فهرست مطالب

 • پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آقای محمد حسن عبداللهی ، دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر نجف آقایی، دکتر محمد خبیری صفحات 1-14
  هدف این تحقیق تدوین و اولویت بندی استراتژی های باشگاه فولاد ماهان سپاهان بر اساس مدل جامع تدوین استراتژی بود. این تحقیق توصیفی- کاربردی بوده و جامعه آماری آن 76 نفر بود که به دلیل محدود بودن از سرشماری استفاده گردید. مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه های باز و بسته به همراه مصاحبه های کیفی و جلسات شورای راهبردی ابزار تحقیق بودند. اطلاعات مورد نیاز از طریق انجام مطالعات تطبیقی، بررسی اسناد و مدارک موجود، قوانین و مصوبات بالا دستی، برنامه های قبلی باشگاه و نظر سنجی از ذینفعان و نخبگان بدست آمد. از جلسات شورای راهبردی باشگاه 5 قوت، 6 ضعف، 6 فرصت و 4 تهدید حاصل گردید. عوامل درونی با نمره 23/2 و عوامل بیرونی با نمره 62/2 بدست آمد و بر این اساس باشگاه در موقعیت استراتژی های محافظه کارانه قرار گرفت. در نهایت از تجمیع استراتژی های جدول (SWOT) 11 استراتژی تدوین گردید که در ماتریس (QSPM) قرار گرفتند و مشخص شد که توسعه منابع درآمدی و درآمد زایی باشگاه، توسعه رشته های ورزشی باشگاه و ظرفیت سازی و استفاده بهینه از همکاری های سازمانها و ارگانهای ملی و استانی از جمله مهمترین استراتژی های باشگاه است.
  کلیدواژگان: برنامه استراتژیک، تحلیلSWOT، استراتژی، موقعیت استراتژیک
 • دکتر حمید صالحی ، آقای علی بهرامی نیا صفحات 15-28
  هدف پژوهش حاضر ساخت و روایی سنجی اولیه ابزاری برای ارزیابی درک ورزشکاران از رفتارهای مربیان بود که به ارتقای رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه می انجامد. ساخت پرسشنامه در سه گام انجام شد. در گام نحست، مرور پیشینه چارچوب های نظری نحوه تاثیرگذاری مربیان ورزشی بر رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه ورزشکاران را فراهم نمود. در گام دوم، مجموعه ای شامل 191 گویه انشاء شد و روایی محتوای آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در گام آخر، 252 پسر ورزشکار نوجوان (با دامنه سن 19-14 و میانگین سن =34/1±88/15 سال) از رشته های ورزشی گروهی (والیبال، بسکتبال، فوتبال، و فوتسال) نسخه بازنگری شده و 164 گویه های پرسشنامه را پر کردند. تحلیل مولفه های اصلی گویه ها را به 30 کاهش داد و یک ساختار چهار عاملی (مدل سازی، آموزش، فشار، و گفتگو) را پیشنهاد نمود. نتایج نشان داد نسخه نهایی سیاهه رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه مربیان ویژگی های روان سنجی خوب و همسانی درونی مناسبی دارد، و 80/57درصد از کل واریانس را تبیین می کند. درمجموع، تحقیق حاضر منجر به تهیه ابزاری روا و پایا برای ارزیابی سازوکارهای ویژه ای شد که مربیان به وسیله آن رفتارهای مرتبط با بازی جوانمردانه را در نوجوانان ترویج می دهند، بااین وجود، برای اعتبارسنجی این ابزار باید پژوهش های بیشتری انجام شود.
  کلیدواژگان: مربی، رشد اخلاقی، ورزش جوانان، اندازه گیری
 • دکتر احمد علی آصفی ، دکتر امیر قنبر پور نصرتی صفحات 29-46
  هدف این تحقیق تبیین مدل عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران بود. روش انجام تحقیق آمیخته، از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق در بخش شناخت عوامل را کلیه متخصصین در حوزه ورزش همگانی و نهادینه سازی تشکیل می دادند و در بخش طراحی و آزمون مدل جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران و کارشناسان مسئول ورزش همگانی تشکیل داده بودند (306 نفر) که به روش تمام شمار نمونه تحقیق انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن توسط مطالعه مبانی نظری و دقت نظر 10 نفر از اساتید و متخصصین بررسی و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد مدل تحقیق دارای 4 بعد فردی، گروهی، سازمانی و محیطی با 28 عامل است. شاخص های برازش مدل تحقیق در سطح قابل قبولی بودند، بدین معنی که مدل دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان داد مهمترین بعد در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران بعد سازمانی بود (93/0، 34/7 =t) و پس از آن بعد گروهی (82/0، 46/7 =t) ، محیطی (70/0، 34/6 =t) و فردی (65/0، 31/7 =t) قرار داشتند. در بعد سازمانی مهمترین عامل منابع انسانی (67/0، 91/6 =t) بود. در بعد گروهی، گروه های مرجع (65/0، 37/7 =t) ، در بعد محیطی، محیط اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی (59/0، 08/6؛ 04/6؛ 05/6 =t) و نهایتا در بعد فردی باور و نگرش (75/0، 78/9 =t) مهمترین عامل بود.
