فهرست مطالب

طب کار - سال دهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال دهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی کریمیان زو ، علی اکبر سلیمانیان ، طیبه رحیمی پردنجانی صفحات 1-9
  مقدمه
  رضایت زناشویی یکی از مهمترین شاخص های رضایت از زندگی است که بر سلامت روان و میزان رضایت از زندگی زوجین تاثیر می گذارد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر رضایت زناشویی ضروری می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تحمل نوبت کاری و استرس شغلی به عنوان پیش بین های رضایت زناشویی آتش نشانان شهر مشهد می باشد.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی، جامعه آماری کلیه آتش نشانان متاهل شهر مشهد در سال 1395 (780 نفر) بودند. نمونه پژوهش 258 آتش نشان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای، انتخاب شدند. شرکت کنندگان با استفاده از پرسشنامه های زمینه یابی نوبتکاران (بارتون و همکاران، 1995) ، استرس شغلی رایس، 1992) و رضایت زناشویی (السون، 1989) مورد سنجش قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با روش مرحله ای با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد، ضریب همبستگی تحمل نوبت کاری (629/0 =r) و استرس شغلی (695/0- =r) با رضایت زناشویی معنی دار می باشد (0001/0< P). تحلیل رگرسیون با روش مرحله ای نشان داد که به ترتیب متغیر های استرس شغلی و تحمل نوبت کاری می توانند رضایت زناشویی آتش نشانان را پیش بینی کنند (514/0R2=، 0001/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر اهمیت استرس شغلی و تحمل نوبتکاری را به عنوان پیش بین های رضایت زناشویی آتش نشانان نشان داد. بنابراین توصیه می شود با فراهم ساختن شرایط لازم برای کاهش استرس شغلی و افزایش تحمل نوبتکاری آتش نشانان، رضایت زناشویی و به دنبال آن کارایی و احساس رضایت از زندگی آنان افزایش یابد.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، تحمل نوبتکاری، استرس شغلی، آتش نشانان
 • معصومه کرمی ، غلامحسین حلوانی ، سجاد زارع ، امیر هوشنگ مهرپرور، عارفه دهقانی تفتی ، عباس مظفری ، یاسر صحرانورد صفحات 10-21
  مقدمه
  استرس گرمایی و فعالیت فیزیکی زیاد، باعث کاهش جریان خون به مغز شده و سبب کاهش در عملکرد ذهنی افراد می شود. از اینرو، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر استرس گرمایی بر روی فاکتورهای حیاتی و عملکرد شناختی کارکنان کارخانه ذوب مس سرچشمه کرمان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- مقطعی، در سال 1396در کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه بر روی 62 نفر از کارکنان انجام شد. ابتدا پارامترهای محیطی و شاخص WBGT در محیط های کاری کارکنان مطابق با استاندارد ISO7243اندازه گیری شد. سپس در سه مرحله از فعالیت (ابتدای شیفت، وسط شیفت و انتهای شیفت) به صورت اختصاصی، فاکتورهای حیاتی (ضربان قلب، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، دمای پرده صماخ) و عملکرد شناختی (آزمون های CPT و N-back) افراد اندازه گیری گردید. داده های مورد نظر با استفاده از نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  نتایج
  در این صنعت میانگین فاکتورهای حیاتی کارکنان در ایستگاه های کاری در مراحل مختلف فعالیت دارای اختلاف معنی داری بوده است (05/0>p). بین میزان شاخص WBGT با ضربان قلب و دمای پرده صماخ، رابطه معنی داری وجود نداشته است (05/0˃p) و این رابطه برای فشارهای خون سیستول و دیاستول معنی دار بوده است (05/0>p). بین میانگین عملکردهای شناختی کارکنان در آزمون های CPT و N-Back در مراحل مختلف فعالیت نیز اختلاف معنی دار بوده است (05/0>p).
  نتیجه گیری
  استرس گرمایی ، بر پاسخ های فیزیولوژیکی و کاهش عملکرد ذهنی افراد تاثیر گذار می باشد. پارامترهای فیزیولوژیکی حین فعالیت نسبت به ابتدا و انتهای فعالیت افزایش یافته و عملکردهای شناختی کارکنان در انتهای فعالیت کمتر از عملکرد شناختی آنها حین و ابتدای فعالیت کاری می باشد.
