فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی - سال هفتاد و سوم شماره 2 (پیاپی 294، بهار 1397)
 • سال هفتاد و سوم شماره 2 (پیاپی 294، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • انگل شناسی و بیماری های انگلی
 • موسی توسلی، کوثر قنبرپور *، لعیا شمسی صفحات 135-139
  زمینه مطالعه: امروزه مقاومت کنه ها در برابر سموم شیمیایی به وضوح دیده می شود. بنابراین تحقیقات مستمر به دنبال جایگزین های بهتر برای آفت کش های شیمیایی فعلی است. در این میان، ترکیبات فعال گیاهان دارای خصوصیات حشره کشی، راه امیدوار کننده برای کنترل کنه ها و سایر بند پایان هستند.
  هدف
  هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تاثیر رقت های مختلف عصاره ی ماتریکاریا کامومیل بر مراحل نوزادی و بالغ کنه آرگاس پرسیکوس و تعیین میزان حساسیت آن در برابر عصاره ی این گیاه است.
  روش کار
  از روش غوطه ورسازی جهت تعیین اثر بخشی عصاره بر روی مراحل نوزاد و بالغ کنه آرگاس پرسیکوس استفاده گردید. برای این منظور گروه های بالغ با سه بار تکرار و گروه های نوزاد با دو بار تکرار در معرض سه رقت 5/0%، 2%، 8% عصاره بابونه قرار گرفتند. برای گروه شاهد از الکل60% درعصاره بابونه استفاده شد. عدم تحرک پس از برگرداندن آن ها به سطح پشتی معیار زنده یا مرده بودن کنه ها بود.
  نتایج
  عصاره گیاه مذکور در نوزاد کنه ها تاثیر ضد کنه ای قابل توجهی در مقایسه با گروه شاهد داشتندP<0. 05)). عصاره بابونه در رقت5/0% ، 60% کشندگی و در دیگر رقت ها 100% کشندگی داد. این در حالی است که در مورد کنه بالغ این تاثیر در هر دو عصاره 0% بود. نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه نشان داد عصاره این گیاه اثر کشندگی قابل توجهی روی نوزاد کنه داشته در حالی که علیه کنه بالغ آرگاس پرسیکوس هیچ اثر کشندگی گزارش نشد.
  کلیدواژگان: آرگاس پرسیکوس، عصاره ماتریکاریا کامومیل، کنه کش
 • زهرا تقی زاده، حمیدرضا شکرانی *، علی سوخته زاری، حسن نایب زاده صفحات 141-146
  زمینه مطالعه: توکسوپلاسما گوندی یک انگل داخل سلولی است که به طور گسترده در بین گوسفندان در سرتاسر جهان شایع است. آلودگی به این انگل می تواند مادرزادی یا اکتسابی باشد. توکسوپلاسموزیس مادرزادی در گوسفند بدنبال نخستین آلودگی در میش آبستن رخ می دهد و منجر به سقط جنین و مرده زایی و در نتیجه خسارات اقتصادی فراوان به صنعت پرورش گوسفند می شود.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی حضور DNA توکسوپلاسما گوندی در نمونه های مغزی بدست آمده از جنین میش های کشتارشده در شهرستان خرم آباد، غرب ایران انجام گردید.
  روش کار
  در مجموع 60 نمونه مغز جنین گوسفند جمع آوری گردید. جنین های مورد مطالعه در سه گروه سنی دسته بندی شدند (کمتر از 2 ماه، 4-2 ماه و بیشتر از 4 ماه). از هر نمونه g 50 درون هاون چینی هموژنیزه گردید. استخراج DNA با استفاده از کیت تجاری (MBST، ایران) انجام شد. از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) به منظور تکثیر توالی تکرارشونده (RE) توکسوپلاسما در نمونه های بافتی استفاده گردید. نمونه هایی که باند مورد انتظار (bp 529) را نشان دادند به عنوان نمونه مثبت در نظر گرفته شدند. نتایچ: توکسوپلاسما گوندی در 7/6% از جنینهای مورد مطالعه ردیابی شد. در هیچ یک از جنین های کمتر از 2 ماه آلودگی مشاهده نشد. بین آلودگی و سن جنین در گروه های سنی مختلف ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد (p=0. 30). نتیجه گیری نهایی: سطح بالای انتقال مادرزادی در بین جنین های مورد مطالعه، نشانگر آن است که توکسوپلاسما گوندی احتمالا به عنوان یکی از عوامل اصلی سقط جنین در گوسفندان این ناحیه مطرح است.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسما، جنین گوسفند، انتقال مادرزادی، توالی تکرارشونده (RE)، PCR
 • بهداشت خوراک دام، طیور و آبزیان
 • مریم شیخیان، حشمت الله خسروی نیا* ، سعید محمدزاده صفحات 147-153
  زمینه مطالعه: مواد فیتوژنیک از جمله افزودنی های غیر آنتی بیوتیکی برای جیره طیور هستند که احتمالا بخشی از تاثیر مثبت آنها بر عملکرد و سلامت طیور با تحریک ترشحات هضمی در کانال گوارش تحقق می یابد.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سطوح جیره ای پودر مرزه خوزستانی بر دستگاه گوارش، لیپیدهای کبد و خون در خروسهای بالغ بومی اصفهان اجرا شد.
  روش کار
  تعداد 36 قطعه خروس بالغ بومی اصفهان در سن 40 هفتگی در قفس های انفرادی تحت برنامه نوردهی 14 ساعت نور و 10 ساعت تاریکی نگهداری و با سه جیره حاوی سطوح صفر (گروه شاهد) ، 20 یا 40 گرم در کیلوگرم پودر مرزه خوزستانی در 12 تکرار برای مدت 10 هفته تغذیه شدند. در پایان آزمایش، همه خروس ها کشتار و صفات مربوط به کبد، وزن کیسه صفرا، غلظت کلسترول و بیلی روبین صفرا، pH دئودنوم، ایلیوم و سکوم و همچنین لیپیدهای خون (تری گلیسریدها، کلسترول تام، LDL و HDL کلسترول) ، لیپیدتام کبد و وزن نسبی پانکراس، دئودنوم، ایلیوم و سکوم اندازه گیری شد.
  نتایج
  pH سکوم برای خروس های تغذیه شده با جیره حاوی 40 گرم در کیلوگرم مرزه به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (05/0>P). افزودن 20 گرم در کیلوگرم پودر مرزه به جیره، درصد لیپیدتام در بافت کبد خروس را در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کاهش داد (05/0>P). نمره ارزیابی ظاهری سلامت کبد برای خروس های تغذیه شده با جیره حاوی سطح بالاتر پودر مرزه تفاوت معنی داری با گروه شاهد داشت (05/0>P). نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان داد که پودر گیاه مرزه خوزستانی خاصیت کلرنرژیک در خروس بالغ ندارد ولی باعث کاهش لیپید تام و افزایش سلامت کبد می شود.
  کلیدواژگان: مرزه خوزستانی، ترکیبات صفرا، لیپیدهای کبدی، خروس بالغ، خاصیت صفرا زایی
 • رضا اکرمی *، زید احمدی، مهشید شاملوفر، فرزانه حبیبی نوده، فاطمه صادقی اصل، نازنین زرینی، حسین چیت ساز صفحات 155-163
  زمینه مطالعه: جایگزنی مواد طبیعی بجای داروهای شیمیایی به منظور افزایش تولید و ایمنی.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی تجویز خوراکی عصاره زنجبیل بعنوان محرک ایمنی طبیعی بر برخی شاخص های رشد، خون، بیوشیمی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان بود.
