فهرست مطالب

 • پیاپی 11 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • توحید صلاحی ، حسن پوبابایی، مازیار صلاحی، سرخوش کرم زاده صفحات 1-13
  این مطالعه با هدف بررسی و ارزیابی پوشش گیاهی جنگل کاری های سوزنی برگ و پهن برگ با وسعت 220 هکتار از جنگل کاری سوزنی برگ کاج تدا و جنگل کاری های پهن برگ صنوبر و توسکای قشلاقی و مقایسه آن با جنگل طبیعی در پارک جنگلی حفاظت شده بی بی یانلو آستارا صورت گرفت. تعداد 60 قطعه نمونه 1000 متر مربعی به روش تصادفی - منظم و با استفاده از شبکه آماربرداری 150×150 متر در جنگل کاری ها و 200×200 متر در جنگل طبیعی برداشت شد. طیف زیستی گیاهان بر اساس شکل های رویشی رانکایر و پراکنش جغرافیایی گونه ها براساس روش زهری (Zohary) تعیین شد. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که تعداد 92 گونه گیاهی متعلق به 79 جنس و 48 خانواده در این پارک جنگلی حضور دارند که بیشترین تعداد گونه ها متعلق به خانواده های Rosaceae، Lamiaceae، Aspidiaceae و Poaceae بود. از نظر شکل زیستی، همی کریپتوفیت ها و فانروفیت ها در مجموع با 67 درصد شکل های رویشی غالب بودند. بررسی پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان داد که عناصر گیاهی ناحیه اروپا- سیبری با 28 درصد بیشترین عناصر گیاهی منطقه مورد مطالعه را تشکیل می دهند.
  کلیدواژگان: فلور، پراکنش جغرافیایی، جنگل کاری های سوزنی برگ و پهن برگ، بی بی یانلو، آستارا
 • مصطفی خوشحال سرمست ، سید جواد موسوی زاده، مهدی شریفانی صفحات 14-20
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی تنوع ژنتیکی میان و درون پنج رویشگاه طبیعی سروکوهی (Juniperus spp.) در سه استان گلستان، مازندران و گیلان بود. استفاده از چهار نشانگر منتخب ISSR از میان 15 نشانگر، در 32 ژنوتیپ منجر به تولید 285 نوار مشخص شد که برای بررسی تنوع ژنتیکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مربوط به تجزیه واریانس با استفاده از نرم افزار GeneAlEx بیانگر این است که 48% از تنوع مشاهده شده مربوط به تنوع میان جمعیت ها و 52% از آن مربوط به تنوع درون جمعیت ها است. متوسط درصد مکان های ژنی چند شکل در هر جمعیت 64/38% بود. تکثیر جنسی طبیعی با استفاده از بذر در رویشگاه به احتمال دلیل اصلی بالا بودن مکان های ژنی چند شکل است. نکته جالب توجه دیگر این است که حتی بین دو پایه نر و ماده متعلق به یک گونه خاص تفاوت ژنتیکی مشاهده می شود که در هنگام افزایش غیر جنسی نباید این تفاوت مشاهده شده در میان گونه های دارای ظاهری مشابه را از نظر دور نگه داشت. نتایج بیانگر این است که تنوع ژنتیکی بالای مشاهده شده درون جمعیت ها که به احتمال به دلیل گل های تک جنسه و دو پایه بودن گیاه می باشد و ترکیبات آللی خاص که در دیگر مناطق پراکنش آن گونه دیده نمی شود، اهمیت بالایی برای برنامه های احیاء این گونه ها دارند. ارزیابی مقدار پراکنش و تنوع ژنتیکی دیده شده در میان این گونه ها می تواند گام مهمی در رابطه با شناسایی و راهنمایی در راستای برنامه های حفظ این گونه های با اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: سرو کوهی، نشانگرهای مولکولی، تنوع ژنتیکی، چند شکلی، ISSRISSR
 • حسین قربانی، رامین رحمانی ، علیرضا علی عرب، اسدالله کریمی دوست صفحات 21-30
