فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 62، مهر و آبان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محبوبه فرزین، حسن بهزادی، اعظم صنعت جو، سودابه شهید ثالث صفحات 149-154
  مقدمه
  سواد اطلاعات درمان به اطلاعات درمانی بیماران در طول فرایند درمان می پردازد که باید به درستی تعیین و هدایت گردد. پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسش نامه کسب سواد اطلاعات درمان بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع پیمایشی بود و جامعه مورد آزمون برای تعیین روایی و پایایی نهایی پرسش نامه، 570 بیمار مبتلا به سرطان بودند که مراحل درمانی خود را در بیمارستان امید مشهد سپری می نمودند. پرسش نامه در بازه زمانی تیر ماه سال 1396 بین نمونه ای متشکل از 227 بیمار توزیع گردید. روایی محتوایی با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوا CVR (Content Validity Ratio) و شاخص روایی محتوا CVI (Content Validity Index) و روایی سازه با استفاده از آزمون کرویت نمونه Bartlett تعیین شد. ضریب Cronbach's alpha نیز جهت سنجش پایایی پرسش نامه مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  از بین 40 گویه پرسش نامه، 37 گویه با شاخص CVR برابر با 76/0 مورد پذیرش قرار گرفت که نشان از روایی ابزار داشت. تحلیل روایی سازه ابزار تهیه شده، 258/8250 و سطح معنی داری 001/0 بود که نشان داد اندازه نمونه برای انجام تحلیل عاملی مولفه های اطلاع یابی بیماران مناسب می باشد. همچنین، نتایج تحلیل عاملی حاکی از آن بود که پرسش نامه تهیه شده، ابزاری چند بعدی و دارای 6 مولفه است که بر طبق درصد واریانس و ارزش ویژه شامل «داروها، شیوه درمان، تغذیه، آزمایش ها، هزینه های درمان و ورزش» بود. ضریب Cronbach's alpha حاصل شده برای تمامی مولفه های پرسش نامه نیز از 7/0 بیشتر بود که بیان کننده پایایی ابزار می باشد.
  نتیجه گیری
  بر مبنای پرسش نامه تدوین شده، این امکان برای کادر درمانی میسر خواهد شد که نیاز اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان را در مولفه های مختلف سواد اطلاعات درمان تشخیص دهند و بر اساس آن، نیاز اطلاعاتی آنان را مرتفع سازند.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعات، بیماران، سرطان، پرسش نامه ها
 • میثم عظیمیان، پیمان اخوان صفحات 155-161
  مقدمه
  سنجش کارایی و بهره وری، یکی از مهم ترین چالش های پیش روی مدیران در مراکز بهداشتی و درمانی می باشد. مطالعه حاضر با هدف توسعه رویکردی تلفیقی از تحلیل پوششی داده ها DEA (Data Envelopment Analysis) و شاخص Malmquist جهت ارزیابی عملکرد تیم های سلامت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان انجام شد.
  روش بررسی
  این تحقیق از نوع همبستگی بود و در آن با تعریف شاخص های ورودی و خروجی تاثیرگذار بر عملکرد تیم های سلامت خانواده صنعت نفت اصفهان، کارایی در دو بازه زمانی مختلف مشخص و با محاسبه چهار تابع مسافت، میزان رشد بهره وری واحدها در طول این دو بازه زمانی نیز تعیین گردید. داده ها از نرم افزار سلامت خانواده نفت (سخن) استخراج شد و کارایی نسبی و نرخ رشد بهره وری با استفاده از روش DEA و شاخص بهره وری Malmquist مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، با تحلیل حساسیت، خروجی های تاثیرگذار بر کارایی واحدها مشخص گردید.