  روش کار
  بدین منظور ماهیان با میانگین وزنی g 2/0±1/14 به روش خوراکی و با سطوح 5/0% و 1% عصاره هیدروالکلی زنجبیل به مدت 8 هفته تغذیه شدند. در پایان دوره تغذیه از ورید ساقه دمی ماهیان خونگیری شد. شاخص های رشد (وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت) ، خون (گلبول سفید، گلبول قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین، لنفوسیت، مونوست، نوتروفیل) ، بیوشیمی (پروتئین، آلبومین، کلسترول، تری گلیسرید، گلوکز، کورتیزول، آنزیم آلانین آمینوترانسفراز (ALT) ، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) ، لاکتات دهیدروژناز (LDH) ، آلکالین فسفاتاز (ALP) و ایمنی (لیزوزیم، ایمنوگلبولین کل، سوپراکسیددسموتاز، فعالیت مسیر جانبی کمپلمان) مورد سنجش قرار گرفتند. گروه شاهد نیز بدون استفاده از عصاره گیاهی و با شرایط یکسان با سایر تیمارها مورد آزمایش قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج مطالعه حاضر تفاوت معنی داری در شاخص های رشد، خون، بیوشیمی و آنزیم های سرمی بین تیمارهای حاوی عصاره زنجبیل در مقایسه با گروه شاهد نشان نداد (05/0<p). کمترین میزان کورتیزول بطور معنی داری در تیمار 5/0% عصاره زنجبیل بدست آمد (05/0>p). افزایش معنی داری در فعالیت لیزوزیم سرم در تیمار 5/0% عصاره زنجبیل مشاهده شد (05/0>p). نتیجه گیری نهایی: تجویز خوراکی عصاره زنجبیل در سطح 5/0% می تواند بعنوان محرک ایمنی طبیعی جهت بهبود پارامترهای رشد و ایمنی ماهی قزل آلا مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عصاره زنجبیل، رشد، متغیرهای خونی، ایمنی، قزلآلای رنگین کمان
 • بهداشت مواد غذایی
 • مژگان صادقی افراکتی *، ابوالفضل کامکار صفحات 165-171
  زمینه مطالعه: کاهش اثرات زیان بخش رادیکال های آزاد، در سامانه های غذایی و بیولوژیکی، توسط آنتی اکسیدان ها امری مهم تلقی می شود لذا تامین ذخایر آنتی اکسیدانی که بتواند بهداشت و ایمنی جامعه را دربر داشته باشد ضروری بنظر می رسد.
  هدف
  این تحقیق جهت بررسی اثر آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکالی عصاره های الکلی و آبی برگ انگور در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
  روش کار
  گیاه برگ انگور با استفاده از حلال های آب مقطر، اتانول و متانول عصاره گیری شد و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی با استفاده از روش های DPPH و بتاکاروتن لینولئیک اسید محاسبه شد و میزان ترکیبات فنولی تام و فلاوونوئید تام هم در مورد همه ی عصاره ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  میزان IC50 در آزمون DPPH به ترتیب در عصاره های آبی ، اتانولی و متانولی (μg/ml 714/0±90/71 ، 481/0±66/46 و 318/0±38/37) و % مهار رادیکال آزاد در آزمون بتاکاروتن لینولئیک اسید به ترتیب (84/1±51/86 ، 30/1±08/97و 27/1±20/88) بود و مقادیر BHT در آزمون DPPH برابر با μg/ml 000/0±58/13 و در آزمون لینولئیک اسید 62/0±56/94 بود. ترکیبات فنولی کل (mg/g 39/1±02/158 ، 55/1±60/ 201و 26/2±19/180) و ترکیبات فلاوونوئید کل (mg/g 64/1±16/37 ، 83/0±74/ 54 و 18/0±07/46) محاسبه شد. همانطور که مشاهده می شود در همه ی آزمون ها به ترتیب عصاره اتانولی و بعد عصاره متانولی و آبی بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی را به خود اختصاص دادند. نتیجه گیری نهایی: به نظر می رسد که عصاره اتانولی برگ انگور می تواند به عنوان یک منبع آنتی اکسیدان طبیعی و ارزان قیمت در صنعت غذایی مورد توجه قرار گیرد
  کلیدواژگان: عصاره برگ انگور، آنتی اکسیدان، بتاکاروتن، لینولئیک اسید، فلاوونوئید
 • بهداشت و بیماری های آبزیان
 • صمد بهرامی باباحیدری، سعید کیوان شکوه* ، سالار درافشان، سیدعلی جوهری صفحات 173-180
  زمینه مطالعه: القای تریپلوییدی که از آن برای تولید ماهیان عقیم استفاده می شود در تکثیر و پرورش ماهیان رواج و گسترش زیادی یافته است و می تواند منجر به تغییراتی در ویژگی های فیزیولوژیک ماهی شود.
  هدف
  تاثیر القاء تریپلوییدی به وسیله شوک دمایی بر شاخص های رشد و ترکیب اسیدهای آمینه قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss).
  روش کار
  این آزمایش در قالب سه تیمار، شاهد، شاهد فیزیکی و تریپلویید طراحی شد. برای این کار از 8 مولد ماده با میانگین وزن g 246±1600 و 6 مولد نر با میانگین وزن g 186±1393، 4 ساله استفاده گردید. برای القای تریپلوییدی از شوک دمایی استفاده شد. بعد از تخم گشایی و جذب کیسه زرده غذای بیومار معادل 7 ٪ وزن بدن و در 12 نوبت در روز برای تغذیه لاروها به مدت 38 روز مورد استفاده قرار گرفت. تعیین درصد القای تریپلوییدی از طریق تهیه گسترش خونی در پایان صورت گرفت.
  نتایج
  در ماهیان گروه تریپلویید درصد القای تریپلوییدی 1/87 بود. بین سایر شاخص های رشد و تغذیه بین دو گروه شاهد و تریپلویید اختلاف معنی دار دیده شد (05/0>p). از نظر بازماندگی بین سه گروه اختلاف معنی دار وجود نداشت (05/0<p). مقدار ایزولوسین و پرولین در گروه تریپلویید افزایش ولی مقادیر لایزین و آرژنین کاهش یافت (05/0>p). بین درصد اسیدهای آمینه در دو گروه شاهد و شاهد فیزیکی اختلاف معنی داری دیده نشد (05/0<p). نتیجه گیری نهایی: القای تریپلوییدی می تواند منجر به تغییرات معنی دار در رشد و ترکیب اسیدهای آمینه در قزل آلای رنگین کمان گردد.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، تریپلوییدی، ترکیب اسیدهای آمینه
 • سید صمد حسینی *، مجتبی علیشاهی، کورش امینی، محمدرضا عباسپور، مسعود قربانپور، تکاور محمدیان صفحات 181-190
  زمینه مطالعه: در آبزی پروری رشد سریع، کارایی مناسب تغذیه و افزایش مقاومت در برابر بیماری ها بسیار مطلوب است. یکی از راهکارهای مناسب برای بهبود شاخص های رشد و مقاومت ماهی استفاده از باکتری های پروبیوتیکی است.
  هدف
  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثر پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس بولگاریکوس ریزپوشانی شده با نانوذرات آلژینات/کیتوزان بر رشد و کارایی تغذیه در فیل ماهی جوان (Huso huso) انجام گرفت.
