فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سالار فرامرزی، محبوبه کیانی، زهرا لاهیجانیان صفحات 1-31
  هدف پژوهش حاضر ساخت، روایی سنجی و اعتبار یابی مقیاس رشد زبان کودکان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع آزمون سازی بود. در مرحله اول برای ساخت مقدماتی مقیاس رشد زبان کودکان، از مبانی نظری و تجربی و توجه به توانش های رشدی کودکان استفاده گردید و سپس از میان نواحی شش گانه آموزش وپرورش شهر اصفهان به روش نمونه گیری چندمرحله ای 52 کودک (دختر و پسر) از مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی و دبستان های شهر اصفهان انتخاب شده و مقیاس بر روی آن ها اجرا و روان سنجی شد. در مرحله دوم 200 کودک به روش کوکران، از این مراکز انتخاب گردید. به منظور بررسی پایایی و روایی ابزار، مقیاس رشد زبانی کودکان و مقیاس رفتار سازشی واینلند بر روی گروه نمونه (200 کودک) اجرا شد. داده های حاصل از ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، روایی سازه به روش تحلیل عاملی تاییدی و روایی ملاکی تحلیل گردید. نتایج نشان داد که ضریب پایایی کل مقیاس رشد زبانی کودکان،0/98 و ضریب پایایی 2 خرده مقیاس آن 0/96 است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، مدل 2 عاملی (زبان دریافتی و زبان بیانی) مقیاس رشد زبانی کودکان را تایید کرد. همچنین همبستگی بین مقیاس رشد زبانی کودکان و مقیاس رفتار سازشی واینلند 0/91 محاسبه شد که بیانگر روایی ملاکی مقیاس رشد زبانی کودکان است. مقیاسرشد زبان کودکان، از پایایی و روایی مناسب برای ارزیابی و سنجش رشد زبان دریافتی و زبان بیانی کودکان زیر 8 سال دارا می باشد.
  کلیدواژگان: مقیاس رشد زبانی کودکان، رشد زبانی، مقیاس زبانی، مقیاس رشدی
 • ذبیحاللهعباس پور، فیضاللهپورسردار، زهرا قنبری، شیوا شاهوری، افروز شادفر صفحات 33-46
  به نظر می رسد والد آزاری، پرخاشگری و خشونت نسبت به والدین از پدیده های نا آشکار رایج در حوزه آسیب شناسی خانواده هستند. هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) شامل روایی سازه، روایی همگرا و همسانی درونی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهواز و فرزند نوجوان پسر آن-ها بود که 364 نفر از این مادران به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. مادران، پرسشنامه والد آزاری (پسر-مادر) و پسران آن ها مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از تحلیل عناصر اصلی و چرخش متعامد (واریماکس) نشان داد که این مقیاس از سه عامل مالی، فیزیکی و عاطفی تشکیل شده است. روایی همگرای مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) از طریق همبسته کردن این مقیاس با مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر محاسبه شد. ضرایب همبستگی میانگین نمره های آزمودنی ها در مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) با مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر معنادار (به جز والد آزاری فیزیکی) بود. همسانی درونی مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) و عوامل آن بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد و با ضرایب همبستگی از 75/0 تا 98/0 مورد تایید قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) برای سنجش این سازه در نمونه های ایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار است.
