فهرست مطالب

فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران
سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 72، پاییز 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/08/07
 • تعداد عناوین: 18
|
 • لیلا عوض پور، مهدی قربانی، رضا عرفانزاده* صفحات 465-474
  در شرایطی که بحران و عدم قطعیت در حال رشد می باشد، تاب آوری به عنوان مفهوم مواجهه با اختلالات و تغییرات معرفی می شود. در واقع هدف رویکرد تاب آوری، کاهش میزان آسیب پذیری افراد در مواجهه با بحران پیش رو می باشد. هدف اصلی این مقاله سنجش و ارزیابی شاخص های موثر بر ارتقاء تاب آوری بهره برداران در مواجهه با تخریب مرتع در سطح روستای حق الخواجه از توابع شهرستان میامی استان سمنان می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و حجم نمونه در تحقیق، طبق جدول مورگان، 24 نفر از بهره برداران مرتع برآورد شده است. در این راستا پس از مروری بر متون نظری و حاکم بر تاب آوری، با استفاده از معیارها و شاخص ها در ابعاد مختلف اجتماعی- فرهنگی، انسانی، اقتصادی، نهادی، فیزیکی و طبیعی، میزان تاب آوری بهره برداران در مواجهه با تخریب مرتع از طریق پرسشنامه تاب آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS سنجش شده است. نتایج یافته ها حاکی از آن است که میانگین تاب آوری بهره برداران مرتع روستای حق الخواجه 21/2 است که نشان می دهد بهره برداران مرتع این روستا از لحاظ تاب آوری از میزان متوسط پایین تر بوده و در وضعیت نامساعدی هستند. همچنین نتایج حاصل از سنجش ضریب تاثیر هر یک از مولفه های شش گانه بر ارتقاء تاب آوری بهره برداران مرتع بیانگر آن است که، بعد انسانی بیشترین اثرگذاری را بر تاب آوری داشته و جامعه بهره بردار مرتع از نظر بعد انسانی موثر بر تاب آوری وضعیت مناسب تری داشته (ضریب تاثیر 662/·) ولی بعد فیزیکی کمترین اثرگذاری بر تاب آوری را داشته (ضریب تاثیر 108/·) و بهره برداران مرتع روستای حق الخواجه از نظر تاب آوری فیزیکی وضعیت نامناسب تری دارند، بنابراین ضروری است در برنامه ریزی ها و تخصیص منابع به ارتقا و بهبود وضعیت تاب آوری بهره برداران مرتع روستای حق الخواجه توجه ویژه ای شود.
  کلیدواژگان: تاب آوری، بهره برداران مرتع، تخریب مرتع، روستای حق الخواجه
 • حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی، عادل سپهری ، سید محمدرضا حبیبیان* صفحات 475-488
  شیوه زندگی عشایری بر سه مولفه، کوچ، دام و مرتع استوار است. خشکسالی ها اثرات قابل توجهی بر کاهش تولیدات علوفه و خوراک دام عشایر می گذارد. این شیوه به دلیل وابستگی شدید به مراتع برای تعلیف دام خسارات جبران ناپذیری را متحمل می شوند. بنابراین مشخص کردن میزان و درصد وابستگی دام عشایر به مرتع در خشکسالی و ترسالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نظر به نقش و اهمیت مراتع در تامین علوفه دام های عشایر، این تحقیق در زیست بوم ایل قشقایی (طایفه شش بلوکی) طی دو سال 1393 و 1394 انجام گرفت تا میزان وابستگی دام به مرتع، پس جر مزارع و علوفه دستی به تفکیک در ییلاق و قشلاق در ترسالی ها و در خشکسالی ها مشخص شود. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) بود. برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد. روایی-پایایی پرسشنامه انجام شد. از 405 خانوار عشایری نمونه پرسشنامه تکمیل و مصاحبه انجام و نسبت به جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز تحقیق اقدام شد. سپس با استفاده از نرم افزارهای آماری، داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین تیره های مختلف عشایر طایفه شش بلوکی از نظر درصد وابستگی دام به مرتع، پسچر و تغذیه دستی در ترسالی ها و خشکسالی ها، تفاوت معنی داری (01/0 P<) وجود دارد. به طوری که در تیره های عشایر مورد بررسی، وابستگی دام به مرتع در تر سالی 35/53 درصد، در خشکسالی 8/34 درصد، وابسنگی دام به پس چر مزارع در ییلاق در ترسالی 6/25 درصد و در خشکسالی 5/30 درصد، وابستگی دام به علوفه دستی در قشلاق در تر سالی 9/20 درصد و در خشکسالی 6/34 درصد بدست آمد. ضمنا در این بررسی مشخص شد که هنوز با وجود تخریب شدید مراتع، درصد وابستگی دام های عشایر تیره های مذکور به مراتع چشمگیر است و به نظر می رسد، همین مسئله موجب شده تا هنوز کوچ عشایر به شیوه سنتی تداوم داشته باشد.
  کلیدواژگان: پس چر مزارع، تغذیه دستی، ترسالی و خشکسالی، علوفه، طایفه شش بلوکی، مراتع قشلاقی، مراتع ییلاقی، وابستگی دام
 • سیدفرزاد سجادی، غلامرضا مجردی ، محمد بادسار * صفحات 489-499
  رشد سریع جمعیت و افزایش روزافزون تقاضا برای غذا موجب گردیده که بهره برداری از منابع طبیعی نسبت به ادوار گذشته سیر صعودی داشته باشد که ادامه چنین روندی می تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته و منجر به بحران های زیست محیطی و تهدید امنیت بشر و اکوسیستم ها گردد. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت منابع طبیعی غرب استان کردستان و نقش اقدامات پدافندی در مدیریت بحران منابع طبیعی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل روستاییان غرب استان کردستان (133837=N) می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 220 نفر انتخاب گردید. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر گروهی ازاساتید و کارشناسان و پایایی آن با اجرای پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بالای 70/0 برای بخش های مختلف پرسشنامه تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار SPSS20 انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که سطح تخریب منابع طبیعی از دیدگاه 95 درصد پاسخگویان در سطح بالا ارزیابی شده است. همچنین نتایج نشان داد که اقدامات پدافندی اعم از اقدامات غیرعاملی و سطح رضایت از اقدامات عاملی دارای اثر منفی و معنی داری بر سطح تخریب منابع طبیعی در منطقه مورد مطالعه می باشند. نتایج حاکی از تبیین 7/41 درصد از تغییرات سطح تخریب منابع طبیعی توسط اقدامات پدافندی می باشد.
  کلیدواژگان: پدافند غیرعاملی، کردستان، مدیریت بحران، منابع طبیعی
 • کیومرث سفیدی، فرشاد کیوان بهجو، مهدی معمری ، ژیلا قربانی * صفحات 500-511
  این مطالعه به منظور تعیین رابطه بین زیست توده اندام هوایی و اندام زیرزمینی و ارزیابی تاثیر شدت های چرای دام بر کمیت زیست توده دو گونه Festuca ovinaوAgropyron libanoticumدر مراتع ییلاقی دامنه جنوبی سبلان در استان اردبیل انجام شد. دو گونه مورد مطالعه که از گونه های شاخص و خوشخوراک منطقه می باشند، در هر سه منطقه چرای سبک، متوسط و سنگین انتخاب شد. پس از تعیین سه منطقه نمونه برداری به عنوان تیمارهای مختلف چرای دام، نمونه برداری از پوشش گیاهی در هر سه منطقه به روش تصادفی- سیستماتیک در قالب 25 پلات در طول ترانسکت 600 متری (در هر منطقه) انجام شد. به منظور تعیین رابطه احتمالی بین وزن زیست توده اندام هوایی و اندام زیرزمینی در هر یک از تیمار ها از رگرسیون خطی ساده استفاده شد. مقایسه داده ها در سه تیمار از طریق تجزیه واریانس یک طرفه و آزمون توکی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه رگرسیونی معنی داری بین زیست توده اندام هوایی و اندام زیرزمینی این دوگونه در تیمارهای مختلف برقرار است. افزایش شدت چرای دام منجر به کاهش معنی دار زیست توده اندام هوایی و اندام زیرزمینی و زیست توده کل دو گونه مورد ارزیابی شد. افزایش شدت چرا منجر به کاهش محسوس زیست توده اندام هوایی در هر دو تیمار چرای متوسط و چرای سنگین به ترتیب 31/26 و 24/42 درصد در مقایسه با تیمار چرای سبک برای گونه Festuca ovina و 04/22 و 76/48 درصد برای گونه Agropyron libanoticum شده است. همچنین افزایش شدت چرا منجر به کاهش محسوس زیست توده اندام زیرزمینی در تیمارچرای متوسط و چرای سنگین نسبت به چرای سبک به ترتیب معادل 14/25 و 75/42 درصد برای گونه Festuca ovina و معادل 39/9 و 30/35 درصد برای گونه Agropyron libanoticum شد. به طور کلی شدت چرا باعث کاهش زیست توده اندام هوایی و زیرزمینی گونه های مورد ارزیابی شد. بنابراین توجه مدیران اکوسیستم های مرتعی را در جهت حفاظت خاک و جلوگیری از قهقرای این گونه مهم مرتعی ضروری می سازد.