  روش کار
  این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب چهار گروه تیمار و یک گروه شاهد هرکدام با سه تکرار صورت پذیرفت، برای این منظور تعداد 375 قطعه فیل ماهی با میانگین وزنی gr8/2±2/27 در پنج گروه تقسیم شدند. تیمار های آزمایشی شامل: T1 با غذای حاوی آلژینات/کیتوزان بدون باکتری، T2 با غذای حاوی باکتری ریزپوشانی شده به روش امولسیون، T3 با غذای حاوی باکتری ریزپوشانی شده به روش ژلاسیون یونی، T4 با غذای حاوی باکتری بدون پوشش و گروه شاهد با غذای پایه تغذیه شدند. ماهیان روزانه به میزان 3 % وزن بدن تغذیه شدند.
  نتایج
  نتایج نشان دادند که حداکثرمقدار ضریب تبدیل غذایی (FCR) در T3 (11/0±64/1) و کمترین آن درT4 (06/0±14/1) بود. T4 در شاخص های SGR، PER، FER، در روز 30 و 60 دارای بهترین عملکرد نسبت به سایر تیمارها بود. نتیجه گیری نهایی: براساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که عملکرد رشد در تیمارهایی که کیتوزان و آلژینات به عنوان پوشش حضور داشتند نسبت به تیمار لاکتوباسیلوس بدون پوشش پایین تر بود.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، ریزپوشانی، فیل ماهی، شاخصهای رشد
 • بهداشت و بیماری های دام های بزرگ
 • علی اصغر چالمه *، مهرداد پورجعفر، سعید نظیفی، سید محمد مهدی حیدری، علی علیپور، ایمان سعادت اختر، محمدحسین نورانی زاده، وحید رضا خوشرونژاد صفحات 191-197
  زمینه مطالعه: نژادهای مختلف اسب دارای پروفایل متابولیکی مختص به خود می باشند که اطلاعات مربوط به این پروفایل نشان دهنده وضعیت سلامت آن هاست.
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، معرفی پروفایل متابولیک اسب های نژاد دره شوری و بررسی ارتباط آن ها با یکدیگر است.
  روش کار
  نمونه های خون از 56 راس اسب دره شوری (5 تا 7 ساله) شامل26 راس مادیان غیر باردار و غیر شیرده و 30 راس نریان اخذ شد و در سرم آن ها گلوکز، انسولین، بتا هیدروکسی بوتیریک اسید، اسیدهای چرب غیر استریفه، کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئین های با چگالی بالا، کم و خیلی کم سنجیده شد.
  نتایج
  غلظت سرمی بتا هیدروکسی بوتیریک اسید به طور معنی داری در نریان ها بالاتر از مادیان ها بود. سایر شاخصه های متابولیکی سرم فاقد تفاوت معنی دار بین دو گروه مورد مطالعه بودند. ارتباط منفی و غیر معنی داری بین انسولین و گلوکز در هر دو جنس از اسب های دره شوری مشاهده شد. انسولین رابطه ای منفی با کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئین های با چگالی بالا، کم و خیلی کم در دو گروه مورد مطالعه داشت. ارتباط منفی بین گلوکز با کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئین های با چگالی بالا، کم و خیلی کم در مادیان ها و نریان هامشاهده شد. نتیجه گیری نهایی: نتایج مطالعه حاضر الگویی از مقادیر فیزیولوژیک پروفایل متابولیک نریان ها و مادیان های دره شوری غیر باردار را نشان داد که در نظر گرفتن این مقادیر، ممکن است دامپزشکان را در ارزیابی و شناسایی اختلالات متابولیکی اسب های دره شوری یاری دهد. هر چند که قرارگیری اسب های دره شوری در شرایط متفاوت فصلی، سنی، مدیریتی، تغذیه ای و فیزیولوژیک ممکن است این مقادیر را دستخوش تغییراتی نماید که در نظر داشتن شرایط مذکور در ارزیابی پروفایل متابولیک آن ها حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: پروفایل متابولیک، مقادیر پایه، همبستگی، اسب دره شوری
 • بهداشت و بیماری های پرندگان
 • آیدین عزیزپور* ، حسین گودرزی، سعید چرخکار، رضا ممیز، محمدحسن حبل الورید، پیمان بیژن زاد صفحات 199-207
  زمینه مطالعه: علی رغم اینکه ویروس آنفلوانزای تحت تیپ H9N2 و باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) به تنهایی قادر به ایجاد جراحات هیستوپاتولوژیک در پرندگان عفونی هستند. اما تا به حال، مطالعه ای در خصوص جراحات بافتی ناشی از این عوامل بیماریزا به صورت همزمان در جوجه های عاری از عوامل بیماریزای خاص (SPF) انجام نشده است.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی نوع، شدت و میزان جراحات بافتی عفونت همزمان ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپH9N2 و باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های SPF می باشد.
  روش کار
  تعداد 60 قطعه جوجه SPF نژاد لگهورن یک روزه به صورت تصادفی در سه گروه بیست تایی تقسیم شدند. سپس در سن 21 روزگی، جوجه های گروه اول فقط با ویروس آنفلوانزا و جوجه های گروه دوم با ویروس آنفلوانزا و باکتری ORT به طور همزمان تلقیح شدند و گروه سوم بعنوان کنترل PBS دریافت کردند. در روزهای 2 تا 16 پس از تلقیح، سه پرنده از هر گروه به صورت تصادفی انتخاب و مورد کالبدگشایی قرار گرفتند. نمونه های بافتی از نای، ریه ، کبد، کلیه، بورس فابریسیوس، تیموس، طحال و لوزه های سکومی جهت مطالعه هیستوپاتولوژی اخذ گردید و پس از آماده سازی و تهیه مقاطع بافتی به ضخامت های 6-5 میکرونی با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند.
  نتایج
  شدت جراحات هیستوپاتولوژی در جوجه های گروه دوم نسبت به گروه اول بیشتر بود. هیچ گونه تغییرات بافتی در گروه کنترل مشاهده نشد. نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه نشان داد در جوجه های عفونی شده به طور همزمان با تحت تیپ H9N2 ویروس آنفلوانزا و باکتری ORT، جراحات هیستوپاتولوژی ناشی از ویروس آنفلوانزا تشدید می یابد.
  کلیدواژگان: ویروس آنفلوانزای پرندگان، ORT، جراحات هیستوپاتولوژی، جوجه هایSPF
 • تکنیک های تصویربرداری تشخیصی
 • رضا آویزه* ، علیرضا غدیری، امیر مسعود حاجی پور صفحات 209-216
  زمینه مطالعه: آماده سازی روده ها پیش از انجام تصویربرداری با اشعه ایکس برای نیل به یک تشخیص صحیح الزامی است.
  هدف
  این مطالعه به منظور مقایسه اثرات سنا و پلی اتیلن گلیکول در آماده سازی روده سگ ها پیش از رادیوگرافی از محوطه شکمی صورت گرفت.
  روش کار
  شش قلاده سگ بالغ سالم از نژاد مخلوط، از هر دو جنس به فاصله سه هفته یکی از دو دوز g 4 و 8 به ازای هر کیلوگرم پلی اتیلن گلیکول و یا mg 20 به ازای هر کیلوگرم سنا را از طریق لوله معدی دریافت کردند. از حدود 12 ساعت قبل از تجویز داروها به سگ ها غذا داده نشد. رادیوگراف های استاندارد توسط رادیولوژیست غیر مطلع از نوع رژیم آماده سازی، بررسی و وجود مدفوع و گاز در کولون و راست روده، رادیواپسیته مدفوع و کیفیت رادیوگراف ها جهت تشخیص، با یک معیار از صفر تا سه (صفر = نامناسب تا سه = عالی) امتیازبندی شد.
