فهرست مطالب

پژوهشنامه خراسان بزرگ - پیاپی 28 (پاییز 1396)
 • پیاپی 28 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا شیخی *، منیره نجاری صفحات 1-20
  هویت ملی و فرهنگی مردم ایران از قدیم الایام بر وجوه زندگی ایشان نمایان بوده که از موارد بارز آن می توان به تزیینات وابسته به معماری اشاره داشت. این عرصه تجلی گاه اندیشه ها و افکار افراد ساکن در این بوم و اقلیم بوده است. خانه های شهرستان مشهد به عنوان مقر مذهبی ایران، نمونه بارزی ازاین دست است. مقاله حاضر قصد دارد بازشناسی تزیینات وابسته به معماری در خانه های محله های قدیمی این شهر در دوره قاجار و پهلوی را هدف قرار دهد و در پی پاسخ بدین سوال است که کتیبه و نقش استفاده شده در تزیینات وابسته به معماری خانه های عصر قاجار و پهلوی مشهد، چه فرم و مفهومی دارند؟ رویکرد پژوهش کیفی بوده و در بیان و تفسیر موضوع از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده است. لذا انواع کتیبه ها و نقوش را دسته بندی فرمی و محتوایی نموده که اساس کار بر مبنای اطلاعات میدانی و عکاسی و البته مطالعات کتابخانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن هستند که هنرمندان کاشی کار، گچ بر و حجار این خطه از ایران، علیرغم ورود فرنگی مآبی از دوره قاجار و شدت گرفتن آن در دوره پهلوی، ریشه ایرانی- اسلامی را از یاد نبرده و همواره خانه ها را مامنی برای ساکنان آن در نظر گرفته اند که طبق آیین مسلمانی جز با یاد خداوند متعال امکان پذیر نیست. ورودی خانه ها با کلام الهی مزین شده و نمای ساختمان ها، فضایی بهشت گونه با نقش مایه ها و آیات قرآنی، اسامی ائمه و اشعار ارائه داده اند. این دو هم برای ساکنان و هم برای رهگذران همواره نام و یاد خدا را ارزانی داشته و فتح و گشایش در امور روزمره را موجب شده است.
  کلیدواژگان: قاجار و پهلوی، مشهد، نما و سردر خانه، آرایه
 • محمد تقی آشوری، امیر مازیار، نفیسه گریوانی * صفحات 21-36
  کتیبه مهم ترین عنصر تزئینی در معماری اسلامی است. خط در کتیبه های عهد تیموری به زیور آرایه ها آراسته شده تا پیام خود را با ایجاد حس لذت و تامل، انتقال دهد. هدف اصلی این مقاله، طبقه بندی این کتیبه ها بر اساس هدف اولیه اجرای آن ها است؛ بنابراین سعی شده به این پرسش ها پاسخ داده شود که: انواع کتیبه های معماری تیموری بر اساس اهداف اولیه ای که در طراحی آن ها نهفته است کدام اند؟ ویژگی های صوری و محتوایی این کتیبه ها چیست؟ و تحولات صورت گرفته در آن ها چه بوده است؟ روش پژوهش، تاریخی بوده و از رویکرد الگ گرابار در تقسیم بندی تجارب خط در هنر اسلامی استفاده شده است. ارزیابی داده های تحقیق حاکی از آن است که کتیبه های معماری تیموری را می توان به سه دسته کتیبه های خواندنی، پوشاننده و تزئینی کوچک تقسیم کرد. مهم ترین مشخصه های کتیبه نگاری عهد تیموری، کاربرد کتیبه های مادر و بچه با خط ثلث و کوفی، کاربرد گسترده کتیبه های کوفی بنایی در سطوح بنا، ابداعاتی در خط و ترکیب کتیبه های تزئینی کوچک و کاربرد گسترده دو رنگ آبی لاجوردی و فیروزه ای است. نوع خط و ترکیب کلی، از اشکال ساده تر و ابتدایی تر اوایل این عهد در سمرقند تا اشکال ظریف تر، پیچیده تر و منحنی تر اواسط و اواخر آن در ایران متنوع است. وسیع ترین سطوح پوشانده شده توسط کتیبه های پوشاننده در بناهای ایجادشده توسط تیمور و الغ بیگ به چشم می خورند. محتوای کتیبه های سه گانه شامل آیات و احادیث، عباراتی در ستایش پروردگار و اولیای دین یا در تاکید بر مقام ظل اللهی سلطان بر زمین و فانی بودن دنیای خاکی و اطلاعات احداثیه بنا است. .