  تخریب جنگل بر پایداری بوم نظام تاثیر می گذارد و سبب کاهش تنوع گونه های گیاهی می شود. جنگل کاری با درختان سوزنی برگ در بوم نظام های تخریب شده، شرایط استقرار گونه های بومی را فراهم و در حفظ و توسعه تنوع گیاهان نقش مهمی ایفا می کند. این تحقیق با هدف اندازه گیری و مقایسه تنوع گونه های چوبی در طبقه های سنی جنگل کاری های کاج بروسیا و سرو زربین در منطقه قپان واقع در شرق استان گلستان انجام شد. جنگل کاری ها به طبقه های سنی کوچکتر از 10، 10 تا 20 و 20 تا 30 سال طبقه بندی شدند. سپس به ازای هر طبقه سنی، عرصه ای به مساحت تقریبی پنج هکتار مشخص و در آن عرصه، 30 قطعه نمونه 400 مترمربعی به طور تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. در هر قطعه نمونه، فهرست گیاهان چوبی و تراکم آنها ثبت شد. تعداد گونه های چوبی با استفاده از شاخص های غنای گونه، غنای مورد انتظار و مارگالف، تنوع با استفاده از شاخص های سیمپسون و شانون-وینر و یکنواختی با استفاده از شاخص های کامارگو و سیمپسون محاسبه شدند. تجزیه واریانس نشان داد که اثر گونه، طبقه سنی و اثر متقابل گونه و طبقه سنی معنی دار بوده است. برش دهی اثر متقابل نشان داد که تفاوت طبقه های سنی جنگل کاری کاج بروسیا از نظر شاخص های غنا، تنوع و یکنواختی معنی دار بوده است. در جنگل کاری سرو زربین، تفاوت طبقه های سنی از نظر شاخص های غنای مورد انتظار و مارگالف و تنوع سیمپسون و شانون-وینر معنی دار نشد. ولی افزایش شاخص های غنای گونه و یکنواختی کامارگو و سیمپسون در طبقه های سنی کوچکتر از 10 و 10 تا 20 سال معنی دار شد. همچنین نتایج نشان داد که جنگل کاری کاج بروسیا برای استقرار زادآوری و توسعه گیاهان چوبی از سرو زربین مناسب تر بوده و برای جنگل کاری آتی در این منطقه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تنوع، جنگل کاری، سوزنی برگ، گونه های چوبی، قپان
 • مجتبی ایمانی راستابی، سید محمد حسینی نصر ، جمشید حاتم، حمید جلیلوند صفحات 31-40
  آکاسیا ویکتوریا درخت غیر بومی ایران است اما با اهداف مهمی مانند تثبیت تپه های شنی و زیبایی منظر در مناطق جنوبی کشور به ویژه در استان های خوزستان و ایلام کاشت می شود. هر گونه پژوهش در امر توسعه درختان بومی و غیربومی سازگار با شرایط گرد و غبار خیز کشور مانند استان های غربی حائز اهمیت فراوان است. بدون تردید کشت درون شیشه ای درختان یکی از سریع ترین و مطمئن ترین راه های دستیابی به تولید انبوه درختان است. هدف از این تحقیق بررسی اثر محیط کشت های مختلف گیاهی بر صفات مورفولوژیک آکاسیا ویکتوریا در شرایط درون شیشه ای بود. بذور مورد نیاز از مرکز بذر کلوده آمل تهیه شد. پژوهش حاضر در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار شامل محیط کشت های MS، WPM، DKW، B5، L2 و N6 و هر تیمار با 24 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. صفات ریختی مورد مطالعه شامل درصد جوانه زنی، طول ساقه و ریشه، تعداد شاخه دوانی، وزن تر ساقه و ریشه، وزن خشک ساقه و ریشه، وزن تر و وزن خشک زی توده کل گیاهچه به مدت 42 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. بعد از جمع آوری داده ها در نرم افزار SAS تجزیه واریانس و مقایسه میانگین با روش آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین محیط کشت های مورد بررسی، به استثنای صفت نسبت طول ساقه به ریشه، در بقیه صفات در سطح معنی داری یک درصد، تفاوت معنی دار وجود دارد. مقایسه میانگین نشان داد که صفات تعداد شاخه دوانی، وزن خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه، وزن خشک و تر زی توده کل گیاهچه در محیط کشت WPM و صفات طول ساقه و ریشه و وزن تر ساقه در محیط کشت L2 بیشترین مقدار خود را داشتند. همچنین نتایج نشان داد که علی رغم انتظار، محیط کشت MS ضعیف ترین عملکرد را نسبت به دیگر محیط کشت ها در ارتباط با صفات داشت. می توان پیش بینی کرد که محیط کشت های WPM و L2 برای تولید گیاهچه از بذور آکاسیا ویکتوریا در شرایط درون شیشه ای عملکرد بهتری نسبت به دیگر محیط کشت های مورد بررسی خواهند داشت.
