فهرست مطالب

 • پیاپی 52 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/08
 • تعداد عناوین: 11
|
 • غزاله فریدزاده، رائد فریدزاده صفحات 13-31
  موضوع نوشتار حاضر بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی، تکثر حقوقی و حاکمیت قانون است. به بیان دیگر ، این جستار در پی پاسخ به این پرسش است که نقش "هرمنوتیک حقوقی" به عنوان حلقه ارتباطی میان "حفظ وحدت و صلابت نظام حقوقی" از طرفی و "اجرای کارکردهای اصلی حاکمیت قانون" از طرف دیگر چیست و چگونه می توان آن را مورد تبیین و تحلیل قرار داد. بدین منظور از مفهوم "هرمنوتیک تکثر حقوقی"، که توسط انسان شناس صاحب سبک آمریکایی، کلیفورد گیرتز، مطرح شده است، مدد جسته و آن را در پرتو اندیشه های فیلسوف فرانسوی، پل ریکور، مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. با تمسک به آراء مزبور می توان در نهایت به این نتیجه رسید که تکثر و تنوع حقوقی نه تنها مانعی بر سر راه تحقق "حاکمیت قانون"محسوب نمی شود، بلکه خصایص غیر قابل احتراز حقوق به عنوان پدیده ای صورتگر و معناساز، بیشتر از آنکه ناقض حاکمیت قانون باشد، خود نیازمند سازوکارهای هنجاری حاکمیت قانون است تا بتواند با اتکاء به آنها قواعد حقوقی موجود را بازسازی کند.
  کلیدواژگان: تکثر حقوقی، هرمنوتیک حقوقی و تفسیر فرهنگی، حاکمیت قانون، پل ریکور، کلیفورد گیرتز
 • زهرا ناجیان اصل، آسیه شریعتمدار، رضا افهمی، اصغر فهیمی فر صفحات 32-63
  جامعه شناسان بر اهمیت خودشکوفایی در هویت بخشی و سلامت جوامع مدرن تاکید کرده اند. پژوهش های انجام گرفته درباره خودشکوفایی در فرهنگ های مختلف، تفاوت هایی را در سطح خودشکوفایی در جوامع نشان داده اند و تعریف خودشکوفایی مبتنی بر فرهنگ را لازم دانسته اند. در پاسخ به این ضرورت، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی خودشکوفایی مبتنی بر کمال از دیدگاه اخلاق اسلامی و مقایسه آن با تجارب زیسته هنرمندان خودشکوفا، انجام گرفت. این پژوهش به روش کیفی و با نمونه پژوهشی کتاب جامع السعادات نراقی در بخش اخلاق و شش تن از هنرمندان خودشکوفا انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. پس از کدگذاری مفاهیم، مضامین شناسایی شده، طبقه بندی و نام گذاری شدند. یافته ها نشان می دهد خودشکوفایی از دیدگاه اخلاق دارای چهار حوزه "انسان و خدا"، "انسان و خود"، "انسان و تعالی" و "انسان و جامعه" است. تجربه زیسته هنرمندان مشابهت بالایی با الگوی اخلاق دارد، مضمون خلاقیت در آن افزون بر مضامین الگوی اخلاقی است و همچنین در مصاحبه با هنرمندان بر کنش اجتماعی تاکید بیشتری شده است. براین اساس، با مبنا قرار دادن ویژگی های سبک زندگی از دیدگاه اخلاق اسلامی و تقویت جایگاه خلاقیت و رویکرد اجتماعی در آن، می توان به نیاز امروز جامعه به خودشکوفایی، برای ایجاد تعادل بین خواسته های متعارض حاصل از تغییرات فرهنگی و نقش های متعدد تحمیل شده به انسان، پاسخ داد.