  نتایج
  هر دو دوز پلی اتیلن گلیکول و سنا امتیاز آماده سازی روده در سگ ها را به شکل معنی داری بهبود بخشیدند (05/0>p). هیچ گونه اختلاف معنی داری بین سه گروه از نظر امتیاز آماده سازی کولون، رادیواپسیته مدفوع و کیفیت رادیوگراف ها وجود نداشت (05/0≤p). پلی اتیلن گلیکول با دوز g 8 به ازای هر کیلوگرم در مقایسه با دوز g 4 به ازای هر کیلوگرم به شکل معنی داری حضور مدفوع در راست روده را کاهش داد (05/0>p). هم چنین از نظر بالینی و عوارض جانبی داروها، سگ های سه گروه تفاوتی نداشتند. نتیجه گیری نهایی: چنین می توان نتیجه گرفت که استفاده از پلی اتیلن گلیکول با دوز g 8 به ازای هر کیلوگرم و سنا برای آماده سازی روده در سگ ها بی خطر و موثر بوده و به خوبی توسط سگ ها تحمل می شود.
  کلیدواژگان: سنا، پلیاتیلن گلیکول، آمادهسازی روده، رادیوگرافی، سگ
 • سارنگ سروری *، محمد ملازم، امیر رستمی، زهرا فردوسی زاده، روشنک مختاری صفحات 217-222
  زمینه مطالعه: بیماری های متابولیک استخوانی از بیماری های شایع در بین خزندگانی است که به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند. تشخیص به موقع این بیماری ها در ایگوانا نقش مهمی در اقدام درمانی به هنگام و جلوگیری از عوارض غیر قابل برگشت آن ها خواهد داشت. از آنجا که بیماری های متابولیک استخوانی سبب کاهش دانسیته استخوان ها می شوند، فرض بر این است سی تی اسکن می تواند به عنوان یک روش مناسب برای تشخیص زودهنگام تغییرات ایجاد شده در تراکم استخوان استفاده شود.
  هدف
  این طرح با هدف ارائه محدوده عدد هانسفیلد استخوان ترابکولار و کورتیکال مهره های سینه ای و کمری با استفاده از سی تی اسکن در ایگوانای سبز سالم انجام شد که می تواند به عنوان رفرانس استفاده شود.
  روش کار
  تعداد 12 عدد ایگوآنای سبز سالم تهیه شد و با توجه به طول بدن به سه گروه تقسیم شدند. در مورد هر ایگوآنا اطلاعات کامل نحوه نگهداری و تغذیه در پرسشنامه هایی به همین منظور ثبت گردید. رادیو گراف های جانبی و پشتی- شکمی با استفاده از دستگاه رادیولوژی دیجیتال به منظور اطمینان از سلامت سیستم اسکلتی از هر ایگوآنا تهیه شد. برای اخذ سی تی اسکن حیوان به روش قنداق پیچ مقید شد. پس از اخذ توپوگرام، با کمک پروتکل استئو، تصاویر مقطعی با انتخاب تصادفی مهره های سینه ای و کمری گرفته می شد و ارزیابی دانسیته مهره ها بر روی تصاویر گرفته شده توسط نرم افزار پزشکی Syngo MMWP VE40A انجام شد. سپس آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفت.
  نتایج
  بر اساس نتایج این تحقیق، محدوده عدد هانسفیلد استخوان ترابکولار و کورتیکال مهره های سینه ای و کمری با توجه به طول بدن در ایگوانای سبز سالم ارائه شد. از آنجایی که تراکم استخوان کورتیکال مهره های کمری در هر سه گروه با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری داشتند و تنها متغیر طول بدن بر تراکم استخوان کورتیکال مهره های کمری تاثیر گذار بود. نتیجه گیری نهایی: از این پس می توان از استخوان کورتیکال مهره های کمری به عنوان رفرانس برای بررسی تغییرات زود هنگام دانسیته استخوانی در ایگواناهای ارجاعی استفاده کرد. سی تی اسکن می تواند یک جایگزین عالی برای تشخیص زود هنگام بیماری های متابولیک استخوانی در ایگواناهای سبز خانگی باشد.
  کلیدواژگان: ایگوانای سبز، بیماری های متابولیک استخوانی، سی تی اسکن، دانسیتومتری، استخوان
 • علیرضا غدیری *، بهمن مصلی نژاد، نسترن اکبری صفحات 223-229
  زمینه مطالعه: دمای محیط تاثیر مهمی بر عملکرد غده تیروئید دارد. با اولتراسونوگرافی و اندازه گیری هورمون های T3 و T4 می توان غده تیروئید را بررسی کرد.
  هدف
  هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی یافته های اولتراسونوگرافی غده تیروئید و هورمون های T3 و T4 در دو فصل سرد (بهمن) و گرم (تیر) در گربه های سالم بود.
  روش کار
  تحقیق روی 30 قلاده گربه بالغ بومی سالم انجام گرفت. هورمون های تیروئیدی مشتمل بر T3 و T4 قبل از انجام اولتراسونوگرافی در هر گربه اندازه گیری شدند. پس از یافتن تیروئید، اکوژنسیته، طول، عرض و ارتفاع هر کدام از لوب های چپ و راست اندازه گیری شدند.
  نتایج
  هر دو لوب تیروئید، در هر سمت، قابل اسکن و متقارن بود. شکل غده تیروئید در اسکن طولی یا ساجیتال، دوکی شکل و کشیده و در اسکن عرضی، بیضی یا مثلثی شکل بود. پارانشیم تیروئید دارای اکوژنیسیته یکنواخت بود. اکوژنیسیته غده تیروئید نسبت به عضلات گردن بیشتر بود و در دو فصل سرد و گرم تفاوت را نشان نداد. ابعاد و حجم غده در فصل سرد کمی بزرگ تر از گرم بود. اندازه عرض و حجم غده تیروئید، در فصل سرد به طور معنی داری بیشتر از فصل گرم بود (05/0>p) ، اما در مورد طول و عمق، در دو فصل سرد و گرم تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0<p). میانگین طول، عرض، ارتفاع و حجم، در محدوده طبیعی گربه با وزن مشابه بودند. میانگین کل (هر دو لوب در دو فصل) طول، عرض، ارتفاع (mm) و حجم (3cm) برای هر دو لوب به ترتیب 2/17، 6/2، 7/2 و 07/0 بودند. همچنین تفاوت معنی داری بین مقدار هورمون T3 و T4 در فصل گرم و سرد دیده شد، به نحوی که غلظت هورمون های تیروئیدی در فصل سرد بیشتر از فصل گرم بود (05/0>p). نتیجه گیری نهایی: به نظر می رسد که کاهش دمای هوا، تاثیر فوق العاده ای در افزایش اندازه غده تیروئید و میزان هورمون های تیروئیدی در گربه های بالغ بومی در شهرستان اهواز داشته باشد که این اثر را می توان با توجه به تاثیر سرما در افزایش متابولیسم بدن و عملکرد غده تیروئید توجیه نمود.
  کلیدواژگان: اولتراسونوگرافی، غده، تیروئید، هورمون های T3 و T4، گربه
 • علوم پایه
 • نیما مساوات *، محمد چمنی، فرهاد فرودی، علی اصغر صادقی صفحات 231-241
  زمینه مطالعه: بتائین مشتق تری متیله‏ای ازآمینواسیدگلایسین است که در بدن بسیاری از جانوران یافت می‏شود.