  کلیدواژگان: قیاس والد آزاری، پایایی، روایی، روانسنجی
 • عباس تقی زاده، جواد حاتمی، هاشم فردانش، امید نوروزی صفحات 47-63
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی ابزار پیمایش چارچوب اجتماع اکتشافی انجام گرفت. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات غیرآزمایشی است که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان ثبت نام کرده در دوره دوره های مبتنی بر وب که در سال تحصیلی 1395-1396 به تحصیل اشتغال داشتند، بودند که حجم نمونه ایی به تعداد 271 دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس از میان تعدادی از دانشگاه های ارائه کننده دوره های مبتنی بر وب در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب شدند و به مقیاس چارجوب اجتماع اکتشافی اربا و همکاران (2008) پاسخ دادند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی با روش مولفه های اصلی علاوه بر عامل کلی حضور،3 عامل حضور شناختی، اجتماعی و آموزشی را برای ابزار پیمایش اجتماع اکتشافی تایید نمود. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ و برای تعیین روایی عاملی آن از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی مطلوبی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس های آن بین 8/89 تا 5/96 است. همچنین برای تعیین روایی عاملی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج نشان داد که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد. کلیه شاخص های نیکویی برازش، مدل را تایید می کنند. در نتیجه می توان گفت نسخه ترجمه شده ابزار پیمایش چارچوب اجتماع اکتشافی برای استفاده در پژوهش های مربوط به دوره های یادگیری مبتنی بر وب در بین فراگیران ایرانی مقیاس قابل قبولی است.

  کلیدواژگان: حضور، پایایی، روایی عاملی، چارچوب اجتماع اکتشافی
 • محسن جلالی، رسول روشن، الناز پوراحمدی صفحات 65-97
  هدف
  هدف این مطالعه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه غربالگری اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک بود.
  روش پژوهش: این مطالعه پیمایشی با هدف توصیفی است و نمونه پژوهش شامل 890 نفر از کودکان 17-10 ساله استان های آذربایجان شرقی،گلستان و گیلان بود که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و با استفاده از فرم خود گزارشی نوجوان، پرسشنامه غربالگری اضطراب وابسته به اختلالات هیجانی کودک ، مقیاس اضطراب آشکار کودک و پرسشنامه افسردگی کودک مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی،آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون،آلفای کرونباخ و تحلیل عامل،مورد تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  محاسبه ضریب همسانی درونی و پایایی به روش آزمون-آزمون مجدد نشان داد که نمره کلی و 5 خرده مقیاس پرسشنامه سرندی اختلالات عاطفی مرتبط با اضطراب کودکان از پایایی مطلوبی برخور دار هستند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی،یک ساختار 6 عاملی را نشان داد. تحلیل عاملی تاییدی مدل 6 عاملی بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی،نشان داد که تمامی شاخص-های در نظر گرفته شده برای مدل 6 عاملی ازمقدار قابل قبولی برخوردار است. همچنین تحلیل عامل تاییدی بر روی 5 عامل پرسش نامه اصلی شامل اختلال پانیک،اضطراب فراگیر،اضطراب اجتماعی،اضطراب جدایی و مدرسه هراسی ، نشان می دهد که مدل 5 عاملی اصلی نیز مانند مدل 6 عاملی حاصل از تحلیل عامل اکتشافی در جمعیت کودکان ایرانی از برازش قابل قبول و مناسب برخوردار است.
  همچنین نتایج حاکی از این است که بین نمره کل و زیر مقیاس های پرسشنامه غربالگری اضطراب وابسته به اختلالات هیجانی کودک با نمره کل اضطراب آشکار کودکان،مقیاس افسردگی کودک ونمره کل و خرده مقیاس بعد درونی سازی مقیاس خودگزارش دهی نوجوانان (YSR) همبستگی مثبت معناداری وجود دارد (01/0>p) که نشان از اعتبار همگرای پرسش نامه دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که این پرسشنامه از ویژگی های روان سنجی مناسب در کودکان ایرانی برخوردار است و می توان آن را به عنوان یک ابزار تشخیصی مناسب برای استفاده در محیط های آموزشی،بالینی و پژوهش به کار برد.