  کلیدواژگان: خودشکوفایی، کمال، فرهنگ، اخلاق اسلامی، هنرمندان
 • زهرا موسوی خامنه صفحات 64-81
  علی رغم طولانی بودن تاریخ ایران شاهد نوعی پیوستگی و عدم انفصال در دستاوردهای فرهنگی آن هستیم. در مورد هنر می توان چنین فرض کرد که در پسزمینه تحولات ، پاردایمهای فراگیر و مستمری وجود دارند که تشکیل دهنده چارچوب اصلی اندیشه هنرمندان بوده، و مانع انقطاع میان دوره ها هستند. از مهمترین الگوها دریافت مکان است. مکان و زمان که ساختار هنر ایران را تحت تاثیر قرارمی دهند، خود بین دو محور هویت و فرهنگ شکل گرفته اند. این مقاله بر آن است تا با پاسخ به این پرسشها که پاردایم مکان چیست و از چه ساختاری برخوردار است، به هدف پژوهش که تبیین چگونگی بروز و تاثیر آن در هنرنقاشی بپردازد. نتیجه این پژوهش تحلیلی، توصیفی، با بررسی اسناد مربوط و نمونه های دردست و اطلعات کتابخانه ای روشن می کند که ساختار پارادایم مکان از باورهای عامه، فلسفی، دینی، اساطیری شکل گرفته و نقاشی ایرانی ، متضمن سه دوره اصلی غیرمادی، اساطیری و مادی است.
  کلیدواژگان: هنر ایران، نقاشی ایرانی، پارادایم، پاردایم مکان
 • مسعود کوثری، محمد مهدی مولایی صفحات 82-105
  کیفیت «محتوا» به عنوان بخش اصلی یک فرآیند ارتباطی در دنیای جدید با گسترش فضای مجازی دستخوش تغییراتی شده است. هدف این مقاله پویش محیط محتوا در فضای مجازی، به منظور شناسایی عوامل و پیشران های تعیین کننده کیفیت محتوا در آینده ایران با افق سال 1404 است. گردآوری داده‎‏ها در این پژوهش از طریق مصاحبه با کارشناسان، مدیران و متخصصان حوزه های مرتبط و مرور ادبیات موجود اعم از گزارش های بین المللی و ملی، مقالات داخلی و خارجی و مباحث نظری انجام شده است. روش تحلیل داده ها، استفاده از رویه ها و مراحل کدگذاری «نظریه مبنایی» بوده است. در نهایت عوامل در قالب 51 مقوله اصلی تعیین کننده آینده کیفیت محتوا شناسایی شدند. این عوامل به صورت لایه ای در سطوح نیروهای کلیدی تعیین کننده در محیط محتوا و پیشران های کلیدی محیط بیرونی در دو سطح ملی و بین المللی در موضوعات شش گانه چارچوب «پستل» (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فناورانه، حقوقی و زیست محیطی) معرفی شده اند. نتایج نشان داد 11 نیروی کلیدی در محیط داخلی که از 40 پیشران محیطی در حوزه های شش‏ گانه تاثیر می پذیرند، کیفیت آینده محتوا را مشخص خواهند کرد.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، پویش محیط، آینده فضای مجازی، آینده محتوا، ایران 1404
 • نریمان محمدی، علی ربانی صفحات 107-140
  ما در پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ی فهم تجربه ی حضور سوژه های مجازی در فضای فیس بوک هستیم. برای نیل به این هدف، از روش نظریه ی داده بنیاد و به طور خاص نسخه ی گلیزری آن (نسخه ی کلاسیک) استفاده کرده ایم. نمونه ی مورد بررسی ما 17 نفر از کنشگران مجازی فیس بوک بوده اند که با استفاده از مصاحبه ی عمیق ساخت نیافته با آن ها مصاحبه انجام داده ایم. بر اساس یافته های پژوهش می توانیم بگوییم که 6 مقوله ی عمده شامل رهایی بخشی مجازی، فرم مجازی معنای کنش عینی، شکل بندی فانتزی، لذت مصرف و تهدید کنترل، تعاملات فضایی کنش و تکثیر سیالیت ترس در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر و همچنین در ارتباط با «مجازی شدن معنا» به مثابه ی مقوله ی مرکزی تجربه ی سوژه های فیس بوکی را مفصل بندی می کنند. با برقراری ارتباط بین این مقوله ها در مرحله ی کدگذاری نظری، دیاگرام نظری را کشف و ارائه داده ایم. بنیاد این دیاگرام نظری، وجود درهم تنیدگی شدید بین فضای مجازی و فضای واقعی در تجربه های حضور فیس بوکی سوژه-های مجازی است؛ به گونه ای که می توان از این مسئله با عنوان «دیالکتیک فضاهای معنایی» یاد کرد.