  کلیدواژگان: منابع انسانی، گروه مرجع، باور و نگرش، نهادینه کردن، ورزش همگانی، ایران
 • دکتر رسول یاعلی ، دکتر ملیحه نعیمی کیا، دکتر امین غلامی صفحات 47-59
  هدف تحقیق حاضر تعیین اثر تمرینات انتقال وزن بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند بود. بدین منظور 20 آزمودنی در دسترس و واجد شرایط انتخاب و به روش تصادفی ساده به 2 گروه 10 نفره کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات انتقال وزن را به مدت 6 هفته، هفته ای 3 جلسه و هرجلسه 60 دقیقه انجام دادند. این تمرینات با استفاده از بخش تمرینات دستگاه تعادلی بایودکس و برنامه تمرینات انتقال وزن این دستگاه انجام شد. تعادل ایستا و پویای آزمودنی های 2 گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از بخش آزمون گیری دستگاه بایودکس اندازه گیری شد. نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیری های مکرر برای عامل زمان، بیانگر معنی داری اثر اصلی زمان یعنی قبل و بعد تمرین و اثر اصلی گروه و اثر تعاملی زمان-گروه تنها در شاخص های تعادل پویا شامل شاخص کلی تعادل پویا، شاخص قدامی خلفی تعادل پویا و شاخص میانی جانبی تعادل پویا بود. تحلیل های درون گروهی با استفاده از آزمون آماری t همبسته نشان داد تمرینات انتقال وزن اثر معنی داری بر شاخص های تعادل پویای زنان سالمند داشت، اما این اثر در مورد تعادل ایستا دیده نشد. بهبود تعادل پویای پیرو تمرینات انتقال وزن ممکن است به دلیل اثربخشی این تمرینات بر دستگاه های حسی و حرکتی درگیر در تعادل پویای سالمندان زن باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات انتقال وزن، تعادل ایستا، تعادل پویا، سالمند
 • دکتر ندا شهرزاد، خانم نیلوفر صلاحی ، دکتر فرهاد قدیری صفحات 61-69
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مستقیم و تعاملی وضعیت اجتماعی اقتصادی و وزن هنگام تولد بر تبحر حرکتی کودکان شهر تهران انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مقطعی که در اردیبهشت تا خرداد سال 1395 انجام شد و جامعه مورد مطالعه شامل دخترها و پسرهای 5/4 تا 6 ساله با وزن خیلی کم و نرمال تولد از مناطق 2 و 19 شهر تهران بود که از میان آن تعداد 132 کودک به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه وضعیت اجتماعی اقتصادی و آزمون برونینکز اوزرتسکی -2 استفاده شد و اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس دوراهه تحلیل شد. نتایج نشان داد تبحر حرکتی در کودکان با وزن خیلی کم تولد پایین تر ازکودکان با وزن نرمال تولد بود (001/0p<) ، همچنین در مورد تاثیر وضعیت اجتماعی اقتصادی، تبحر حرکتی در کودکان با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین کمتر از کودکان با وضعیت اجتماعی اقتصادی بالا بود (001/0p<) و ارتباط معناداری بین اثر وزن بر تبحر حرکتی با اثر SES بر تبحر حرکتی وجود نداشت (اثر تعاملی) (633/0 p=). نتایج پژوهش حاضر نشان داد وضعیت اجتماعی اقتصادی بالا از قابلیت تعدیل اثرات منفی وزن کم تولد بر رشد حرکتی برخوردار است، اما نتوانست به صورت معنادار اثر جبرانی داشته باشد. بنابراین تاکید بر نقش وضعیت اجتماعی اقتصادی در سلامت کودکان با وزن خیلی کم و نرمال تولد اهمیت دارد. همچنین نیاز است مداخلات نظیر بهبود کیفیت محرک های محیطی و مراقبت مادران باردار و آگاهی رسانی جهت پیشگیری از تولد نوزادان کم وزن در برنامه های کاربردی لحاظ شود.