  یافته ها
  تیم های سلامت خانواده نفت اصفهان در دو بازه زمانی مختلف بر اساس کارایی نسبی رتبه بندی شدند و نرخ رشد بهره وری آن ها در این فاصله مشخص گردید. مهم ترین شاخص تاثیرگذار بر کارایی و بهره وری، تعداد ویزیت پزشک خانواده بود. داده های مورد نیاز در بازه زمانی سال های 1394 و 1395 جمع آوری شد.
  نتیجه گیری
  تصمیم گیری بر اساس معیارهای مختلف را می توان از جمله مهم ترین دستاوردهای این روش بیان نمود که امکان ارزیابی کارایی و بهره وری را در حوزه سلامت میسر می سازد. توسعه کاربردی تحقیق حاضر می تواند برای ارتقای ظرفیت در حوزه های مختلف خدمات بهداشتی- درمانی و صرفه جویی در منابع مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تحلیل داده ها، شاخص بهره وری مالم کوئیست
 • محمد سعیدی مهرآباد، روزبه قوسی، سیده گلاره امامی صفحات 162-167
  مقدمه
  طی سال های اخیر، با افزایش هزینه های بهداشت و درمان و اهمیت کارکرد موثر این بخش به دلیل رابطه مستقیم با جان انسان ها، بهبود عملکرد آن مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی عملکرد سریع اورژانس بیمارستان بر اساس اصول ناب بود.
  روش بررسی
  به منظور تحقق پیاده سازی جامع مفهوم ناب که یکی از ابزارهای مهم بهبود محسوب می شود، مدل ارزیابی عملکرد Goodson برای بخش اورژانس توسعه یافته است. در این روش، از تیم ارزیابی عملکرد شامل خبرگان ناب و پرسش نامه و برگه سنجش معیارها به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده گردید و در نهایت، مدل در یکی از مراکز بزرگ اورژانس شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  معیارهای ناب بر اساس ویژگی های منحصر به فرد بخش اورژانس تعریف شد و پرسش نامه مخصوص با توجه به مدل اصلی طراحی گردید.
  نتیجه گیری
  سرعت عمل مدل طراحی شده به مدیران این بخش ها کمک می کند تا بدون صرف هزینه و اطلاعات زیاد و در اسرع وقت، نقاط ضعف سازمان را در راستای ناب سازی شناسایی کنند و نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نمایند. این روش یک رویکرد موازی و مکمل با سایر روش های ارزیابی عملکرد می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، خدمات اورژانس پزشکی، بیمارستان ها، اصول ناب
 • صمد روحانی، خدیجه صفی زاده، سید نورالدین موسوی نسب صفحات 168-174
  مقدمه
  وجود اطلاعات باکیفیت، لازمه برنامه ریزی، تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد می باشد. ابزارهای ارزیابی عملکرد مدیریت سیستم روتین اطلاعات سلامت PRISM (Performance of Routine Information Systems Management) ، به عنوان ابزار ارزیابی کیفیت داده ها (اطلاعات) ، کاربرد بین المللی دارند. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پایایی و روایی این ابزارها بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی انجام شد. برای بررسی پایایی و روایی، ابتدا ابزارها به فارسی روان برگردانده شد. به منظور بررسی روایی، از نظرات 20 نفر عضو پنل کارشناسان خبره استفاده گردید. پایایی این ابزارها نیز با به کارگیری در 50 واحد مراقبت بهداشتی اولیه استان مازندران و استفاده از شاخص Kuder-Richardson و ضریب همبستگی Cronbach's alpha تعیین شد.
  یافته ها
  روایی محتوایی ابزارهای PRISM مورد تایید پنل تخصصی قرار گرفت. این افراد با حفظ ساختار و ابعاد اصلی آن ها و انجام تغییراتی شامل حذف، اضافه و یا تغییر ساختار برخی سوالات، آن را به ابزاری قابل استفاده در نظام اطلاعات بهداشتی کشور تبدیل کردند. در رابطه با پایایی این ابزارها، شاخص Kuder-Richardson، 72/0 و ضریب Cronbach's alpha، 77/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  ابزارهای بررسی شده PRISM با هدف ارزیابی کیفیت داده ها و اطلاعات بهداشتی روتین و ارزیابی عملکرد نظام ثبت اطلاعات بخش بهداشت کشور، ابزارهای مناسبی می باشند.