  هدف
  این پژوهش به منظور تعیین اثر افزودن مکمل بتائین در جیره بر بیان ژن و فعالیت آنزیم های لیپوژنیک و لیپیدهای سرم و کبد در جوجه های گوشتی انجام شد.
  روش کار
  در مجموع 320 قطعه جوجه گوشتی (راس 308) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار، با جیره‎های آزمایشی که شامل تیمار شاهد، بدون مصرف مکمل بتائین، و تیمارهای دوم، سوم و چهارم که به ترتیب شامل 05/0، 08/0 و 11/0٪ بتائین هیدروکلراید بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  افزودن بتائین به جیره اثر معنی‎داری بر بیان ژن لیپوپروتئین لیپاز و فعالیت آنزیم های استیل کوآنزیم A کربوکسیلاز و فتی اسید سینتاز نداشت (0. 05<p). افزودن مکمل بتائین سبب کاهش معنی دار کلسترول و تری آسیل گلیسرول در کبد جوجه های تیمار چهارم (حاوی 08/0٪ بتائین هیدروکلراید) نسبت به گروه شاهد گردید (0. 05>p). نتیجه ‏گیری نهایی: به طور کلی نتایج نشان داد که بیان ژن لیپوپروتئین لیپاز و فعالیت آنزیم های استیل‏کوآنزیم A کربوکسیلاز و فتی‎اسیدسینتاز در جوجه های گوشتی، کمتر زیر تاثیر افزودن بتائین به جیره قرار می‏گیرد.
  کلیدواژگان: بتائین، لیپیدهای خون، آنزیم‏های لیپوژنیک، لیپیدهای کبد، بیان ژن
 • قاسم اکبری ، سیامک کاظمی درآبادی، مسعود ادیب مرادی *، داوود کیانی فرد صفحات 243-249
  زمینه مطالعه: نهان‏ بیضگی نقصی در فرود یک یا هر دو بیضه به درون کیسه اسکرتوم است.
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر توصیف ساختار آناتومیکی و بافت‏ شناسی بیضه داخل مغابنی در الاغ بالای 7 سال بود.
  روش
  کار: در این مطالعه بعد از بررسی 59 الاغ، سه راس با نهان‏ بیضگی داخل مغابنی یک‏طرفه شناسایی شدند. پس از آسان‏کشی آن ها، بیضه‏ ها از بدن بیرون آورده شده و مورد بررسی بیومتریک قرار گرفتند. سپس نمونه‏ ها با فرمالین ده درصد تثبیت و پس از تهیه مقاطع، با استفاده از هماتوکسین-ائوزین و PAS رنگ‏آمیزی شده و زیر میکروسکوپ نوری بررسی شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که بیضه ‏های داخل مغابنی سفت و فاقد اپیدیدیم مشخص بوده و در مقایسه با بیضه‏ های داخل اسکروتومی اندازه و وزن کمتری دارند. تفاوت در وزن بیضه‏ ها داخل مغابنی نسبت به بیضه ‏های دیگر از نظر آماری معنی دار بود (05/0>p).  لوله ‏های اسپرم‏ساز شکل طبیعی خود را از دست داده بودند و حفره داخلی لوله‏ ها فاقد سلول‏ های زایگر بوده و تنها تعداد محدودی سلول سرتولی دیده شد. لوله‏ های باقی‏مانده تنها در بخش مدیاستن بافت بیضه قابل مشاهده بود و بخش ‏های قشری و نواحی زیر کپسول فاقد لوله ‏ها بودند و توسط بافت هم بند سست پرعروق اشغال شده بودند. نتیجه ‏گیری نهایی: نتایج نشان‏ دهنده این است که بیضه داخل مغابنی در الاغ با سن بالا ساختار طبیعی خود را کاملا از دست داده و بیشتر حاوی بافت هم بندی و عروق خونی می ‏باشد
  کلیدواژگان: آناتومی، بافت شناسی، الاغ، بیضه، نهان‏ بیضگی
 • میکروبشناسی و ایمنی شناسی
 • سعید طباطبایی، غلامرضا نیکبخت بروجنی *، مجید تبیانیان، خلیل زینل، سید امیر حسین جلالی صفحات 251-257
  زمینه مطالعه: اسهال یکی از بیماری های شایع و مهمترین عامل مرگ و میر و تاخیر رشد در گوساله های زیر یک ماه است. در بین سویه های اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک که مسبب اسهال در گوساله های یک تا هفت روزه هستند، سویه های واجد فیمبریه F5 اهمیت زیادی دارند. بخش FanC فیمبریهF5 نقش اساسی در اتصال باکتری به یاخته های روده و آغاز بیماری داشته و پادتن های تولید شده بر علیه آن اثر حفاظتی دارند.
  هدف
  ساخت و ارزیابی بیان پروتئین نوترکیب FanC اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک مرتبط با اسهال گوساله.
  روش کار
  در این مطالعه پلاسمید پروکاریوتی pET-28a حاوی قسمت fanC فیمبریه F5 طراحی و ساخته شد و تولید پروتئین حاصل از پلاسمید طراحی شده در باکتری (DE3) ا BL21 اثبات رسید.
  نتایج
  حاصل این تحقیق ساخت پلاسمید پروکاریوتی pET-28a حامل ژن FanC و تهیه پروتئین خالص آن پس از بیان ژن در باکتری (DE3) اBL21 بود که با روش های تعیین توالی و وسترن بلاتینگ به اثبات رسید. نتیجه گیری نهایی: پروتئین FanC و سویه باکتری نوترکیب تولید شده را می توان در آزمون های تشخیصی و همچنین طراحی و تولید واکسن کلی باسیلوز گوساله به کار برد.
  کلیدواژگان: کلونینگ، پروتئین نوترکیب FanC، اشریشیا کلی، انتروتوکسیژنیک، گاو
|
 • Mousa Tavassoli, Kosar Ghanbarpoor *, Laya Shamsi Pages 135-139
  BACKGROUND
  Today ticks usually develop resistance to pesticides, it is therefore necessary to search for alternatives to those currently available. In the meantime the active principles of plants with acaricidal properties are a promising alternative for the control of ticks and other arthropods.
  OBJECTIVES
  The main aim of this work was evaluation of the effect of Matricaria Chamommila extract on larval and adult stages and mortality rate of Argas persicus and determination of the tick sensitivity to this plant extract.
  METHODS
  In this study immersion method was used in order to
  determine of efficacy of extract on larval stage and mortality of ticks. To determine the lethal concentration, 3 suspensions 8%,2%,0.5% and 60% ethanol as control group was used from this extract. Tick immobility after turning them on their back was used as a viable or non-viable criterion.
  RESULTS
  This extract showed considerable pesticide effects in comparison with control group (p<0.05%).
  Mentioned extract showed 60% mortality in 0.5 % concentration and 100% mortality in other used concentrations while the effect of extract was 0% in adult ticks.
  CONCLUSIONS
  Our result showed that extract of Chamomile has considerable pesticide effect on larval stage of Argas, while against adult tick has no effect.
  Keywords: Argas persicus, Matricaria chamomile extract, Acaricide
 • Zahra Taghizadeh, Hamidreza Shokrani *, Ali Sookhtehzari, Hassan Nayebzadeh Pages 141-146
  BACKGROUNDS
  Toxoplasma gondii is an intracellular parasite, which is widely prevalent in sheep throughout the world. Parasite infection can occur pre- or post-natally. Congenital ovine toxoplasmosis occurs following a primary infection in a pregnant ewe and leads to abortion and stillbirth of the fetus causing important economical losses to sheep industry.