  کلیدواژگان: روان سنجی، پایایی، اعتبار، پرسشنامهغربالگری اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک
 • شیدا مرادی، شبنم فانی، فاطمه پورخاقان صفحات 99-112
  مدل یابی معادلات ساختاری، یک رویکرد آماری چندمتغیری نیرومند جهت ارزیابی روابط پیچیده ی بین متغیرهای مکنون در بسیاری از حوزه های علوم انسانی و رفتاری است. یکی از چالش های رایج در برآورد مدل های معادلات ساختاری که بر مبنای آزمون فرضیه ها انجام می شود، وجود داده های گمشده است. شیوه ی معمول، حذف آزمودنی هایی با پاسخ های گمشده روی هر کدام از سوالات است که با افزایش درصد مقادیر گمشده در مجموعه داده ها، منجر به از دست رفتن حجم زیادی از اطلاعات نمونه و اریبی برآوردگرهای حاصل می شود. در تحلیل مدل های معادلات ساختاری با حضور مقادیر گمشده می توان از روش بیشینه درستنمایی با اطلاعات کامل استفاده کرد که در آن از تمام داده های موجود در نمونه به طور حداکثری استفاده می شود. در این مقاله، عملکرد روش بیشینه درستنمایی با اطلاعات کامل تحت هر سه مکانیسم داده های گمشده شامل گمشدن کاملا تصادفی، تصادفی و غیرتصادفی در یک مطالعه ی شبیه سازی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، دو مدل تحلیل عاملی تاییدی را در نظر گرفته، داده ها تحت هر سه مکانیسم مذکور تولید و تاثیر دو شاخص حجم نمونه (100 و 500) و درصد مقادیر گمشده (2%، 5%، 10%، 15%، 20%، 25%، 30%، 35% و 40%) بر شاخص ریشه ی میانگین مجذورات خطاهای برآورد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که با افزایش درصد مقادیر گمشده، عملکرد مدل های معادلات ساختاری با استفاده از روش بیشینه درستنمایی با اطلاعات کامل در حضور مکانیسم های گمشدن کاملا تصادفی، تصادفی و غیرتصادفی به طور کلی بهتر از عملکرد آن بدون استفاده از این روش بر حسب برخی شاخص های نیکویی برازش است.
  کلیدواژگان: مدل یابی معادلات ساختاری (SEM)، روش بیشینه درستنمایی با اطلاعات کامل (FIML)، مکانیسم گمشدن کاملا تصادفی (MCAR)، مکانیسم گمشدن تصادفی (MAR)، مکانیسم گمشدن غیرتصادفی (MNAR)
 • مهری سادات موسوی، بهجت یزدخواستی، علیرضا محسنی تبریزی صفحات 113-150
  این مقاله به طراحی مدل سنجش ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی پرداخته و با مطالعه مبانی نظری موجود و مرتبط با موضوع تلاش شده تا به درکی مناسب از این بعد و شاخص ها و معرفهای آن ناائل گردد و در گسترش دانش پایه موجود در این خصوص نقشی در خور ایفا نماید. با توجه به ابهام مفهومی موجود در این حوزه ابتدا مترادفها و تعاریف مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به مدل ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی علاوه بر مطالعه اسنادی با صاحبنظرانی که در این حوزه فعالیت نموده اند مصاحبه بعمل آمده و از نظرات آنان در ساخت مدل استفاده گردد. در نهایت شش شاخص برای سنجش این بعد در نظر گرفته شد که عبارتند از امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، یکپارچگی اجتماعی. سپس مدل در بین 700 نفر از دانش آموزان شهر تهران اجرا شد.
  پس از حذف معرفهایی که بارعاملی آنها کمتر از 4/0 بود، سه شرط ذیل برقرار گردید: 1- بارهای عاملی معرفها همگی مثبت و هماهنگ است. 2- بارهای عاملی همه معرفها از 4/0 بیشتر هستند. 3- بارهای عاملی بدست آمده در مرتبه پایین تر بزرگتر از مرتبه بالاتر هستند. نهایتا سنجه ای با 89 گویه برای سنجش بعد اجتماعی بهزیستی ذهنی بدست آمد.