  کلیدواژگان: ارزیابی کیفی، کیفیت داده ها، سیستم های مراقبت سلامت
 • سیده فاطمه مرتضوی، راضیه باقرزاده، علی حمیدی صفحات 175-181
  مقدمه
  مادران، یکی از گروه‎هایی هستند که توجه به نیازهای اطلاعات سلامتشان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که آن ها مسوولیت پرورش نسل آینده را بر عهده دارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین نیازهای اطلاعات سلامت مادران کودکان کمتر از دو سال مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بود و جمعیت مورد نظر را مادران کودکان کمتر از دو سال مراجعه‏کننده به مراکز جامع سلامت شهر بوشهر تشکیل داد. جهت جمع آوری داده‏ها، از پرسش نامه پژوهشگر ساخته استفاده گردید که اعتبار آن به روش اعتبار محتوا و صوری به شیوه کیفی و کمی و پایایی آن از طریق آزمون- بازآزمون و محاسبه ضریب Cronbach's alpha مورد تایید قرار گرفت. روش نمونه‏گیری به صورت سهمیه‏ای در دسترس بود و برای توصیف اطلاعات از آماره‎های توصیفی استفاده شد.
  یافته ها
  مهم‏ترین نیاز اطلاعات مادران در مورد سلامت خود و کودکشان به ترتیب در ارتباط با رفتار صحیح با کودک و ارتباط صحیح با همسر و دیگر فرزندان عنوان شد. مهم‏ترین انگیزه مادران جهت جستجوی اطلاعات، علاقمندی به کسب اطلاعات و مهم‏ترین منبع مورد استفاده آن ها پزشک بود.
  نتیجه گیری
  مادران در مورد سلامت خود و کودکشان نیاز زیادی به اطلاعات دارند و این مطلب نشان می هد که اطلاعات فعلی از جامعیت کاملی برای پاسخگویی به نیازهای مادران برخوردار نیست.
  کلیدواژگان: نیازهای خدمات بهداشتی، کودک شیرخوار، سلامت کودک
 • اسدالله خدیوی صفحات 182-187
  مقدمه
  سواد سلامت یک مساله جهانی می باشد و به دلیل نقش آن در نحوه تصمیم گیری اشخاص در زمینه های مرتبط با سلامت، به عنوان یکی از ابزارهای اساسی ارتقای سطح سلامت جامعه مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح سواد سلامت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن شامل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز (25112 نفر) بود. حجم نمونه با استفاده از جدول Morgan، 387 نفر تعیین گردید که نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسش نامه استاندارد سواد سلامت منتظری و همکاران متشکل از 5 بعد و 33 گویه جمع آوری شد و سپس با استفاده از آزمون MANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین میزان نمرات سواد سلامت دانش آموزان سه گروه سنی و ابعاد آن شامل دسترسی، خواندن، فهم، ارزیابی و تصمیم گیری وجود داشت. همچنین، تفاوت معنی داری بین میزان نمرات خواندن، فهم، ارزیابی و تصمیم گیری دانش آموزان نواحی پنج گانه مشاهده گردید، اما تفاوت بین میزان نمرات دسترسی دانش آموزان نواحی مختلف معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده می تواند برای برنامه ریزی های آموزش و پرورش جهت بهبود سواد سلامت دانش آموزان استفاده گردد. ضمن این که دانش آموزانی که از این طریق امکان پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهند داشت، از جمله بهره برداران اصلی نتایج مطالعه حاضر می باشند.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، دانش آموزان، ایران
 • فرحناز صدوقی، خدیجه مولایی صفحات 188-196
  مقدمه