  کلیدواژگان: تیموریان، کتیبه، طبقه بندی، طراحی، محتوا
 • کامران افشار مهاجر *، سودابه صالحی، حمیدرضا قلیچ خانی، امیر فرید صفحات 37-49
  توجه به آراستن محراب ها در نزد مسلمانان و به ویژه ایرانیان دارای ارزش بوده است تا جایی که بسیاری از آن ها را می توان به منزله اثری هنری مورد نقد و بررسی قرار دارد. در این پژوهش یکی از این محراب ها که مربوط به اواخر دوره سلجوقی است، بسان اثر هنری مورد نقد و تحلیل تجسمی قرار خواهد گرفت. هدف از نقد و بررسی این محراب دریافت الگوهای ساماندهی عناصر بصری، به ویژه نظام نوشتاری در کتیبه های این محراب می باشد. پیگیری این هدف می تواند در راستای فهم مبانی طراحی در آثار تجسمی ایرانی-اسلامی یاری گر باشد. هم چنین این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب یکسان سازی عناصر و وحدت در اجزای محراب می شوند؟ برای دست یابی بدین موارد و در راستای نقدی روشمند، پس از معرفی و وصف محراب ملک زوزن، مراحل بررسی زمینه های پیدایش اثر و تحلیل تجسمی در عناصر تشکیل دهنده این محراب، انجام خواهد شد تا درنهایت به مرحله ارزیابی این اثر بیانجامد. بر اساس تحلیلی این داده ها می توان بیان داشت که پیوند عناصر تجسمی در محراب، دارای نظم و تشابه ساختاری با یکدیگر بوده است. هم چنین این نظم کلی که بر کل صفحه دیده می شود در اجزای کتیبه نیز حکم فرما است و همین مطلب موجی یکپارچگی عناصر محراب می گردد. شیوه نقد در این پژوهش توصیفی - تحلیل بوده و در این راستا، از منابع میدانی و کتابخانه ای بهره برده شده است.
  کلیدواژگان: محراب ملک زوزن، نقد تجسمی، کتیبه های نوشتاری
 • مریم عظیمی نژاد، علیرضا خواجه احمد عطاری *، صمد نجارپور جباری، بهاره تقوی نژاد صفحات 51-68
  نقوش تزئینی در هنرهای اسلامی ازجمله معماری، کتاب آرایی و نگارگری کاربرد دارند. در نگارگری ایرانی شاهد بروز عناصر تزئینی به عنوان عوامل تکمیلی طرح هستیم. این عناصر جایگاه مهمی در ارتقای شکوه و جلوه بصری نقاشی ایرانی دارند. حضور آرایه های تزئینی برای منقش ساختن سطوح، به ویژه در نگارگری دوره تیموری و صفوی متداول بوده است. از نسخه های مصور ممتاز دوره صفوی، می توان به هفت اورنگ جامی موزه فریر واشنگتن که در کارگاه سلطنتی ابراهیم میرزای صفوی تدوین و مصور شده، اشاره کرد. این نسخه، سرشار از آرایه ها و نقوش تزئینی است. از شاخص ترین نقوش تزئینی آن می توان به گره های هندسی اشاره کرد که در بیشتر سطوح نگاره های آن به چشم می خورند. این مقاله باهدف معرفی و شناخت تزئینات هندسی نگاره های هفت اورنگ ابراهیم میرزا، آنالیز خطی و ارائه تقسیم بندی این آرایه ها، نحوه‏ی کاربرد آن ها در بخش های مختلف از حیث نوع و تکنیک انجام شده است. روش یافته اندوزی با استناد به منابع مکتوب صورت گرفته است که به روش تحلیلی- تطبیقی، به بررسی داده های به دست آمده از نمونه های مطالعاتی می پردازد. بر این مبنا پرسش های زیر مطرح است؛
  - گره های هندسی موجود در نگاره های هفت اورنگ جامی چه ویژگی هایی دارند؟
  - کاربرد و شیوه های اجرایی گره هندسی در نگاره های هفت اورنگ جامی چگونه است؟
  نتایج حاصل از بررسی نگاره های هفت اورنگ ابراهیم میرزا، حاکی از آن است که کاربرد نقوش هندسی در قالب های کاشی کاری، آجرکاری و گره چینی چوبی نمود بیشتری داشته و بیشترین گره ها، گره هایی بر پایه عدد مبنای شش و هشت است. این گره ها غالبا در سطوح ایوان، کف و دیوارهای جانبی بنا و همچنین در قالب گره چینی و به عنوان حفاظ باغ، در و پنجره استفاده شده است.
