فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آقای سعید قنبری* ، دکتر سیاوش صلواتیان، دکتر علی اصغر کیا صفحات 321-338
  زمینه و هدف
  بلایای طبیعی از جمله مخاطراتی هستند که می توانند در صورت وقوع در یک محیط به بحران تبدیل شوند. این بحران ها اگر در محیط پیرامونی یک سازمان رسانه ای خبری رخ دهند، سبب می شوند تا این سازمان ها دچار بحران سازمانی شده و در انجام مسئولیت اجتماعی خود ناکام بماند؛ لذا این مقاله به ارائه مفهوم جدیدی از تاب آوری سازمان های خبری در بحران های طبیعی پرداخته است.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و داده های مورد نیاز این مقاله به کمک مطالعه اسنادی-کتابخانه ای جمع آوری گردیده است؛ برای این منظور جستجوی گسترده ای در منابع و بانک های اطلاعاتی انجام و جدیدترین منابع در زمینه تاب آوری سازمانی گردآوری شد.
  یافته ها و
  نتایج
  تاب آوری سازمانی سازمان های رسانه ای خبری در هنگام بلایای طبیعی در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است و این موضوع ریشه در عدم باور مدیران رسانه ها به مسئولیت اجتماعی خویش دارد؛ لذا تاب آوری چنین سازمان هایی باید مورد توجه قرار گیرد؛ الزامات پرداختن به چنین موضوعی تلقی تاب آوری سازمانی به عنوان راهبرد و استراتژی سازمان، وجود برنامه مدون تاب آوری در سازمان و سنجش مداوم تاب آوری سازمان است که جامه عمل پوشاندن به آن ها تاب آوری آینده نگرانه، تاب آوری همزمان، تاب آوری گذشته نگر را برای چنین سازمان هایی به ارمغان می آورد.
  کلیدواژگان: تاب آوری سازمانی، رسانه های خبری، بحران، مدیریت بحران، بلایای طبیعی، ارتباطات بحران
 • آقای محمد احمدوند* ، دکتر ناصر آزاد صفحات 339-348
  زمینه و هدف
  در طی سال های گذشته، نواحی متعددی از کشور تحت تاثیر بحران های محیطی نظیر سیل و زلزله قرار گرفته اند. تعداد زیاد و حجم تخریبی آن ها، نیاز به مدیریت صحیح این بحران ها و چگونگی انسجام در بین عوامل مدیریتی را افزایش داده است. لجستیک و مدیریت آن یکی از مهم ترین عوامل محسوب می شود. این تحقیق، به بررسی اهمیت و جایگاه مدیریت لجستیک در هنگام بروز بحران و ارائه ی راهبردهای مناسب در این زمینه می پردازد. هدف اصلی در این تحقیق، بررسی ادبیات نظری در خصوص توصیف شیوه های رایج و دیدگاه های تحقیقی در مورد مدیریت لجستیک در زمان بحران است. این تحقیق، جهت ها و دیدگاه هایی را برای تحقیقات آتی در زمینه ی مدیریت لجستیک هنگام بحران فراهم می آورد. قلمرو این تحقیق به زلزله ی 7. 2 ریشتری در آبان ماه 1396 در کرمانشاه تعریف می شود.
  روش
  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و نحوه ی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی (کیفی) می باشد. تحقیق کیفی برای درک و تبیین پدیده های پیچیده اجتماعی از داده های کیفی نظیر داده های حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه و… استفاده می کند. پیدایش تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط می شود.
  یافته ها
  بررسی های انجام شده و تحلیل محتوایی مصاحبه های انجام شده، نشان داد که لجستیک در زمینه مدیریت بحران به خصوص در رابطه با زلزله نقش بسزایی دارد. به دلیل همین نقش برجسته در بحران زلزله، لجستیک می تواند تاثیر قابل توجهی در موفقیت اقدمات انجام شده در خصوص مدیریت بحران داشته باشد.
