فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال یکم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال یکم شماره 3 (پاییز 1397)
 • جلد دوم
 • تاریخ انتشار: 1397/09/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علیرضا سبحانیان * صفحات 1-13
  شرکتها برای رهایی از مالیات، روش های متفاوتی را در پیش می گیرند و بدین منظور به روش های گوناگون سعی در کاهش سود قبل از کسر مالیات به منظور کاهش مالیات پرداختی دارند. به این جهت سعی در برجسته کردن ارقام و اعداد کاهنده سود حسابداری داشته و با نشان دادن وضعیتی نامناسب از شرکت، انگیزه های سازمان هایی چون سازمان امور مالیاتی و غیر را کاهش داده و فشارها و تهدیدات ناشی از افزایش هزینه های سیاسی، هزینه مالیات بر درآمد که منجر به خروج وجه نقد از شرکت و کاهش ارزش شرکت می شود را می کاهند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از معیار نرخ موثر مالیات نقدی و برای سنجش میزان تحریفات مالی انجام شده در شرکت، از گزارشات حسابرس مستقل استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چند متغیره و از داده های ترکیبی (پانل دیتا) و با استفاده از نرم افزارهای Excel و EVIEWS طی دوره زمانی سال های 1389 تا 1395 با انتخاب نمونه ای شامل 92 شرکت استفاده شده است. نتایج نشان دادند که تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی تاثیر منفی دارند و همچنین نتایج نشان دادند که معاملات با اشخاص وابسته تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی را به لحاظ آماری تقویت نمی کند.
  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، تحریفات مالی، معاملات با اشخاص وابسته
 • حامد کارگر *، سمیه زنگنه صفحات 14-27
  این پژوهش به بررسی تاثیر استراتژی کسب و کار بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 125 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1390 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین بین ریسک پذیری و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نیز استراتژی کسب و کار (تدافعی) بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت تاثیر مستقیم و معنادار دارد. ولی تاثیر استراتژی کسب و کار (تهاجمی) بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت معکوس و معنادار است.
  کلیدواژگان: استراتژی کسب و کار، ریسک پذیری، ارزش شرکت
 • سینا زارع پور *، سویل فرهادی اندرابی صفحات 28-42
  این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 119 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی بین سال های 1389 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ی اول از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی و برای فرضیه ی دوم از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معکوس و معنادار دارد. همچنین تاثیر ارتباطات سیاسی بر انتخاب حسابرس مستقل معکوس و معنادار است.
  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، حق الزحمه حسابرسی، انتخاب حسابرس مستقل
 • محمد نوروزی *، یوسف تقی پوریانی گیلانی، جعفر فرجی صفحات 43-54
  پدیده قیمت گذاری نادرست سهام و تاثیر آن بر تصمیم ها و رفتار مدیران و سرمایه گذاران از زمینه های جدید پژوهشی در علوم مالی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قیمت گذاری نادرست سهام بر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها و تاثیر سهامداران نهادی بر این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور انجام پژوهش 170 شرکت را که در بین سال های 1388 تا 1395 به طور پیوسته عضو بورس بوده اند، انتخاب نموده و با بکارگیری روش داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. برای اندازه گیری قیمت گذاری نادرست از روش تجزیه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری طبق رویکرد رودز-کروف و همکاران (2005) استفاده شد. به منظور برآورد مدل ها و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته و آزمون-های مربوطه استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد که اولا بین قیمت گذاری نادرست سهام و سرمایه-گذاری رابطه مثبت، معنادار و قوی وجود دارد؛ دوما درصد مالکیت نهادی تاثیر معکوس و معناداری بر ارتباط بین قیمت گذاری نادرست – سرمایه گذاری دارد.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری نادرست سهام، سرمایه گذاری، مالکیت نهادی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
 • فاطمه صراف* ، حسین روخ چکار صفحات 55-68
  عملکرد اعضای سازمان و نتیجه کاری حاصل از آن یکی از مهمترین دستاوردها و اهداف سازمان ها برای بهبود و ارتقا آن به جهت پیشرفت سازمانی و شرکت در شرایط مشخص کاری است که عوامل بسیاری چون سبک های رهبری و فرهنگ سازمانی بر آن اثر و از آن تاثیر می پذیرند. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی رابطه سبک های رهبری تحولی با فرهنگ سازمانی و عملکرد است. برای این منظور اطلاعات مودر نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از بروزترین و معتبرترین منابع مرتبط با تحقیق استفاده گردید. نتیجه حاصله حاکی از آن بود که سبک رهبری و سبک رهبری تحولی بر فرهنگ سازمانی و عملکرد تاثیر می گذارند و بین سه مولفه این تحقیق روابط مشخص و معنادار موجود است.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی، عملکرد
