فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بابل - سال بیستم شماره 10 (پیاپی 133، مهر1397)
 • سال بیستم شماره 10 (پیاپی 133، مهر1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فریبا ظفری، احسان مقانلو، مرتضی صادقی، مصطفی خفایی، مهرداد بختیاری ، شهرام تیموریان صفحات 7-13
  سابقه و هدف
  سلولهای بنیادی هماتوپوئتیک یکی از گزینه های جدید درمان زخم های پوستی هستند. اخیرا با استفاده از داربست های نانو چشم انداز جدیدی در استفاده بهتر از سلول های بنیادی ایجاد شده است، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر داربست نانو فیبر پلی کاپرولاکتون- ژلاتین (PCL) در عملکرد درمانی سلول های بنیادی هماتوپوئتیک انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 15 موش نژاد BALB/c به سه گروه پنج تائی شامل گروه کنترل ، گروه تحت تزریق سلولهای بنیادی در محل زخم (گروه سلول) و گروه دریافت کننده سلول + نانو داربست PCL تقسیم شدند. نانو داربست -PCL ژلاتین توسط روش الکتروریسی تهیه شد، بعد از رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین پارامترهای ترمیم اپیدرم و تشکیل فولیکول مو در محل زخم توسط میکروسکوپ فلورسنت و نرم افزارهای Image J وSPSS بررسی شد.
  یافته ها
  در روز 28 بعد از پیوند بیشترین و کمترین ضخامت اپیدرم به ترتیب در گروه سلول+ داربست و گروه کنترل مشاهده شد که به ترتیب برابر با 0/3± 10/5 و 0/9 ±27/3 میکرومتر بود که تفاوت معنی دار بود (0/05p<). همچنین بیشترین و کم ترین تعداد فولیکول مو در گروه سلول+ داربست و گروه کنترل مشاهده شد که به ترتیب برابر با 0/2±5/2 و0/3±4/2 بود که تفاوت بین دو گروه معنی دار بود (0/01p<).
  نتیجه گیری
  نانو داربست –PCL ژلاتین باعث افزایش قابل توجه کارائی درمانی سلول های هماتوپوئتیک در محل زخم ها می شود.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی خونساز، نانو فیبر، ترمیم زخم
 • شیما رجایی ، پرویز امری ، سید حسین حمیدی ، جواد شکری ، محمدتقی حمیدیان ، کریم الله حاجیان صفحات 14-20
  سابقه و هدف
  داروهای مختلفی از جمله پروپوفول یا میدازولام با یا بدون فنتانیل بعنوان آرام بخشبرای کلونوسکوپی بکار می روند. دکس مدتومدین یک داروی آرام بخش جدید می باشد که بافعال کردن رسپتورهای آلفا2 آدرنرژیک در مغز و طناب نخاعی اثرات سداتیو، ضددرد و سمپاتولیتیک دارد. این مطالعهبه منظور مقایسه اثر خواب آوری و مدت ریکاوری دکس مدتومدین و فنتانیل حین کلونوسکوپی الکتیو انجام شد.
  مواد وروش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، 80 بیمار70-20 ساله کاندید کلونوسکوپیبصورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه مداخله، دکس مدتومدین 1 mcg/kgو در گروه کنترل، فنتانیل5/0 mcg/kg قبل از شروع کلونوسکوپی تجویز شد. پروپوفول (20 میلی گرم) بصورت دوز بولوس در صورت نیاز در طول کلونوسکوپی تجویز شد. میزان سدایشن بر اساس معیار رامسی و میانگین دوز بولوس پروپوفول در حین کلونوسکوپی ثبت گردید. مدت ریکاوری و میزان درد بر اساس مقیاس دیداری درد (VAS) قبل از ترخیص ثبت شد.
  یافته ها
  دو گروه از نظر سن، جنس و میزان آرام بخشی تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین میزان دوز بولوس پروپوفول در گروه فنتانیل 14±72 میلی گرم و در گروه دکس مدتومدین 0/24±7 میلی گرم بود (0/000p=). مدت ریکاوری در گروه فنتانیل 2/38±4/38 دقیقه و در گروه دکس مدتومدین 1/22±2/63 دقیقه بود (0/000p=). میزان درد بعد از کلونوسکوپی در گروه فنتانیل 0/69±2/3 و در گروه دکس مدتومدین 0/7±1/98 بود (0/039p=).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که ترکیب دکس مدتومدین و پروپوفول نسبت به ترکیب فنتانیل و پروپوفول بدلیل ریکاوری کوتاهتر، داروهای مناسب تری برای کلونوسکوپی هستند.
