فهرست مطالب

فرهنگ ایلام - سال نوزدهم شماره 58 (بهار و تابستان 1397)
 • سال نوزدهم شماره 58 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/31
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید ملکی، مریم آزادبخت * صفحات 7-35
  شهرها پدیده های اجتماعی و فیزیکی پیچیده ای هستند که زیر فشار توسعه دائمی قرار دارند و تغییرات کمی و کیفی زیادی در آنها به وقوع می پیوندند. از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کالبدی شهرهای کشور در دهه های اخیر، از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهر بوده که زمینه نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات را فراهم کرده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل عدالت اجتماعی در ساختار فضایی و نواحی شهری با تاکید بر خدمات آموزشی و فرهنگی در شهر ایلام انجام شده است که از نظر ماهیت، نظری - کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل تاپسیس، به رتبه بندی نواحی اقدام شد که نشان داد یافتن الگوی واحد توزیع خدمات آموزشی و فرهنگی در شهر ایلام، میسر نیست؛ در نتیجه این نواحی در سه سطح، بالا، متوسط و پایین قرار گرفته اند. بخشی از اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد که حاصل آن بیانگر این بود که شهروندان ناحیه پیچ آشوری، با میانگین 31/3 و شهروندان ناحیه ویژن با میانگین 12/3 از 5، بیشترین رضایت را از کیفیت خدمات آموزشی و فرهنگی داشته اند؛ اما شهروندان نواحی مرکزی و بانبرز به ترتیب با میانگین 33/13 و 12/1 از 5 کمترین رضایت را از خدمات مذکور داشته اند؛ لذا نواحی مرکزی و بانبرز در اولویت بیشتری برای واگذاری خدمات آموزشی و فرهنگی و تلاش برای بسترسازی عدالت فضایی قرار دارند.
  کلیدواژگان: عدالت اجتماعی، ساختار فضایی، خدمات آموزشی و فرهنگی، نواحی شهری، ایلام
 • عباس مترجم، مهدی حیدری * صفحات 36-56
  بررسی جغرافیای تاریخی غرب و جنوب غرب ایران در هزاره سوم و دوم ق. م. از بغرنج ترین مباحث پیش روی پژوهشگران در دهه های گذشته بوده و عیلام، گوتی، لولوبی، اوان، سیماشکی، مرهشی و کاسی، شاخص ترین جای نام های مورد بحث آنها بوده است. در این پژوهش ضمن بررسی نظریات مرتبط با جایگاه هر کدام از جای نام های مذکور، با تحلیلی دوباره و با کمک گرفتن از یافته های فرهنگی مناطق غرب و جنوب غرب ایران به جای یابی این مناطق پرداخته شده است؛ همچنین بر اساس جغرافیای تاریخی به دست آمده، این مسئله مطرح شده که در اصل، عیلام در کدام نواحی گسترش داشته است؟ مباحث مطرح شده در این پژوهش نشان می دهد که احتمالا گوتی، لولوبی، سیماشکی، مرهشی و کاسی در ناحیه زاگرس مرکزی جای داشته و عیلام بیشتر در گستره ای رو به شرق واقع بوده است. بر این اساس، کوهستان های شمالی دشت خوزستان جزئی از سرزمین عیلام، لااقل در بلندمدت نبوده است.
  کلیدواژگان: جغرافیای تاریخی، غرب ایران، جنوب غرب ایران، عیلام
 • الهام امیدی فرد *، روح الله بهرامی صفحات 57-76
  یکی از مهمترین مسائل تاریخ ایران در دوره های گوناگون، روابط دولت مرکزی با ایلات، حاکمان محلی و کانون های قدرت در گوشه و کنار کشور بوده است. این موضوع با عنایت به اینکه در بخش قابل توجهی از تاریخ ایران، عناصری با خاستگاه ایلی، قدرت و حاکمیت را در اختیار داشته اند، اهمیتی دو چندان می یابد. شکل گیری دولت پهلوی، از این حیث که خاستگاهی غیرایلی داشت و برخوردار از خصلت های بارز نظامی و به شدت تمرکزگرا بود و شعار تجدد و همراهی با تغییر و تحولات نوین دنیا را سر می داد، نقطه عطفی در روابط دولت مرکزی و ایلات و حاکمان محلی به شمار می رود. در این پژوهش با استناد به قراین و شواهد تاریخی، روابط دولت مرکزی با والی پشتکوه و شیخ خزعل در خوزستان، در سال های نخست روی کار آمدن رضاخان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که روابط حاکمان مذکور با دولت مرکزی، عمدتا ماهیتی تقابل محور داشته است؛ چنانکه دولت مرکزی با هدف بسط اقتدار خود و تمرکز افراطی قدرت و حاکمان محلی نیز در مسیر دفاع از پیشینه و هویت تاریخی و قدرت منطقه ای خویش، به شکل منفرد یا مشترک، از جمله در قالب کمیته ای با عنوان سعادت به رویارویی پرداخته اند. این تقابل، ابعادی سیاسی، نظامی، اجتماعی و خارجی داشته و در نهایت به تحکیم حاکمیت دولت مرکزی و زوال قدرت حاکمان محلی انجامیده است.
