فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی ایلام - سال بیست و ششم شماره 4 (پیاپی 111، آبان 1397)
 • سال بیست و ششم شماره 4 (پیاپی 111، آبان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/05
 • تعداد عناوین: 20
|
 • رویا کرمیان *، مصطفی اسدبگی، سیامک یاری صفحات 1-12
  مقدمه
  مصرف حاد الکل باعث القاء پراکسیداسیون لیپید در بافت کلیه می شود، اما مصرف مزمن آن اثرات خفیفی بر ویژگی های بیوشیمیایی و بافت شناختی کلیه دارد. ترکیبات آنتی اکسیدانی بافت ها را در برابر تنش اکسیداتیو و آسیب القاء شده با اتانول محافظت می کنند. هدف از این مطالعه، ارزیابی محتوای ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ و ساقه گیاه شیرین بیان و نیز نقش حفاظتی عصاره برگ این گیاه در مسمومیت کلیوی القاء شده با اتانول بود.
  مواد و روش ها
  ارزیابی محتوای فنل و فلاونوئید تام عصاره برگ و ساقه شیرین بیان به ترتیب به روش های فولین-سیوکالتو و کلرید آلومینیوم انجام شد. سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی این عصاره ها به روش مهار رایکال آزاد 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) انجام شد. به علاوه اثر حفاظتی عصاره برگ این گیاه، پس از تیمار دهانی چهار گروه موش صحرایی نر نژاد ویستار شامل گروه 1 یا کنترل (روزانه 1 میلی لیتر آب) ، گروه 2 (روزانه 1 میلی لیتر اتانول 50 درصد) ، گروه 3 (روزانه 500 میلی گرم/کیلوگرم عصاره برگ و 1 میلی لیتر اتانول 50 درصد) و گروه 4 (روزانه 500 میلی گرم/کیلوگرم عصاره برگ) توسط ارزیابی شاخص های بیوشیمیایی و بافت شناختی بافت کلیه انجام شد. مطالعه بافت شناختی با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی و توسط میکروسکوپ نوری انجام شد. در نهایت داده های حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS vol. 20 آنالیز و با آزمون دانکن در سطح P<0. 05 گروه بندی شدند. یافته های پژوهش: عصاره ساقه شیرین بیان محتوای فلاونوئیدی بالاتری از عصاره برگ داشت. عصاره های ساقه و برگ فعالیت آنتی اکسیدانی (93-86 درصد) خوبی نسبت به اسید آسکوربیک (71 درصد) نشان دادند. نتایج آنالیز بیوشیمیایی بر روی بافت کلیه موش های صحرایی نر نشان داد که فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) و محتوای پراکسید هیدروژن در گروه تیمار شده با اتانول افزایش یافت، اما تغییر معنی داری در محتوای پروتئین کل و مالون دی آلدئید (MDA) آن گروه مشاهده نشد. هم چنین نتایج حاصل از مطالعات بافت شناسی نشان داد که بافت کلیوی موش های صحرایی نر تیمار شده با اتانول در مقایسه با گروه کنترل، دچار آسیب شده و عصاره گونه مورد مطالعه این آسیب را تعدیل نمود. بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد عصاره گیاه شیرین بیان واجد فعالیت زیستی است و در آینده می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی جدید در صنایع غذایی و دارویی به کار رود.
  کلیدواژگان: شیرین بیان، فعالیت آنتی اکسیدانی، اتانول، سمیت کلیوی، فنل، موش صحرایی
 • حسین حاتمی، قاسم یادگارفر، زهرا روانخواه * صفحات 13-22
  مقدمه
  سرطان تیروئید، همواره به عنوان شایع ترین بدخیمی غدد اندوکرین مطرح بوده است. در این بین زنان استان اصفهان رتبه اول سرطان تیروئید کشور را در سال 1388 داشته اند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان صحت ثبت اطلاعات دموگرافیک زنان مبتلا به سرطان تیروئید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی سال های 89-1385 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی مبتنی بر داده های ثبتی طی سال های 89-1385 می باشد. ابزار جمع آوری داده ها خروجی نرم افزار ثبت سرطان بود که در قالب فایل اکسل و حاوی اطلاعات نوع سرطان، و دموگرافیک بیمار بود. با استفاده از جدول توزیع فراوانی، درصد و میانگین و آزمون z-test جهت مقایسه نسبت با عدد ثابت داده ها تحلیل شدند. یافته های پژوهش: میزان صحت ثبت سن، نام، نام خانوادگی، نام پدر، استان و شهرستان محل سکونت بیماران به ترتیب 28/82 درصد، 31/99 درصد، 66/98 درصد، 47/98 درصد، 74/95 درصد و 87/93 درصد بود. در خصوص صحت در ثبت نام (P=0. 151) ، صحت در ثبت خانوادگی (P=0. 005) ، صحت در ثبت سن، نام پدر و صحت در ثبت استان و شهرستان محل سکونت (P<0. 001) اختلاف معناداری با شاخص پوشش کامل صحت ثبت وجود داشت. بحث و نتیجه گیری: صحت در ثبت اطلاعات زنان مبتلا به سرطان تیروئید در مقایسه با مطالعات مشابه و متوسط کشوری قابل قبول بود. با توجه به پیش بینی افزایش بار سرطان ها طی سال های آتی با تقویت منابع سخت افزاری و نرم افزاری برای برنامه ثبت سرطان و هم چنین آموزش مداوم پرسنل، استانداردهای بالا در برنامه ثبت سرطان صیانت شود.
  کلیدواژگان: سرطان، سرطان تیروئید، بروز استاندارد سنی، صحت ثبت، زنان، اصفهان
 • ساناز موریس ، امیر حسین مومن* ، نفیسه یوسفی محمود صفحات 23-33
  مقدمه
  با توجه به مقاومت روز افزون باکتری های بیماری زا نسبت به آنتی بیوتیک ها، پژوهشگران در پی یافتن داروهای جدید گیاهی به عنوان جایگزین داروهای شیمیایی و آنتی بیوتیک ها هستند. گیاهان دارویی از منابع بالقوه ای هستند که از دیر باز خواص درمانی و دارویی آن ها مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه به منظور بررسی اثر عصاره الکلی گیاه شمعدانی عطری بر رشد باکتری های شایع بیمارستانی مقاوم به آنتی بیوتیک ها صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  جهت بررسی فعالیت های ضد میکروبی عصاره الکلی گیاه شمعدانی عطری از دوزهای 25 و 50 میلی گرم بر میلی لیتر بر روی نمونه های بالینی و استاندارد باکتری های سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیا کلی و نمونه استاندارد انتروکوک فکالیس به روش دیسک دیفیوژن استفاده شد. هم چنین برای اندازه گیری حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی میکروبراث دایلوشن استفاده گردید. یافته های پژوهش: حساس ترین باکتری، سودوموناس آئروژینوزا با داشتن بالاترین قطر هاله عدم رشد (24 میلی متر) بود. هم چنین نتایج نشان داد که عصاره الکلی گیاه شمعدانی با غلظت 50 میلی گرم بر میلی لیتر اثر ضد باکتریای بالاتری دارد. بحث و نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که عصاره الکلی گیاه شمعدانی عطری دارای خاصیت ضد باکتریایی بوده و با توجه به بومی بودن این گیاه و اثرات درمانی آن، تحقیقات بیشتری در جهت شناسایی ویژگی های درمانی این گیاه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: دیسک دیفیوژن، مقاومت دارویی، MIC، MBC، Pelargonium
 • سعید عباسی ملکی *، اعظم بختیاریان ، وحید نیکویی صفحات 34-42
  مقدمه
  مطالعات قبلی خواص ضد درد، ضد التهاب و آنتی اکسیدانی نعنا فلفلی را گزارش نموده اند. از این رو، در این مطالعه اثر ضد افسردگی عصاره اتانولی نعنا فلفلی در آزمون شنای اجباری (FST) و آزمون معلق ماندن دم (TST) در موش سوری نر بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 96 سر موش سوری نر به طور تصادفی به 12 گروه 8 تایی تقسیم شده و به ترتیب نرمال سالین (ml/kg 10) ، ایمی پیرامین (mg/kg 30) ، فلوکستین (mg/kg 20) و دوزهای مختلف نعنا فلفلی (mg/kg 400 و 200، 100) را دریافت نمودند. در آزمون FST مدت زمان بی حرکتی، شنا کردن، و صعود کردن و در آزمون TST مدت زمان بی حرکتی حیوان در طی 6 دقیقه ثبت شدند. در این بررسی تمام داروها و عصاره ها به شکل داخل صفاقی و در حجم معیین ml/kg 10 تزریق شدند. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که دوزهای mg/kg 200 و 400 عصاره، ایمی پیرامین و فلوکستین مدت زمان بی حرکتی را در آزمون های FST وTST کاهش دادند (P<0. 001). هم چنین، عصاره اتانولی و فلوکستین سبب افزایش مدت زمان شنا کردن (P<0. 001) بدون تغییر معنی دار در زمان صعود کردن گردیدند (P>0. 05). در مقایسه، ایمی پیرامین باعث افزایش صعود کردن (P<0. 001) بدون تغییر معنی دار در شنا کردن شد (P>0. 05). بحث و نتیجه گیری: این عصاره هم چون داروهای سروتونرژیک (مثل فلوکستین) سبب کاهش مدت زمان بی حرکتی و افزایش مدت زمان شنا کردن بدون تغییر معنی دار در صعود کردن می شود. از این رو احتمالا ترکیبات نعنا فلفلی (به ویژه منتول) با مکانیسم سروتونرژیک اثرات خود را القاء می کند. با این وجود، مطالعات بیشتری جهت تعیین مکانیسم دقیق آن نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: ضد افسردگی، نعنا فلفلی، عصاره اتانولی، موش سوری
 • راهله ناصریان مقدم، فاطمه رودباری، محبوبه نادری نسب، داوود منصوری، سیده زهره میرباقری، آیدا قلوبی، امین هوشیار چچکلو، زهرا مشکات * صفحات 43-52
  مقدمه꞉ مقاومت آنتی بیوتیکی همواره به عنوان یک مشکل جدی برای سلامت انسان مطرح بوده است و بیماران زیادی را در بیمارستان های سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. پسودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن گرم منفی و یکی از عوامل شایع عفونت های بیمارستانی است. آنزیم های متالو بتالاکتاماز، اصلی ترین مکانیسم مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام در این باکتری می باشد. ژن های تولیدکننده این آنزیم بیشتر بر روی پلاسمید قرار دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی فراوانی ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا مولد متالو بتالاکتاماز که توسط ژن های VIM 2˓3˓9˓11˓16 و VIM all ایجاد می گردد. مواد و روش ها꞉ در این مطالعه 127 ایزوله پسودوموناس آئروژینوزا با روش استاندارد دیسک دیفیوژن کربی بائر طبق دستورالعمل CLSI، جهت آنتی بیوگرام استفاده گردید. و از روشCombined-disk test جهت شناسایی فنوتایپی ایزوله های تولیدکننده متالو بتالاکتاماز استفاده شد. پس از استخراج DNA، با استفاده از فناوری PCR وجود ژن های VIM allو VIM 2˓3˓9˓11˓16 به طور اختصاصی بررسی گردید. یافته های پژوهش꞉ از کل 127 نمونه سودوموناس مورد بررسی 62 ایزوله (49 درصد) مقاوم به ایمپنم بودند و نیز 31 ایزوله (5/24 درصد) در بررسی فنوتایپی تولیدکننده متالو بتالاکتاماز بودند. هم چنین در بین سویه های مقاوم به ایمیپنم به شکل کلی حضور ژن های all VIM در 5/12 درصد موارد به دست آمد ولی حضور ژن های VIM 2-3-9-11-16 در نمونه های مورد بررسی شناسایی نشدند. بحث و نتیجه گیری꞉ یافته های به دست آمده در این تحقیق بیان کننده این موضوع است که باکتری پسودوموناس آئروژینوزا بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی را به سفازولین (98 درصد) و هم چنین به نالیدیسک اسید (91 درصد) و کمترین مقاومت را به سیپرو فلوکسازین (31 درصد) نشان داده است که یکی از دلایل این روند رو به رشد تولید آنزیم های مقاوم به آنتی بیوتیک ها و مکانیسم های شناخته شده این باکتری در ایجاد مقاومت می باشد.