  کلیدواژگان: پروپوفول، دکس مدتومدین، فنتانیل، کلونوسکوپی، آرام بخشی
 • فاطمه عقیقی ، مژگان محمدی فر ، محمود سلامی ، غلامعلی حمیدی ، سید علیرضا طلایی صفحات 21-27
  سابقه و هدف
  محرومیت از تیمار مادری به عنوان یک عامل استرس زا باعث اختلال در فعالیت های شناختی و نورو شیمیائی مغز می شود. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر محرومیت از تیمارمادری بر القای LTP در نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرائی وابسته به مورفین انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی روی 40 سر موش صحرائی نر 45روزه در گروه های کنترل، وابسته به مورفین و 3 گروه از موش هائی که طی یک، دو و سه هفته اول پس از تولد روزانه 3 ساعت از تیمارمادری محروم بودند، انجام شد. به جز گروه کنترل بقیه گروه ها هر 12ساعت یک بار 10میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن مورفین سولفات به صورت زیرپوستی به مدت 10روز گرفتند. در روز یازدهم علائم سندروم محرومیت باروش Gellert-Holtzman بررسی شد و درروز بعد شکل پذیری سیناپسی نورون های ناحیه CA1 بررسی گردید.
  یافته ها
  نمره Gellert-Holtzman در گروه وابسته به مورفین 98/16±14/4 بود و تا 5/12±31/79 در گروهی که 3 هفته از تیمار مادری محروم بودند، افزایش یافت (0/001P<). اگرچه وابستگی به مورفین بر پاسخ های پایه ثبت شده از نورون های ناحیه CA1 و القای LTP در آنها تاثیری نداشت، اما محرومیت از تیمار مادری به صورت وابسته به زمان باعث کاهش اندازه دامنه پاسخ های پایه از 0/04±1/01 در گروه وابسته به مورفین تا 0/09±0/68 میلی ولت در گروهی که 3 هفته از تیمار مادری محروم بودند (0/001P<) شده و مانع القای LTP در آنها شد (0/001P<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که محرومیت از تیمار مادری باعث تضعیف پتانسیل های پس سیناپسی میدانی ثبت شده از ناحیه CA1 هیپوکامپ متعاقب مصرف مورفین شده و نیز شکل پذیری سیناپسی نورون های این ناحیه را مختل می کند.
  کلیدواژگان: مورفین، محرومیت از تیمار مادری، تقویت درازمدت، هیپوکامپ، موش صحرایی
 • بهنام رفیعی ، سپیده غنی، داود صادقی، مریم احسنی صفحات 28-35
  سابقه و هدف
  تولید سبز نانوذرات روشی دوستدار محیط زیست بوده که در آن از حلالهای طبیعی استفاده می شود. روش های سنتز سبز نانوذرات به دلیل کاهش هزینه، زمان و انرژی، نسبت به روش های شیمیایی و فیزیکی اولویت دارد. هدف از این مطالعه سنتز نانو ذرات اکسید روی به روش سبز و بررسی فعالیت ضد باکتریایی این نانوذرات می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، عصاره آبی اکالیپتوس ملیودورا با محلول سولفات روی1/0 مولار به نسبت 1:1 ترکیب شد و به مدت 15 دقیقه در دمای اتاق نگهداری شد تا نانوذرات ساخته شود. سنتز نانوذرات اکسیدروی با روش های اسپکتروفتومتری، اندازه گیری میانگین قطر نانوذرات، پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی (SEM) تایید گردید. سپس میزان MIC نانوذرات اکسیدروی بر روی سویه های استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس 1431PTCC، باسیلوس سرئوس 1015PTCC و اشرشیاکلی 1399PTCC، سودوموناس آئروژینوزا 1571PTCC اندازه گیری شد.
  یافته ها
  پیک جذبی نانو ذرات اکسید روی، در طول موج 350 نانومتر مشاهده شد. نانو ذرات اکسیدروی با تکنیک SEM به شکل کروی و اندازه حدود 50-30 نانومتر بودند. بیشترینMIC بر روی سودوموناس آئروژینوزا با mg/ml 0/0019 و کمترینMIC بر روی باسیلوس سرئوس باmg/ml 0/062 مشاهده شد. همچنین در مقایسه نانوذرات اکسید روی، عصاره اکالیپتوس و سولفات روی بیشترین اثر ضد میکروبی مربوط به نانوذرات اکسید روی بود و MIC آنها تفاوت معنی داری از لحاظ تاثیر روی باکتری های مورد آزمایش با یکدیگر داشتند (0/05>p).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه نانو ذرات سنتز شده اکسید روی و عصاره آبی اکالیپتوس و همچنین سولفات روی دارای خاصیت آنتی باکتریایی می باشند، اما بیشترین اثرات ضد میکروبی توسط نانو ذرات اکسید روی مشاهده شد.