  کلیدواژگان: دولت مرکزی، رضاخان، والی پشتکوه، شیخ خزعل
 • نادر شوهانی *، مهدی نیک سرشت، مهدی احمدی صفحات 77-93
  گردشگری، صنعتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته است و یکی از پردرآمدترین بخش های اقتصاد جهانی می باشد. این صنعت را بسته به هدف گردشگر، به انواع مختلفی طبقه بندی کرده اند که طبیعت گردی یکی از آنهاست. با توجه به اینکه طبیعت گردی در حال حاضر، بخش کوچکی از کل صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده است؛ اما از نرخ رشد بسیار بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل AHP، به شناسایی مناطق مستعد طبیعت گردی در شهرستان ایلام پرداخته شده است؛ به همین منظور، لایه های اطلاعاتی ای شامل نقشه های سطوح ارتفاعی، پهنه بندی شیب، پوشش گیاهی، چشمه های معدنی، راه های ارتباطی، منابع آبی و اماکن رفاهی و اقامتی، تهیه شد و در محیط GIS تصحیح خطا گردید. اعمال وزن های مناسب نیز در محیط نرم افزار Expert choice انجام شد؛ سپس با تلفیق و همپوشانی لایه های اطلاعاتی در محیط GIS، پهنه های مناسب، شناسایی و اولویت های برتر جهت توسعه طبیعت گردی در شهرستان معرفی گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد مناطقی که جاذبه بالایی دارند بیشتر در شمال و مرکز تا جنوب شرقی شهرستان واقع هستند و از پوشش گیاهی و جنگلی، منابع آبی و شرایط مناسب اقلیمی برخوردار می باشند. مناطق با جاذبه پایین هم بیشتر در جنوب و غرب شهرستان قرار دارند و از نظر داشتن جاذبه های طبیعی، ضعیف ارزیابی شده اند. در پایان نیز تدوین یک برنامه مدیریتی مناسب جهت حفاظت از جاذبه های طبیعی شهرستان و تبلیغات مناسب جهت هدایت گردشگران به سوی مسیرهای گردشگری پیشنهاد شده است تا صنعت گردشگری در منطقه توسعه یابد.
  کلیدواژگان: ارزیابی توان محیطی، طبیعت گردی، AHP، شهرستان ایلام
 • احمد عربشاهی کریزی * صفحات 94-111
  این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی سطح توسعه یافتگی آموزشی در شهرستان های استان ایلام انجام گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات آن از تکنیک SAW به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چندشاخصه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش نیز استان ایلام، شامل شهرستان های آبدانان، ایلام، ایوان، بدره، چرداول، دره شهر، دهلران، سیروان، ملکشاهی و مهران بود. شاخص های متفاوتی که جهت تحلیل سطح توسعه یافتگی آموزشی در استان ایلام استفاده شده است، عبارت بودند از: تعداد دانش آموزان، کارکنان آموزشی اداره آموزش و پرورش، دانش آموزان دوره آموزش استثنایی، آموزشگاهای دوره آموزش استثنایی، دانش آموزان دوره پیش دبستانی، آموزشگران تمام وقت موسسات آموزش عالی، دانشجویان موسسات آموزش عالی، دانش آموختگان موسسات آموزش عالی، مربیان اداره آموزش فنی و حرفه ای و آموزش دیدگان اداره آموزش فنی و حرفه ای. پس از استخراج آمار مربوط از سالنامه آماری استان ایلام در سال 1393، به تشکیل گزینه ها و شاخص های مربوط اقدام شد و با اجرای مراحل تکنیک SAW، تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام گرفت. یافته ها نشان می دهد که از لحاظ وضعیت توسعه آموزشی، شهرستان ایلام در بین شهرستان های استان ایلام، در صدر قرار دارد و شهرستان های ایوان، دهلران، دره شهر، آبدانان، چرداول، مهران، ملکشاهی، سیروان و بدره در رده های بعدی قرار دارند. تحلیل های صورت گرفته در این پژوهش می تواند مورد استفاده مسئولان حوزه آموزش استان واقع شود تا با تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های موثر وضعیت آموزشی بهتری را شاهد باشیم.