  کلیدواژگان: تبحر حرکتی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، وزن خیلی کم تولد، وزن نرمال تولد
 • خانم سارا بوژ مهرانی ، دکتر محمد حسین رضوی، دکتر مرتضی دوستی، دکتر حسین اکبری یزدی صفحات 71-81
  تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت مدیریت کیفیت در فدراسیون های پایه و پرمدال بر مبنای رویکرد تلفیقی EFQM-AHP صورت پذیرفته است. روش انجام تحقیق به صورت توصیفی- پیمایشی بود و در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی (AHP) معیارهای مدل تعالی سازمانی توسط مدیران عالی فدراسیون های مذکور وزندهی شدند و سپس پرسشنامه استاندارد 50 سوالی تعالی سازمانی (EFQM) که توسط موسسه مذکور طراحی شده است، جهت بررسی وضعیت مدیریت کیفیت و تعالی در این فدراسیون ها بین نمونه آماری تحقیق (150 نفر) توزیع شد. نتایج اولویت بندی و تحلیل سلسله مراتبی معیارهای تعالی سازمانی نشان داد که به ترتیب معیارهای نتایج کلیدی عملکرد، استراتژی، رهبری، نتایج مشتری، نتایج کارکنان، شراکت ها و منابع، نتایج جامعه، فرایندها، محصولات و خدمات و کارکنان بیشترین وزن را داشتند و نتایج خودارزیابی نیز بیانگر این است که فدراسیون های شنا، دوچرخه سواری، تیراندازی، ژینماستیک، قایقرانی، دوومیدانی و بوکس به ترتیب بیشترین تا کمترین اولویت را در مولفه های تعالی سازمانی دارا هستند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که پیاده سازی رویکردهای مدیریت کیفیت با توجه به نکات راهنمای ذکر شده در مدل تعالی سازمانی یا سایر مدل های مشابه در فدراسیون های مذکور الزامی است و تعیین کننده موفقیت سازمان در عرصه های بین المللی می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، تعالی سازمانی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، فدراسیون های ورزشی
 • دکتر شهناز شهربانیان ، آقای ایوب هاشمی صفحات 83-91
  علیرغم دارا بودن سطح هوشی متوسط و بالاتر در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی، نارسایی حرکتی تاثیر بسزایی بر عملکردهای تحصیلی و اجتماعی آنان میگذارد. این احتمال وجود دارد که غنی نمودن تجارب حرکتی، توانایی کودک را در درک و شناخت هدف های حیطه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی افزایش دهد. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل و زمان عکس العمل کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود. این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود. از بین کودکان 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی مراجعه کننده به مراکز توانبخشی شهر تهران، 20 نفر به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برای گردآوری اطلاعات زمان واکنش، تعادل ایستا و تعادل پویا به ترتیب از آزمون های عملکرد پیوسته، اصلاح شده لک لک و تعادل وای استفاده شد. بعد از پیش آزمون، گروه تجربی به مدت 8 هفته ، هر هفته 3جلسه و هر جلسه 45 دقیقه تمرینات ثبات مرکزی را انجام دادند. از آزمون تحلیل کوواریانس برای تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه تجربی پیشرفت معناداری را در هر سه متغیر زمان واکنش، تعادل ایستا و پویا کسب کرده است (05/0≥P) ؛ در حالی که در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0≤P). یافته های پژوهش حاضر نشان داد که برای ارتقاء سطح مهارت های حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی، برنامه های فعالیت بدنی ویژه ای که شامل تمرینات ثبات مرکزی جهت بهبود تعادل و زمان واکنش باشد در کنار دیگر برنامه های آموزشی می تواند مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی رشدی، زمان واکنش، تعادل ایستا، تعادل پویا، تمرینات ثبات مرکزی
 • فهیمه حبیبی فر ، دکتر علیرضا فارسی، دکتر بهروز عبدلی صفحات 93-102