  کلیدواژگان: اکالیپتوس ملیودورا، فعالیت ضد باکتریایی، نانو ذرات روی
 • فایق مولودی ، محمد علیزاده خالدآبادی ، رزاق محمودی ، محمود رضازادآبادی صفحات 36-44
  سابقه و هدف
  امروزه در راستای بهبود کیفیت بهداشتی و کاهش خطرات ناشی از نگهدارنده های شیمیایی در صنعت غذا نظر محققان به سوی استفاده از ترکیبات طبیعی به ویژه اسانس های گیاهی که خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی بالایی دارند جلب شده است، با توجه به بالابودن خطرات ناشی از باکتری های اشرشیاکلی و لیستریامونوسایتوژنز در مواد غذایی، در این مطالعه ویژگی های ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس مرزنجوش بخارایی در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، گیاه مرزنجوش از کردستان تهیه و پس از خشک کردن و اسانس گیری توسط کلونجر، اجزای اسانس با استفاده از دستگاه GC-MS مورد شناسایی قرار گرفت. سویه ها از آزمایشگاه باکتری شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز تهیه شد. جهت تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی از غلظت های متوالی اسانس (10، 5، 2/5، 1/25، 0/625 و 0/312 درصد) استفاده گردید، حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی با استفاده از روش میکرودایلوشن تعیین گردید. خاصیت آنتی اکسیدانی با استفاده از روش DPPH و سنجش مواد فنولیک تام توسط واکنشگر فولین سیوکالتو انجام گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل از آنالیز دستگاه GC-MS کارواکرول (%49/33) دارای بیشترین جزء ترکیبات اسانس مورد نظر بود. MIC و MBC اسانس بر روی باکتری اشرشیاکلی به ترتیب برابر با 1/25 و 2/5 درصد و برای باکتری لیستریامونوسایتوژنز به ترتیب 0/625 و 1/25 درصد به دست آمد. همچنین ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی برابر با 0/03±12/45 میکروگرم بر میلی لیتر و محتوی فنل اندازه گیری شده 4/23±39/11 میلی گرم اسید گالیک در گرم اسانس ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که اسانس مرزنجوش خاصیت آنتی اکسیدانی از خود نشان داد، همچنین این اسانس بر روی هر دو باکتری خاصیت مهاری داشته و لیستریا مونوسایتوژنز نسبت به اشرشیاکلی در برابر این اسانس مقاومت کمتری داشت.
  کلیدواژگان: اسانس مرزنجوش، فعالیت آنتی اکسیدانی، اثر ضد میکروبی، حداقل غلظت مهارکنندگی
 • جواد حلیمی، سپیده سیادتی، حمید عباس زاده *، همت قلی نیا، شیما نفرزاده صفحات 45-49
  سابقه و هدف

  کارسینوم سلول سنگفرشی پوست (Cutaneous squamous cell carcinoma یا CSCC) دومین کانسر شایع پوستی است. رابطه ائوزینوفیلی بافتی شدید با پروگنوز مطلوب و نامطلوب و یا حتی عدم تاثیر مرتبط دانسته شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه ائوزینوفیلی بافتی با پروگنوز در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی پوست سر و گردن می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیمارمبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی بخش پاتولوژی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل (سن، جنس، محل تومورو…) جمع آوری و وجود تهاجم هیستوپاتولوژیک به عروق و اعصاب در بیوپسی اکسیژنال بررسی شد. تعداد ائوزینوفیل ها زیر میکروسکوپ نوری در 15 فیلد پشت سر هم (مساحت 15 فیلد=2/1 میلیمترمربع) در جبهه تهاجمی کارسینوم با بزرگ نمایی 400× شمارش شد. رابطه بین میانگین تعداد ائوزینوفیل ها در هر میلیمتر مربع و شدت ائوزینوفیلی بافتی (خفیف و شدید) با فاکتورهای بالینی-هیستوپاتولوژیک آنالیز شدند.

  یافته ها

  میانگین تعداد ائوزینوفیل ها 104/39±99/19 بود. میزان بقای کلی، میزان بقای مختص بیماری و میزان بقای بدون بیماری 5 ساله به ترتیب 72/72%،61/53% و 84/84 % بود. رابطه معنی دار و معکوسی بین بقای بدون بیماری با میانگین تعداد ائوزینوفیل ها وجود داشت (0/043=P). رابطه معنی داری بین سایر فاکتورهای بالینی- هیستوپاتولوژیک با میانگین تعداد ائوزینوفیل ها یافت نشد. رابطه معنی دار و معکوسی بین میزان بقای کلی و میزان بقای بدون بیماری ساله با شدت ائوزینوفیلی بافتی یافت شد (به ترتیب0/02p= و 0/013p=). رابطه معنی داری بین بقای مختص بیماری و سایر فاکتورها باشدت ائوزینوفیلی بافتی یافت نشد.

