فهرست مطالب

اعتیاد پژوهی - پیاپی 47 (پاییز 1397)
 • پیاپی 47 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • طاهره باقری، علی محمد ناعمی صفحات 11-28
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر نگرش به مواد مخدر و باورهای غیر منطقی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه دارای والد معتاد شهرستان سبزوار در سال 1395 انجام گرفت.
  روش
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی و با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه دارای والد معتاد بودند که از بین آن ها 36 نفر به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و در دو گروه گواه و آزمایش به صورت تصادفی جای گرفتند. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه تحت برنامه آموزش خانواده محور قرار گرفتند و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده ازپرسش نامه نگرش نسبت به اعتیاد و باورهای غیر منطقی جونز جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش خانواده محور بر مولفه های نگرش به مواد مخدردانش آموزان دختر دارای والد معتاد تاثیر مثبت داشت (0/05p<) ؛ اما این برنامه آموزشی تنها بر نیاز به تائید دیگران، تمایل به سرزنش و وابستگی از مولفه های باورهای غیرمنطقی تاثیر مثبت داشت (0/05p<) و بر سایر مولفه ها موثر نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که آموزش خانواده محور موجب نگرش منفی نسبت به اعتیاد و تغییر در برخی مولفه های باورهای غیرمنطقی دانش آموزان دختر دارای والد معتاد شد، لازم است که این گونه برنامه های آموزشی در دبیرستان ها و دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش خانواده محور، نگرش، معتاد، مواد مخدر، باورهای غیر منطقی
 • تقی آزاد رمکی، فاطمه صرامی صفحات 29-50
  هدف
  توجه به ابعاد جامعه شناختی کارکردهای سازمان های غیردولتی با تاکید بر کارکردهای این سازمان ها به عنوان یک نهاد مدنی اغلب مورد غفلت قرار گرفته که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده است.
  روش
  بدین منظور با استفاده از روش کیفی گرندد تئوری، مصاحبه هایی عمیق با مدیران سازمان های غیردولتی فعال درمانی در سطح ملی و همچنین متخصصین امر درمان اعتیاد انجام گرفت.
  یافته ها
  پس از انجام فرایند کدگذاری نتایج مصاحبه ها و با استفاده از مدل تئوریکی اشتراوس و کوربین، محقق موفق به ارائه مدل برپایه شده و در نهایت با استفاده از این مدل به صورت بندی سازمان های مورد مطالعه پرداخته شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد سپردن امور اجتماعی از جمله درمان اعتیاد به سازمان های مردم نهاد مزایای بسیاری دارد که از جمله مهمترین آن ها شناخت عمیق نهادهای مدنی نسبت به مسائل اجتماعی، افزایش حمایت های مالی و داوطلبانه مردمی در حوزه مسائل اجتماعی، افزایش دغدغه برای ارائه خدمات با کیفیت و بالا رفتن تقاضای عمومی برای انجام مداخلات نتیجه بخش و مطالبه گری از سوی مردم نسبت به نهادهای مدنی می باشد.
  کلیدواژگان: سازمان های غیردولتی، درمان اعتیاد، نهادهای مدنی، کارکردهای جامعه شناختی
 • سید حسین هاشمی ، کاظم میرزایی نژاد صفحات 51-72
  هدف
  با توجه به عوامل مختلفی همچون آسان تر شدن تولید مواد مخدر، این معضل بیش از پیش دامن گیر تمامی جوامع بشری، از جمله ایران اسلامی شده است؛ از این رو، مقاله حاضر مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر را مورد بررسی قرار داده است.
  یافته ها
  از عموم و اطلاقات برخی از آیات قرآنی می توان حرمت شرعی این عمل را به صراحت و به وضوح کشف کرد. از آن جمله است: ادله مربوط به ممنوعیت قتل نفس و نهی از به هلاکت انداختن خود، ممنوعیت زائل کردن عقل، لزوم دوری از پلیدی ها و اعمال شیطانی که استعمال مواد مخدر در راس آن قرار دارد. علاوه بر این، روایات خاصی نیز بر حرمت این عمل دلالت داشته و بنای عقلا نیز موید ممنوعیت این عمل است.
  نتیجه گیری
  ارائه مبانی حرمت مواد مخدر می تواند به دست اندرکاران مبارزه با این پدیده شوم، به دلیل دستیابی به اجازات شرعیه و دستورات دینی مبنی بر ممنوعیت شرعی استعمال مواد مخدر، این مساعدت را داشته باشد که با عنایت به این مبانی، در جهت ریشه کنی این پدیده، با آسودگی خاطر و با دستان باز، نهایت تلاش خود را انجام دهند. به متشرعین نیز انگیزه دینی می دهد که از این عمل اجتناب کنند.