  OBJECTIVES
  The present study was conducted to evaluate the presence of T. gondii DNA in brain samples from fetuses of slaughtered ewes in Khorramabad, west of Iran.
  METHODS
  In total, 60 brain samples of ovine fetuses were collected. Examined fetuses were categorized in three age groups (4 months). Fifty grams of each sample was homogenized by mortar and pestle. DNA extraction was performed using a DNA isolation kit (MBST, Iran). A polymerase chain reaction (PCR) which targets the repeated element (RE) of the organism was used for tissue samples. Brain samples were considered T. gondii-positive if the expected band size (529 bp) appeared.
  RESULTS
  T. gondii was detected in 4 out of 60 (6·7%) examined fetuses. No case was recorded in the age group
  Keywords: Toxoplasma, Sheep fetus, congenital transmission, repeated element (RE), PCR
 • Maryam Sheikhan, Heshmatollah Khosravinia *, Saeid Mohammadzadeh Pages 147-153
  BACKGROUND
  Phytogenic products are considered as nonantibiotic feed additive which may exert their possible appreciate effects on poultry performance and health through stimulated digestive secretions.
  OBJECTIVES
  This study was conducted to examine the effect of dietary Satureja khuzistanica powder (SKP) on pH of intestine contents, bile secretion and composition, and liver as well as blood lipids in Isfahan native breeder cocks.
  METHODS
  Thirty-six 40-wk-old Isfahan native breeder cocks were individually caged and randomly allotted to three groups of 12 birds each and fed with diets containing 0 (control), 20 or 40 g/kg SKP for 10 weeks. At the end of experimental period all birds were killed and used for data collection on dry weight and pH of intestine segments, liver, bile and blood variables.
  RESULTS
  Mean pH value in ceca contents was lower in the birds received diets containing 40 g/kg SKP compared with control cocks (P>0.05). Addition of SKP in diet at 20 g/kg significantly decreased liver lipids compared with the birds fed on control diet and the diet containing 40 g/ kg (P<0.05). Liver score based on external appraisal of the organ was improved in the cocks fed with SKP-supplemented diets compared with control birds (P <0.05).
  CONCLUSIONS
  It was concluded that supplementation of diet with SKP could improve liver health and function in breeder cocks through reduced total lipids accumulation in liver. However, SKP does not exert cholinergic effect in cocks.
  Keywords: Satureja khuzistanica, bile composition, liver lipids, cock, cholinergic effect
 • Reza Akrami *, Zeid Ahmadi, Mahshid Shamloo, Farzaneh ahaabibi Nodeh, Fatemah Sadeghi Asl, Nazanin Zarrini, Hosein Chitsaz Pages 155-163
  BACKGROUND
  Replacement of natural materials with synthetic drugs in order to increase production and safety.
  OBJECTIVE
  The purpose of this study was to investigate the effect of feed supplemented with ginger (Zingiber officinale) extract on the growth, biochemical and hemato-immunological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).
  METHODS
  Fish with an average body weight 14.1±0.2 g were fed diet for 8 weeks with 0.5% and 1% ginger extract and with unsupplemented commercial diet as the control. Blood samples were collected from caudal vein from apparently healthy fish at the end of trial. Growth (weight gain, specific growth ratio and condition factor), hematological (RBC,WBC, Hb, Hct, monocyte, lymphocyte and neutrophil), Biochemical (glucose, total protein, triglycerides, cholesterol, albumin, AST, ALT, LDH and ALP) and immunological (lysozym activity, ACH50,IgM, and SOD) parameters were determined.
  RESULTS
  The results showed that there were no significant differences (p>0.05) in growth, hematological, biochemical and metabolic enzymes between fish fed control and ginger extract supplementation. The lowest level of cortisol was observed in 0.5% ginger extract (p<0.05). Lysozyme activity was significantly increased in 0.5% ginger extract fed fish (p<0.05).
  CONCLUSIONS
  The results suggest that by using 0.5% ginger extract there will be an improvement in growth and immune function of rainbow trout
  Keywords: Ginger (Zingiber officinale) extract, Growth, Blood variable, Immune Response, rainbow trout
 • Mozhgan Sadeghi afrakati *, Abolfazl Kamkar Pages 165-171
  BACKGROUND
  Reducing the detrimental effects of free radicals, in biological and food systems by antioxidants is important, thus providing antioxidants is necessary in community health and food safety.
  OBJECTIVES
  The aim of the present study was to determine antioxidant and antiradical activity of alcoholic and aqueous extract of Grape leaves in vitro.
  METHODS
  Grape leaves were extracted using the solvents: distilled water, ethanol and methanol and the antioxidant activities were measured by DPPH, β-carotene-linoleic acid, total phenolic compounds and total flavonoid compounds assays.
  RESULTS
  IC50 for DPPH radical-scavenging activity in water, ethanol and methanol extracts were (71.90±0.714, 37.38±0.318 and 46.66±0.481µg/ml) and also the percentage of inhibition free radicals in  β-carotene-linoleic acid were (86.51±1.84, 97.08±1.30 and 88.20±1.27).
  These parameters for BHT in DPPH
  test and β-carotene linoleic acid test
  are 13.58±0.000 µg/ml and 94.56±0.62 %. Total phenolic compounds and
  flavonoid compounds were calculated (158.02±1.39, 201.60±1.55 and 180.19±2.26
  mg/g) and (37/16±1.64, 54.74±0.83 and 46.07±0.18 mg/g ). According to the
  results in this study, the highest radical scavenging effect was observed in
  ethanol, then methanol extract and water extract had the lowest activity.
  CONCLUSIONS
  It seems the ethanolic extract could be considered as a cheap, easily
  accessible and potential source of natural antioxidants for food and
  pharmaceutical purposes
  Keywords: Grape Leaf Extract-Anti Oxidant- ?-Carotene Linoleic Acid- Flavonoid
 • Samad Bahrami Babaheydari, Saeed Keyvanshokooh *, Salar Dorafshan, Seyed Ali Johari Pages 173-180
  BACKGROUND
  The induction of triploidy is an effective strategy for the production of sterile fish for aquaculture and has usually been reported to be accompanied by modifications in physiological characteristics.
  OBJECTIVES
  The aim of this study was to assess the effects of triploidy induction on growth performance and amino acid profiles in rainbow trout.
  METHODS
  Eight female (total weight 1600 ± 246 g) and six male (total weight 1393 ± 186 g) four-year-old healthy rainbow trout were used in this study. Triploidy was inducted through the application of heat shock of 28 ºC for 10 min to eggs 10 min post fertilization in an aquarium equipped with a heater. During the 38 days of rearing period, the fish were fed a rainbow trout commercial diet (BioMar, France) 12 times a day at the rate of 7% of their body weight. Fish ploidy level was determined by erythrocyte size measurement.
  RESULTS
  Based on red blood cell analysis, the overall triploidization success level was 87.1%. Growth performance was significantly higher in diploids as compared to triploids (p<0.05). The levels of non essential amino acids increased and the levels of essential amino acids decreased as an effect of triploidy induction.
  CONCLUSIONS
  Triploidy induction in rainbow trout affects growth performance and amino acid profiles in rainbow trout.