  کلیدواژگان: متالو بتالاکتاماز، پسودوموناس آئروژینوزا، مقاومت آنتی بیوتیکی، ژن VIM
 • سعید رئیسی ، مریم دارابی * صفحات 53-63
  مقدمه
  ارزیابی کیفیت صفحات وب از دیدگاه کاربران، نقشی سازنده در طراحی و توسعه آن دارد. این مطالعه باهدف ارزیابی میزان کیفیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکی ایلام از دیدگاه کاربران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شاغل این دانشگاه در سال 1393، به تعداد 1300 نفر تشکیل داده اند که در نهایت طبق فرمول کوکران، 297 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه وب کوال بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزارSPSS vol. 16 و روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t به صورت t تک نمونه) انجام شد. یافته های پژوهش: بر طبق نتایج این مطالعه به ترتیب میانگین میزان سودمندی، سهولت استفاده، جذابیت و روابط متقابل در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی ایلام برابر 35/3، 79/3، 26/3 و 36/3 بوده که با عدد 3 که مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری دارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده وضعیت مطلوب وب سایت دانشگاه علوم پزشکی ایلام در چهار بعد سودمندی، سهولت استفاده، جذابیت و روابط متقابل است؛ اما مدیران وب سایت می توانند تمامی جوانب کیفیت وب سایت دانشگاه، مورد بررسی در این مطالعه را ارتقاء ببخشند.
  کلیدواژگان: دانشگاه علوم پزشکی ایلام، کیفیت، وب سایت، وب کوال
 • ذلیخا کرم الهی ، شهناز ترک زهرانی، علیرضا اکبرزاده باغبان، هاشمیه چهره، منیره محمدحسن نهال* صفحات 64-73
  مقدمه
  بارداری های متوالی و با فاصله کمتر از 2 سال با پیامدهای نامطلوب مادر و نوزاد همراهند. آموزش و حمایت زنان در زمان شیردهی یکی از راهکارهایی است که برای رعایت فاصله مناسب بین موالید به کار گرفته شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر حامی همتا بر استفاده از روش های تنظیم خانواده و میزان بارداری هم زمان با شیردهی در زنان نخست زا در شهر ایلام انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای، تعداد 240 زن نخست زا با روش نمونه در دسترس انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برنامه گروه شاهد شامل آموزش های معمولی بود و گروه آزمون علاوه بر آن از حمایت 30 مشاور طی 6 ماه پس از زایمان برخوردار بودند. پرسش نامه توسط 154 نفر از شرکت کنندگان (79 نفر گروه آزمون و 74 نفر گروه شاهد) تکمیل گردید. این مطالعه مداخله ای در زایشگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر ایلام از تیر ماه 1389 تا فروردین ماه 1391 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه در پایان ماه 6، 12 و 24 جمع آوری شد سپس با استفاده از 16 vol. SPSS و تست های آماری تعیین میانگین، درصد، آزمون کای دو، تست فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که در پایان 24 ماه بعد از زایمان، میزان حاملگی هم زمان با شیردهی در گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر از گروه آزمون بود (گروه شاهد 20 درصد در مقایسه با 1/5 درصد گروه آزمون P=0. 005). زمان وقوع حاملگی در گروه شاهد به طور معنی داری زودتر از گروه آزمون بود (56/3±6/9 ماهگی در مقایسه با 25/1±25/18 ماهگی در گروه آزمون P=0. 01). دو گروه از نظر زمان شروع روش پیشگیری از بارداری تفاوت آماری معنی دار داشتند (گروه شاهد 35/61±71/72 روزگی در مقایسه با 71/36±02/10 روزگی گروه آزمون P=0. 001). بحث و نتیجه گیری: آموزش و مشاوره به موقع به زنان جوان و کم تجربه، می تواند از وقوع حاملگی در دوران شیردهی جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: حامی همتا، نخست زا، شیردهی، روش های تنظیم خانواده
 • فایقه اطمینانی* ، ادیبه اطمینانی صفحات 74-84
  مقدمه
  باکتری های اندوفیت با توانائی تولید ترکیبات آنتاگونیست، قادر به کنترل بیمارگرهای گیاهی هستند. این مطالعه به منظور بررسی توانایی تولید ترکیبات آنتاگونیستی در باکتری های اندوفیت برگ نو انجام پذیرفته است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش باکتری های اندوفیت از برگ و شاخه برگ نو، جداسازی گردید، پس از استخراج DNA ژنومی، از روش PCR به منظور تکثیر ژن 16S rDNA استفاده گردید. به منظور شناسایی دقیق باکتری جداسازی شده، محصول PCR، تعیین توالی و ترادف بازی 16S rDNA BLAST گردید. جدایه ها از نظر تولید سیدروفور، هیدروژن سیانید و آنزیم پروتئاز مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تمام باکتری های جداسازی شده در این پژوهش قادر به تولید آنزیم پروتئاز بودند. تنها یک سویه قادر به تولید هیدروژن سیانید بود (BN3). نتایج آزمون سیدروفور برای یک سویه مثبت بود (BN2). نتایج تعیین توالی نشان داد که باکتری های جداسازی شده متعلق به سودوموناس پروتوجنس Pseudomonas protegens است که با سویه تیپ شباهت 100 درصدی دارد. بحث و نتیجه گیری: سویه های جدا شده در این پژوهش، می توانند در افزایش رشد گیاه به کار روند. از آن جا که کشاورزی پایدار به توانائی حفظ تولید، همراه با استمرار نگه داشت منابع و حفظ محیط زیست تاکید دارد، لذا کاربرد باکتری های اندوفیت در راستای اهداف کشاورزی پایدار است و بی شک با شناخت و کشف مکانیزم های دخیل می توان به این مهم دست یافت.
  کلیدواژگان: اندوفیت، باکتری، برگ نو، سیدروفور
 • طیبه آزادی، حنا ارغوانی، پروانه کارزانی، کورش سایه میری * صفحات 85-93
  مقدمه
  یائسگی مهم ترین واقعه دوران میانسالی است که با قطع قاعدگی به مدت حداقل 12 ماه (بدون ارتباط با بارداری، شیردهی یا سایر اختلالات هورمونی) مشخص می شود. به علت تغییرات هورمونی در این دوره، خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها از جمله پوکی استخوان و بیماری های قلبی افزایش می یابد بنا بر این مطالعه و بررسی این دوره حساس از زندگی، ضروری به نظر می رسد.
  مواد و روش ها
  در مجموع 34 مقاله با جستجو در بانک های اطلاعاتی Magiran, Irandoc, Googlescholar, ISI, Cochrane, Embase, SID, Pubmed جمع آوری و آنالیز شدند. برای تعیین میانگین سن یائسگی، میانگین انحراف معیار و تعداد نمونه هر مطالعه تعیین و با استفاده از میانگین وزنی و توزیع نرمال نتایج مطالعات مختلف ترکیب و داده های آن ها با استفاده از روش متاآنالیز، مدل اثرات تصادفی تحلیل گردید. ناهمگنی مطالعات با شاخص I2 بررسی و داده ها با نرم افزار R و STATA (Ver11/2) آنالیز شدند. یافته های پژوهش: تعداد کل افراد مورد مطالعه 27250 نفر با میانگین سنی 79/4±8/51 سال بود. میانگین سن یائسگی 26/48 سال (95 درصد CI، 67/49 تا 85/46) برآورد شد. در 10 مقاله با حجم نمونه 13260 نفر، میانه سن حاملگی 52/1±7/49 سال به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه اخیر و پایین بودن میانگین سن یائسگی در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته، توصیه می شود در جهت کاهش عوارض این دوره مهم از زندگی، برنامه های بهداشتی کلانی جهت بهبود کیفیت زندگی در تمام زنان در معرض یائسگی طرح ریزی و اجرا شود.