  کلیدواژگان: دیالکتیک فضاهای معنایی، سوژه ی مجازی، فیس بوک، روش نظریه ی داده بنیاد
 • اعظم راودراد، عاطفه آقایی صفحات 139-153
  بیماری اچ. آی. وی/ایدز یکی از مسائل مهم در حوزه سلامت است. اما معنای آن در جهان اجتماعی فراتر از یک بیماری است. رسانه ها به خصوص تلویزیون در برساخت معنایی از این بیماری نقش مهمی دارد. حال پرسش این است که در سریال «پریا» محصول 1395، چه گفتمان هایی در مورد بیماری اچ. آی. وی/ ایدز وجود دارد؟ چه گفتمانی مسلط است؟ و در نهایت آیا این سریال توانسته از داغ ننگ این بیماری بکاهد؟ برای پاسخ به این سوالات از پاردایم های علوم اجتماعی در مورد این بیماری کمک گرفتیم تا نشان دهیم این برساخت معنایی در چه پارادایمی امکان پذیر است. روش تحقیق تحلیل گفتمان لاکلا و موفه بوده و نتایج نشان داد دو گفتمان رقیب «تبرئه بیمار» و «طرد بیمار» در این سریال با هم تقابل دارند. در نهایت هرچند این سریال تلاش کرده در جهت انگ زدایی از این بیماری حرکت کند و گفتمان مسلط هم «تبرئه بیمار» است، اما بیماری در پاردایم ریسک رفتاری برساخت می شود و نقش ساختارهای اجتماعی نادیده گرفته شده است. گفتمان «تبرئه» نیز با دال مرکزی «قربانی بودن بیمار» با تقسیم بیماران به قربانیان وگناهکاران همچنان داغ ننگ این بیماری را تقویت می کند.
  کلیدواژگان: ارتباطات سلامت، تحلیل گفتمان، برساخت معنایی، داغ ننگ
 • هادی البرزی دعوتی، اکبر نصرالهی، علی اکبر فرهنگی، مهدخت بروجردی علوی صفحات 169-192
  تمام کوشش و سعی عوامل رسانه ای در چرخه ارتباطات در جهت انتقال پیام به مخاطب است. برای درک و کشف الگوهای ذهنی عوامل خبری رسانه ملی در خصوص ماهیت مخاطب از روش کیو و مشارکت 50 نفر از عوامل تولید خبر شامل خبرنگاران، سردبیران، دبیران و پژوهشگران خبر به عنوان پاسخگویان تحقیق استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش کیو و تحلیل عاملی داده ها در نرم افزار spss انجام شد. با تفسیر عامل های استخراج شده و میزان ارتباط آنها با یکدیگر سه گروه الگوی ذهنی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب خبر کشف شد. در الگوی ذهنی اول (کاربر محور) که 56 درصد مشارکت کنندگان به آن تعلق دارند، ویژگی تولیدکنندگی و منتشرکنندگی خبر علاوه بر مصرف کنندگی آن به مخاطب قدرت ویژه ای بخشیده است. در الگوی ذهنی دوم (مخاطب محور) که 16 درصد مشارکت کنندگان به آن تعلق دارند، مخاطب به عنوان دریافت کننده خبر مطرح است که به رسانه سنتی وفاداری و وابستگی دارد. در الگوی ذهنی سوم (مخابرمحور) که 28 درصد مشارکت کنندگان به آن تعلق دارند، قدرت مخاطب افزایش نسبی یافته است و علاوه بر مصرف خبر به انتشار محتوا مبادرت می ورزد.
  کلیدواژگان: کاربر، مخابر، مخاطب، روش کیو، عوامل تولیدخبر
 • عباس قنبری باغستان، مهرنوش اختری زواره، نادر آل ابراهیم صفحات 179-202
  هدف اصلی این پژوهش مطالعه و شناسایی "مسیرها و روندها" در تحقیقات و مطالعات مرتبط با "ارتباطات سلامت" در خارج از ایران است.
  از آنجایی که مقوله "ارتباطات سلامت" در ایران به خصوص از منظر علوم اجتماعی، حوزه ای جدید محسوب می شود، بسیار مهم است که بتوان با ایجاد ارتباط بین مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، و از طریق ارایه نمایی جامع و منسجم از آن، به یک نتیجه هدفمند برای تحقیق و توسعه آتی در این حوزه در کشور دست یافت.