  کلیدواژگان: شاخص WBGT، استرس گرمایی، فاکتورهای حیاتی، عملکرد شناختی
 • محسن عسکری شاهی، مریم شایق ، مهرداد مستغاثی، محمد جواد زارع سخویدی صفحات 22-31
  مقدمه
  بیماری های ریوی یکی از شایعترین بیماری های شغلی در ایران بشمار می آیند. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر زمان ابتلا به الگوهای تحدیدی ریوی در اسپیرومتری کارگران صنایع کاشی استان یزد با استفاده از تحلیل بقا داده های سانسور فاصله ای انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه همگروهی تاریخی تعداد 596 نفر از کارگران مرد کارخانه های کاشی استان یزد که دارای پرونده پزشکی معاینات دوره ای از بدو استخدام، طرف قرارداد با کلینیک طب کار استان یزد و فاقد بیماری اختلال تحدیدی ریوی بودند، از سال 1387 وارد مطالعه شدند و تا شهریور 1392 از نظر تشخیص بیماری اختلال تحدیدی ریوی پیگیری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل بقا داده های سانسور فاصله ای انجام شد. برای بررسی اثر متغیرها به صورت تک متغیره و چند متغیره از برازش مدل های پارامتری کامل استفاده شد. معیار مقایسه کارایی مدل های پارامتری ملاک آکائیکه بود. کلیه محاسبات با
  نرم افزار R انجام و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  نتایج
  متغیر واحد اشتغال در تحلیل چند متغیره از عوامل موثر بر تشخیص اختلال تحدیدی ریوی در کارگران بود
  (05/0 p<) و نشان داد که اشتغال در واحد کاری سنگ شکن نسبت به واحد بالمیل تا 15 درصد خطر ابتلا به اختلال تحدیدی ریوی را در کارگران کاهش می دهد و اشتغال در سایر واحدها تا 18 درصد خطر ابتلا به اختلال تحدیدی ریوی در کارگران را کاهش می دهد.
  نتیجه گیری
  بین مدل های پارامتری برازش شده طبق ملاک آکائیکه مدل لگ لجستیک بهترین مدل می باشد.
  کلیدواژگان: اختلال تحدیدی ریوی، تحلیل بقا، سانسور فاصله ای، مدل های پارامتری
 • اشکان خطابخش ، سمیه فرهنگ دهقان ، زهرا علیزاده صفحات 32-41
  مقدمه
  لیفتراک ها در محیط های صنعتی بعنوان یکی از منابع اصلی مواجهه با ارتعاش مطرح می باشند. بدلیل اهمیت خطرات ناشی از ارتعاش، این مطالعه با هدف بررسی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه تمام بدن رانندگان لیفتراک با ارتعاش در دو وضعیت دارای بار و بدون بار در یکی از صنایع خودروسازی انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، ارزیابی ارتعاش تمام بدن 33 راننده لیفتراک دیزلی در دو حالت دارای بار (2تن) و فاقد بار بر روی مسیر بتنی مطابق استانداردISO 2631-1:1997 انجام گرفت. اندازه گیری ها با استفاده از شتاب سنج 3محوری در نشیمنگاه صندلی اپراتور به مدت 20دقیقه در حالت حرکت لیفتراک انجام شد. سپس تاثیر بار بر روی ارتعاش بوسیله آزمونt زوجی با کمک نرم افزار 16 SPSS سنجیده گردید.
  نتایج
  جذر میانگین مربعات شتاب ارتعاشی توزین شده فرکانسی در حالت بدون بار برای محورهای x, y, z به ترتیب برابر با m/s20038/0 ، 6328/0 و 930/0 و در حالت دارای بار برابر با m/s2 0027/0، 518/0 و 998/0 بود. محور z به عنوان محور غالب شتاب ارتعاشی r. m. s در هر دو حالت تعیین گردید. بین شتاب های محور غالب و معادل 8 ساعته در هر دو حالت دارای بار و بدون بار از نظر آماری تفاوتی یافت نشد (P>0. 05).
  نتیجه گیری
  ارزیابی شتاب محور غالب و معادل 8 ساعته نشان داد، در هر دو حالت مورد بررسی، مقادیر مواجهه بدست آمده برای رانندگان بیشتر از مقدار مجاز مواجهه روزانه بوده است. حرکت لیفتراک با بار سبب کاهش میزان ارتعاش وارده به بدن در دو محور x, y شد، ولی برروی محور z و ریسک بهداشتی حاصل تاثیری نداشت.