  کلیدواژگان: زیست توده هوایی، زیست توده زیرزمینی، شدت چرا، مراتع سبلان
 • منصوره کارگر *، زینب جعفریان، رضا تمرتاش، سید جلیل علوی صفحات 512-523
  اکولوژیست ها و مدیران محیط زیست به طور فزاینده ای مدل های پیش بینی را به عنوان وسیله ای برای بررسی الگوهای پراکنش گونه ای تاکید می کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی کارآمدی مدل خطی تعمیم یافته (GLM) و مدل جمعی تعمیم یافته (GAM) در تعیین روابط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی در مراتع خطه ریز است. شاخص های محیطی مطالعه شده شامل خصوصیات خاک (15 مورد) ، عوامل توپوگرافی (3 مورد) و عوامل اقلیمی (3 مورد) بودند. نمونه برداری با روش طبقه بندی- تصادفی مساوی صورت گرفت. سه گونه غالب در منطقه عبارتند از Bromus tomentollus،Ferula ovina و Agropyron repens تشخیص داده شدند. نتایج نشان داد در مدل GLM برای گونهFerula ovina متغیرهای فسفر و شیب تاثیرگذار بودند. برای گونه های Bromus tomentollus و Agropyron repens متغیرهای رطوبت سالانه، بارندگی، سیلت، و شیب تاثیر داشتند. در مدل GAM نیز در رابطه با گونهFerula ovina رطوبت در دسترس، سیلت و ماده آلی از عوامل تاثیرگذار بر پراکنش این گونه بودند. برای گونهBromus tomentollus سیلت، پتاسیم، اسیدیته و رطوبت سالانهدر پراکنش تاثیر داشتند. همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر پراکنش گونه Bromus tomentollus در مدل GAM شیب و سیلت بوده اند. ارزیابی مدل با استفاده از ضرایب آماری سطح زیر منحنی (AUC) به ترتیب برای مدل های GLM و GAM 63/0 و 70/0 بودند که نشان دهنده دقت مدل قابل قبول و خوب می باشد.
  کلیدواژگان: خاک، گونه های غالب مرتعی، مدل خطی تعمیم یافته (GLM)، مدل جمعی تعمیم یافته (GAM)
 • مهشید سوری *، احسان زندی اصفهان، نادیا کمالی صفحات 524-535
  بررسی تاثیر عوامل محیطی بر عملکرد گیاهان علوفه ای، یکی از ضرورت های اصلاح، احیاء و توسعه مراتع است. گونه مرتعی Festuca Ovina از گندمی های علفی چند ساله است. این گونه به دلیل قدرت سازگاری با شرایط کم آبی و درجه حرارت پایین تا 20- درجه سانتی‏گراد، در مراتع نیمه استپی کشور، به صورت عنصر اصلی تیپ گیاهی مرتعی به ‏وفور یافت می‏شود. این گونه مرتعی، نقش مهمی در تامین علوفه، تثبیت خاک، جلوگیری از فرسایش و حفاظت خاک در مراتع نیمه استپی دارد. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عوامل شوری و آلاینده بر عملکرد گونه مرتعی Festuca Ovina می باشد. این تحقیق بصورت آزمایش در شرایط گلخانه ای در قالب طرح فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی تحت تاثیر فاکتور اول تیمارهای اکسید مس در 2 سطح (50 و 100 میلی گرم بر لیتر) ، نانواکسید مس در 2 سطح (50 و 100 میلی گرم بر لیتر) و تیمار شاهد، و فاکتور دوم تیمار کلرید سدیم در 3 سطح (0، 200 و 400 میلی مولار) در 5 تکرار بر روی گیاه Festuca Ovina به صورت گلدانی در گلخانه هیدروپونیک انجام گرفت. پس از طی دو ماه از اعمال تنش، تغییرات کلروفیل، پتاسیم و طول بخش اندام هوایی اندازه گیری شدند. داده های حاصل از اندازه گیری به روش طرح آزمایشی فاکتوریل و با استفاده از نرم افزار SPSS. 18 و آزمون چند دامنه ای SNK مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، گونه Festuca ovina علاوه بر توانایی استقرار و رشد در هر کدام از شرایط تنش شوری و آلاینده، همچنین توانایی استقرار در شرایط توامان (شوری+آلاینده) را نیز دارد، بنابراین می تواند مورد توجه خاص برنامه ریزان، مدیران منابع طبیعی و محیط زیست قرار گیرد و بعنوان یک گونه سازگار، به منظور اصلاح و احیا مراتع این مناطق پیشنهاد گردد.
  کلیدواژگان: Festuca Ovina، شوری، آلاینده ها، فاکتورهای گیاهی، اصلاح مرتع
 • سیدمهرداد کاظمی، مصطفی ترکش اصفهانی، حسین بشری ، حمیدرضا کریم زاده * صفحات 536-546
  خاک از مهمترین مولفه های اکوسیستم های مرتعی است و ارزیابی اثرات ناشی از نحوه مدیریت بر ویژگی های ساختاری و عملکردی اکوسیستم، می تواند راهنمای موثری جهت برنامه های اصلاح و بهره برداری صحیح از مراتع باشد. این مطالعه با هدف، بررسی تاثیر قرق بلندمدت (33 ساله) و چرای تناوبی- استراحتی بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در منطقه نیمه خشک ایستگاه تحقیقات شهید حمزوی حنا واقع در شهرستان سمیرم استان اصفهان انجام گرفت. برای انجام این تحقیق، در هر منطقه شش ترانسکت 100 متری و در هر ترانسکت سه پلات 2 مترمربعی بصورت تصادفی– سیستماتیک مستقر گردید. سپس در هر پلات، دو نمونه مرکب خاک (4 نقطه راس و مرکز پلات) از دو عمق 10-0 و 30-10 سانتی متری و در مجموع تعداد 72 نمونه خاک برداشت شد. سپس عوامل اسیدیته، هدایت الکتریکی، کربنات کلسیم، ماده آلی، فسفر قابل جذب، ازت کل، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، درصد رطوبت اشباع، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد ذرات رس، سیلت، شن و شن خیلی ریز در آزمایشگاه تعیین شد. به منظور مقایسه میانگین خصوصیات خاک دو منطقه قرق و چرای تناوبی- استراحتی، از آزمون t مستقل استفاده گردید. نتایج نشان داد که چرای تناوبی- استراحتی، باعث بهبود ویژگی های مورد مطالعه خاک در این مراتع شده است. چرای تناوبی- استراحتی تاثیر معنی داری (5% = α) بر تمام خصوصیات اندازه گیری شده به جز اسیدیته، درصد رطوبت اشباع، منیزیم، درصد ذرات سیلت، شن و شن خیلی ریز داشته است. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که چرای تناوبی- استراحتی و استفاده از سیستم های چرایی، علاوه بر کاهش هزینه و کسب رضایت دامداران، در حفظ و سلامت اکوسیستم مناطق نیمه خشک نسبت به قرق بلندمدت موفق تر عمل می کند.
