فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی - سال هفتاد و سوم شماره 3 (پیاپی 295، تابستان 1397)
 • سال هفتاد و سوم شماره 3 (پیاپی 295، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/12
 • تعداد عناوین: 15
|
 • انگل شناسی و بیماری های انگلی
 • هومن خان بابایی *، میثم مروجی، لقمان اکرادی، محمد خضری صفحات 259-264
  زمینه مطالعه: سلامت شکمبه در نشخوارکنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه به-واسطه ی فعالیت شکمبه فرآورده هایی نظیر شیر، گوشت و جنین حاصل می گردند. عوامل بسیاری قادر می باشند که سلامت شکمبه را تحت تاثیر قرار دهند و عملکرد آنرا مختل نمایند.
  هدف
  بررسی فراوانی ضایعات هیستوپاتولوژیک ناشی از رومنیت در گوسفندان بوده است.
  روش کار
  برای این منظور ، تعداد 1562 شکمبه گوسفند کشتار شده در کشتارگاه صنعتی شهرستان سنندج جهت بررسی هرگونه ضایعه مورد معاینه ی ماکروسکوپیک قرار گرفتند. از این تعداد 23 شکمبه دارای ضایعات بوده که در ظروف حاوی فرمالین 10 درصد جهت ارزیابی های میکروسکوپیک با استفاده از روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین به آزمایشگاه آسیب شناسی ارجاع داده شدند.
  نتایج
  در مشاهدات ماکروسکوپیک، تورم (22/65 درصد) ، تورم و پرخونی کانونی (43/30 درصد) و بلندی پاپیلا (35/4 درصد) دیده شد. بیشترین علائم میکروسکوپیک مشاهده شده درضایعات شکمبه شامل: ادم زیر مخاط (69/32 درصد) ، رومینیت ائوزینوفیلیک (07/23 درصد) ، پاراکراتوز (46/13 درصد) ، رومینیت گرانولوماتوز (69/7 درصد) و دژنرسانس آبکی و رومینیت حاد چرکی (76/5 درصد) بودند. نتیجه گیری نهایی: ضایعات پاتولوژی شکمبه می تواند به دلیل تغییرات هیپرپلازی بر اثر تحریکات مکانیکی، استرس، بیماری های انگلی و تغذیه از علوفه ی خشبی بالغ باشد.
  کلیدواژگان: شکمبه، کشتارگاه، گوسفند، میکروسکوپیک، هیستوپاتولوژی
 • صدیقه نبیان *، محمد طاهری، زهرا اسدالهی، محمد مهدی رنجبر صفحات 265-271
  مقدمه
  ریپی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس یک کنه تک میزبانه است که قادر به انتقال انگل ها و باکتری ها به گاو، آسیب به چرم، کاهش رشد و گاهی فلجی می باشد. لذا آلودگی به این کنه ها می تواند به عنوان یک مشکل عمده در صنعت دامپروری محسوب گردد. روش های کنترلی مختلف از جمله روش های شیمیایی جهت مبارزه با کنه ها استفاده می شود اما بدلیل ایجاد مقاومت به درمان شیمیایی، محققان در تلاش برای یافتن برخی پروتئین های ایمونوژن جهت تولید واکسن می باشند. بررسی پروتئین های این کنه، می تواند گامی مهم در شناخت بیشتر مولکول های بیولوژیک، جهت توسعه استراتژی های کنترل باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی پروتئین های لارو ریپی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس با الکتروفورز دوبعدی و شناسایی برخی پروتئین های ایمونوژن آن با وسترن بلاتینگ دوبعدی و اسپکترومتری جرمی MALDI TOF/TOF مربوط به سویه ی مازندران می باشد.
  مواد و روش ها
  جهت انجام این پژوهش اقدام به کشت کنه، انجام الکتروفورز یک بعدی و دو بعدی، وسترن بلاتینگ و اسپکترومتری جرمی گردید و نتایج به دست آمده با کمک نرم افزار Mascot مورد آنالیز قرار گرفت.
  نتایج
  درآنالیز تصویر دوبعدی به دست آمده از الکتروفورز دوبعدی، تقریبا 80 نقطه پروتئینی با وزن مولکولی و نقطه ایزوالکتربک (PI) متفاوت با رنگ آمیزی کوماسی بلو شناسایی شد. همچنین بر اساس دو فاکتور ایمنی زایی (براساس آزمون وسترن بلات) و بالا بودن غلظت ، 10نقطه پروتئینی (با وزن مولکولی بین14 و 97 کیلو دالتون) برای انجام اسپکترومتری جرمی MALDI TOF و MALDI TOF-TOF MS انتخاب گردید. از بین این 10 نقطه، پروتئین های وتیلوژنین، پیش ساز وتیلوژنین ، تروپومیوزین، و پروتئین فرضی ISCW001652 به عنوان پروتئین های با خاصیت ایمنی-زایی شناسایی شدند. همچنین آنالیز محتوای عصاره نشان داد برخی پروتئین ها از جمله وتیلوژنین در محلول عصاره پروتئینی لارو دارای ایزوفرم های مختلفی هستند. بحث: نتایج مطالعه حاضر می تواند گامی نخست در جهت انتخاب پروتئین های کاندید برای ساخت و توسعه واکسن های ضد کنه باشد.
  کلیدواژگان: ریپی سفالوس ( بوافیلوس) آنولاتوس، بررسی پروتئوم، الکتروفورز دوبعدی، اسپکترومتری جرمی MALDI TOF-TOF، پروتئین های ایمونوژن
 • بهداشت خوراک دام، طیور و آبزیان
 • میلاد منافی * صفحات 273-282
  زمینه مطالعه: آلودگی آفلاتوکسین در دام و طیور و انتقال آن به انسان در رخداد بیماری های مختلف مانند هپاتیت و سیروز کبدی اهمیت داشته و یافتن روش هایی برای کاهش جذب سموم در بافت های دام و طیور در افزایش سلامت محصولات دامی اثر گذار می باشد.
  هدف
  بررسی اثرات جاذب سم طبیعی در جوجه های آلوده به سم آفلاتوکسینB1 بر خصوصیات عملکردی، ایمنی و ریخت شناسی روده می باشد.
  روش کار
  دراین پژوهش، 400 قطعه جوجه یک روزه گوشتی، در 4 تیمار با 5 تکرار و20 جوجه در هر تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت 42 روز مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل: 1-شاهد منفی (جیره پایه بدون آفلاتوکسینB1) ، 2- شاهد مثبت (جیره پایه + 6/0mg/kg آفلاتوکسین(B1، 3- جیره پایه به همراه 1 g/kg جاذب سم طبیعی 4- جیره همانند شاهد مثبت ولی حاوی 1g/kg جاذب سم طبیعی تهیه شدند.
  نتایج
  وجود آفلاتوکسین B1 در جیره به طور معنی داری سبب کاهش تمامی شاخص های عملکردی در سن 42 روزگی شد. مصرف جاذب سم توانست اثرات منفی آفلاتوکسین را کاهش داده و وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی را نسبت به گروه آلوده شده با سم بهبود دهد (05/0≥P). بهبود پاسخ ایمنی علیه بیماری های نیوکاسل و آنفلوآنزا در گروه های دریافت کننده جاذب سم طبیعی در مقایسه با گروه آلوده شده با آفلاتوکسین مشاهده شد (05/0≥P). کاهش معنی دار شمارش اشرشیاکولی و کلی فرم در تیمار چهارم نسبت به تیمار دوم مشاهده گردید (05/0≥P). افزایش معنی دار شاخص پرز و کاهش تعداد سلول های گابلت در گروه آلوده به آفلاتوکسین به همراه جاذب سم طبیعی نسبت به شاهد مثبت دیده شد (05/0≥P). نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر تاثیر مثبت جاذب ترکیبی مورد بررسی در کاهش اثرات سوء آلودگی جیره با آفلاتوکسین بود.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، عملکرد، ریخت شناسی روده، جاذب سم طبیعی، آفلاتوکسین B1
 • فیروز فدایی فرد *، علی حاجیان، فاطمه امید، امیر حسین شاهینی تیران، آرمان چراغی صفحات 283-289
  زمینه مطالعه: ماهی تیلاپیا از جمله ماهیان مهم پرورشی دنیا محسوب می شود. در سال های اخیر جهت بررسی امکان سنجی رشد این ماهی در شرایط اقلیمی ایران اقدام به نگهداری وپرورش آن در منطقه بافق استان یزد گردید.
