فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 39 (پاییز 1397)
 • پیاپی 39 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • دکتر ایرج نوروش، دکترمهدی صفری گرایلی، دکتر ابوالفضل مومنی یانسری صفحه 5
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی مالکیت مدیریتی بر این رابطه می پردازد. فرضیه های تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1393 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که ارزش شرکت با نگهداشت وجه نقد، رابطه منفی و با میزان مالکیت مدیریتی رابطه مثبت معناداری دارد. با وجود این، هیچگونه شواهدی مبنی بر تاثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت یافت نشد.
  کلیدواژگان: نگهداشت وجه نقد، مالکیت مدیریتی، ارزش شرکت
 • دکتر غلامحسین مهدوی، دکتر غلامرضا رضایی صفحه 21
  هدف این مقاله بررسی اثر میانجی گری افشای داوطلبانه و کیفیت سود بر رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد، که در طی دوره زمانی 1385 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 19 و AMOS نسخه 20 و روش تحلیل مسیر داده های به دست آمده مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین اندازه هیات مدیره و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین اندازه هیات مدیره با کیفیت سود و افشای داوطلبانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر این، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین استقلال هیات مدیره با عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت سود و افشای داوطلبانه از لحاظ آماری معنادار نیست. بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معنادار وجود دارد اما بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. هم چنین، ترکیبی خطی از اندازه هیات مدیره و افشای داوطلبانه، عدم تقارن اطلاعاتی را پیش بینی می کند. در نهایت، یافته ها نقش میانجی گری افشای داوطلبانه را در رابطه بین اندازه هیات مدیره و عدم تقارن اطلاعاتی مورد تایید قرار داد.
  کلیدواژگان: عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت سود، افشای داوطلبانه، حاکمیت شرکتی
 • دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد، دکتر غلامحسین اسدی، علی عسکری نژاد امیری صفحه 37
  بتای صنعت اهمیت و کاربرد زیادی در مالی شرکتی از جمله محاسبه هزینه سرمایه حقوق مالکانه، قیمتگذاری داراییها، قیمتگذاری خدمات، مدیریت پورتفوی و فرایندهای مدیریت ریسک دارد. در اینجا مدل پرشی-پیوسته قیمتگذاری ریسک بازار را به عنوان مدل بهینه برای کاربردهای فوق در نظر گرفته و به بررسی بتای پیوسته صنعت و بتای پرشی صنعت پرداخته ایم. در نتیجه، علاوه بر شناخت آماری و توصیفی بتای پرشی و پیوسته صنایع، برتری قوی بتای پرشی نسبت به بتای پیوسته، در کلیه صنایع مورد بررسی، نشان داده شد. در ادامه تاثیر ویژگیهای شرکتی بر بتاهای صنعت به وسیله رگرسیونهای داده های ترکیبی و تاثیر آنها بر برتری بتای پرشی به وسیله رگرسیون پروبیت مطالعه شد. سپس تاثیر ویژگیهای شرکتی بر تهاجمی بودن بتاها و نهایتا تاثیر آنها بر انحراف از بتای صنعت تحقیق گردید. در نتیجه تاثیر اندازه شرکت بر تهاجمی بودن هردو نوع بتا و نیز تاثیر ویژگیها بر انحراف از بتای پیوسته صنعت مشاهده شده و برخی نتایج خاص صنعت ها نیز حاصل گردید که با اقتضائات هر صنعت قابل تفسیر هستند.