  کلیدواژگان: جوانه زنی، درون شیشه ای، کشت بافت، گیاهان چوبی، ریخت شناسی
 • ایاد اعظمی ، احمد حسینی، جعفر حسین زاده صفحات 41-50
  شناخت تغییرات رطوبت به دلیل مرتبط بودن آن با ویژگی های هیدرولوژیکی، بوم شناختی و فیزیوگرافی ناحیه رویشگاهی مهم است. به این منظور میزان رطوبت خاک در چهار جهت اصلی و سه عمق 50، 70 و 110 سانتی متری خاک به مدت دو سال آبی از مهر 1392 تا شهریور 1394 در منطقه جنگلی مله سیاه ایلام اندازه گیری و تجزیه داده ها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با نرم افزار SAS انجام شد. نتایج نشان داد اثر جهت و عمق خاک بر رطوبت خاک معنی دار بود، به طوری که ذخیره رطوبتی در جهت جنوبی و شمالی با 9/21 و 7/19 و در دامنه شرقی و غربی 19 و 5/15 میلی متر ثبت شد. همچنین متوسط ماهانه رطوبت خاک در سه عمق 70، 110 و 50 به ترتیب 4/18، 4/17 و 5/7 میلی متر بود. به عبارتی اثر عمق خاک و جهت جغرافیایی بر رطوبت خاک موثر است اما در سال خشک 94-1393 و دوره خشک سال (خرداد تا شهریور ماه) تغییرات قابل توجه نیست. هم چنین نتایج نشان داد نرخ خشکی ماهانه (گذر از دوره مرطوب به خشک سال) در سال مرطوب بیش از سال خشک است و با افزایش عمق خاک، بیشتر می شود. بر اساس تجزیه بافت خاک رویشگاه، دامنه رطوبت مطلوب برای رویش گیاهی بین 15 تا 30 درصد بود و بر این اساس بیشینه تنش خشکی وارده به پوشش گیاهی و به ویژه گونه بلوط در مرداد و شهریور ماه می باشد که مصادف با اوج رشد رویشی و مرحله زایشی گونه های درختی بلوط است.
  کلیدواژگان: بلوط، جهت جغرافیایی، عمق خاک، خشکیدگی، رطوبت خاک
 • فرهاد اسدی، افروز علی محمدی صفحات 51-60
  صنوبرها به دلیل تولید چوب برای مصارف مختلف در کشور، از دیرباز مورد توجه بوده و توسط روستاییان مورد کشت و پرورش قرار می گرفتند. ضرورت تحقیق در مورد سازگاری صنوبرها در شرایط کاشت مختلف به منظور دستیابی به کلن های برتر دارای اهمیت است. همچنین بیدها نیز در سال های اخیر به عنوان منابع تولید بیوماس و انرژی زیستی در جهان طرح شده اند. بر این اساس در تحقیق پیش رو عملکرد رویشی و تولید نهال های یکساله ی دو گونه ی بید شامل Salix alba، S. excelsa و پنج گونه ی صنوبر شامل Populus caspica، P. euramericana triplo، P. alba 58/57، P. deltoides 69/55 و P. nigra 56/72 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 45 قلمه از هر کدام از ارقام مورد مطالعه در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع چمستان به فاصله 5/1 متر در 60 سانتی متر کاشته شدند. کلیه عملیات نگهداری شامل آبیاری به موقع و وجین علف های هرز در طول فصل رشد انجام شد. در دوره رویش و پایان فصل رویش صفات تعداد برگ، سطح برگ، سطح کل برگ، تعداد شاخه، طول شاخه، قطر شاخه، ارتفاع ساقه، قطر یقه و وزن ساقه ی کلیه گونه ها اندازه گیری شد. نتایج نشانگر آن بود که در گونه های صنوبر بین میانگین متغیرهای ارتفاع ساقه، سطح کل برگ و متوسط سطح برگ؛ اختلاف معنی دار وجود دارد و بین دو گونه ی بید فقط میانگین قطر شاخه دارای اختلاف معنی دار بود. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر، P. euramericana triplo و P. deltoides 69/55 در سال اول رویش نسبت به سایر رقم ها بود.