  هدف
  هدف از اجرای تحقیق حاضر شناسایی برخی باکتری های مهم بیماری زای ماهیان تیلاپیای نیل پرورش یافته در مرکز تحقیقات آبزیان بافق بوده است.
  روش کار
  در این مطالعه ابتدا 30 عدد تیلاپیا به صورت تصادفی، با وزن متوسط g 4/153و طولcm 13/20 از استخرهای پرورشی برداشت گردید. پس از نمونه برداری باکتریایی از کلیه و کبد ماهیان اقدام به انجام برخی آزمون های بیوشیمیایی همچون رنگ آمیزی گرم، کاتالاز، تولید گاز سولفید هیدروژن، اندول و تست حرکت استفاده شد. درشناسایی قطعی باکتری ها نیز با استفاده از جفت پرایمرهای اختصاصی برای هر باکتری، آزمون (Polymerase chain reaction) PCR انجام شد. بدین منظور در هر باکتری یک ژن هدف مورد ردیابی قرار گرفت.
  نتایج
  در این مطالعه از هر دو گروه باکتری گرم مثبت و گرم منفی شش گونه مختلف شناسایی شد. در گروه گرم مثبت، گونه لاکتوکوکوس گارویه و در گروه گرم منفی گونه های یرسینیا راکری، آئروموناس هیدروفیلا، ویبریو آلژینولیتیکوس، ویبریو ولنیفیکوس و ویبریو پاراهمولیتیکوس مورد شناسایی قرار گرفت. نتیجه گیری نهایی: برای پرورش ماهی تیلاپیا شناخت عوامل مختلف باکتریایی در محیط اطراف آنها امری ضروری است هر کدام از این باکتری ها می توانند تهدیدی برای شرایط زیستی ماهیان به شمار روند. که توجه به مدیریت بهداشتی به حفظ سلامتی ماهیان و بقاء آنها در شرایط پرورشی کمک خواهد نمود.
  کلیدواژگان: تیلاپیای نیل، بافق، پرورش، آلودگی باکتریایی، PCR
 • بهداشت مواد غذایی
 • سیاوش مکتبی *، مهدی زارعی، مسعود قربانپور، طیبه طهماسبی، محسن پاک نژاد صفحات 291-297
  زمینه مطالعه: بروسلوز یکی از خطرناکترین بیماری های عفونی مشترک میان انسان و دام است که انتشار جهانی دارد. مصرف شیر و فرآورده های آلوده دامی یکی از راه های اصلی انتقال بیماری به انسان است. در ایران گوسفند در مقایسه با گاو درصد آلودگی بالاتری به بروسلوز دارد، بنابراین تشخیص به موقع و دقیق این بیماری نقطه شروع هرگونه برنامه موثر به منظور کنترل آن در انسان و دام است. جهت پایش گله از نظر آلودگی به بروسلوز آزمایش حلقه ای شیر (MRT) توصیه می شود که در خصوص گله های گوسفند چندان قابل اعتماد نیست. شاید با تغییر نوع آنتی ژن مورد استفاده در MRT بتوان نتایج آن در گله های گوسفند را به واقعیت نزدیک تر نمود.
  هدف
  مقایسه استفاده از دو آنتی ژن (بروسلا آبورتوس، بروسلا ملی تنسیس) در MRT جهت ردیابی پادتن ضد بروسلا و نیز بررسی وضعیت آلودگی شیر گوسفندان منطقه دزفول به بروسلا با جستجوی ژنوم های بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس در شیر با روش PCR بود.
  روش کار
  در این مطالعه 220 نمونه شیر از 16 گله گوسفندان عشایر استان خوزستان منطقه دزفول اخذ گردید. بدین منظور ابتدا MRT با دو آنتی ژن بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس بر روی نمونه ها انجام گرفت و سپس تمام نمونه ها با PCR نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  بررسی MRT نشان داد که از مجموع 220 نمونه، 47 مورد (3/21%) با هر دو آنتی ژن بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس مثبت می باشند. با PCR مشخص گردید از مجموع 220 نمونه، فقط 9 نمونه (4%) به ژنوم بروسلا ملی تنسیس آلوده هستند که MRT این 9 نمونه نیز مثبت بود. نتیجه گیری نهایی: تفاوت معنی داری بین استفاده از آنتی ژن بروسلا آبورتوس یا بروسلا ملی‏تنسیس در MRT مشاهد نشد. اگرچه اساس دو روش PCR وMRT جهت تشخیص بروسلوز متفاوت است اما وجود تفاوت معنی داری بین نتایج حاصل از PCR و MRT نشان می دهد که MRT حتی با تغییر آنتی ژن هم، در گوسفند آزمایش قابل اعتمادی جهت تشخیص آلودگی شیر به بروسلا نمی باشد. با توجه به اینکه روش های مختلف شناسایی دارای محدودیت های خاص خود می باشند، پیشنهاد می شود در خصوص نمونه های شیر میش ضمن استفاده از یک روش سرولوژیکی به عنوان غربالگری از تکنیک های PCR و کشت جهت تشخیص قطعی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: بروسلوز، بروسلا آبورتوس، بروسلا ملیتنسیس، گوسفند، آزمایش حلقهای شیر، PCR
 • بهداشت و بیماری های آبزیان
 • نرگس بهشتی، سکینه یگانه *، میلاد عادل صفحات 299-307
  زمینه مطالعه: در دهه اخیر تمایل به استفاده از گیاهان دارویی در صنعت آبزی پروری رو به افزایش نهاده است.
  هدف
  این مطالعه، به منظور تعیین غلظت نیمه کشندگی (LC50) اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) در طی مدت زمان h 96 و بررسی اثر بی هوشی آن در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انجام شد.
  روش کار
  تعیین غلظت نیمه کشنده اسانس بر اساس استاندارد OECD و بصورت ساکن انجام شد. برای تعیین LC50، 150 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی g 98/1± 96/26 در 6 گروه تیماربندی شدند. بعد از سپری شدن دوره سازش پذیری (دو هفته) ، بچه ماهی ها در معرض غلظت های مختلف 12/71، 11/72، 11/73، 13/74 و mg/l 16/75 که به روش لگاریتمی محاسبه شدند قرار گرفتند و تغییرات رفتاری و تلفات در زمان های 24، 48، 72 و h 96 پس از در معرض قرار گرفتن با اسانس اسطوخودوس ثبت شد. برای تعیین اثر بی هوشی، بچه ماهیان کپور معمولی در 5 گروه 10 تایی در معرض غلظت های صعودی (160، 165، 170، 175 و mg/l 180) اسانس قرار گرفتند و یک گروه بعنوان شاهد در نظر گرفته شد.
  نتایج
  غلظت نیمه کشندگی (LC50) h 96 اسانس اسطوخودوس mg/l 99/70 تعیین گردید. کوتاه ترین زمان برای بی هوشی کامل (مرحله 3 بی هوشی) در غلظت mg/l 170 با زمان بی هوشی min 35/0±74/3 و زمان احیا کامل min 55/0±91/3 بدست آمد که بهترین غلظت بی هوشی اسانس اسطوخودس در این آزمایش تعیین شد. نتیجه گیری نهایی: بر اساس نتایج این تحقیق اسانس اسطوخودوس می تواند بعنوان بی هوش کننده بکار برده شود.
  کلیدواژگان: اسانس اسطوخودوس، بی هوشی، احیا، تعیین LC50، کپور معمولی
 • بهداشت و بیماری های پرندگان
 • یاسمن شریفی سوقه، شهریار مقصودلو، جواد بیات کوهسار ، فرید مسلمی پور * صفحات 309-318
  زمینه مطالعه: گیاهان دارویی در پرورش طیور برای بهبود کیفیت لاشه و ایمنی و کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها مورد استفاده می باشند.