  کلیدواژگان: سن، یائسگی، ایران، متاآنالیز
 • سیروس نعیمی * صفحات 94-103
  مقدمه
  ژن پروتئینE-cadherin با متاستاز و پیش آگهی در سرطان همراه می باشد و متیلاسیون پروموتر ژن منجر به کاهش بیان ژن می گردد. اینترلوکین 17 به عنوان یک سایتوکاین التهابی، می تواند نقش موثری در ایجاد متیلاسیون داشته باشد. در این تحقیق ما به بررسی نقش پلی مورفیسم اینترلوکین 17 بر متیلاسیون پروموتر ژن E-cadherin در سرطان پستان پرداخته ایم.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق موردی-شاهدی، از بافت سرطانی 40 بیمار مبتلا به بیماری سرطان پستان و 40 زن سالم، DNA استخراج گردید. جهت بررسی متیلاسیون پروموتر ژن E-cadherin، از روش MSPCR استفاده گردید و جهت تعیین پلی مورفیسم اینترلوکین 17 از روش PCR-RFLP استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج نشان دادند که میان متیلاسیون پروموتر ژن E-cadherin و بیماری سرطان پستان ارتباط معنی داری وجود دارد (P<0. 05) از طرف دیگر کاهش معنی داری را در هتروزیگوتی پروموتر ژن ذکر شده در بیماران نسبت به گروه کنترل مشاهده می گردد (P<0. 05). هم چنین نتایج حاکی از این مطلب می باشد که پلی مورفیسم اینترلوکین 17 بر روی متیلاسیون ژنE-cadherin تاثیری ندارد. بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که متیلاسیون پروموتر ژن E-cadherin با احتمال ابتلاء به بیماری سرطان در ارتباط می باشد.
  کلیدواژگان: متیلاسیون، E-cadherin، سرطان پستان، پلی مورفیسم، اینترلوکین 17
 • محمد باقر غیور ، آرش عبدالملکی، مرتضی بهنام رسولی ، علی مقیمی، ناصر مهدوی شهری صفحات 104-115
  مقدمه
  دستگاه اعصاب محیطی از قابلیت ترمیم ذاتی برخوردار است، در جراحت های شدیدی که منجر به تخریب بخشی از عصب می شوند ترمیم خود به خود انجام نگرفته و نیاز به مداخله پزشکی است. در این راستا دگزامتازون یکی از دارو های مفید می باشد که در کلینیک برای بازیابی عصبی به دنبال آسیب های نخاعی تجویز می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات داروی دگزامتازون بر بهبود عملکرد حرکتی و تغییرات بافتی به دنبال قطع عصب سیاتیک و ترمیم با پیوند داربست های سلول زدایی شده در موش صحرایی می باشد.
  مواد و روش ها
  پنجاه موش نر نژاد ویستار به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند. گروه کنترل منفی (قطع عصب) ، گروه شم (انجام عمل جراحی بدون قطع عصب همراه با دریافت حلال دارو) ، گروه تجربی 1 (قطع عصب و پیوند داربست با تجویز دارو، دوز 1 میلی گرم/کیلوگرم) ، گروه تجربی 2 (قطع عصب و پیوند داربست با تجویز دارو، دوز 2 میلی گرم/کیلوگرم) گروه تجربی 3 قطع عصب و پیوند داربست همراه با دریافت حلال دارو، سپس عصب سیاتیک پای چپ به فاصله یک سانتی متر قطع و یک قطعه داربست جایگزین گردید. بررسی های رفتاری، الکتروفیزیولوژیکی و بافتی، در طول دوره آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که در گروه های تیمار شده با دگزامتازون در مقایسه با گروه کنترل سرعت روند ترمیم و بهبود عملکرد حرکتی به طور معنا داری افزایش یافت (P<0. 05). آنالیز داده های توده عضلانی گاستروکنمیوس در گروه های تیمار شده با دگزامتازون در مقایسه با گروه کنترل منفی نشان دهنده کاهش آتروفی عضلانی بود. هم چنین در گروه های تیمار شده تعداد فیبرهای عصبی، قطر آکسون ها و ضخامت غلاف میلین به طور معنا داری بیشتر بود (P<0. 05). بحث و نتیجه گیری: یافته های حاصل نشان داد که تجویز دگزامتازون به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده سبب افزایش میزان بهبود عملکرد حرکتی در مدل جانوری موش صحرایی شد.
  کلیدواژگان: دگزامتازون، عصب سیاتیک، ترمیم، داربست سلول زدایی شده، جراحات اعصاب محیطی
 • سیدعلی رضایی *، علی جوادی، زهرا کدخدایی، محمدرضا ذوالفقاری صفحات 116-125
  مقدمه
  برخی از گونه های ازتوباکتر قادر به تولید ملانین می باشند. ملانین باعث حفاظت در برابر اشعه ماورا بنفش می شود. هدف از این تحقیق جداسازی ازتوباکتر با قدرت تولید ملانین و بهینه سازی تولید آن و تاثیر ترکیب آن با نانوذرات تیتانیوم اکسید بر حفاظت از نور فرابنفش می باشد.
  مواد و روش ها
  از 200 نمونه خاک نقاط مختلف زراعی شهر قم به روش بیوتست بر روی محیط Ashby s mannitol agar کشت داده شد. بهینه سازی شرایط مانند pH، دما، منبع گلوکز، منابع اسید آمینه و هوادهی بر میزان تولید ملانین ارزیابی شد. سپس ملانین استخراج شده و با ترکیب نانواکسید تیتانیوم کونژوگه گردید و سپس تاثیر هر یک از ترکیبات بر روی باکتری اشریشیاکلی تحت تاثیر پرتو فرابنفش بر حسب زمان بررسی شد. یافته های پژوهش: گونه ازتوباکتر وینلندی مولد ملانین جداسازی شد. اپتیمم pH حدود 5/7 تعیین گردید. قند گلوکز در غلظت های مختلف (6-1 درصد) باعث کاهش میزان تولید محصول گردید. اسید آمینه متیونین اثر مهاری در حالی که اسید آمینه تیروزین دارای باعث افزایش میزان محصول شد. اسید آمینه تریپتوفان در 7/0-1/0 درصد نیز سیر افزایشی در میزان تولید محصول داشت. در حالی که سیستئین و فنیل آلانین تغییری در میزان تولید محصول ایجاد نکرده است. ترکیب اکسید تیتانیوم با ملانین به طور معنی داری اثر محافظتی بر روی اشریشیاکلی تحت تاثیر نور فرابنفش نشان داد. بحث و نتیجه گیری: ایزوله های بومی ازتوباکتر جدا شده از خاک های زراعی با داشتن قدرت تولید ملانین می توانند به عنوان منبعی در استفاده آن در صنعت باشند.
  کلیدواژگان: ازتوباکتر، پیگمان ملانین، اکسید تیتانیوم، نور فرابنفش
 • فرید دیگاله *، کاوه عظیم زاده صفحات 126-135
  مقدمه
  هدف مطالعه حاضر ارزیابی تغییرات تعدادی از پارامترهای پلاسمایی در دیابت ملیتوس ناشی از استرپتوزوتوسین متعاقب تجویز عصاره خالص ریزوم علف مرغ در موش های رت دیابتی است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تجربی پس از تقسیم کردن 50 موش صحرایی به 5 گروه و دیابتیک کردن 4 گروه از آن ها (60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در آب مقطر استریل) و تجویز سه دوز متفاوت (150 و 300 و 450 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز) از عصاره خالص ریزوم علف مرغ به 3 گروه دیابتیک به مدت 3 ماه، مقادیر پلاسمایی تعدادی از بیومارکرها و فعالیت آنزیم ADA در همه گروه ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج حاکی از افزایش معنی دار تمام مارکرهای التهابی اعم از کولین استراز (CholE) ، هپسیدین (Hep) ، توتال سیالیک اسید (TSA) و ویسفاتین (Vis) و بیومارکرها قلبی-عروقی مثل تروپونین قلبی I (cTnI) و هموسیستئین (Hcy) و افزایش قابل توجه در فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز (ADA) و کاهش معنی دار مارکر آسیب بافتی ژلسولین (GLS) در گروه دیابتی در مقایسه با گروه شاهد بود (P≤0. 01) و به علاوه متعاقب تجویز دوز 450 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره علف مرغ، کاهش معنی دار پارامترهای مذکور و افزایش معنی دار در مارکر بافتی ژلسولین (GLS) در گروه تیمار در مقایسه با گروه شاهد کنترل مثبت (دیابتی بدون عصاره علف مرغ) و کنترل منفی (گروه سالم) مشاهده گردید (P≤0. 01). بحث و نتیجه گیری: در مجموع این گونه میتوان نتیجه گیری کرد که اولا آسیب قلبی و درجه بالایی از التهاب در موش های رت دیابتی رخ داده و ثانیا عصاره علف مرغ به طرز چشمگیری بر کاهش پارامترهای ذکر شده اثر گذار بوده و افزایش ژلسولین (GLS) (به عنوان مارکر آسیب بافتی) متعاقب استفاده از دوز 450 میلی گرم عصاره گیاه فوق رخ داده که نشان دهنده تاثیر این گیاه در کاهش آسیب بافتی ناشی از دیابت ملیتوس می باشد.