  کلیدواژگان: آموزش، توسعه، توسعه آموزشی، توسعه یافتگی، استان ایلام
 • کرم خلیلی * صفحات 112-132
  تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی تعاملی رابطه بین تقوا و اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه ایلام به انجام رسیده است. روش این تحقیق، توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن نیز شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ایلام بود که 380 نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان، به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بود که به منظور سنجش روایی آن، از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و جهت تعیین پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی سازه استفاده گردید. فرضیه های تحقیق هم به کمک بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری، یعنی تحلیل مسیر بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که تقوا بر خودکنترلی و سلامت روان، تاثیر مستقیم و معناداری دارد. خودکنترلی و سلامت روان نیز بر اعتماد اجتماعی به طور مستقیم، مثبت و معنادار تاثیرگذار است. خودکنترلی و سلامت روان نیز در رابطه بین تقوا و اعتماد اجتماعی، نقش میانجی دارد.
  کلیدواژگان: تقوا، اعتماد اجتماعی، خودکنترلی، سلامت روان، دانشگاه ایلام
 • منصور منصوری * صفحات 133-154
  امروزه در برنامه ریزی های از بالا به پایین، اصل مشارکت مردمی و توجه به نیاز ساکنان، نادیده گرفته می شود. در راستای این بی توجهی ها، شاهد آسیب های اجتماعی و فرهنگی در سطح محلات شهری هستیم. در این پژوهش، محله خیام در شهر ایلام، برای به کارگیری رویکرد مشارکتی در تدوین طرح راهبردی پیشنهادی برگزیده شد. مقیاس تحلیل در پژوهش حاضر، محله شهری و محدوده مطالعاتی آن، ناحیه 4 از منطقه یک طرح تفصیلی مصوب 1395 ایلام بود. این پژوهش با ماهیت کاربردی و با بهره گیری از روش های توصیفی و تحلیلی انجام شد؛ به این ترتیب که با مطالعات کتابخانه ای، مطالعه اسناد و طرح های مصوب، مشاهده میدانی، بروزرسانی آمار و نقشه های مورد استفاده، بهره برداری از استانداردهای موجود برنامه ریزی و طراحی شهری و ضوابط شهرسازی، تدوین پرسشنامه و جمع آوری وضعیت کلی محله به همراه نظرات و پیشنهادهای شهروندان ساکن محله و تحلیل نتایج حاصل از آن با رویکرد سنجش مکان، تامین سرزندگی و امنیت به عنوان هدف های راهبردی کلان، با استفاده از روش های گفته شده، برای محله خیام شهر ایلام پیشنهاد گردید. در نهایت نیز مجموعه ای از راهبردها و سیاست های اجرایی در قالب برنامه ریزی راهبردی با بهره گیری از تکنیک تحلیل سوات در سطح محله ارائه شد. یافته های پژوهش نشان داد که زیباسازی محیط محله، تاسیس شورایاری محله، ایجاد مراکز تجاری، ایجاد پارک محله و نورپردازی فضاهای عمومی، مهمترین خواسته های مردم در مورد ساماندهی مشکلات اجتماعی و فرهنگی محله است.