  هدف
  هدف این تحقیق بررسی اثر افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل به جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، جمعیت اشریشیاکلی روده و برخی پارامترهای بیوشیمی سرم جوجه های گوشتی بود.
  روش کار
  تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی سویه کاب 500 در 4 گروه تیماری با 4 تکرار تقسیم و به مدت 42 روز پرورش یافتند. تیمارهای آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی شامل: 1- جیره پایه (شاهد) ، 2- جیره پایه + 5/1% پودر تخم گشنیز، 3- جیره پایه + 75/0% پودر ریشه زنجبیل و 4- جیره پایه + 1% پودر تخم گشنیز به همراه 5/0% پودر ریشه زنجبیل بود. در پایان دوره، از هر تکرار یک پرنده جهت خونگیری و تجزیه لاشه کشتار شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی جوجه ها در سن 28-1 روزگی معنی دار بود (05/0>p). پایین ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای گشنیز+زنجبیل مشاهده شد. تجزیه لاشه جوجه ها نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن چربی حفره شکمی، بورس و سنگدان معنی دار بود (05/0>p). بالاترین درصد وزن سنگدان در تیمار گشنیز+زنجبیل و پایین ترین درصد وزن چربی حفره شکمی و بورس در تیمار زنجبیل مشاهده شد. اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت کلسترول و HDL سرم جوجه ها معنی دار بود (05/0>p). تیمار زنجبیل دارای پایین ترین غلظت کلسترول و تیمار گشنیز+زنجبیل دارای بالاترین HDL بود. اثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت اشریشیاکلی روده معنی دار بود (05/0>p) ، تیمار گشنیز +زنجبیل کمترین تعداد اشریشیاکلی را در ایلئوم داشت. نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان داد که سطح 75/0 % پودر زنجبیل در جیره جوجه های گوشتی اثرات مثبتی بر کاهش چربی حفره شکمی، وزن بورس، میزان کلسترول و همچنین کاهش جمعیت اشریشیاکلی روده داشت. مخلوط زنجبیل+گشنیز در جیره با کاهش ضریب تبدیل غذایی و جمعیت اشریشیاکلی روده باعث بهبود عملکرد رشد جوجه های گوشتی شد.
  کلیدواژگان: تخم گشنیز، زنجبیل، جوجه گوشتی، ویژگی های لاشه، بورس
 • بهداشت و بیماری های دام های بزرگ
 • سجاد افشار فرنیا، آریا رسولی *، محمد نوری، علی شهریاری صفحات 319-325
  زمینه مطالعه: از دست دادن کلسیم در حول و حوش زایمان می تواند منجر به بیماری های مرتبط با دوره انتقال و کاهش عمر اقتصادی دام شود، در نتیجه پیشگیری از تب شیر و هیپوکلسمی تحت بالینی ضروری و مهم است. تجویز دوزهای مکرر مکمل خوراکی کلرید کلسیم در زمان زایمان روشی برای پیشگیری از افت کلسیم سرم و عوارض در ارتباط با آن پس از زایمان می باشد.
  هدف
  هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر تجویز مکمل خوراکی کلرید کلسیم پس از زایمان بر سطح سرمی کلسیم، فسفر و منیزیم در دوره انتقال گاوهای هلشتاین با جیره های آنیونی و کاتیونی می باشد.
  روش کار
  چهل و دو راس گاو هلشتاین به طور تصادفی در 3 گروه تقسیم شدند. گروه اول با جیره DCAD منفی و بدون مکمل کلسیم تغذیه شدند. گروه دوم جیره DCAD منفی و بلافاصله پس از زایمان و 12 ساعت پس از آن مکمل خوراکی کلرید کلسیم دریافت نمودند. گروه سوم جیره DCAD مثبت و بلافاصله پس از زایمان و 12 ساعت پس از آن مکمل خوراکی کلرید کلسیم دریافت نمودند. نمونه خون در هنگام زایمان و 6 و 12ساعت و 1، 2 ، 7، 14، 21 و 28 روز بعد از زایمان جمع آوری و غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیم به روش های معمول اندازه گیری شد.
  نتایج
  الگوی تغییرات سطح سرمی کلسیم و منیزیم در گروه های مختلف در زمان های مختلف (تعامل درمان×زمان) متفاوت بود (0001/0p˂). تغییرات سطح سرمی فسفر در زمان های مختلف دارای اختلاف معنادار بوده (0001/0p˂) اما میانگین آن تحت تاثیر گروه درمانی قرار نگرفت (7164/0p=). نتیجه گیری نهایی: جهت پیشگیری از هیپوکلسمی تحت بالینی در گاوهای شیری پرتولید باید علاوه بر جیره های آنیونی از مکمل خوراکی کلرید کلسیم نیز استفاده شود.
  کلیدواژگان: هیپوکلسمی، دوره انتقال، کلرید کلسیم، گاو شیری
 • فاطمه راست منش، علیرضا زراسوندی، نجمه رجب زاده، علی عباس نیکوند *، محمد نوری، ناصر عساکره صفحات 327-333
  زمینه مطالعه: سالانه موارد زیادی از بیماری های بالینی ناشی از کمبود عناصر خصوصا کمبود مس در گوسفندان استان خوزستان دیده می شود؛ در حالی که پژوهش ها در زمینه عناصر خاک و گیاه و اثرات آن ها بر دام های منطقه محدود است.
  هدف
  مطالعه ی حاضر، با هدف بررسی عناصر مس، گوگرد، آهن، مولیبدن و روی در خاک و علوفه و ارزیابی ارتباط آن ها با مقادیر سرمی مس و روی در گوسفندان شهرستان سوسنگرد انجام شد.
  روش کار
  تعداد 5 نمونه خاک و علوفه مرتعی و 50 نمونه سرم خون گوسفند از 5 منطقه تحت بررسی، اخذ و به پژوهشکده کاربرد پرتوها واقع در سازمان انرژی اتمی ایران ارسال شد. نمونه های خاک، پس از هضم قلیایی، با دستگاه ICP-OES و نمونه های علوفه، پس از هضم اسیدی، با دستگاه ICP-MS خوانش شدند؛ همچنین مقادیر سرمی روی و مس با استفاده از روش جذب اتمی اندازه گیری شد.
  نتایج
  میانگین مقادیر گوگرد و آهن نمونه های خاک بالاتر از حد استاندارد بین المللی و مقدار بحرانی آن ها بود؛ در حالی که میانگین مقدار مس و مولیبدن خاک مناطق تحت مطالعه در محدوده طبیعی قرار داشت. همچنین میانگین مقدار روی خاک در مقایسه با مقدار بحرانی آن در سطح پایین تری قرار داشت (P= 0. 05). مقایسه میانگین عناصر علوفه با مقدار بحرانی آن ها نشان داد که گوگرد و آهن، بالاتر از حد استاندارد بین المللی و مقدار بحرانی آن ها در علوفه می-باشد. در مقایسه با مقادیر طبیعی، مقدار سرمی مس و روی گوسفندان تحت بررسی، در حد کمبود مرزی یا کمتر از حد طبیعی قرار داشتند. نتیجه گیری نهایی: به نظر می رسد که بالا بودن سطح گوگرد و آهن علوفه، به طور ثانویه سبب کاهش زیست دستیابی و جذب مس و روی در گوسفندان منطقه شده است.
  کلیدواژگان: مس، گوگرد، علوفه، گوسفند
 • بهداشت و بیماری های دام های کوچک
 • بهمن مصلی نژاد *، رضا آویزه، محمد راضی جلالی، مهدی پورمهدی، سولماز تراکمه سامانی صفحات 335-344
  زمینه مطالعه: در سال های اخیر، اختلال در متابولیسم لیپیدها، به شکل قابل توجهی، در جمعیت حیوانات خانگی افزایش یافته است. هیپرلیپیدمی، یک علامت شایع از بروز چاقی در سگ ها است که به صورت هیپرکلسترولمی یا هیپرتری گلیسریدمی مشخص می گردد.