  کلیدواژگان: علف مرغ، بیومارکرهای قلبی-عروقی، مارکرهای التهابی، دیابت ملیتوس
 • مصطفی رضایی طاویرانی ، یوسف صادقی، فروزان کاوری زاده * صفحات 136-141
  مقدمه
  برنامه آموزشی دکترای علوم تشریحی به عنوان فراهم کننده زمینه برای تربیت افراد متخصص که دارای مهارت های لازم اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی مقایسه ای برنامه آموزشی دکترای علوم تشریحی در ایران با دیگر کشورها بر اساس استاندارهای اروپایی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی-مقایسه ای، ابتدا برنامه آموزشی دوره دکترای علوم تشریحی دانشگاه های ایران را بررسی و سپس با استاندارد اورفئوس اروپایی در 8 مولفه مختلف مقایسه گردید و درصد تطابق هر مولفه با استانداردها بررسی شد. یافته های پژوهش: دانشگاه های ایران با استاندارد اورفئوس در 8 مولفه مقایسه گردید. که در 5 مولفه تطابق 100 درصد با استاندارد اروپایی داشته است و این 5 مولفه شامل برنامه آموزشی، اهداف آموزشی، شیوه های آموزشی، مقاطع آموزشی و نقش و جایگاه دانش آموختگان بودند. در حالی که مولفه ساختار کلی برنامه آموزشی و مولفه محتوای آموزش محوری و انتخابی دکترای علوم تشریحی در ایران مطابقت 66 درصد با استاندارد اروپایی را کسب کردند. در نهایت مولفه طول دوره آموزشی دکترای علوم تشریحی تنها مطابقت 50 درصد با استاندارد اورفئوس را کسب کرد. بحث و نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که 3 آیتم از مولفه های بررسی شده برنامه درسی ایران با استاندارد اورفئوس مطابقت نداشته اند. این سه مورد شامل عدم وجود کمیته نظارت دوره ای و منظم بر پایان نامه ها، عدم تطابق طول دوره با برنامه درسی و نیز عدم توانایی برنامه درسی برای حضور دانش آموختگان در عرصه های بین المللی بودند. بنا بر این پیشنهاد می شود تشکیل کمیته های نظارت دوره ای و منظم بر روند کار پایان نامه ها و نیز بازنگری کوریکولوم دکترای تخصصی علوم تشریحی در ایران در صدر کار قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، علوم تشریحی، استاندارد اورفئوس
 • سعید آیت * صفحات 142-154
  مقدمه
  امروزه استفاده از یافته های هوش مصنوعی و داده کاوی برای کمک به پیش بینی زودهنگام بیماری عروق کرنری قلب مورد توجه پزشکان قرار گرفته است. هدف از این مقاله افزایش دقت و سرعت پیش بینی نتایج آنژیوگرافی با سیستم استنتاج فازی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات است.
  مواد و روش ها
  در این مقاله سیستم جدیدی با ترکیب استنتاج فازی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات پیشنهاد و با نرم افزار MATLAB نسخه 2015 (197613/0/5/8) شبیه سازی گردیده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 152 رکورد از اطلاعات پایگاه داده واقعی افرادی بود که در شهریورماه سال 1392 شمسی در بیمارستان کوثر شیراز تحت آنژیوگرافی عروق کرنری قرار گرفته بودند. داده های جمع آوری شده با نرم افزار اکسل نسخه 2010 آنالیز شده و پارامترهای مورد نیاز سیستم پیشنهادی محاسبه گردید. یافته های پژوهش: داده ها به 20 دسته، شامل داده های آموزش و آزمون متفاوت، به صورت تصادفی از کل مجموعه داده تقسیم شدند. در هر دسته، 85 درصد برای مرحله آموزش و 15 درصد باقیمانده برای مرحله آزمون در نظر گرفته شد و شبیه سازی برای هر دسته داده به طور جداگانه صورت گرفت. نتایج حاصل بر اساس شاخص های حساسیت، اختصاصیت، دقت و صحت در دسته بندی افراد، به طور میانگین به ترتیب معادل اعداد 8422/0، 9192/0، 8554/0 و 8888/0 بوده است و در بهترین حالت معادل عدد 1 به دست آمده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد سیستم پیشنهادی عملکرد مناسبی در پیش بینی نتایج آنژیوگرافی دارد و می تواند به منظور دسته بندی افراد به دو کلاس نرمال و بیمار استفاده شود. به کارگیری سیستم عصبی-فازی و ترکیب آن با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات موجب بهبود سرعت و دقت در این مطالعه شده است.
  کلیدواژگان: الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، بیماری عروق کرنری، سیستم استنتاج عصبی-فازی
 • فریده باباخانی*، مهدی رحمانی، امیر حسین براتی صفحات 155-165
  مقدمه
  با توجه به اهمیت وضعیت بدنی صحیح و ارتباط وضعیت بدنی نامناسب با دردهای قفسه سینه و کمربند شانه ای، هدف از این تحقیق تاثیر یک دوره تمرین توان بخشی ورزشی بر سندرم متقاطع فوقانی بیماران جراحی بای پس عروق کرونر است.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی بیماران جراحی بای پس عروق کرونری مرد 70-44 ساله بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) قم که دارای سندرم متقاطع فوقانی بودند. نمونه های آماری این تحقیق شامل 30 نفر (گروه تجربی 10 نفر، گروه شاهد 10 نفر و گروه آزمون 10 نفر) از این بیماران که به صورت تصادفی جهت شرکت در تحقیق انتخاب شدند. برای گروه آزمون یک روز قبل از عمل جراحی و 8 هفته بعد از عمل جراحی و در گروه شاهد و تجربی 8 هفته پس از عمل جراحی و 8 هفته پس از آزمون اول، آزمون های مرتبط با تحقیق گرفته شد. روش های آمار استنباطی تی وابسته، ویلکاکسون و تحلیل کوواریانس جهت تحلیل داده ها به کار گرفته شد. یافته های پژوهش: با توجه به نتایج به دست آمده در گروه تجربی، تمرینات برای عارضه کایفوزیس و سر به جلو تاثیر مثبت و معناداری داشته (P<0. 05) و در عارضه شانه به جلو تاثیر مثبتی داشته اما معنادار نبوده است. در گروه آزمون، برای عارضه کایفوزیس، سر به جلو و شانه به جلو سمت چپ تاثیر مثبتی داشته و معنادار بوده (P<0. 05) اما در عارضه شانه به جلو سمت راست تاثیر مثبتی داشته اما معنادار نبوده است. بحث و نتیجه گیری: در پژوهش حاضر، تمرینات ترکیبی با استفاده از حرکات تقویتی ایزومتریک، تراباند و حرکات کششی در اصلاح عارضه زاویه سر به جلو، کایفوزیس، شانه به جلو در بیماران بای پس عروق کرونر موثر می باشد.
  کلیدواژگان: توان بخشی ورزشی، سندرم متقاطع فوقانی، بای پس عروق کرونر
 • بابک فرزاد ، نبی شمسایی، حمید رجبی، رضا قراخانلو، سید بهنام الدین جامعی * صفحات 166-174
  مقدمه
  آیریسین مایوکاینی است که به نظر می رسد پلی میان تعامل بین عضله اسکلتی و دیگر بافت ها باشد. هم زمانی حضور آیریسین و آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز در سلول های پورکینژ مخچه و نقش این آنزیم در تبدیل میانجی عصبی تحریکی گلوتامات به میانجی عصبی مهاری گابا موجب گردید تا در پژوهش حاضر، نقش احتمالی آیریسین در فرآیند درد مورد بررسی قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  40 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (دامنه وزنی 20±180 گرم) به 5 گروه تقسیم شدند: 1) گروه القای نوروپاتی با مدل CCI و تمرین شنا (CCIST2) ؛ 2) گروه القای نوروپاتی با مدل CCI بدون تمرین شنا (CCI) ؛ 3) گروه سالم با تمرین شنا (ST2) ؛ 4) گروه کنترل سالم بدون تمرین شنا و 5) گروه شم جراحی CCI (Sham). گروه های CCIST2 و CCI متحمل آسیب عصبی محیطی به وسیله زدن چهار گره شل بر روی عصب سیاتیک شدند. پروتکل تمرینی شنا شامل 2 هفته (5 روز در هفته به مدت 30 تا 60 دقیقه) بود. بیان پروتئین آیریسین از قطعه L4 تا L6 نخاعی به وسیله تکنیک وسترن بلاتینگ مورد سنجش قرار گرفت. یافته های پژوهش: میزان بیان آیریسین در گروه های تمرینی CCIST2 (P=0. 039) و ST2 (P=0. 016) از گروه CCI کمتر بود. ولی هیچ اختلاف معناداری بین دو گروه تمرینی وجود نداشت. بحث و نتیجه گیری: چنان چه نقشی مشابه با آن چه که در بافت چربی روی می دهد را در سیستم عصبی برای آیریسین متصور شویم، کمتر بودن میزان آیریسین در گروه های تمرینی از این جهت که نیاز کمتری برای کاهش تولید ATP به عنوان یک میانجی عصبی تحریکی در نخاع بوده است را می توان توجیه کرد.
