فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی - پیاپی 28 (پاییز و زمستان 1397)

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
پیاپی 28 (پاییز و زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/09/18
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • محبوبه نقوی *، محمدحسین رضوی، فاطمه بهمنی صفحات 15-24
  مقدمه و هدف
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی تاثیر سرمایه اجتماعی در فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی می باشد روش شناسی: جامعه اماری این پژوهش شامل ، تمام کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان (890 نفر) ، 278 نفر از کارکنان فدراسیو ن های ورزشی منتخب (فدراسیون های که رشته های ورزشی ان ها جزء بازی های المپیک می باشد) و 100 نفر از اعضای کمیته ملی المپیک می باشند. نمونه ای به حجم 297 نفر به صورت طبقه ای تصادفی، بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. به منظور جمع اوری داده ها از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای سرمایه اجتماعی (813/0=KMO، 49/2= KB، 0001/0= P) ، و تحلیل عاملی تائیدی برای سرمایه اجتماعی (916/0 =AGFI، 0001/0=P) به دست آمد. پایایی پرسشنامه دنیسون و پرسشنامه سرمایه اجتماعی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0= α و 83/0= α گزارش شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ها، از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین ها، فراوانی ها، درصدها و از آمار استنباطی برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج بررسی ها نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازگاری، فرهنگ رسالتی، فرهنگ مشارکتی و فرهنگ تداوم وجود دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، ورزش و جوانان، فرهنگ، تربیت بدنی، سازمان
 • مهدی طالب پور * صفحات 25-44
  هدف از این مقاله به بررسی روابط میان ابعاد کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی در راستای شناسایی فرصت های سازمانی در وزارت ورزش و جوانان است، در این راستا محقق از تکنیک دیمایتل (DEMATEL) فازی برای استخراج روابط علی میان متغیرها استفاده کرد.
  در این تحقیق با استفاده از نظرات 11 نفر ازخبرگان ورزشی سیزده زیر ساخت هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی به عنوان عوامل موثر بر شناخت فرصتها در وزارت ورزش و جوانان موردبررسی قرار گرفتند و با اندازه گیری شاخص (Di-Ri) هفت عامل بر حسب مقدار مثبت این شاخص تاثیرگذار (علی) و شش عامل بر حسب مقدار منفی آن تاثیرپذیر (معلول) شناخته شدند، همچنین بر اساس مقدار عددی شاخص (Di+Ri) عوامل به ترتیب شدت تاثیرگذاری عبارت بودنداز: رهبری کارآفرینانه (17. 31) ، فرهنگ کارآفرینانه (16. 94) ، انعطاف سازمان (16. 57) ، افعال سازمانی (16. 57) ، وضعیت پاداش (16. 56) ، فشار عملکردی (16. 22) ، روحیه (16. 06) ، سرنوشت مشترک (15. 97) ، نگرش فردی (15. 92) اتحاد و توافق (15. 40) ، میل به تغییر (15. 20) ، کاربرد دانش (14. 97) ، چشم اندازاستراتژیک (14. 82).
  از یافته های فوق استنباط می گردد که توجه وتمرکز برروی عوامل علی مانند رهبری کارآفرینانه ، فرهنگ کارآفرینانه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش، فشار عملکردی، روحیه و چشم اندازاستراتژیک و بهینه سازی عوامل معلول در شناخت فرصتهای وزارت ورزش موثر می باشد.
  کلیدواژگان: ابعاد کارافرینی سازمانی، ابعاد هوش سازمانی، تکنیک دیماتل فازی
 • عبدالرضا عبودی *، سید نصرالله سجادی، فاطمه زارع صفحات 45-58
  هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بود. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان این اداره، در سال 1392 تشکیل دادند (N=152). با توجه به جدول کوکران، 109 نفر، نمونه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند (n=109). ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهایپت و گوشال (1998) وپرسش نامه تعهد سازمانی می یر و آلن (1997) بود که ضریب پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برای تعهد هنجاری 81/0، تعهد مستمر84/0، و تعهد عاطفی79/0 و ضریب پایایی برای سرمایه اجتماعی در بعد ساختاری 81/0، بعد شناختی 81/0، و بعد رابطه ای 70/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری (05/p≤0) انجام گرفت.
  نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارد (001/0=p) و (r=0/52). همچنین بین ابعاد سرمایه اجتماعی با تمامی ابعاد تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. با توجه به وجود رابطه هم خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش بین (سرمایه اجتماعی) ، 30% تغییر در میزان تهعد سازمانی را تبیین می نمایند.
  کلیدواژگان: سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، سرمایه رابطه ای، تعهد سازمانی
 • حمیدرضا میرصفیان * صفحات 59-72
  مقدمه و هدف
  هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موانع مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی در دانشگاه های ایران و مجارستان بوده است. روش شناسی: در این پژوهش از مدل سلسله مراتبی موانع فراغت به عنوان چهارچوب نظری استفاده شده است. 1315 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی ایران و 793 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی مجارستان به پرسش نامه ای محقق ساخته که به زبان فارسی و مجاری ترجمه شده بود، پاسخ دادند. همچنین از 60 نفر از دانشجویان دو کشور مصاحبه نیمه سازمان یافته بعمل آمد. از روش های آماری آزمون t و MANOVA برای آنالیز داده های کمی و از روش تحلیل محتوایی به منظور تحلیل داده های کیفی پژوهش استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که دانشجویان ایرانی و مجاری در درک موانع درون فردی و ساختاری با یکدیگر تفاوت دارند، اما تاثیر موانع بین فردی بر مشارکت آنها در فعالیت های ورزشی یکسان است. همچنین دختران دانشجو در دانشگاه های ایران هر سه گروه موانع را بیشتر از پسران دانشجو تجربه می کنند، در حالی که تفاوتی در بین دانشجویان دانشگاه های مجارستان با توجه به جنسیت وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  از نتایج این گونه برداشت می شود که صرف نظر از تفاوت های فرهنگی موجود در بین دانشجویان دانشگاه های ایران و مجارستان شرایط مختلف اجتماعی_ اقتصادی در دو کشور می تواند بر نگرش و گرایش دانشجویان در دو کشور برای شرکت در فعالیت های ورزشی موثر باشد. شاید نگرش نه چندان مثبت مردم به ورزش زنان در ایران از جمله بیشترین عوامل تاثیرگذار بر مشارکت دختران دانشجو در فعالیت های ورزشی باشد. از طرف دیگر، شاید بتوان رشد فناوری و تکنولوژی را از یک سو و شرایط اقتصادی نه چندان مناسب مجارستان و دانشگاه های آن کشور را از جمله عوامل موثر بر میزان مشارکت دانشجویان مجاری در فعالیت های ورزشی دانست.