  هدف
  هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین اثر چاقی بر تغییرات پروفایل های لیپیدی خون (مشتمل بر تری گلیسرید، کلسترول تام، HDL-C و LDL-C) و مقایسه شاخص های تعیین کنننده چاقی در سگ های منطقه اهواز می باشد.
  روش کار
  3 گروه 30 تایی از سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز، در طول سال های 93-1391 مورد مطالعه قرار گرفتند. سگ های گروه A (کنترل) ، از وضعیت بدنی خوبی (4 تا 5= BCS) برخوردار بودند. سگ های گروه B، همگی لاغر (1 تا 3= BCS) و گروه C، چاق (6 تا 9= BCS) بودند. تمامی سگ های مورد مطالعه، از نژاد کوچک (تریر، اشپیتز، پکینز و شیتزو) ، از هر دو جنس و در محدوده سنی 1 تا 7 سال انتخاب شدند. خونگیری ناشتا از تمام سگ ها، اخذ شده و پروفایل های لیپیدی مشتمل بر تری گلیسرید، کلسترول تام، HDL-C و LDL-C سرم با کیت های تجاری معمول اندازه گیری شدند.
  نتایج
  هیپرلیپیدمی در سگ های گروه A (نرمال) در 4 مورد (33/13 درصد) ، گروه B (لاغر) 1 مورد (33/3 ٪) و گروه C (چاق) در 19 مورد (33/63 ٪) تایید گردید. تحلیل آماری داده ها نشان داد که از نظر میزان تری گلیسرید، بین گروه C (34/74±83/224) با گروه های A (66/39±149) و B (37/24±80/131) تفاوت معنی دار وجود داشت (001/0>p). از نظر کلسترول، بین گروه C (36/60±40/229) با گروه های A (17/50±80/178) و B (45/23±47/151) (001/0>p) و نیز گروه A با B تفاوت معنی دار مشاهده گردید (05/0>p). از نظر LDL-C، بین گروه C (83/22±10/67) با گروه های A (01/13±97/47) و B (08/13±07/43) تفاوت معنی دار وجود داشت (001/0>p) ، اما از نظر HDL-C، تفاوت بین گروه های مختلف دیده نشد (05/0<p). اثرات سن، جنس و نژاد بر مقادیر اندازه گیری شده، تفاوت معنی داری را بین 3 گروه نشان نداد (05/0<p). نتیجه گیری نهایی: مطالعه حاضر نشان داد که بین چاقی و هیپرلیپیدمی در سگ ها همبستگی وجود دارد. تعیین شاخص های بدنی حیوان (BCS) ، می تواند به عنوان یک عامل پیش بینی کننده در مشخص نمودن وضعیت پروفایل های لیپیدی خون مطرح باشد. اصلاح جیره غذایی و کاهش وزن در سگ های چاق ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: چاقی، هیپرلیپیدمی، وضعیت شاخص بدنی (BCS)، همبستگی، سگ
 • علوم پایه
 • حسن مروتی *، کاوه اسفندیاری، حجت عنبرا صفحات 345-352
  زمینه مطالعه: پوست اولین سد دفاعی در مقابل محیط خارجی بوده و اعمال فیزیولوژیکی طبیعی داخل بدن را امکان پذیر می کند. لایه موکوس روی سطح بدن ماهی حاوی ترکیبات ضد میکروبی است که اولین لایه دفاعی بر علیه پاتوژن ها را فراهم می کند. موکوس به وسیله برخی از سلول های اپیدرم به نام سلول های جامی شکل ترشح می شود و عمدتا شامل موسین و دیگر گلیکوپروتئین ها می باشد.
  هدف
  مطالعه هیستومرفومتریک، هیستوشیمی و الکترون میکروسکوپی سلول های جامی نواحی مختلف اپیدرم میش ماهی.
  روش کار
  در این پژوهش تعداد 6 عدد میش ماهی مورد استفاده قرار گرفت و برای انجام مطالعات میکروسکوپی از ناحیه پشتی برش هایی به ضخامت μ 5/0 تهیه و مورد رنگ آمیزیH&E ، PAS ، AB (PH=2. 5) و AB (PH=2. 5) -PAS قرار گرفتند. برای مطالعات میکروسکوپ الکترونی پس از ثبوت اولیه و ثانویه و آبگیری در داخل رزین آغشته گردیده و پس از تهیه برش های فوق نازک nm50 در داخل یورانیل استات رنگ آمیزی گردیدند.
  نتایج
  میش ماهی در نواحی شکمی و پشتی دارای بیشترین و در نواحی دم دارای کمترین تعداد سلول موکوسی جامی شکل در mμ100 از طول اپیدرم است. سلول های موکوسی جامی شکل در تمام نواحی وجود داشته و تعداد آنها در نواحی مختلف متفاوت است اما ماهیت موکوسی این سلول ها در نواحی مختلف یکسان است و به رنگ های PAS و AB با PH=2. 5 واکنش مثبت نشان می دهند. نتایج الکترون میکروسکوپی نشان داد که سلول های جامی ترشح کننده موکوس در ضخامت اپیدرم مهاجرت می کنند و حاوی قطرات موکوس می باشند. نتیجه گیری نهایی: سلول های موکوسی جامی شکل در اپیدرم تمام نواحی میش ماهی جود داشته و دارای ماهیت موکوسی یکسانی است.
  کلیدواژگان: هیستوشیمی، پوست، میش ماهی، اپیدرم، سلول موکوسی جامی شکل
 • امین چاروسایی *، وهاب باباپور، محمدرضا زرین دست، محمد ناصحی صفحات 353-360
  زمینه مطالعه: شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد گیرنده های سروتونرژیک هیپوکمپ نقش بسیار مهمی در شکل گیری حافظه هیجانی دارند، لذا لازم است نقش تمامی گیرنده های سروتونرژیک هیپوکمپ در شکل گیری حافظه هیجانی به صورت مجزا و با استفاده از مدل های رفتاری مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
  هدف
  هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش گیرنده سروتونرژیک 5HT4 ناحیه CA3 هیپوکمپ شکمی بر حافظه هیجانی موش های صحرایی بود.
  روش کار
  102 سر موش صحرایی به صورت تصادفی به 16 گروه 7 تایی تقسیم شدند. به کمک دستگاه استریوتاکسی دو کانول راهنما در نواحی هیپوکمپ شکمی چپ و راست قرار داده شد. در زمان آزمون رفتاری و پس از تزریق سالین، آگونیست و/یا آنتاگونیست گیرنده 5HT4 از دستگاه ماز بعلاوه شکل مرتفع برای سنجش حافظه هیجانی استفاده شد.
  نتایج
  تزریق پیش از آزمون آگونیست گیرنده 5HT4 (RS67333 1. 2μg/rat) و آنتاگونیست گیرنده 5HT4 (RS23597-190 1. 2μg/rat) در ناحیه CA3 هیپوکمپ شکمی، هر دو باعث افزایش %OAT و %OAE شدند، در حالیکه تنها RS23597-190 باعث کاهش معنی دار CAE شد که نشان دهنده اختلال در شکل گیری حافظه است. همچنین تزریق دوز مشابه از هر دو دارو (μg/rat 1. 2) پیش از آزمون مجدد، باعث افزایش %OAT و %OAE شد که نشان دهنده ممانعت از به یادآوری حافظه شکل گرفته در روز نخست است. نتیجه گیری نهایی: یافته ها نشان داد که در زمان مواجهه با شرایط استرس زا و بروز هیجانات، گیرنده سروتونرژیک 5HT4 ناحیه CA3 هیپوکمپ نقش مهمی در روند شکل گیری و به یادآوری حافظه دارد.
  کلیدواژگان: گیرنده 5HT4، هیپوکمپ شکمی، موش صحرایی، حافظه هیجانی، ماز بعلاوه شکل مرتفع
 • بهزاد مبینی * صفحات 361-368
 • نعیمه سیمایی، غلامرضا نجفی* ، فرهاد سلطانعلی نژاد، علی شالیزار جلالی صفحات 369-376
  زمینه مطالعه: استخوانچه های گوش میانی دارای نقش بسیار اساسی در انتقال صوت به گوش داخلی و در نتیجه در درک اصوات می باشند و با توجه به اینکه مطالعه ای در زمینه مورفولوژی و مورفومتری استخوانچه ها در دوره جنینی گوسفند یافت نشد این مطالعه صورت گرفت.