  نتیجه گیری

  رابطه معکوسی بین شدت ائوزینوفیلی بافتی با بقا وجود داشت.

  کلیدواژگان: کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن، ائوزینوفیل، پروگنوز
 • الهام احمدی، بهناز اسماعیلی، فائزه ابوالقاسم زاده *، فرانه مختارپور صفحات 50-55
  سابقه و هدف
  سایش از عوامل تاثیرگذار در کارایی بالینی کامپوزیتها است. مواد سفید کننده دندان می توانند بر میزان سایش این مواد موثر باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثر رژیمهای سفید کننده کاربامید پراکساید بر میزان سایش کامپازیت z250 است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی 40 نمونه دیسکی شکل z250 به قطر 7میلی متر و ضخامت 2 میلیمتر با استفاده از مولدهای پلاستیکی ساخته شد. نمونه ها بطور تصادفی در4 گروه 10تایی تقسیم شدند: درگروه یک (گروه کنترل)، نمونه ها بدون اعمال کاربامید پراکساید (به مدت دو هفته در آب مقطر 37 درجه نگهداری شدند) تحت سایش با مسواک (به تعداد 20000 دور) قرار گرفتند، گروه دوم نمونه ها پس از اعمال کاربامید پراکساید10% (روزانه 4 ساعت به مدت 2 هفته)، گروه سوم، نمونه ها پس از اعمال کاربامید پراکساید 16% (روزانه 3 ساعت به مدت 2 هفته) و گروه چهارم، نمونه ها پس از اعمال کاربامید پراکساید 22% (روزانه 1ساعت به مدت 2 هفته) تحت سایش با مسواک قرار گرفتند. وزن نمونه ها قبل و بعد از سایش ثبت شد
  یافته ها
  میانگین کاهش وزن (برحسب گرم) نمونه های گروه کنترل 0/0016±0/001، گروه دوم 0/0089±0/0048، گروه سوم 0/0025±0/0013 و گروه چهارم 0/0002±0/0005 بود. با افزایش غلظت کاربامید پراکساید، میزان سایش نمونه ها کاهش یافت، اما این اختلاف از لحاظ اماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این مطالعه، کاربامید پراکساید در غلظت های مختلف تاثیری بر سایش مسواک کامپازیت z250 ندارد.
  کلیدواژگان: مواد سفیدکننده، کامپازیت رزینها، مسواک زدن
 • محمد نوروزی ، سیده لیلا رضازاده ، علی اکبر مقدم نیا ، نادر بهرامی فر ، سیده نرگس موسوی ، لادن براری ، سهراب کاظمی صفحات 56-62
  سابقه و هدف
  کرایزین یک ترکیب طبیعی و فعال از لحاظ بیولوژیکی است که از گیاهان، عسل و پروپولیس استخراج می گردد. از آنجائیکه کرایزین دارای فعالیت های فارماکولوژیکی از جمله خصوصیات آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و ضدسرطانی است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر کرایزین و نانوذره آن بر سلولهای سرطان پستان (Michigan Cancer Foundation-7) انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نانوذره کرایزین با استفاده از کیتوزان تهیه و در ادامه نانو ذره تهیه شده در آب حل شد و اثرات سایتوتوکسیسیتی غلظت های 20، 40 و 80 میکرومولار و کرایزین محلول در دی متیل سولفوکساید (DMSO) در همین غلظتها بر سلول های MCF7 بررسی شد. زیستایی سلول ها با استفاده از آزمایش سنجش MTT بعد از 24، 48 و 72 ساعت اندازه گیری و با زیستایی نمونه های کنترل مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کرایزین و نانوذره کرایزین از رشد و تکثیر رده سلولی MCF7 سرطان پستان ممانعت نمود. این اثرات وابسته به غلظت کرایزین و نانو ذره آن بوده و نشان داده شد که نانو ذره کرایزین در غلظت 40 میکرومولار در 72 ساعت بعد از اثردهی بر سلولها با 0/001p< معنی دار می باشد در صورتی که در همین غلظت در 48 و 24 ساعت بعد با 0/01p< معنی دار می باشد. IC50 نانوذره کرایزین تقریبا برابر با 40 میکرومولار می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که نانوذره کرایزین در محیط آزمایشگاهی، فعالیت ضدتکثیری بر روی سلول های سرطانی پستان از خود نشان داده و اثر آن از کرایزین بیشتر می باشد.