  کلیدواژگان: ارتباطات اجتماعی، اوقات فراغت، محدودیت های فرهنگی، نابرابری جنسی
 • رحیم رمضانی نژاد *، لیلا اسایش، مریم عبدلی، معصوم کارکن صفحات 73-84
  پوشاک ورزشی، بخشی از محصولات ورزشی است که با اقبال جهانی مواجه است. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، رابطه تمایلات ورزشکاران در استفاده از برندهای داخلی پوشاک ورزشی با وفاداری و تصویرسازی در ایجاد ارزش ویژه برند می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر روش همبستگی است. جامعه آماری ، ورزشکاران پسر شهرستان مرند و دارای بیمه فعال ورزشی بودند که 341 نفر به صورت تصادفی بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که 320 پرسشنامه کامل مورد بررسی قرارگرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته25 سئوالی 5گزینه ای بود که 10نفر از اساتید صاحب نظر دانشگاهی روایی صوری و محتوایی آن را تایید کردند. پایایی ابزار نیز با روش آلفای کرونباخ تایید شد (0. 89=α). از روش کمترین مربعات جزیی و نرم-افزارPLS-Graph برای آزمون مدل تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل (قیمت، کیفیت، طراحی و مدل- ملی گرایی) با تمایل به استفاده از برند و همچنین تمایل ورزشکاران نیز با وفاداری و تصویرسازی، رابطه مثبت و معنی داری داشت. بنابراین، وفاداری ورزشکاران در استفاده از برندهای داخلی پوشاک ورزشی، سبب ایجاد ارزش ویژه برند می شود.
  کلیدواژگان: ارزش برند، وفاداری ورزشکار، تصویر ذهنی ورزشکار، پوشاک ورزشی
 • حسین عیدی * صفحات 85-91
  مقدمه و هدف
  هدف پژوهش حاضر، ارتباط بین سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه بود. روش شناسی: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری همه معلمان تربیت بدنی سه مقطع تحصیلی شهر کرمانشاه بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای250 نفر انتخاب شدند. از پرسشنامه سرمایه اجتماعی (اونیکس و بولن، 2000) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی نسخه فارسی استفاده شد که پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 83/0 و 81/0 بود. از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چندگانه) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن بود که از ابعاد سرمایه اجتماعی بعد ساختاری مهم ترین و کم اهمیت ترین آن بعد ارتباطی بود. مهم ترین بعد کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی سلامت جسمانی و کم اهمیت ترین آن سلامت محیطی بود. همچنین، ارتباط مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی وجود داشت (514/0 r=). تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 34 درصد از تغییرات کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی از طریق سرمایه اجتماعی تبیین شد. بحث: نتیجه گیری می شود که سرمایه اجتماعی به مثابه پیش بینی کننده مهم کیفیت زندگی معلمان است و تمرکز بر ابعاد ارتباطی می تواند به تقویت کیفیت زندگی معلمان کمک نماید.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، بعد ساختاری، سلامت جسمانی، معلمان
 • حمید مسعودی *، احمدرضا اصغرپور ماسوله صفحات 99-110
  مقدمه و هدف
  نگاه اجتماعی به وضعیت فعالیتی کارمندان سازمان ها امروزه اهمیت یافته و علت اصلی آن نیز سلامت جسمی و روحی و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان است. هدف پژوهش حاضر، بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تمایل به ورزش در بین کارمندان شرکت برق منطقه خراسان است. روش شناسی: روش پژوهش پیمایش بوده و از بین کارمندان رسمی این شرکت تعداد 175 نفر از آنان به روش تصادفی و با توجه به جدول نمونه گیری مورگان انتخاب شدند. داده ها پس از جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS و مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد، بیشترین پاسخگویان مرد (5/88 درصد) ، متاهل (96 درصد) ، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بدون شغل دوم می باشند. پاسخگویان به طور متوسط سه ساعت اوقات فراغت داشته و در کل دوره شغلی حدود 9 بار در مسابقات شرکت کرده اند. از سوی دیگر آن ها به میزان 7 ساعت در هفته ورزش کرده و از اوقات فراغت، فعالیت ورزشی، امکانات ورزشی اداره، کارکنان بخش ورزش و دسترسی به خدمات و درنهایت هزینه های فراغتی خود رضایت دارند. بین میزان فعالیت ورزشی و متغیرهای میزان رضایت از سلامت جسمی، اوقات فراغت، فعالیت ورزشی، امکانات ورزشی اداره، دسترسی به امکانات ورزشی، میزان اطلاع رسانی و میزان استفاده از امکانات شرکت همبستگی معنادار وجود داشته و ابعاد رضایتی فعالیت ورزشی، اوقات فراغت و دسترسی به امکانات بر تمایل به ورزش در سازمان موثر می باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش میزان فعالیت ورزشی کارمندان مناسب نبوده و این مسئله در ابعاد انگیزه ای و حمایتی بیشتر احساس می گردد. لذاست که سازمان ها در راستای ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی کارمندان خود تلاش بیشتری نمایند.
  کلیدواژگان: مشارکت ورزشی، شرکت برق منطقه ای خراسان، اوقات فراغت، ورزش سازمانی
 • لقمان کشاورز * صفحات 111-124
  مقدمه و هدف
  سازمان های ورزشی به دلیل این که در محیط های پویا با فرهنگ های مختلف فعالیت می کنند ضرورت دارد به مفهوم هوش های فرهنگی و سازمانی که در توفیق آن ها نقش مهمی می توانند داشته باشند، ضروری است توجه نمایند. از اینرو هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل ارتباطی هوش فرهنگی و هوش سازمانی هیئت های تکواندو استان تهران تهران بود. روش شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان هیئت های تکواندو استان تهران مجموعا 217 نفر بود که همه آن ها به طور کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2004) و هوش سازمانی آلبرخت (2003) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن ها به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه ها نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش فرهنگی 93/0 و پرسشنامه هوش سازمانی 94/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تی استودنت تک گروهی، و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزارهای آموس و SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد در هیئت های تکواندو استان تهران هوش سازمانی در حد مطلوب و هوش فرهنگی در حد نامطلوب قرار دارد. بین هوش سازمان و هوش فرهنگی ارتباط معناداری وجود دارد و مدل ارتباطی آن ها از برازش مطلوب برخوردارد است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به برازش مدل ارتباطی هوش فرهنکی و هوش سازمانی در هیئت های تکواندو استان تهران، توصیه می شود در برنامه ها و تصمیات این هیئت ها از مدل مزبور استفاده بهینه شود.