 • الله کرم صالحی *، مریم حموله علی پور صفحات 69-85
  با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تاثیرپذیری بخش های مختلف اقتصادی من جمله بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات قیمت نفت، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شوک های قیمت نفت خام بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 می باشد. برای اندازه گیری شوک های قیمت نفت به پیروی از پژوهش خلیل جبران، چن، سعید و زب (2017) از سه عامل قیمت نفت، تکانه های قیمت نفت و تکانه های فروش نفت استفاده شده است. به همین منظور سه فرضیه تدوین گردید. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها به روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و با رویکرد داده های تابلویی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین قیمت نفت و بازده سهام در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود ندارد. در حالی که بین تکانه های قیمت نفت و بازده سهام رابطه منفی و معنی دار و بین تکانه های فروش نفت و بازده سهام شرکت های بورسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: نفت خام، قیمت نفت، تکانه های قیمت نفت، تکانه های فروش نفت، بازده سهام
 • فرزین رضایی *، مریم مرادی، لیلا مرادی صفحات 86-100
  هدف کلی از انجام این پژوهش، تاثیر تخصص حسابرس و جریان وجوه نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکتها می باشد. در این راستا برای رسیدن به اهداف تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمتنی 1387 الی 1396 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه به روش داده های تابلویی استفاده شده است. بر اساس یافته ها،تآثیر تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکت ها منفی و معناداری می باشد، همچنین تآثیر جریان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکت ها مثبت و معنادارمی باشد.
  کلیدواژگان: تخصص حسابرس، جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت اطلاعات حسابداری، هزینه حقوق مالکانه شرکتها
|
 • alireza sobhanian * Pages 1-13
  Companies take different approaches to tax exemptions and, in this way, try to reduce their profits before deducting taxes in order to reduce taxes. Therefore, they try to highlight the figures and numbers that have reduced accounting earnings and, by showing the company's inappropriate situation, reduce the incentives of organizations such as tax and other organizations, and the pressures and threats posed by rising political costs, tax costs Earnings that lead to cash outflows from the company and reduce company value. The purpose of this study is to investigate the effect of financial distortions on tax avoidance, with an emphasis on the role of transactions with affiliated entities in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In this study independent auditor reports were used to measure tax avoidance of the effective tax rate criterion and to measure the amount of financial distortions carried out in the company. In order to test the research hypotheses, multivariable regression models and combination data (panel data) using Excel and EVIEWS software during the period of 2010-2017were selected using a sample of 92. The results showed that financial distortions had a negative impact on tax evasion, and the results also showed that transactions with affiliated entities did not statistically enhance the impact of tax distortions on tax avoidance.
  Keywords: Tax avoidance, financial distortions, related party transactions
 • Hamed kargar *, somayeh zanganeh Pages 14-27
  This research studies the impact of business strategy on the relationship between risk taking and company value. The present research is applied in terms of purpose and is a methodology of the type of causal research (post event). The statistical population of the study was all companies accepted in Tehran Stock Exchange. Using systematic elimination sampling, 125 companies were selected as research sample and studied in a 7-year period between 2011-2011. The method used to collect information is library and to test the hypotheses, multiple regression has been used with the panel data model. The results of the research show that there is a positive and significant relationship between risk taking and company value, and also business strategy (defensive) has a direct and significant relationship between risk taking and company value. But the impact of business strategy (aggressive) on the relationship between risk taking and company value is inversely significant.