  کلیدواژگان: خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک، چرای تناوبی- استراحتی، سیستم چرایی، قرق، مراتع حنا
 • پژمان طهماسبی، اسماعیل اسدی ، الهام بنی هاشمی * صفحات 547-561
  چرای دام یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر ساختار و پویایی پوشش گیاهی مراتع محسوب می شود. این تحقیق با هدف شناسایی صفات عملکردی گیاهان که می توانند به عنوان شاخصی برای بررسی اثرات مدیریت چرای دام در مرتع استفاده شوند. در منطقه نیمه استپی کرسنک استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است. برای نمونه برداری 7 سایت قرق و چرا شده در طول گرادیان انتخاب و ضمن استقرار یک ترانسکت 100 متری به طور تصادفی و 5 پلات چهار مترمربعی به شکل سیستماتیک به فواصل 20 متر در طول این ترانسکت، در هر پلات پس از شناسایی گونه های موجود درصد پوشش هریک از گونه ها تخمین زده شد و صفات گیاهی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که صفات گیاهی همچون ارتفاع گیاه، طول برگ، وزن کلی گیاه، خوش خوراکی کلاس I و خوش خوراکی کلاس II، فرم رویشی فورب، عمر زیستی یک ساله و چندساله و شکل زیستی تروفیت و ژئوفیت اختلاف معنی داری در دو منطقه مدیریتی قرق و غیرقرق دارند (05/0Sig ≤). هم چنین مقادیر میانگین ارزش صفات طول برگ، خوشخوراکی II، فرم رویشی فورب و شکل زیستی تروفیت در منطقه قرق بیشتر از منطقه غیرقرق می باشند. طبق نتایج تحلیل مولفه های اصلی، تاثیرپذیرترین صفات به ترتیب عبارتند از وزن کلی گیاه، یک ساله و چندساله بودن، فرم رویشی بوته ای، فرم زیستی کامفیت، فانروفیت و تروفیت، ابعادبرگ و خوش خوراکی کلاس II و III است. این صفات حدود 60 درصد تغییرات را توجیه می کنند. در نهایت با تلفیق نتایج آزمون T و PCA صفات کلاس خوش خوراکی، وزن کلی گیاه، ابعاد برگ، کلاس خوشخوراکی و فرم رویشی و فرم زیستی گیاهان به عنوان مهم ترین صفات در ارزیابی مدیریت چرای دام در منطقه معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: قرق، صفات عملکردی، کرسنک، گرادیان چرایی، گیاهی
 • حسین بارانی ، سمانه محمدی * صفحات 562-576
  هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات اقتصادی-اجتماعی طرح های مرتعداری درحوزه شهرستان مشهد است. به این منظور طرح های مرتعداری که از سال 1372 تا 1391 به تصویب رسیده اند، 16 طرح مرتعداری در قالب طرح های اجرا شده، طرح های اجرا نشده و طرح های در حال اجرا بررسی شدند. به منظور رسیدن به این هدف پرسشنامه هایی تهیه شد و با توجه به 15 سامان عرفی، 48 نمونه به طور تصادفی انتخاب شد. پرسشنامه ها در سفرهایی که به مناطق هدف صورت گرفت توسط بهره برداران پاسخ داده شدند و اطلاعات بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مرتعداران اجرای این طرح ها را اثربخش می دانند اما در این میان با مشکلات زیادی نیز مواجه هستند. در مناطق طرح های اجرا نشده، بهره برداران معتقدند این طرح ها نمی توانند بسیاری از مشکلات آنان را مرتفع سازند اما با وجود تمامی این مشکلات، امید دارند که اجرای این طرح ها از مسائل مربوط به مرتع از جمله مالکیت مرتع خواهد کاست و سندی که بعد از تصویب طرح برای مرتع آنها منظور می گردد آنها را صاحب امتیاز خواهد کرد. در نهایت با توجه به پاسخ بهره برداران و مصاحبه های زیادی که انجام شد، طرح های مرتعداری از دیدگاه اقتصادی-اجتماعی، مثبت ارزیابی می شود
  کلیدواژگان: اصلاح و احیاء مراتع، بهره برداران، طرح های مرتعداری، سامان های عرفی
 • فرید دادجو، مهدی معمری، محمود بیدارلرد ، اردوان قربانی * صفحات 577-593
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین تولید روی زمین فرم های رویشی گندمیان، پهن برگان علفی، بوته ای ها و تولید کل با عوامل دما و بارندگی 25 ساله، سال ماقبل نمونه برداری و سال نمونه برداری در مراتع هیر و نئور استان اردبیل بوده است. تولید سطح زمین در سه پروفیل ارتفاعی 1446 تا 2750 متر با استفاده از روش قطع و توزین در پلات های یک متر مربعی (جمعا 330 پلات) نمونه برداری شد. دما و بارندگی برای هر نقطه با استفاده ازگرادیان محاسبه شد. نتایج نشان داد با گذشت زمان بارندگی کاهش، دما افزایش و میزان تولید کاهش یافته است. همچنین بین دما و بارندگی با تولید فرم های رویشی و کل رابطه معنی دار (01/0>P) بوده و تولید گندمیان و کل با بارندگی رابطه مستقیم دارند. همچنین بیشترین مقدار تولید پهن برگان علفی در طبقه میانی و بیشترین تولید بوته ای ها در طبقات بالاتر بارندگی سالانه ثبت شد. نتایج اثرات دما نیز نشان داد تولید گندمیان و تولید کل با دما رابطه عکس داشته و بیشترین مقدار تولید پهن برگان علفی و بوته ای ها، به ترتیب در طبقات میانی و پایین دمایی سالانه ثبت شد. با توجه به صحت معادلات رگرسیون نقشه های تولید در محیط GIS تهیه شد. نتایج نشان داد که نقشه های تهیه شده توسط داده های اقلیمی سال 1394 و 1395 نسبت به داده های اقلیمی 25 ساله نتیجه بهتری داشته است. از نتایج این مطالعه می توان در تعادل بین عرضه و تقاضای تولید، زیتوده و شاخص توازن کربن اکوسیستم که یک ابزار بالقوه مهم از نظر توسعه پایدار است و به عنوان شاخص تنش بر محیط زیست ناشی از افزایش مصرف زی توده است استفاده کرد.
  کلیدواژگان: رتفاعات هیر و نئور، استان اردبیل، مراتع، بیوماس روی زمین، عوامل اقلیمی، فرم رویشی
 • لیلا بیابانی، حمیدرضا عباسی، حسن خسروی ، علی اکبر نظری سامانی * صفحات 594-612
  باد به عنوان عامل اصلی در تخریب و فرسایش مناطق خشک و نیمه خشک می باشد که برای جلوگیری از اثرات تخریبی آن باید شناخت کافی از ویژگی بادهای منطقه حاصل گردد. هدف اصلی این تحقیق، وضعیت فرسایندگی باد و میزان حمل ماسه در منطقه مورد مطالعه می‏ ‏باشد. جهت بررسی از داده‏ ‏های بادسنجی 8 ایستگاه سینوپتیک حاشیه دریاچه ارومیه با دوره آماری موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گلبادهای سالانه منطقه نشان داد که به رغم تغییرات زمانی و مکانی بسیار زیاد باد در حاشیه این دریاچه، عمده بادهای غالب از سمت شرق و سپس از غرب می‏ ‏وزد. گل توفان‏ ‏های سالانه نشان داد که بادهای فرساینده عمدتا دارای جهات جنوب و جنوب غربی است که این بادها در فصول تابستان و بهار به صورت یک طرفه و در فصول پاییز و زمستان به صورت چند جهته می‏ ‏وزند. به منظور محاسبه توان حمل ماسه با استفاده از رابطه فرای برگر و دین، منطقه مورد مطالعه از نظر قدرت فرسایش باد در کلاس کم تا متوسط قرار گرفته است و جهت نهایی حمل ماسه عمدتا به سمت شمال شرقی است که براساس معادله لتو-لتو دبی (شار) حمل ماسه بین 05/0 تا 73/2 تن بر متر درسال محاسبه شد. همچنین با استفاده از معادله تسوار، شاخص تحرک تپه‏ ‏های ماسه‏ ‏ای برای تمام ایستگاه ها کمتر از 1 شد که نشان دهنده غیر فعال بودن اشکال تراکمی ماسه است. ولی چون پوشش گیاهی بسیار کمی بر روی آنها مستقر شده است میتوان نقش عامل انسانی (بویژه چرای دام و لگد کوبی احشام) و شوری بیش از حد تپه ها را در آن مهم دانست.