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر انجام همزمان تکالیف شناختی که دو مولفه حلقه واج شناختی و لوح دیداری-فضایی حافظه کاری را فعال می کنند بر الگوی راه رفتن افراد سالمند بود. بدین منظور، 12 سالمند سالم با دامنه سنی 65-70 سال به صورت در دسترس از سراهای محله شهر تهران انتخاب شدند و تکلیف راه رفتن را به صورت توازن متقابل در سه شرایط آزمایشی مجرد، همزمان با تکلیف دیداری–فضایی و همزمان با تکلیف واج شناختی اجرا کردند. در حین آزمون، کوشش های راه رفتن توسط دستگاه تجزیه و تحلیل حرکت ثبت و داده های مرتبط با الگوی راه رفتن با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین سه شرایط آزمایشی در زمان گام، آهنگ گام برداری، تغییرپذیری دامنه شتاب و عرض گام تفاوت معناداری وجود دارد (0. 05p<) و فعال شدن لوح دیداری-فضایی در مقایسه با حلقه واج شناختی تداخل بیشتری در راه رفتن ایجاد می کند. بنابراین به نظر می رسد لوح دیداری-فضایی حافظه کاری در طرح ریزی و اجرای تکلیف راه رفتن نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: راه رفتن، سالمند، مولفه های حافظه کاری، الگوی تکلیف دوگانه، پارامترهای فضایی-زمانی
 • Tahmineh Hoseini Mrs ، Sedigheh Heydari Nezhad Dr، Tahereh Azmsha Mrs صفحات 103-111
  The purpose of the present study was to examine the role of motivation on the rate of participation elders in sport for all. The research methodology was correlative descriptive and was done by field study. The population was all male and female elders of Ahwaz; the number of whom was 49.558 based on 1385 census. The sample was chosen randomly 380 individuals. Measurement tools were individual characteristics questionnaire, and adjusted sports participation motivation questionnaire including 35 questions in the form of 6 small scales. Validity was calculated as kmo = 91% by sampling adequacy and reliability was calculated as 93% by chronbach's alpha. Data analysis was carried out by using descriptive and inferential statistics. The results showed that the most physical activities of elders were 1- 2 hours per week. Also, e enjoys and vitality for men and joy and health and fitness for women were the most important motivates for sport participation. There was a significant relationship between incentives for prevention and treatment, mental health and health and fitness and participation in communal sport. The results of multiple regressions showed that only health and fitness variable can predict participation rate in communal sport.
  کلیدواژگان: Motivation، Elder، sport for all
 • شهربانو امام وردی، دکتر رضا اندام ، دکتر هادی باقری صفحات 113-123
  هدف از انجام این پژوهش، تعیین نقش هوش معنوی و سبک های هویت در عجین شدن کاری داوطلبان ورزشی سیزدهمین دوره المپیاد دانشجویی دانشگاه های کشور بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی نیروهای داوطلب شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد فرهنگی_ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور بودند. با توجه به محدود بودن تعداد داوطلبان (230 نفر) شرکت کننده در این رویداد، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد (N=n). برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد هوش معنوی کینگ (2008) ، سبک های هویت برزونسکی (1992) و عجین شدن کاری لاداهل و کنجر (1965) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که هوش معنوی تاثیر مستقیم و مثبتی در سبک های هویت دارد؛ همچنین سبک های هویت تاثیر مستقیم و معناداری بر عجین شدن کاری دارد. در ضمن، هوش معنوی به طور غیر مستقیم و به واسطه سبک های هویت بر عجین شدن کاری تاثیر مثبت دارد. بنابراین بهبود هوش معنوی می تواند از طریق تقویت مولفه های هویت، احتمال عجین شدن کاری داوطلبان ورزشی را بیشتر کند و مدیران با در نظر گرفتن این مولفه ها در هنگام جذب داوطلبان می توانند با طراحی برنامه های آموزشی بهتر، وابستگی داوطلبان را به محیط بیشتر و از این طریق داوطلبان رویدادی و کوتاه مدت را به داوطلبان سنتی و درازمدت تبدیل کنند.