  کلیدواژگان: بتای صنعت، بتای پرشی، ریسک سیستماتیک، مدل قیمتگذاری ریسک
 • دکتر شکراله خواجوی، علی اصغر دهقانی سعدی، منوچهر روستا صفحه 57
  امروز ثابت شده است تحقق موفقیت تجاری سازمان ها از طریق احترام به ارزش های اخلاقی، مردم، جامعه و محیط زیست امکان پذیر است. از سویی، خودشیفتگی که به عنوان یک ساختار شخصیتی مطرح است، می تواند قضاوت ها و تصمیم های مدیران از احتمال نتایج گوناگون را تحت تاثیر قرار دهد. طبق مطالعات اخیر مشاهده شده است که خودشیفتگی در بین مدیران نقشی حیاتی در انجام فعالیت های مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها دارد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربی نقش تعدیل کنندگی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1393-1382 است. لذا پس از تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) ، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که رابطه ای مستقیم و معنادار بین خودشیفتگی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی وجود دارد. هم چنین، نتایج حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی است. افزون براین، نقش تعدیلی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی تایید شد.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، خودشیفتگی مدیران، مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد مالی
 • دکتر غلامحسن تقی نتاج، محمد مهدی مومن زاده، محمد هادی مومن زاده صفحه 75
  یکی از شاخص های مورد بررسی در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذاران است. با توجه به اینکه همواره یکی از موضوعات مطرح در حاکمیت شرکتی و یکی از نگرانی های خاص سرمایه گذاران خرد، سوء استفاده کنترل کنندگان در شرکت های سهامی عام می باشد، لازم است که از سهامداران خرد در برابر سوء استفاده مدیران و سهامداران کنترل کننده حمایت شود. با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تاکید بر مسائلی همچون مردمی سازی اقتصاد، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و شفافیت فعالیت های اقتصادی، توجه بیشتر به حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد ضروری به نظر می رسد. در این مقاله پس از بررسی چیستی و چرایی حمایت از حقوق سهامداران خرد، شناخت بیشتر اقتصاد مقاومتی و نقش بازار سرمایه در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی بررسی و مدل پژوهش در خصوص مقوله "توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی" استخراج می گردد. از آن جا که هر یک از بخش های مدل به نوعی با حقوق سهامداران خرد ارتباط دارند و یکی از پیامدهای توسعه بازار سرمایه بر اساس این مدل نیز حضور مردم و بخش های خصوص و تعاونی در فضای اقتصادی کشور است، پیشنهادات و راهکارهایی برای توسعه برخی از مکانیزم ها و ابزارهای حاکمیت شرکتی به منظور حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد در راستای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.
  کلیدواژگان: حقوق سهامداران خرد، حاکمیت شرکتی، اقتصاد مقاومتی، طرح انجام کسب و کار، بازار سرمایه
 • دکتر عبدالرضا اسعدی صفحه 93
  هدف این تحقیق آن است که با بررسی ارتباط پویای متغیرهای شرکتی با سیاست تقسیم سود آنها بتواند مطالعات تجربی در مورد تقسیم سود را گسترش دهد. با در نظر گرفتن چند معیار جهت انتخاب شرکت های مورد مطالعه، تعداد 133 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در گروه های غیر مالی برای دوره ده ساله 1383 تا 1392 انتخاب شده اند. جهت آزمون فرضیه ها ابتدا در این تحقیق مدل اثرات ثابت بعنوان مدلی ایستا و پس از آن مدل گشتاور تعمیم یافته بعنوان مدلی پویا به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل تعیین کننده تقسیم سود عبارتند از ریسک بازار با رابطه ای منفی و پس از آن نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نیز اندازه شرکت با رابطه ای مثبت. متغیر مالکیت دولت رابطه ای منفی را نشان می دهد اما معنادار نیست. نهایتا نتایج مبین آن است که عوامل موثر بر تقسیم سود بین شرکت های وابسته و مستقل از دولت تفاوت معناداری ندارند.
  کلیدواژگان: سیاست تقسیم سود، عوامل پویای تقسیم سود، شرکت های وابسته، گشتاور تعمیم یافته، متغیرهای شرکتی
 • دکتر سید علی واعظ، سید صابر درسه صفحه 111
  یافته های تحقیقات تجربی حاکی از آن است که تخصص حسابرس در صنعت موجب بهبود کیفیت حسابرسی می شود. همچنین، انتظار می رود حسابرسان از طریق نقش اطلاعاتی و راهبری شرکتی خود خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه ی نمایندگی، هم سویی منافع مدیران و سرمایه گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم گیری های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری، کاهش می دهند، بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‏های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج بدست آمده نشان می دهدعدم شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت معناداری و تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارند. هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی معناداری بر رابطه بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد.