  نتیجه گیری
  بر این اساس، اقدامات لجستیکی در بحران هایی نظیر زلزله، فعالیت هایی نظیر تامین تجهیزات، انبارداری و نگه داری، مدیریت ناوگان، حمل و نقل ابزار و مواد و افراد، مدیریت دارایی ها، مدیریت امکانات، امنیت، مدیریت اطلاعات و ارتباطات را شامل می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، مدیریت لجستک، زلزله
 • آقای علی پاپی، دکتر میرسامان پیشوایی* ، دکتر آرمین جبارزاده صفحات 349-364
  زمینه و هدف
  تصمیم های مرتبط با برنامه ریزی لجستیک امداد فاجعه را می توان در دو دسته (تصمیم های استراتژیک پیش از وقوع بحران و تصمیم های عملیاتی هنگام و پس از وقوع بحران) تقسیم کرد. در این تحقیق، مسائل استراتژیک و برخی از مسائل عملیاتی مرتبط با لجستیک امداد فاجعه، از جمله مکان یابی انبارهای امداد و تعیین ظرفیت/اندازه آن ها، میزان ذخیره سازی کالاهای امدادی در انبارها، مکان یابی مراکز توزیع امداد پس از وقوع بحران و تخصیص انبارها به آنها و نهایتا نحوه پوشش نواحی آسیب دیده متقاضی کالاهای امدادی به صورت همزمان مدل سازی و حل می شوند.
  روش
  مدل سازی و حل مسئله با استفاده از رویکرد برنامه ریزی تصادفی سناریومحور استوار دوهدفه انجام می شود که در آن هم هدف بشردوستانه کمینه سازی بیشینه کمبود و هدف اقتصادی کمینه سازی متوسط هزینه امدادرسانی، تحت سناریوهای محتمل مورد توجه قرار می گیرند. همچنین، با بکارگیری روش اپسیلون محدودیت تکامل یافته، بهترین موازنه بین اهداف اقتصادی و بشردوستانه مذکور صورت می گیرد. نرم افزار GAMS برای اجرای مدل پیشنهادی بکار گرفته شده است.
  یافته ها
  نتایج عددی حاصل شده از مدل پیشنهادی این تحقیق بیانگر آن است که این رویکرد قابلیت بکارگیری برای حل مسئله برنامه ریزی لجستیک امداد بحران را داشته زیرا به لحاظ معیارهایی همچون متوسط هزینه و کمبود و نیز بیشینه کمبود تحت سناریوهای مختلف، عملکرد قابل قبولی را نشان می دهد. رویکرد استوار پیشنهادی نسبت به رویکردهای دیگر همچون مقدار اسمی، به طرز کارآمدتری عدم قطعیت پارامترهایی همچون تقاضای کالاهای امدادی را کنترل می کند.
  نتیجه گیری
  با استفاده از این چنین مدل های تصمیم گیری، مدیران بحران در کشور و یا استان ها می توانند پیش از وقوع بحران به اتخاذ تصمیمات راهبردی در مورد مکان و موجودی انبارهای امداد، نحوه توزیع کالاهای امدادی و… پرداخته و در نتیجه آن، نه تنها در هزینه های امداد رسانی صرفه جویی می شود، بلکه موجب تسریع در امدادرسانی شده و کمبود تلفات را به حداقل می رساند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی لجستیک امداد، مدل سناریومحور استوار، مکان یابی انبار امداد، بهینه سازی دوهدفه
 • آقای محمد عبادتی* ، دکتر بهنود برمایه ور صفحات 365-372
  زمینه و هدف
  پروژه های گودبرداری با توجه به اهمیت و پیچیدگی های اجرایی و نبود ساختارهای قانونی مناسب برای کنترل این گونه پروژه ها تبعات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فراوانی را با خود به همراه دارد. عدم اجرای صحیح در این گونه پروژه ها موجب شده است سالانه خسارت های فراوان جانی و مالی ناشی از فروریزش گودها بوجود بیاد. با بررسی حوادث ساختمانی رخ داده در طی دهه گذشته، مرحله گودبرداری بیشترین خسارت را به پروژه تحمیل کرده است. همین امر موجب شده تا بررسی ریسک های ایمنی، فنی و اجرایی این پروژه ها بسیار مهم و حیاتی باشد.