  کلیدواژگان: نگارگری، هفت اورنگ، آرایه های تزئینی، گره هندسی
 • اصغر جوانی، قباد کیانمهر، فروغ مهیار، سیدعلی اکبر سیدی * صفحات 69-87
  رنگ یکی از سریع ترین روش های انتقال پیام و معانی است. معماری ایرانی همواره از رنگ این عنصر مهم تجسمی سود برده است. معماری تیموری را می توان سمبل استفاده از رنگ های متنوع دانست که به شیوه های مختلف از آن استفاده کرده است. در اکثر نماسازی های معقلی در معماری تیموری از رنگ های فیروزه ای و لاجورد در کنار زرد آجری و در تضاد با آن استفاده شده است. اکنون این سوال مطرح است که: چه رابطه ای میان اهمیت نمای موردنظر و نسبت سطوح رنگی بکار گرفته شده در هر نما وجود دارد؟ هدف این پژوهش بیان رابطه ای است که بین مقدار استفاده از سطوح رنگی و موقعیت مکانی نمای معماری، در مدرسه غیاثیه خرگرد وجود دارد. به نظر می رسد استفاده از رنگ و مقدار آن در این تزیینات، بستگی به اهمیت و موقعیت مکان مورد تزیین دارد. به عبارتی هرچه سطح مورد تزیین بیشتر در معرض دید عموم بوده، اهمیت بیشتری داشته است. در این تحقیق معقلی های موجود در سطوح تزیینی پیرامون مدرسه غیاثیه خرگرد موردسنجش قرارگرفته و نسبت سطوح مختلف هر رنگ به وسیله شمارش (Pixel) های مربوط به آن در (Image) طراحی شده توسط رایانه، اندازه گیری و محاسبه شده است. روش تحقیق میدانی و مبتنی بر نتایج حاصل از سنجش های کمی است که از طریق بازطراحی نقوش اصیل بنا و محاسبه (Pixel) ها در هریک از سطوح رنگی با نرم افزارهای گرافیکی موجود به انجام می رسد. [1] جامعه آماری شامل تمام طرح های معقلی است که در سطوح پیرامونی مدرسه غیاثیه خرگرد موجود است. نتایج نشان می دهد افزایش سطوح رنگی نسبت به رنگ آجری زمینه، با افزایش اهمیت نمای مورد تزیین رابطه مستقیم دارد. به عنوان مثال: حضور رنگ در ورودی اصلی به مجموعه بیشتر از نماهای تزیینی در وجوه دیگر است. نمای قبله از این حیث در رتبه دوم قرارگرفته و وجوه شرقی و غربی بنا، از کمترین مقدار رنگ بهره برده اند.
  کلیدواژگان: سنجش نسبت سطوح رنگی، تزیینات معقلی، موقعیت مکانی، مدرسه غیاثیه خرگرد، دوره تیموری
 • غلامرضا هاشمی * صفحات 89-106
  ثبت و نگارش تاریخ هنر ایران به واسطه عوامل مختلف همواره دچار فرازوفرودهایی بوده است. یکی از دوره هایی که به واسطه توجه به هنر و هنرمندان و ثبت احوال و آثار آنان، از شهرتی خاص برخوردار است دوره صفویه است. در این دوره برخی از مورخان در ذیل آثارشان، قسمتی را به معرفی هنرمندان اختصاص داده و برخی نیز متونی اختصاصی در مورد هنرمندان نوشته اند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخ به آن بوده این است که آیا استاد منصور نقاش همان منصور بدخشانی یا ترمذی یا میرمصور، نقاش معروف دوره صفویه است؟ چه دلایلی برای اثبات یا رد یکی بودن این دو نام وجود دارد؟ هویت واقعی منصور نقاش چیست؟ هدف این مقاله بررسی اسناد تاریخی مرتبط با نقاشان دوره تیموری و صفوی و نقد درونی آن ها جهت رفع ابهام در خصوص منصور، نقاش مکتب هرات و میرمصور نقاش مکتب تبریز و نیز بررسی آثار آنان از منظر سبک شناسی است تا از این طریق دلایلی برای تفاوت این دو نقاش ارائه شود. روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش، تاریخی و توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری مطالب، کتابخانه ای بوده است. بر اساس نتایج این تحقیق، آنچه قاضی احمد قمی در گلستان هنر، با عنوان منصور میرمصور معرفی می کند، با منصور، نقاش و هنرمند دربار ابوسعید در هرات، متفاوت بوده و برخی محققان معاصر بر مبنای گفته قاضی احمد، به اشتباه هر دو را یکی دانسته و در مواردی حتی شاه مظفر و میر سید علی را فرزندان منصور دانسته اند، درحالی که تفاوت تاریخی، توجه به شخصیت شاخصی مثل بهزاد و تفاوت آثار این دو نقاش ازنظر سبک شناسی، بر یکی نبودن منصور و میرمصور دلالت دارد. تفاوت آثار آن ها در مواردی همچون ترکیب بندی ها، نوع خطوط و رنگ ها، نوع کلاه و پوشاک، پیکره ها، منظره سازی به وضوح قابل مشاهده است.