  جهت وضوح بیشتر تحلیل مدل، متغیرهای پنهان به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. ضریب اعتماد ترکیبی متغیرهای مرتبه بالاتر نیز قابلیت مدل و مولفه های آن را تایید می نماید و نقطه برش بالاتر از 7/0 را نشان می دهد: عدالت اجتماعی (907/0) ، یکپارچگی اجتماعی (884/0) ، شکوفایی اجتماعی (831/0) ، پذیرش اجتماعی (876/0) ، مشارکت اجتماعی (829/0) ، امنیت اجتماعی (806/0) ، بهزیستی ذهنی (954/0).
  اعتبار ممیز در سطح عامل و استفاده از شاخص فورنل و لارکر بیانگر آن است که بارعاملی عامل های مرتبه پایین که ریشه دوم AVE است از تمام ضرایب سطر و ستونی که در آن قرار گرفته بالاتر و بیانگر اعتبار ممیز مدل کلی است.
  کلیدواژگان: بهزیستی ذهنی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی
 • الهه دروگر، علی فتحی آشتیانی صفحات 151-166
  اعتیاد به بازی های آنلاین در حال تبدیل شدن به یک نگرانی اجتماعی در جوامع است بنابراین وجود ابزاری که بتواند فراشناخت های مرتبط به بازی های آنلاین را مورد سنجش قرار دهد ضروری می نماید. هدف از این پژوهش تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس فراشناخت بازی های آنلاین (MOG) است. مقیاس بر روی 251 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده بودند، به همراه پرسشنامه اعتیاد به اینترنت و مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی اجرا شد. برای بررسی اعتبار این مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی آن، از روش تحلیل عاملی تاییدی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. تحلیل عامل تاییدی وجود سه عامل اصلی شامل فراشناخت منفی راجع به غیرقابل کنترل بودن بازی های آنلاین، فراشناخت منفی راجع به خطرات بازی آنلاین و فراشناخت مثبت راجع به سودمندی بازی های آنلاین را مورد تایید قرارداد. ضریب آلفای کرونباخ برای فراشناخت مثبت. 89/0 و برای فراشناخت منفی راجع به غیرقابل کنترل بودن بازی آنلاین 84/0 و برای فراشناخت منفی مربوط به خطرات بازی های آنلاین 77/0 و برای کل آزمون 85/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل سه عاملی برای این پرسشنامه از برازش قابل قبولی برخوردار است. همچنین تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که مقیاس بازی های آنلاین از روایی پیش بین قابل قبول برای پیش بینی نمره اعتیاد به اینترنت برخوردار است.
  کلیدواژگان: فراشناخت مثبت، فراشناخت منفی، غیرقابل کنترل بودن، خطرناک بودن، بازی های آنلاین
 • نادر کریمیان، یوسف کریمی، بختیار ملکاری صفحات 167-190
  هدف
  هدف تحقیق حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اصالت در رابطه (AIRS) و بررسی رابطه اصالت رابطه و ترس از صمیمت با رضایت از رابطه افراد متاهل بود. این پرسشنامه دارای 37 ماده میباشد و سال 2006 توسط لوپز و رایس ساخته شد.
  روش
  جامعه مورد بررسی کارمندان متاهل شهر سنندج بودند. که از میان آنها و به روش خوشه ایچند مرحله ای نمونه ای به حجم 402 نفر (195 زن و 207 مرد) انتخاب گردید. داده های گردآوری شده با روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی، آلفای کرونباخ، همبستگی و رگرسیون چند متغیری در نرم افزار SPSS21 تحلیل شدند.