  کلیدواژگان: خطر سقوط قیمت سهام، عدم شفافیت اطلاعات مالی و تخصص حسابرس در صنعت
 • حسن علی زاده، دکتر عباس افلاطونی صفحه 133
  زمانی که سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات سود حسابداری (و اجزای آن) به مبادلات سهام اقدام می نمایند و از این طریق موفق به کسب بازده های غیرعادی می شوند، گفته می شود قیمت گذاری سهام (با استفاده از سود حسابداری و اجزای آن) ، غیر عقلایی است و بازار سرمایه در انعکاس اطلاعات سود حسابداری و اجزای آن در قیمت های سهام، کارایی ندارد. این تحقیق، به بررسی عقلایی بودن قیمت گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از سود حسابداری و اجزای نقدی و تعهدی آن در بازه زمانی 1381 تا 1392 می پردازد. بدین منظور، از تحلیل رگرسیون غیرخطی با سیستم معادلات همزمان و آزمون میشکین (1983) استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها به طور کلی حاکی از غیرعقلایی بودن قیمت گذاری سهام با استفاده از سود حسابداری و اجزای نقدی و تعهدی آن است. به عبارت دیگر، بازار اوراق بهادار تهران در انعکاس اطلاعات سود و اجزای آن در قیمت های سهام، به صورتی کارا عمل نمی کند.
  کلیدواژگان: کارایی بازار، قیمت گذاری عقلایی، سود حسابداری، آزمون میشکین (1983)
 • دکتر محمد نصیری، دکتر محمد حسن نژاد صفحه 149
  هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی دستکاری سود به وسیله مدیریت فعالیت های واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر آن بر درک سرمایه گذاران از پایداری اجزا سود می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و همچنین از سیستم معادلات هم زمان توسط آزمون میشکین در نرم افزار ایویوز 9 استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی تحقیق پنج سال از سال 1389 تا 1395 می باشد. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن است که شرکت های مظنون به دستکاری سود از مدیریت هزینه های اختیاری و همچنین مدیریت هزینه های تولید به عنوان یک استراتژی برای دستکاری در نتایج صورت های مالی شان استفاده کرده اند ولی استفاده آن ها از مدیریت وجوه نقد عملیاتی به عنوان یک استراتژی برای دستکاری در نتایج صورت های مالی شان مورد تایید قرار نگرفت. و همچنین نتایج نشان داد که مدیریت فعالیت های واقعی برای دستکاری سود در هر سه سطح آن، باعث درک نادرست سرمایه گذاران از پایداری اجزا سود خواهد شد.
  کلیدواژگان: مدیریت سود واقعی، تولید غیر عادی، ادراک سرمایه گذاران
 • دکتر سید احمد موسوی، دکتر فرهاد شاه ویسی، دکتر فرزین رضایی صفحه 167
  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر و تبیین الگوی گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تاثیر ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر کیفیت سود است. برای دستیابی به این هدف، با بکارگیری ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی مبتنی بر نظریه کارول، شاخص هایی برای ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی، محیطی و اجتماعی در نظرگرفته شد و با بکارگیری روش تحلیل عاملی تاییدی، شاخص های مناسب هر یک از ابعاد مذکور انتخاب گردید. با نمونه آماری مشتمل بر 87 شرکت طی دوره ی زمانی 1384 تا 1393 بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها، میزان ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها محاسبه شد. سپس جهت مطالعه تاثیر ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر کیفیت سود با بکارگیری روش داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره، نتایج بدست آمده نشان دادکه ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها با کیفیت سود رابطه معنادار و مثبت دارد.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، کیفیت سود، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل پوششی داده ها
 • دکتر فاطمه صراف، دکتر قدرت اله برزگر، مهسا محمدی صفحه 189
  هموارسازی سود بیان گر تلاش مدیریت برای کاستن عمدی از نوسانات سود است. هموارسازی از طریق اختیار حسابداری، موجب بهبود و یا تحریف اطلاعات مربوط به سود واقعی می شود. از طرفی ادبیات اخیر نشان می دهد که شرکت های با مسئولیت اجتماعی، عملکرد متفاوتی نسبت به سایر شرکت ها، در هموارسازی سود و گزارشگری مالی دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر هموارسازی و مسئولیت اجتماعی بر شاخص کیو توبین به عنوان نماینده ارزش شرکت است؛ و به منظور هموارسازی از دو شاخص استفاده می شود: هموارسازی از طریق کل اقلام تعهدی و هموارسازی از طریق اقلام تعهدی اختیاری. با مطالعه دقیق ادبیات، دو فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 120 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 4 ساله 1392-1389 انتخاب شده است. در این پژوهش از تکنیک پولینگ دیتا برای برآورد مدل های پژوهش و آزمون فرضیه استفاده شده است و با استفاده از آزمون t و F معنی داری ضرائب و مدل بررسی می شود. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که بین هموارسازی و مسئولیت اجتماعی با کیو توبین در شرکت های هموارساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با مسئولیت اجتماعی بالا، رابطه معناداری وجود دارد. یعنی ارزش، در شرکت های هموارساز با مسئولیت اجتماعی بالا، نسبت به شرکت های غیرهموارساز با مسئولیت اجتماعی پایین، بیشتر است.