  کلیدواژگان: عملکرد رویشی، زی توده ساقه، صنوبر، بید، چمستان
 • میلاد پوراحمد ، جعفر اولادی، اصغر فلاح صفحات 61-75
  تصاویر پهپاد، با توان تفکیک مکانی بالا، یک منبع اطلاعاتی باارزش برای تهیه نقشه پوشش زمین و اطلاعات موضوعی به ویژه تشخیص گونه های درختی هستند. هدف از این تحقیق بررسی قابلیت تصاویر پهپاد و روش شیءپایه در تشخیص گونه های درختی در جنگل های پهن برگ خزری است. به این منظور بخشی از پارسل 24 در سری یک دارابکلای مازندران انتخاب شد. نقشه واقعیت زمینی موقعیت گونه های غالب از طریق ثبت دقیق با الگوریتم تعیین مختصات جغرافیایی با استفاده از فاصله و آزیموت در نرم افزار متلب تهیه شد. پس از پردازش های مناسب بر روی تصاویر، طبقه بندی به روش شیء پایه بر روی مجموعه تصاویر در سه ارتفاع پروازی 100، 75 و 55 متری به دو صورت طبقه بندی یک مرحله ای و طبقه بندی سلسله مراتبی انجام شد. در روش شیء پایه از فن نزدیک ترین همسایه برای طبقه بندی گونه ها استفاده شد. ارزیابی صحت
  نقشه های حاصل ازطبقه بندی ها با استفاده از 50 درصد نمونه های واقعیت زمینی انجام گرفت. نتایج نشان داد که نقشه حاصل از طبقه بندی سلسله مراتبی به روش شیء پایه در ارتفاع پروازی 55 متر بهترین توانایی تشخیص گونه های درختی را در بین سه ارتفاع، با ضریب کاپای 81/0 و صحت کلی 87 درصد داراست.
  کلیدواژگان: پهپاد، تعیین گونه، شیءپایه، طبقه بندی جنگل
|
 • Tohid Salahi , Hasan PourBabaie , Maziar Salahi , Sarkhosh Karamzadeh Pages 1-13
  The aim of this study was to investigate vegetation composition in broadleaved  and conifers plantations in 220 ha of  Loblloly pine (Pinus taeda), alder (Alnus glutinosa( and poplar (Popolus deltoides) hardwood plantations and its comparison with natural forests in Bibiyanlu protected forest park, Astara. A total of 60 sampling plots of 1000 m2 were taken using randomly-systematic method with150 × 150 m grid in plantation and 200 × 200 m in natural forest. The results revealed that there are 92 plant species which belonged to 79 genera and 48 familing in the study area. The familing of Rosaceae, Lamiaceae, Aspidiaceae and Poaceae had the highest value. The results of the classification of life forms based on Rankiaer’s method showed that Hemicryptophytes and Phanerophytes with total of 67% were the most important in the area. Studying on geographical distribution of plants indicated that the most species belongs to Europe – Siberian region (28%).