  کلیدواژگان: هوش سازماني، هوش فرهنگي، تکواندو
 • سیده ناهید شتاب بوشهری *، مهدی مردانی نیا، صدیقه حیدری نژاد، پروانه شفیع نیا صفحات 125-135
  در طی فرایند اجتماعی شدن کودکان یاد می گیرند که ورزش ها به سه صورت مردانه، زنانه و خنثی طبقه بندی می شوند. هدف از انجام این تحقیق بررسی دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرستان ایذه درباره تقسیم بندی جنسیتی ورزش ها بود. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و به شکل میدانی انجام شده است. نمونه گیری به روش سرشماری و کل جامعه به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد (130=n=N). ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که طبقه بندی جنسیتی 30 ورزش را به شکل 5 گزینه ای لیکرت مطرح می کرد. پایایی پرسشنامه به روش آلفاکرونباخ 71/0 و روایی پرسشنامه به تایید 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی رسید. از آمار توصیفی جهت بررسی ویژگی های فردی دبیران، از آزمون خی دو جهت مشخص نمودن جنسیت ورزش ها و از روش تحلیل محتوا برای تحلیل سئوالات باز استفاده شد. نتایج نشان داد ورزش های بوکس، کشتی و وزنه برداری کاملا مردانه، فوتبال و پرتاب ها بیشتر مردانه و پاتیناز، باله، ایروبیک، شنای موزون و ژیمناستیک هنری بیشتر زنانه و سایر ورزش ها خنثی ارزیابی شده اند. همچنین مهمترین ویژگی های ورزش های زنانه، ظرافت و زیبایی و انعطاف پذیری بود، و مهمترین ویژگی ورزش های مردانه قدرت، خشونت و درگیری بود. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت در طبقه بندی جنسیتی ورزش ها، اکثر رشته ها در حال تغییر ماهیت به سمت ورزش های خنثی می باشند که علت این امر می تواند مشارکت روز افزون زنان و همچنین تاثیر رسانه های خبری باشد.
  کلیدواژگان: مردانگی، زنانگی، طبقه بندی جنسیتی ورزش ها، مدل متنی، دبیران تربیت بدنی
 • مریم رهبر *، فاطمه عبدوی صفحات 137-154
  مقدمه و هدف
  باشگاه های ورزشی به عنوان یکی از ارائه دهندگان خدمات در کشور بخصوص در بخش خصوصی در حال رقابت شدیدی برای دستیابی به مشتریان راضی می باشند. بحث در مورد زمان انتظار در این مجموعه های ورزشی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا هدف از انجام این تحقیق مطالعه تاثیر زمان انتظار ادراک شده بر ارزیابی کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان در حیطه خدمات ورزشی (شاملاستخر و سالن) به صورت مطالعه مورد در شرکت ملی گاز بوده است. روش شناسی: تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. نمونه آماری تحقیق را 100 نفر از استفاده کنندگان خانم خدمات ارائه شده در مجموعه های ورزشی شرکت گاز در سال 91 تشکیل داده است. ابزار تحقیق بخشی از ابزار تحقیق هیگتوور و همکاران (2002) بود که روایی آن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی بررسی شد و پایایی آن معادل 95/. به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این بخش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نوع خاص آن یعنی تکنیک تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) از طریق نرم افزار SmartPls. 2 استفاده شد.
  یافته ها
  همانطور که از مدل بر می آید زمان انتظار ادراک شده توانسته به طور مستقیم و با ضریب تاثیر نسبتا قوی (614/0) رضایت و با ضریب تاثیر (59/0) کیفیت خدمات را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، کیفیت خدمات نیز توانسته بین زمان انتظار و رضایت به عنوان یک عامل میانجی ایفای نقش کند.
  نتیجه گیری
  لذا با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان به این نکته اشاره کرد که زمان انتظار و متغیر های تبیین کننده آن، به عنوان متغیر مستقل برای دستکاری و اثرگذاری بر دو عامل دیگر مدل (رضایت و کیفیت خدمات) ، در اختیار مدیران ورزشی هست. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران از این حوزه برای اعمال تغییر در سایر متغیر های مدل بهره ببرند
  کلیدواژگان: زمان انتظار، رضایت، کیفیت خدمات
 • زهرا میراب شهری، رخساره بادامی * صفحات 155-166
  مقدمه و هدف
  دوران کودکی در میان دوران زندگی به عنوان مهمترین دوره رشد حرکتی بشمار می آید، از مهمترین مراحل رشد حرکتی در این دوران، رشد مناسب مهارت های حرکتی بنیادی می باشد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه مهارت های حرکتی بنیادی کودکان 7 ساله شهر و روستای کاشان بود. روش شناسی: در این مطالعه شرکت کنندگان، 53 کودک شهری و 49 کودک روستایی بودند. مهارت های حرکتی بنیادی کودکان با استفاده از "مجموعه آزمون های ارزیابی حرکت کودکان" (M-ABC) سنجیده شد. این آزمون دارای سه خرده آزمون چالاکی دستی، مهارت های توپی و مهارت های تعادلی است. برای مقایسه دو گروه در هر یک از این خرده آزمون ها و همین طور در نمره کل آزمون از آزمون تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که تفاوت بین کودکان شهری و روستایی در دو خرده آزمون چالاکی دستی و مهارت های توپی معنادار نبود. اما، کودکان روستایی در خرده آزمون مهارت های تعادلی و همین طور نمره کل آزمون برتر بودند. بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این پژوهش مبین این است که عوامل فراهم ساز موجود در محیط روستا، تاثیر بسزایی در رشد مهارت های بنیادی کودکان داشته است.
  کلیدواژگان: کودکان روستایی، کودکان شهری، مهارت های بنیادی، هفت ساله
 • مرتضی دوستی، فرناز فخری، مهران جعفری ، علی وفایی مقدم * صفحات 167-182
  با توجه به اهمیت ورزش تربیتی در مدارس مقاطع پایه ای کشور، لزوم توسعه ی ورزش برای این مدارس کاملا مشهود است که اولین گام برای رسیدن به توسعه ی پایدار، بررسی موانع و رفع آنان می باشد. لذا این تحقیق جهت بررسی موانع توسعه ی ورزش مدارس در سطح آموزش و پرورش استان مازندران می باشد. روش اجرای این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. نمونه ی آماری پژوهش 50 نفر از متخصصین ورزش مدارس است که شامل، اعضای هیئت علمی که سابقه حضور در آموزش و پرورش را داشته اند، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان و معلمین تربیت بدنی دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و یا دکتری می باشند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته ای است که شامل گویه های مربوط به عوامل درونی و بیرونی است. تعدادی از اساتید و کارشناسان صاحب نظر، روایی این پرسشنامه را تایید کردند. پایایی آن را نیز روش آلفای کرونباخ تایید نمود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که در محیط درونی سازمان ابعاد مدیریتی، انسانی، مالی، امکانات و زیر ساخت ها و ساختار سیستم آموزش و پرورش به ترتیب در اولویت موانع اثرگذار بر توسعه ی ورزش مدارس ابتدایی می باشند. از طرف دیگر در محیط بیرونی سازمان ضعف در محیط فرهنگی، عدم استفاده از تکنولوژی، محیط اجتماعی ناسالم، عدم وجود قوانین و رکود محیط اقتصادی به ترتیب در اولویت اثرگذاری هستند. عدم توسعه ورزش مدارس ابتدایی راه را برای توسعه ی ورزش همگانی و قهرمانی بسته و با بررسی موانع، با هم اندیشی کلیه ی مسئولین و سیاستگذاران باید سعی در برطرف کردن آن ها داشت.