  کلیدواژگان: معنویت، هویت، درگیری کاری، تعهد، داوطلب رویدادی
 • دکتر محسن اسمعیلی، غلامرضا امانی صفحات 125-137
  هدف از این تحقیق ارائه الگوی تاثیر نگرش به تبلیغات ورزشی بر ارزش ادراک شده و قصد خرید بود. نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی و پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه، گفتگو با نمونه ها و مطالعه کتابخانه ای بوده است. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان فروشگاه های ورزشی در منطقه آزاد چابهار تشکیل می داد. روش نمونه گیری هدفمند و دردسترس انتخاب شد (n=333) و داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد شاخص های برازش مدل متناسب می باشد (89/0=NFI، 92/0=RFI، 93/0=IFI، 93/0=CFI، 064/0= RMSEA). متغیر استفاده شخصی در سطح معنی داری (05/0) بیشترین بار عاملی (70/0) بیشترین بار عاملی را در میان عوامل نگرش به تبلیغات ورزشی داشت. نتایج حکایت داشت نگرش مثبت به تبلیغات به تنهایی نمی تواند تضمینی برای خرید محصولات ورزشی باشد ولی ایجاد ارزش در مصرف کنندگان به عنوان متغیر واسطه می تواند منجر به خرید شود. پیشنهاد می شود تبلیغ کنندگان محصولات و خدمات، توجه بیشتری به نگرش مخاطب داشته و نهادهایی همچون صدا و سیما و رسانه ها مسئول توجه بیشتری بر ماهیت تبلیغات ورزشی داشته باشند).
  کلیدواژگان: تبلیغات ورزشی، محصولات ورزشی، رسانه، مصرف کننده
 • دکتر فریده اشرف گنجویی ، دکتر حمید سجاد صفحات 139-151
  نهضت داوطلبی و خدمات رسانی به جامعه، از پدیده های دنیای معاصر است. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تحلیل نیازمندی های سیستم اطلاعات مدیریت جذب داوطلبان ورزشی ایران بود. روش پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی با متدولوژی یو ام ال و با استفاده از مدل طراحی شی گرای آر یو پی بود. ابزار، پرسشنامه محقق ساخته نگرش سنجی سیستمی مدیران بود، جامعه آماری شامل کلیه معاونین وزارت ورزش و جوانان و مدیران کل ستادی و کلیه روسا و نایب رئیسان و دبیران فدراسیون های ورزشی ایران بود. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. روایی پرسشنامه، توسط اساتید مدیریت ورزشی و همچنین اساتید علوم نرم افزاری مورد تایید واقع شد و پایایی آن بر اساس آزمون اسپیرمن- براون و ضریب آلفای کرونباخ 72/ و87/. به دست آمد. نتایج نشان داد: نیازمندی های سیستم اطلاعات مدیریت جذب داوطلبان ورزشی شامل: منابع انسانی، برنامه ریزی، ثبت نام و پذیرش، آشناسازی، مالی و تدارکات، آموزش و حمایتی، ارزیابی، پاداش و حفظ بود و ذینفعان داوطلبی ورزشی ایران شناسایی شد، نهایتا الگوی تحلیل نیازمندیها ارائه گردید. شناسایی نیازهای اطلاعاتی، پایه و اساس مدیریت سیستم اطلاعاتی داوطلبی است، زیرا اگر شناخت از سیستم بخوبی انجام نشود، تعامل موثر بین داوطلبان و مدیریت سیستم اطلاعاتی پیش نخواهد آمد به همین منظور مبنای الگوی تحلیل نیازمندی های مدیریت سیستم های اطلاعاتی داوطلبان ورزشی شناسایی نیازهای اطلاعاتی است.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات مدیریت، سازمان ورزشی داوطلبی، طراحی، نیازهای اطلاعاتی، داوطلب ورزشی
|
 • Mohammad Hasan Abdolahi Mr , Mehrzad Hamidi Dr, Najaf Aghei Dr, Mohamad Khabiri Dr Pages 1-14
  The purpose of this research was to formulate and prioritize Foolad Mahan club strategies based on a comprehensive strategy model. The method of This study was applied- descriptive and because of the limited statistical population with size 76, the population census was used. Survey instruments were library studies, open and closed questionnaires with qualitative interviews and strategic meetings. Required data were obtained by comparative studies, examination of the existing documents, upstream laws and regulations, previous programs club and feedback from stakeholders and experts. 5 strengths, 6 weaknesses,6 opportunities and 4 threats were resulted from the strategic council meetings club. Also the results for Internal factors and external factors were 23/2 and 62/2 consequently. So, the club was placed in the position of conservative strategies. Finally, by all strategies in table SWOT, 11 strategies were formulated which placed in matrix QSPM. It was clear that the most important club strategies were development revenue and income sources club, development of club branches as well as capacity development, and optimal use of the cooperation of national and provincial institutions
  Keywords: Strategic plan, SWOT analysis, strategy, strategic position
 • Hamid Salehi Dr , Ali Bahrami Nia Mr Pages 15-28
  The purpose of the present investigation was to develop and initial validation of a measure for assessing the athletes perceptions of coaches’ behaviors that promote fairplay behaviors. A three-step procedure was undertaken to develop the questionnaire. In the initial step, the literature review provided theoretical and empirical perspectives on how youth sport coaches can influence athletes’ fairplay behaviors. In step 2, a pool of 191 items worded and content validity was assessed. In the final step, 252 teenage male athletes (age range 14-19; mean age =15.88±1.34 years) who were participating in a variety of team sports (i.e., volleyball, basketball, soccer, futsal) completed a revised 164-item questionnaire. Principal components analyses further reduced the number of items to 30 and suggested a four-factor structure (i.e., modeling, instruction, pressure, and dialogue dimensions). The results revealed that the final 30-item version of the Coaching Fairplay Behaviors Inventory possesses a good psychometric basis with adequate internal consistency and which explain 57.80% of the total variance. Collectively, this study provides a new valid and reliable instrument for assessing the specific mechanisms by which coaches promote fairplay behaviors among teenagers, although more investigations are needed to validate this tool