  Keywords: Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), triploid, Body biochemical composition
 • Seyed Samad Hosseini *, Mojtaba Alishahi, Koroush Amini, Mohammadreza Aabbaspour, Masoud Ghorbanpoor, Takavar Mohammadian Pages 181-190
  BACKGROUND
  In aquaculture the fast growth, high feed efficiency and increased resistance against pathogens are favorable. One of the suitable approaches for improving the growth indices and resistance against pathogens is the application of probiotic bacteria.
  OBJECTIVES
  The present study was conducted to evaluate the effect of nano/microencapsulated Lactobasillus bulgaricus by nano alginate/chitosan on the growth rate and feeding efficiency of great sturgeon (Huso huso) juveniles.
  METHODS
  This experiment was conducted in a completely random design in four groups and group (5) with triplicate. 375 fish weighing (27.28±2.86 gr mean±SD), were randomly divided in to five equal groups in triplicates. The test groups were as follows: fish in T1 were fed with alginate/chitosan without bacterium, fish in T2 were fed with encapsulated bacteria with emulsification method, fish in T3 were fed with encapsulated bacteria with Ionicgelation method, fish in T4 were fed with only bacteria and control group. The fish were fed 3% of body weight per day.
  RESULTS
  The results showed the highest feed conversion ratio (FCR) was measured in T3 (1.64±0.11) and the lowest was observed in T4 (1.14±0.06).The highest values of SGR, PER, FER in T4 were seen among the treatments at days 30 and 60.
  CONCLUSIONS
  According the result, nanoalginat/Chithosan used for encapsulation of probiotics can be lead to decrease in growth performance compared to the other treatments.
  Keywords: Probiotic, Nanocapsulate, Husu huso, Growth parameters
 • Aliasghar Chalmeh *, Mehrdad Pourjafar, Saeid Nazifi, Seyed Mohammad Mahdi Heydari, Ali Alipour, Iman Saadat Akhtar, Mohammad Hosein Nooranizadeh, Vahidreza Khoshronejad Pages 191-197
  BACKGROUND
  Different breeds of horses have distinct and specific metabolic profiles which reflect the health status of horses.
  OBJECTIVES
  The present study was performed to determine the circulating metabolic biomarkers and their correlations in Darehshori horses.
  METHODS
  Blood samples were taken from 56 Darehshori horses (5 to 7 years old). They were divided into 2 groups containing 26 non-pregnant and non-lactating mares and 30 stallions. Sera were separated and assayed for glucose, insulin, beta-hydroxybutiric acid, non-esterified fatty acid, cholesterol, triglyceride and high, low and very low density lipoproteins.
  RESULTS
  Serum concentration of beta-hydroxybutiric acid in stallions was significantly higher than in mares. The remaining metabolic biomarkers showed no significant differences between the two studied groups. There were negative and non- significant correlations between insulin and glucose in both sexes. Insulin was negatively correlated with cholesterol, triglyceride and high, low and very low density lipoproteins in studied groups. The negative relationships were seen among glucose and cholesterol, triglyceride and high, low and very low density lipoproteins in mares and stallions. In both groups, non-esterified fatty acid and beta-hydroxybutiric acid were negatively correlated with serum lipid profile.
  CONCLUSIONS
  The results of the present study provided a general pattern for normal values of metabolic profile biomarkers in non-pregnant mares and stallions of Darehshori horses. These values also help veterinarians to diagnose metabolic abnormalities of this breed. However, season, age, management, nutritional and different physiological states may alter the values of these biomarkers and in interpreting the changes, these conditions should be considered
  Keywords: metabolic profile, base line level, Correlation, Darehshori horse
 • Aidin Azizpour *, Hossein Ghoudarzi, Saeid Charkhkar, Reza Momayez, Mohammad Hasan Hablolvarid, Peyman Bijanzad Pages 199-207
  BACKGROUND
  Avian influenza virus H9N2 subtype and Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) causes histopathological lesions in birds. Yet, there is not any study on tissue lesions caused by these pathogens co-infection in specific pathogen free (SPF) chicks.
  OBJECTIVES
  The aim of this study was to evaluate the type, severity and extent of histopathological lesions induced by co-infection of H9N2 subtype avian influenza virus and Ornithobacterium rhinotracheale in SPF chickens.
  METHODS
  Sixty, one-day-old SPF chicks were divided randomly into three groups of twenty. At 21 days, the chicks in the first group were infected with H9N2 subtype AI virus and the second group was inoculated with H9N2 subtype AI virus and ORT simultaneously. The third group was inoculated with PBS as control. Then, three birds from each group were randomly selected and euthanized and autopsied at 2 till 16 days post-inoculation (DPI). The tissue samples were collected from trachea, lungs, liver, spleen, thymus, kidneys, cecal tonsil and bursa of fabricius. They were cut into 5 to 6 μm thickness sections using paraffin embedding method and were stained by Hematoxylin and Eosin (H&E).
  RESULTS
  The severity of histopathological lesions in the second group was higher than first group. Tissue changes were not observed in control group.
  CONCLUSIONS
  The results of this study showed that infected chickens with H9N2 subtype AI virus and ORT simultaneously cause exacerbated histopathological lesions compared to H9N2 subtype of AI virus
  Keywords: Avian influenza virus, ORT, histopathological lesions, SPF chickens
 • Reza Avizeh *, Alireza Ghadiri, Amir Masoud Hajipour Pages 209-216
  BACKGROUND
  A clean bowel preparation prior to X-ray examination is essential to obtain an accurate diagnosis.
  OBJECTIVES
  This study was performed to compare the effect of senna and polyethylene glycol on the bowel preparation of dogs before abdominal radiography.
  METHODS
  Six adult healthy mongrel dogs from each sex ranging in age from 18 to 30 months received either 4 or 8 g/kg polyethylene glycol or 20 mg/kg senna through an orogastric tube 3 weeks apart. Food was withheld approximately 12 hours prior to drug administration. Radiography was performed 12 hours after bowel preparation. Only water was given ad libitum to animals during the day before radiography. Radiologist who was unaware of the method of bowel preparation, reviewed the standard radiographs and graded the feces and gas in the colon and rectum, fecal radio-opacity and quality of radiographs on a scale of 0 to 3 (0=inadequate to 3=excellent). Dogs were observed for any drugs side effects up to two weeks after administration of the laxatives.
  RESULTS
  The cleanliness scores of colon for the 4 and 8 g/kg polyethylene glycol and senna groups were similar, 2.17±0.41. Also, the cleanliness scores of rectum for the 4 and 8 g/kg polyethylene glycol and senna groups were 2.50±0.55, 1.83±0.75 and 2.50±0.55, respectively. Both polyethylene glycol dosages and senna significantly improve bowel cleansing score in dogs (p<0.05). There were no significant differences between the groups with respect to colon cleansing scores, fecal radio-opacity and quality of radiographs (p≥0.05). 8 mg/kg polyethylene glycol significantly reduces feces impaction in rectum versus 4 mg/kg (p<0.05). There were no clinical differences between the two groups for any of the side effects.
  CONCLUSIONS
  It is concluded that 8 mg/kg polyethylene glycol and senna are safe and effective methods of colon cleansing, well tolerated by dogs.
  Keywords: senna, polyethylene glycol, bowel preparation, Radiography, Dog
 • Sarang Soroori *, Mohammad Molazem, Amir Rostami, Zahra Ferdosizadeh, Roshanak Mokhtari Pages 217-222
  BACKGROUND
  Metabolic bone disease is a common disease in the pet reptiles. Early diagnosis of this disease has an important role in the treatment and prevention from complications. Since metabolic bone diseases causes bone density to decrease, it is assumed the CT scan can be used as a suitable method to diagnosis early changes in the bone density.
