. Findings: Results demonstrated that negative cognitive emotion regulation mediated the relationship between childhood-adolescence socioeconomic and cardiovascular diseases status. The direct effect of childhood-adolescence socioeconomic status on negative cognitive emotion regulation and this negative cognitive emotion regulation on the cardiovascular disease were approved.
  Conclusion
  Likely, policies for improving socioeconomic status in childhood-adolescence and interventions teaching for the appropriate emotion regulation can stop the development of cardiovascular disease risk and play a basic role in prevention of it.
  Keywords: Socioeconomic status, Cardiovascular diseases, Emotion
 • Sholeh Zakiani , Saeed Ghaffari *, Shahrzad Gholami Pages 74-82
  Background
  Iran is an emergency state, and natural disaster such as; flood, earthquake or volcano may be occur any time. Therefore, libraries should be prepared for these incidents.
  Objective
  The purpose of this study was to assess the disaster preparedness of libraries in Qazvin University of Medical Sciences, Iran.
  Methods
  This applied research with analytical survey method was conducted in the libraries of Qazvin University of Medical Sciences, Iran in 2017. The study tool was a researcher-made questionnaire that included 5 sections and 57 questions in three dimensions; building, management and staff in evaluating the preparedness of the libraries against unexpected incidents. Validity of the questionnaire was confirmed by librarian and statistics and its reliability was 0.85 based on Cronbach's alpha coefficient. Findings: Preparedness of the libraries of Qazvin University of Medical Sciences against flood, earthquake, fire, storm and thunder was 25%, 20%, 14%, 8% and 5%. The percentage of the libraries preparedness against all disasters were 14.4%, indicating a poor librarian’s readiness.
  Conclusion
  The results showed that university’s readiness was weak in unexpected events and should provide a plan for natural disasters effectively.
  Keywords: Disasters, Libraries, Earthquakes, Floods, Fires
 • Yasaman Ebrahimikia , Shahram Darabi *, Farzad Rajaei Pages 83-99
  Stem cells are undifferentiated cells with the ability to divide and differentiate into distinct cell types. The source of these cells is from embryos and adults, that each cell has its own specific characteristics. For nearly decades, experimental studies have been conducted to use these types of cells to treat various diseases. Parkinson's disease is one of the most common neurodegenerative diseases, resulting in a deficiency of dopaminergic neurons. Therefore, we study the role of stem cell therapies in the treatment of Parkinson's disease. Initially, 73 relevant articles selected from valid databases such as ISC, SID, Google Scholar and PubMed and the role of each type of stem cell in the treatment of Parkinson's disease was collected. Stem cells can be used in experimental studies regard to the unique characteristics and using different laboratory agents for any particular type of cells. Stem cells can provide an unlimited source of dopaminergic neurons for transplantation and improve motor behavior and symptoms of Parkinson's disease Study and comparison of different types of stem cells refer to the more effective role of neural and umbilical stem cells in treating Parkinson's disease.
  Keywords: Stem cells, Parkinson's disease, Dopaminergic neurons
 • Hossein Mozhdehipanah , Mohammad Sayadnasiri * Pages 100-106
  Arachnoid cysts are developmental cerebral disorders that are mostly asymptomatic and diagnosed accidentally on routine brain imaging. Sometimes, these cysts can lead to serious complications such as intracystic and subdural hemorrhage. These hematomas often occur after minor head trauma but in some cases, hemorrhagic complication can occur without obvious predisposing insult. Our reported case is a 19 years old man admitted with acute neurological signs and diagnosed as subdural hematoma and treated without any history of recent head trauma. The only risk factor causing bleeding was arachnoid cyst.
  Keywords: Arachnoid cyst, Subdural hematoma, Head trauma