  روش
  در این پژوهش سعی شده است با مروری بر روش های مورد استفاده در گودبرداری و با شناسایی و بررسی مناسب خطرهای موجود و استفاده از نظرات خبرگان به تجزیه و تحلیل ریسک ها پرداخته و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره به بهینه کردن و الویت بخشی ریسک ها پرداخته شود.
  یافته ها
  عمده ترین ریسک های موجود در پروژه های گودبرداری مربوط به وضعیت خاک، بارهای دینامیکی در مجاورت گود و ایستایی ذاتی همجواری ها است. مطالعات متعددی نشان می دهد که بی توجهی به وضعیت خاک و شرایط محیطی اطراف تاثیر بسزایی در بروز حوادث و کاهش ایمنی در پروژه های گودبرداری دارند که منجر به خسارات مالی و جانی زیادی می گردد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ریسک های مورد بررسی که هر یک به نحوی باعث تحمیل هزینه هایی ناخواسته به متولیان پروژه ها می شود، برای تمامی ریسک های مختلف وزن هایی بدست آمده است که بزرگی هر وزن و یا سنگینی آن نشان دهنده اهمیت بالای آن می باشد. هرچقدر ارقام مربوط به وزن هر ریسک بزرگتر باشد تبعات ناشی از آن حادثه بیشتر و هزینه های بالاتری را به متولیان پروژه تحمیل می کند. بنابراین می توان اولویت بندی مناسبی برای تخصیص بودجه در جهت ایمنی پروژه ها با توجه به هزینه بر بودن آن ها اعمال کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، مدیریت ریسک، گودبرداری
 • خانم هدیه سلطانپور* ، دکتر مهدی زارع، دکتر ابراهیم مقیمی، دکتر منصور جعفربیگلو صفحات 373-386
  زمینه و هدف
  منطقه 22 واقع در شمال غرب تهران با داشتن جمعیت بیش از 128 هزار نفر و عبور گسل شمال تهران از شمال این منطقه همچنین با توجه به توسعه ساخت وسازهای اخیر که بیشتر به صورت برج خود را نمایان می کنند، همواره در معرض ریسک زلزله قرار دارد. هدف از این پژوهش با توجه به فرمول جهانی ارزیابی ریسک = خطر × آسیب پذیری × جمعیت) (یو ان اس دی ار [1] ،2009) ابتدا ارزیابی آسیب پذیری فیزیکی با توجه به 9 معیار اصلی همراه با زیر معیارهای آن در منطقه و سپس برآورد جمعیت منطقه و در نهایت تحلیل خطر موجود در منطقه است.
  روش
  به منظور تهیه نقشه ریسک زمین لرزه، از مدل سلسله مراتبی AHP و تهیه پرسشنامه برای استفاده ازنظر کارشناسان عمران و سازه و مهندسین زلزله شناسی و. . و همچنین به منظور تعیین وزن های نهایی معیارها و زیر معیارها از نرم افزار Expert choice استفاده شده است. سپس با استفاده از نقشه تحلیل خطر احتمالی زلزله (PGA) موجود از پیش تهیه شده (توسط دکتر مهدی زارع) و تهیه نقشه تراکم جمعیت محدوده موردمطالعه، و ضرب آن ها در نقشه آسیب پذیری فیزیکی در نرم افزار GIS، به ارزیابی ریسک زلزله در شمال غرب تهران با نگاهی ویژه به منطقه 22 (به خصوص در توسعه های اخیر صورت گرفته) پرداخته شده است.