  کلیدواژگان: هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی، کیوتوبین، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری
|
 • Iraj Noravesh , Mehdi Safari Gerayli, Abolfazl Momeni Page 5
  paper is concerned with examining the relationship between cash holdings and firm value with an emphasis on the moderating role of managerial ownership. The research hypotheses were analyzed based on a sample of 76 firms listed in Tehran stock exchange during the years 1389-1393 and using multivariate regression model based on the panel data techniques. The results reveal that there is a significant and negative relationship between firm value and cash holdings while a significant and positive relationship was observed between firm value and managerial ownership. In addition, the results showed that managerial ownership has no effect on the relationship between cash holdings and firm value
  Keywords: Cash Holdings, Ownership Concentration, Firm Valuation
 • Gholamhossein Mahdavi , Gholamreza Rezaei Page 21
  purpose of this research is to study the mediate effect of voluntary disclosure and earnings quality on the relation between corporate governance and information asymmetry of the companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE). Research statistical population consists of 124 companies listed on the TSE during 2007 to 2013. Collected data was analyzed via SPSS-19 and also AMOS-20 and data was evaluated using path analysis. The results suggest that there is a negative significant relationship between board size and information asymmetry. In addition, there is a positive significant relationship between board size, earnings quality and voluntary disclosure. The results showed that there is no significant relationship between board independence, information asymmetry, earnings quality and voluntary disclosure. Also, there is a negative significant relationship between information asymmetry and voluntary disclosure. But, there is no significant relationship between earnings quality and information asymmetry. Also, a linear combination of board size and voluntary disclosure could predict information asymmetry. The results also indicated that voluntary disclosure mediated the relationship between board size and information asymmetry
  Keywords: Information Asymmetry, Earnings Quality, Voluntary Disclosure, Corporate Governance
 • Mohammad E. FadaeiNejad, GholamHossein Assadi, Ali Askarinejad Amiri Page 37
  Industry beta has great role and applications in corporate finance such as equity cost, assets pricing, services pricing, portfolio management and risk management procedures. Here we propose jump-continuous pricing model as an efficient factor model for abovementioned applications, then scrutinizing industry jump beta and industry continuous beta according the model. Consequently, supremacy of jump beta on continuous beta in all studied industries is resulted. Moreover, descriptive and statistical recognition about the stance of industries jump and continuous beta achieved. Subsequently, effect of company characteristics on industry betas studied using panel data regressions, and then their effect on jump beta supremacy studied by probit regression. Company characteristics influence on betas aggressiveness and finally their effect on beta’s deviation from industries beta were investigated. Along with some general results about most of industries, like firm’s size effect on both betas aggressiveness and its effect on deviation from industry continuous beta, we gather some results about some industries, which should be interpreted by based on the industries circumstances
  Keywords: Industry Beta, Jump Beta, Systematic Risk, Risk Pricing Model
 • Shokrollah Khajavi, Manucher Roosta, Ali Asghar Dehghani Saadi Page 57