  کلیدواژگان: کرایزین، نانوذره، MCF7، MTT، سرطان پستان
 • علیرضا خداوندی ، فهیمه علیزاده ، شهره زابلی زاده صفحات 63-71
  سابقه و هدف
  عفونت ناشی از کاندیدا آلبیکانس مشکل عدیده و رو به افزایش در بالین و به ویژه در بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مهاری کارواکرول بر تشکیل ریسه و بیان ژنHWP1 کاندیدا آلبیکانس انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی نمونه های سواب واژن، دهان و سطوح پوست از بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی انجام گردید. جدایه های کلونیزه کاندیدا آلبیکانس حساس به دارو با استفاده از نرم افزار WHONET شناسایی شدند. آزمون حساسیت سنجی برای کارواکرول (محدوده رقت 6/25 -300 میکروگرم/ میلی لیتر) با استفاده از روش میکرودایلوشن براث (CLSI) علیه جدایه های حساس کاندیدا آلبیکانس تعیین شد. سنجش زمان مرگ سلولی کارواکرول (محدوده رقت دو برابرMIC تا یک چهارم MIC) انجام گردید. ممانعت از تشکیل ریسه با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد. با استفاده از RT-PCR کمی میزان بیان ژنHWP1 در کاندیدا آلبیکانس ATCC 14053 تعیین گردید.
  یافته ها
  ده جدایه بالینی کلونیزه کاندیدا آلبیکانس حساس به دارو شناسایی گردید. کارواکرول با محدودهMIC 25-200 میکروگرم/ میلی لیتر موجب مهار رشد جدایه های حساس به دارو کاندیدا آلبیکانس شد. نتایج سنجش زمان مرگ سلولی تاثیر مهاری معنی دار کارواکرول را در رشد کاندیدا آلبیکانس نشان داد ( (p≤0. 05. کاهش معنی دار تبدیل سلول های مخمری به ریسه وجود داشت. در جدایه های حساس به دارو کاندیدا آلبیکانس، کارواکرول ممانعت از تشکیل ریسه نمود. بیان ژن HWP1 در رقت های معادل دو برابرMIC و برابر MIC کارواکرول به ترتیب0/2±1/82 و0/07±1/62 برابر کاهش پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه اثباتی برای رویکرد بالینی ایمن و بهبود یافته ای از کارواکرول در درمان عفونت های ناشی از کاندیدا و مهار تشکیل ریسه توسط آن ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکانس، بیان ژن، ریسه
 • سید علیرضا گلشنی صفحات 71-75
  طبرستان (مازندران کنونی) در شمال ایران و جنوب دریای کاسپین یکی از مراکز علمی و پزشکی در جهان علم و جهان اسلام به شمار می آید. ظهور علما و دانشمندان بسیار در این خطه نشان دهنده مرکزیت علمی در این جغرافیای شگفت انگیز دارد که درباره بیماری های چشم، بینی و گوش، دهان، دندان و لثه، گلو و حلق، پوست، گوارش اطفال، مطالعات مفیدی داشته است. یکی از بزرگان این سرزمین ابوالحسن احمد بن محمد طبری ترنجی می باشد. که در این پژوهش به بررسی زندگانی، تجربیات علمی و آثار پزشکی وی پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: ابوالحسن احمد بن محمد طبری ترنجی، پزشکی، طبرستان، ایران
|
 • F Zaffari , E Moghanloo , M Sadeghi , M Khafaei , M Bakhtiyari , Sh Teimourian Pages 7-13
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Hematopoietic stem cells are one of the new therapeutic options for treating skin ulcers. Recently, a new perspective has been developed to better utilize stem cells using nanofiber scaffolds. The present study was conducted to investigate the effect of polycaprolactone/gelatin (PCL/GT) nanofiber scaffold on the therapeutic function of hematopoietic stem cells.
  METHODS
  In this experimental study, 15 male BALB / c mice were divided into three groups of five, including the control group, the group receiving stem cells in the wound site (cell group) and the group receiving cell + PCL nanofiber scaffold. PCL/GT nanofiber scaffold was prepared by electrotherapy. After hematoxylin and eosin staining, the parameters of epidermal repair and hair follicle formation in the wound site were evaluated by fluorescence microscope and Image J and SPSS programs.
  FINDINGS: On day 28 after transplantation, the highest and lowest epidermal thicknesses were observed in the cell + scaffold group and control group, which were 10.5±0.3 and 27.3±0.9 μm, respectively, which was significant (p<0.05). Moreover, the highest and lowest number of hair follicles were observed in the cell + scaffold group and control group, respectively; 5.2±0.2 and 4.2±0.3. The difference between the two groups was significant (p<0.01)
  CONCLUSION
  Polycaprolactone / gelatin (PCL/GT) nanofiber scaffold significantly increases the therapeutic function of hematopoietic stem cells in the wound site
  Keywords: Hematopoietic Stem Cells, Nanofiber, Wound Healing
 • Sh Rajaei , P Amri , SH Hamidi , J Shokri , MT Hamidian , K Hajian Pages 14-20
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Various drugs such as propofol or midazolam with or without fentanyl are used for colonoscopy. In this study, we compared the effect of sedative and the recovery time of dexmedetomidine and fentanyl during elective colonoscopy.
