فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقالات پژوهشی
 • معصومه جهانی افتخاری، نوشین پیمان* صفحات 1-7
  سابقه و هدف
  شپش سر یک نوع انگل عفونی مسری در سراسر جهان است که بیشتر در مهد کودک ها و مدارس با بهداشت ضعیف شایع می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به پدیکلوزیس در دانش آموزان دختر ابتدائی شهر نیشابور انجام گردید.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که در سال 1394 در بین 60 نفر از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر نیشابور انجام گردید. دانش آموزان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب و به طور تصادفی به 2 گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. پرسشنامه مشتمل بر اطلاعات دمو گرافیک و سازه های نظریه انگیزش محافظت بود. مداخله آموزشی بر مبنای جلسات بحث گروهی متمرکز و نمایش عملی در دو جلسه 50 دقیقه ای در بین شرکت کنندگان گروه آزمون انجام شد و پس از 2 ماه مجددا پرسشنامه های پس آزمون تکمیل گردید. داده ها توسط نسخه 16 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، من ویتنی، ویلکاکسون و تی زوجی تحلیل گردید.
  یافته ها
  قبل از مداخله آموزشی تفاوت آماری معنی داری در خصوص میانگین نمرات سازه های نظریه انگیزش محافظت در بین دو گروه آزمون و کنترل وجود نداشت. ولیکن بعد از مداخله آموزشی، میانگین نمرات سازه های آسیب پذیری درک شده، شدت درک شده، اثربخشی پاسخ، خودکارآمدی، هزینه پاسخ و انگیزش محافظت بعد از مداخله آموزشی بطور معنی داری در گروه آزمون بهبود یافت (P<0. 05). در حالیکه اختلاف معنی داری در میانگین نمرات سازه های نظریه انگیزش محافت در گروه کنترل مشاهده نشد (P>0. 05).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر حاکی از اثر بخشی مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به پدیکلوزیس در بین دانش آموزان بود.
  کلیدواژگان: پدیکلوزیس، نظریه انگیزش محافظت، دانش آموزان
 • سارا جلالی فراهانی ، پریسا امیری* ، احمد خلیلی چلیک ، مهرداد کریمی ، فریدون عزیزی صفحات 8-17
  سابقه و هدف
  مصرف سیگار اثرات سوء اجتماعی و اقتصادی مختلفی درپی داشته و با حمایت اجتماعی مرتبط است؛ با این حال در جست و جوهای انجام شده، بررسی ارتباط مصرف سیگار با حمایت اجتماعی درک شده و منابع آن شامل خانواده، دوستان و افراد مهم در جمعیت ایرانی بسیار کمیاب بود. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط مصرف سیگار با حمایت اجتماعی درک شده در بزرگسالان تهرانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مقطعی در فاصله سال های 1393-1395 و در چارچوب مطالعه قند و لیپید تهران بر روی 1068 بزرگسال انجام شد. حمایت اجتماعی درک شده توسط پرسشنامه ی چندوجهی حمایت اجتماعی درک شده ارزیابی شد. داده ها با استفاده از نسخه ی بیستم نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های χ2، من ویتنی و روش های رگرسیون دوحالته تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سن شرکت کنندگان در مطالعه 15. 0±49. 9 سال و 59. 4% آنها زن بودند. از کل افراد شرکت کننده، 9. 2% آنها سیگاری و بیشتر سیگاری ها مرد بودند (76. 5%). غیرسیگاری ها در مقایسه با افراد سیگاری امتیاز بالاتری از درک حمایت اجتماعی از جانب خانواده (0. 040p=) و افراد مهم (0. 036p=) کسب کردند. پس از تعدیل عوامل مداخله گر، احتمال درک حمایت اجتماعی پایین از سوی خانواده در مصرف کنندگان سیگار 2/04 برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری بود (0. 05p<, 3. 73 -1. 11=فاصله اطمینان 95%).