  کلیدواژگان: موانع توسعه، عوامل درونی و بیرونی، ورزش مدارس
 • مینا مستحفظیان *، زهرا خدایی، سمیه رهبری صفحات 183-194
  مقدمه و هدف
  این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان اردبیل انجام شد. روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان اردبیل به تعداد 650 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 242 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی آموزش ضمن خدمت و پرسشنامه عملکرد شغلی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه آموزش ضمن خدمت 95/0 و برای عملکرد شغلی 96/0 به دست آمد. از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تمامی مولفه های آموزش ضمن خدمت مجازی (ارتقاء فرایند یاددهی- یادگیری، ارتقاء تعاملات انسانی، ارتقاء استفاده از اینترنت و آشنایی با رایانه، صرفه جویی از زمان، مهارت فنی و عملی، استفاده از روش ها و الگوهای جدید آموزشی، گرایش به تربیت بدنی) توانایی پیش بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی را دارا می باشد.
  نتیجه گیری
  در دسترس بودن اینترنت باعث دستیابی به اطلاعات جدید در زمان کمتر می شود و این در زمینه استفاده معلمان از روش ها و الگوهای جدید باعث افزایش عملکرد شغلی آنان می شود.
  کلیدواژگان: اثربخشی، دوره ضمن خدمت، آموزش مجازی، عملکرد شغلی
 • حمیده عبدل زاده، حمیدرضا طاهری *، علیرضا صابری صفحات 195-206
  مقدمه و هدف
  روش نمایش ویدئویی، روش برتر نمایش الگو در یادگیری مشاهده ای می باشد. یکی از متغیرهای بینایی که متخصصین بر اثرات آن در یادگیری مشاهده ای، بیشتر تاکید دارند و بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است، زاویه نمایش ویدئویی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع می باشد. روش شناسی: این مطالعه، نیمه تجربی با طرح تحقیقپیش آزمون – پس آزمون است. تعداد 60 دانشجوی دختر به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و با توجه به نمرات عملکردشان در پیش آزمون، در 6 گروه تقسیم و همگن سازی شدند. افراد در مرحله اکتساب 6 بلوک تمرینی با فاصله استراحت دو دقیقه داشتند و فیلم آماده شده الگو از زاویه مدنظر گروه خودشان را قبل از شروع هر بلوک 5 بار مشاهده کردند و پس از آن 10 کوشش تمرینی پرتاب را اجرا کردند. سپس آزمون یادداری تاخیری، 48 ساعت پس از جلسه اکتساب، انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در سطح معنی داری 05/0 تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان دهنده اثر بلوک و زاویه بر اکتساب مهارت شرکت کنندگان بود ولی اثر زاویه معنی دار نبود در حالیکه در یادداری تفاوت معنی داری بین زاویه های مورد مطالعه مشاهده شد به نحوی که شرکت کنندگان زاویه 180 درجه عملکر بهتری را در آزمون یادداری داشتند. بحث و نتیجه گیری: تمرین یادگیری مشاهده ای علی الخصوص مشاهده حرکت الگوی ویدئویی از زاویه 0 و 180 درجه، به دلیل مشاهده بهتر الگوی حرکت و تقلید بهتر آزمودنی ها از الگو، باعث بهبود عملکرد می گردد در حالیکه برای یادگیری بیشتر، مشاهده حرکت از زاویه 180 درجه، به دلیل درگیر کردن یادگیرنده در فرایند های حافظه ای و شناختی بیشتر، می تواند با هدف بهبود یادگیری مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: زاویه نمایش، الگوی ویدئویی، اکتساب، یادداری، تکلیف بدیع
 • سمانه ایمانی پور* ، محمود شیخ، رسول حمایت طلب، داوود حومنیان صفحات 207-218
  زمینه و هدف
  نقص در ادراک دیداری حرکت از جمله موضوع هایی است که امروزه در رابطه با اختلالات عصب شناختی مانند نارسایی توجه/ بیش فعالی مطرح می شود. این سیستم ادراکی در استخراج اطلاعات کلی حرکت، اغلب به صورت تعیین نسبت اطلاعات اصلی و مفید حرکت (سیگنال) به اطلاعات غیر ضروری و مزاحم (نوفه) عمل می کند. این مطالعه به هدف مقایسه ادراک دیداری حرکت در حضور نوفه و نیز حافظه کاری در دو گروه کودکان با نقص توجه/ بیش فعالی و کودکان سالم انجام گردیده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از جمله طرح های توصیفی از نوع علی- مقایسه ای می باشد. نمونه این تحقیق را 25 کودک با اختلال توجه/ بیش فعالی و 25 کودک سالم تشکیل دادند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمون های تحقیق شامل آزمون ادراک زیستی حرکت و آزمون ادراک نقاط نورانی از آزمون های ادراک بصری و آزمون هوش وکسلر به منظور شناسایی حافظه کاری می باشد. از شیوه آماری تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تی مستقل در بررسی تفاوت دو گروه استفاده شد.
  یافته ها
  عملکرد دو گروه کودکان با و بدون نارسایی توجه در دو آزمون ادراکی نقاط نورانی و ادراک زیستی حرکت، تنها در شرایط نوفه ای در حد متوسط با انسجام 50% متفاوت است. همچنین، نتایج بررسی ادراکی در سه شرایط نوفه دار در هر گروه نشان داد که این تفاوت در دو آزمون نقاط نورانی و ادراک زیستی حرکت در گروه کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نقص توجه دیده نمی شود. وجود نقص در حافظه کاری در این گروه نیز مشخص گردید (05/0p
  نتیجه گیری
  وجود تفاوت در کودکان با اختلال توجه/ بیش فعالی در زمینه ادراک دیداری حرکت در محیط نویزدار نسبتا پیجیده، نشان می-دهد که توانایی پردازشی این دسته از افراد دچار ضعف می باشد و به توجه بیشتری برای پیشگیری از آسیب های بعدی نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: ادراک حرکت، نقاط نورانی، ادراک زیستی حرکت، حافظه کاری
 • سارا باقری *، مهدی شهبازی صفحات 219-232
  مقدمه
  سیستم حرکتی فرد هنگام مشاهده و تصویر سازی عمل فرد دیگر فعال می شود.
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی شبیه سازی حرکتی در پیش بینی هماهنگی بین فردی پسران نخبه طناب زنی بود. روش شناسی: پژوهش کاربردی به صورت موردی یکمرحله ای و با حضور 14 پسر در دسترس نخبه طناب زنی (13 تا 18 سال) انجام شد. آزمودنی ها به مدت چهار ماه تکالیف مختلف طناب زنی (طنابزدن در مسافت های متفاوت با فرود همزمان) را تمرین کردند تا موفق شدند بطور صحیح و بدون حضور بازخورد، آن ها را اجرا کنند. از دستگاه تحلیل حرکتی وایکان، با شش دوربین مادون قرمز، با قابلیت 120 فریم در ثاینه برای ثبت سهبعدی حرکات پاها و چرخش طناب ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که با تمرین کافی، زمان آغاز حرکت، انحراف زمانی دست و پا، انحراف زمانی در چرخش طناب و زمان فرود گروه های دونفره به سطحی مساوی یکدیگر رسید، درحالی که در زمان حرکت و ارتفاع پرش بین افراد تفاوت معنی داری مشاهده شد (P≤0. 05).