  METHODS
  In a double blind clinical trial, 80 patients (20-70 years) with colonoscopy were randomly divided into two equal groups. In the intervention group, dexmedetomidine was administered 1mcg / kg and in the control group, fentanyl 0.5 mg / kg before the start of colonoscopy. Propofol (20 mg) was administered as a bolus dose if needed during colonoscopy.
  The sedation score based on the Ramsay sedation scale and the mean bolus dose of propofol was recorded. Recovery time and pain after colonoscopy based on Visual Analog Scale (VAS) was recorded before the discharge.
  RESULTS
  The two groups did not have a significant difference in age, sex and sedation score (P> 0.05). The mean bolus dose of propofol in the fentanyl group was 72.00 ± 14.00 mg and 7.7 ± 0.24 mg in the dexmedetomidine group (P = 0.000). The recovery time in the fentanyl group was 4.38 ± 2.28 minutes and in the dexmedetomidine group was 2.63 ± 2.21 minutes (P = 0.000). Pain score after colonoscopy (VAS) in the fentanyl group was 2.30 ± 0.99 and in the dexmedetomidine group was 1.98 ± 0.70 (P = 0.039).
  CONCLUSION
  The combination of dexmedetomidine and propofol is a more appropriate drug than fentanyl and propofol for colonoscopy due to shorter recovery
  Keywords: Propofol, dexmedetomidine, Fentanyl, Clonoscopy, Sedation
 • F Aghighi , M Mohammadifar , M Salami , Gh Hamidi , SA Talaei Pages 21-27
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Deprivation of maternal care as a stressor causes disruption in cognitive and neurochemical activities of the brain. The aim of this study was to evaluation the effect of deprivation of maternal care on LTP induction in neurons of hippocampal CA1 region in morphine-dependent rats.
  METHODS
  This experimental study was conducted among 40 45-day-old male rats in control group, morphine-dependent group, and 3 groups of rats that were deprived of treatment for one, two and three weeks after birth for 3 hours daily. Except for the control group, the rest of the groups received 10 mg/kg body weight morphine sulfate subcutaneously every 12 hours for 10 days. On the eleventh day, the symptoms of deprivation syndrome were investigated by the Gellert-Holtzman method, and on the following day, the synaptic plasticity of neurons in CA1 region was studied.
  FINDINGS: The Gellert-Holtzman score in the morphine-dependent group was 14.98±4.16 and increased to 31.79±5.12 in the group that was deprived of maternal treatment for 3 weeks (p<0.001). Although morphine dependence did not affect basic responses of CA1 region neurons and LTP induction, deprivation of maternal care reduced the range of basic responses from 1.01±0.04 in the morphine-dependent group to 0.68±0.09 mV in the group that was deprived of maternal care for 3 weeks (p<0.001) and prevented LTP induction (p<0.001) in a time-dependent manner.
  CONCLUSION
  The results of the study showed that deprivation of maternal care undermines the postsynaptic potential of the hippocampal CA1 region following morphine administration and disrupts the synaptic plasticity of the neurons in this region
  Keywords: Morphine, Maternal separation, Long-term potentiation, Hippocampus, Rat
 • B Rafiee , S Ghani , D Sadeghi , M Ahsani Pages 28-35
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Green production of nanoparticles is an environmentally friendly method in which natural solvents are used. Green nanoparticle synthesis methods have priority over chemical and physical methods due to the reduction of cost, time and energy. The purpose of this study was to biosynthesize zinc oxide nanoparticles and evaluate the antibacterial activity of these nanoparticles.
  METHODS
  In this experimental study, the extract of Eucalyptus melliodora was combined at a ratio of 1: 1 with 0. 1 M zinc sulfate and kept at room temperature for 15 minutes. Synthesis of zinc oxide nanoparticles was confirmed by spectrophotometric methods, mean diameter of nanoparticles meaturement, X-ray diffraction and electron microscopy (SEM). Then, the MIC of zinc oxide nanoparticles was measured on standard strains of Staphylococcus aureus 1431PTCC, Bacillus cereus 1015PTCC, Escherichia coli 1399PTCC and Pseudomonas aeruginosa 1571PTCC.
  FINDINGS: The absorption peak of ZnO NPs was observed at of 350 nm. The SEM showed ZnO nanoparticles was spherical shape of size ranging from 30 to 50 nm. The highest MIC was observed for Pseudomonas aeruginosa with 0. 0019 mg / ml and the lowest MIC for Bacillus cereus with 0. 62 mg / ml. Also, in comparison with ZnO nanoparticles, Eucalyptus extract and Zinc sulfate had the most antimicrobial activity for zinc oxide nanoparticles and their MIC had significant difference in the effect on the bacteria tested (p <0. 05).