  Nowadays it is proved that organizations’ success would be achieved through respect to the ethical value, people, society, and environment. On the other hand, narcissism which is considered as a personality structure could affect the managers’ judgement and decision making of various probability. According to the recent studies, narcissism plays a vital role on doing the corporate social responsibilities activities among the managers. In this regard, the main goal of this research is to empirical study of the moderating role of managers’ narcissism on the relationship between social responsibilities and financial performance of 54 listed companies of Tehran Stock Exchange during 2004 to 2015. Thus, by using structural equation modeling (path analysis) as statistical analysis, results showed that there is a there is a significant and positive relationship between managers’ narcissism, social responsibilities and financial performance. Moreover, the results suggested a significant and positive relationship between social responsibilities and financial performance. Besides, the moderating role of managers’ narcissism in explaining the relationship between social responsibilities and financial performance was confirmed
  Keywords: Behavior Finance, CEO Narcissism, Corporate Social Responsibility, Financial Performance
 • Gholamhasan Taghi Nattaj, Mohammad Mehdi Momenzadeh, Mohammad Hadi Momenzadeh Page 75
  of the examined indices in reporting the World Bank Business is the investor protection index. With regard to the fact that controllers' misuses in the public share companies has always been one of the discussed subjects in corporate governance and one of particular concerns of small investors, ه t is necessary to protect the small shareholders against managers and controlling shareholders' misuses. After notifying the general policies of resistance economy by Iran's Supreme Leader and focusing on issues such as democratizing economy, reforming and strengthening the overall financial system, and the transparency of economic activities, it seems necessary to pay more attention to supporting and protecting the rights of small shareholders. This paper examines how and why to protect the rights of small shareholders, greater recognition of the resistance economy and the role of the capital market in the implementation of the resistance economy policies, and improving the business condition. Using grounded theory, the Supreme Leader's remarks on the resistance were researched and the research model on the issue of "development and empowerment of the capital markets in order to fulfill the objectives of the resistance economy" was extracted. Since each segment of the model is somehow associated with the rights of the small shareholders and one of the consequences of capital market development, according to this model, is the presence of the public, private sectors, and cooperatives in the country's economy, suggestions and strategies are presented for the development of some mechanisms and instruments in corporate governance in order to support and protect the rights of small shareholders to improve the business condition, to create confidence for investors and to reach the objectives of the resistance economy
  Keywords: Small Shareholder Rights, Corporate Governance, Resistance Economy, Business Plans, Capital Market
 • Abdorreza Asadi Page 93
  study aims to contribute to the literature of dividend and empirical research investigating the effects of dynamic factors on dividend policy in Tehran Stock Exchange. Based on some criteria, the study contains 133 non-financial listed firms over 10-year period from 2001 to 2010. To test the research hypotheses, this study uses Fixed Effect model as a static and Generalized Method of Moments as a dynamic regression models. The results show that the most important determinants of dividend are market risk with a negative association, followed by market to book value and then firm size with positive associations respectively. The variable of the government ownership has a negative coefficient and statistically insignificant. It means that affiliated firms to the governments generally tend to pay less dividend but not significantly. Therefore, the determinants of dividend decisions are not significantly different between the two groups of firms
  Keywords: Dividend Policy, Dynamic Determinants of Dividend, Affiliated Firms, Generalized Method of Moments, Firms’ Characteristics.