  نتیجه گیری
  وقتی افراد برای هماهنگ شدن با فردی، عمل او را شبیه سازی می کنند، ممکن است به مدل های درونی تکیه کنند که حاکم بر هماهنگی اندام های وی هستند. درواقع با سخت تر شدن و همچنین با افزایش تقاضای تکلیف مشترک، هماهنگی بین فردی افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: شبیه سازی حرکتی، پیش بینی، هماهنگی بین فردی
 • رزا رهاوی عزابادی *، زهرا استیری، مهدیه رضایی صفحات 233-246
  مقدمه
  هدف از تحقیق حاضر مطالعه تداخل زمینه ای بر یادگیری تکالیفی است که از شاخص های دشواری مختلف برخوردارند و در دو سطح ساده و پیچیده قرار دارند. .
  روش
  بدین منظور 56 آزمودنی دختر و پسر راست دست با میانگین سنی 3/1±22 از جامعه آماری دانشگاه یزد به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه براساس آرایش تمرینی و نوع تکلیف قرار گرفتند. تکلیف مورد استفاده تکلیف ضربه زنی فیتز با شاخص های دشواری متفاوت که به صورت نرم افزاری طراحی شد. هدف از اجرای تکلیف، حداکثر سرعت و دقت حرکت بود. آزمودنی ها در مرحله اکتساب 8 بلوک 8 کوششی سپس در مرحله یادداری فوری یک بلوک 8 کوششی را تمرین کردند. در آزمون های انتقال یک بلوک 8 کوششی را اجرا کردند. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب، تحلیل واریانس دو عاملی، و آزمون ناپارامتری کروسکال والیس در سطح معنی داری P
  یافته ها
  نتایج تفاوت معنی داری را به لحاظ عملکرد بهتر بین گروه های تمرینی آرایش قالبی نسبت به آرایش تصادفی در تکلیف ساده نسبت به تکلیف پیچیده در مراحل مختلف آزمون در سرعت حرکت نشان داد، ولی به لحاظ دقت حرکت تفاوت معنی داری بین گروه های تمرینی مشاهده نشد. بحث: از نتایج این پژوهش چنین استنباط می شود اثر تداخل زمینه ای به مبادله دقت و سرعت نیز بستگی دارد. لذا به مربیان پیشنهاد می شود در تکالیفی که از اصل مبادله دقت و سرعت برخوردار است، از شیوه تمرینی با تداخل زمینه ای پایین بهره گیرند.
  کلیدواژگان: تداخل زمینه ای، پیچیدگی تکلیف، تکلیف ضربه زنی فیتز، مبادله دقت و سرعت
 • سهیلا شهبازی *، علی حیرانی صفحات 247-258
  مقدمه و هدف
  اختلال هماهنگی رشدی یکی از نارسایی های بارز در زمینه رشد مهارت های-حرکتی درکودکان سنین دبستان است. هدف تحقیق حاضر تبیین یکپارچه سازی حسی حرکتی بر متغیرهای شناختی توجه و حافظه کاری کودکان دارای اختلالات هماهنگی رشدی بود. روش شناسی: به همین منظور20 کودک دارای اختلال هماهنگی رشدی (با دامنه سنی 11-8) بصورت در دسترس از مراجعین مراکز توانبخشی شهر کرمانشاه انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. پیش آزمون و پس آزمون شامل عملکرد پیوسته و حافظه کاری وکسلر بود. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هر هفته سه جلسه 120 دقیقه ای تمریناتی نظیر (تاب بازی، پریدن روی ترامپولین، چرخیدن به دور خود، چرخیدن کودک حول مربی و غیره) را انجام دادند. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون لون، آزمون باکس، تی مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که در متغیر حافظه کاری هم در تمرین (001/0p=) و هم در گروه (001/0p=) اثرات معناداری وجود داشت (05/0p≤). در متغیر توجه تنها در تمرین (002/0p=) این اثرات معنادار بود اما در گروه (056/0p=) معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  بنابر الگوی یافته های حاضر فعالیت های حسی حرکتی باعث بهبود توجه و حافظه-کاری در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی شده است.
  کلیدواژگان: یکپارچه سازی حسی-حرکتی، حافظه کاری، توجه، اختلال هماهنگی رشدی
 • پروانه شمسی پور دهکردی *، مهتاب حیدری، سهیلا کریمی صفحات 259-276
  مقدمه و هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر انواع خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در سطوح آشکار و پنهان بر یادگیری شکل اجرا و دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان بود. روش شناسی: شرکت کنندگان این پژوهش، 50 دانش آموز دختر پایه های اول و دوم ابتدایی بودند که در پنج گروه آزمایشی (خودگفتاری آموزشی آشکار، آموزشی پنهان، انگیزشی آشکار، انگیزشی پنهان و کنترل) به طور تصادفی تقسیم شدند و طی 6 جلسه اکتساب، تکلیف دقت پرتاب یکدستی کیسه لوبیا با دست راست به سمت هدف روی دیوار را انجام دادند. در مراحل پیش آزمون و آزمون یادداری دقت پرتاب یر اساس تکلیف لوسیانا و همکاران (2012) و شکل پرتاب آزمودنی ها براساس چک لیست پرتاب از بالای شانه اندرسون (1999) ارزیابی شد. آزمودنی ها 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، در آزمون یادداری یک بلوک 10 کوششی از فاصله 3 متری مشابه با شرایط پیش آزمون پرتاب کردند. در مراحل پیش آزمون و یادداری از زاویه 45 درجه با دوربین فیلمبرداری از عملکرد هر یک از آزمودنی ها فیلم گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس مرکب با اندازه های تکراری نشان داد بین میانگین دقت پرتاب در گروه های کنترل، خودگفتاری انگیزشی آشکار با گروه خودگفتاری انگیزشی پنهان و خودگفتاری آموزشی پنهان تفاوت از نظرآماری معنادار است. گروه خودگفتاری آموزشی آشکار دارای میانگین دقت بالاتری نسبت به گروه های خودگفتاری انگیزشی پنهان و خودگفتاری آموزشی پنهان بود. در مرحله یادداری برای شکل اجرا یافته ها نشان داد گروه های خودگفتاری آموزشی آشکار و پنهان به طور معنادار دارای میانگین شکل اجرای بالاتری نسبت به گروه های خودگفتاری انگیزشی آشکار، پنهان و کنترل بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود مربیان در آموزش مهارت های بنیادی مانند الگوی پرتاب، از خودگفتاری آموزشی آشکار استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: خودگفتاری، آموزشی، انگیزشی، آشکار، پنهان، شکل اجرا، دقت اجرا
 • مرتضی بگلری *، محمد ملکی، حسین نیک اندیش صفحات 278-288
  مقدمه و هدف
  ارتباط بین آمادگی قلبی- عروقی با فرایندهای شناختی مورد توجه فروانی است و پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین آمادگی قلبی- عروقی با توانایی بازداری پاسخ در دانشجویان انجام شد. روش شناسی: از بین دانشجویان تربیت بدنی پسر دانشگاه کردستان، 38 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (سن: 60/1±23/22 سال، وزن: 88/6±82/70 کیلوگرم). برای برآورد آمادگی قلبی- عروقی، حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی ها با استفاده از تست بروس اندازه گیری شد و برای ارزیابی توانایی بازداری پاسخ از آزمون رایانه ای استروپ استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها از طریق روش های آماری توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شد (05/0>p).