  CONCLUSION
  The results of this study showed biological nanoparticles of ZnO and aqueous extract of Eucalyptus as well as zinc sulfate have antimicrobial properties, but the most antimicrobial effects were observed by ZnO NPs
  Keywords: Anti-Bacterial Activity, Green synthesis, Zinc Oxide Nanoparticles
 • F Molodi , M Alizadeh khaledabadi , R Mahmoudi , M Rezaazdbari Pages 36-44
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Nowadays, in order to improve the health and reduce the risks of chemical preservatives in the food industry, researchers have focused on the use of natural compounds, especially plants essential oils that have antioxidant and antimicrobial properties, due to the increased risk of bacteria Escherichia coli and Listeria monocytogenes in foods, in this study the antimicrobial and antioxidant properties of Origanum vulgar ssp. Gracile essential oil were investigated in vitro.
  METHODS
  In this experimental study, Origanum vulgar ssp. Gracile plant was prepared from Kurdistan and after drying and extraction of essential oils, components were identified using GC-MS device. Strains were prepared from the bacteriology laboratory of the Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz University. In order to determine the minimum inhibitory and fatality concentration, various concentrations of extract were used (0.312, 0.625, 1.25, 2.5, 5 and 10 %), the minimum inhibitory and fatality concentration were determined using microdilution method. The antioxidant activity was performed by using the DPPH method and Total phenolic material was measured by Folin Ciocalteu reagent.
  FINDING: Based on the results of GC-MS analysis, carvacrol (49.33%) had the most component of the extract composition. The MIC and MBC of essential oils on Escherichia coli were 1.25 and 2.5%, respectively, and 0.625 and 1.25% for Listeria monocytogenes, respectively. In addition, the antioxidant activity 12.45±0.03 μg/ml, and the content of phenol 39.13±4.13 mg of gallic acid in grams of essence was calculated.
  CONCLUSION
  The results of this study showed that Origanum vulgar ssp. Gracile essential oil had antioxidant properties, and the essence had an inhibitory effect on both bacteria and Listeria monocytogenesis was less resistant than Escherichia coli to the essential oil
  Keywords: Origanum Vulgar Essential Oil, Antioxidant Activity, Anti-Microbial Activity, Minimum Inhibitory Concentration
 • Javad Halimi, S Siadati, H Abbaszadeh, H Gholinia, Sh Nafarzadeh Pages 45-49
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  The skin squamous cell carcinoma (CSCC) is the second most common skin cancer. The correlation between severe tissue eosinophilia with optimal and undesirable prognosis, or even an ineffectiveness effect was related. The aim of the present study was to investigate the correlation between tissue eosinophilia and prognosis in patients with head and neck squamous cell carcinoma.

  METHODS

  In this cross-sectional study, 33 patients with squamous cell carcinoma of the pathology department of Shahid Beheshti hospital of University of Babol University of Medical Sciences (age, sex, tumor site) were collected and histopathologic in the vascular and nervous invasions was studied. Numbers of eosinophils (eos.) were counted in 15 successive fields at invasive fronts of HNCSCCs (area of 15 fields=1.2mm2) at×400 magnification with optical microscope. The correlation between the mean number of eosinophils per Mm² and the severity of eosinophilia (mild and severe) and clinical-histopathologic factors was analyzed.
  FINDINGS: Mean eos/mm2 was 99.1913±104.39897. Overall survival rate, disease-specific survival rate and disease-free survival rate were %72.72, %61.53% and %84.84, respectively. There was inverse significant correlation between disease-free survival with eos/mm2 (p=0.043). There were no significant correlation between other clinical-histopathologic factors with mean eos/ mm2.There were inverse significant correlations between 5-year overall survival rate and 5-year disease-free survival rate with severity of tissue eosinophilia (p=0.02 and 0.013 respectively).There were not significant correlations between 5-year disease-specific survival and other factors with severity of tissue eosinophilia.

  CONCLUSION

  There was inverse correlation between severity of tissue eosinophilia with survival

  Keywords: Head, Neck Squamous Cell Carcinoma, Eosinophil, Prognosis
 • E Ahmadi, B Esmaeili, F Abolghasemadeh *, F Mokhtarpor Pages 50-55
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  wear is the one of factors which can influence on the clinical performance of composites. Tooth bleaching agents can effect on these materials. The aim of this study was the comparison of the effect of different bleaching regimes of carbamide peroxide on wear of Z250 composite.