  کلیدواژگان: ریسک بهداشتی، ارتعاش تمام بدن، لیفتراک با بار و بدون بار، شتاب r، m، s
 • حمیدرضا صابری، مسعود مطلبی، حکیمه زمانی بادی، میترا حنانی * صفحات 42-50
  مقدمه

  کارکنان خدماتی بخش قابل ملاحظه ای از کارگران سراسر جهان را تشکیل می دهند و خدمات خود را به صورت فعالیت در محیط های خانگی، صنعتی، کار در بیمارستان و… انجام می دهند. . باتوجه به اینکه نیروهای خدماتی از انواع مواد شوینده استفاده می کنند ، در معرض ابتلا به بیماری های تنفسی مختلفی می باشند لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات این مواد برروی گروهی از کارکنان بخش خدمات انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه ی مقطعی بر روی 120 نفرکارکنان بخش خدمات دانشگاه علوم پزشکی کاشان صورت پذیرفت. با استفاده از پرسشنامه Saint George Respiratory Questionnaire اطلاعات افراد جمع آوری شده وسپس اسپیرومتری انجام شد. تفسیر هریک از اسپیروگرام ها بر اساس معیارهای ATS انجام شد. نتایج با استفاده از SPSS 15 و آزمون های آماری Chi squar و T- test تجزیه و تحلیل شده اند.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد از 80 نفر نیروی خدماتی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند ،3/36% (29 نفر) دارای علائم تنفسی در محیط کار بودند. درصد شیوع علائم تنفسی به ترتیب شامل: تنگی نفس5/22% (18نفر) ، سرفه 8/18% (15نفر) ، دفع خلط3/6% (5 نفر) و خس خس سینه 5/2% (2 نفر) بود. شایع ترین نمای اسپیرومتری در بین کارکنان خدماتی نرمال و احتمالا نرمال بوده است (7/79%). تماس شوینده ها ریسک بروز علایم تنفسی را درنیروهای خدماتی 71/3 برابر افزایش می دهد در حالی که نمای اسپیرومتری با تماس با شوینده ها ارتباط معنی داری نداشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان می دهد که یک سوم از افراد خدماتی مورد مطالعه دارای علائم تنفسی می باشند لذا لازم است که در بررسی دستگاه تنفسی کارکنان، علاوه بر استفاده از یافته های اسپیرومتریک، به علائم بالینی و شکایات تنفسی نیز توجه ویژه ای شود و در تشخیص مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کارکنان خدماتی، شاخص های اسپیرومتری، علائم تنفسی
 • اردلان هوشیار ، حسین فلاح، حمید زارع، غلامحسین حلوانی صفحات 51-61
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی- عضلانی یکی از دلایل عمده ی ناراحتی و ناتوانی کشاورزان می باشد. از میان روش های ارزیابی ارگونومی، روش PATH، یکی از روش های ارزیابی ارگونومیکی توصیه شده جهت کشاورزان می باشد، هدف از این مطالعه، بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارزیابی ریسک در کارگران انجیرستان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه بصورت توصیفی- تحلیلی و مقطعی روی کارگران انجیرستان انجام شد، برای تعیین میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه نوردیک و دموگرافیک استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-16 تجزیه و تحلیل شد. برای مقایسه میانگین ها از آزمون من- ویتنی استفاده گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد که میانگین سن کارگران 4/14±5/47 سال بود. بیشترین اختلالات مربوط به زانو، نشیمن و کمر آن ها بود (شیوع به ترتیب 6/37 % و 2/28 %). بین پیشینه کار و دردهای بدن ارتباط وجود داشت و افرادی که پیشینه کار بیشتری داشتند، دارای مشکل بیشتری در نواحی زانو بودند (005/0P=). با استفاده از نتایج بدست آمده از روش PATH، خمش شدید در تنه کارگر بیشترین وضعیت دارای مشکل بود (شیوع 8/57%).
  نتیجه گیری
  شیوع علایم اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران انجیرستان بالاست که گویای آسیب زا بودن شرایط محیطی وکاری آن ها و پوسچرهای نامناسب بدنی در آن ها می باشد. بنابراین جهت بهبود پوسچرهای کاری اقدامات اصلاحی ضروری است.