  کلیدواژگان: استعمال مواد مخدر، مبانی فقهی، حرمت شرعی، ممنوعیت به هلاکت انداختن خود، لزوم دوری از پلیدی ها
 • محسن نیازی، میلاد نوروزی ، احسان شریفی، رسول خرمیان صفحات 73-92
  هدف
  سوء مصرف مواد مخدر از جمله بارزترین آسیب های اجتماعی است که به راحتی می تواند بنیان فرهنگی و اجتماعی یک کشور را سست و پویایی های انسانی آن را به مخاطره بیاندازد. درهم تنیدگی عوامل روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این مشکل را به یکی از پیچیده ترین آسیب های اجتماعی دهه های اخیر در کشور مبدل ساخته است. بر این اساس اتخاذ برنامه هایی با رویکرد پیشگیری و توانمندسازی در برابر اعتیاد در طول سال های اخیر همواره مورد توجه بوده است. با این وجود برنامه های پیشگیرانه در بسیاری از سطوح از موفقیت چندانی برخوردار نبوده اند. در همین راستا هدف از انجام این مطالعه تحلیل چرایی ناکارآمدی برنامه های پیشگیری بوده است.
  روش
  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه ای انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه عمیق با 33 نفر از مصرف کنندگان ساکن کمپ اقامتی قلعه شور اصفهان و مدیران، کارشناسان و درمان گران حوزه اعتیاد در بهار 1395 با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری جمع آوری شدند و با استفاده از روش کدگذاری نظری تحلیل شدند.
  یافته ها
  کدگذاری داده ها به خلق 14 مقوله و 66 زیرمقوله منجر شد که بیانگر شرایط علی و زمینه ای، راهبردها و پیامدهای ناکارآمدی برنامه های پیشگیری از دیدگاه هر دو گروه شرکت کنندگان در پژوهش است. برخی از آن ها عبارتند از: سیاست گذاری های غیرمشارکتی، بوروکراسی نامناسب، کاستی های فرهنگی معطوف به ساختار و معطوف به کنشگر، متعارف شدگی و هنجارشکنی لجاجتی.
  نتیجه گیری
  از دیدگاه هر دو گروه از شرکت کنندگان سنخ شناسی دوگانه ای از ضعف ها وکاستی ها در تهیه، تدوین و اجرای طرح های پیشگیری وجود دارد که به ترتیب ناظر بر انکارمحتوایی و انکارصوری طرح هاست. در نوع نخست استراتژی هنجارشکنی لجاجتی و در نوع دوم استراتژی متعارف شدگی و پذیرش شکست در مواجهه با این پدیده از سوی مصاحبه شوندگان اتخاذ می شود که پیامدهای آن تجربه گرایی و دوستی گرایی و گریز و دسترسی ناچیز به طرح ها می باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، برنامه های پیشگیری، نظریه زمینه ای
 • بهروز خسرویان، اسماعیل سلیمانی صفحات 93-110
  هدف
  اعتیاد به مواد مخدر به خاطر دشواری در رسیدن به درمان پایدار و نرخ عود بالا علی رغم انجام سم زدایی و مداخلات دارویی و روان شناختی، از موضوعات مهم سلامت به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراقشری مغز بر میزان ولع مصرف مواد و خودکنترلی شناختی سوءمصرف کنندگان مواد می باشد.
  روش
  این پژوهش یک مطالعه آزمایشی همراه با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه به همراه پیش آزمون و پس آزمون بود. تعداد40 بیمار وابسته به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز متادون درمانی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پس از پاسخ دهی به پرسش نامه های ولع مصرف مواد و خودکنترلی شناختی، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گواه (20 نفر) جای گرفتند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش پرسش نامه ولع مصرف فرانکن و همکاران (2002) و خودکنترلی شناختی گراسمیک و همکاران بود. جلسات درمانی تحریک الکتریکی مستقیم فراقشری شامل 20 دقیقه تحریک آندی ناحیه F3 و تحریک کاتدی ناحیه F4 با شدت جریان 2 میلی آمپر بود.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که میانگین گروه ها در میزان ولع مصرف مواد و خود کنترلی شناختی در مرحله پس آزمون تفاوت دارند.
  نتیجه گیری
  تحریک الکتریکی مستقیم فراقشری می تواند موجب کاهش ولع مصرف و افزایش خودکنترلی شناختی در سوءمصرف کنندگان مواد شود. بنابراین درمانگران می توانند از این درمان به عنوان روش مداخله ی افراد معتاد استفاده کنند.