  هدف
  مطالعه مورفولوژیکی و مورفومتریکی استخوانچه های گوش میانی در دوره جنینی گوسفند ماکویی.
  روش کار
  تعداد 8 عدد جنین گوسفند بین 91 تا 117 روزه از کشتارگاه صنعتی ارومیه جمع آوری گردید. بعد از جدا نمودن سر، استخوانچه های گوش میانی از حباب صماخی خارج گردیدند و هر یک از استخوانچه ها بطور جداگانه و با استفاده از استرئومیکروسکوپ از نظر آناتومیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند سپس پارامترهایی از قبیل شکل ظاهری، ابعاد و زوائد هر یک از استخوانچه ها اندازه گیری گردیدند.
  نتایج
  یافته های آناتومیکی نشان دادند که در داخل حفره صماخی به ترتیب از سمت خارج به داخل استخوانچه های چکشی، سندانی و رکابی قرار دارند. در استخوانچه چکشی، زائده قدامی وجود ندارد ولی در محل این زایده یک ورقه استخوانی پهن که در حد فاصل بین سر و زائده عضلانی استخوانچه چکشی قرار دارد و به حلقه صماخی مداومت می کند، قرار دارد. در استخوانچه سندانی، استخوانچه عدسی شکل وجود ندارد. در استخوانچه رکابی، زائده عضلانی وجود ندارد و در محل اتصال سر استخوانچه رکابی به پایک خلفی این استخوانچه، سطح مشخصی برای اتصال تاندون انتهایی عضله رکابی وجود دارد. نتیجه گیری نهایی: در این مطالعه، آناتومی استخوانچه های گوش میانی همانند گوش میانی سایر حیوانات بوده ولی یکسری اختلافات در آناتومی این استخوانچه ها در جنین های مورد مطالعه مشاهده شد که می تواند در نحوه تکامل این استخوانچه ها و روند ایجاد و تشخیص ناهنجاری های گوش میانی مورد استفاده قرار گیرد. داده های بدست آمده با استفاده از ANOVA یکطرفه و تست تعقیبی Tuckey آنالیز شدند.
  کلیدواژگان: آناتومی، استخوانچه های گوش میانی، جنین، گوسفند، مورفومتری
 • مامایی و بیماری های تولید مثل
 • آرمان حسینی، احسان مرات *، سیمین سامانی، سعید سلطان نژاد، رضا داننده صفحات 377-382
  زمینه مطالعه: نئوسپورا کانینوم یک انگل تک یاخته داخل سلولی و یکی از اصلی ترین عوامل سقط های مکرر در گاوهای شیری در کشورهای مختلف از جمله ایران به شمار می رود که منجر به تاثیرات اقتصادی زیادی از جمله کاهش تولید مثل، کاهش میزان شیر، افزایش فاصله بین زایمان ها می گردد.
  هدف
  امروزه تست های متعددی برای تشخیص عامل ایجاد کننده سقط جنین وجود دارد. آزمایش PCR روشی با حساسیت و ویژگی مناسب برای DNA نئوسپورا کانینوم به شمار می رود و می تواند DNA این انگل را به خوبی در نمونه های بافتی و مایعات بدن جنین سقط شده، مشخص کند. هدف این مطالعه بررسی میزان آلودگی انگلی در بافت های جنین های سقط شده به روش PCR است تا بتواند در نهایت بهترین بافت برای تشخیص این انگل را در جنین های سقط شده مشخص کند.
  روش کار
  در این مطالعه تعداد 82 جنین سقط شده در 6 ماهه ابتدایی سال 2015 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مورد آزمایش شامل بافت های مغز، کبد، ریه، طحال، کلیه و مایع شیردان جنین سقط شده بود. آزمایش PCR با استفاده از پرایمر NP21plus برای شناسایی انگل نئوسپورا کانینوم انجام گرفت. پس از انجام آزمون PCR نمونه های دارای باند 340 جفت باز در ژل الکتروفورزیس مثبت قلمداد گردیدند. داده های آماری حاصل از بررسی حضور نئوسپورا کنینوم در بافت های مورد نظر در نرم افزار آماری SAS (version 9. 2) مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  آلودگی با این انگل در بافت مغز 34 جنین سقط شده (5/41 %) مشخص گردید. به ترتیب در 2 (4/2 %) و 4 (9/4 %) جنین سقط شده مجزا، DNA انگل به غیر از بافت مغزی از بافت های ریه و کبد نیز جداسازی گردید. نتیجه گیری نهایی: در مجموع با توجه به میزان اختلاف معنادار آلودگی در مغز نسبت به سایر بافت ها، مقاله ما این بافت را مناسب ترین نمونه برای آزمایشات PCR جهت تشخیص آلودگی با عامل نئوسپورا کانینوم در جنین های سقط شده می داند.
  کلیدواژگان: نئوسپورا کانینوم، جنین سقط شده گاو، PCR
|
 • hooman Khanbabaie *, Meisam Moravedji, Loghman Akradi, Mohammad Khezai Pages 259-264
  BACKGROUND
  Rumen health in ruminants has a great importance because its function has a great deal with milk, meat and fetus production. Many factors can affect the rumen health and destruct its function and performance.
  OBJECTIVES
  this research investigates histopathology lesions resulted from ruminants in the sheep.
  METHODS
  for this purpose, macroscopic examination in 1562 rumens of the slaughtered sheep Sanandaj was done. Among these, 23 rumens has lesions placed in drums of formalin 10% for macroscopic evaluations by means of Hematoxylin and Eosin coloring were referred into the pathobiology lab.
  RESULTS
  in Macroscopic observations, swelling (65.22%), swelling and focal congestion (30.43%) and looming papillary (4.35%) were detected. The highest microscopic signs in the rumen lesions included: sub mucosal edema (32.69%), ruminate eosinophilic (23.07%), parakeratosis (13.46%), granulomatous ruminate (7.69%), watery degeneration and acute purulent ruminate (5.76%).
  CONCLUSIONS
  pathologic lesions of rumen can be due to hyperplasia change in the result of mechanical agitation, stress, parasitic diseases, and mature woody forage.
  Keywords: Rumen, Microscopic, Slaughterhouse, Sheep, Histopathology
 • Mohammad Taheri, zahra Asadollahi, Mohammad Mehdi Ranjbar , Sedigheh Nabian* Pages 265-271
  BACKGROUND
  Rhipicephalus (Boophilus) annulatus is an important tick, which can transmit parasites and bacteria to cattle. It can also cause hides damage, growth reduction and sometimes paralysis. So, the tick infestation can be regarded as a major problem in the livestock industry. Different control methods including the chemical ones are used to fight ticks, but because of developing resistance to chemical treatments, researchers try to find some immunogenic proteins for vaccine production. Investigating these tick proteins could be an important step in the identification of biological molecules for the purpose of developing control strategies.
  OBJECTIVES
  The aims of present study were to evaluate and analyze Boophilus annulatus larval extract proteins by 2- dimensional gel electrophoresis patterns (proteomic profiling) and identification of some its immunogenic proteins by two dimensional immunoblotting and MALDI TOF/TOF mass spectrometry referred to as Mazandaran strains.
  METHODS
  The steps followed here were: tick preparation and culture, 1-D electrophoresis, and then 2-D electrophoresis, Western blotting and Mass spectrometry and then Mass data were analyzed by Mascot software.
  RESULTS
  Analysis of the produced 2D image identified approximately 80 protein spots with different Molecular weight and PI by Coomassi blue staining. Based on immunogenicity (through Western blotting) and high concentration, 10 protein spots (between 14 and 97 kDa) candidates for MALDI TOF and MALDI TOF - TOF MS. Among the 10 proteins spots, Vitellogenin, Vitellogenin-2 precursor, tropomyosin, hypotethical protein ISCW001652 were identified proteins with immunogenic properties. Also, quantification analysis showed some proteins had more quantity in soluble larvae protein extract and some such as vitellogenin had some isoforms.