  در این تحقیق، از روش فراتحلیل از نوع "علم سنجی" استفاده شده و جامعه آماری تحقیق نیز، کلیه پژوهش های مربوط به "ارتباطات سلامت" در بازه زمانی 1996 تا 2017 میلادی می باشد.
  با توجه به نتایج تحقیق و تصویر کلی که از "مسیر و روند" تحقیقات در زمینه ارتباطات سلامت بدست آمد، می توان گفت که این حوزه با سرعت در اقصی نقاط جهان به رشد و متنوع شدن خود ادامه خواهد داد. به خصوص اینکه با ورود زمینه های تحقیقاتی جدید و نیز خصلت بین رشته ای این حوزه، پویایی خاصی به پژوهشگران این عرصه داده است.
  در این بین، کشورهایی همچون مالزی، هندوستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و… در سالهای اخیر از طریق ایجاد شبکه های علمی بین المللی و انجام تحقیقات مشترک تجارب خوبی کسب کرده اند که می توان از آنها به عنوان الگو برای تعیین سمت و سو و روند توسعه و تحقیقات مرتبط با آن در آینده بنماید.
  کلیدواژگان: ارتباطات سلامت، فراتحلیل، علم شناسی، تحقیق و توسعه، اسکوپوس
 • زهرا دلاور، کبری روشنفکر صفحات 215-243
  تحلیل محتوا تکنیکی است که بر اساس قواعد، احکام و روش های مشخص به دنبال استخراج داده ها از متن است، از طرفی با توجه به کارکرد خبری مطبوعات در جهان معاصر و وابستگی های ایدئولوژیکی، سیاسی و حزبی روزنامه ها و همچنین جهت گیری ها و نگرش های متفاوت این رسانه ها به تحولات منطقه ای و جهانی ، بررسی و تحلیل محتوای مطبوعات از اهمیت فزاینده ای برخوردار می گردد، این پژوهش می کوشد با استفاده از روش تحلیل محتوا، محتوای روزنامه "الشرق الاوسط" را در رابطه با گروه داعش مورد بررسی قرار دهد، به همین منظور تیترها ، موضوعات خبر، نوع اخبار و همچنین منابع اخبار از ابتدای ماه اکتبر سال 2016م به مدت 50 روز متوالی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد، هدف از این پژوهش، شناخت جهت گیری این روزنامه در قبال گروه داعش می باشد. نتایج بررسی ها نشان می دهد عملیات موصل مهمترین موضوعی است که روزنامه در بازه زمانی مورد بررسی به آن پرداخته است، و علاوه بر داعش جهت گیری منفی روزنامه نسبت به نیروهای بسیج مردمی عراق در این خبرها در خور تامل است.
  کلیدواژگان: مطبوعات، متون خبری، تحلیل محتوا، الشرق الاوسط، داعش
 • عزت الله پوریان، اصغر احمدی، سید حسین نبوی صفحات 237-259
  این مقاله حاصل پژوهشی است که طی آن همه کتاب های درسی مدارس ایران در سال تحصیلی 94-95 بررسی شده است. در پژوهش مذکور جمعا 92 کتاب درسی شامل 12641 صفحه، با روش تحلیل محتوای کمی بررسی شد. هدف، این مقاله توصیف و تحلیل پیام های مربوط به «حقوق اجتماعی» و «تکالیف شهروندان» در کتب درسی است. از دو نظریه «برجسته سازی» و «کاشت» برای تبیین یافته ها استفاده کرده ایم. از مهمترین یافته ها می توان به این موارد اشاره کرد؛ در مقابل 4 حق اجتماعی برای شهروندان، 15 تکلیف بعهده آنها گذاشته شده است. در مقابل 44 مورد حق شهروندی که در کتب درسی مختلف تکرار شده اند، 658 تکلیف درکتاب های درسی آمده است. با بررسی مهمترین اسناد بالادستی کشور یعنی قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور، دریافتیم نسبت حق و تکلیف در کتب درسی با اسناد بالادستی همخوانی ندارد. به نظر می رسد کتاب های درسی عمدتا در صدد «کاشت» انگاره مکلف بودن شهروندان است، تا ذی حق بودن آنان.