  Keywords: Flor, Chorology, Coniferous, broadleaved plantations, Bibiyanlou, Astara
 • Mostafa Khoshhal Sarmast Dr. , Seyed Javad Mosavizadeh Dr., Mehdi Sharifani Dr. Pages 14-20
  The aim of the present work was to study genetic diversity within and among of five native populations of Juniperus spp. in three provenances of Golestan, Mazandran and Gilan. Four out of 15 ISSR primers have yielded 285 scorable, polymorphic fragments in 32 accessions, which were utilized to estimate genetic diversity. Analysis of molecular variance with GenALEx software revealed a 48% genetic diversity among Juniperus populations and 52% of molecular variance was observed within the populations. The mean percentage of polymorphic loci in each population estimated to be 38.64%. Natural sexual propagation by seeds in each population likely is the main reason for the high rate of polymorphic loci. Another interesting issue is the genetic differences between male and female trees belong to one species which we should take into account during clonal propagation of designated juniperus species. The high rates of genetic variation within population which likely is associated with dioecy and presence of unisexual flowers in Juniperus species and also specific allelic combinations which could have been selected in order to adapt to particular environmental conditions are not present in other areas of distribution are prime importance for planning conservation strategies. By means of assessing the amount and distribution of genetic variability, this study represents an important step towards developing conservation guidelines and strategies for native Iranian Junipers.
  Keywords: Juniperus, Molecular markers, Genetic diversity, Polymorphism, ISSR
 • Hossein Ghorbani , Ramin Rahmani , Alireza Aliarab , Asadallah Karimidoost Pages 21-30
  Forest degradation influences ecosystem sustainability and reduces plant species diversity. Plantations with coniferous trees in degraded ecosystems help the native species to become established and play a major role in preserving and improving plant diversity. This study aims at measuring and comparing the woody species diversity across different age classes of Pinus brutia and Cupressus horizontalis in Ghapan region, East of Golestan. Plantations were classified in the following age classes: <10, 10-20, and 20-30 years old. Then an area of about 5 ha were chosen for every age class and a number of 30 plots (400 m2) were systematic randomly selected. List of woody species and their density in each sample plot were recorded. Number of woody species was calculated using species richness, expected richness, and Margalef indices; diversity was calculated using Simpson and Shannon-Wiener indices; and evenness was calculated using Camargo and Simpson indices. Analysis of variance showed that the effects of species, age classes, and their interaction were significant. Slicing of interaction effect indicated an outstanding difference of richness, diversity, and evenness indices across the different age classes of Pinus brutia plantations. The difference of expected richness and Margalef, Simpson, and Shannon-Wiener indices were not significant across the different age classes of Cupressus horizontalis plantations. But, the increasing of species richness and evenness of Camargo and Simpson indices were significant across the age classes of <10 and 10–20 years old. Also, it was showed that Pinus brutia plantation is more suitable for establishment and development of woody species than Cupressus horizontalis and therefore it is recommended for future plantations at the study region.
  Keywords: Diversity, Plantation, Needle leaved, Woody species, Ghapan
 • Mojtaba Imani Mr, Seyed mohammad Hoseini nasr Dr , Jamshid Hatam Mr, Hamid Jalilvand Dr Pages 31-40
  In Iran, Acacia victoriae is not native to tree in Iran but it is used for important goals such as stabilize hills and the beautify landscape in the southern regions of the Iran, especially in the Khuzestan and Ilam provinces. Researches that include the development of native and non-native trees, which are compatible with the conditions of dusting areas in the western provinces of Iran, are very important. Undoubtedly, in vitro culture of trees is one of the fastest and most reliable approach to achieve mass production of trees. The aim of this study was to investigate the effect of different plant medium cultures on the morphological characteristics of Acacia victoria under in vitro conditions. Required seeds of Acacia victoriae were prepared from the center seed of koludeh institute of Amol. The present study was conducted in a completely randomized design with six treatments including MS, WPM, DKW, B5, L2 and N6 culture media and each treatment with 24 replications. The studied morphological characteristics, including germination percentage, shoot and root length, number of shoots, shoot and root fresh weight total dry and fresh weight of plantlets were measured for 42 days. After data collection, SAS software was used to analyze of variance and mean comparison and Excel software was used to draw all the charts. The analysis of variance results showed that there was a significant difference at 1% level between studied media, except for the shoot: root ratio. Mean comparisons showed that number of shoots, shoot dry weight, fresh and dry weight of the root, total dry weight and total fresh weight of plantlets had the highest values in WPM. Also shoot and root length and shoot fresh weight had the highest values in L2. Despite the expectation, results showed that MS medium culture had the poorest results in comparison with other media. It can be predicted that the WPM and L2 cultures will be better for seedling production from Acacia victoria seeds than in other culture media.