  کلیدواژگان: تاریخ نگاری، مکتب هرات، مکتب تبریز، منصور، میرمصور، سبک شناسی دوره تیموری، سبک شناسی دوره صفوی
|
 • Nafise gerivani * Pages 21-36
  Inscription is the most important decorative element in Islamic architecture. Calligraphy in the inscriptions of Timurid ear is decorated with arrays to deliver its message along with the sense of pleasure and reflection. The main purpose of this study is classifying these inscriptions based on the primary goal of their implementation. The author tried to answer these questions: what are the different types of Timurid architectural inscriptions based on the primary goal that is hidden in their design? What are the form and content specifications of these inscriptions? What kind of changes has happened in them? The research method was historical and Oleg Grabar screening approach to classifying calligraphy experiences in Islamic Art was used. Data evaluation indicated that the Timurid architectural inscriptions can be divided into three types of readable, covering and small decorative ones. The most prominent feature of the Timurid inscriptions was the function of dual (mother and baby) inscriptions using Thuluth and Kufic calligraphy, the widespread use of Banaei Kufic inscriptions on buildings, inventions in small decorative inscriptions and the widespread usage of cobalt blue and turquoise. The calligraphy type and the overall composition are varied in simpler and more basic forms early this century in Samarkand era to its more delicate, sophisticated, curved forms in the middle and end of that era in Iran. The widest surfaces covered by covering inscriptions appear in the monuments created by Timur and Ulugh Beg. The content of these three inscriptions, including verses and hadiths, phrases in praise of the Lord and the religious men, or in the emphasis on the supreme leader's position of king on earth and the mortal nature of life and the building information.
 • Alireza KhajeAhmad ansari * Pages 51-68
  Decorative motifs are applied in Islamic arts, including architecture, book design, and miniature. In Persian miniatures, we can see the emergence of decorative elements as supplementary factors of designs. These elements have a significant role in promoting the magnificence and visuals of Persian painting. The use of decorative arrays (decorative ornaments) has been common in painting surfaces, especially in the Timurid and Safavid miniatures. Among the outstanding depicted versions of the Safavid era, Jami’s Haft Awrang, maintained in the Freer Museum, Washington, can be mentioned which has been developed and depicted in the royal workshop of Ebrahim Mirza Safavid. This version is rich in arrays (ornaments) and decorative motifs. From among its most prominent decorative motifs, geometric knots can be mentioned which are observed in most of its figures. The current paper has been performed aiming at introducing and recognizing the geometric decorations of figures in Ebrahim Mirza’s Haft Awrang, linear analysis of these ornaments (arrays) and providing an appropriate classification for them, as well as explaining how they have been applied in different parts in terms of type and technique. Data collection process has been performed by referring to written sources during which the data obtained from the study samples were investigated using an analytical-comparative method. Accordingly, the following questions are posed: - What are the features of geometric knots existing in figures of Jami’s Haft Awrang? - How have the geometric knots been applied and implemented in figures of Jami’s Haft Awrang? The results gained of investigating the figures in Ebrahim Mirza’s Haft Awrang indicated that application of geometric motifs has been more widely manifested in the area of tiling, brickwork and wooden knot work; and the number of knots is mostly based on six or eight. These knots have been mainly applied on surfaces of porches, floors, and lateral walls of building, and they have been also used in the form of knot work as shields for gardens, doors, and windows.
 • Seyyed Ali Akbar Seyedi * Pages 69-87
  Color is one of the fastest ways of conveying messages and meanings. Iranian architecture, from the color of the most important visual element, has always benefited. Timurid architecture can be seen as a symbol of various colors that are used in different ways. Turquoise and azure have been used in most of Moaghali the next to and in contrast with brick color by architects in Timurid period. The main question now is, what is the relationship between the importance views and the color ratio used in each views? The purpose of this research is to demonstrate the relationship between the amount of color space used and the location of the architectural view in Qhyasyeh of Khargerd School It seems that the use of color and its area is dependent on the importance and the location in the decorations. In other words whatever the surface has been more visible, more important and became more decoration. As a result, the amount of surface colored tile to brick background color was more increased. In this study, Moaghales in around of Qhyasyeh of Khargerd School were tested. In this situation the area of each color is measured and computed by counting Pixels of Image that redesign by the computer. Method is Laboratory research which will base on the results of quantitative measurements. This does with redesigned on the original designs and counting pixels in each surface of color is calculated by existing graphical software. Research population includes all Moaghali designs. Which is located at the periphery of Qhyasyeh of Khargerd School? The results show that the increase of color levels compared to the bricks of the field has a direct relationship with increasing importance of the facade. For example: the presence of color in the main entrance that became more decorative than other views. The Qibla view is ranked second , and the eastern and western sides of the building have used the least amount of color.