  یافته ها
  این پژوهش نشان می دهد بیشترین آسیب پذیری و ریسک مخاطرات زمین لرزه در شرق و شمال شرقی این منطقه است، که ازلحاظ قدمت قدیمی تر از دیگر قسمت ها است و در حریم گسلش قرارگرفته اند و بعدازآن قسمت هایی از شمال و شهرک های موجود در غرب و جنوب منطقه پرخطرترین قسمت هستند.
  نتیجه گیری
  با در نظر گرفتن آسیب پذیری و خطر و جمعیت در منطقه مشخص می شود ریسک زلزله منطبق با نقاط جمعیتی در منطقه است و هرچه از پهنه های با جمعیت بالا دور می شویم ریسک کمتر می شود. بنابراین کنترل جمعیت پذیری و ساختمان سازی در منطقه از اعتبار بالایی در کاهش ریسک برخوردار است.
  کلیدواژگان: منطقه 22 تهران، آسیب پذیری فیزیکی، ریسک زمین لرزه، تحلیل سلسله مراتبی
 • دکتر سید مهدی شریفی* ، خانم شیما نعمت اله زاده، دکتر سمیه لبافی صفحات 387-400
  زمینه و هدف
  در به کارگیری رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران های پزشکی الزامات ویژه ای باید درنظر گرفته شود. هدف از این تحقیق، شناسایی الزامات به کارگیری رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران های پزشکی است.
  روش
  روش این تحقیق تحلیل تم اسنادی می باشد. در این تحقیق اسنادی از جمله گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی اتحادیه اروپا در زمینه نقش رسانه ها ی اجتماعی در مدیریت بحران مورد تحلیل تم قرار گرفت. برای بالا بردن روایی داده ها ، تم ها به دو نفر از خبرگان این حوزه ارجاع و پس از بازخور گیری بازنویسی شد.
  یافته ها
  پس از تجریه و تحلیل داده ها به روش تحلیل تم، 2 تم اصلی و 7 تم فرعی حاصل گردید. تم ها ی اصلی شامل "آگاهی بخشی و توانمندسازی شهروندان برای محافظت از خود و کمک به دیگران با استفاده از رسانه ها ی اجتماعی" و "لزوم مدیریت صحیح رسانه ها ی اجتماعی توسط مدیران" است. ازجمله تم ها ی فرعی می توان به "التزام به مسائل اخلاقی، قانونی و اجتماعی و عمل مسئولانه"و"اطمینان از دریافت صحیح اطلاعات توسط افراد" اشاره نمود.
  نتیجه گیری
  الزامات شناسایی شده در این پژوهش در هریک از مراحل بحران می تواند برای پیشگیری و حل بحران های پزشکی درنظر گرفته شود. با توجه به یافته ها برای مرحله پیش از بحران، الزاماتی چون آگاهی بخشی و توانمندسازی شهروندان، برای مرحله بحران، الزاماتی چون رصد رسانه ها ی اجتماعی و برای مرحله پسابحران، الزاماتی چون ایجاد منابع بازیابی بعد از بحران با استفاده از رسانه ها ی اجتماعی منتج شد.
  کلیدواژگان: رسانه ها ی اجتماعی، مدیریت بحران، بحران ها ی پزشکی
 • مهندس فاطمه فیضی کوشکی* ، دکتر مرتضی اکبری، دکتر هادی معماریان، دکتر محمود اعظمی راد صفحات 401-414
  زمینه و هدف
  به منظور اولویت بندی برنامه های مدیریتی بیابان زایی بر مبنای آینده پژوهی سناریو جهت مدیریت بحران بیابان زایی در استان خراسان رضوی، پیاده سازی پژوهش و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های هدفمند و نگاه تشکیل گروه های کارشناسی استفاده شد.