  کلیدواژگان: پوسچر، ارزیابی ارگونومی، روش PATH، اختلالات اسکلتی عضلانی، پرسشنامه نوردیک
 • کیوان ساعدپناه ، محسن علی آبادی ، مجید معتمد زاده ، رستم گلمحمدی صفحات 62-71
  مقدمه
  مواجهه با سرما می تواند اثرات مختلفی را ایجاد کند به نحوی که سرد شدن بافت ها موجب ناراحتی، کاهش عملکرد و درنتیجه موجب افزایش خطاها می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی سطح استرین سرمایی و ارتباط آن با پاسخ های فیزیولوژیکی بدن شاغلین مکانیک خودرو در فصول سرد صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی -تحلیلی مقطعی در دی ماه زمستان سال 1395 بر روی 50 نفر از شاغلین مکانیک خودرو شهر همدان صورت گرفت. روش انتخاب و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. پاسخ های فیزیولوژیک بدن در حین انجام فعالیت روزانه مطابق با استاندارد 9886 ISO اندازه گیری شد. برمبنای نتایج اندازه گیری دمای عمقی و سطحی بدن شاخص نمره استرین حرارتی تعیین شد. آزمون حسی عصبی جهت تعیین سطح بی حسی در انگشتان دست کارگران نیز توسط کیت مونوفیلامنت صورت گرفت. پارامتر های محیطی هوا نیز به طور همزمان اندازه گیری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار21 SPSS صورت گرفت.
  نتایج
  میانگین شاخص نمره استرین سرمایی 788/1 ± 38/4 بدست آمد. نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین شاخص نمره استرین سرمایی با پاسخ های فیزیولوژیکی از جمله ضربان قلب (05/0 > p ، 39/0-= r) ، فشار خون سیستولیک (05/0 > p ، 57/0-= r) و فشار خون دیاستولیک (05/0 > p ، 38/0-= r) وجود دارد. نتایج نشان داد 62 % از کارگران دارای علایم بی حسی در انگشتان دست می باشند و بین سطح بی حسی انگشتان با دمای هوا (01/0 > p ، 74/0= r) و استرین سرمایی (01/0 > p ، 84/0= r) رابطه معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  شاخص استرین سرمایی با اعتبار قابل قبولی بیان کننده سطح پاسخ های فیزیولوژیک بدن کارگران در مواجهه با سرما است. بیش از نیمی از کارگران نیز دارای علایم بی حسی در انگشتان دست بودند که بر عملکرد فیزیکی آنها در حین کار تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: استرین سرمایی، پاسخ های فیزیولوژیک، کارگران مکانیک، سرما
 • منا لرکی ، مجید غفاری *، فرشته باعزت صفحات 72-83
  مقدمه
  تاکنون به طور خاص به تاثیرات استرس زای ادراک دانشجو از عدم تعادل تلاش–پاداش در بافت تحصیل، توجه نشده است. هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه دانشجویی پرسشنامه عدم تعادل تلاش-پاداش (ERIQ-S) بود.
  روش بررسی
  نمونه ای شامل سیصد و هفتاد نفر دانشجوی دختر در دامنه سنی 19 تا 35 سال (91/1 ± 37/21) از طریق روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از دانشگاه مازندران انتخاب شدند و نسخه دانشجویی پرسشنامه عدم تعادل تلاش-پاداش (ERIQ-S) ، نسخه دانشجویی سیاهه فرسودگی تحصیلی اولدنبرگ (OLBI-S) و مقیاس عدالت آموزشی را تکمیل کردند.
  نتایج
  یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) روی انبار اولیه سوالات، پنج عامل تلاش، عزت، امنیت، ارتقاء و فراتعهد (در مجموع 29 گویه) را برای نسخه دانشجویی ERIQ-S نشان داد که %79/60 واریانس سازه عدم تعادل تلاش-پاداش را تبیین نمود. یافته های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی (CFA) نشان داد که الگوی ERIQ-S برازش مناسبی با داده ها داشتند. روایی سازه ی ERIQ-S از طریق محاسبه ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس ها و نمره کل آن نیز مورد تایید قرار گرفت. روایی همگرا و واگرای ERIQ-S از طریق بررسی ضرایب همبستگی نمرات حاصل از آن با نمرات فرسودگی تحصیلی، عدالت آموزشی و بی عدالتی آموزشی در نمونه ای یکصد نفری و جدا از نمونه ی اصلی پژوهش بررسی شد و نتایج، مطابق انتظار و معنی دار بود. همسانی درونی به دست آمده قابل قبول بود (آلفای کرونباخ = 70/0 تا 88/0). اعتبار باز-آزمایی ERIQ-S، 83/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  می توان گفت ERIQ-S واجد ویژگی های روانسنجی مناسبی است.