  یافته ها
  محاسبه پایایی به روش همسانی درونی و بازآزمایی انجام شد و ضرایب 773/0 و 812/0 به ترتیب برای آنها به دست آمد. از آزمون اصالت (وود و لینلی) به عنوان شاخص روایی ملاکی همزمان استفاده شد و همبستگی آن با مقیاس اصالت رابطه 69/0 بود. روایی صوری آزمون نیز توسط اساتید و دانشجویان روانشناسی و مشاوره تایید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مقیاس اصالت رابطه، دارای دو عامل می باشد: عدم مقبولیت فریب و پذیرش خطر خودافشایی. مطالعه دوم نشان داد هر دو خرده مقیاس اصالت در رابطه به همراه ترس از صمیمیت توان پیش بینی رضایت از رابطه افراد متاهل را دارا می باشند.
  نتیجه گیری
  در کل نتایج پژوهش نشان داد مقیاس اصالت در رابطه لوپز و رایس (2006) از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و دارای دو عامل می باشد و می تواند در تحقیقات بعدی در زمینه اصالت روابط و تحقیقات حوزه خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اصالت در رابطه، ترس از صمیمیت، رضایت از رابطه، پایایی، روایی
 • نرگس اکبری، محسن آیتی، علی زارع مقدم صفحات 191-216
  یادگیری مادام العمر شرط اساسی برای توسعه جوامع و سازمان هاست. یادگیری مادام العمر یکی از مهم ترین توانمندی هایی است که در جامعه اطلاعاتی امروز موردنیاز است و به عنوان هدف یادگیری در آموزش، جامعه و دولت موردتوجه قرار می گیرد. نظام آموزشی به عنوان تامین کننده اولین و مهم ترین عامل توسعه، یعنی نیروی انسانی، خود نیازمند برخورداری از یادگیرندگان مادام العمر است. در اختیار داشتن ابزار روا و پایا برای سنجش سواد یادگیری مادام العمر گامی مهم برای طرح ریزی پژوهش های مرتبط است؛ ازآنجاکه ابزاری برای سنجش سواد یادگیری مادام العمر در ایران وجود ندارد، هدف این پژوهش اعتباریابی نسخه ایرانی پرسشنامه 49 گویه های سواد یادگیری مادام العمر لی و تسای است. به منظور تعیین روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه ترجمه و به شش نفر از اعضای هیئت علمی در رشته علوم تربیتی مرتبط ارائه و پس از اعمال اصلاحات مورد تایید قرار گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی پیمایشی است، جامعه آماری برای این پژوهش کلیه معلمان دوره متوسطه دوم شهر بیرجند با حجم کل 500 نفر است که 300 نفر به عنوان نمونه به صورت خوشه ایانتخاب شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده ی این است که الگوی هشت عاملی برازش قابل قبولی با داده ها دارد (53/1- X2/DF، 964/0- CFI، 967/0- NFI، 06/0- RMSEA). همچنین ضرایب آلفای کرونباخ مولفه ها بین 78/0 تا 93/0 بود و روایی همگرا که نشان دهنده این است که پرسشنامه از پایایی و روایی همگرای قابل قبولی برخوردار است. بر اساس این نتایج می توان گفت که پرسشنامه سواد یادگیری مادام العمر ابزاری مناسب برای پژوهش های ایرانی می باشد.
  کلیدواژگان: سواد یادگیری مادام العمر، اعتبارسنجی ابزار، دبیران متوسطه
|
 • Pages 1-31
  The purpose of recent study was construction, investigating validity and reliability of the Language Development Scale of Children. Research method was descriptive, test making type. In first step, the Language Development Scale of Children was designed based on the theoretical and experimental foundations and developmental competences of children. 52 children (girls & boys) were selected by multi-stage cluster sampling method from Isfahan's nurseries, preschool centers and primary schools of 6 educational districts, then it was performed on them and the psychometric properties were measured. In second step 200 children were selected in the way of Cochran from these centers. To study reliability and validity of instrument the sample group completed the Language Development Scale of Children and Vineland Adaptive Behavior Scale. To investigating the reliability, Cronbach Alpha and for validity of instrument validity exploratory factor analysis method and criterion validity were used. Results showed the total internal consistency of the Language Development Scale of Children was 0. 98 and subscales internal consistency was 0. 96. The results of exploratory factor analysis method showed two factors model of the Language Development Scale of Children including, Receptive language subscale and Expressive language subscale. These two factors explained 54. 91 variance of the total scale. Also the correlation coefficient between the Language Development Scale of Children and Vineland Adaptive Behavior Scale was 0. 91, which indicated satisfactory criterion validity for the Language Development Scale of Children. Confirmatory the Language Development Scale of Isfahan's Children has appropriate reliability and validity for evaluating development of receptive and expressive language in children under 8 years old.