  کلیدواژگان: پتانسیل حمل رسوب، وضعیت فرسایندگی باد، تحلیل داده های بادسنجی، دریاچه ارومیه، رژیم بادی
 • سعیده ناطقی، محمد فیاض ، محمد امین سلطانی پور * صفحات 613-626
  به منظور تعیین رفتار چرایی بز تالی به عنوان دام غالب منطقه، این بررسی در منطقه زمین سنگ استان هرمزگان از سال 1385 به مدت چهار سال انجام شد. شاخص های مورد بررسی این تحقیق شامل زمان ورود و خروج دام از مرتع، مسافت روزانه طی شده توسط دام، مسیر دام در مرتع با توجه به شیب آن، حداکثر و میانگین سرعت دام، همچنین مدت زمان استراحت، حرکت و چرای دام در روز بود. برای تعیین شاخص های ذکر شده از دستگاه موقعیت یاب جغرافیایی جی پی اس گارمین استفاده گردید که با استفاده از کمربندی مخصوص به پشت یک بز سه ساله بسته شده و پس از خروج دام از آغل فعال شده، سپس در پایان روز داده های آن با استفاده از مدتراک در محیط الویس استخراج گردید. مسیر حرکت دام به انتخاب چوپان مشخص شد. نتایج رفتار چرایی دام در ماه های فصل چرا برای چهار سال مورد مطالعه نشان داد که در بین سال ها، فقط میانگین سرعت دام در سال چهارم و برای ماه های فصل چرا نیز تنها زمان حرکت و زمان استراحت در ماه های چهارم و پنجم معنی دار شد و دیگر خصوصیات رفتاری چرای دام اختلاف معنی داری نداشتند. همچنین در طی سال های بررسی 31 تا 39 درصد از زمانی که دام در مرتع حرکت می کرد به چرا اختصاص داشت.
  کلیدواژگان: رفتار چرایی، بز تالی، مرتع زمین سنگ، استان هرمزگان، GPS
 • محمدرضا شریعتی، عادل سپهری ، حسن یگانه * صفحات 627-643
  ارزش گذاری کارکردها و خدمات غیر بازاری محیط زیست از جمله گردشگری به دلایل زیادی از جمله شناخت و فهم منافع زیست محیطی و اکولوژیکی توسط انسانها، ارائه مسائل محیطی کشور به تصمیم گیرندگان برنامه ریزان، تعدیل و اصلاح مجموعه محاسبات ملی مانند تولید ناخالص ملی و جلوگیری از تخریب و بهره برداری بی رویه منابع طبیعی، مهم می باشد. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی حوزه آبخیز ابر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد. روش استخراج پیشنهاد روش دوگانه-دوبعدی است. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 130 پرسشنامه و مصاحبه حضوری با بازدیدکننده از منطقه مذکور جمع آوری شد. براساس نتایج مدل مورد استفاده در تعیین عوامل موثر بر میزان ارزش تفرجی منطقه، متغیرهای رضایت از خدمات رفاهی، اقامت شبانه در صورت ایجاد کمپ، هزینه خانوار و پیشنهاد در سطح احتمال 5 درصد معنی دار می باشند و از عوامل موثر در میزان WTP بازدیدکنندگان برای استفاده از حوزه آبخیز ابر می‎‎‎‎‎‎باشند. در این مطالعه، متوسط WTP به‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎عنوان قیمت ورودیه برای هر بازدیدکننده جهت استفاده از مراتع منطقه 8096 ریال بدست آمده‎‎‎‎است و ارزش تفرجی هر هکتار مراتع منطقه نیز 790958 ریال در سال تعیین شد. نتایج بیان می کند که حوزه آبخیز ابر ارزش تفرجی قابل توجهی داشته که این ارزش برای سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان، توجیهی را فراهم می کند تا از کیفیت منابع طبیعی حمایت نمایند و از کم جلوه دادن منابع مرتعی جلوگیری کنند.
  کلیدواژگان: ارزشگذاری مشروط، مدل لوجیت، درآمد و تمایل به پرداخت
 • رهام رحمانی * صفحات 644-656
  این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر مشارکت دامداران مرتع دار در عملیات حفاظتی طرح های مرتع داری استان فارس انجام شد. برای این منظور با توجه به شرایط آب و هوایی، پوشش گیاهی و تعداد طرح های مرتع داری اجرا شده و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، 89 طرح مرتع داری انتخاب گردید. سپس با توجه پرسشنامه های طراحی شده با 267 بهره بردار فعال (10 تا 100 درصد بهره برداران با توجه به تعداد بهره برداران هر طرح) در مراتع در نیمه دوم سال 1393 و بهار سال 1394 مصاحبه و داده های لازم جمع آوری شد. مدل رگرسیون پواسون و روش شبه برآورد حداکثر درستنمایی برای شناسایی عوامل موثر بر مشارکت مرتع داران در عملیات حفاظتی طرح های مرتع داری استفاده شد. براساس نتایج تاثیر متغیرهایی مانند تجربه ی بهره برداران و تعداد دامداران عضو هر طرح مرتع داری بر میزان مشارکت آن ها در عملیات حفاظتی طرح های مرتع داری منفی و در سطح یک درصد معنی دار بوده است. متغیرهایی مانند سطح تحصیلات رسمی، تعداد افراد شاغل خانوار در بخش کشاورزری و ارتباط با اداره های منابع طبیعی و تشکل های مربوطه دارای رابطه مثبت با مشارکت در عملیات حفاظتی طرح های مرتع داری می باشند، اما این رابطه معنی دار نبوده است. تاثیر متغیرهایی مانند میزان اطلاعات دریافتی بهره برداران بعد از شروع فعالیت در طرح های مرتع داری، مدت زمان استفاده از مراتع برای چرای دام، مقدار اراضی مرتعی هر مرتع دار در قالب طرح و تعداد گوسفند و بز داشتی بر میزان مشارکت آن ها در عملیات حفاظتی مثبت و در سطح یک درصد معنی دار بوده است. براین اساس لازم است با ترکیب دانش محلی و علمی اهمیت برنامه ها و عملیات حفاظتی را برای بهره برداران بیان کرد. و با توانمند نمودن بهره برداران و فراهم نمودن زمینه ی سرمایه گذاری در فعالیت های تکمیلی مناسب، امکان مشارکت بیشتر آن ها در عملیات حفاظتی و استفاده از خدمات مراتع و معیشت پایدار را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: طرح های مرتع داری، مشارکت، روش برآورد شبه حداکثر درستنمایی، استان فارس
 • حسین ارزانی، تقی میرحاجی ، جواد معتمدی * صفحات 657-670
  اطلاع از نیاز روزانه دام های چرا کننده در مرتع، یکی از ملزومات اساسی، به منظور محاسبه ظرفیت چرا در طرح های مرتعداری است. در همین راستا، نیاز انرژی متابولیسمی روزانه رده ای مختلف گوسفند سنگسری (میش، قوچ و بره) در مرتع بررسی شد. برای این منظور با توجه به میانگین مقادیر شاخص های کیفیت علوفه و سهم گونه ها در ترکیب گیاهی، مقدار انرژی متابولیسمی در یک کیلوگرم علوفه خشک در مراحل مختلف رشد مرتع، برآورد شد و با مدنظر قرار دادن نیاز انرژی متابولیسمی روزانه، مقدار علوفه تامین کننده نیاز دام، برآورد گردید. نیاز انرژی متابولیسمی روزانه، بر اساس معادله پیشنهادی MAFF (1984) در حالت نگهداری و در شرایط چرا در مرتع، با مدنظر قرار دادن خصوصیات فیزیکی مرتع، فواصل آبشخور، تراکم گیاهان و اعمال ضریب افزایشی 70 درصد محاسبه گردید. بر مبنای نتایج حاصل، مقدار علوفه لازم برای تامین نیاز روزانه میش بالغ گوسفند سنگسری با میانگین وزن 37 کیلوگرم، در اوایل، اواسط و اواخر فصل رشد، به ترتیب 6/1، 1/2 و 3/2 کیلوگرم علوفه خشک برآورد گردید. مقادیر مذکور برای قوچ بالغ با میانگین وزن 75/48 کیلوگرم، در مراحل مختلف رشد مرتع 9/1، 5/2 و 9/2 کیلوگرم برآورد شد. نیاز روزانه بره ها با میانگین وزن 88/19 کیلوگرم، در هر یک از زمان های فصل رشد، به ترتیب 3/1، 7/1 و 9/1 برآورد گردید. نتایج نشان داد که درنظر گرفتن مقدار 5/1 کیلوگرم علوفه خشک برای تامین نیاز روزانه انواع و رده های مختلف دام، صحیح نمی باشد و ضرورت دارد، نیاز روزانه دام بر مبنای کیفیت علوفه در مراحل مختلف فصل رشد، مشخص شود. ضمن اینکه نتایج بر این موضوع تاکید دارد که جهت تطابق نیاز روزانه دام با کیفیت علوفه مرتع، ضرورت دارد مقادیر شاخص های کیفیت علوفه و سهم تمامی گونه های مورد چرای دام در ترکیب گیاهی، درنظر گرفته شود و تنها به ذکر نتایج بخشی از گونه های تشکیل دهنده رژیم غذایی، اکتفا نشود. در غیر اینصورت، همانند مطالعه حاضر، مقدار نیاز برآورد شده، بیش از توان مصرف روزانه دام خواهد بود.