  سیستم های مراقبت سلامت، سیستم های پیچیده ای می باشند که تحلیل و مهندسی مجدد آن ها دشوار است. مهندسان سیستم سلامت اغلب برای مدل سازی و شبیه سازی بخش های مختلف این سیستم ها، به زبان مدل سازی یکپارچه UML (Unified Modeling Language) تکیه می کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی پرکاربرد ترین و کم کاربردترین نمودارهای UML و همچنین، دامنه کاربردهای این زبان در حوزه مراقبت سلامت جهت مستند سازی، تحلیل و طراحی کارامد سیستم ها بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مروری نظام مند انجام شد و در آن مقالات مربوط به کاربرد های UML در حوزه مراقبت سلامت طی بازه زمانی March سال 2010 تا July سال 2017 با استفاده از کلید واژه های معتبر از پایگاه های داده ای Elsevier، PubMed، ProQuest، Web of Science و Scopus استخراج گردید. پس از غربالگری عنوان و چکیده تمام مقالات، 48 مقاله انتخاب و طی برگزاری دو جلسه هم اندیشی 12 ساعته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  سه نمودار کلاس، فعالیت و مورد کاربرد و چهار نمودار مولفه، همکاری، شیء و پروفایل به ترتیب پر کاربردترین و کم کاربردترین نمودارهای UML در طراحی و مدل سازی حوزه های مختلف مراقبت سلامت بودند. در دامنه کاربردها، گروه های زیرساخت ها، مدیریت بیماری ها و کشف دانش به ترتیب بیشترین استفاده از UML را داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که UML تمام جنبه های سیستمی اعم از سخت افزار و نرم افزار را در سه حوزه زیرساخت ها، مدیریت بیماری ها و کشف دانش در برمی گیرد، می توان گفت که طراحی و مدل سازی این دامنه کاربردها با UML، امکان مهندسی مجدد و ارتقای سازمان ها را تسهیل می نماید و سیستم های تعاملی را به منظور حمایت از ارتباط بین بخش های مختلف سیستم مراقبت سلامت و همکاری بین شرکای پروژه توسعه می دهد.
  کلیدواژگان: زبان مدل سازی یکپارچه، مراقبت سلامت، مدل سازی
 • حسین بوذرجمهری، علی اکبری ساری، ابراهیم جعفری پویان، یاسمن هرندی صفحات 197-200
|
 • Mahbobeh Farzin, Hassan Behzadi, Azam Sanatjoo, Sodabeh Shahidsales Pages 149-154
  Introduction
  Treatment information literacy addresses the patients’ therapeutic information during the treatment process, which should be properly identified and directed. The purpose of study was to construct and validate treatment information literacy acquisition questionnaire for patients with cancer.
  Methods
  The study population in this survey research was 570 patients with cancer undergoing treatment at Omid hospital in Mashhad, Iran. The sample consisted of 227 patients who were selected via stratified random sampling. The used tool was a researcher-made treatment information literacy questionnaire which was distributed in June 2017. Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI) were used to determine the content validity while the Bartlett sample spheroid test was used for the structure validity. Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the designed questionnaire.
  Results
  Among 40 items of the questionnaire, 37 items were accepted by CVR. Furthermore, the score of the CVI was 0.76 which indicated the validity of the tool. The significance of the Brutel test was 8250.258d and the significance level was 0.001, which indicated that the sample size was suitable for performing factor analysis of patient treatment information literacy components. The results of factor analysis showed that the prepared questionnaire was multidimensional, and had 6 components which according to percentage of variance and special value included drugs, treatment methods, nutrition, experiments, treatment costs, and sport (exercise). The Cronbach's alpha coefficient for all components of the questionnaire was higher than 0.7 in the pretest and final test, which indicated the reliability of the tool.