  Keywords: The Language Development Scale of Children, Language Development, Language Scale, Developmental Scale
 • Zabihollah Abbaspour, Feizolah Poursardar, Zahra Ghanbari, Shiva Shahuri, Afrooz Shadfar Pages 33-46
  Parent abuse, child-to-parent aggression and violence appear to be prevalent yet hidden phenomena. The main purpose of the present study was to present an account of the development and examine psychometric properties of Parent Abuse Scale (boy-mother) (APA-bm) including construct validity, convergent validity and internal consistency. The study was a correlational type. Third hundred and sixty four mothers of boy high school students and their child in Ahvaz, which selected through multistage-cluster random sampling. Mothers completed Parent Abuse Scale (boy-mother) and boys completed Child's Attitude toward Parents. The results of factor analysis using the principal components analysis and orthogonal rotation (varimax) showed three factors (emotional, financial and physical parent abuse). The convergent validity of Parent Abuse Scale (boy-mother) were supported by an expected pattern of correlation between the scale and Child's Attitude toward Parents. All correlation between the mean scores on Parent Abuse Scale (boy-mother) and Child's Attitude toward Parents were statistically significant (excluding physical parent abuse). coefficient’s Cronbach alpha were between 0/75 to 0/98. All correlations were statistically significant. The results of this study indicated that the present scale is a valid and reliable measure for evaluating parent abuse in Iranian sample.
  Keywords: parent abuse scale, reliability, Validity, psychometry
 • abbas taghizade, javad hatami, hashem fardanesh, omid noroozi Pages 47-63
  he purpose of this study was to investigate the factor structure, validity and reliability of the Community of Inquiry framework survey instrument. This research is a non-experimental research that has been done by descriptive-analytic method. The population of this study was all students enrolled in the web-based courses in the academic year of 1395-1396, a sample of 271 students selected by convenience sampling from a number of universities offering Web-based courses at the master's level and responded to the Arbaugh et al (2008). Community of Inquiry framework survey instrument. The results of exploratory factor analysis by the principal components method, confirmed three cognitive, social and educational presence factors. To assess the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used and the confirmatory factor analysis was used to determine its validity. The results showed that the questionnaire had an acceptable internal consistency and the Cronbach's alpha coefficients were between 89. 8 and 5. 96. Also, for determining the factor validity, a confirmatory factor analysis was used which results showed that the questionnaire appropriately fit with data. All of the fittest's goodness indicators confirm the model. As a result, it can be said that the translated version of Community of Inquiry framework survey instrument among Iranian learners is acceptable.
  Keywords: Presence, reliability, Factor Validity, the Community of Inquiry framework
 • mohsen jalali, rasol roshan, elnaz pourahmadi Pages 65-97
  Objective
  The aim of the present study was to assess the Psychometric properties of Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders amongst a sample of 10-17yers old children in iran
  Methods
  this experiment is a survey study. the subjects consisted of 890 10-17yers old children in Azarbaijan Sharghi، Golestan and Gilan who were chosen randomly according to multiple stage cluster sampeling metod and then were evaluated using YSR، SCARED، RCAMS and CDI. Finaly, data was analysed using descriptive statistic،pearson correlation coefficient،Alpha Cronbach coefficient and factor analysis.