  Keywords: coaches, moral development, youth sport, measurement
 • Ahmad Ali Asefi Dr , Amir Ghanbar Poor Nosrati Dr Pages 29-46
  The purpose of this research was the explanting effective factors model in institutionalization of sport for all in Iran. The research method was mixed method in type of exploratory. The statistical population in part of factors recognition was composed of all specialists in sport for all and institutionalization and in part of design and testing of model, statistical population was composed of all managers and experts responsible for sport for all that research sample was selected with census method. (306 person) Measurement tool was a questionnaire compiled by the researcher which its validity was investigated by study of theoretical basis and surveys of 10 professors and experts and its reliability by Cronbach's alpha coefficient 0/91 was calculated. The research results revealed the research model have four dimensions include individual, group, organizational and environmental with 28 factors. The proportionality indices of research model were at an acceptable level, that is, research model had a good proportionality and factor structure of it was acceptable. Finally, results of the second-order confirmatory factor analysis showed the most important dimension in institutionalization of sport for all in Iran was organizational dimension (0/93, t = 7/34) and afterwards were group (0/82, t = 7/46), environmental (0/70, t = 6/34) and individual dimension (0/65, t = 7/31). The most important factor in organizational dimension was human resources (0/67, t = 6/91), in group dimension was the reference groups (0/65, t = 7/37), in environmental dimension was the economic, cultural and geographical environment (0/59, t = 6/08, 6/04, 6/05) and finally, in individual dimension, belief and attitude (0/75, t = 9/78) was most important factor.
  Keywords: Human Resources, Reference group, Belief, Attitude, Institutionalization, Sport for all, Iran
 • Rasoul Yaali Dr , Maliheh Naeimi Kia Dr, Amin Gholami Dr Pages 47-59
  The aim of this study was to determine the effect of weight transfer training on static and dynamic balance of older women. 20 accessible subjects that met our criteria divided randomly into two experimental and control groups. The experimental group trained for 6 weeks, 3 times a week and each session 60 minutes a day. Biodex balance system used for training and testing procedures. Data analysis used by repeated measure ANOVA showed significant main effects and interaction for dynamic balance parameters including overall dynamic balance, anterioposterior dynamic balance and mediolateral dynamic balance) .Intrasubject analysis using t test indicated weight transfer balance training, compared to static balance, improved significantly dynamic balance parameters. The dynamic balance improvement following weight transfer training mat resulted from its effectiveness on sensory and motor systems involved in the dynamic balance of older women.
  Keywords: weight transfer training, static balance, dynamic balance, elderly
 • Neda Shahrzad Dr, Niloofar Salahi Mrs , Farhad Ghadiri Dr Pages 61-69
  This study aimed to evaluate the direct and interactive effects of socioeconomic status and birth weight on Tehran children motor proficiency. : The present study was a cross-sectional research which conducted in April and May of 2016 and the study population included 4/5 to 6-year-old boys and girls with very low and normal birth weight from 2 and 19 districts of Tehran city that from which 132 children were selected through a convenience sampling. In this research we used socioeconomic status questionnaire and Bruininks-Oseretsky -2 test. obtained data were analyzed using two-way ANOVA. The results showed that motor proficiency in children with very low birth weight was lower than those with normal birth weight (P <0/001), and in terms of effect of socioeconomic status, results showed that motor proficiency of children with low socioeconomic status was lower than those with high socio-economic status (P <0/001) and there wasn’t any significant relationship between effect of weight on motor proficiency with effect of SES on motor proficiency (Interactive effects )(P = 0/633). Results of the study showed that high socio-economic status had the capability of adjustment the negative effects of low birth weight on motor development. But it couldn't has a meaningful reparative effect. Thus the emphasis on the role of socioeconomic status on health of children with very low and normal birth weight is important. Also doing intervention such as improving the quality of environmental stimuli and taking care of pregnant mothers and also awareness for prevention of birth of low weight children must be considered in applied programs.