  کلیدواژگان: محله، شهرسازی مشارکتی، مشارکت مردمی، هویت، محله خیام، شهر ایلام
 • سردار فتوحی * صفحات 155-178
  با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، انقلابی در علوم انسانی و جایگاه متولیان این علوم نیز رخ داد و بر تصفیه اساتید دانشگاه تاکید شد. در دروس دانشگاهی رشته های علوم انسانی نیز تغییر و تحولاتی در راستای اسلامی سازی و بومی سازی رخ داد که به نظر می رسد انقلاب در علوم انسانی مبتنی بر هویت ملی، سیاسی و دینی مدیران سیاسی بوده است. سوال این پژوهش آن بود که نقش این هویت ها در بین متولیان علوم انسانی چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال بر روش کمی- پیمایشی متمرکز شد. جامعه آماری مورد مطالعه نیز اساتید حق التدریس و هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ایلام به تعداد 76 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران، 64 نفر از آنان به روش نمونه گیری غیراحتمالی اتفاقی انتخاب شد و پرسشنامه استاندارد در بین آنها توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها هم با توجه به توزیع غیرنرمال بودن داده ها، از طریق نرم افزار spss و smart PLS انجام شد. یافته ها بیانگر آن بود که هویت ملی و هویت دینی به واسطه اخلاق پژوهشی و اخلاق حرفه ای بر گرایش به بومی کردن موثر هستند؛ ولی هویت سیاسی نه به واسطه اخلاق پژوهشی؛ بلکه به واسطه اخلاق حرفه ای بر گرایش به بومی کردن علوم انسانی تاثیر دارد. هویت ها پایبندی به اخلاق پژوهشی را کاهش می دهند و اساتیدی که گرایش به هویت دینی و ملی بیشتری دارند، با وجود اعتقاد به کارآمدی و حقیقت یابی پژوهش های علمی، بر اخلاق حاکم بر این پژوهش ها پایبند نیستند.
  کلیدواژگان: هویت، اخلاق حرفه ای، اخلاق پژوهشی، علوم انسانی بومی
 • میثم قدسی * صفحات 179-202
  پژوهش حاضر که با هدف شناخت رابطه بین سرمایه فرهنگی و میزان مشارکت اجتماعی در بین جوانان شهر ایلام در سال 1395 انجام شده، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن نیز شامل کلیه جوانان شهر ایلام با دامنه سنی 15 تا 24 سال به تعداد 59 هزار و 930 نفر بر اساس سالنامه آماری سال 1395 می باشد که به جهت گستردگی از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 381 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات در این بررسی، پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از طریق نرم افزار spss نسخه 22 با استفاده از دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در سطح آمار توصیفی از نمودار فراوانی، درصد و میانگین و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. روایی ابزار پژوهش نیز از طریق اعتبار صوری و پایایی آن از طریق فرمول کوکران به دست آمد. یافته ها نشان داد که معیار sig بعد ذهنی سرمایه فرهنگی برابر با 000/0 است و این نشان می دهد که بین بعد ذهنی سرمایه فرهنگی و مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون نیز 974% است که نشان از همبستگی مثبت و قوی بین دو متغیر دارد؛ یعنی هرچه بر بعد ذهنی سرمایه فرهنگی افزوده شود، مشارکت اجتماعی افزایش خواهد یافت. دو متغیر عینیت یافتگی سرمایه فرهنگی و مشارکت اجتماعی نیز در سطح 000/0 معنادار هستند؛ همچنین میزان همبستگی (950/0) دو متغیر، نشان دهنده همبستگی مثبت و قوی است، یعنی با رشد بعد عینی سرمایه فرهنگی، شاهد گرایش به مشارکت اجتماعی در بین جوانان ایلام خواهیم بود. مقدار معناداری بین بعد نهادی سرمایه فرهنگی و مشارکت اجتماعی (000/0) و میزان همبستگی (928/0) ، حاکی از معنادار شدن رابطه و همبستگی مثبت و قوی بین دو متغیر است؛ به این معنا که افزایش بعد نهادی سرمایه فرهنگی سبب افزایش میزان مشارکت اجتماعی در میان جوانان شهر ایلام می گردد.