  روش
  در این راستا بر اساس معیارهای پژوهش (تعیین عدم قطعیت ها) در چارچوب یک پرسش نامه بسته و هدفمند با استفاده از روش دلفی میان کارشناسان شناسایی شده و متخصص توزیع گردید. در ادامه برای انجام برنامه ریزی سناریو از 6 مرحله تعیین شده بهره گیری شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن بود که بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول دلفی، در مرحله اول از تحلیل و آنالیز پرسشنامه ها به دست آمد بدین شرح بود: معیار اقلیم، معیار آب، معیار فعالیت های انسانی، معیاراقتصادی – اجتماعی، معیار پوشش گیاهی، معیار کشاورزی، معیار خاک و زمین شناسی و در نهایت معیار فرسایش. همانطور که مشاهده می شود عامل اول و قوی ترین عامل در مرحله نخست عامل اقلیمی می باشد. معیارهای بیابان زائی که در مرحله نهایی فرآیند دلفی از تحلیل و آنالیز پرسشنامه ها به دست آمد به ترتیب اولویت شامل: معیار فعالیت های انسانی، اقلیم، آب، اقتصادی – اجتماعی، پوشش گیاهی، کشاورزی، خاک و زمین شناسی و فرسایش است. در مرحله نهایی نیز فعالیت های انسانی و عامل اقلیمی نقش پررنگتری را ایفا می نمایند. از آنجایی که این دو عامل بیشترین تاثیر را از منظر متخصصین این رشته بر روی بیابانزایی منطقه دارند بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  از راهبردهای اساسی نیز که در این دو حوزه می توان بدان اشاره نمود می توان به مدیریت عوامل انسانی در هر دو بخش اشاره نمود که با بکارگیری تکنولوژی های جدید و استفاده از افراد کارآمد و آموزش عمومی برای کاهش اثرات این مخاطره اقدام نمود.
  کلیدواژگان: بیابان زایی، آینده پژوهی، سناریو، خراسان رضوی
|
 • Saeid Ghanbary Mr*, Siavash Salavatian PhD, Ali Asghar Kia PhD Pages 321-338
  Background and objectives
  Natural disasters are including the risks that may change to a crisis. Happening of the crises around a news organization may cause crises in the organizations and will frustrate their social responsibilities; thus, this article presents a new concept of resilience of news organizations in natural disasters.
  Method
  The methodology of this research is descriptive-analytic and the required data have been collected by documentary-library studies of resources and databases in the field of organizational resilience. Fundings and
  Results
  The organizational resilience of news media organizations in natural disasters has been neglected in our country, and this is rooted in the lack of belief of media managers in their social responsibility; so, the resilience in such organizations should be taken into consideration. The necessities of addressing such an issue is recognition of organizational resilience as an organization's strategy, the existence of a program of resilience in the organization and continuous assessment of the resilience of the organization, which will provide them with forward-looking resilience, coherent resilience, and retrospective resilience to such organizations
  Keywords: Organizational Resilience, News Media, Crisis, Crisis Management, Natural Disasters, Crisis Communication
 • Mohammad Ahmadvand Mr*, Naser Azad PhD Pages 339-348
   
  Background and objective
  During the past years, some areas of the country have been affected by environmental crises such as floods and earthquakes. The large numbers and the extent of destruction have increased the necessity of proper crisis management and coherence among management factors. Logistics and its management is one of the most important factors. This research considers the importance and position of logistics management during a crisis and provides appropriate strategies in this regard. The main objective of this research is to study theoretical literature on describing common methods and research perspectives on logistics management in times of crisis; and also provides directions and perspectives for future studies in the field of logistics management during the crisis. The domain of this research is defined as 7.2 Richter scale earthquakes in Kermanshah in November 2017.
  Method
  The methodology of this study is a descriptive (qualitative) research by collecting data as a functional purpose. Interviews, collaborative observations, documentation, questionnaire and etc. are used as qualitative data to better understanding and explaining social complex phenomena. The emergence of qualitative research relates to a human factor. Findings: The studies and analysis of the interviews showed that logistics in the field of crisis management, especially for earthquakes, has a significant role; because of this outstanding role in the earthquake crisis, logistics may have a significant impact on the success of crisis management measures.