  کلیدواژگان: انرژی متابولیسمی، کیفیت علوفه، گوسفند سنگسری، مراتع فیروزکوه، نیاز روزانه
 • آزاده کاوندی، مجتبی جعفرزاده ، علی اشرف جعفری* صفحات 671-685
  به منظور بررسی تاثیر اسموپرایمینگ در افزایش توان جوانه زنی و رشد گیاهچه بذرهای زوال یافته اسپرس Onobrichis viciifolia، دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 94-1393 در آزمایشگاه و گلخانه بانک ژن موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور انجام گرفت. فاکتور اول شامل منشا بذر اکسشن ها (در 4 سطح، خوانساز ، کرج، اردبیل و تهران) ، فاکتور دوم شرایط نگهداری بذرها در دو سطح سردخانه پایه (دمایC 18-) و فعال (دمایC 4+) و فاکتور سوم تیمارهای اسموپرایمینگ با استفاده از پلی اتیلن گلایکول 6000 در 6 سطح با پتانسیل های اسمزی 0 و 3- ، 6- ، 9- و 12- بار و شاهد بدون پرایمینگ بودند. در محیط آزمایشگاه بذور پرایم شده در ظروف پتری (75 عدد بذر در سه تکرار) در شرایط استاندارد جوانه زنی دمای 20 درجه کاشته شدند و پس از دو هفته صفات مختلف مرتبط با جوانه زنی بذر یادداشت شدند. در آزمایش گلخانه از گلدان های یک لیتری استفاده شد و بعد از پر کردن گلدان ها به نسبت مساوی با خاک معمولی و ماسه و خاک برگ (75 عدد بذر در سه گلدان) کشت گردید و گلدان ها در دمای در روز 5±20 درجه و در شب 5± 12 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. پس از 45 روز صفات جوانه زنی شامل درصد و سرعت جوانه زنی، بنیه بذر، طول ریشه چه و ساقه چه، طول و وزن گیاهچه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و بنیه در بذرهای نگهداری شده در سردخانه پایه در مقایسه با بذرهای سردخانه فعال، بیشتر بود. ولی از لحاظ سایر صفات تفاوت معنی داری بین دو شرایط نگهداری بذر مشاهده نشد. مقایسه میانگین تیمارهای پرایمینگ و اثر متقابل شرایط نگهداری در پرایمینگ نشان داد که خیساندن بذر در آب مقطر (هیدروپرایمینگ) موجب افزایش درصد و سرعت جوانه زنی و رشد ساقه چه گردید. در حالیکه اسموپرایمینگ موجب افزایش طول ریشه چه، طول گیاهچه، شاخص بنیه بذر، وزن گیاهچه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه در هردو محیط آزمایشگاه و گلخانه گردید.
  کلیدواژگان: جوانه زنی، پرایمینگ، نگهداری بذر، اسپرس
 • نادیا کمالی، علیرضا افتخاری ، احمد صادقی پور * صفحات 686-698
  این مطالعه با هدف بررسی تغییرات بانک بذر خاک در اجرای عملیات اصلاحی کپه کاری در منطقه سیساب استان خراسان شمالی انجام شد. جهت شناخت پتانسیل های بانک بذر نمونه برداری به روش تصادفی- سیستماتیک از دو عمق 5-0 و 10-5 سانتی متری در زمستان 1394 در 40 پلات انجام شد. 2 ترانسکت (به طول پانصد متر) در منطقه کپه کاری شده و 2 ترانسکت (به طول پانصد متر) در منطقه شاهد (فاقد کپه کاری) مستقر گردید و 10 پلات (یک متر مربعی) به فاصله های 50 متری از هم در امتداد آنها تعیین گردید. جهت بررسی تاثیر عملیات کپه کاری و عمق و همچنین اثر متقابل آنها بر روی خصوصیات بانک بذر خاک از آزمایش فاکتوریل استفاده گردید. در مواردی که اثر متقابل عملیات کپه کاری و عمق معنی دار شد از آزمون t غیر جفتی جهت بررسی مقایسه هر کدام از خصوصیات بانک بذر خاک هر کدام از عمق های خاک بین منطقه کپه کاری شده و شاهد استفاده شد. همچنین جهت مقایسه هر کدام از خصوصیات بذر خاک بین دو عمق از آزمون t جفتی استفاده گردید. نتایج نشان داد عملیات کپه کاری تاثیر معنی داری بر روی خصوصیات بانک بذر خاک گذاشته است و تراکم، تنوع و غنای گونه ای بانک بذر خاک در منطقه کپه کاری به طور معنی داری بیشتر از منطقه شاهد بود. همچنین تمامی خصوصیات بانک بذر عمق سطحی خاک به طور معنی داری بیشتر از عمق پایینی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای طرح کپه کاری نه تنها سبب افزایش تولید علوفه در منطقه شده است بلکه تنوع و تراکم بذور در بانک بذر را نیز در این منطقه افزایش داده است که نتیجه نهایی آن بهبود عملکرد اکوسیستم مرتعی خواهد بود.
  کلیدواژگان: انک بذر خاک، تراکم، تنوع گونه ای، سیساب، عملیات کپه کاری
 • رستم خلیفه زاده، محمدرضا طاطیان، محمدرضا سراجیان بورالان ، رضا تمرتاش * صفحات 699-712
  کربن آلی خاک، یکی از مهمترین شاخص های کیفیت خاک است که تقریبا تمامی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را تحت تاثیر خود قرار داده و سبب حاصلخیزی خاک می شود. این شاخص نقش کلیدی در چرخه سراسری کربن دارد. هدف از انجام این پژوهش مطالعه رفتارهای طیفی و غیرطیفی خاک به منظور برآورد کربن آلی خاک سطحی با استفاده از روش های تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه در مراتع نیمه استپی لزور فیروزکوه است. نمونه برداری از خاک، با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی طبقه بندی شده صورت گرفت. تعداد 157 سایت تعلیمی در واحدهای کاری همگن انتخاب شد. اطلاعات 127 سایت برای واسنجی مدل و اطلاعات 30 سایت برای اعتبارسنجی آن بکار گرفته شد. در هر یک از سایت های تعلیمی به شیوه تصادفی، یک نمونه خاک متشکل از 9 مشاهده از عمق صفر تا 20 سانتیمتری خاک سطحی برداشت شد. کربن آلی خاک با استفاده از روش تیتراسیون والکلی – بلاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد متغیرهای آلبیدو، شاخص رس، شاخص گیاهی تفاضلی بهنجار، شاخص های روشنایی و سبزینگی تبدیل تسلدکپ و ارتفاع نسبی، همبستگی معنی داری با کربن آلی خاک دارند. همچنین نتایج تحلیل عاملی به روش تجزیه مولفه های اصلی (PCA) با مقادیر ویژه بزرگتر از یک نشان داد کل واریانس تجمعی تبیین شده بوسیله شش متغیر مذکور، برابر 146/81 درصد بود که این میزان واریانس بوسیله دو عامل توضیح داده شد. معادله رگرسیون تولید شده با دو عامل استخراج شده، از پتانسیل مناسبی برای پیش بینی کربن آلی خاک سطحی برخوردار بود (789/0 = R2). میانگین نسبی خطای مطلق (MARE) و ریشه متوسط مربعات خطا (RMSE) مدل پیشنهادی به ترتیب برابر 1/0 و 24/0 محاسبه شد. با توجه به ارتباط مستقیم کربن آلی خاک با عوامل حاصلخیزی و مقاومت خاک در مقابل فرسایش، مدل توزیع مکانی کربن آلی خاک می تواند بعنوان یک زیرمدل مهم به منظور طراحی سایر مدل های پیچیده همچون تولید (بایومس) اکوسیستم های خشکی و مدل های فرسایش خاک مورد استفاده واقع شود.