  نتیجه گیری
  احتمال درک حمایت اجتماعی پایین از جانب خانواده در افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری بیشتر بود. با توجه به اهمیت درک حمایت اجتماعی از جانب خانواده، می توان از آن در مداخلات آینده با هدف کاهش مصرف سیگار در بزرگسالان تهرانی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی درک شده، مصرف سیگار، بزرگسالان تهرانی، ایران
 • قباد مرادی ، اردشیر رحیم زاده، ثریا امانی، جهانبخش یوسفی، خالد رحمانی ، شراره باقری* صفحات 18-25
  سابقه و هدف
  نوجوانی یکی از مهمترین دوره های زندگی است که سبک زندگی در این دوره شکل گرفته و تثبیت می شود. از طرفی مصرف مقادیر مناسب میوه و سبزیجات در رژیم غذایی روزانه یکی از راهکارهای مهم پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء سطح سلامتی به ویژه در دوره نوجوانی است. لذا این مطالعه با هدف به دست آوردن درک درستی از موانع درک شده و راهکارهای پیشنهادی در خصوص مصرف کم میوه و سبزی در دانش آموزان اجرا شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کیفی با استفاده از راهنمای سوال نیمه ساختار یافته، در بحث های گروهی متمرکز در بین دانش آموزان دبیرستانی (دختر و پسر) در سال 1396 انجام شد. شرکت کنندگان شامل 20 دختر و 16 پسر بودند که در 4 جلسه بحث گروهی در دبیرستان های سطح شهر سنندج شرکت داشتند. تمام بحث های گروهی ضبط و بلافاصله پس از اتمام مورد تجزیه، تحلیل و دسته بندی قرار گرفتند. با توجه به تشابه گزاره ها استخراج شده از بحث های گروهی با الگوی Pen-3، از این الگو برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید.
  یافته ها
  مفاهیم استخراج شده بر اساس الگو در 6 بخش ادراکات مثبت و منفی، قادرکننده های مثبت و منفی و تقویت کننده های مثبت و منفی دسته بندی شدند. مفاهیمی مانند پایین بودن دانش تغذیه ای، باورها و ارزش ها، تاثیر همسالان، نقش والدین، رسانه ها و دسترسی برخی از یافته های پژوهش حاضر بود.
  نتیجه گیری
  موانع نوجوانان در مصرف میوه و سبزیجات صرفا وابسته به خود فرد نبوده و تحت تاثیر عوامل خارج از فرد نیز می باشد. بنابراین در طراحی مداخلات برای بهبود مصرف میوه و سبزی باید به تمام عوامل موثر توجه گردد.
  کلیدواژگان: بحث گروهی، موانع، میوه، سبزیجات، الگوی Pen-3
 • رحمن پناهی ، علی رمضانخانی ، محمود طاوسی ، فرشته عثمانی، افسانه کرمی جویانی، شمس الدین نیکنامی* صفحات 26-35
  سابقه و هدف
  با توجه به افزایش مصرف سیگار در بین دانشجویان و تاثیر سواد سلامت بر رفتارهای پیشگیرانه، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار در میان دانشجویان اجرا شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای از نوع نیمه تجربی بود که در سال 1395 و در میان دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام شد. در این مطالعه، 130 نفر از دانشجویان (65 نفر در هر یک از دو گروه مداخله و کنترل) ، با روش چندمرحله ای تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. مداخله آموزشی با استفاده از نرم افزار تلگرام انجام شد و پیامهای آموزشی طی 6 نوبت به دانشجویان گروه مداخله ارسال گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مشخصات جمعیتی و زمینه ای، پرسشنامه سنجش سواد سلامت (HELIA) و پرسشنامه رفتار پیشگیرانه از مصرف سیگار بود که در سه مرحله قبل، بلافاصله و سه ماه پس از مداخله تکمیل گردید. داده ها گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند.
  یافته ها
  قبل از مداخله، بین متغیرهای جمعیتی و زمینه ای، میانگین نمرات سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه در دو گروه، تفاوت معنادار وجود نداشت (0. 05<P). پس از مداخله، مقایسه دو گروه نشان داد که میانگین نمرات سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل، افزایش معنادار داشته است (0. 05>P).
  نتیجه گیری
  اجرای مداخله آموزشی از طریق نرم افزار تلگرام، در ارتقای سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار در دانشجویان موثر است.