  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی مستقیم فراقشری مغز، ولع مصرف، خودکنترلی شناختی
 • ضحی حاجیها ، هادی بهرامی احسان، رضا رستمی صفحات 111-134
  هدف
  اعتیاد در زنان، به دلیل نقش به سزای آن ها در استحکام خانواده و فرزندپروری، آسیب های مضاعفی را به همراه دارد. هدف این پژوهش، کشف علل موثر بر گرایش زنان و دختران به مصرف مواد مخدر و تولید یک مدل نظری در زمینه ی علل اعتیاد زنان و دختران بوده است.
  روش
  روش این پژوهش نظریه ی زمینه ای از نوع کیفی بود. جامعه ی پژوهش، زنان معتاد مراجعه کننده به کمپ بانوان چیتگر در سال های 93 تا 95 تهران بود. نمونه ی پژوهش ، 30 نفر از زنان معتاد مراجعه‎کننده بودند که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند.
  یافته ها
  سه تم اصلی خانواده ی آسیب زا (متشکل از مقوله های والدگری نامناسب، مصرف در خانواده، تعارض در خانواده، قطع ارتباط با خانواده، تشکیل روابط مخرب) ، شرایط فردی آسیب پذیر (متشکل از مقوله های ویژگی های فردی آسیب پذیر، فشار روانی زیاد، خوددرمانی، تشکیل روابط مخرب) و ازدواج ناموفق (متشکل از مقوله های ازدواج ناموفق، فشار روانی زیاد، احساس بی پناهی، خوددرمانی، تشکیل روابط مخرب) به عنوان عوامل موثر بر گرایش به سوءمصرف مواد مخدر و دو تیپ اصلی زنان مقاومت کننده (متشکل از مقوله های مقاومت در برابر مصرف، ترک های طولانی مدت ولی همراه با لغزش) و زنان تسلیم شونده (متشکل از مقوله های تسلیم در برابر مصرف، ترک های متعدد کوتاه مدت با لغزش های پیاپی) کشف و استخراج و نهایتا یک مدل نظری ارائه شد.
  نتیجه گیری
  با استفاده از نتایج این تحقیق می توان زنان و دختران در معرض آسیب به سوءمصرف مواد را شناسایی و اقدامات پیشگیرانه برای آنان تنظیم کرد.
  کلیدواژگان: زنان معتاد، تم خانواده ی آسیب زا، تم شرایط فردی آسیب پذیر، تم ازدواج ناموفق، نظریه ی زمینه ای
 • زهرا صابری، نور علی فرخی ، هومن نامور صفحات 135-156
  هدف
  این پژوهش با هدف مدل یابی روابط ساختاری هوش معنوی و آمادگی به اعتیاد با میانجی گری باورهای فراشناختی و سخت رویی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر تهران انجام شد.
  روش
  روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نوع علی بود. جامعه ی تحقیق عبارت بود از: تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 که با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی 361 نفر از این دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسش نامه های آمادگی به اعتیاد زرگر، فراشناخت ولز و هاتون، هوش معنوی کینگ و سخت رویی تحصیلی بنشیک و لوپز استفاده شد.
  یافته ها
  با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر، هوش معنوی با میانجی گری باورهای فراشناختی و سخت رویی تحصیلی توانست 10 درصد از متغیر آمادگی به اعتیاد را تبیین نماید. همچنین هوش معنوی بر آمادگی به اعتیاد اثر مستقیم داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به قدرت پیش بینی کنندگی متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش، می توان از نتایج این پژوهش در پیشگیری از بروز پدیده اعتیاد در میان جوانان و همچنین در مداخلات آموزشی در کلینیک های ترک اعتیاد استفاده نمود.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، آمادگی به اعتیاد، باورهای فراشناختی، سخت رویی تحصیلی
 • رضا شباهنگ ، سجاد رضایی، فرزین باقری شیخانگفشه صفحات 157-176
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ارائه زیرآستانه تصاویر مرتبط با دخانیات در آمادگی اعتیاد، پذیرش اعتیاد و ولع مصرف انجام شد.