  کلیدواژگان: حقوق و تکالیف شهروندی، کتب درسی، تحلیل محتوا، آموزش و پرورش، نظریه برجسته-سازی، نظریه کاشت
 • علیرضا خزایی، وحید شالچی صفحات 261-288
  این پژوهش در پی آن است که با بهره گیری از روش پدیدارشناسی، به بررسی تجربه ی زیسته ی گروهی از افراد بپردازد که پیگیری تحصیلات تکمیلی از سوی آنان باعث به تاخیر افتادن استقلال اقتصادی آن ها شده است و به بیانی دیگر، آن ها را در وضعیت «تعلیق استقلال» قرار داده است. علاوه براین، تمرکز پژوهش بر بررسی و ارزیابی استراتژی های مختلف آن ها برای مواجهه با این وضعیت است و در نهایت پاسخ گفتن به این پرسش که کدام یک از این استراتژی ها از همه بیشتر در برابر این وضعیت آسیب پذیر است. نتایج چنین نشان داد که ایده ی تحصیلات عالی به عنوان راه مطمئن تحرک اجتماعی، عمیقا با چالش مواجه شده است و ادامه ی تحصیلات برای اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی با دشواری های گوناگون روبرو شده است. متغیرهایی هم چون سرمایه ی اجتماعی فرد، دسترسی به مهارت ها و تحصیلاتی که تقاضای بیشتری در بازار کار دارند و… در پیگیری استراتژی های مختلف در مواجهه با این وضعیت موثراند. در این میان، استراتژی «تسلیم و بازگشت به خانه» ، هم رایج ترین استراتژی در بین این گروه است و هم بیشترین طیف آسیب پذیران را در خود جای داده است.
  کلیدواژگان: تجربه ی زیسته، تعلیق استقلال اقتصادی، پدیدارشناسی
|
 • Ghazalleh Faridzadeh, Raed Faridzadeh Pages 13-31
  The present article examines the relationship between legal hermeneutics, legal pluralism and the rule of law. In other words, the role of "legal hermeneutics" as the link between "maintaining the unity and cohesion of the legal system" on the one hand and "implementing the main functions of the rule of law" on the other hand, will be elucidated and analyzed. To this end, the authors will examine the notion of "hermeneutics of legal pluralism", which has been raised by the eminent anthropologist Clifford Geertz, and criticize and expound it in the light of Paul Ricoeur’s thoughts and theories. Having a special regard to these ideas, it can finally be concluded that legal pluralism and legal diversity are not only an obstacle to the realization of "rule of law", but to the contrary, the uncontested qualities of law – as a sense-seeking constructive phenomenon – require and demand, rather than violate, the mechanisms of "rule of law" as normative principles for reconstructing the existing law.
  Keywords: Legal Hermeneutics, Cultural Interpretation, Legal Pluralism, Rule of Law, Clifford Geertz, Paul Ricoeur
 • zahra Najian Asl, asiyeh shariatmadar, reza afhami, Asghar Fahimifar Pages 32-63
  Sociologists have emphasized the importance of self-actualization in identity formation and modern societies’ health. Self-actualization researches in various cultures have indicated differences in the level of self-actualization in societies and emphasized the importance of a culture-based definition of self-actualization. To answer this necessity, the purpose of this study was to develop a self-actualization model based on perfection and according to Islamic morality viewpoints, and comparing it with the lived experiences of self-actualized artists. The research was conducted qualitatively. The research sample was Naraghi’s book of Jame’-al-Sa'adat on morality and six self-actualized artists. Data analysis method was thematic analysis. After coding the concepts, themes were identified, categorized and named. Findings indicate that self-actualization in Islamic morality has four scopes: "man and god", "man and self", "man and transcendence" and "man and society". The lived experiences of artists was much similar to the model, “creativity” was an additional theme to the morality model and there was an increased emphasis on the social functions of artists in the interviews. Thus, establishing a lifestyle according to Islamic morals and consolidating creativity and social approach in it, can answer to our society’s need for self-actualization to keep paradoxical demands of cultural changes and multiple roles imposed on man, in balance.