  Keywords: Motor proficiency – Socio-economic status– very low birth weight – normal birth weight
 • Mohamad Hosein Razavi Dr, Mortaza Doosti Dr, Hosein Akbari Yazdi Dr Pages 71-81
  The purpose of this study was to assess the status of quality management in basic and medalist federations of Iran based on EFQM-AHP Approach. Thus descriptive- survey method was conducted in two steps. First the EFQM criteria was prioritized and weighted based on paired-comparison questionnaire (AHP) through top managers of federations and then the standard self-assessment questionnaire of organizational excellence that was valid and reliable, distributed between samples (150 p) to evaluate the quality management and excellence of federations. Result of AHP showed that orderly key performance results, strategy, leadership, costumer’s results, people results, partnership and resources, society results, processes and people had high priorities and result of self-assessment showed that swimming, shooting, gymnastic, rowing, athletics and boxing federations had highest excellence orderly. The results show that implementation the quality management approaches based on recommendation of excellence model or other similar models is inevitable and could predict the succession in international events.
  Keywords: Quality Management, Organizational Excellence, Hierarchical Analysis Process, Sport Federations
 • Shahnaz Shahrbanian Dr , Ayoub Hashemi Mr Pages 83-91
  The purpose of this study was to investigate the effects of core stabilization training on balance and reaction time in children with developmental coordination disorder. This was a semi-experimental study. Twenty children recognized for DCD, age range 6 to 12 years old were recruited form DCD children rehabilitation center in Tehran and randomly divided into experimental and control groups. Continuous Performance Test, Standing Stroke Test, and Y Balance Test were used to measure reaction time and statics and dynamic balance of participants, respectively. After the pretest, the experimental group performed the specific Core Stabilization Training protocol for 8 weeks, 3 sessions per week and 45 minutes per session. Analysis of covariance was used to analyze the data. The results indicated that the reaction time, dynamic and static balance were significantly improved in experimental group in comparison to control group. The results of this study indicated that in order to upgrade the level of motor skills in children with developmental coordination disorder, in addition to the general physical activity programs, specific core stabilization training that includes exercises to improve balance and reaction time is recommended.
  Keywords: Developmental Coordination Disorder, Reaction Time, Static Balance, Dynamic Balance, Core Stabilization Training
 • Alireza Farsi Dr, Behrooz Abdoli Dr, Fahimeh Habibi Far Pages 93-102
  The purpose of the present study was to investigate the effect of concurrent cognitive tasks activating phonological loop and visuospatial scratchpad of working memory on gait in older adults.12 older adults with the age range of 65-70 years performed walking trials in 3 counterbalanced testing conditions including single walking, walking while performing visuospatial task and walking while performing phonological task. Walking trials were recorded by Motion Analysis system during the test session. Repeated measure ANOVA was used to analyze the gait parameters. The findings indicated a significant difference between 3 testing conditions in step time, cadence, acceleration amplitude variability and step width. The results also showed that in dual task condition, visuospatial scratchpad activation interferes with elderly gait more so than the phonological loop activation. Therefore, it seems that visuospatial scratchpad component of working memory might be specifically used for planning and carrying out gait as a motor task.
  Keywords: Gait, older adults, Working memory components, dual task paradigm, spatiotemporal parameters
 • تهمینه حسینی , دکتر صدیقه حیدری نژاد, خانم طاهره ازمشا Pages 103-111
  هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش انگیزه ها بر میزان مشارکت سالمندان در ورزش همگانی بود. روش تحقیق، از نوع توصیفی، همبستگی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را، سالمندان مرد و زن شهر اهواز که بر اساس آخرین سرشماری سال 1385، (49. 558) نفر بودند تشکیل می دهد. نمونه آماری به روش تصادفی 380 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ویژگی های فردی و پرسشنامه تعدیل شده انگیزه مشارکت ورزشی شامل 35 سوال در قالب 6 خرده مقیاس بود. روایی سازه از طریق کفایت نمونه گیری91/0 و پایایی از طریق آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین میزان فعالیت بدنی سالمندان 2-1 ساعت در هفته بود. در مردان انگیزه لذت و نشاط و در زنان انگیزه کسب سلامتی و آمادگی جسمانی مهم ترین انگیزه برای مشارکت ورزشی بود. بین انگیزه های پیشگیری و درمان، بهداشت روانی و کسب سلامتی و آمادگی جسمانی با میزان مشارکت در ورزش همگانی رابطه معنی دار یافت شد. نتایج رگرسیون چند گانه نشان داد تنها متغیر کسب سلامت و آمادگی جسمانی قدرت پیش بینی میزان مشارکت در ورزش همگانی را داراست.