  Results
  Results indicated that the SCARED and its 5 subscales have good internal consistency and test-retest reliability (with a 14 days interval). The result of exploratory factor analysis indicated a six-factor model in SCARED which confirmed by confirmatory factor analysis. Also The result of confirmatory factor analysis confirmed five subscale of original SCARED including “Panic Disorder”, “Generalized anxiety Disorder”, “Social anxiety Disorder”, “Separation anxiety Disorder” and “anxiety scool”.
  . furthermore The significant correlation of total score SCARED and its 5 subscales with total scors YSR، RCAMS and CDI supported the convergent validity. (p<0/01)
  Conclusion
  The Persian version of SCARED has satisfactory psychometric properties in Iranian child and is suitable to be used in educational, clinical and research domains.
  Keywords: Psychometric, reliability, Validity, Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders
 • sheida moradi, Shabnam Fani, fateme pourkhaghan Pages 99-112
  Structural equation modeling (SEM) is a powerful multivariate statistical approach for assessing complex relationships between latent variables in many human and behavioral sciences. A common challenge in estimating structural equation models, which is based on hypothesis testing, is the presence of missing data. Deleting subjects with missing values on each of items is the usual way of handling missing data, which leads to biased estimators and lose a considerable amount of sample information as the percentage of missing values increases. In estimating SEM with missing values, one can apply the full information maximum likelihood (FIML) approach that makes maximal use of all available data from every subject in the sample. In this paper, the performance of FIML is investigated under three missing value mechanisms, missing completely at random, missing at random, and missing not at random, in a simulation study. Two confirmatory factor analysis models are considered, where the data is generated under three mechanisms and the impact of two indexes, sample size (100, 500) and percentage of missing values (2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%), are evaluated based on the root mean square error of approximation (RMSEA) index. Results show that the performance of SEM using FIML approach is generally better than the performance of SEM without using this approach in terms of some goodness of fit index.
  Keywords: Structural Equation Modeling (SEM), Full Information Maximum Likelihood (FIML), Missing Completely at Random (MCAR), Missing at Random (MAR), Missing Not at Random (MNAR)
 • mehri sadat mousavi, bahjat yazdkhasti, alireza mohseni tabrizi Pages 113-150
  This article is devoted to designing a model for measuring the social dimensions of subjective well-being. To achieve this goal, availab and related theoretical foundations were studied to provide a proper understanding of this dimension and its indicators and references. Due to the conceptual ambiguity in this field at first different synonyms and definitions were studied. In order to achieve the social dimension of subjective well-being, in addition to studying the documents, interviews were conducted with experts working in this field and were used their views on the design of the model. Finally, six indicators were used to measure this dimension: Social Security, Social Justice, Social Acceptance, Social Integration, Social Actualization, Social Contribution, Social Coherence. Then the model was executed among 700 students in Tehran.
  After removing items with a total load of less than 0. 4, the following three conditions were established: 1. The factor loads of the items are all positive and consistent. 2. Factor loads of all items are more than 0. 4. 3. Factor loads obtained at a lower order are larger than the higher order. Finally, a questionnaire with 89 items was obtained for measuring the social dimension of mental well-being. For more explicit analysis of the model, the hidden variables were examined separately. The combined trust coefficient of higher order variables confirms the capability of the model and its components and shows a cutoff point higher than 0. 7:social justice (0. 907), social integration (0. 884), social flourishing (0. 831), Social acceptance (0. 876), social participation (0. 829), social security (0. 806), mental well-being (0. 954).
  Validity at factor level and using the Fornell and Larcker index indicate that the factor of the low-order factors, which is the root of the AVE, is higher than all the row and column coefficients in which it is positioned and represents the overall model's audit validity.