  کلیدواژگان: کربن آلی خاک، لندست 8، پارامترهای مورفومتریک، تحلیل عاملی، رگرسیون خطی چندگانه
|
 • leila Avazpour, Mehdi Ghorbani, Reza Erfanzadeh * Pages 465-474
  The present study seeks to measure indicators influencing the resilience of users of Hagh-o-Al-Khaje village, whose rangelands are degraded. The research method is descriptive-analytic and the size of sample was defined 24 rangeland users according to Morgan table. Following a review of literature around resilience, the level of different kinds of resilience of users encountered with rangeland degradation was measured applying questionnaire and SPSS software. It was found out that the average reilience of Hagh-o-Al-Khaje rangeland users was 2.21, which is lower than average and indicates an unpleasent condition. It was as well found that human indicators had the most impact on resilience (impact factor, 0.662), but physical indicators had the least impact upon resilience (impact factor, 0.108). It can therefore be said that users were in good state regarding human indicators but not in the case of physical indicators. Needless to say, planning and resource allocation strategies must pay due attention to improving the resilience of Hagh-o-Al-Khaje rangeland users.
  Keywords: Hagh-Alkhaje Village, resilience, rangeland user, rangeland degradation
 • seyedMohamadreza Habibian *, Hossein barani, Ahmad Abedi, Adel Sepehri Pages 475-488
  Considering the role and importance of rangelands for supplying animal feeds of the nomads, a study was conducted on the Qashqaee-Tribe (Clan Sesh-Boloki) ecosystem during 2014 and 2015 to determine the dependence of their livestock to the feeding sources including rangelands, crop residues and manual feeding separately in winter and summer seasons/rangelands, and in the wet and dry years. The method for collecting the data was the field survey based on the library review via questionnaires and interviews, respectively. Cochrane’s criterion/methodology was used to determine the sample size. The validity-reliability of the questionnaires was controlled by the conventional methods. The data were collected through filling in questionnaires and interviews with 405 samples from nomadic households. Then, using statistical software, the data were statistically analyzed. According to the results, the animal dependence of families of nomadic clans of Shesh-blouki tribe on various feeding sources (the rangeland, the crop residues, and manual feeding) in the wet and dry years showed a significant difference (P<0.01).  The animal of nomadic families studied was 53.36 percent dependent on the rangelands in the wet years, and 34.8 percent in dry years; the dependence on crop residues in the summer rangeland in the wet years was 25.6 percent and in the dry years was 30.5 percent; the livestock dependence on manual feeding in the winter area in the wet years was 20.9 percent and in the dry years was 34.6 percent. Additionally, in this study, it was found that despite the severe degradation of rangelands, the percentage of livestock dependence of nomadic families to the rangelands is still significant and it seems that this issue has led nomads to continue traditional migrations.
  Keywords: Crop residue, dependence livestock, forage, manual feeding, rainy, dry years, summer quarter rangelands, Tribe of Shesh-Boloki, Winter quarter rangelands
 • Seyed Farzad Sajadi, Mohammad Badsar *, Gholamreza Mojaradi Pages 489-499
       Rapid population growth and ever-increasing demand for food lead to increase the exploitation of natural resources compared to the previous period and the continuation of this trend could lead to negative consequences and environmental crises, threatening human security and ecosystems. Therefore, this study was conducted to investigate the status of natural resources in West of Kurdistan Province and the role of defense actions on natural resources crisis management. The population of this study consisted of the villagers of West of Kurdistan Province (N = 133837). The sample size was calculated to be 220 using Cochran's formula. The data were collected using a questionnaire. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by panel of experts and the reliability of instrument was confirmed by conducting a pre-test and calculating a Cronbach's alpha coefficient more than 0.70 for different sections of the questioner. The data analysis was performed using SPSs20 software. The findings showed that from the perspective of 95% of respondents, the degradation of natural resources is evaluated at a high level. The results also showed that the defense actions including passive defense and the level of satisfaction from defense operating actions had a significant negative effect on the degradation of natural resources in the study area. Also, the results showed that 41.7% of the variations of the natural resources degradation was explained by defense activities.
  Keywords: Crisis Management, Kurdistan, natural resources, passive defense
 • zhila ghorbani *, Kiomars Sefidi, farshad Keivan Behjou, Mehdi Moameri Pages 500-511
       This study was conducted to assess the effects of different grazing intensities on the biomass amount of Agropyron libanoticum and Festuca ovina in summer rangelands of southern Sabalan, Ardabil province. After determining three sampling areas as different livestock grazing treatments (light, moderate, and heavy grazing), plant sampling was performed by a random-systematic method in 25 plots along 600-m transects. A linear regression was used to determine the relationship between aerial and underground biomass. To assess the effects of different grazing intensities on biomass of these species a one-way ANOVA and Tukey test were used. The results showed that there was a significant relationship between aerial and underground biomass of two species in different treatments. Moreover, increasing the livestock grazing intensity resulted in a significant decrease in the aerial and underground biomass and total biomass of both species. In addition, increasing grazing intensity leads to decreasing aerial biomass in moderate and heavy grazing treatments compared to the light grazing intensity (26.31% and 42.24, , for Festuca ovina, respectively, and 22.04% and 48.76% for Agropyron libanoticum, respectively. Increasing grazing intensity leads to decreasing underground biomass in moderate and heavy grazing treatments compared to the light grazing intensity (25.14% and 42.75 for Festuca ovina, respectively, and 9.39% and 35.30% for Agropyron libanoticum, respectively. Generally, grazing intensity reduced the aerial and underground biomass of Agropyron libanoticum and Festuca ovina.Therefore, grazing control in rangeland management is necessary to prevent the destruction of these species.
  Keywords: Aerial biomass, grazing intensity, Sabalan ranges, underground biomass
 • Mansoureh Kargar *, Zeynab Jafarian, Reza Tamartash, Seyed Jalil Alavi Pages 512-523
      Ecologists and environmental managers emphasize the use of predictive models to examine the species distribution patterns. The purpose of the present study was to investigate the efficiency of the generalized linear model (GLM) and generalized additive model (GAM) in determining the relationship between vegetation and environmental factors in Khetteh Riz Rangelands. Environmental factors studied included soil characteristics, topographic factors and climatic factors. A classified-random sampling was performed and three dominant species, Bromus tomentollus, Ferula ovina, and Agropyron repens, were identified. The results showed that in the GLM model for Ferula ovina species, the variables of phosphorus content and slope were effective. For species Bromus tomentollus and Agropyron repens, the variables of annual moisture, rainfall, silt, and slope were effective. In the GAM model, the available moisture, silt and organic matter were the factors affecting the distribution of Ferula ovina. The silt, potassium, pH, and annual moisture content were the factors affecting the distribution of Agropyron repens. In addition, slope and silt were the variables affecting the distribution of Bromus tomentollus in the GAM model. The values of AUC, calculated for the GLM (0.63) and GAM (0.70), indicate the accuracy of the model to be acceptable.
  Keywords: Generalized Linear Models (GLM), Generalized Additive Model (GAM), soil, dominant plant species
 • Mahshid Souri *, Ehsan Zandi Esfahan, Nadia Kamali Pages 524-535
  Investigating the effect of environmental factors on the yield of forage plants is one of the necessities for improvement, rehabilitation, and development of rangelands. Festuca ovina is of perennial grasses. This species is found to be abundant in the semi-steppe rangelands of the country due to its adaptability to dehydration and low temperatures of -20 ° C. This rangeland species plays an important role in providing forage, soil stabilization, erosion prevention, and soil conservation in semi steppe rangelands. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of salinity and pollutant factors on the performance of Festuca ovina. This experiment was conducted in greenhouse conditions in a factorial arrangement based on a completely randomized design under the influence of the first factor of copper oxide treatment at two levels (50 and 100 mg / l), copper nano-oxide at two levels (50 and 100 mg / l), and control treatment, and the second factor of sodium chloride treatment at three levels (0, 200 and 400 mM) in five replicates on Festuca ovina in a hydroponic greenhouse. After two months of stress, changes in chlorophyll, potassium and air length were measured. Data were analyzed using a factorial experimental design and SNK multiple range test in SPSS.18 software. According to the results of this study, the Festuca ovina species, in addition to the ability to establish and grow in each of the conditions of salinity and pollutant stress, has the ability to establish in both conditions (salinity + pollutant). Therefore, it can be of particular interest to planners, managers of natural resources and the environment and recommended as a consistent species to improve the rangelands of these regions.