  Conclusion
  This questionnaire helps medical teams in charge of patients with cancer to recognize the information needs of their patients in various components of treatment information literacy, and to meet their information needs
  Keywords: Information Literacy, Patients, Cancer, Questionnaires
 • Meysam Azimian, Peyman Akhavan Pages 155-161
  Introduction
  Analysis of performance and productivity is one of the most important challenges for managers in the health centers. In this study, an integrative approach of Data Envelopment Analysis (DEA) and Malmquist productivity indicator was used for performance analyses of family health teams in clinics affiliated to Isfahan Petroleum Industry Health Organization (PIHO), Iran.
  Methods
  This was a correlational research in terms of research problem. Therefore, by determining indicators of input and output affecting the performance of family health teams, relative performance was specified at different times. Then, by calculating the four-way distance, the growth rate of unit productivity was determined during these timeframes. Data were also extracted from PIHO Family Health database (Sokhan) and integrative approaches of DEA and Malmquist productivity indicator were used for productivity analysis. Finally, sensitivity analysis was used for determining important output variables. The data for this research were collected during the years 2015 and 2016.
  Results
  Isfahan PIOH family health teams were ranked for two different timeframes based on their relative performance. Furthermore, their productivity growth rates were also calculated at these intervals. The most important factor affecting the efficiency and effectiveness was family visits.
  Conclusion
  Decision making based on different criteria for the evaluation of health efficiency and performance, can be one of the most important achievements of this method. The application of this study can be used to enhance the capacity of various health services, and to save resources
  Keywords: Performance Evaluation, Data Analysis, Malmquist
 • Mohammad Saidi, Mehrabad, Rouzbeh Ghousi, Seyedeh Gelareh Emami Pages 162-167
  Introduction
  Over the past years, with the rising cost of health care in most countries and the importance of proper functioning of health centers due to their close relation with human life, much attention has been paid to various parts of hospital performance. The main goal of this article was improving the quality of health services by measuring the performance of hospital rapid emergency department using lean principles in order to improve the effectiveness in this sector.
  Methods
  To achieve comprehensive lean concepts in a health system, Goodson’s method has been developed for emergency department. This method uses an expert team and a questionnaire and a rating sheet as measuring tools. The developed method was evaluated in one of the major emergency centers in Tehran City, Iran.
  Results
  Lean principles were defined based on special features and dynamic environment of emergency department. Moreover, according to the Goodson’s method, a specific questionnaire was designed as the measuring tool.
  Conclusion
  Fast measurement by this model helps administrators of health sector to identify lean implementation problems in
  the minimum amount of time without wasting resources. This method is a parallel and complementary approach to other
  evaluating methods
  Keywords: Performance Evaluation, Emergency Medical Services, Hospitals, Lean Principles
 • Samad Rouhani, Khadijeh Safizadeh, Seyed Nouraddin Mousavinasab Pages 168-174
   
  Introduction
  Qualitative information is necessary for planning, decision-making, and performance management. Scales for assessing the Performance of Routine Information Systems Management (PRISM) have international applications as tools for data quality assessment. So, the aim of this study was to survey the validity and reliability of these scales in the context of Iran.
  Methods
  This was a descriptive study. In order to determine the validity and reliability of these scales, first, they were translated to Persian. Then, an expert panel with 20 members was used to determine the validity of the scales. In order to determine the reliability, the tools were used in 50 primary health care centers in Mazandaran Province, and the Kuder-Richardson and Cronbach’s alpha reliability coefficients were used as well.
  Results
  The expert panel confirmed the content validity of the scales. These experts, while maintaining the original structure and dimensions of the tools, modified them by making some changes including eliminating, adding, and/or modifying some items. The reliability coefficients of these scales for Kuder-Richardson and Cronbach’s alpha were estimated to be 0.72 and 0.77, respectively.