  کلیدواژگان: مداخله آموزشی، سواد سلامت، مصرف سیگار، رفتارهای پیشگیرانه، دانشجویان
 • رویا امینی ، فریبا سلیمانی، ناهید محمدی* ، لیلی تاپاک صفحات 36-44
  سابقه و هدف
  یکی از عواملی که ممکن است روی سلامت عمومی دانشجویان تاثیرگذار باشد، مهارت های ارتباطی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی مهارت‏های ارتباطی با سلامت‏ عمومی دانشجویان پرستاری انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در سال 1395 بر روی 320 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان که با روش نمونه گیری تصادفی–طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه سنجش سلامت‏عمومی گلدبرگ (GHQ-28) و مهارت‏های ارتباطی جرابک بود که با روش خودایفا بوسیله دانشجویان تکمیل گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS-16 و با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 75 درصد دانشجویان با میانگین نمره 8. 68±29. 71 از سلامت‏ عمومی نامطلوبی برخوردار بودند. بین دو متغیر مهارت‏ های ارتباطی و سلامت‏ عمومی همبستگی منفی وجود داشت (0. 333-=r). همچنین سلامت‏ عمومی با تمام ابعاد مهارت‏ های ارتباطی به جز بعد قاطعیت رابطه معنی داری داشت (P<0. 05). علاوه‏ برآن مهارت‏ های ارتباطی با اغلب ابعاد سلامت‏عمومی (0. 001>P) به جز بعد عملکرد اجتماعی همبستگی معکوس و معنی داری داشت. همچنین دانشجویانی که دارای مادرکارمند و یا خانه دار بودند از وضعیت سلامت روان مطلوبتری برخوردار بودند (0. 05>P).
  نتیجه گیری
  ارزیابی سلامت‏ عمومی دانشجویان و ارایه خدمات مشاوره ای و آموزشی مرتبط با مهارت‏های ارتباطی جهت ارتقای سلامت دانشجویان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، سلامت عمومی، دانشجویان پرستاری
 • سعید کشاورزی، علی خانی جیحونی* ، عباس یزدان پناه صفحات 45-52
  سابقه و هدف
  رفتارهای پرخطر در معتادین از مهمترین عوامل به خطر افتادن سلامت جامعه است. با توجه به پیامدهای منفی رفتارهای جنسی ناایمن در بین معتادین، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در افزایش رفتارهای جنسی ایمن در بین معتادین تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد شهر شیراز انجام گردید.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه ترکیبی شامل دو فاز توصیفی تحلیلی در مرحله اول و فاز نیمه تجربی در مرحله دوم بود که در سال 1396 انجام گردید. فاز نخست در بین 200 نفر از معتادین تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد شهر شیراز که به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شده بودند، انجام گرفت. در ادامه مطالعه نیمه تجربی بر روی 100 معتاد (50 نفر در گروه آزمون و 50 نفر در گروه کنترل) در قالب دو جلسه آموزشی برگزار گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی بود. داده ها توسط نسخه 22 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های رگرسیون لجستیک، تی زوجی، تی مستقل، آزمون کای دو و مک نمار تحلیل گردید.
  یافته ها
  پس از مداخله آموزشی میانگین نمرات همه سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده (نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده، قصدرفتاری و رفتار) در گروه آزمون افزایش یافت (P<0. 001). این تغییرات در گروه کنترل معنی دار نبود (P>0. 05).
  نتیجه گیری
  اجرای برنامه های آموزشی در راستای ترغیب رفتارهای جنسی ایمن براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده می تواند برای معتادان مفید باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، رفتار جنسی ایمن، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نگرش، نرم های انتزاعی
 • کامران امیریان ، شهرام مامی* ، وحید احمدی، جهانشاه محمدزاده صفحات 53-61
  سابقه و هدف
  امروزه درمان های موج سوم در روان درمانی به جای چالش با شناخت ها، بر آگاهی و پذیرش افراد از هیجان ها، شناخت ها و رفتارها تاکید دارند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر دشواری تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در سوءمصرف کنندگان مواد انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و از طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه سوءمصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد کرمانشاه تشکیل می دهند. نمونه پژوهش شامل 40 نفر بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمون (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. درمان پذیرش و تعهد، طی 10 جلسه در بین شرکت کنندگان گروه مداخله انجام شد. مقیاس های دشواری تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در سه مرحله قبل از مداخله، بعد از مداخله و پیگیری سه ماهه توسط کلیه شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با SPSS-20 تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه تفاوت معنی داری در زمینه دشواری تنظیم هیجان و تحمل پریشانی بعد از مداخله بین گروه آزمون و کنترل نشان داد (0. 01>P). همچنین میانگین نمرات دشواری تنظیم هیجان و تحمل پریشانی قبل، بعد از مداخله و مرحله پیگیری در گروه آزمون تفاوت آماری معنی دار داشتند (0. 001>P).