  روش
  روش پژوهش شبه آزمایشی و طرح آن به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از مردان مصرف کننده دخانیات در سال 1396 که به کلینیک های ترک اعتیاد شهر رشت (ناحیه یک) مراجعه کرده بودند. از بین آن ها 40 شرکت کننده با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه گواه (20 نفر) گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد، مقیاس پذیرش اعتیاد و مقیاس ولع مصرف مواد بود. پس از اجرای پیش آزمون، تصاویر مرتبط با دخانیات به صورت زیرآستانه به گروه آزمایش ارائه شد، در حالیکه گروه گواه در معرض تصاویر زیرآستانه خنثی رنگی قرار گرفتند. پس از اتمام برنامه، هر دو گروه مجدد مورد ستجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین میانگین رتبه ای ولع مصرف در گروه آزمایش تفاوت وجود داشت (0/05P<). بدین معنا که میزان ولع مصرف در گروه آزمایش افزایش یافته بود. اما در متغیرهای پذیرش و استعداد تفاوت به دست نیامد (0/05 P>).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر ارائه زیرآستانه تصاویر مرتبط با دخانیات در ولع مصرف مواد، می توان از روش ارائه زیرآستانه در زمینه های بالینی به عنوان ابزاری درمانی و پیشگیرانه برای کاهش ولع مصرف مواد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ارائه زیرآستانه، تصاویر مرتبط با دخانیات، آمادگی به اعتیاد، پذیرش اعتیاد، ولع مصرف مواد
 • حسین قمری کیوی، بهنام خشنودنیای چماچایی صفحات 177-192
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ماندگاری و خروج از مداخلات درمانی اعتیاد بر اساس اختلال های شخصیت انجام شد.
  روش
  طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش معتادان شهرستان اردبیل بودند که به یکی از مراکز ترک اعتیاد مراجعه کردند. تعداد 349 نفر از آنان بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از آزمون بالینی چند محوری میلون-3 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل تابع تشخیص نشان داد که اختلالهای شخصیت اسکیزوئید، اجتنابی، افسرده، وابسته، نمایشی، خودشیفته، ضداجتماعی، سادیستیک، وسواسی، منفیگرا، خودآزار و اسکیزوتایپال توان پیشبینی ماندگاری و خروج معتادان از مداخلات درمان اعتیاد را دارند؛ اما اختلالهای شخصیت مرزی و پارانوئید توان پیشبینی ماندگاری و خروج معتادان از مداخلات درمان اعتیاد را ندارند.
  نتیجه گیری
  بنابراین نتیجه گرفته می شود که اختلالهای شخصیت، ماندگاری و خروج معتادان از مداخلات درمان اعتیاد را پیشبینی می کنند. این نتایج دارای تلویحات مهمی برای کمپها و مراکز ترک اعتیاد میباشد.
  کلیدواژگان: اختلال?های شخصیت، ماندگاری در مداخلات درمانی، خروج از مداخلات درمانی، اعتیاد
 • فاطمه اسماعیلی مقدم ، مریم مشایخ ، سیامک اسلامی صفحات 193-212
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی آمادگی برای اعتیاد بر اساس ابعاد کیفیت زندگی کاری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان است.
  روش
  جامعه مورد بررسی عبارت بود از تمامی دانشجویان شاغل دانشگاه های آزاد و سراسری شهر تهران در سال تحصیلی 1397-1396. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. از پرسش نامه های آمادگی برای اعتیاد، کیفیت زندگی کاری و فرسودگی تحصیلی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آمادگی برای اعتیاد با ابعاد کیفیت زندگی کاری رابطه منفی و با و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت دارد. نتایج نشان داد آمادگی فعال برای اعتیاد بهترین متغیر پیش بین برای کیفیت زندگی دانشجویان و فرسودگی تحصیلی دانشجویان می باشد. اما متغیر آمادگی منفعل سهمی در پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی کاری دانشجویان نداشت.
  نتیجه گیری
  ابعاد کیفیت زندگی کاری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان نقش تعیین کننده ای در تبیین مولفه های آمادگی آن ها برای اعتیاد دارد
  کلیدواژگان: آمادگی به اعتیاد، کیفیت زندگی کار، فرسودگی تحصیلی، دانشجو
 • نفیسه بابایی، رمضان حسن زاده صفحات 213-228
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی مدل یابی روابط ساختاری هیجان طلبی با آمادگی به اعتیاد با میانجی گری تمایز یافتگی خود و تنظیم شناختی هیجان در بین معتادان مرد درحال بهبودی انجام شد.
  روش
  از نوع طرح های همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، تمامی معتادان مرد درحال بهبودی شهر ساری حدودا500 نفر بود که تعداد 350 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرها پرسش نامه های تمایز یافتگی خود، تنظیم شناختی هیجان، آمادگی به اعتیاد و هیجان خواهی مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها
  به طورکلی روابط معناداری بین متغیرهای پژوهش به دست آمد و مدل پژوهش مورد تایید قرار گرفت. در مجموع 17 درصد از متغیر آمادگی به اعتیاد قابلیت پیش بینی توسط متغیرهای پژوهش را دارا بود.