  Keywords: Self-Actualization, Culture, Perfection, Islamic Morality, Artists
 • Zahra Moosavi Khamneh Pages 64-81
  Despite the long life of Iran history, we see a kind of continuity and non-separation in this art. With all the changes in government, accidents, civil war, overcoming several periods of foreign affairs across the country, the never-ending artistic appearance showed a fundamental change.
  According to the definitions, paradigms are divided into several subsets based on functional fields
  The most important of these patterns in Iranian art is the perception of place. The place and time that affects the structure of art in Iran is formed between the two axes of identity and culture as paradigms of the paradigms.
  The important hypothesis of the research suggests that there are inclusive and continuous patterns behind the developments and transition in Iranian art. They prevent interruptions between courses. But this continuity does not stand in the way of innovation and transformation
  This article try to answer the questions about the structure of the paradigm of space and wants to answer this important question that how and by what component it is structured..
  The result of this analytical and descriptive study states that the structure of the paradigm of space. in Iran consists of four units of popular, philosophical, religious and mythological beliefs, and Iranian painting has been influenced by these structures. Accordingly, there are three distinct periods of painting from the third century to the early period of the Pahlavi era. The first period is the most immaterial, the second one is mythological and the last is the most material
  Keywords: Iranian art, Iranian painting, paradigm, place-space paradigm
 • Masoud Kowsari, Mohammad Mahdi Mowlaei Pages 82-105
 • Nariman Mohammadi, Ali Rabani Pages 107-140
  Our research seeks to understand the meanings that virtual subjects make of their dwellings on Facebook. To achieve this, classic Grounded Theory Method in particular Glazer’s version (classic version) was applied. Our sample comprised 17 Facebook virtual actors who were interviewed using unstructured in-depth interview technique. As the result suggest, we may say that six main categories, including virtual emancipation, virtual form of real action, fantasy formations, pleasure of consumption and threat of control, spatial interactions and the proliferation of liquid fear are interconnected with each other. Also, these categories articulate the experience of facebook subjects in relation to the “virtualization of meaning” - the core category. By linking these categories in the theoretical coding phase, the theoretical diagram was explored and presented. The theoretical foundation of this diagram lies on the entanglement of cyberspace and real space in the experiences of virtual subjects on Facebook’s space. This implies that the possibility of assuming a “dialectics of semantic spaces”. There is a dialectics between semantic spaces.
  Keywords: Dialectic of Semantic Spaces, virtual subject, Facebook, Grounded Theory Method
 • Azam Ravadrad, Atefe Aghaei Pages 139-153

  HIV is one of the most important health issues. But its meaning in the social world is beyond a disease. The media, especially TV, have a significant role in the development of the semantics of this disease. The question now is whether there are discourses about H.I.V In the series "Fairy" of the 1395 product. What are the discourses about HIV?
  What is the dominant discourse? And finally, has the series been able to reduce the stigma of this disease? To answer these questions, we helped the paradigms of the social sciences about the disease to show that this semantic construction is possible in a paradigm. The research method was Lacla and Mouffe's discourse analysis, and the results showed that the two discourses of "patient acquittal" and "patient exclusion" are in conflict with this series. Ultimately, though, the series has attempted to disassociate the disease, and dominant discourse is also "patient acquittal," but the disease is at risk of behavior at the paradigm and the role of social structures has been neglected. The "excuse" discourse with the central slab of "victimization of the patient" by dividing patients into victims and felons still exacerbates the stigma of the disease
  Keywords: Health Communication, Discourse Analysis, Semantic Construction, Stigma
 • hadi akborzi davati, Akbar Nasrollahi, AliAKbar Farhangi, Mahdokht Borojerdi Alavi Pages 169-192
  the all efforts of news producers is transmitting the message to the audience in the communication cycle. To understand and discover the mental patterns of IRIB news producers about Changingg of the Audience nature to the User, the Q method was used. 50 news producers including reporters, editors, chief editor and news researchers were participating in this research. After analyzing the research data, using factor analysis with SPSS software and interpreting the extracted factors and their relationship with each other. Three groups of mental patterns were discovered about changing the nature of the audience. In the first mental model (user-oriented), of which 56% of the participants belong, the feature of this pattern is producing and the publishing of the news in addition to consuming. In the second mental pattern (audience- oriented) of which 16% of the participants belong, the audience is referred to as the recipient of the news, who have loyalty and affiliation to the news. In the third mental model (sender oriented), 28% of participating belong, news publishing power is more important than being producer.