  Keywords: Festuca Ovina, Salinity, Pollutants, Plant Factors, Range Rehabilitation
 • Seyed Mehrdad Kazemi, Hamidreza Karimzadeh *, Mostafa Tarkesh Esfahani, Hosein Bashari Pages 536-546
       Soil serves as an important rangeland ecosystem component and evaluating the effects of management practices on structure and function of range ecosystems can assist managers to select the best option in their reclamation plans. This study aimed to compare the effects of long-term exclosure (33 years) and rest-rotation grazing system on some soil physicochemical properties in semi-arid rangelands of Hamzavi research station, Hanna- Semirom in Isfahan province. Six transects were established in each area and three plots of 2m2 were placed along each transect randomly and 72 soil samples were collected from five points of the plot at the soil depth of 0-10 and 10-30 cm. Soil properties such as pH, EC, CaCO3, organic carbon, absorbable phosphor, total nitrogen, K, Ca, Mg, soil saturated percentage, cation exchange capacity, soil clay, silt, sand, and fine sand contents were measured in the soil laboratory. Independent t-test was used to compare soil properties in both areas. Results revealed that soil properties were more appropriate in areas under long-term rest-rotation grazing system compared with exclosure area. According to the results, most soil properties were differed significantly (α = 5%) due to rest-rotation grazing system in both areas, except pH, Mg, soil saturated percentage, silt, sand, and fine sand contents. This study showed that rest-rotational grazing systems can maintain ecosystem health condition in semi-arid area as well as decrease the costs of animal husbandry and is a more appropriate management option for ranchers compared with long-term grazing exclosure.
  Keywords: Excluser, rest-rotation grazing system, Grazing system, Rangelands of Hanna soil physicochemical properties
 • Elham Banihashemi *, Pezhman Tahmasebi, Esmael Asadi Pages 547-561
      Livestock grazing is one of the most important factors influencing on the structure and dynamics of the rangeland vegetation. The aim of this study was to identify the plant functional traits as the indicators for the effects of grazing management on Karsanak semi-steppe rangelands of Chahar Mahal Va Bakhtiari province. A randomized-systematic sampling method was used to survey vegetation in seven grazed and enclosure sites by estimating plant cover in five plots of 4 m2 along a 100-m transect in each site. Then, the plant traits were measured and compared among grazed and enclosure sites. The results showed that there were significant differences between grazed and enclosure sites in several functional groups including plant height, leaf area, total plant weight , palatability class I and II, annuals and perennials, therophytes , and geophytes (P<0.05). The results also showed that the mean value of leaf length, the plant cover of species with palatability class II, forbs, and therophytes were significantly increased in non-grazed area compared to grazing area. The results of PCA showed that the most affecting factors responsible for overall changes in vegetation were plant weight, perennial and annual plant species, shrub growth form, chaemophytes, phanerophytes and phanerophytes forms, leaf length, leaf width, leaf area, and palatability class II and class III,  justifying  60% of total variation in plant community composition. Combining the results of t-test and PCA, the results indicate that plant traits including total plant weight, leaf length and width, leaf area, palatability class, and life form are among the most important indicators to evaluate the effect of grazing managements on the structure and dynamics of vegetation in semi- steppe rangelands.
  Keywords: Grazing gradient, Karsanak, non- grazed, plant functional traits
 • Samaneh Mohammadi *, Hossein Barani Pages 562-576
  The purpose of this study was to evaluate the socio-economic impacts of range management plans in the Mashhad County. Accordingly, 16 range management plans, approved during 1993 to 2012, were studied in three categories including executed, unexecuted and under execution plans. To achieve this purpose, some questionnaires were prepared with respect to the number of the beneficiaries in 15 range allotments and 48 samples were selected at random. The questionnaires were answered by the beneficiaries and the data were analyzed by descriptive and inferential statistics in the SPSS software. The results showed that the beneficiaries considered the implementation of these plans to be effective; however, they also face a lot of problems. In areas where range management plans are not implemented, beneficiaries believe that these plans cannot solve many of their problems. However, despite all these problems, they hope that the implementation of these plans will reduce the problems of rangelands, including rangeland ownership. Finally, according to the beneficiaries' responses and many interviews conducted, range management plans are evaluated positively from a socio-economic point of view.
  Keywords: Pastoralist, pastoral projects, participation, pastoral unit, rangeland improvement
 • Farid Dadjou, Ardavan Ghorbani *, Mehdi Moameri, Mahmoud Bidarlord Pages 577-593
  The purpose of this study was to investigate the relationship between rangeland aboveground production based on total aboveground production and life forms of grasses, forbs, and shrubs with 25-year temperature and precipitation data, the year before sampling, and the year of sampling in Hir and Neur rangelands in Ardabil province. To determine the aboveground production, the amount of production was estimated using the harvesting method in one square meter plots (totally 330 plots) in three elevation classes under the range of 1446-2750 meters. Temperature and precipitation were calculated for each plot. Aboveground production maps were prepared in a GIS environment using extracted regression equations. The results showed that over the years, precipitation decreased and temperature increased, and aboveground production also decreased in relation to those climatic factors. Moreover, there is a significant relationship (P<0.01) between the aboveground production of life forms and total aboveground production with climatic factors, and aboveground production of grasses and total have a direct relationship with precipitation; however the maximum aboveground production of forbs was recorded in the middle ranges and maximum aboveground production of shrubs was recorded in the higher ranges of annual precipitation. Grasses and total aboveground production had an inverse relationship with temperature, and the maximum aboveground production of forbs and shrubs was recorded in the middle and lower ranges of annual temperatures, respectively. According to the accuracy of derived regression equations, the maps prepared by climatic data of 1394 and 1395 were better than 25-year climate data. The results of this study can be used for the supply-demand balance of aboveground production, biomass accounts, and ecosystem carbon balance indicator that is potentially an important tool for sustainable development.
  Keywords: Ardabil province, aboveground biomass, climatic factors, Hir, Neur rangelands, life form, Rangelands
 • Ali Akbar Nazari Samani *, leila Biabani, Hamidreza Abbasi, Hasan Khosravi Pages 594-612
  Wind, as a major driving factor on soil erosion in arid and semi-arid areas, needs to be investigated precisely to prevent its undesirable effects. The main purpose of this research was to determine the spatial variability of wind erosivity and sand drift around Urmia Lake. For this aim, the anemometry data of eight synoptic stations adjusted to the Lake were analyzed for the whole period time. Annual wind-roses showed that despite the very high spatial and temporal changes of wind variables (speed and direction), major prevailing winds were blown from the East and West, respectively. Also, annual storm-roses depicted that the erosive winds blew mainly from South and Southwest direction. These winds had a unidirectional regime in summer and spring, while in fall and winter, a multi directional regime was observed. The results of calculated sand drift power by Fryberger and Dean Formula indicated a low to moderate class of wind erosion potential and the final direction of sediment transport was mainly to northeast. According to the Letu-Letu equation, sand transport flux is varied between 0.05 to 0.76 Ton/m/year. Although the windiness of study area is moderate, the Tsoar sand mobility index is less than one, indicating inactive sand dunes. However, due to the low vegetation established on the sand dunes surface, it can be drawn that the role of human factors (especially cattle grazing and trampling) as well as the salinity caused by the drying of the Lake are responsible for this situation.
  Keywords: Anemometer data analysis, potential of sediment transport, Uromia Lake, wind erosion status, wind erosive, wind regime
 • Mohammadamin Soltanipour *, Saeedeh Nateghi, Mohammad Fayaz Pages 613-626
  This research was aimed to determine the grazing behavior of Tali goat, as the dominant livestock, in the Zaminsang rangelands of Hormozgan province for four years starting from 2006. The indices examined in this study included the time of livestock entry to and exit from rangelands, the daily distance moved by the livestock, the livestock path, maximum and average livestock speed, and the time spent for livestock rest, movement and grazing. To determine the mentioned indices, the GARMIN GPS was used and closed with a special belt behind a three-year-old goat. The GPS was activated when the livestock exited the barn. Then, at the end of the day, its data were extracted in the Ilwis software. The path of livestock movement was determined by the shepherds. According to the results, significant differences were found for the average speed of livestock in the fourth year, and the movement time and rest time in the fourth and fifth months, while no significant difference was found for other behavioral characteristics of livestock grazing. Moreover, during the study period, 31 to 39 percent of the time the livestock moved in the rangeland was dedicated to grazing.
  Keywords: Grazing behaviour, Zaminsang’s rangelands, Hormozgan province, Tali goat, GPS
 • Hasan Yeeganeh *, Mohammadreza Shariati, Adel Sepehri Pages 627-643
  Valuating the non-market environmental functions and services including tourism is important for many reasons including understanding the ecological benefits, providing the country's environmental issues to the planners, modifying the national computing system such as gross national product and preventing the destruction and excessive exploitation of natural resources. The aim of this research is the estimation of the recreational value of Abar watershed using a contingent valuation method. To investigate the factors affecting willingness to pay of individuals, the logit model was estimated using maximum likelihood estimation. Required data were collected through questionnaires and interviews. The results showed that overnight stay, family cost, and satisfaction of welfare services were significant (P<0.05), affecting the WTP. The mean of WTP for recreational value of this rangeland was calculated to be 8096 Rials per visitor. According to the results, the Abar Watershed has considerable recreational values. Thus, these values provide enough justification for policymakers to maintain the quality of natural resources and avoid degrading rangeland resources.