  نتیجه گیری
  بر حسب نتایج حاصل از این پژوهش، در مجموع حمایتی تجربی برای درمان پذیرش و تعهد در کاهش دشواری در تنظیم هیجان و افزایش تحمل پریشانی فراهم می کند.
  کلیدواژگان: دشواری تنظیم هیجان، تحمل پریشانی، سوءمصرف مواد، روان درمانی گروهی، درمان پذیرش و تعهد
 • مقالات مروری
 • سعید صادقی ، حمیدرضا پوراعتماد* ، رضا خسروآبادی ، جلیل فتح آبادی، صدیقه نیکبخت صفحات 62-71
  سابقه و هدف
  امروزه استفاده از وسایل دیجیتال از قبیل تلویزیون، دی وی دی، گوشی های هوشمند، تبلت و بازی های کامپیوتری در بین کودکان در حال افزایش است. پژوهش حاضر به دنبال مرورنظام مند مطالعاتی است که پیامدهای سلامت محور استفاده از وسایل دیجیتال در کودکان را مورد بررسی قرار داده اند.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر با روش مرور نظام مند انجام شد و مقالات داخلی و خارجی که با هدف مطالعه تاثیر استفاده از وسایل دیجیتال بر سلامت کودکان (مقالات خارجی منتشره شده در سال های 2007 تا 2017) انجام شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. پس از غربالگری مقالات یافت شده، با توجه به متغیرهای پیامد آن ها نتایج در 3 دسته تاثیرات جسمانی، شناختی، اجتماعی- هیجانی- رفتاری تقسیم بندی شدند و مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده افراطی از وسایل دیجیتال با افزایش احتمال خطر ابتلای به اضافه وزن و چاقی، تغییر در عادات غذایی و الگوی خواب، تغییرات ساختاری در مغز، تاخیرهای حرکتی و زبانی، ضعف در دامنه واژگان، هوش کلامی و کارکردهای اجرایی و همچنین مشکلات هیجانی، ارتباطی، اجتماعی و رفتاری همراه است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که استفاده از وسایل دیجیتال خصوصا در سنین اولیه تحول باید محدود شود و والدین با ایجاد سبک زندگی سرشار از تعامل انسانی محیط کودک را با محرک های اجتماعی، شناختی، هیجانی و رفتاری غنی سازند تا کودک کمتر به سمت وسایل دیجیتال گرایش پیدا کند و از اثرات مضر استفاده از وسایل دیجیتال جلوگیری به عمل آید.
  کلیدواژگان: رسانه، کودکان، وضعیت جسمانی، تاثیرات روان شناختی، مرور نظام مند
 • حمیدرضا حسن پور، بهزاد رضوی* صفحات 72-81
  سابقه و هدف
  فساد یکی از مهمترین موانع نیل به پیشرفت و توسعه در جوامع و کشورهای مختلف می باشد. لذا آشنایی با پدیده فساد، انواع و شاخص های سنجش آن، و همچنین پیامدهای منفی فساد از جنبه های مختلف سیاسی، اداری و اجتماعی و اقتصادی می تواند در بررسی راهکارهای مبارزه با فساد راهگشا باشد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین نقش پیشگیری از فساد اداری و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای در سال 1397 انجام شد. در این مطالعه به تعاریف و دسته بندی های مختلف ارایه شده از فساد، چشم اندازی کلی از مفهوم فساد و اقسام مختلف آن و پیامدهای آن از جنبه های مختلف و با تکیه بر سلامت اجتماعی پرداخته شد.
  یافته ها
  فساد دارای پیامدهایی از قبیل اتلاف منابع ملی، تضعیف انگیزه ها، جلوگیری از رشد رقابت، افزایش هزینه معاملات، فقر، بهداشت ضعیف، امید به زندگی پایین، توزیع نابرابر درآمد و ثروت، استفاده نامناسب از منابع داخلی و خارجی و نبود امکان اصلاحات نهادی است.
  نتیجه گیری
  با عنایت به پیامدها و عواقب گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فساد در جامعه، اتخاذ راهکارهای کارآمد و اثربخش جهت مبارزه با فساد و پیشگیری از گسترش آن پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: فساد، شاخص های فساد، مبارزه با فساد، جامعه شناسی فساد، سلامت اجتماعی
|
 • Masoomeh Jahani eftekhari , Nooshin Peyman* Pages 1-7
  Background and Objective
  Pediculosis capitis (Head lice) is a worldwide parasitic infection that often occurs in nurseries and school with poor hygiene. The aim of this study was to investigate the effect of educational program based on protection motivation theory (PMT) on the promotion of preventive behaviors against pediculosis in female elementary school students.