  کلیدواژگان: آیریسین، تمرین شنا، درد نوروپاتی، آسیب عصب محیطی
 • توحید پیری قراقیه ، سید عطااللهسادات شاندیز * صفحات 175-185
  مقدمه
  اسینتوباکتر بومانی یکی از عوامل پاتوژن شایع بیمارستانی است که به دلیل تولید بیوفیلم به بسیاری از آنتی بیوتیک ها مقاوم شده و درمان آن را مشکل ساخته است. امروزه، نانوذرات نقره به دلیل داشتن ویژگی های شیمیایی و فیزیکی مناسب، در پزشکی کاربردهای گسترده ای دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدبیوفیلمی نانوذرات نقره بر روی ایزوله های مقاوم به آنتی بیوتیک اسینتوباکتر بومانی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، سویه های اسینتوباکتربومانی از 100 نمونه بالینی جداسازی شدند. بعد از شناسایی سویه های اسینتوباکتربومانی و تعیین مقاومت میکروبی آن ها، توانایی تشکیل بیوفیلم سویه ها با کمک روش کشت کنگو رد آگار در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان MIC (Minimum Inhibitory Concentration) سویه ها علیه نانوذرات نقره تعیین شد، تیمار سویه ها با غلظت زیر حدمهارکنندگی (SubMIC) انجام شد و استخراج RNA و سنتز cDNA انجام گرفت. در نهایت، ارزیابی بیان ژن تشکیل بیوفیلم Bap با استفاده از روش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش: از میان 100 نمونه بالینی، 12 نمونه مربوط به اسینتوباکتربومانی بودند که به تمامی آنتی بیوتیک ها به جز کلیستین مقاوم بودند. نتایج PCR نشان داد که تمامی 12 سویه دارای ژن تشکیل بیوفیلم Bap بودند. نتایج Real Time PCR نشان داد که به دنبال تیمار سویه ها با غلظت SubMIC نانوذرات نقره، تمامی سویه ها دارای کاهش بیان معناداری در ژن Bap (P<0. 05) نسبت به ژن کنترل بودند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اثرات ضد بیوفیلمی نانوذرات نقره، به نظر می رسد نانوذرات نقره می تواند به عنوان یک کاندید دارویی در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اسینتوباکتربومانی، بیوفیلم، Bap، نانوذرات نقره
 • پری نظری* ، پریچهره یغمایی ، علیرضا رنگین ، ناصر عباسی صفحات 186-196
  مقدمه
  گیاه آوندولSmyrnium cordifolium در پزشکی سنتی برای درمان اضطراب، درد، بی خوابی و عوارض سندرم ترک اعتیاد که یکی از نگرانی های هر جامعه ای است استفاده می شود. مصرف داروهای اوپیوئیدی به صورت مکرر سبب ایجاد وابستگی جسمی و تحمل می شود. وابستگی را می توان توسط علائم ناشی از قطع مصرف ناگهانی دارو و با تجویز یک آنتاگونیست دارو و یا هر دو ارزیابی کرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مهاری عصاره هیدروالکلی این گیاه بر اختلالات ناشی از سندرم ترک اعتیاد در مقایسه با کلونیدین است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی از 48 موش سوری با وزن تقریبی 30-25 استفاده شد و به 6 گروه 8 تایی تقسیم و به مدت هفت روز با دریافت مورفین دوبار در روز معتاد شدند. در روزهای اول و دوم دوز مورفین 5/2 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن بود و این دوز در روزهای پس از آن دو برابر شد تا در روز ششم به میزان کل 40 میلی گرم بر کیلوگرم رسید. در روز هفتم حیوانات آخرین تزریق مورفین 50 میلی گرم بر کیلوگرم را به صورت زیرجلدی دریافت کردند. گروه اول (سالین): این گروه غیر وابسته به مورفین بودند و با دوز معادل، نرمال سالین دریافت کردند. گروه های دوم، سوم، چهارم تحت درمان با دوزهای مختلف عصاره هیدروالکلی آوندول: این گروه ها مورفین و عصاره هیدروالکلی آوندول (SCE) با دوزهای (mg/kg 300 ، 200، 100) را به صورت گاواژ دریافت کردند. گروه پنجم کلونیدین: این گروه از موش ها هم زمان مورفین و کلونیدین با دوز mg/kg 2/0 دریافت کردند. گروه ششم کنترل: این گروه از موش ها فقط مورفین دریافت کردند. در تمام گروه ها در روز هفتم 30 دقیقه بعد از تزریق نالوکسان، علائم سندروم محرومیت آن ها ثبت گردید. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و مقایسه گروه ها از طریق آزمون توکی در سطح معنی داری P<0. 05 انجام گرفت. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که اثر عصاره هیدروالکلی آوندول بر تعداد پرش در گروه های SCE100نسبت به گروه کلونیدین کاهش معنی دار در سطح (P<0. 05) و SCE200کاهش معنی دار در سطح (P<0. 01) پیدا کرد. در گروه SCE300 نیز کاهش معنی دار در سطح (P<0. 001) نسبت به گروه کلونیدین مشاهده شد. هم چنین اثر عصاره هیدروالکلی آوندول بر میانگین تعداد ایستادن روی دوپا در گروه SCE200 بی تاثیر و SCE200 در مقایسه با گروه کلونیدین کاهش معنی دار (P<0. 05) پیدا کرد. در گروه SCE300 نیز کاهش معنی دار نسبت به گروه کلونیدین در سطح (P<0. 01) داشت. اثر عصاره هیدروالکلی آوندول بر میانگین تعداد دندان قروچه در گروه های SCE100 نسبت به گروه کلونیدین کاهش معنی دار در سطح (P<0. 05) و SCE200کاهش معنی دار در سطح (P<0. 01) پیدا کرد. در گروه SCE300 نیز کاهش معنی دار در سطح (P<0. 001) نسبت به گروه کلونیدین مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه عصاره هیدروالکلی آوندول موجب کاهش علائم سندرم ترک اعتیاد در موش های وابسته به مورفین شد. احتمالا، تعدیل علائم سندرم ترک توسط فعال نمودن مسیرهای اپیوئیدی، گابارژیک و سروتونینرژیک باشد. البته جهت تعیین مکانیسم دقیق اثر عصاره آوندول نیاز به مطالعات بیشتری است.
  کلیدواژگان: آوندول، سندرم ترک اعتیاد، مورفین، موش سوری
 • الهام قدوسی دهنوی، حسین مقصودی *، رضا حاجی حسینی صفحات 197-209
  مقدمه
  تهاجم و مهاجرت، که مرتبط با پاسخ های التهابی است نقش مهمی را در روند بیماری زائی استئوآرتریت بازی می کند. متالوپروتئینازها به عنوان یکی از مهم ترین بیومارکرهای کاتابولیک نقش به سزایی را در میزان تهاجم و مهاجرت سلولی در سلول های مونوسیت/ماکروفاژ بازی می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی خاصیت ضد تهاجمی و ضد مهاجرتی اسانس هسته عناب به وسیله مهار متالوپروتئینازی 1، 2، 3 و 9 که در جریان بیماری استئوآرتریت افزیش بیان پیدا می کنند است.
  مواد و روش ها
  میوه عناب از شهر اصفهان جمع آوری، هسته ها جدا و در مرکز ذخایر ژنتیک ایران اسانس گیری شد. تاثیر اسانس هسته عناب بر روی میزان تهاجم و مهاجرت سلولی با transwell chambers، میزان بیان ژن MMP-1, 2, 3, 9 با ریل تایم، میزان بیان پروتئین با وسترن بلاتینگ و الایزا و میزان فعالیت MMP-2 و MMP-9 توسط ژلاتین زیموگرافی بررسی گردید.
  یافته های پژوهش
  غلظت 50 میکروگرم بر میلی لیتر از اسانس به طور مشخصی توانست میزان تهاجم و مهاجرت سلولی را در THP-1 تحریک شده با LPS در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری نشان دهد(P<0.05) و هم چنین نتایج نشان داد که این خاصیت ضد تهاجمی اسانس در سلول های THP-1 تحریک شده با LPS مربوط به بیان MMP-9 هم در سطح بیان ژن و فعالیت پروتئین MMP-9 است که نسبت به گروه های کنترل کاهش معناداری نشان دادند(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  اسانس هسته عناب قادر به مهار توانایی مهاجرت و تهاجم سلولی القاء شده به وسیله LPS شده و می توان آن را به عنوان یک راه کار تئوریک برای درمان استئوآرتریت پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: استئوآرتریت، اسانس هسته عناب، تهاجم، مهاجرت، متالوپروتئیناز
|
 • Roya Karamian *, Mostafa Asadbeigy , Siamak Yari Pages 1-12
  Introduction
  Acute alcohol consumption leads to induction of lipid peroxidation in renal tissues, but its chronic consumption has moderate effects on biochemical and histological characteristics of this organ. Antioxidants have protective effects against ethanol-induced oxidative stress and tissue injury. The aim of this study was to assess antioxidant activity of Glycyrrhiza glabra leaf and stem extracts and the protective effect of its leaf extract on ethanol-induced nephrotoxicity.

  Materials & methods
  Total phenol and flavonoid contents of leaf and stem extracts of G. glabra were measured by Folin Ciocalteu and AlCl3 assays, respectively. Antioxidant activity of both extracts was assessed using 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenging. In addition, protective effect of the leaf extract was assessed using biochemical and histological analyses of renal tissues of male Wistar rats, which were divided into four groups including group 1 or control (received 1 ml distilled water daily), group 2 or ethanol group (received 1 ml of 50% ethanol daily), group 3 or ethanol + leaf extract group (received 1 ml of 50% ethanol + 500 mg/kg leaf extract daily), and group 4 (received 500 mg/kg of leaf extract daily). All treatments are performed through intragastric administration. Biochemical and histological analyses were used for the evaluation of nephrotoxicity. For histological study, the samples were stained with Hematoxylin-Eosin and examined by light microscopy. Finally, all the data were analyzed by SPSS (Ver. 20) and grouped by Duncan's Multiple Range Test at P <0.05 level.

  Findings: There was no significant difference between total phenol contents of the stem and leaf extracts. However, the stem extract showed a higher total flavonoid content than the leaf extract. Also, both the extracts showed higher antioxidant activities (86-93%) than that of ascorbic acid (71%). Results from biochemical analysis indicated a significant increase in superoxide dismutase (SOD) activity and H2O2 content in the renal tissues of ethanol-treated rats in comparison with other groups; however, there were no significant changes in total protein and malondialdehyde (MDA) contents. Results from histological examination showed that alcohol consumption intensity injured kidney tissues, which was effectively moderated by the studied extract.

  Discussion & Conclusions: Results from the present study showed that G. glabra extract has biological activity and can be used in future as a new natural antioxidant in food and drug industries.