  Conclusion
  Translated PRISM scales are appropriate instruments for assessing the performance of health information systems, as well as quality assessment of routine health system data in Iran
  Keywords: Qualitative Evaluation, Data Quality, Health Care Systems
 • Syede Fatemeh Mortazavi, Razieh Bagherzadeh, Ali Hamidi Pages 175-181
  Introduction
  Mothers’ health has a special importance due to their responsibility in providing the conditions necessary for their children’s health. This study aimed to investigate the health information needs of mothers of children younger than two years old referred to healthcare centers in Bushehr City, Iran.
  Methods
  In this descriptive study, the statistical population constituted of mothers of children under two years old in Bushehr City. Data collection was done using a researcher-made questionnaire whose credibility was measured by content validity and formal validity methods in quantitative and qualitative ways, and its reliability was measured by stability test method (test-retest) and Cronbach’s alpha. Mothers were selected using convenient sampling method. The results were described using descriptive statistics.
  Results
  The most important information needs of mothers regarding their and their children’s health included information of proper behavior toward their new child, other children, and husband. Their first motivation for seeking and obtaining information was their interest in information, and the main sources of data were physicians.
  Conclusion
  Results of this study show that mothers needed information regarding their health and that of their children. This fact shows that current information and trainings given to mothers by healthcare systems is insufficient
  Keywords: Health Services Needs, Infant, Child Health
 • Asadollah Khadivi Pages 182-187
  Introduction
  Health literacy is considered as a global issue, and is considered by policymakers because of its role in decision making of individuals in health-related areas as one of the basic tools for improving the health of the community. The purpose of this study was to determine the level of health literacy among secondary school girl students in Tabriz City, Iran based on demographic characteristics.
  Methods
  This was a descriptive-survey study. The statistical population of the study was 25112 secondary school girl students in Tabriz City. The size was 387 using Morgan table, and they were selected using two-stage cluster sampling method. The research tool was Montazeri et al. standard health literacy questionnaire which had 5 dimensions and 33 items. Data were analyzed using multivariate analysis of variance analysis (MANOVA).
  Results
  There was a significant difference between the scores of students' health literacy and their dimensions, accessibility, reading, understanding, evaluation, and decision making, in the three age groups. Moreover, there was a significant difference between the reading, comprehension, assessment, and decision-making scores of students in the five areas, but there was no significant difference between the access scores of students in the districts.
  Conclusion
  The results of the study could be used in education programming to improve health literacy among students. The students, who find more educational achievement via this programs, are the main beneficiaries in this regard
  Keywords: Health Literacy, Students, Iran
 • Farahnaz Sadoughi, Khadijeh Moulaei Pages 188-196
  Introduction
  Health care systems are known as complex systems, which are difficult to analyze and reengineer. Health system engineers often rely on Unified Modeling Language (UML) to model and simulate various parts of these systems. The purpose of the current study was to identify the most widely used and least-practicable UML diagrams as well as the range of applications of this language in the field of health care for documenting, analyzing, and designing an efficient system.
  Methods
  The study was a systematize review. All the articles related to UML applications in the field of health care were extracted from March 2010 to July 2017 using valid keywords from the Web of Science, PubMed, ProQuest, and Elsevier Scopus databases. After screening, 48 articles were selected and analyzed via two 12-hours concurrent sessions.
  Results
  Three diagrams of class, activity, and use case were the most usable UML diagrams, and four diagrams of component, collaboration, object, and profile were the least used diagrams in designing and modeling in various fields of health care, respectively. In addition, in the domain of applications, infrastructure group, disease management, and knowledge discovery had the highest use of UML, respectively.
  Conclusion
  Considering the fact that UML applications scopes over all aspects of the system in three areas of disease management, knowledge discovery, and health care infrastructure both in software and hardware systems, designing and modeling this application domain with UML will facilitate the reengineering and promotion of organizations, and develop interactive systems to support the linkages between different parts of the health care system and collaboration between project partners
  Keywords: Unified Modeling Language, Health Care, Modeling
 • Hossein Bouzarjomehri, Ali Akbari, Sari, Ebrahim Jafari, Pooyan, Yasaman Herandi Pages 197-200