  کلیدواژگان: نسخه دانشجویی پرسشنامه عدم تعادل تلاش-پاداش، روان سنجی، اعتبار، روایی
|
 • Mehdi Karimian Zo Mr , Aliakbar Soliemanian Dr , Tayebe Rahimi Pordanjani Dr Pages 1-9
  Introduction
  Marital satisfaction is one of the most important indicators of life satisfaction, which affects on mental health and the level of life satisfaction of couples. Therefore identify factors affecting marital satisfaction is necessary. The aim of present study is investigating the role of shift work tolerance and job stress as predictions of marital satisfaction.
  Method
  In this descriptive correlational study, the population is all martial firefighters in Mashhad city (N=780) in 2017. 258 firefighters were selected by stratified random sampling method. Participants were measured by using Survey of Shiftworkers (Barton et al., 1995), job stress (Rice, 1992) and marital satisfaction questionnaires (Olson, 1989). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis by SPSS-22 software.
  Results
  Findings indicate that correlation coefficients between shift work tolerance (r = 0.629) and job stress (r = - 0.695) with marital satisfaction were significant (P<0.0001). Stepwise regression analysis showed that job stress and shift work tolerance can predict the marital satisfaction (R2=0.514, p<0.0001).
  Conclusion
  The results show importance job stress and shift work tolerance as strong predictions of marital satisfaction. So providing the needed conditions for reducing job stress and increasing the shift work tolerance of firefighters is recommended to increase marital satisfaction and subsequently their efficiency and life satisfaction
  Keywords: marital satisfaction, shift work tolerance, job stress, firefighters
 • Massomeh Karami Mrs , Gholamhossein Halvani Mr , Sajad Zare Mr , AH Mehrparvar Mr, Arefeh Dehghani Tafati Mrs , Abbas Mozaffari Mr , Yaser Sahranavard Mr Pages 10-21
  Introduction
  Thermal stress and high physical activity reduce blood flow to the brain and decrease the mental performance of individuals. Therefore, this study aimed to investigate the effect of Heat stress on vital factors and cognitive function of Workers of Sarcheshmeh copper in Kerman.
  Method
  This descriptive cross-sectional study was carried out on fifty-six Workers of Sarcheshmeh Copper smelter in 2018. First, the environmental parameters and WBGT index were measured in the work environment of the staff in accordance with ISO7243. Then, in three stages (initial shift, mid shift and end of shift), vital factors (heart rate, systolic and diastolic blood pressure) and cognitive function (CPT and N-back tests) were measured. The data were analyzed using SPSS 20 software.
  Results
  In this industry, the average vital factors of Workers at work stations were significantly different at different stages of activity (p <0.05). There was no significant correlation between WBGT index with heart rate and body temperature (p >0.05), and this relationship was significant for systolic and diastolic blood pressure (p <0.05). There was a significant difference between the mean cognitive functions of staff in CPT and N-Back tests in different stages of activity (p <0.05).
  Conclusion
  Heat Stress Affect physiological responses and decrease mental function of individuals. Physiological parameters during activity are increased at the beginning and the end of activity, and the cognitive functions of the Workers at the end of activity are less than their cognitive performance during and after the work activity
  Keywords: WBGT Index, Thermal Stress, Vital Factors, Cognitive Function
 • Mohsen Askarishahi , Maryam Shayegh , Mehrdad Mostaghasi , MohammadJavad Zare Sakhvidi Pages 22-31
  Introduction
  Respiratory diseases are one of the most common occupational diseases in Iran. This study aimed to investigate the factors affecting the time of development of pulmonary restrictive patterns in the workers' spirometry in Yazd tile using interval-censored survival analysis.
  Methods
  This was a historical cohort study, which was performed on 596 male tile industry workers in Yazd Province. All cases were recruited from those who admitted for annual periodic medical checkup since 2008 to 2013 without restrictive pulmonary disorder and follow up regarding restrictive pulmonary disorder at Occupational Medicine Clinic in Yazd Province. Data analysis was performed by R statistical software (version 3.2.3) using interval-censored survival data. To investigate the effect of variables for univariate and multivariate regression models, complete parameter was used. Akaike's criterion was used to compare the efficiency criterion parametric models.