  Keywords: Glycyrrhiza glabra L., Antioxidant activity, Ethanol, Nephrotoxicity, Phenol, Rats
 • Hatami H_Yadegarfar GH_Ravankhah Z * Pages 13-22
  Introduction
  Thyroid cancer has always been considered as the most common endocrine malignancy. Women in Isfahan Province were ranked first in thyroid cancer in Iran in 2009. Therefore, this study aimed to evaluate the accuracy of the demographic data registered for women with thyroid cancer in Isfahan University of Medical Sciences during 2006-2010.
  Materials & methods
  This cross-sectional study was based on registered data. Data collection was performed using output of cancer registry software that contains information including type of cancer and patients' demographic characteristics in the form of an Excel file. Data were analyzed by using frequency distribution table, percentage and mean, as well as z-test to compare proportions.

  Findings: The accuracy rates of registration of age, name, surname, father's name, province and country of residence of the patients were 82.28%, 99.31%, 98.66%, 98.47%, 95.74%, and 93.87%, respectively. In terms of accuracy of registration of name (P = 0.044), surname (P = 0.0046), age, father’s name, province, and country of residence (P <0.001), there were significant differences at the 5% level of error with the full coverage of registration accuracy index.

  Discussion & conclusions: The accuracy of the recorded information for women with thyroid cancer was acceptable in comparison with similar studies and national average. Considering that burden of cancer over the next few years is predicted to increase, high standards in cancer registry program should be maintained by boosting hardware and software resources for patients and staff as well as continuing education.
  Keywords: Cancer, Thyroid cancer, Age-standardized rates, The accuracy of registration, Women, Isfahan
 • Sanaz Morris , Amir Hossein Momen *, Nafiseh Yousefi mahmoud Pages 23-33
  Introduction
  According to the increasing resistance of pathogenic bacteria against antibiotics, searching to find new alternatives to chemical drugs and antibiotics has recently become popular. Therapeutic and pharmaceutical effects of medicinal plants have been considered for decades. The aim of this study was to investigate the effect of alcoholic extract of Geranium plant on the growth of antibiotic resistant bacteria that are prevalent in hospitals.

  Materials & methods
  To investigate the antimicrobial activity of Geranium, clinical and standard strains of Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli bacteria and standard strain of Enterococcus faecalis were treated by 25 and 50 mg/ml concentrations of alcoholic extract of Geranium. For this purpose, disk diffusion method was employed. In order to measure minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC), micro broth dilution method was applied. Findings: The most sensitive bacterium was Pseudomonas aeruginosa due to showing the highest diameter of the inhibition zone (24 mm). The results showed that the alcoholic extract of Geranium plant at a concentration of 50 mg/ml had a higher antimicrobial effect. Discussion & conclusions: The results showed that the alcoholic extract of Geranium plant has anti-bacterial properties. According to being indigenous and having therapeutic effects, further are is recommended to identify the therapeutic effects.
  Keywords: Disc fusion, Drug resistance, MIC, MBC, Pelargonium
 • Saeid Abbasi Maleki *, Azam Bakhtiarian , Vahid Nikoui Pages 34-42
  Introduction
  Previous studies have revealed analgesic, anti-inflammatory, and antioxidant properties of Mentha piperita (MP). Hence, in this study, the antidepressant effects of the ethanolic extract of MP in forced swim test (FST) and tail suspension test (TST) in male mice were investigated.

  Materials & Methods
  In this experimental study, 96 male mice were randomly divided into 12 groups of 8 that received normal saline (10 ml/kg), imipramine (30 mg/kg), fluoxetine (20 mg/kg), and different doses of MP (100, 200 and 400 mg/kg), respectively. In FST, immobility time, swimming time, and climbing time and immobility time in TST were recorded during 6 minutes. In this study, all the drugs and extracts were injected intraperitoneally (i.p.) at the constant volume of 10 ml/kg. Findings: Results shows that 200 and 400 mg/kg of the extract, as well as fluoxetine and imipramine reduced immobility time compared to the control group in FST and TST (p<0.001). In addition, the ethanolic extract and fluoxetine increased swimming time (p<0.001) without any significant change in climbing time (p>0.05). In contrast, imipramine increased climbing time without any significant change in swimming time (p>0.05). Discussion & Conclusions: This extract like serotonergic agents (e.g., fluoxetine) decreases immobility time and increases swimming time without any significant change in climbing time. Hence, MP compounds (especially menthol) induced their effects through serotonergic mechanism. However, further studies are needed to clarify their exact mechanism of action.
  Keywords: Antidepressant, Mentha piperita, Ethanolic extract, Mice
 • Rahele Naserian Moghadam Ms, Fatemeh Roodbari , Mahboubeh Naderi Nasab , Davoud Mansouri , Seyedeh Zohre Mirbagheri , Aida Gholoobi , Amin Hooshyar chichaklu , Zahra Meshkat * Pages 43-52
  Introduction
  Antibiotic resistance crisis has always been a serious problem for human health and many hospitalized patients are affected worldwide. Pseudomonas aeruginosa is a gram-negative pathogen and one of the most common causes of nosocomial infections. The main mechanism of resistance to beta-lactam antibiotics is the presence of metallo-beta-lactamase (MBL) enzymes. Most of the MBL genes are found in plasmids. The aim of this study was to evaluate the frequency of MBL-producing P. aeruginosa isolates caused by VIM-all and VIM 2, 3, 9, 11and16 genes.
  Materials & Methods
  Antimicrobial susceptibility of 127 clinical isolates of P. aeruginosa was determined using the standard Kirby-Bauer disk diffusion method according to Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). Combined-disk test was used for phenotypic determination of MBLs-producing isolates. After DNA extraction, VIM-all and in specific, VIM 2, 3, 9, 11 and 16 genes were amplified using PCR method. Findings: A total Of 127 clinical isolates of P. aeruginosa, 62 isolates (49%) were resistant to imipenem and 31 isolates (24.5%) showed phenotypic evidences of MBL production. Moreover, among imipenem resistant strains VIM-all genes were found in 12.5% of cases, but the VIM 2-3-9-11 and 16 genes were not detected in samples.

  Discussion & Conclusions: The results obtained in this study suggest that in P. aeruginosa, the highest antibiotic resistance observed was to cefazolin (98%) followed by nalidixic acid (91%) and the least resistance were to ciprofloxacin (31%). One of the reasons for this trend is the growth of antibiotic-resistant bacteria and the known mechanisms of bacterial resistance.
  Keywords: Metallo-beta-lactamase, Pseudomonas aeruginosa, Antibiotic resistance, VIM gene
 • Saeed Raeesi , Maryam Darabi * Pages 53-63
  Introduction
  Evaluation of quality of web pages from the users’ viewpoints is useful in its design and development. This study was performed to evaluate of the quality of Ilam University of Medical Sciences website from the users’ viewpoints.
  Materials & Methods
  The statistical population of this descriptive analytical study included 1300 staff of the university in 2014. Overall, 297 volunteers are selected by using Cochran’s formula and random sampling method. Data collection was performed with the WebQual checklist. To analyze the data, descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (one-sample t-test) were used in SPSS, version 16. Findings: According to the findings, the mean scores of benefit, ease of use, attractiveness, and interactiveness were 3.35, 3.79, 3.26, and 3.36, respectively, which are significantly different from 3 considered as the benchmark. Discussion & Conclusions: The results showed that Ilam University of Medical Sciences website is in a good condition with respect to benefit, easy to use, attractiveness, and interaction. However, website administrators can further enhance the quality of the website in all these dimensions.
  Keywords: Ilam University of Medical Sciences, Quality, Website, WebQual
 • Zolaykha Karamelahi , Shahnaz Tork zahrani , Alireza Akbarzade baghban , Hashemieh Chehreh , Monireh Mohammad hasan nahal * Pages 64-73
  Introduction
  Consecutive pregnancies with an of interval less than two years is associated with adverse consequences for the mother and child. Education and support of women during breastfeeding is one of strategies that have been used for appropriate spacing between pregnancies. This study aimed to investigate the effect of peer support on the incidence of pregnancy during breastfeeding and the use of family planning methods in Ilam, Iran.
  Materials & Methods
  This interventional study was conducted in birth and health centers of Ilam between 2010 and 2012 among 240 nulliparous women who were randomly divided into case and control groups. The control group received the standard educational programs, while the case group received both the standard education and peer support from 30 consultants for six months after delivery. One hundred fifty-four participants (79 subjects in the case group and 74 in the control group) completed the questionnaires.. The collected data were analyzed using decriptive statistics such as mean and percentage and chi-square test and Fisher's exact test in SPSS, version 16. Findings: The results showed that 24 months after delivery, pregnancy rate during breastfeeding in the control group was significantly higher than the case group (20% v.s 1.5%; P=0.004). The time of pregnancy in the control group was significantly earlier than the case group(9.6±3.56 months postpartum vs. 18.26±1.25; p=0.01). The two groups were statistically different in terms of onset of use of contraceptive methods (72.71±61.35 vs. 10.02±36.71 days post-partum; P=0.001). Discussion & Conclusions: Appropriate education and consultation programs for young and inexperienced women can prevent pregnancies during breastfeeding.
  Keywords: Peer support, Nulliparous, Breastfeeding, Family planning methods
 • Faegheh Etminani *, Adibeh Etminani Pages 74-84
  Introduction
  Endophytic bacteria are able to control plant pathogens by producing antagonistic compounds. This research was conducted to determine the antagonistic ability of bacterial endophytes in privet (Ligustrum vulgare L.).
  Materials & Methods
  In this study, endophytic bacteria were isolated from stem and leaf of privet (Ligustrum vulgare L.). After genomic DNA extraction, 16S rDNA gene was amplified using polymerase chain reaction (PCR) technique for precise bacterial identification. Then, the PCR product was sequenced by BLAST. Strains were examined for siderophore, hydrogen cyanide, and protease tests. Findings: All the isolated bacteria were able to produce protease. Only one strain (BN3) was able to produce hydrogen cyanide. The siderophore test was positive for one strain (BN2). Based on the 16S rDNA sequence studies, the strain bacteria belonged to Pseudomonas protegens and indicated 100% similarity to type strain. Discussion & Conclusions: The endophytic bacteria isolated in this study can be used to promote plant growth. Knowledge about endophytic bacteria-plant interaction can provide an effective strategy to develop sustainable agriculture in order to ensure yield improvement without affecting environment.