  CONCLUSIONS
  The results of this study could be a preliminary step towards selecting proteins candidated to develop vaccines against ticks.
  Keywords: Rhipicephalus (Boophilus) annulatus, Proteomic profiling, 2- dimensional gel electrophoresis, MALDI TOF-TOF mass spectrometry, immunogenic proteins
 • Milad Manafi * Pages 273-282
  BACKGROUND
  Aflatoxin contamination in animal and poultry and its carry over to human beings is important in causing different diseases like Hepatitis and Liver Cirrhosis and finding methods to lessen toxin adsorption in animal and poultry tissues has a direct impact on health of animal products.
  OBJECTIVES
  Evaluating the impact of natural toxin binder in broilers contaminated with aflatoxin B1 on performance, immunity and morpholgy of intestine.
  METHODS
  400 day-old broiler chicks under 4 treatments, 5 replicates and 20 chicks per replicate in completely randomized design manner were studied for 42 days. Experimental treatments were: 1- negative control (basal diet with out aflatoxin contamination); 2- positive control (basal diet + 0.6 mg/kg aflatoxin B1; 3- basal diet along with 1g/kg natural toxin binder and 4- basal diet + 1g/kg natural toxin binder.
  RESULTS
  Presence of aflatoxin in diet reduced all performance indexes significantly (p<0.05) on day 42 and using natural toxin binder could reduce the negative effects of aflatoxin and improved body weight, feed consumption and feed conversion ratio, when compared with treatment fed with aflatoxin. Significant (p<0.05) enhancement in immune titer responses against Newcastle and Avian Influenza were noticed in group fed natural toxin binder, compared with control aflatoxin contaminated treatment. The significant (p<0.05) reduction in E.coli and coliforms were seen in tratment 4, when compared with treatment 2. The crypt to depth ration was increased and the number of goblet cells decreased significantly (p<0.05) in positive control teratment which received natural toxin binder, compared with control group.
  Conclusions
  Results obtained from current study emphasized on the possible replacement of natural toxin binders rather than chemical-commercial toxin binders.
  Keywords: Broilers, Performance, Intestinal morphology, Natural toxin binder, Aflatoxicosis
 • Firooz Fadaeifard*, Ali Hajian, fatemeh Omid, Amirhosein shahinin, Arman Cheragi Pages 283-289
  BACKGROUND
  Tilapia is one of the important farmed fish in the world. In the recent years this fish has been grown for evaluating the possibility of farming in climate status of Bafgh region.
  OBJECTIVES
  The aim of this study was identification of some important bacterial pathogens in farmed tilapia.
  METHODS
  In this study thirty fish with 153.4 g (average weight) and 20.12 cm (average length) were randomly collected from ponds. Some bacteriological and biochemical tests such as gram staining, Catalase, H2S production, Indole and motility were used. For definitive identification of isolates, PCR test was done by use of special paired primers. For each bacterium a target gene is detected.
  RESULTS
  From two bacterial groups, gram positive and gram negative, six species were identified. In the gram positive group, Lactococcus graviaea and in the gram negative group, Yersinia ruckeri, Aeromonas hydrophila, Vibrio alginoliticus, V. parahemoliticus and V. vulnificus were identified.
  CONCLUSIONS
  Understanding of different bacterial agents in the fish farm environments is essential for cultivation of tilapia. There are different bacterial agents, each of which can be considered to threaten the living conditions of fish. Respecting the health management leads to increasing fish immunity and helps their survival in the cultivation status.
  Keywords: Nile tilapia, Bafgh, Culture, Bacterial infection, PCR
 • Siavash Maktabi*, Mehdi Zarei, Maoud Ghorbanpour, Tayebeh Tahmasebi, Mohsen Paknejad Pages 291-297
  BACKGROUND
  Brucellosis is one of the most dangerous worldwide infectious zoonotic diseases that are common between ruminants and human. Consumption of infected milk and by-products is the major transmission source to human. In Iran, sheep compared to cow, has a higher rate of contamination with brucellosis. Therefore, early detection and precision could be a starting point for any efficient program to control the disease in human and animals. For brucellosis monitoring, milk ring test (MRT) is recommended but the test is not reliable in sheep herds. Perhaps a more realistic outcome could be achieved by changing the antigen used in MRT.
  OBJECTIVES
  Comparison of two Brucella abortus and Brucella melitensis antigens in MRT for detection of Brucella antibodies in milk, as well as monitoring contamination of ewe’s milk in Dezful region by detection of B. abortus and B. melitensis genes using PCR.
  METHODS
  In this research, 220 milk samples from 16 different herds were collected from Dezful region’s nomadic at Khuzestan province. As the first step, MRT by two antigens, B. abortus and B. melitensis, were conducted on the samples. Next, the samples were subjected to detect Brucella genes using PCR technique.
  RESULTS
  Results showed that 47 (21/3 %) out of 220 cases were positive by MRT test, in terms of both antigens of B. abortus and B. melitensis. In PCR, out of 220 samples, only 9 (4%) samples were positive for specific genes of B. melitensis which were MRT positive as well.
  CONCLUSIONS
  A significant difference between B. abortus and B. melitensis antigens was not observed in MRT. Although the nature and basis of PCR and MRT methods for the diagnosis of brucellosis is different but a significant difference between the results obtained by PCR and MRT showed that MRT even by changing of antigens is still not authentic. Considering that various methods of identification have their limitations, it is recommended that in ewe’s milk samples, in addition to using a serological method as screening, PCR and culture methods should be used for definitive diagnosis.
  Keywords: Brucella abortus, Brucella melitensis, Ewe, MRT, PCR
 • Narges Beheshti, Sakineh Yeganeh*, Milad Adel Pages 299-307
  BACKGROUND
  In recent years, medicinal plants have become an important option for use in aquaculture industry.
  Objectives
  This study was conducted to determine mean lethal concentration (LC50) and investigated the anesthetic effect of Topped lavender essential oil (Lavandula angustifolia) on common carp (Cyprinus carpio) juveniles.
  Methods
  Mean lethal concentration of essential oil was calculated based on the OECD (Organization Economic Cooperation and Development) standard in static system. For determining LC50, 150 common carp juveniles with mean body weight of 26.96 ± 1.98 g were used in 6 groups and one control group and each group with three replications (7 juveniles were used for each replication). After Compatibility period (about 2 weeks), juveniles were exposed to different concentrations including 71.12, 72.11, 73.11, 74.13, 75.16 mg/l that were calculated by logarithmic formula. Juvenile behavioral changes and mortality were recorded in the time period at 24, 48, 72 and 96 hours after exposed to Topped lavender essential oil. Determination of Topped lavender essential oil anesthetic effect was done in 6 groups (with 3 replicates), as 10 fish exposed to increasing concentrations including 0 (control), 160, 165, 170, 175 and 180 mg/l.
  Results
  Mean lethal concentration (LC50) after 96 hours was obtained 99.70 mg/l. The lowest time for completion of anesthesia (stage 3 anesthesia) was obtained at a concentration of 170 mg/l with 3.74± 0.35 min and the full recovery of this concentration was obtained at 3.91±0.55 min. The results showed that the best anaesthetic concentration of Topped lavender essential oil was 170 mg/l.
  Conclusions
  It seems that Topped lavender essential oil could be used as anesthetic agent
  Keywords: Topped lavender, Essential oil, Anaesthetic, LC50, Cyprinus carpio
 • Farid Moslemipur, Javad Bayat, Kuhsar , Yasaman Sharifi Sogheh, Shahriar Maghsoudloo * Pages 309-318
  BACKGROUND
  Medicinal herbs are used in poultry production to improve carcass quality, immunity and also lessen the use of antibiotics.
  OBJECTIVES
  The aim of this study was to investigate the effect of adding coriander seed and ginger root powders to diet on performance, carcass traits, intestinal E.coli count and some serum biochemical parameters of broiler chickens.