  OBJECTIVES
  The aim of this study was providing a range of cortical and trabecular Hounsfield Numbers of thoracic and lumbar vertebrae in the healthy green iguana by the aid of computed tomography which can be used as a reference.
  METHODS
  Twelve healthy green iguanas were included in this study and based on the body length were divided into three groups. Complete information about maintenance including maintaining environment and nutrition conditions were recorded in questionnaires designed for this study. Lateral and dorsoventral radiographs were obtained using digital radiology to confirm the health of the skeletal system. To achieve CT plans, the animals were restricted by warping method. After obtaining topogram, with the aid of Osteo Protocol, cross sectional images were acquired from random thoracic and lumbar vertebrae. CT images were subsequently evaluated in Syngo MMWP VE40A Medical Software. The results were analyzed using SPSS statistic software.
  RESULTS
  According to statistic results, the mean Hounsfield Number of thoracic and lumbar vertebrae were presented due to the body length of the green iguana. Since the cortical bone density of lumbar vertebrae in all three groups varied meaningfully and only variable “body length” was considered influential on cortical mineral bone density of lumbar vertebrae. Cortical bone density of lumbar vertebrae can be used as a reference for detecting the early bone density changes in green iguana.
  CONCLUSIONS
  Computed tomography can be an excellent alternative for early detection of the MBD in pet green iguanas.
  Keywords: Green Iguana, Metabolic bone disease, CT scan, Densitometry, Bone
 • Alireza Ghadiri *, Bahman Mosallanejad, Nstaran Akbari Pages 223-229
  BACKGROUND
  Ambient temperature has a significant effect on the thyroid gland function. Thyroid gland can be assessed by ultrasonography and measurement of thyroid hormones.
  OBJECTIVES
  The aim of this survey was normal ultrasonographic findings of thyroid gland in cat in warm (July) and cold (February) seasons.
  METHODS
  The study was conducted on 30 native, adult healthy cats. Thyroid hormones including T3 and T4 were measured in each cat before ultrasonography. After finding thyroid gland, echogenesity, length, width and height of each lobe (right and left) were measured.
  RESULTS
  Both thyroid lobes were scanable and symmetrical on each side. In sagittal plane it had a fusiform shape and in transverse plane it appeared as an oval or roughly triangular structure. The thyroid parenchyma was homogenously echogenic. The echogenecity of the gland was more than the neck muscles and no difference was seen between cold and warm seasons. Dimensions of each lobe were slightly larger in cold season than warm season. The differences in width and volume were significant (p<0.05) but the differences were not significant in length and height (p>0.05). The mean of the length, width, height and volume of both lobes were in normal range for cat with the same weight. Total means of length, width, height (mm) and volume (cm3) of both lobes were 17.2, 2.6, 2.7, and 0.07 in two seasons respectively. Also, the difference was significant in concentration of T3 and T4 hormones between cold and warm seasons, so that thyroid hormone concentrations were higher in cold season than warm season (p<0.05).
  CONCLUSIONS
  It seems that the reduction in air temperature has an extraordinary effect on increasing thyroid gland size and thyroid hormone concentrations in native adult cats in Ahvaz district. This effect can be due to the influence of cold in the increase of body metabolism and thyroid gland function.
  Keywords: Ultrasonography, Thyroid gland, T3, T4 hormones, Cat
 • Nima Mosavat *, Mohammad Chamani, Farhad Foroudi, Aliasghar Sadeghi Pages 231-241
  BACKGROUND
  Betaine is a derivative of three methylates of glycine amino acids, found in the body of many animals.
  Objectives
  The study was conducted to investigate the effects of betaine supplementation in the diet on gene expression and activities of lipogenic enzymes, and lipid levels of blood and liver in broilers.
  Methods
  A total of 320 broilers were evaluated (Ross 308) in a completely randomized design with 4 treatments and 4 replicates, with the diets consisted of the control treatment which did not use the betaine supplementation. The second, third and fourth treatments contained 0.05, 0.08 and 0.11% betaine hydrochloride 98%, respectively.
  Results
  Betaine supplementation to the diet has no significant effect on lipoprotein lipase gene expression, and the activities of enzyme Acetyl-CoA carboxylase and fatty acid synthase (p> 0.05). Betaine supplementation caused a significant decrease in liver cholesterol and triglyceride chicks fourth treatment (containing betaine hydrochloride 0.11 percent) compared to the control group (p<0.05).
  Conclusions
  In general, the results show that in broilers lipoprotein lipase gene expression and the activities of enzyme Acetyl-CoA carboxylase and fatty acid synthase are less influenced by betaine.
  Keywords: Betaine, blood lipids, lipogenic enzymes, liver lipids, gene expression
 • Ghasem Akbari, Siamak Kazemi, Darabadi, Masood Adibmoradi *, Davoud Kianifard Pages 243-249
  BACKGROUND
  Cryptorchidism is a congenital anomaly in which one (unilateral cryptorchidism) or both (bilateral cryptorchidism) testes fail to descend into the scrotum.
  OBJECTIVE
  The aim of this study was to describe the anatomical and histological structure of the inguinal testis in the adult donkey.
  METHODS
  In this study, after examination of the 59 donkeys, three of them with unilateral cryptorchidism in inguinal region were identified. These animals were euthanized, and their testicles were removed and evaluated biometrically. Then, the samples were fixated in 10% formalin solution and after sectioning, were stained with Hematoxylin-eosin and PAS, and examined under a light microscope.
  RESULTS
  The results showed that the inguinal testes were stiff, epididymis was not determined and their size and weight were less than scrotal testes. The difference between the weight of cryptorchid and healthy testicles was statistically significant (p<0.05). Seminiferous tubules had lost their natural shape and inner cavity tubes did not have germ cells, and only a limited number of Sertoli cells could be seen. Remaining seminiferous tubules were only visible in the mediastinum. The cortical and subcapsular regions were without tubes and were occupied by loose connective tissues.
  CONCLUSIONS
  Results indicated that the inguinal testes in adult donkeys lost their natural structure and more connective tissues and blood vessels are substituted.
  Keywords: Anatomy, Histology, Donkey, Testis, Cryptorchidism
 • Saeid Tabatabaei, Gholamraza Nikbakhat Brujeni*, Majid Tebyanian, Khalil Zainel, Seyed Amir Hossein Jalali Pages 251-257
  BACKGROUND
  Diarrhea is a common disease in the neonate calf which imposes significant economic burden on cattle industry around the world. During the first week after birth, Enterotoxigenic E.coli (ETEC) strains carrying F5 fimbria are one of the most important pathogens causing calf diarrhea. F5 fimbria is involved in early stage of pathogenesis and is responsible for attachment of bacteria to enterocytes; this attachment is mediated by FanC protein of F5 fimbria. Antibodies directed against F5 fimbriae play a significant role in prevention and control of the disease.
  Objectives
  Evaluation and expression of recombinant expression of F5 Fimbriae of Enterotoxigenic Escherichia Coli associated with calf diarrhea.
  Methods
  In the present study, the fanC region of F5 fimbria was cloned in a pET28a plasmid.
  Results
  The recombinant construct was confirmed by sequencing and protein production in Escherichia coli BL21 (DE3) was evaluated by western blotting procedure.
  Conclusions
  Based on our findings, the recombinant FanC protein or the BL21 (DE3) strain are suitable candidates to develop an effective vaccine against calf colibacillosis or use in a diagnostic kit for F5+ ETEC.
  Keywords: Cloning, Recombinant F5 protein, bovine, Enterotoxigenic, E.coli