  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، مشارکت اجتماعی، ذهنیت یافتگی، عینیت یافتگی، نهادی شدن
 • بهزاد تیموری * صفحات 203-222
  با سفر امام رضا (ع) به ایران، بسیاری از دوستداران و نوادگان اهل بیت علیهم السلام رهسپار ایران شدند و برخی از ایشان توسط دشمنان به شهادت رسیدند. ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام نیز به ساخت بارگاه هایی برای ایشان مباردت کردند و آرامگاه آنها به زیارتگاه عامه مردم تبدیل شد. یکی از این امامزادگان، سیدعبدالله (ع) از نوادگان امام موسی کاظم (ع) در ایوان است که بارگاه ایشان، جایگاهی برای روابط اجتماعی و برپایی مراسمات اعتقادی و عبادی می باشد. در این مقاله، با روشی توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی موقعیت جغرافیایی و تاریخی شهرستان ایوان و معرفی امامزادگان و بقاع متبرکه آن، جایگاه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این اماکن مذهبی مورد تببین قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بارگاه امامزادگان و بقاع متبرکه در این شهرستان، به قطب فرهنگی منطقه تبدیل شده است و وجود این اماکن، آرامش روحی و روانی مردم را در پی داشته و در تعاملات اجتماعی و مراودات بین شهری تاثیر بسزایی داشته است.
  کلیدواژگان: ایوان، امامزادگان، بقاع متبرکه، روادگاه ها
|
 • Saeed Maleki, Maryam Azadbakht * Pages 7-35
  The cities are social and physical phenomena that are under the constant pressure of development and expansion, where in multiple quality and quantity changes occur. One of the most important consequences of the rapid urbanizing growth and the body expansion of the cities across the country in the latest decades, is the breakdown of distribution systems of the service centers in the city that initiates the social inequality in enjoying the said services among the citizens. The current paper is based on the aim of analyzing the social justice in the spatial structure of the urban regions in Ilam while emphasizing on the educational-cultural services, and in regards of its nature, it is a theoretical-practical research and regarding the studying method, it is descriptive-analysis. In this research, we used the Topsis model to rank the regions at first. The results of this stage of the research showed that finding a single pattern of the educational-cultural service distribution is not possible; therefore, these regions were categorized as high, middle and lower areas. A part of the needed data was collected via questionnaires. The results showed that the citizens living in Piche Ashoori district, with the average rate of 3.31 and the citizens living in Vijyen district with the average rate of 3.12 out of 5 are the most satisfied with the quality of educational and cultural services. However, the citizens living in the central and Baanbarz district with the average rate of 1.33 and 1.22 out of 5, enjoy the least satisfaction of the said services. Therefore, the central areas and the Baanbarz district are the first priority to be developed with educational-cultural services and should meet more spatial justice.
  Keywords: social justice, inequality, spatial structure, educational, cultural services, urban districts of Ilam city
 • Abbas Motarjem, Mehdi Heydari * Pages 36-56
  Study of historical geography of west and southwest of Iran in the third and second millennia B.C, includes decades having the most difficult issues for researchers including Elam, Goti, Lolobi, Avan, Simashki, Marhashi and Kasi, as the most prominent place names. In this study, the researchers review the theories related to position of each place name mentioned, using reanalysis as well as cultural findings of regions of west and south-west Iran, to find the locations of these areas. Moreover, based on historical geography obtained, this question has been posed that basically in which areas the extent of Elam has been located. According to the topics covered in this study, it seems that Goti, Lolobi, Avan, Simashki, Marhashi and Kasi have been located in Central Zagros, and Elam has extended to the eastern regions. So, mountains of northern Khuzestan plain (Central Zagros) are not part of Elam.
  Keywords: historical geography, western Iran, southwest Iran, Elam
 • Elham Omidifard *, Ruhollah Bahrami Pages 57-76
  One of the most important problems of Iran’s history, in different eras, is the relation of central government with states, local governors and important powers in each part of the country. Considering that they were in some considerable parts of Iran’s history, and also there were elements with the source of tribe power and sovereignty, this issue is of great importance. Establishment of Pahlavi government was a scope between central government and states and local governors had non-ethnic origin, significant military features, they were severely centralized, and believed in modernity accompanied with changes in the modern world.
  In this study, according to some historical documents, an attempt has been done to analyze the relation between central government with two local governors, Poshtekuh governor and Sheikh Khazal in Khuzestan, in the early years of Rezakhan’s sovereignty.