  METHODS
  One-hundred-sixty Cobb500 chicks were divided into four treatment groups with four replicates. Treatments as a completely randomized design were 1) basal diet (control), 2) basal diet plus 1.5% of coriander seed, 3) basal diet plus 0.75 %of ginger root powder, and 4) basal diet plus 1% coriander seed+ 0.5% of ginger root powder. At the end of the study, one bird from each replicate was slaughtered for blood sampling and carcass analysis.
  RESULTS
  The results showed that the effect of treatments on feed conversion ratio of chickens was significant at during days 1-28 (p<0.05). The lowest feed conversion ratio was observed in coriander+ginger. Carcass analysis showed that the effect of treatments on abdominal fat weight, bourse and gizzard weights of chickens were significant (p<0.05). The greatest gizzard relative weight was in ginger+coriander group while the lowest abdominal fat and bourse relative weights were in ginger group. The treatments had significant effect on blood cholesterol and HDL concentrations (p<0.05). The lowest cholesterol level was observed in ginger group but the greatest HDL level was in coriander+ginger group. Effect of treatments on intestinal E.coli count was significant (p<0.05). Coriander+ginger treatment had the lowest E.coli in the ileum.
  CONCLUSIONS
  The results showed that the level 0.75 ginger powder in broiler diets has positive effects on reduction of abdominal fat, bourse, cholesterol and also reduces the intestinal E.coli population. Ginger+coriander in the diet by reducing feed conversion ratio and population of E.coli caused an improvement in growth performance of broiler chickens.
  Keywords: Coriander seed, Ginger, Broiler chicken, Carcass traits, Bourse
 • Sajjad Afsharfarnia, Aria Rasooli *, Mohammad Nouri, Ali Shahriyari Pages 319-325
  BACKGROUND
  Loss of calcium around calving can lead to diseases of transition period and reduce animal economic life. Prevention of milk fever and subclinical hypocalcemia is crucial and important in this period. Repeated doses of oral calcium chloride at calving is a method to prevent hypocalcemia and associated complications.
  ObjectiveS
  The objective of this study was to evaluate the influence of oral calcium chloride at calving on serum calcium, phosphorus and magnesium in transitional period of Holstein dairy cows fed with anionic and cationic diets.
  Methods
  Forty-two Holstein dairy cows were randomly divided in 3 groups. Group 1 (n = 14), fed diet with negative DCAD without calcium chloride supplementation. Group 2 (n = 14), fed diet with negative DCAD and supplemented with calcium chloride at calving and 12 h later. Group 3 (n = 14), fed diets with positive DCAD and supplemented with calcium chloride at calving and 12 h later. Blood samples were collected at calving and 6 h and 12 h and 1d, 2 d, 7 d, 14 d, 21 and 28 d after calving. Serum concentrations of Ca, P and Mg were measured by conventional methods.
  Results
  The pattern of changes in serum levels of calcium and magnesium in different groups in different time periods (time × treatment interaction) were different (p<0.0001). Changes in serum phosphorus levels in different time periods were statistically significant (p<0.0001), but its mean was not affected by the treatment groups (p=0.7164).
  ConclusionS
  In addition to anionic diets, supplemental calcium chloride should be used to prevent subclinical hypocalcemia in high-producing dairy cows.
  Keywords: Hypocalcemia, Transition period, Calcium chloride, Dairy cow
 • Fatemeh Rastmanesh, Aliraza Zarasvandi, Najmeh Rajabzadeh, Ali Abbas Nikvand *, Mohammad Nori, Naser Asakereh Pages 327-333
  Background
  Very clinical cases of mineral deficiency, specially associated with copper in sheep of Khuzestan province have been annually seen; whereas the studies on soil and forage related mineral and effects of them on zonal domestic animals are rare.
  Objectives
  The aim of the present study was to investigate the copper, sulfur, iron, molybdenum and zinc of soil and pastures forages status in order to see the probable correlation of these elements with copper and zinc serum of sheep in Susngerd town of Khuzestan province.
  Methods
  5 soil and forage samples and 50 blood samples from sheep that were grazing in the area were taken. All the samples were sent to the institute of radiation at atomic energy organization of Iran for the elements measurement. The soil samples were alkaline digested and read by ICP-OES apparatuses. After acidic digesting, forage samples were read by ICP-MS apparatuses. Serum levels of copper and zinc were also measured by atomic absorption spectroscopy.
  Results
  The averages iron and sulfur content of soil were higher than international standard and critical levels, while the averages copper and molybdenum were within normal range. The mean of soil zinc in comparison to the crisis amounts was in the lower level (p= .05). Comparing the mean values of forage elements with their critical levels showed that sulfur and iron were higher than standard levels. The results revealed that the serum copper and zinc were lower than normal and sheep under this investigation were mostly in a borderline deficiency status.
  Conclusions
  It seem that high levels of sulfur and iron in pastoral forages reduces intestinal absorption and bioavailability of copper and zinc in sheep grazing in the under study areas.
  Keywords: Copper, Sulfur, forage, Sheep
 • Bahman Mosallanejad *, Reza Avizeh, Mohammad Razi Jalali, Mahdi Pourmahdi, Sulmaz Tarakameh Samani Pages 335-344
  BACKGROUND
  In recent years, disorder in lipid metabolism has been increased markedly in companion animal’s population. Hyperlipidemia is a common sign of obesity in dogs, which is characterized by hypercholesterolemia or hypertriglycemia.
  OBJECTIVES
  The purpose of the present survey is to determine the effect of obesity on blood lipid profile changes (including triglyceride, total cholesterol, HDL-C and LDL-C) and comparing the decisive indicators of obesity in dogs in Ahvaz district.
  METHODS
  Three groups of thirty dogs referred to Veterinary Hospital of Ahvaz were studied between 2012-2014. The dogs in group A (control), had good body condition score (BCS= 4 to 5). The dogs were all thin (BCS= 1 to 3) in group B, and all obese in group C (BCS= 6 to 9). All of the studied dogs were selected from small breeds (Terrier, Spitz, Pekingese and Shih Tzu), of both sexes and ranging from 1 to 7 years old. Fasting blood samples were collected from all dogs and lipid profiles including serum triglycerides, total cholesterol, HDL and LDL were measured using commercial kits.
  RESULTS
  Hyperlipidemia was confirmed in dogs of group A (normal) in 4 cases (13.33%), group B (thin) one case (3.33%), and group C (obese) in 19 cases (63.33%). Data analysis showed that there was a significant difference between group C (224.83±74.34) with groups A (149±39.66) and B (131.80±24.37) for triglyceride level (p<0.001), as well a significant difference was seen between group C (229.40±60.36) with groups A (178.80±50.17) and B (151.47±23.45) and between group A with B for cholesterol level (p<0.05). The difference was significant for LDL-C between group C (67.10±22.83) with groups A (47.97±13.01) and B (43.07±13.08) (p<0.001), but there was no difference between various groups for HDL-C (p>0.05). The effects of age, gender and breed on the measured values did not show a significant difference between three groups (p>0.05).
  CONCLUSIONS
  The present survey showed that there was a correlation between obesity and hyperlipidemia in dogs. Determination of body condition score (BCS) can be as a predictive agent in characterization of lipid profile status. Modification of diet and weight loss is necessary in obese dogs.
  Keywords: Obesity, Hyperlipidemia, Body condition score (BCS), Correlation, Dog
 • Hassan Morovvati *, Kaveh Esfandiyari, Hojat Anbara Pages 345-352
  BACKGROUND
  Skin is the first line of defense against the external environment and and it is possible to maintain the natural physiological functions in the body. The mucus layer on the surface of the fish body contains anti-microbial combination that provides the first layer of defense against pathogens. The mucus is released by some of the epidermis cells which are called goblet cells and it mostly contains the mucin and other glycoproteins.
  OBJECTIVES
  Histomorphometrical, Histochemical and Electron Microscopic Studies of Goblet Mucous Cells in Different Regions of Argyrosomus Hololepidotus Epidermis.