  Materials and Methods
  The present randomized controlled trial was conducted in Neyshabur in 2015. Sixty female students in the fifth grade were randomly selected, using randomized cluster sampling. They were randomly divided into two experimental and control groups. A standard questionnaire was designed and administered based on socio-demographic characteristics and PMT constructs. An educational intervention was, then, designed based on focus group discussions and role-playing method during the educational program consisting of two sessions (each taking 50 minutes), held for the experimental group. Independent and paired t-test, Pearson’s correlation coefficient, chi-square, mann-whitney, and Wilcoxon tests were conducted by SPSS 16 software to analyze the data.
  Results
  There was no statistically significant differences between the two groups before the intervention (p>0.05). After the intervention, the mean scores of the perceived vulnerability, perceived intervention, response efficiency, self-efficacy, cost response, and protection motivation after intervention were significantly improved in the experimental group (p<0.05), but there was no significant difference in the mean scores of the PMT constructs in the control group (p>0.05).
  Conclusion
  PMT-based intervention program is effective in promoting preventive behaviors against pediculosis on female elementary school students.
  Keywords: Protection Motivation Theory, Students, Behavior , Pediculosis
 • Sara Jalali, Farahani , Parisa Amiri*, Ahmad Khalili, Chelik , Mehrdad Karimi , Fereidoun Azizi Pages 8-17
  Background and Objectives
  Smoking has been shown to be associated with different psycho-social factors including individuals’ perception of social support. Nevertheless, investigations on relationship between smoking and perceived social support and its sources i.e. family, friends and significant others in an Iranian population was so rare. This study aimed to investigate the association between smoking and perceived social support among an urban Iranian population.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted between 2014-2016 in the framework of Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) on 1068 adults aged ≥ 20. Perceived social support was assessed using Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). Data were analyzed by SPSS version 20 using χ2 and Mann Whitney tests, and binary regression method.
  Results
  Mean age of participants was 49.9±15.0 years and 59.4% of them were female. 9.2% of participants were smokers and most smokers were male (76.5%). Non-smokers reported higher scores in perceived social support from family (p=0.040) and significant others (p=0.036) compared to smokers. Smokers were more likely to report low perceived social support from family compared to their non-smokers counterparts in adjusted models 2.04 (95%CI: 1.11-3.73, p<0.05).
  Conclusion
  Smokers were more likely to perceive low familial support compared to non-smokers. Considering the importance of perceived social support from family, this finding can be applied in future interventions aiming at reducing smoking among Tehranian adults.
  Keywords: Perceived social support, smoking, Tehranian adults, Iran
 • Ghobad Moradi , Ardeshir Rahimzadeh , Sorayya Amani , Jahanbakhsh Yousefi , Khaled Rahmani , Sharareh Bagheri* Pages 18-25
  Background and Objective
  Adolescence is one of the most important periods of life, in which the lifestyle is formed and established. On the other hand, the use of appropriate amounts of fruits and vegetables in daily diet is one of the important strategies for preventing illness and promoting health, especially during adolescence. This study was conducted with the aim of investigating barriers and strategies of fruit and vegetable consumption in high school students.
  Participants and
  Methods
  This qualitative study was conducted, using a semi-structured questionnaire in a focused group discussion among high school students (male and female) in Snandaj in 2017. The participants included 20 females and 16 males, who participated in 4 group discussions in the high schools. All group discussions were recorded, analyzed, and categorized immediately after completion. Due to the similarity of the propositions extracted from the group discussions with the Pen-3 pattern, this model was used for analysis.
  Results
  The concepts extracted based on the model were categorized in six sections including positive and negative perceptions, positive and negative enablers, and positive and negative amplifiers. Some of the findings of the present study were low nutritional knowledge, beliefs and values, the impact of peers, the role of parents, the media, and access.
  Conclusion
  Adolescent barriers to the consumption of fruits and vegetables are not merely dependent on the person themselves and are influenced by external factors. Therefore, in designing interventions to improve the consumption of fruits and vegetables, all effective factors should be addressed.