  Results
  Accordingly, logistical measures in crises such as earthquakes includes activities such as equipment supply, warehousing and maintenance, fleet management, tools and materials and individuals transportation’s management, asset management, facility management, security, information and management and communications
  Keywords: Crisis Management, Logistics Management, Earthquakes
 • Ali Papi Mr, Mirsaman Pishvaee PhD*, Armin Jabarzadeh PhD Pages 349-364
  Background and Objective
  Disaster relief logistics planning decisions can be divided into two categories: strategic decisions before the crisis and operational decisions during and after the crisis. This paper studies the strategic issues and some operational issues related to disaster relief logistics, including locating relief depots and determining the capacity/size, storage rates for relief supplies in warehouses, locating relief distribution centers after occurrence of crises, the allocation of warehouses to them, and finally, how to cover the damaged areas which demand the relief goods and simultaneously modeling and solve problems.
  Method
  Modeling and problem solving is done using the bi-objective robust scenario-based stochastic programming approach in which both the humanitarian objective of minimizing the maximum shortage and the economic goal of minimizing the average cost of relief is considered under possible scenarios. Thus, the best balance between economic and humanitarian objectives is achieved using the perfect epsilon-constraint method. The GAMS software has been used to implement the proposed model. Findings: The numerical results of the proposed model of this study indicates that the approach can be used to solve the problem of disaster Relief logistic planning, since, it shows acceptable performance in terms of criteria such as average costs and deficiencies, and also the maximum deficit under various scenarios. The proposed bi-objective robust model controls the uncertainty of parameters such as relief goods’ demand more efficiently than other approaches.
  Results
  Using proposed decision models, crisis managers in a country or provinces can make optimal strategic decisions regarding location and inventory of relief warehouses, distribution of relief goods and etc… before the disaster. . As a result, it will save not only the cost of relief, but also accelerates the relief efforts and minimizes the lack of casualties
  Keywords: Disaster Relief logistic planning (DRLP), Robust scenario-based model, Warehouse location, Bi-objective optimization
 • Mohammad Ebadati Mr*, Behnod Barmayehvar PhD Pages 365-372
  Background and objective
  Excavation projects have many economic, social and environmental consequences due to the importance and complexity of the operation and the lack of suitable legal structures for controlling such projects. The lack of proper implementation of such projects annually has resulted in many human and financial damages due to the collapse of the projects. By investigating the occurrence of constructional incidents over the past decade, the excavation phase has caused the most damages to the project. This has made it very important to consider the safety, technical, and operational risks of these projects.
  Method
  This study tries to optimize and prioritize the risk considering the applied methods in excavation and identifying and studying the risks and analyze them using experts’ point of views and multi-criteria decision making method. Findings: The main risks involved in excavation projects related to the soil condition, dynamic loads around the excavation and the inherent stability of the neighborhoods. Several studies have shown that neglecting condition of soil and surrounding environments have a significant impact on incidents and reduce safety in excavation projects, which leads to significant human and financial losses.
  Results
  Considering the involved risks that each of them may cause unwanted costs to project managers, there are different weights for all various risks which magnitude of each weight indicates its high importance. The higher the weight of each risk is the greater the consequences of the incident and the higher costs to the project managers. Therefore, an appropriate prioritization can be made for allocating budget for the safety of projects, taking into account their cost-effectiveness
  Keywords: Risk assessment, risk management, excavation
 • Hedieh Soltanpour Ms*, Mehdi Zaré PhD, Ebrahim Moghimi PhD, Mansour Jafarbiglo PhD Pages 373-386
  Back ground and objective: The 22nd district of Tehran in northwestern is subjected to earthquakes risk; a population more than 128000 people, crossing the north fault from its north area and also recent development and constructions, especially tall buildings, increase the risk. The objective of this study is to assess the physical vulnerability of the 9 main criteria along with its sub-criteria in the region, and then estimate the population of the region, and finally analyze the risks in the region according to the global risk assessment formula (risk × vulnerability × population) (UNISDR, 2009).