  یافته ها
  نتایج نشان داد که همبستگی معنی داری بین حداکثر اکسیژن مصرفی با تعداد نمره ی تداخل، تعداد خطا در شرایط همخوان و ناهمخوان و زمان واکنش در شرایط همخوان و ناهمخوان در آزمون استروپ وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  این یافته ها گویای آن است که بین آمادگی قلبی- عروقی و توانایی بازداری پاسخ در دانشجویان ارتباط معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: آزمون استروپ، آمادگی قلبی- عروقی، توانایی بازداری پاسخ، دانشجو
|
 • Hamidreza Mirsafieiyan * Pages 59-72
  Background & Purpose: The aim of this study is to qualitative and quantitative analyzing the students’ perceived constraints toward involvement in sporting activities in Iranian and Hungarian universities.
  Methodology
  The hierarchical model of leisure constraints was used as the theoretical framework of this research. 1315 students from Iranian public universities as well as 793 students from Hungarian public universities completed a self administrated questionnaire which was translated to Persian and Hungarian language. Also, 60 students from both countries participated in a semi-structured interview. A one sample t test and MANOVA were used for analysis the quantitative data. Also, the qualitative data was analyzed by content analyzing method.
  Results
  The results indicated that Iranian and Hungarian students were differently perceived intrapersonal and structural constraints however, they similarly experienced interpersonal constraints. Furthermore, Iranian female university students more than males experienced all of the categories of constraints whereas Hungarian students did not show any differences based on gender.
  Conclusion
  From the results it can be concluded that different socio-economic situation between Iranian and Hungarian students, regardless of the cultural differences, could be affect the attitude and their tendency to sporting activities. The negative attitude of Iranian people to women sport might be one of the most important factors affect the participation of female students in sport. On the other hand, improving the technology as well as unpleasant economic situation of Hungary and Hungarian universities might be affecting the level of Hungarian students’ involvement in sporting activities.
  Keywords: cultural limitations, gender inequality, leisure, social interactions
 • Hossein Eydi * Pages 85-91
  Background
  The aim of this paper was to survey about the relation between social capital and quality of life (QL) among Physical Education teachers.
  Methodology
  In this study, our target community was 416 people that 250 cases were selected by Multi-stage cluster sampling method. For assessment of Social Capital used onyx and Bullen (2000) scale and for assessing QL used WHO questionnaires respectively. Validity estimate with Cronbach test that was 0.81 and .0.83 for tow questionnaire. Data were analyzed with spearman brown correlation and Regression tests.
  Results
  Result showed that among social capital factors, structural factor was most important factor and relationship factor were low important. Most important factor of life quality was Physical Health factor and environmental factor were low important. Also, correlation test showed that there was a significant correlation between total social capital with total life quality (r =0/514), Also regression analysis showed that social capital anticipated .34 0/0 of QOL variance of Physical Education Teachers.
  Discussion
  according our finding showed that there was positive correlation between social capital and health related QOL among teachers. It appears that communication factor as most important factor of could increases QOL of physical education teachers.
  Keywords: Quality Of Life, Social capital, Structural factor, Physical Health Domain, Teachers
 • Hamid Masuodi * Pages 99-110
  Background& Purpose: This study, we examine the sociological factors affecting the company's employees tend to sport The Khorasan Region Electric Company.
  Methodology
  In this regard, method is survey and between officials of the company, number 175 of them randomly were selected according to the sampling table Morgan. Data collected and analyzed using SPSS.
  Results
  Findings show that most respondents were male (88.5%), married (96%) has a bachelor's degree (40%) and without a second job (90 percent) and the mean hours of leisure per day is (7.1 ± 5.3), the number of competitions in the job (4.7 ± 5.9). On the other hand, employees and those around them to engage in sports activities average between 7 to 8 hours per week. Respondents are satisfied from leisure time (45%), exercise (35%), sports facilities management (48%) sports staff (52%), and access to facilities (49%) and Costs of leisure (50%). Correlation is between sport exercise and satisfaction variables of physical health (21%) leisure (0.31), exercise (0.57), the sports facilities (0.18), access to sports facilities (0.21), the amount of information (0.19) and the use of company facilities (0.51).
  Conclusion
  satisfaction of the sporting activities, leisure and access to the desire to exercise are effective on sport activities.
  Keywords: sports participation, power companies, leisure, sport
 • Loghman Keshavarz * Pages 111-124
  Background and Objective
  Because of sport organizations act in a dynamic environment and different cultures, they should pay attention the concept of cultural intelligence and organizational intelligence. Because they can a major role at their success. So the purpose of this research was to design relationship model of cultural intelligence and organizational intelligence at the Tehran’s Taekwondo boards.
  Methodology
  Statistical population of this study included all of managers and employees that working at the Tehran’s Taekwondo boards (N=217). All of them selected of research samples. To achieve the research goals, Ang et al (2004) cultural intelligence questionnaire and Albrecht organizational intelligence (2003) questionnaire were used. Content validity and face validity of two questionnaires was confirmed by 15 sport management experts and their reliability were studied in a pilot study with 30 subjects and calculated as (r= 0.93), and (r=0.94) respectively. For data analysis the descriptive statistics and inferential statistics methods, including Kolmogorov-Smirnov, Single sample T-student test, and confirmative factor analysis by application of AMOS and SPSS software were used.
  Results
  Research findings showed that organization intelligence id desirable, but cultural intelligence is not desirable at the Tehran’s Taekwondo boards. There is a significant relationship between organization intelligence and cultural intelligence. Also their relationship model has desirable goodness.
  Conclusion
  According to the desirable goodness the relationship model of cultural and organizational intelligence at the Tehran’s Taekwondo boards, it is recommended at these Taekwondo boards’ planning an make decisions, the model be used.
  Keywords: Organizational Intelligence, Cultural Intelligence, Taekwondo
 • seyede nahid shetab bushehri *, mehdi mardani neya, sedighe heydarnazhad, parvane shafie neya Pages 125-135
  During the socialization process, children learn that sports are categorized as masculine, feminine, and neutral. The purpose of this research was to study the gender stereotyping of sports from the viewpoint of the physical education teachers of Izeh city. Methodology of research was descriptive survey which was done by field study. Sampling was census method and whole of society was chosen as the statistical sample (N=n=130). The data-collecting tool was a researcher made questionnaire categorizing the sport gender stereotyping of the sports using a five-option Likert scale. Reliability of questionnaire through alpha cronbakh (0.71). Descriptive statistics were used to investigate the personal characteristics of the teachers, and Chi-square tests was applied to determine the gender stereotyping of sports, while content analysis was used to analyze the answers to open-ended questions. Results demonstrated that physical education teachers perceived sports such as wrestling, weight lifting and boxing to be completely masculine, soccer and throws to be mostly masculine, figure skating, ballet, aerobics, rhythmic swimming, and artistic gymnastic to be mostly feminine, and the rest of the sports to be neutral. Furthermore, they characterized feminine sports with aesthetics, elegance and flexibility, whereas masculine sports were mostly characterized with power, violence and confrontation. Based on the findings of the research, it can be concluded that most of the traditionally masculine sports are in transition toward neutral, which is most probably due to the increasing participation of the women as well as the way of their coverage by mass media.