  Keywords: انگیزه, سالمند, ورزش همگانی
 • Shahrebanoo Emamverdi Mrs, Reza Andam Dr , Hadi Bagheri Dr Pages 113-123
  The purpose of this study was to investigate the role of spiritual intelligence and identity styles on work involvement among sports volunteers in 13th Iranian universities sports cultural Olympiad. The method applied in this research was descriptive-correlational. The research statistic population was consisted of all volunteers participating in 13th Sports cultural Olympiad. The sample was equal with the population due to the restricted number of population (n=N). The data were gathered by three questionnaires: King's spiritual intelligence (2008), Berzonsky's identity styles (1992), and work involvement of Lodahl and Kejner (1965). Pearson correlation and structural equation modeling were used to analyze the data. The results showed that spiritual intelligence has a positive and direct effect on identity styles and identity styles has direct and significant effect on work involvement. Also, the research findings indicated that spiritual intelligence has positively and indirectly effect on work involvement by mediating of identity styles.Therefore, spiritual intelligence improvement can increase work involvement of sport volunteers through improvement in identity items; so if managers pay attention to these items at the time of attracting volunteers, they can design better training programs and increase volunteers’ dependence on the environment. In this way, they can change temporary and event volunteers to permanent and traditional volunteers.
  Keywords: Spirituality, Identity, Work involvement, Commitment, Event volunteer
 • Mohsen Esmaeili Dr, Gholamreza Amani Pages 125-137
  The purpose of this study was to provide a model for surveying the effect of attitude towards sport advertising on perceived value and purchase intention. The research is applied in terms of purpose and descriptive and survey in terms of data collection method. Data collection tools were included of questionnaire, interview and library study. The statistical population of this research was customers of Sport stores in Chabahar Free Zone. Purposive availability sampling method was used (n=333) and data were analyzed using descriptive and inferential statistics. Findings showed that fit indices of the model are proportional (RMSEA = 0/064, CFI=0/93, RFI= 0/92, NFL=0/89). The variable “personal use” at the significant level (0.05) had highest load factor (0.70) among effective factors on attitude towards sports advertising. The results showed that positive attitudes toward advertising could not guarantee the purchase of sports products by itself, but value creation in consumers as mediator factor can lead to buy. It is suggested that advertisers of products and services pay more attention to the attitude of audiences and advertising agencies such as mass media try to have more control over the nature of sports advertising.
  Keywords: Sports Advertising, Sports Products, Media, Consumer
 • Mohsen Tahmasebi Poor Mr, Farideh Ashraf Ganguie Dr , Hamid Sajadi Dr Pages 139-151
  Volunteer Movement and deliver services to society is phenomenons of coeval universe.The aim of this research work was to present a pattern for Iran`s sports volunteer absorbance management information system requirement analysis. This investigation was of descriptive-analytic sort and in regard for practical goal, it was type of (UML) methodology and it used object-oriented design model (RUP). The questionnaire implements were prepared.The statistic-population consisted:All youth and sports ministry deputies, directors of all staffs All presidents, vice presidents and professors of Iran`s sports federations.Census method was opted for sampling. Validity of the survey was confirmed by sports management professors and software science professors. Reliability of questionaire was obtained by Brown-Spearman 87/ split-half experiment and Cronbach`s alpha ratio calculation 72/.Findings showed: sports volunteer absorbance management information system requirement was presented which contained: human resource, planning, registration and acceptance, introduction, financial and support, education and advocating, reward and retrain. Iran`s candidate stakeholders were identified and eventually requirement analysis pattern was presented. Identification of information needs is the basis of voluntary information system management, because if the knowledge of the system is not well done, effective interaction between the volunteers and the information system management will not come about. For this reason, the basis for the analysis of the requirements of the information management system of sports volunteers is the identification of information needs.
  Keywords: management information system, volunteer sports organization design, information requirements, sports volunteers