  Keywords: Business strategy, risk taking, firm value
 • Sina Zarepour*, sevil farhadi andarabi Pages 28-42
  This study examines the impact of political communication on audit fees and the choice of an independent auditor. The present research is applied in terms of purpose and is a methodology of the type of causal research (post event). The statistical population of the study was all companies accepted in Tehran Stock Exchange. Using systematic elimination sampling, 119 companies were selected as research sample and were investigated in the period between 2010 and 1396. The method used for collecting information is library and for testing the first hypothesis of multiple regression with the model data model and for the second hypothesis of logistic regression. The results of the research show that political communication has a reciprocal and significant impact on audit fees. Also, the impact of political communication on the selection of an independent auditor is inversely and meaningfully.
  Keywords: Political Connections, Audit Fees, Independent Auditor choice
 • Mohammad Noruzi *, yousef taghiporyani gilani, jaafar faraji Pages 43-54
  The phenomenon of stock mispricing and its impact on the decisions and behavior of managers and investors is a new field in financial science research. The purpose of this study was to investigate the effect of stock mispricing on investment behavior and the effect of institutional shareholders on this relationship in companies admitted to Tehran Stock Exchange. In order to carry out the research, we selected 170 companies from Tehran Stock Exchange listed in the Tehran Stock Exchange for the period from 2010 to 2016 and with using panel data method in this time period has been tested and evaluated. To measure mispricing, the breakdown of market value to book value was used according to Rhodes-Cropf et al. (2005). In order to estimate the models and test the hypotheses, multivariate regression was used with generalized least squares estimation and related tests. The results of the tests showed that, firstly, there is a positive, significant and strong relationship between the stock mispricing and investment; secondly, the percentage of institutional ownership has a reciprocal and significant effect on the relationship between mispricing - investment.
  Keywords: stock mispricing, investment, institutional ownership, market to book ratio
 • fatemeh sarraf *, hosein rokhchekar Pages 55-68
  The performance of members of an organization and outcome of their work is one of the most important achievements and goals of the organization in order to improve and upgrade it, and many factors such as leadership styles and organizational culture affect it and are affected by it. Thus the aim of this study was to investigate the relationship between transformational leadership and organizational culture and performance. To serve this purpose the required information was gathered through library studies and taking notes from the most updated and reliable sources were conducted. The result showed that the style of leadership and transformational leadership style affect both organizational culture and performance and there is a significant relationship between the three components of the study.
  Keywords: leadership style, transformational leadership, organizational culture, performance
 • Allah Karam Salehi*, Maryam Hamoleh Alipour Pages 69-85
  Abstract: Considering the Iranian economy's dependence on oil revenues and the impact of various economic sectors, including Tehran Stock Exchange, on oil price volatility, the purpose of this study was to investigate the effect of crude oil price shocks on stock returns of listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2012 to 2016. Fllowing to Khalil Jebran et al. (2017), three factors have been used to measure oil price shocks, including oil price, oil price momentum and oil sales momentum. For this purpose, three hypotheses were formulated. Analysis and testing of hypotheses by generalized least squares regression (EGLS) and with panel data approach have been done. The results show that there is not a significant relationship between oil price and stock returns in Iranian capital market, While there is a negative and significant relationship between oil price momentum and stock returns, there is a positive and significant relationship between oil sales momentum and stock returns in stock exchange companies.
  Keywords: crude oil, oil price, oil price momentum, oil sales momentum, stock return
 • farzin rezaei*, maryam moradi, leila moradi Pages 86-100
  The overall purpose of this research is to investigate the effect of auditor's specialty and free cash flow on the relationship between the quality of accounting information and the cost of corporate property rights. In order to achieve the research objectives, the companies accepted in the Tehran Stock Exchange were tested during the winter period of 2008 to 1396. In this research, multiple linear regression has been used using panel data. Based on the findings, the influence of auditor's specialty on the relationship between the quality of accounting information and the cost of ownership of companies is negative and significant, as well as the effect of free cash flow on the relationship between the quality of accounting information and the cost of ownership of companies is positive and meaningful.
  Keywords: Auditor's expertise, Free cash flow, Accounting information quality, Corporate property rights costs