  Keywords: Bacteria, Endophytic, Privet, Siderophore
 • Tayebeh Azadi , Hana Arghavani , Parvaneh Karezani , Kurosh Sayehmiri * Pages 85-93
  Introduction
  Menopause is the most important event during the middle age period, which is characterized by cessation of menstruation for at least 12 months (not related to pregnancy, breast-feeding, or other hormonal disorders). Due to hormonal changes during this period, the risk of many diseases including osteoporosis and heart disease increases, therefore, studying this critical period of life seems essential.
  Materials & Methods
  Totally, 34 papers were collected and analyzed by searching Magiran, Irandoc, Google scholar, ISI, Cochrane, Embase, SID, and PubMed databases. To pool mean menopause age in the retrieved studies, we used mean, standard deviation, and sample size in each study. The weighted mean and normal distribution were used to synthesize results. Confidence intervals were computed using random effects model in meta-analysis. The heterogeneity of the studies has been checked by I² statistics and the data were analyzed by applying R and STATA (Ver11/2) software. Findings: The total number of women in the studies was 27,250 with the mean age of 51.8 ± 4.79 years. The average age of menopause was 48.26 years (95% CI 46.85 to 49.67). Ten articles with the total sample size of 13,260 showed that the median of pregnancy age was 49.7 ± 1.52 years. Discussion & Conclusions: According to the results of the recent studies and the low mean age of menopause in Iran compared to the developed countries, to reduce the complications of this important period of life, extended health programs are recommended to be planned and implemented to improve the quality of life in women experiencing menopause.
  Keywords: Age, Menopause, Meta-analysis, Iran
 • Sirous Naeimi * Pages 94-103
  Introduction
  The E-cadherin gene is associated with poor prognosis and metastasis in patients with breast cancer, and methylation of its promoter is correlated with decreased gene expression. In this study, we aimed to evaluate the potential role of E-cadherin promoter methylation in breast cancer.
  Materials & Methods
  In this case-control study, 40 breast cancer patients and 40 healthy women were examined. DNA was extracted, and for gene promoter methylation and IL-17 gene polymorphism, MSPCR and PCR-RFLP methods were used, respectively. Data were compared in both groups by using Pearson’s correlation coefficient, Chi-square test, and Hardy-Weinberg equilibrium test. Finding: We found a relationship between E-cadherin gene promoter methylation and breast cancer, such that the promoter of E-cadherin gene was significantly more methylated in patients compared to normal individuals (P<0.05). Discussion & Conclusions: It seems that increased E-cadherin gene promoter methylation in patients is associated with the risk of breast cancer.
  Keywords: Methylation, E-cadherin, Breast Cancer, Polymorphism, IL-17
 • Mohammad bagher Ghayour , Arash Abdolmaleki , Morteza Behnamrasouli , Ali Moghimi , Naser Mahdavishahri Pages 104-115
  Introduction
  Peripheral nervous system has an innate regenerative ability, and in severe injuries leading to nerve destruction, repair does not occur spontaneously and medical intervention is required. In this regard, dexamethasone is one of useful drugs prescribed for neurological recovery after spinal cord injury. The objective of the present study was to assess the effect of dexamethasone on functional recovery and histological changes following sciatic nerve transect and regeneration with the acellular scaffolds in male Wistar rats.
  Materials & Methods
  Fifty male Wistar rats were randomly divided into five groups of 10. The groups included: negative control group(left sciatic nerve was transecte), sham-operated group) surgical procedure without the nerve transect ), and experimental groups 1 and 2 (sciatic nerve was transected and regenerated with acellular nerve scaffold) treated with 1 and 2 mg/kg of dexamethasone, respectively. Experimental group 3 (sciatic nerve was transected and regenerated with acellular nerve scaffold) was injected with vehicle. Then, 1 cm of left sciatic nerve was exposed and replaced with a piece of scaffold. Behavioral, electrophysiological, and morphological alterations were evaluated during the experiment. Findings: with dexamethasone in comparison with the control group (P < 0.05). Analysis of gastrocnemius muscle mass in groups treated with dexamethasone in comparison with negative control group showed that muscle atrophy was reduced; also the dexamethasone-treated group presented significantly greater nerve fiber, axon diameter, and myelin sheath thickness (P < 0.05). Discussion & Conclusions: The results showed that the administration of dexamethasone after sciatic nerve transects and grafting the acellular scaffold increased motor function in a rat animal model.
  Keywords: Dexamethasone, Sciatic nerve, Regeneration, Acellular scaffold, Peripheral nerve injury
 • Seyyed Ali Rezaie *, Ali Javadi , , Zahra Kadkhodayi , , Mohammad Reza Zolfaghari _ Pages 116-125
  Introduction
  Some Azotobacter species can produce melanin. Melanin protects against UV. The purpose of this study was to isolate Azotobacter with the power of producing melanin and optimize its production and the effect of its combination with titanium oxide nanoparticles on the protection against ultraviolet light (UV).
  Materials & Methods
  Overall, 200 soil samples from different parts of Qom, Iran, were cultured on Ashby's mannitol agar medium using Bio-test method. The effect of optimization of conditions such as pH, temperature, glucose source, amino acid sources, and aeration on the amount of melanin production was assessed. Afterwards, melanin was extracted, conjugated with titanium nanosilicate compound, and then the effect of each of the compounds on Escherichia coli was examined under the influence of UV based on time. Findings: Melanin-producing Azotobacter vinelandii species were isolated. The optimum pH was determined about 7.5. Glucose at different concentrations (1-6%) reduced the production of the product. Methionine amino acid had an inhibitory effect, while tyrosine amino acid increased the production rate. Tryptophan amino acid at 0.1-0.7% also increased the production rate, while cysteine and phenylalanine did not change the production rate. The combination of titanium oxide with melanin showed a significant protective effect against Escherichia coli bacterium under the influence of UV. Discussion & Conclusions: Native isolates of Azotobacter isolated from agricultural soil with the power of producing melanin can be used as a source for its use in the industry.
  Keywords: Azotobacter, Melanin pigment, Titanium oxide, UV
 • Farid Digaleh *, Kaveh Azimzadeh Pages 126-135
  Introduction
  The aim of this study was to evaluate the changes of some biomarkers in streptozotocin-induced diabetic rats following the administration of pure extract of Cynodon dactylon.
  Materials & Methods
  In this study, after dividing 50 rats into five groups and induction of diabetes mellitus in four groups, pure extract of Cynodon dactylon was administered at 150, 300, and 450 mg/kg/day concentrations to three diabetic groups for three months. The positive control group (diabetic group without Cynodon dactylon administarion) along with negative control group (non-diabetic group) did not receive any extract. Afterwards, some biomarkers along with plasma adenosine deaminase (ADA) activity were assessed in all the groups.

  Findings: The results showed a significant increase in all the inflammatory markers, including ADA Hcy, and cTnI (P≤0.01) and a significant reduction in marker of tissue damage, gelsolin (GLS), (P≤0.01) in the positive control group compared with the control group. We also found a significant decrease in these parameters (P≤0.01) and a significant increase in marker of tissue damage (GLS) following the administration of 450 mg/kg of the extract compared to the positive control and negative control groups. Discussion & Conclusions: It can be concluded that the extract of Cynodon dactylon, especially at the concentration of 450 mg/kg of body weight, can significantly reduce cardiovascular and inflammatory biomarkers and elevate GLS concentration in diabetic rats.
  Keywords: Cynodon dactylon, Cardiovascular biomarkers, Inflammatory markers, Diabetes mellitus
 • Mostafa Rezaietavirani , Yousef Sadeghi , Forouzan Kavarizadeh * Pages 136-141
  Introduction
  Curriculum of Anatomy plays an important role in training experts in the Anatomical Science. Therefore, this study aimed to audit the Iranian curriculum for Anatomy PhD program according to European standards (ORPHEOUS).
  Materials & Methods
  This descriptive-comparative study initially investigated the content and structure of Iranian curriculum of Anatomy PhD program, and then compared it to ORPHEOUS standards. This European standard elaborates the curriculum in eight facets and identifies the level of alignment between Iranian and European curriculum with respect to each facet. Findings: Our findings indicated that the Iranian curriculum for Anatomy PhD program was 100% in concord with the European standards in five facets including course programs, educational content, teaching methods, educational level, and role of graduates. However, two facets obtained 66% concordance to ORPHEOUS, namely educational structure and course-based teaching. Finally, the duration of Iranian program was only 50% similar to what ORHEOUS has recommended as the standard duration for PhD programs. Discussion & Conclusions: This study revealed that three facets of the Iranian curriculum for Anatomy PhD program were not fully consistent with the European standards. These three facets were lack of provisional committee to monitor progress in students’ theses, lack of compatibility between the offered duration of study and the real time it takes to graduate, and lastly, lack of the program’s ability to attend in the international arena. Therefore, it is recommended to establish a provisional committee for monitoring progress in students’ theses and to revise the curriculum accordingly.