  Keywords: Focus Groups, Perceived Barriers, Fruit, Vegetables, Pen-3 Pattern
 • Rahman Panahi , Ali Ramezankhani , Mahmood Tavousi , Fereshteh Osmani , Afsaneh Karami , Shamsodin Niknami* Pages 26-35
  Background and Objective
  Considering the increase in smoking among University students and the effect of health literacy on the adoption of preventive behaviors, this study aimed to determine the effect of educational intervention on health literacy and adoption of smoking preventive behaviors among students.
  Materials and Methods
  The present study was a quasi-experimental interventional study that was conducted in 2016 and among dormitory students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran. In this study, 130 students (65 in each intervention and control group), were selected using random Multi-Stages sampling method and entered the study. Educational intervention was performed using telegram application and educational messages were sent to the students of the intervention group in 6 sessions. The data gathering tool was demographic and background characteristics questionnaire, Health Literacy questionnaire (HELIA) and smoking preventive behavior questionnaire, which was completed in three stages before, immediately and three months after the intervention. The data were collected and were analyzed using SPSS software version 16.
  Results
  Before the intervention, there was no significant difference between demographic and background variables, underlying level of Health literacy and adoption of preventive behaviors, in both groups (P>0.05). After the intervention, comparing two groups showed that the mean scores of Health literacy and adoption of smoking preventive behaviors, have increased significantly in experimental group compared to control group (P<0.05).
  Conclusion
  Educational intervention through Telegram application was effective in promoting Health literacy and the adoption of smoking preventive behaviors among university students.
  Keywords: Educational intervention, Health literacy, Smoking, preventive behaviors, Students
 • Roya Amini , Fariba Soleymani , Nahid Mohammadi*, Leili Tapak Pages 36-44
  Background and Objective
  Communication skills are one of the factors that may affect the general health of the students. The aim of this study was to determine the correlation between communication skills and general health of nursing students.
  Materials and Methods
  This analytical-descriptive cross sectional study was carried on 320 undergraduate nursing students in Hamadan University in 2017. The students were selected by stratified random sampling method. The data gathering tools were Goldberg General Health Questionnaire (GHQ-28) and Gerabek’s communication skills, which were completed by the students through self-administration method. Independent t-test, one-way analysis of variance, Spearman correlation coefficient, multiple linear regression model and SPSS 16 software were used.
  Results
  Most of the students (75%) had a weak general health with a mean score of 29.71±8.68. There was a negative correlation between communication skills and general health (r=-0.33, p<0.05). Also, general health had a significant relationship with all aspects of communication skills, except for the dimension of decisiveness (p<0.05). Communication skills had a significant relationship with most aspects of general health, except social function (p<0.001). There was no correlation between demographic variables and communication skills (p<0.05). Moreover, the students, whose mothers had a governmental job or were housewives, had a better score of general health (p<0.05).
  Conclusion
  Communication skills affect mental health, including reduction of physical symptoms, anxiety and sleep disorders, social dysfunction, and depression
  Keywords: Communication Skills, General Health, Nursing Students
 • Saeed Keshavarzi , Ali Khani Jeihooni*, Abbas Yazdanpanah Pages 45-52
  Background and Objective
  High-risk behaviors in addicts are one of the most important risk factors for the health of the community. Regarding the negative consequences of insecure sexual behaviors in addicts, this study aimed at investigating the effect of educational program based on the theory of planned behavior on increasing the safe sexual behaviors among addicts covered by addiction treatment centers.
  Materials and Methods
  The present study was conducted in two stages in 2017 among addicts covered by private addiction treatment centers in Shiraz. At first, a descriptive-analytic and cross sectional study was conducted to investigate the factors related to safe sexual behaviors based on the theory of planned behavior on 200 addicts covered by addiction treatment centers in Shiraz. At this stage, the sampling method was random cluster sampling. In the second stage, a semi-experimental interventional study was performed on 100 addicts (50 people in experimental group and 50 people in control group), who participated in two educational sessions. In this stage, the samples were selected by simple random sampling. Data gathering tools consisted of questionnaire containing demographic information and the theory of planned behavior constructs. After coding, data analysis was performed, using SPSS 22 software by statistical tests such as logistic regression, paired t-test, independent t-test, Chi-square, and McNemar’s tests.
  Results
  After educational intervention, the mean scores of all planned behavior structures (attitude toward behavior, subjective norms, perceived behavioral control, behavioral intention, and safe sexual behaviors) in the intervention group significantly increased (p<0.001). These changes were not significant in the control group (p>0.05).
  Conclusion
  Implementation of educational programs to encourage safe sexual behaviors based on the theory of planned behavior increases safe behavior of addicted people.