  Results
  Working unit in the multivariate analysis was an effective factor in the diagnosis of pulmonary restrictivedisorder in the workers (p<0.05). Employment in the crusher unit in comparison with ballmillunit reduced the risk of development of pulmonary restrictive disorder by 15%. Working in the other units reduced the risk of development of pulmonary restrictive disorder by 18% in these workers.
  Conclusion
  Log-logistic model was the best fitted parametric model to the data according to Akaike's criterion
  Keywords: Pulmonary Restrictive Disorder, Survival Analysis, Interval Censored, Parametric Models
 • Khatabakhsh A*, FarhangDehghan S, Alizadeh Z Pages 32-41
  Introduction
  Fork-lifts are considered as one of the main sources of vibration at workplaces. Due to importance of the risks from exposure to vibration, the present study was aimed to investigate health risk due to exposure of fork-lift drivers to whole body vibration at two position with load and without load in an Automobile industry.
  Method
  In this cross sectional study, the evaluation of whole body vibration exposure according to standard ISO 2631-1: 1997 was done for 33 drivers of fork-lift truck. All measurements were performed using 3-axis accelerometer in sitting position of operators on the move forklift for 20 minutes. Then, the effect of load on vibration exposure and health risk was determined by SPSS software (Version16.0) and the paired-samples t-test.
  Results
  The frequency-weighted r.m.s acceleration values for x, y, and z direction (m/s2) in the “without load” condition were 0.0038, 0.63 and 0.93 m/s2, respectively, and in the “with load” was equal to 0.0027, 0.51, and 0.98 m/s2. The dominant direction of the r.m.s acceleration in both states was the z-axis. There was no statistically significant difference between the acceleration of the dominant axis and the 8-hour equivalent values in both with and without load (P>0.05).
  Conclusion
  The evaluation of the dominant axis and 8-hour equivalent acceleration showed that in both states, the exposure values were higher than the daily exposure limit value. Moving forklift with load reduced the vibration exposure values in two x, y direction, but did not effect on the z axis and the resulting health risk.
  Keywords: Health risk, Whole-Body Vibration, forklift with load, without load, r.m.s acceleration
 • Hamidreza Saberi, Masoud Motallebi, Hakimeh Zamani badi, Mitra Hannani Pages 42-50
  Introduction

  Cleaners make up a considerable part of workers in the worldwide and they perform their services as activities in home environment, industry, and work in hospitals and so on. Studies show that cleaning products contain a mixture of chemicals that many of them may affect health of the workers during be exposed to the breathing. So this study investigated the effects of these materials on a group of cleaners.
  Methods and Materials: This cross-sectional study has been conducted on 120 of cleaners in Kashan University of Medical Sciences. Data is collected using Persian Saint George Respiratory questionnaire and spirometery was performed once. Each spirogyra’s interpretation was based on the ATS criteria .The results analyzed using SPSS15 and chi square test and t test.

  Results

  Results show that between 80 cleaners who had inclusion criteria, 36.3%(29 patients) had respiratory symptoms in the workplace .The prevalence of respiratory symptoms, including: Shortness of breath 22/5% (n = 18), cough, 18/8% (n = 15), sputum 6/3% (5 patients), and wheezing 2/5% (2 people).The most common view of Spirometry is normal and probably normal (79/7%). Contact with acids and bases increase risk of respiratory symptoms in cleaner(3/71 fold). Spirometery view in contact to detergents or acids and bases has no significant relation.

  Conclusion

  The research shows that a third of patients had respiratory symptoms, So it is required that in review the respiratory system of employers in addition to use spirometric interpretation, the results of clinical signs and respiratory complaints should be considered to diagnosis

  Keywords: cleaners, spirometeric indices, respiratory symptoms
 • Ardalan Hooshyar , Hossin Fallah , Hamid Zare Pages 51-61
  Introduction
  Musculoskeletal disorders are one of the major causes of discomfort and disability among farmers. Among of the ergonomic evaluation methods, PATH method is one of the recommended ergonomic evaluation methods for farmers. The aim of this study was to determine the prevalence of musculoskeletal disorders and risk assessment in fig orchard workers.