  Keywords: Curriculum, Anatomy, ORPHEOUS standards
 • Saeed Ayat * Pages 142-154
  Introduction
  With regards to the importance of early prognosis of coronary artery diseases, in recent years the use of the latest artificial intelligence and data mining findings is considered to assist physicians. The purpose of this study was to increase the precision and prediction speed for the results of angiography by using a combination of fuzzy inference systems and particle swarm optimization algorithm. Materials & Methods: A new system consisting of a combination of fuzzy inferences and particle swarm optimization algorithm was proposed and simulated by MATLAB software R2015a (8.5.0.197613). The samples consisted of 152 patients who were randomly selected from those undergone coronary artery angiographies in Kowsar Hospital of Shiraz, Iran, in August 2013. The data were then analyzed by Excel 2010 and the essential parameters of the proposed system were extracted. Findings: The data were then randomly divided into 20 groups for training and testing. These groups were selected randomly in a manner that 85% of the data were used for training and 15% for testing, and each group was simulated individually. The results of the simulation after 20 rounds of simulation with different training and testing data in system performance indicators displayed that the average of sensitivity, specificity, precision, and accuracy was 0.8422, 0.9192, 0.8554, and 0.8888, respectively, and it was equal to 1 in the most optimal situations. Discussion & Conclusions: High performance indicators prove that the proposed system has a satisfactory performance in predicting the results of angiography and classifying them into two classes of normal and patient. In fact, in this study, prediction speed and precision were improved by using the proposed system, which was based on neuro-fuzzy inference system in combination with particle swarm optimization meta-heuristic algorithm.
  Keywords: Particle swarm optimization, Coronary artery disease, Adaptive neuro-fuzzy inference system
 • Farideh Babakhani *, Mahdi Rahmani , Amir Hossein Barati Pages 155-165
  Introduction
  Due to the importance of correct posture and the association of inappropriate posture with pain in the chest and scapula, the aim of this was to investigate the impact of rehabilitation exercise on the upper crossed syndrome in coronary artery bypass surgery patients. Materials & Methods: The statistical population consisted of all the 44 to 70-year-old men with coronary artery bypass surgery and upper crossed syndrome referred to Valiasr Hospital of Qom. The participants included 30 subjects (experimental group 10, control group 10 and test group10) who were randomly selected to participate in the study. In the test group a day before surgery and 8 weeks after surgery and in the control and experimental groups, 8 weeks after surgery and 8 weeks after the first test, the associated tests were run. To analyze the data, t-test Wilcoxon, and analysis of covariance were used. Findings: According to the results of the experimental group, the exercises had a significant positive (p<0.05) effect on kyphosis and forward head postures and had a positive, but not significant, effect on rounded shoulders. In the test group, the trainings had a significant positive effect on kyphosis, forward head, and rounded shoulder on the left side (p<0.05), while it had a positive, but non-significant, effect on rounded shoulder on the right side. Discussion & Conclusions: In the present study, combination trainings using isometric, tread band, and stretching movements were effective in correcting forward head, kyphosis, and rounded shoulder postures in patients undergoing coronary artery bypass surgery.
  Keywords: Sport, Upper crossed syndrome, Coronary artery bypass
 • Babak Farzad , Nabi Shamsaei , Hamid Rajabi , Reza Gharakhanlou , Seyed Behnamedin Jameie * Pages 166-174
  Introduction
  Irisin is a myokine that is suggested to be a link between skeletal muscles and other tissues. Simultaneous presence of irisin and glutamate decarboxylase enzyme in purkinje cells of cerebellum led us to examine the potential role of irisin. As glutamate decarboxylase enzyme is responsible for converting glutamate excitatory neurotransmitter to GABA inhibitory neurotransmitters. Materials & Methods: Forty male Wistar rats (weight: 180±20 g) were assigned to five groups as follows: 1) CCI neuropathic pain with swimming training (CCIST); 2) CCI neuropathic pain without swimming training (CCI); 3) No CCI neuropathic pain with swimming training (ST); No CCI neuropathic pain without swimming training (Control); 5) CCI sham surgery (Sham). CCI and CCIST groups underwent peripheral nerve injury by four loose ligatures on the sciatic nerve. The swimming training program included two weeks of swimming (5 sessions per week, 30-60 min per session). The protein expression of irisin in L4-L6 regions was evaluated by western blotting technique. Findings: Irisin expression in the CCIST2 (P=0.039) and ST2 (P=0.016) groups was lower than in the CCI group. However, there was no significant difference between two training groups. Discussion & Conclusions: If we assume a similar role for irisin in the nervous system as in adipose tissue, the lower level of irisin in the two training groups can be justified as it is less needed to reduce ATP production as an excitatory neurotransmitter in the spine.a
  Keywords: Irisin, Swimming training, Neuropathic pain, Peripheral nerve injury
 • Tohid Piri Gharaghie , Seyed Ataollah Sadat Shandiz * Pages 175-185
  Introduction
  Acinetobacter bomanni is one of the most common opportunistic pathogens in hospitals that are resistant to many antibiotics due to biofilm production. Nowadays, silver nanoparticles(AgNPs) have received wide attention in medicine due to their physical and chemical properties. This study aimed to evaluate the anti-biofilm activity of silver nanoparticles on antibiotic-resistant A. bumanni strains. Materials & Methods: In this experimental study, A. bumanni was isolates from 100 clinical samples. After identification of A. bummani strains and determination of antibiotic resistant profiles, biofilm-producing isolates were determined using Congo red agar at 37°C after 24 hours. The minimum inhibitory concentration (MIC) of the strains against AgNPs was determined. After 24 hours of exposure of the strains to sub-MIC concentration of AgNPs, RNA extraction and cDNA synthesis were performed. Finally, Bap gene expression was measured using real time PCR method. Finding: Out of 100 clinical isolates, 12 belonged to A. bummani, and all the strains were resistant to antibiotics, except for colistin. Real-time PCR results show that all the strains had a significant down-regulation in Bap gene expression compared to the control gene (P<0.05). Discussion & Conclusions: According to the anti-biofilm effects of AgNPs, it seems that AgNPs can be used as drug candidates in pharmaceutical industries.
  Keywords: Acientobacter bummani, Biofilm, Bap, Silver nanoparticle
 • Pari Nazari *, Parichereh Yaghmai , Alireza Rangin , Naser Abbasi Pages 186-196
  Introduction
  Smyrnium cordifolium is used in traditional medicine to treat anxiety, pain, insomnia and complications of drug addiction syndrome, which is one of the concerns of every community. The use of opioid drugs repeatedly causes physical dependence and tolerance. Dependence can be assessed by the symptoms of sudden withdrawal of the drug by administering a drug antagonist or both. The purpose of this study was to investigate the inhibitory effects of hydroalcoholic extract of this plant on the disorders caused by the addiction withdrawal syndrome in comparison with clonidine. Materials & Methods: In this experimental study, 48 mice (25-30 gr) were used and divided into 6 groups of 8 and were addicted during seven days. Saline group: this group was nonmorphine-dependent and received normal saline with the equivalent dosage. Groups 2, 3 and 4 treated with S. cordifolium hydroalcoholic extract (SCE): these groups received morphine and SCE (100,200,300 mg/kg) as gavage. Group 5 (clonidine): This group of mice received morphine and clonidine (0.2 mg/kg). Group 6 (control): this group of mice received just morphine. In all the groups, signs of withdrawal syndrome were recorded on the seventh day 30 minute after naloxone injection. The results were analyzed by one-way ANOVA and Tukey’s test at a significant level of P <0.05. Findings: The results of this study showed that the effect of extract on the number of jumping in the SCE100 compared to the clonidine group decreased significantly (P<0.05) and SCE200 decreased significantly (P<0.01). In the SCE300 group, there was a significant decrease in this regard (P<0.001) compared to the clonidine group. Also, the effect of SCE on the maen number of rearing was ineffective in the SCE100 group, and SCE200 decreased significantly (P<0.05). In the SCE300 group, there was a significant decrease in this respect (P<0.01) compared to the clonidine group. The effect of extract on the number of teeth chatering in the SCE100 group decreased significantly compared to the clonidine group (P<0.05) and SCE200 decreased significantly (P<0.01). In the SCE300 group, there was a significant decrease in this level (P<0.001) compared to the clonidine group. Discussion & Conclusions: Regarding the results of this study, SCE was capable of reducing the signs of opiate withdrawal in morphine-dependent mice. It is likely to modify the symptoms of the syndrome by activating opioid, gabanergic and serotonergic pathways. However, further studies are needed to determine the exact mechanism of the effect of SCE.
  Keywords: Mouse, Morphine, Smyrnium cordifolium, Withdrawal syndrome
 • Elham Ghodousi Dehnavi, Hossain Maghsoudi *, Reza Haji Hosseini Pages 197-209
  Introduction
  Migration and invasion features, which were associated with inflammatory response, play a vital role in the pathogenesis of osteoarthritis. Metalloproteinases (MMPs) as one of the most important catabolic bio-markers play a critical role in THP-1 invasion and migration induced by lipopolysaccharides (LPS). The aim of this study was to investigate the anti-invasive and anti-migratory properties of Zizyphus jujuba seed essential oil by inhibiting metalloproteinase 1, 2, 3, and 9, which are expressed during the development of osteoarthritis.
  Materials & Methods
  The seeds of Z. jujuba were collected from Isfahan. The seeds were separated and the essence was extracted in the Center of Genetic Resources of Iran. The effect of Zizyphus jujuba seed essential oil on cell viability, migration, and invasion of THP-1 cells was analyzed using MTT assay and transwell chambers assay, respectively. The expression of MMP-1, 2, 3, and 9 genes was evaluated by Real-time PCR, protein expression with Western blotting and ELISA, and the activity of MMP-2 and MMP-9 was investigated by gelatin-zymography.
  Findings
  Zizyphus jujuba seed essential oil (50 μg/ml) could remarkably suppress the migratory and invasive capacity of THP-1cells stimulated with LPS compared with the control group (P<0.05). Results showed that Zizyphus jujuba seed essential oil significantly suppressed LPS-stimulated THP-1 migration and invasion by inhibiting MMP-9 expression and activity (P<0.05).
  Discussion & Conclusions
  Zizyphus jujuba seed essential oil could inhibit THP-1 migration and invasion induced by LPS by suppressing MMP-9 expression, providing a theoretical foundation for the clinical treatment of osteoarthritis with Zizyphus jujuba seed essential oil.
  Keywords: Osteoarthritis, Zizyphus jujuba essential oil, Invasion, Migration, Metalloproteinase