  Keywords: Masculine, Feminine, Sport Gender Stereotyping, Metheny Model, Physical Education Teachers
 • maryam rahbar * Pages 137-154
  Introduction & goal: the aim of this research has been to study the effect of perceived waiting time on evaluating service quality and customer satisfaction in the sport services area (including swimming pool and sport hall) as a case study in Gas National company.
  Methodology
  The research method was descriptive. Statistical sample of the research are consist of 100 persons from women users of provided service in sport complexes of Gas Company in 1391. The research tool was a part of Hightower (2002) which its validity was considered by using factor analysis technique and its reliability was 95%. For data analysing in this part, structural equation modeling and its special type of this model, confirmed factor analysis technique, with the application of Partial Least Squares (PLS) through the SmartPls2 application used.
  Findings: In this model, the perceptive wating time could affect service quality directly and with satisfaction relatively powerful effect coefficient (0/614) as well as effect coefficient (0/59). Furthermore, service quality could has a role between waiting time and satisfaction as a mediator factor.
  Results
  Therefore, it is proposed that managers enjoy this area to make changes in the other variables of the model and by understanding the various forms of perceptive waiting time in the sport service, use the waiting time more effective management in order to improve customers satisfaction.
  Keywords: waiting time, satisfaction, service quality
 • Rokhsareh Badami * Pages 155-166
  Background & Purpose: Childhood in the midst of life is the most important period of growth of motor, growth of fundamental motor skills is the most important growth item in childhood. The aim of this study was to compare development of fundamental movement skills of 7 year old rural and urban children of Kashan.
  Methodology
  The Study was Casual-Comperative Expost facto study. For this purpose, 53 children (26 boys and 27 girls) from city of Kashan and 49 children (22 boys and 27 girls) from villages of Kashan were selected in available. Fundamental movement skills of children were evaluated by the use of "the Movement Assessment Battery for Children-Test (M-ABC)”. This test has three subtests of manual dexterity, ball skills, and balance skills. To compare the two groups in each of these sub-tests and also the total score, independent t-test were used.
  Results
  The result of study show that difference between urban and rural children in Hand Dexterity subtests, and ball skills were not significant. However, rural children in balance skills subtest and total scores were superior to urban children.
  Conclusion
  Findings of this research show that supporting elements in rural lifestyle such as time for training, doing household task and the chance to play in openness environment have great influence on child fundamental skills development, so rural families should be more concern about the side effect of rural life style which impose to their children and provide their children with more chance of playing in openness and sport environments.
  Keywords: Fundamental movement skills, Rural children, Urban children, 7 year children
 • Ali VafaeiMoghadam * Pages 167-182
  According to the importance of educational sport in elementary schools,sport development in these schools is obvious.The first step to achieve sustainable development is checking obstacles and their removal. So this study is to examine the obstacles in sport development in Mazandaran province schools at the level of education.The method of this research is descriptive and rvey. The sample consists of 50 school sport experts, including faculty who had years of being in education, managers and provincial education department managers and experts in physical education with a master's degree or PhD. Data collection tools, questionnaires, which includes items related to internal and external factors. The number of professors and specialists authority, confirmed the validity of this questionnaire.To analyze the data, the Friedman test was used. Findings show that the most obstacles in internal environment of organizations : managerial dimension , human , financial affairs , facilities and infrastructure , And the structure of the education system . On the other hand, the most important external effective factors are cultural weakness , lack of using technology , insanitary social environment , lack of rules and economical recess are in the priority of effecting. Despite the obstacles that have been more powerful in outer dimension, Need to consider the overall strategy for this area of the country is at the macro level to the underlying reduce internal barriers to the department of education,To examine the obstacles, with thinking of all the officials and policymakers together to promote sports schools found.
  Keywords: development obstacles, external, internal factors, school sport
 • mina mostahfezian * Pages 183-194
  Background& Purpose: This study was aimed to evaluate the effectiveness of virtual in-service training periods on the job performance of physical education's teachers in Ardebil province.
  Methodology
  The research method was descriptive. The population of the research includes all physical education teachers in Ardabil province which according to Cochran's formula 242 persons was identified as the sample size (N=242). Data were gathered by researcher maid questionnaire (effectiveness of virtual in-service training periods and job performance) which it's calculated reliability coefficient through Cronbach's alpha for in-service training and job performance 0/95 and 0/96 respectively. Data analysis was done through descriptive and inferential statistics (Pearson correlation and multiple regression).
  Results
  The results showed that all the components of the virtual in-service training (promotion component of teaching-learning process, promotion human interaction, promoting the use of Internet and familiarity with computers, saving the time, technical and practical skills, use of new educational methods and patterns, tend to physical education) have the ability to predict job performance.
  Conclusion
  The availability of the Internet makes access to the new information in less time and this item in the field of the teacher's use of new methods and patterns cause to increase their job performance.
  Keywords: effectiveness, virtual training, in-service periods, Job Performance
 • Hamideh Abdolzadeh, Hamidreza Taheri *, Alireza Saberi Pages 195-206
  Introduction and aim: Video presentation method is the best model presentation in observational learning. One of the visual variables that practitioners put more emphasis on its effects on observational learning and has not been fully investigated is angle of video presentation. So the purpose of this study is to examine the effect of different angles of video model presentation on acquisition and retention of a novel task.
  Methods
  this study is a semi-experimental study with pretest- posttest design. 60 female university students voluntarily participated in this study and according to their pretest’s performance score, divided in to 6 homogenous groups Data were analyzed with repeated measure analysis of variance test in α=0. 05 level of significance.
  Results
  result of this study shows the effect of block and angle on acquisition of participant’s skill, but the effect of angle was not significant; while in retention phase, significant difference was seen among examined angles, in this caseوsubjects of 180 degree group had better performance in retention test.
  Conclusion
  observation learning training, especially observing video model from angle of 0 to 180 degree, due to better observation of movement patterns and better subjects’ imitation of model, lead to performance improvement; while for better learning, observing the movement from angle of 180 degree, due to involvement of subjects in more cognitive and memory processes, can be considered with the aim of learning improvement
  Keywords: Angel of demonstration, Video modeling, Acquisition, Retention, Novel Task
 • samaneh imanipour *, rasoul hemayat talab, Davoud Houmaniyan Pages 207-218
  Background
  Disturbance in the visual motion perception is the subject that is proposed in related to malfunctions such as attention deficit/ hyperactivity disorder. The aim of this study was to evaluate the performance of children with attention deficit / hyperactivity disorder and healthy children in visual motion perception tasks.