  Keywords: Germination, In Vitro, Tissue culture, Woody plant, Morphology
 • Ayad Aazami , Ahmad Hosseini , Jaafar Hoseinzadeh Pages 41-50
  Recognition of humidity changes is important because of its relevance to hydrological, ecological and physiographic characteristics of the area. Therefore, soil moisture content in four main directions and three depths of 50, 70 and 110 cm of soil for two years from March 2013 to September 2012 in the forest area of Meleh-Siah Ilam was measured and analyzed in a randomized complete block design with soft SAS was implemented. The results showed that soil moisture and soil depth and direction were affected by moisture storage in the south and north directions with 21.9 and 19.7 and in the eastern and western slopes 19 and 15.5 mm. Also, the average monthly moisture content in the three depths of 70, 110 and 50 was 18.4, 17.4 and 7.5 mm respectively. The average monthly soil moisture storage at three depths 50, 70 and 110 are 18.4, 17.4 and 7.5 mm, respectively. In other words, the effect of soil depth and geographic orientation on the soil moisture is effective but not noticeable in dry years and in dry months. Also, the results showed that the monthly dryness rate (from wet to dry period) in the wet year is more than dry year and increases with increasing depth of soil. Based on soil texture analysis, the optimum moisture content for plant growth was between 15% and 30%, and based on this, the maximum drought stress on vegetation and especially oak species was in August and September, which coincided with the peak of vegetative growth And the reproductive stage of the oak tree species.
  Keywords: Oak forests, Aspect, Depth soil, Dieback, Soil moisture
 • Farhad Asadi Dr, Afrooz Alimohamadi Dr Pages 51-60
  Poplars have long been considered for wood production in various uses and cultivated by the villagers. Willows have also been developed in recent years as biomass and bioenergy sources in the world. The necessity of research on the adaptation of poplars in different planting conditions is important for achieving superior clones. In this study the growth and production function of Salix excels, S. alba, Populus caspica, P. euramericana triplo, P. alba 58/57,
  P. deltoides 69/55 and P. nigra 56/72 have been evaluated. For this purpose, 45 cuttings of each species were planted in a randomized completely block design with three replications at Chamestan forest and rangeland research station at a distance of 1.5 m×60 cm. All maintenance operations included timely irrigation and weeding were down during the growing season. At the end of the growing season characteristics such as the number of leaves, leaf area, total leaf area, branch number, branch length, branch diameter, stem height, collar diameter and stem weight were measured. The results showed that there was a significant difference between the mean variables of stem height, leaf area and leaf area average in poplar species and there was a significant difference between the mean diameter of the branches in salix species. The results indicated that P. euramericana triplo and P. deltoides 69/55 in the first growth year had better growth and production function than other cultivars.
  Keywords: Growth function, Stem biomass, Poplar, Willow, Chamestan
 • Milad Pourahmad Mr. , Jafar Oladi Dr., Asghar Fallah Dr. Pages 61-75
  Unmanned aerial vehicles (UAVs) images have high spatial resolution. They are a valuable source of information for mapping land cover and thematic information, particularly in the identification of tree species. The aim of this study was to investigate the capability of drone images and the base object method for detecting tree species in the Hyrcanian forests. For this purpose, part of an area in parcel 24 of district one in Mazandaran Darabkola forest was selected. The ground truth map was prepared through accurate recording with geographic coordinate’s algorithm using distance and azimuth in MATLAB software. Proper processing was done on the images and classification performed on images at three flight height; 55, 75 and 100 meters in two categories of one-step and hierarchical classifications. In object-based classification, the nearest neighbor method was used to classify three species. The accuracy of the maps derived from classifications was evaluated using 50% of the ground truth map. The results showed that the map of the hierarchical classification by the object based method at a flight height of 55 meters has the best ability to detect tree species in the three heights. These comparisons showed Kappa's coefficient of 0.81 accuracy of tree species classification in 55-meter height by UAV.
  Keywords: Forest classification, Object-based, Tree detection, UAVs