  The findings of the study being conducted with a descriptive-analytical method, show that the relations of the aforementioned governors with central government mainly had an opposition essence, and central government with the aim of expanding its power and concentration of its power in the way of supporting its history and its historic identification as well as its regional power, individually or jointly in the form of a committee called “Sa’adat”, encountered with them. This opposition had political, military, social and foreign aspects and finally it was done to solidify central government and to collapse local governors’ power.
  Keywords: central government, Rezakhan, Poshtekuh, Sheikh Khaza
 • Nader Shohani *, Mehdi Nikseresht, Mehdi Ahmadi Pages 77-93
  Today in terms of income-generation, the phenomenon of tourism has become the focus of many countries around the world, and is included in the national development plans of countries. In the current survey, the GIS is used to identify and study the vulnerable zones and the ecotourism status in Ilam area. In order to evaluate the geographical information of the area, the Analytical Hierarchy Process (AHP) model was used as one of the most applicable multi-criteria decision-making methods to make a base for selecting of criteria. Based upon the selected criteria, the maps elevation, slope, land cover, springs, roads, recreational and residential areas were provided. After making the map layers GIS ready, the selected criteria were weighted using Expert Choice Software. In the final step, the weighted criteria maps were overplayed using GIS in which the suitable ecotourism areas were specified. As it is revealed in the area classification maps, the most attractive spots of the area are located in the northern, central and southeastern parts of area, these areas involve dense and semi-dense forests and pastures. Because of the elevation the area has, these area enjoy suitable climate conditions and natural geomorphology. These areas are also close to the main roads and residential areas in the region. For the development of tourism and protection of the environment, suitable planning and management is required. One of the methods of tourism development in the area is the introduction of attractions to tourists. This approach can lead to the development of tourism and the protection of the area.
  Keywords: Land capability Evaluation, Ecotourism, AHP, Ilam area
 • Ahmad Arabshahi Kerizi * Pages 94-111
  The aim of this study was to evaluate and compare the educational activities taking place in the cities of Ilam province. The method used in this research is Multiple Attribute Decision Making and specifically the SAW technique. The research statistical community is the province of Ilam, Includes the cities: Abdanan, Ilam, Eyvan, Badreh, Chardavol, Darreh Shahr, Dehloran, Sirvan,malekshahi and mehran. We refer to the Statistical Yearbook of Ilam province for selection of educational indicators. Data were analyzed by the SAW technique. The results show that the city of Ilam is best, and then Eyvan, Dehloran, Darreh Shahr, Abdanan, Chardavol, Mehran, Malekshahi, Sirvan and Badreh are the next priorities.
  Keywords: Training, development, educational development
 • Karam Khalili * Pages 112-132
  The purpose of this study was to provide an interactive model of the relationship between piety and social trust among the students of Ilam University. The research method is a descriptive - correlation survey. The statistical population was all students of Ilam University. 380 people were selected according to the Morgan table and were randomly selected. The main tool for collecting information is a questionnaire. In order to assess the validity of the questionnaire, a confirmatory factor analysis of the first and second order was used and for reliability determination, the Cronbach's alpha coefficient and structural reliability were used. The research hypotheses were analyzed using the structural part of the structural equation model, the path analysis. The results of this study showed that virtue has a direct and significant effect on self-control and mental health. Self-control and mental health have a direct, positive and significant effect on social trust. Also, self-control and mental health have a mediating role in the relationship between piety and social trust.
  Keywords: Piety, Social Trust, Self-Control, Mental Health, Ilam University
 • Mansour Mansouri * Pages 133-154
  Nowadays, in the top-down planning, the principle of public participation and attention to the needs of residents is ignored. In line with these neglect, we are witnessing social and cultural damages in the urban neighborhoods. In this research, the Khayyam neighborhood in Ilam was selected to implement a participatory approach in formulating a proposed strategic plan. The scale of the analysis in the present study, the urban area and its study area, was the 4th zone of a detailed plan approved in Ilam in 1385. This research was carried out with practical nature and using descriptive and analytical methods; thus, with library studies, studying approved documents and plans, observing the field, updating the statistics and maps used, exploiting the existing standards of the urban planning, collecting the questionnaire and collecting the general situation of the neighborhood along with the comments and suggestions of the citizens living in the neighborhood, and analyzing the results of this study using the approach of location measurement, provision of vitality and security as the strategic objectives of the area, using the method it has been suggested for the Khayyam district of Ilam City. Finally, a set of strategies and policies were introduced in the form of strategic planning using SWOT analysis technique at the neighborhood level. The findings of this study showed that the beauty of the neighborhood environment, the establishment of a neighborhood council, the creation of commercial centers, the creation of a neighborhood park and the lighting of public spaces, are the most important demands of the people in organizing the social and cultural problems of the neighborhood.