  Keywords: Contingent valuation method, Logit model, Income, Willingness to pay
 • Roham Rahmani * Pages 644-656
  The aim of this study was to identify the factors affecting ranchers' participation in the conservation activitiesof range management projects in Fars province. Using stratified random sampling method, 89 rangeland projects were selected based on the climatic conditions, vegetation cover, and the number of range management projects implemented. Data were collected using designed questionnaires and interviewing with 267 active ranchers in the rangelands. Poisson regression model and quasi-maximum likelihood estimation were used to identify the factors affecting participation of ranchers in the conservation activitiesof range management projects. According to the results, variables such as experience of ranchers and the number of ranchers in each range management project had a negative effect on the participation of ranchers in the conservation activitiesand it was significant at 1% level. Variables such as the level of formal education, the number of households employed in the agricultural sector and the relation with Natural Resources Offices and the relevant organizations had a positive relationship with participation in conservation activities; however, it was not statistically significant. Variables such as the amount of information passed to the ranchers after their involvement in range management projects, duration of grazing, the area of rangeland allocated to each rancher in the project, and the number of sheep and goats had a significant positive effect (P < 0.01). Based on these findings, it is necessary to express the importance of conservation programs and activitiesto the ranchersbased on theindigenous and scientific knowledge. Moreover, through empowering ranchers and providing the opportunities for investment in appropriate complementary activities, their participation in conservation activities and using rangeland services is enhanced, which would lead to sustainable livelihood.
  Keywords: Rangeland plans, participation, quasi maximum likelihood estimation method, Fars province
 • Hosein Arzani, Javad Motamedi *, Taghi Mirhaji Pages 657-670
      Knowledge of the animal daily requirement in rangelands is one of the essential requirements to calculate the grazing capacity in rangeland plans. In this regard, the daily metabolizable energy requirements of different Sangesary sheep (ewe, ram, and lamb) were investigated. For this purpose, according to the average values of forage quality indices and the proportion of species in the plant composition, the amount of metabolizable energy in one kilogram of dry forage at different growth stages was estimated, and considering the daily metabolizable energy requirement, the amount of forage that supplies the animal was estimated. The daily metabolizable energy requirement was calculated according to the proposed MAFF (1984) equation under grazing condition regarding the physical properties of the rangelands, water distribution intervals, plant density, and applying an incremental coefficient of 70%. Based on the results, the amount of forage needed to meet the daily needs of the ewe of the Sangesary sheep with a mean weight of 37 kg in the early, mid, and late growing season was estimated to be 1.6, 2.1 and 2.3 kg dry matter, respectively. The values for adult rams with an average weight of 48.75 kg were estimated to be 1.9, 2.5 and 2.9 kg in different growth stages. The lambs' daily requirement with an average weight of 19.88 kg was estimated to be 1.3, 1.7, and 1.9 in each growing season. The results showed that considering the amount of 1.5 kg of dry matter forage to meet the daily requirements of different kinds of animals grazing in rangelands is not correct and animal requirement need be determined based on forage quality in phenologiacal stages.In addition, the results emphasize that in order to adapt the daily requirements of animal to the forage quality, it is necessary to consider the values of forage quality indices and the proportion of all species grazed in the plant composition, so that the results should not be limited to the species in animal diet. Otherwise, as in the present study, the estimated requirement is more than the daily intake of animal grazing on rangelands.
  Keywords: Metabolizable energy, forage quality, Sanghesary sheep, Rangeland of Firozkhoh, daily requirement
 • Azadeh Kavandi, Ali Ashraf Jafari *, Mojtaba Jafarzadeh Pages 671-685
      In order to study the effects of storage conditions and osmopriming on the seed germination and seedling growth of sainfoin (Onobrichis vicifolia), two factorial experiments were conducted based in a completely randomized design with three replications in the laboratory and greenhouse of Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran in 2015. The first factor was accessions origin (Khonsaer, Karaj, Ardebil, and Tehran), the second factor was seed storage conditions at two levels: basic storage (-18ºC) and active storage (+4ºC), and the third factor was seed priming at six levels, including soaking in different concentration of PEG 6000 solution for 24 hours to produce 0, -3, -6, -9 and 12 Bar osmotic potential and control (no priming). The seeds samples of 15 to 20 years ago that were kept in gene bank storages were examined. In the laboratory experiment, seeds were sown in Petri dishes, irrigated and placed in germinator in standard conditions (20°C) for two weeks. Germinated seeds were counted every two days and after two weeks seed germination was recorded. In the greenhouse experiment, 25 seeds were sown in each one-liter pot filled by an equal amount of soil, sand, and compost. Data were collected for germination traits as germination rate, radicle length, shoot seedling length, vigor index, root/shoot length ratio (RS), and seedling fresh weight. The results showed that the seeds in basic storage (-18ºC) had higher germination percentage, germination rate, and vigor index as compared with active storage. The effects of different priming levels showed that seed germination and germination rate were increased by application of hydropriming (distilled water), whereas, for radicle length, shoot seedling length, vigor index and seedling fresh weight and RS, the higher values were obtained by osmopriming in both laboratory and greenhouse condition.
  Keywords: Seed storage conditions- seed priming- Seed conservation
 • Nadia Kamali, ahmad sadeghipour *, Alireza Eftekhari Pages 686-698
  This study was conducted to investigate the changes in the soil seed bank of Sisab region due to the pit-seeding operation. To recognize the seed bank potentials, sampling was done using a randomized-systematic method at tow depths of 0-5 and 5-10 cm in winter 2016. Two transects of 500-m length were stablished in the pit-seeding region and in the control area and 10 plots of 1m2 were used along each transect. To study the effects of pit-seeding and soil depth as well as their interaction on the soil seed bank characteristics, a factorial design was applied. In the case that the interaction between pit-seeding and depth was significant, the unpaired T-test was applied to study the seed bank characteristics in each depth of the pit-seeding and control regions. A paired T-test was also used to compare the seed bank characteristics between the two depths. The results showed that pit-seeding had significant effect on soil seed bank characteristics and caused to increased density, diversity, and species richness of seed bank.  In addition, all characteristics of the soil seed bank were significantly higher in the top soil. Our results clearly showed that the pit-seeding operation not only increased the forage production in the study area but also increased the diversity and seed density, whose ultimate result could improve the rangeland ecosystem function.
  Keywords: Soil seed bank, Density, Species diversity, Sisab, Pit-seeding
 • Rostam Khalifezadeh, Reza Tamartash *, Mohammadreza Tatian, Mohammadreza Sarajian Bouralan Pages 699-712
     Organic carbon is one of the most important soil quality indices, affecting almost all physical, chemical and biological properties of the soil. The purpose of this study was to investigate soil spectral and morphometric factors to estimate the organic carbon of topsoil, using factor analysis and multiple regression methods in semi-steppe rangelands of Lazour. Soil samples were taken with a stratified random method. For this purpose, 157 training sites were selected in homogeneous units. Of these, 127 sites were used to calibrate the model and 30 sites were used to validate the model. In each of the training site in a random manner, a soil sample including nine observations was taken from a depth of 0 to 20 cm of soil surface. Soil Organic Carbon (SOC) was measured using Walkley-Black titration method. The results showed that the variables of Albedo, Clay Index (CI), NDVI, Relative Relief and Tasseled-Cap's Brightness and Greenness indices had a significant correlation with the SOC (p<0.05). Also, the result of factor analysis by Principal Component Analysis (PCA) method with eigen-values greater than one indicated that the total cumulative variance, explained by the six variables, was equal to 81.1%.This variance was explained by two components. Using multiple regression model, an appropriate regression equation was calculated to predict SOC (R2=0.789). The Root Mean Square Error and the Mean Absolute Relative Error of the proposed model were calculated as 0.24 and 0.10, respectively. Due to the direct relationship between the SOC and the factors such as soil fertility and sustainability against erosion, a spatial distribution model of SOC could be an important sub-model to design other complex models such as the terrestrial ecosystems biomass and soil erosion models.
  Keywords: Soil Organic Carbon, Landsat 8, Morphometric parameters, Factor analysis, Multiple Linear Regression