  Keywords: Addiction, safe sexual behavior, theory of planned behavior, Attitude, Subjective Norms
 • Kamran Amirian , Shahram Mami*, Vahid Ahmadi , Jahanshah Mohamadzadeh Pages 53-61
  Background and Objectives
  Today, third wave therapy in psychotherapy, instead of a challenge with cognition, emphasizes the awareness and acceptance of emotions, cognition, and behaviors. Therefore, the present study aimed at Effectiveness of Group Psychotherapy based on Acceptance and Commitment Therapy on the Degree of Difficulties Emotion Regulation and Distress tolerance of Substance Abusers.
  Materials and methods
  This research was quasi-experimental and pre-test, post-test and follow-up design with control group was used. The statistical population of this study is all abusers of materials referring to Kermanshah addiction centers. The sample consisted of 40 people who were selected by convenience sampling method. They were divided into experimental and control groups (n=20) and control group (n=20). Acceptance and Commitment Therapy was performed on the intervention group for 10 sessions. Difficultes in Emotion Regulation Scales and distress tolerance were completed in three stages before intervention, after intervention and follow up of the three months by all participants. Data were analyzed by repeated measures with SPSS-20.
  Results
  The results of this study showed a significant difference in the difficulty in emotional regulation and distress tolerance after intervention between the experimental and control groups (P<0.01). There was also a significant difference between the mean scores of difficulty in emotional regulation and distress tolerance before, after intervention and follow up in the test group (P<0.001).
  Conclusion
  According to the results of this study, in general, empirical support for the Acceptance and Commitment Therapy reduces the Difficulties in Emotion Regulation and increasing the distress tolerance.
  Keywords: Difficulties in Emotion Regulation, distress tolerance, substance abuse, Group Psychotherapy, Acceptance, Commitment Therapy
 • Saeid Sadeghi , Hamid Reza Pouretemad*, Reza Khosrowabadi , Jalil Fathabadi , Sedigheh Nikbakht Pages 62-71
  Background and Objective
  Nowadays, the use of digital devices such as televisions, DVDs, smartphones, tablets and computer games is increasing among children. The present study aim is to review the studies that investigate the health-related consequences of the use of media in children.
  Materials and Methods
  The present study was conducted using a systematic review method and internal and external articles that were designed to study the effect of using digital devices on children's health (external articles published in the years 2007 to 2017) were studied. After the screening, by attention to the articles outcome variables, results in 3 categories of physical, cognitive, social-emotional-behavioral effects were analyzed and deduced.
  Results
  The results of this study showed that extreme use of media associated with increased risk of overweight and obesity, changes in food habits and the pattern of sleep, structural changes in the brain, motor and language delays, weaknesses in the vocabulary domain, verbal intelligence and executive functions, emotional, communicative, social and behavioral problems.
  Conclusion
  According to the findings of this study, it can be concluded that the use of digital devices, especially in the early stages of development, should be limited and parents, by creating a lifestyle that is full of human interaction, enrich the child's environment with social, cognitive, emotional and behavioral stimulus so that the child tend less toward digital devices and prevent the harmful effects of excessive using of digital devices.
  Keywords: Mass Media, Child Health, Physical Conditioning, Human, Psychology, Systematic Review
 • Hamid Reza Hasan Pour , Behzad Razavi* Pages 72-81
  Background and Objective
  Corruption is one of the major obstacles to achieving progress and development in the communities and countries. Understanding the phenomenon of corruption, types and measurement parameters and negative consequences of corruption in various aspects of political, administrative, social and economic fields may help strategies to fight with corruption. Therefore, this study aimed to determine the role of prevention of corruption and its impact on social health.
  Materials and Methods
  This study was carried out using a documentary and library method in 2018. In this study, definitions and various categories of corruption, the general outlook of the concept of corruption and its various types and its consequences from different aspects and relying on social health were discussed.
  Results
  Corruption has consequences such as waste of national resources, weakening incentives, preventing competition growth, increasing transaction costs, poverty, poor health, low life expectancy, unequal distribution of income and wealth, inappropriate use of domestic and foreign resources, and lack of possibility of institutional reform.
  Conclusion
  Given the wide-ranging outcomes and consequences of corruption in regard of political, social and economic in society, it is recommended to adopt efficient strategies to combat with corruption and prevent its spreads.
  Keywords: Corruption, Corruption indices, Fighting corruption, Sociology of corruption, Social health