  Keywords: 'Subjective Well-Being, Social Security, Social Justice, Social Acceptance, Social Contribution
 • elahe Drogar, Ali Fathi Ashtiyani Pages 151-166
  metacognition related to online gaming. The purpose of this study is to determine the psychometric properties of the online meta-cognition scale (MOG). 251 students of Islamic Azad University of Mashhad, selected by multistage cluster sampling, were included in the Internet addiction inventory and the Hospital Anxiety and Depression Scale. Cronbach's alpha coefficient was used to verify the validity of this scale. Confirmatory factor analysis and hierarchical regression were used to determine its validity. Confirmatory factor analysis confirmed the existence of three main factors, including meta-cognition about the uncontrollability of online games, the negative metacognition of online gambling threats and the positive meta-cognition of the usefulness of online games. Cronbach's alpha coefficient for positive metacognition. 0. 89 and for negative metacognition about the uncontrollability of the online game 0. 84 and for the meta-cognitive negativity related to the dangers of online games 0. 77 and for the whole test was 0. 85. The results of the confirmatory factor analysis showed that the three-factor model for this questionnaire has an acceptable fit. Also, hierarchical regression analysis showed that the online gaming scale had an acceptable predictive validity to predict Internet addiction scores. Regarding the validity and reliability of this study, online gaming scales are a tool that can be used to measure the online metacognitive skills used by researchers, researchers and practitioners of education and research.
  Keywords: Metacognition, Negative metacognition, uncontrollability, danger, online games
 • nader karimian, yusef karimi, Bakhtyar Molkari Pages 167-190
  Introduction
  The aim of current study was to examine the psychometric properties of the Student Authenticity in relationship scale (AIRS) and examine the relationship between authenticity and fear of intimacy with relationship satisfaction. This scale has 37 items and has been made by Lopez and Rice in 2006.
  Method
  The study population comprised all married clerks in Sanandaj. 207 men and 197 women were selected by multistage cluster sampling method. Factor analysis, Cronbach’s alpha coefficient and Pearson correlation methods were used for Data analysis.
  Results
  Reliability of the (AIRS) by Cronbach's alpha coefficient was 0/773 and re-test coefficient was 0/812. Also, results from convergent validity indicated a significant relationship between (AIRS) and Wood and Linley Authenticity scale. Results from factor analysis showed the Authenticity in relationship scale (AIRS) measure two factors of unacceptability of deception and Intimate risk taking. The second study showed fear of intimacy, unacceptability of deception and Intimate risk taking can predict relation satisfaction.
  Conclusion
  Considering of results the Authenticity in relationship scale has an appropriate validity and reliability and it can be used in further researches on the authenticity in relationship and family field.

  Keywords: authenticity in relationship, fear of intimacy, relationship satisfaction, Validity, reliability
 • Narges Akbari, Mohsen Ayati, Ali Zare, Moghaddam Pages 191-216
  Lifelong learning is an essential prerequisite for the development of societies and organizations. Educational system, which is the provider of human resources as the first and the most important factor of development, needs lifelong learners. Possessing a valid and reliable instrument to measure this characteristic is an important step for planning the related research; therefore, the Since there is no tool for assessing lifelong learning literacy in Iran, the purpose of this study is to validate the Iranian version of the 49-year Li and Tsai Lifelong Learning Literacy Questionnaire. In order to determine the content and face validity the questionnaire was translated and it was given to six faculty members, and after the needed reforms, it was approved. The method of this study is a applied survey method. The statistical population of this study is all secondary school teachers in the city of Birjand with a total of 500 people, 300 of whom were selected as cluster samples. Confirmatory factor analysis indicates that the eight factors pattern fits well with the data. (X2/DF=1/53, CFI= 0/964, NFI= 0/967, RMSEA= 0/06). Cronbach's alpha coefficient of the components was between 0. 78 to 0. 93 which shows acceptable reliability. Based on these results, it can be said that lifelong learning literacy questionnaire is an appropriate instrument for Iranian Studies.
  Keywords: Literacy, lifelong learning, Validation questionnaire, Secondary Teachers