  Method
  In this study the AHP hierarchical model have used to prepare the earthquake risk map, and also a questionnaire have made in order to use urban planners, structure engineers and seismologists point of views, and Expert choice software is also used measure the final weights of criteria and sub criteria. Then, by using the available pre-prepared earthquake risk analysis (PGA) map (by Dr. Mehdi Zare) ,preparing a population density map and an earthquake hazard map for the study area, and multiplying them to the physical vulnerability map in GIS software, the earthquake risk for Tehran’s northwest district (district No. 22) was measured.
  Findings: The study shows that the highest vulnerability and risk of earthquake hazards are in the east and northeast of the region, which are older than the other parts of the region and are located in the fault zone, and then some parts of the north and the townships in the west and south of the region are among the most dangerous.
  Conclusion
  Considering the vulnerability and risk and the population in this area indicates that the risk of earthquake is consistent with the demographic in the region, and the risk decrease in areas with lower population density. Therefore, controlling population and constructions in the region has high credibility in reducing risk
  Keywords: Tehran, District 22, Physical vulnerability, Earthquake, hazards, AHP model, Risk
 • Mahdi Sharifee Seyed*, Shima Nematollahzadeh , Somayeh Labafi Pages 387-400
  Background and objective
  Specific requirements should be considered in the use of social media in medical crisis managment. The purpose of this research is to identify the requirements for using social media in medical crises managment.
  Method
  The method of this research is analyzing the documentary. In this study, some documents were analyzed, including the final report of the EU research project on the role of social media in crisis management. To enhance the validity of the data, the themes were referred to two experts in this field and rewritten after feedback. Findings After analyzing the data by the theme analysis method, 2 main themes and 7 sub themes were obtained. The main themes include "awareness and empowerment of citizens to protect themselves and help others through social media" and "the necessity of perfect social media management by managers." Among the sub-themes are "commitment to ethical, legal and social issues, and responsible action" and "to ensure the correct receipt of information by individuals."
  Conclusion
  In this study the identified requirements in each phase of the crisis can be considered for the prevention and resolution of medical crises. According to the findings, awareness and empowerment of citizens are among necessities for the pre-crisis phase; social media observation is required for the crisis phase, and using social media is a necessity for creating a post-crisis recovery resources requirements
  Keywords: Social Media, Crisis Management, Medical crisis
 • Fateme Feyzi Koushki Ms*, Morteza Akbari PhD, Hadi Memarian PhD, Mahmood Azami rad Mr Pages 401-414
  Background and objective
  in order to prioritize the management plans of desertification based on the scenario studies to manage the desertification hazard in Razavi Khorasan province, research and gathering information is used through targeted questionnaires or a view of the formation of expert groups.
  Method
  in this regard, based on the research criteria (determination of Uncertainty) within the framework of a closed and objective questionnaire using the Delphi method, experts were identified and experts were distributed. In the following, we used 6 stages to perform the scenario planning. Findings: the results showed that based on the results of the first phase of Delphi, in the first stage of analysis and analysis of the questionnaires, it was explained: climate criteria, water, human activities, vegetation, agricultural, soil criteria, soil, and finally erosion criteria. The first factor and the strongest factor in the first stage is the climatic factor. The criteria that were obtained in the final stage of the Delphi process from analysis and analysis of the questionnaires are: criteria of human activities, climate criteria, water criteria, Economy - social criteria, vegetation criteria, soil criteria, soil criteria, and soil erosion criteria. In the final stage, human activities and climatic factors play a role. Since these two factors have the greatest impact on this field as experts in this field, most are analyzed and analyzed.
  Conclusion
  The basic guidelines in these two areas can be referred to the management of human factors in both sectors, which will take action by applying new technologies and using efficient people and public education to reduce the impacts of this risk
  Keywords: Desertification, Future Studies, Scenario, Khorasan Razavi