  METHODS
  In this study, six Argyrosomus hololepidotus are used and the structure of the fish’s skin was studied. For doing this microscopic study, the sampling was done on dorsal Regions of fish with a thickness of 0.5µ then they were stained with H & E, PAS, AB (PH = 2.5) and AB (PH = 2.5)-PAS. For electron microscopic study, the samples after primary and post-fixation were dehydrated and were embedded in resin. Then, thin sections 50 μm were prepared and stained with uranyl acetate.
  RESULTS
  Argyrosomus hololepidotus fish has maximum goblet cells in ventral and dorsal skin and minimum numbers of goblet cells were seen in tail skin in 100 µm length of epidermis. There were goblet mucous cells containing mucous in the Argyrosomus Hololepidotus epidermal that thier numbers were different in difference areas but mucus components were similar in different areas and they reacted positively to PAS and AB dyes with PH = 2.5.The electron microscopic results of this study were showed that goblet cells immigrate in thickness of epidermis and they include mucosal drops.
  CONCLUSIONS
  There are goblet mucus cells in all parts of Argyrosomus Hololepidotus Epidermis and they have similar mucus nature.
  Keywords: Histochemistry, Skin, Argyrosomus hololepidotus, Epidermis, Goblet Mucous Cell
 • Amin Charousaei*, Vahab Babapour, Mohammad, Reza Zarrindast, Mohammad Nasehi Pages 353-360
  BACKGROUND
  Many studies have demonstrated the important role of hippocampal serotonergic receptors in the emotional memory formation. Therefore, it is necessary to investigate the possible role of hippocampal serotonergic receptors in emotional memory formation in several animal model tasks.
  OBJECTIVES
  The aim of this study was to investigate the possible role of ventral hippocampal (CA3) 5-HT4 receptors in emotional memory formation of rats in elevated plus-maze task.
  METHODS
  102 male Wistar rats were divided to 16 groups (n=7), randomly. Two guide cannulae were implanted bilaterally, into the left and right hippocampi, using stereotaxic apparatus. At the test time and following the injections of saline, 5-HT4 receptor’s agonist and/or antagonist, the elevated plus-maze was used for evaluation of the emotional memory.
  RESULTS
  A pre-test intra-CA3 injection of competitive agonist (RS67333; 1.2 µg/rat) and competitive antagonist (RS23597-190; 1.2 µg/rat) of 5-HT4 receptor, increased OAT% and OAE% by themselves while only the RS23597-190 decreased the closed arm entries, indicating that these drugs impaired the memory formation. Also, a pre-retest intra-CA3 injection of RS67333 and RS23597-190 (1.2 µg/rat) increased OAT% and OAE% by themselves, indicating that these drugs prevented the recall of the memories that formed on first day.
  CONCLUSIONS
  The results revealed that the hippocampal 5-HT4 serotonergic receptor have an important role in memory formation and memory recall, at the time of emotional arousal and stressful situations.
  Keywords: 5-HT4 receptor, ventral hippocampus, Rat, emotional memory, elevated plus-maze
 • Behzad Mobini * Pages 361-368
  BACKGROUND
  The trachea is the main air passages which is important for taxonomic reasons. The structure of trachea varies considerably in different avian species.
  OBJECTIVES
  This study has been carried out in order to determine the histological and histochemical structure of the trachea in ostriches.
  METHODS
  Sixteen tracheas of 8 female and 8 male nine-month-old healthy blue-necked African ostriches in slaughterhouse of Isfahan were selected. Each trachea divided into cranial, middle and caudal portions and fixed in 10% neutral buffered formalin. Tissues sections were stained with H&E and special stains included Masson’s trichrome, Verhoeff’s, Foot’s, Van Gieson’s, Periodic acid-Schiff, and Alcian blue.
  RESULTS
  The trachea of blue-neck ostriches was composed of tunica mucosa-submucosa, cartilaginous, muscular and serosa. The epithelium was ciliated pseudostratified columnar contained simple alveolar goblet mucous glands. These glands reacted negatively to Periodic acid-Schiff but positively to Alcian blue. The propria-submucosa was composed of dense connective tissue. The muscularis mucosa was absent. Tunica cartilaginous and muscular was made up of sternotrachealis muscle and cartilaginous rings. The rings were only composed of hyaline cartilage. There is no osseous tissue in the tracheal rings. Tunica serosa was composed of loose tissue contained parasympathetic ganglia, adipose tissues, vessels, and all the connective fibers. Three final cartilage rings were shaped tympanum of the syrinx. The histological structure of the trachea showed no significant differences between the male and female ostriches. Except for the decreased number of mucous glands in caudal portion of the trachea, the histological structures of the trachea showed no considerably differences among various portions.
  CONCLUSIONS
  Based on this study, it can be concluded that although the histological and histochemical structure of the trachea in ostrich was similar to those of some other species, but that there were also some differences.
  Keywords: Histochemistry, Histology, Ostrich, Sex, Trachea
 • Naeimeh Simaei, Gholamreza Najafi *, Farhad Soltanalinejad, Ali Shalizarjalali Pages 369-376
  BACKGROUND
  The middle ear ossicles have a fundamental role in the transmission of sound to the inner ear and therefore it will lead to sound understanding. There is no anatomical and morphometrical research performed on this organ in 91 to 117-day-old Makouei sheep fetuses.
  OBJECTIVES
  Morphological and morphometrical study of middle ear ossicles in Makouei sheep fetuses.
  METHODS
  For this study 8 sheep fetuses at the age of 91 to 117 days were collected from Urmia slaughter-house, then the heads were cut and the middle ear ossicles were obtained from the tympanic bulla and each of the ossicles were assessed anatomically by means of stereomicroscope.Then factors such as shape, dimensions and processes of each of the ossicles were measured.
  RESULTS
  Anatomical results showed that the tympanic cavity contains three middle ear ossicles; respectively Malleus, Incus and Stapes. Rostral process of malleus wasn’t found but in the same place, there was a osseous lamina between the head and muscular process of the malleus that continues to the tympanic ring. Lenticular bone and muscular process of incus weren’t found. There was a distinctive surface at the junction of the head and caudal crus of stapes for the stapedius muscle insertion.
  CONCLUSIONS
  In this study, anatomical findinges of ossicles are similar to the other animals but there are some differences in these fetuses that can be useful for study of evolution and creation process and diagnosis of anomalies. For statistical analysis, one-way ANOVA and Tukey’s post-hoc test were used, and the value of P<0.05 was considered as the criterion for statistical significance.
  Keywords: Anatomy, Middle ear ossicles, Sheep fetus, Morphometry
 • Arman Hoseini, Ehsan Merat *, Simin Samani, Saied Soltan Nezhad, Reza Danandeh Pages 377-382
  BACKGROUND
  Neospora caninum is a protozoan intracellular parasite which is considered as one of the main factors for recurrent abortions of dairy cattle in various countries such as Iran. This parasite leads to negative economic impacts such as decline in reproduction, reduced amount of milk, and long calving intervals.
  OBJECTIVES
  There have been numerous tests to determine the cause of abortion. PCR test is considered as a suitable method to specify Neospora caninum DNA and it can determine the DNA in tissue samples and body fluids of the aborted fetus. This study aims to use PCR to evaluate parasites in the tissues of aborted fetuses so as to detect the best tissue for determining the parasite.
  METHODS
  In this study, 82 aborted fetuses in the first six months of 2015 were studied. The tissues were selected from brain, liver, lungs, spleen, kidneys and rennet fluids. The NP21plus primer was used to detect the presence of Neospora caninum in samples. After conducting the PCR Test, samples with 340bp band in Gel electrophoresis were considered as positive. Statistical data from the survey of Neospora caninum’s presence in selected tissues were evaluated by SAS (version 9.2) software.
  RESULTS
  Contamination with this parasite was found in 34 brain samples (41.5%) of aborted fetuses. In 2 (2.4%) and 4 (4.9%) of the aborted fetuses, parasite DNA was found in lung and liver tissues along with brain tissues, respectively.
  CONCLUSIONS
  Due to significant difference of infection of brain tissues in comparison to other tissues, our study considers brain tissue as the most appropriate sample for detecting Neospora caninum infection in aborted fetuses in PCR method
  Keywords: Neospora caninum, Bovine fetus aborted, PCR