  Keywords: user, sender, audience, Q method, News producer
 • Abbas Ghanbari Baghestan, Mehrnoosh Akhtari, Zavare, Nader Ale Ebrahim Pages 179-202
  Health Communication" is new phenomenon in Iran, comparing to other countries especially in North-West. Using Meta Analysis (Scientometrics Approach) as a research method, the purpose of this study was to review over the past trends of Reteach & Practice in the area of Health Communication. The population of this study was all scientific documents (Articles, Conference papers, Review, etc) indexed in Scopus databases from 1996 until November 2017. With focus on the new emerging countries in the area of "Health Communication", the result of the study can be used as fruitful guidelines for the further researches and studies of this phenomenon in Iran. The most important finding of this study was the way in which Iran also can be considered as a leading country in the region in the are of Health Communication. Like all other new emerging countries such as Malaysia, India, South Africa, South Korea, and etc, there is a need for establishing international networks of scholars and researchers to conduct research and share their finding with other counterparts across the world
  Keywords: Health Communication, Research & Development, Scientometrics Approach, Meta Analysis, Scopus
 • zahra delavar, kobra roshanfekr Pages 215-243
  Content analysis is a technique that, based on the rules, and methods, seeks to extract data from the text. On the other hand, considering the importance of press activities in the contemporary world and the ideological, political and party affiliations of newspapers and the different orientations and attitudes of the media to regional and global developments, the importance of analyzing the content of the press is of increasing importance. This research tries to examine the content of the newspaper Al-Sharq al-Awsat in relation to the ISIS group using the content analysis method. For this purpose, the headlines, news topics, news types, and news sources from the beginning of October 2016 for 50 consecutive days are analyzed . he purpose of this study is to recognize the orientation of the newspaper towards the ISIS group. The results of the surveys show that Mosul's operations are the most important issue that the newspaper has been addressing during the period under review. In addition to ISIS, the negative orientation of the newspaper towards the Iraqi popular mobilization forces is worth contemplating.
  Keywords: Press, News Texts, Content Analysis, Al-Sharq Al-Awsat, ISIS
 • ezatolah poorian, Asghar Ahmadi, Seyed Hossein Nabavi Pages 237-259
  This article is the result of a study in which all school textbooks of Iran were studied in the academic year of 1994-94. In the study, a total of 92 textbooks including 12641 pages were examined using quantitative content analysis method. The purpose of this paper is to describe and analyze communications related to "social rights" and "citizen's assignments" in textbooks. We have used two "highlighting" and "planting" theories to explain the findings. The most important findings are the following: in contrast to the four social rights for citizens, they are assigned 15 assignments. In contrast to 44 citizenship rights that have been repeated in various textbooks, 658 have been given in textbooks. By examining the most important documents in the upstream country, the constitution, the 20-year vision document and the country's comprehensive scientific plan, we find that the ratio of the right to the textbook does not correspond to the upstream documents. Textbooks seem to be primarily aimed at "planting" the notion of citizenship, so that they are right.
  Keywords: Citizenship Rights, Duties, Textbooks, Content Analysis, Education, Highlighting Theory, Theory of Planting
 • Alireza Khazaei, vahid Shalchi Pages 261-288
  By using phenomenological approach ,this research tries to examine the lived-experience of a group of people, which have been chosen to continue their education in a higher level, and as a result have been encountered with belated economic independency, in other word, this decision has been put them in a situation which can be called, ‘suspended independency’. Moreover, our focus here is on examining and assessing different types of strategies of coping with this situation, and finally, find out which strategy is the most vulnerable one. Our results have been shown that the idea of the higher education as a reliable way to ensure social mobility, has been encountered with real difficulties and for the most of the students, continuing their study has become a real challenge. Variables such as social capital, access to demanding skills and credentials and etc. are effective in following a certain strategy. Amongst these strategies, the most common one is ‘give up and return to home’, which at the same time is the most vulnerable strategy too.
  Keywords: Lived Experience, Suspended Economic Independence, Phenomenology