  METHODS
  in this in vitro study, 40 disk shape sample of Z250 were made with 7mm in diameter and 2mm in thickness by plastic molds. Samples divided in 4 groups randomly (n=10): In first group (control group), samples were toothbrusted (for 20000 cycles) with no carbamide peroxide (were kept in 37 °C distilled water for two weeks), in second group, samples that were tooth brusted with 10% carbamide peroxide (4 hours daily for 2 weeks). In third group samples were toothbrusted with 16% carbamide peroxide (3 hours daily for 2 weeks). Fourth group were toothbrusted with 22% carbamide peroxide (1 hour daily for 2 weeks) Weight of samples were recorded before and after wear test.
  FINDINGS
  The mean of weight loss (gr) of samples in control group was 0.001±0.0016, for second group was 0.0048±0.0089, for third group was 0.0013±0.0025 and for fourth group was 0.0005±0.0002. There were decrease in samples wear with increasing of peroxide concentration but this difference was not statistically significant.
  CONCLUSION
  Based on the findings of this study, carbamide peroxide 10%,16% and % had no effect on tooth brush wear rate of Z250 composite.
  Keywords: Bleaching Agents, Composite Resins, Tooth Brushing
 • M Norouzi , SL Rezazadeh , AA Moghadamnia , N Bahramifar , SN Mousavi Kani , L Barari , S Kazemi Pages 56-62
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Chrysin is a naturally, bioactive compound which is extracted from plants, honey and propolis. Chrysin has pharmacological activity, including antioxidant, anti-inflammatory and anticancer properties. This study was performed to compare the effect of Chrysin and its nanoparticles on MCF7 cell line.
  METHODS
  In this study, chrysin nanoparticles were prepared using chitosan, and the nanoparticles prepared dissolved in water and cytotoxic effects of concentrations of 20, 40 and 80 μM / ml and chrysin dissolved in DMSO at the same concentrations were investigated on MCF7 cells. Cell viability was measured using MTT assay after 24, 48 and 72 hours of treatment and compared with the viability of the control samples.
  FINDINGS: Chrysin and Chrysin nanoparticle prevented the growth and proliferation of MCF7 cell line breast cancer. These effects depend on the concentration of chrysin and its nanoparticles and it has been shown that the nano-particles of chrysin at a concentration of 40 μM in 72 hours after effect on the cells are significant with p <0.001, while at the same concentration in 48 And 24 hours later with a significant p <0.01. The IC50 is approximately 40 μm.
  CONCLUSION
  Chrysin nanoparticles exhibit antiproliferation activity on breast cancer cells in vitro, and its effect is greater than chrysin. The results of the experiment showed that it is statistically significant at 40 μM compared to chrysin
  Keywords: Chrysin, Nanoparticle, MTT, MCF7, Breast Cancer
 • A Khodavandi , F Alizadeh , Sh Zaboli zadeh Pages 63-71
  BACKGROUND AND OBJECTIVE
  Candida albicans infection is a problem of growing clinical importance, particularly in immunocompromised populations. This study aimed to investigate the inhibitory effect of carvacrol on the hyphae formation and expression of C. albicans HWP1.
  METHODS
  This cross-sectional study was done over a 6-month period in 2016-2017. Vaginal, mouth and skin surface swabs were obtained from immunocompromised patients. Colonizing clinical isolates of C. albicans were identified and drug susceptible isolates detected using WHONET software. The susceptibility test for carvacrol (range 6.25–300 μg/ml) were carried out with a broth microdilution according to the CLSI guidelines against drug susceptible C. albicans. The time kill assay of carvacrol (range 2 × MIC to ¼ × MIC) was determined. Hyphae inhibition was evaluated by light microscopy. We determined the expression levels of HWP1 implicated in hyphae formation of C. albicans ATCC 14053 cells by quantitative RT-PCR.
  FINDINGS: Ten colonizing clinical isolates of drug susceptible C. albicans were identified. Carvacrol was inhibited the growth of all drugs susceptible isolates of C. albicans (MIC range, 25-200 µg/ml). Time kill curve assay demonstrated that carvacrol could significantly inhibit the growth of C. albicans (p≤0.05). Carvacrol efficiently prevented hyphae formation in drug susceptible C. albicans. The expression levels of HWP1 gene were down-regulated by 1.82- and 1.62-fold at concentrations of 2 × MIC and 1 × MIC of carvacrol, respectively.
  CONCLUSION
  These results suggest that carvacrol could provide an improved and safe clinical approach in treating Candida infections by prevention of hyphae formation
  Keywords: Candida albicans, Gene Expression, Hyphae
 • SA Golshani Pages 71-75
  Tabarestan (current Mazandaran) is considered one of the scientific and medical centers in the world of science and the Islamic world in northern Iran and the south of the Caspian Sea. The emergence of scholars in this area shows the centrality of science in this amazing geography. In this research, we investigate the life, scientific experiences and works of Abolhassan Ahmad bin Mohammad Tabari Taranji.
  Keywords: Abolhassan Ahmad bin Mohammad Tabari Taranji, Medicine, Iran