  Keywords: neighborhood, participatory urbanism, people's participation, identity, Khayyam neighborhood, Ilam city
 • Sardar Fotuhi * Pages 155-178
  With the victory of the Islamic Revolution of Iran in 1357, a revolution has occurred in the humanities and the position of people in charge, which emphasized on the purification of university professors, in the academic courses of those sciences, changes were made in the course of indigenous and Islamicization that the revolution in the humanities has been based on the political, and religious identity of political leaders, and now what is the role of these identities among the custodians of the humanities? To answer this question, the researcher used quantitative survey method, and the statistical population of the study is the faculty members and tuition of the faculty of humanities and Social Sciences of the University of Ilam who are 76 members. Thus, using the Cochran formula, 64 people were selected based on the method of the convenience sampling and the standard questionnaire was distributed among them. Data analysis had an abnormal distribution and was done using SPSS and smart PLS software. The findings indicate that national identity and religious identity are effective through the use of research ethics and professional ethics on indigenous tendency, but political identity is not due to research ethics, but due to professional ethics for native humanities has an impact. Identities reduce adherence to research ethics, professors who tend to have a greater religious and national identity, although they believe in modern-day research, but do not adhere to the ethics that govern these studies.
  Keywords: identity, professional ethics, research ethics, indigenous humanities
 • Meysam Ghodsy * Pages 179-202
  The present study is aimed at understanding the relationship between cultural capital and the rate of social participation among the youths of Ilam in 1395. The statistical population included all the youths of the city of Ilam, aged 15 to 24, with 59,930 people based on the statistical year of 1395. The multi-stage cluster sampling method was used for extension. The sample size was 381 based on the Cochran formula. The data collection tool was a questionnaire. Data analysis was done through spss version 22 using two descriptive and inferential levels. At the level of descriptive statistics, the Pearson correlation coefficient was used for frequency, percentage and mean, and at inferential level. The validity of the research tool was obtained through formal credibility and its reliability through the Cochran formula. The findings showed that the sig criterion of the mental dimension of cultural capital is equal to 0.000, which shows that there is a meaningful relationship between the mental dimension of cultural capital and social participation. The value of Pearson correlation coefficient is 974%, which shows a positive and strong correlation between the two variables, that is, the higher the cultural dimension of the mental dimension, social participation will increase. The two variables of cultural capitalization and social participation are significant at the level of 0.000; the correlation coefficient (0.950) of the two variables indicates a positive and strong correlation, that is, with the growth of the objective dimension of cultural capital, there is a tendency towards social participation among Ilam youths. Significance between the institutional dimension of cultural capital and social participation (0.000) and the correlation coefficient (0.928) indicates the significance of the relationship and the positive and strong correlation between the two variables; that is, the increase in the institutional dimension of cultural capital increases the rate of social participation among the youth of the city of Ilam.
  Keywords: Cultural Capital, Social Partnership, Mentality, Objectivity, Institutionalization
 • Behzad Teimoori * Pages 203-222
  During Islam and emergence of Shia, Progeny of the Prophet (P.B.U.H) were respected by Muslims and travel of Imam Reza (A.S) to Iran led to his children’s travel to Iran and lots of them were martyred. This led to building picturesque graves for them and people’s pilgrimage. Eivan city is a place which has some of these graves that are related to Prophet Progeny. Some Imamzades (the tombs of the offspring of the Prophet) such as Seyyed Abdollah and Haji Hazer are located in Eivan and their tombs are places for social relations and some religious customs. In this paper it has been tried to investigate their geographical places by introducing historical background of Eivan and investigate their social, cultural and political position by identifying Holy Imamzades and importance of these places using a descriptive-analytical method. The findings indicated that these places bring relaxation and tranquility, social cooperation and communications between cities and also these places convert the area to a cultural pole.
  Keywords: Eivan, Imamzades, Holy mausoleums, shrines