 • Seyed AliVaez, Seyed Saber Dorseh Page 111
  research suggests that the Industry specialization auditors increase audit quality. Also, expected auditors through their information intermediary and corporate governance roles, decrease crash risk by decreasing agency costs, aligning interests of managers and investors, decreasing malfeasance by managers, improving operations, quality financial reporting. So, the aim of this study is to investigate the effect of Industry specialization on auditor connection with accounting opacity and stock price crashes of listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose three hypotheses are developed and data on the 99 companies in Tehran Stock Exchange for the period of 1384 to 1393 were analyzed. This regression model using panel data with fixed effects approach, reviews and tests. The results showed that the concentration Accounting opacity has significant positive impact and Industry specialization on auditor has a significant negative impact stock price crashes .also Industry specialization on auditor has significant negative impact the relationship between Accounting opacity and stock price crashes
  Keywords: Stock Price Crashes, Accounting Opacity, Industry Specialization on Auditor
 • Hassan Alizadeh , Abbas Aflatooni Page 133
  When investors apply the accounting earnings (and its components) to stock exchange and earn the abnormal returns, it is said that the pricing of stocks is irrational. On the other hand, in this condition it is said that the stock market is not efficient relative to earnings and its components' information. This paper investigates the rational pricing of stocks in firms listed in Tehran Stock exchange using earnings and its cash and accruals components from 2002 to 2012. To this end, the non-linear regression analysis using simultaneously equations system and Mishkin (1983) test, are applied. Overall, the results of data analysis show that the pricing of stocks using accounting earnings and its components is irrational. In other words, the Tehran capital market is not efficient relative to earnings and its components and do not reflect the mentioned information in stock prices
  Keywords: Rational Pricing, Market Efficiency, Accounting Earnings, Mishkin (1983) Test
 • Mohammad Nasiri, Mohammad Hasannejad Page 149
  The aim of the present study, Investigate real earnings manipulation by management activities in firms listed in the Tehran Stock Exchange And its impact on investors perception of the sustainability of earnings components. For the analysis of research data of the method Regression analysis with panel data and also simultaneous equations by Mishkin test (1983) has been used in the Eviews software. The statistical population is consist of firms listed in the Tehran Stock Exchange. The duration of the research is five years since 1388 to 1392. The results of the study indicate that companies suspected of manipulating earnings from management Discretionary expenses and also manage production costs used as a strategy to manipulate the results of their financial statements. But their use of operating cash management as a strategy to manipulate their financial statements were not confirmed. The results also showed that the real management activities to manipulate earnings at all three levels, will causing incorrect understanding investors of earnings sustainability components
  Keywords: Earnings Management, Real Activities Management, Investors’ Perceptions, Earnings Persistence
 • Seyyed Ahmad Mousavi, Farhad Shahveisi, Farzin Rezaei Page 167
  purpose of this study is to identify effective factors and explain the corporate social responsibility reporting model and the impact of corporate social responsibility on the earnings quality. In order to achieve this goal, using various dimensions of social responsibility based on Carroll's theory were considered indicators for the economic, legal, ethical, environmental and social dimensions. By using a confirmatory factor analysis method, suitable indicators for each of these dimensions were selected. A sample of 87 companies during the period of 2005 to 2014 based on the data envelopment analysis method, the rate of corporate social responsibility was calculated. Then, in order to study the effect of corporate social responsibility on earnings quality by employing panel data and multivariate linear regression, the results show that corporate social responsibility plays a significant and positive relationship with the earnings quality
  Keywords: Corporate Social Responsibility, Earnings Quality, Confirmatory Factor Analysis, Data Envelopment Analysis.
 • Fatemeh Sarraf, Ghodrat Allah Barzegar, Mahsa Mohammadi Page 189
  Earnings smoothing is management attempt to reduce the volatility of earnings deliberatly. Smoothing by accounting option improved or distorted information about the real earning. otherwise, the recent literature shows that companies with social responsibility work differently than any other company in smoothing and financial reporting. the purpose of this study is investigating the effect of earning smoothing and company's social responsibility on the Tobin's Q as the proxy of firm value. In this study, the two indicators used for smoothing: total accruals smoothing (TAS) and discretionary accruals smoothing (DAS).By a careful study of literature, two hypotheses is defined and a sample of 120 companies, including the companies listed in Tehran Stock Exchange for a period of 4 years from 2010 to 2014 have been selected. In this study, pooling data techniques have been used to estimate models and hypothesis testing; and using t-test and F for checking significant of model and coefficients.The results of the study indicated that there is a significant relationship between earnings smoothing and social responsibility with Tobin's Q in smoothers companies listed on the Stock Exchange with high social responsibility. Earnings smoothing firms with a higher CSR score are more value than nonsmoothers with a lower CSR score
  Keywords: Earnings Smoothing, Social Responsibility, Tobin's Q, Total Accruals, Discretionary Accruals