  Materials and Methods
  The study was conducted descriptive-analytical and cross-sectional on fig orchards workers. Nordic and Demographic questionnaire was used to prevalence determine of musculoskeletal disorders. Data were analyzed using SPSS-16 software. Mann-Whitney test was used to compare the means.
  Results
  The results showed that age mean of the workers was 47.5 ± 14.4 years. The most disturbances were related to knee, bottom and back of their body (37.6% and 28.2% respectively). There was a correlation between the work backward and pains of the body, and those with more work backward had more difficult knee pains (P = 0.005). Severe flexion in the worker's trunk was most difficult by using of obtained results from the PATH method (prevalance 57.8%).
  Conclusion
  The prevalence of symptoms of musculoskeletal disorders in workers of fig orchard is high, that indicate their environmental and working conditions, and inappropriate of their body postures are injurious, therefore corrective actions are necessary to improve of working postures
  Keywords: Posture, PATH Method, Musculoskeletal Disorders, Nordic Questionaire
 • Keivan Saedpanah , Mohsen Aliabadi , Majid Mohtamedzadeh , Rostam Golmohammadi Pages 62-71
  Introduction
  Continuous exposure to cold air is considered to be a hazardous agent in the workplace in cold seasons. This study aimed to determine the level of cold strain and relation with physiological responses in auto mechanic employees in cold seasons.
  Method
  This cross-sectional study was conducted in the winter of 2017 on auto mechanic employees in Hamadan city. Physiological responses during daily activity were measured in accordance with ISO 9886 standard method. Based on the results of core and skin temperatures, cold strain index were determined. Sensorineural test to determine the level of numbness in the fingers of workers by monofilament kit was performed. Environmental parameters of air were measured simultaneously. Data was analyzed using SPSS 21 software.
  Result
  Results showed that there is a significant relationship between cold stain index score with physiological responses such as heart rate (r=-0.39, p<0.05) and systolic blood pressure (r=-0.57, p<0.05) and diastolic blood pressure (r=-0.38, p<0.05). By reducing the temperature of dry air, a cold Strain Index value was also increasing(r=-0.93, p<0.05). The results showed that 62% of workers had numbness symptoms in fingers and there is a significant relationship between numbness of fingers with air temperature (r=0.74, p<0.01) and cold strain index(r=0.84, p<0.01).
  Conclusion
  Cold strain index along with the acceptable reliability is indicated of physiological responses of workers exposed to cold. More than the half of workers with the numbness symptoms in fingers had affects their physical performance at work
  Keywords: Cold strain, Physiological responses, Mechanic worker, Cold
 • Mona Larki Ms , Majid Ghaffari Dr *, Fereshteh Baezzat Dr Pages 72-83
  Introduction
  Until now, attention has not been paid to the stressful effect of perception of effort-reward imbalance in university students. The present study aimed at construction and validation of student version of the Effort-Reward Imbalance Questionnaire (ERIQ-S) in a sample of Iranian university students.
  Methods
  A sample of three hundred and seventy unpaid girl students, aged between 19 and 35 years old (21.37 ± 1.91 years), were selected through multiple cluster sampling from University of Mazandaran, Iran. All participants were asked to complete the ERIQ-S, the student version of Oldenburg Burn-Out Inventory (OLBI-S), and the Academic Justice Scale (AJS).
  Results
  Exploratory Factor Analysis (EFA) showed five factors namely effort, esteem, security, promotion, and over-commitment (29 items) for ERIQ-S, which explained 60.79% of the effort-reward imbalance construct. The findings of Confirmatory Factor Analysis (CFA) confirmed the factor structure of the ERIQ-S. The construct validity of ERIQ-S was also confirmed by the correlation coefficients between the sub-scales and the total score of the questionnaire. The convergent and divergent validity of the ERIQ-S were supported by an expected pattern of correlations between the questionnaire and the measures of burn-out and academic justice. All correlation coefficients between the mean scores of the ERIQ-S and the scores of the OLBI-S and the AJS were statistically significant. The obtained internal consistency was markedly high (Cronbach’s α = .70 to .88). The test-retest reliability of the ERIQ-S was .83.
  Conclusion
  The results suggest that the student version of ERIQ is a reliable and valid measure.
  Keywords: Student Version of the Effort-Reward Imbalance Questionnaire, Psychometrics, Reliability, Validity