  Methods
  This was a description of the causal-comparative study. The sample consists of 25 children with attention deficit / hyperactivity disorder and 25 healthy children were selected with accessible method. The main tests used include of biological motion perception and point light tests of the visual perception tests and s digits spam test of the Wechsler Intelligence Scale to identify the working memory. The way multivariate analysis of variance and independent t-test was used to examine the differences between the two groups and correlated variables was measured.
  Results
  There is the different performance in two groups of children with and without attention deficit in the biological motion perception and point light tests only in noisy conditions with consistency of 50%. Results of the different performances in noisy conditions in both groups showed that is not seen the significant differences in point light and biological motion perception tests in noisy conditions in children group with hyperactivity disorder / attention (p Keys:
  Keywords: Motion perception, Point light, Biological motion, Working memory
 • sara bagheri *, Mehdi Shahbazi Pages 219-232
  Background
  One’s own motor system is activated by viewing and imaging another person performance.
  Purpose
  The aim of this study was to investigate the motor simulation in prediction of interpersonal coordination among jumping rope elite boys.
  Methodology
  An applied research was done as a single-stage case study with 14 jumping rope elite boys (13-18 years). The subjects practiced the jumping rope tasks (jumping rope in different distances and online landing) for four months, until they could do them properly and without any online feedbacks. This study used a Vicon motion analysis device with six infrared cameras capable of 120 frames per seconds to record three-dimensional movements of the legs and rope whirling.
  Results
  The results of one-way ANOVA showed that with enough practice, movement onset time, hand-foot deviation time, timing variation in rope whirling, and landing time of joint groups were equal while a significant difference was observed in movement time and jump height between them (P≤0.05).
  Conclusion
  ) When people simulate a partner’s performance to do joint coordination, they may be relying on internal models that govern the interpersonal coordination. Indeed by increasing difficulty of task and so by increasing joint task demands, degree of interpersonal coordination would increase.
  Keywords: Motor Simulation, Prediction, Interpersonal Coordination
 • Rosa Rahavi Ezabadi *, zahra estiri, mahdieh rezaei Pages 233-246
  Background & Purpose: The purpose of this research was to determine the effects of contextual interference on learning simple and complex tasks with indexes difficulty.
  Method
  A number of 56 right handed Yazd university students with a mean age of 22 1.3years were selected through convenience sampling and were randomly assigned to four groups which differed in scheduled practice and type of task performed (simple and complex). Fitts’ task with different indexes difficulty were designed as software and appeared on a computer monitor.The aim of this task was maximum movement speed and accuracy. The subjects practiced 8 blocks of 8 trails in the acquisition phase and then practiced 1 blocks of 8 trails in the immediate retention phase. In transfer tests, they performed 1 blocks of 8 trails. The data were analyzed by mixed factor ANOVA, two way ANOVA and Kruskal-Wallis test (P
  Results
  The results showed a significant difference between various scheduled practices and type of tasks in different phases of movement speed. Meanwhile there was no significant difference between various scheduled practices of movement accuracy.
  Conclusion
  These findings suggest that contextual interference effect depend on trade of speed and accuracy. The results suggested usage from low contextual interference (blocked scheduled practice) is appropriate in tasks that benefit from the principal of speed and accuracy.
  Keywords: Contextual interference, Task Complexity, Fitts’ task, Speed, accuracy trade off
 • Soheyla Shahbazi * Pages 247-258
  Background & Purpose: DCD is one of the obvious inadequacies of motor skills in children in primary school age. This study aims to examine the effect of sensory-motor integration activities on cognitive variables such as attention and working memory in children with Developmental Coordination Disorders (DCD).
  Methodology
  Hence 20 children with DCD (ages 8-1) who were referred to a rehabilitation center in Kermanshah city were selected as available samples and then randomly divided into two groups as experimental and control group. Then the Continuous Performance test and the Wechsler´s working memory test were completed as
  Pre-test. The experimental group practiced for 8 weeks, three 120-minute sessions per week which were included activities such as (swinging, trampoline jumping, spinning around themselves, spinning around the coach, etc). Data were analyzed with Kolmogorov-Smirnov test, Leven test, Box test and analyze of covariance.
  Results
  The Results shows, in working memory variable, the effect was significant on both practicing (p=0.001) and group (p=0.001). In attention variable, although the effect was significant in practicing (p=0.002), it was not significant in group (p=0.056).
  Conclusion
  This pattern of findings suggests the sensory-motor integration activities could promote Attention and Working memory in children with DCD.
  Keywords: sensory-motor integration, attention, Working memory, developmental coordination disorder
 • parvaneh shamsipour dehkordi * Pages 259-276
  Aims
  The purpose of this research was effect of instructional and motivational self-talk in covert and overt levels on learning the shape and accuracy of over arm throw in children.
  Methodology
  Participants in this study, 50 female students from primary first and second grade were and were divided randomly in five groups. During 6 sessions, the throwing task was done with the right hand to the target on the wall. In the pre-test and retention test throwing accuracy based on the task Luciana et al. (2012) and the shape of over arm throw based on the list Czech Anderson (1999) criteria evaluated. Participants 24 hours after the last training session, in retention test performed a block of 10 trials from a distance of 3 meters, similar to pre-test conditions.
  Results
  Analysis of variance with repeated measures showed that difference is statistically significant between the accuracy of throw in control, covert instructional self-talk, overt instructional self-talk, covert motivational self-talk, overt motivational self-talk. Covert instructional self-talk group with higher accuracy compared with the overt motivational and instructional self-talk groups. In retention phase, findings of shape of over arm throw showed covert and overt instructional self-talk groups had significantly higher performance compared to the covert and overt motivation self talk and control groups.
  Conclusion
  According to the findings of this study suggest that teachers in teaching basic skills such as throwing pattern, revealing the use of instructional self-talk.
  Keywords: Self Talk Motivational, Instructional, Covert, Overt, Shape of performance, Accuracy of performance
 • morteza beglary * Pages 278-288
  Purpose & Background: The relationship between cardiovascular fitness with cognitive processes is greatly attractive, and the present study was designed to investigate the relationship between cardiovascular fitness with the response inhibition ability in students.
  Methodology
  Among physical education male students at university of Kurdistan, 38 students were randomly selected as statistical sample (age: 22/23±1/60 year, weight: 70/82±6/88 kg). To estimate cardiovascular fitness, maximal oxygen uptake of subjects was measured by using Bruce test and to assess the response inhibition ability, the computerized Stroop test was used. Statistical analysis of the data was performed using descriptive statistics and Pearson correlation coefficient (p
  Results
  The results showed that, there was not significant correlation between maximal oxygen uptake with interference number, error number in the congruent and incongruent condition and reaction time in the congruent and incongruent condition.
  Conclusion
  These findings indicate that, there is not a significant relationship between cardiovascular fitness and response inhibition ability in students.
  Keywords: Stroop test, Cardiovascular fitness, Response inhibition ability, Student