  نتیجه گیری
  یافته ها دارای نتایج کاربردی در مراکز مداخله ی اعتیاد می باشند.
  کلیدواژگان: هیجان طلبی، آمادگی به اعتیاد، تمایز یافتگی خود، تنظیم شناختی هیجان، اعتیاد
 • افسانه آخانی، بهروز بیرشک ، مجتبی حبیبی، احمد عاشوری صفحات 229-244
  هدف
  مطالعه حاضر به مقایسه توانایی یادگیری و حافظه در افراد وابسته به مت آمفتامین، اوپیوئید و سالم می پردازد.
  روش
  روش تحقیق علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل مردان وابسته به مت آمفتامین، اوپیوئیدها و مردان سالم شهر تهران بود. نمونه متشکل از 20 مرد وابسته به مت آمفتامین، 17 مرد وابسته به اوپیوئید و 20 مرد سالم بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از آزمون یادگیری کلامی- شنیداری ری برای ارزیابی یادگیری و حافظه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که افراد وابسته به مواد، نمرات پایین تری در یادگیری و حافظه نسبت به گروه سالم دارند. گروه اوپیوئید در توانایی یادآوری و بازشناسی اطلاعات ضعیف تر عمل کردند. گروه مت آمفتامین، تکرار بیشتر در یادآوری و تداخل بیشتر در بازشناسی واژه ها نشان دادند.
  نتیجه گیری
  گروه وابسته به مواد، آسیب بیشتری در توانایی یادگیری و حافظه داشتند. بررسی بیشتر آسیب پذیری این گروه ها، رهنمودی برای مداخلات مناسب به ویژه در حوزه بازتوانی فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: توانایی شناختی، یادگیری، حافظه، وابستگی به اوپیوئید، وابستگی به مت آمفتامین
 • زهرا علی پور ، حسن احدی، حمیدرضا حاتمی، سعید ملیحی الذاکرینی صفحات 245-268
  هدف
  پژوهش حاضربا هدف تعیین میزان سهم خودتنظیمی هیجانی، سیستم های فعال سازی-بازداری رفتاری با میانجی گری سبک های تفکر در بهزیستی روان شناختی بیماران معتاد انجام شده است.
  روش
  روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. از پرسش نامه های سبک های عاطفی هافمن و شلدن، مقیاس فعال سازی-بازداری رفتاری، سبک های تفکر اشترنبرگ و پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شد. نمونه آماری، شامل 100 نفراز معتادان شهر نظرآباد بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند و برای تحلیل داده ها از نرم افزار پی. ال. اس. استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد خودتنظیمی بر سبک های تفکر، و بهزیستی؛ همچنین سبک های تفکر بر بهزیستی روان شناختی اثر مثبت دارند. همچنین سیستم های فعال سازی/بازداری رفتاری بر سبک های تفکر و بر بهزیستی روان شناختی اثر مثبت دارند.
  نتیجه گیری
  خودتنظیمی هیجانی و سیستم های فعال سازی بازداری رفتاری با میانجی گری سبک های تفکر در بهزیستی روان شناختی بیماران معتاد قابل پیش بینی است.
  کلیدواژگان: خودتنظیمی هیجانی، فعال سازی-بازداری رفتاری، سبک های تفکر، بهزیستی روان شناختی
 • مهسا مرادی، مهدی علی اکبری بیدختی ، محسن غفرانی صفحات 269-286
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف یا عدم مصرف مکمل دارچین بر روی عوامل هماتولوژیک آنزیم های کبدی زنان معتاد به آمفتامین انجام شد.
  روش
  در این پژوهش نیمه تجربی 48 زن معتاد به آمفتامین که به صورت تصادفی انتخاب شدند، به چهار گروه تقسیم شدند. برنامه تمرینی در طی هشت هفته و هر هفته سه روز انجام شد. مکمل دارچین به صورت کپسول و به میزان 500 میلی گرم، دو بار در روز، بعد از صبحانه و ناهار مصرف شد. نمونه خونی به منظور اندازه گیری عوامل هماتولوژیک و آنزیم های کبدی گرفته شد. جهت مقایسه بین گروه ها از آزمون مانوا و برای تغییرات درون گروهی از آزمون t زوجی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق، تفاوت معناداری در عوامل هماتولوژیک و آنزیم های کبدی بین گروه ها نشان نداد (0/05P≥). آزمون t زوجی کاهش معنادار گلبول های سفید در همه گروه ها، هماتوکریت و گلبول های قرمز در گروه های مکمل را نشان داد (0/05>P).
  نتیجه گیری
  تمرین ترکیبی همراه با مصرف مکمل دارچین می تواند بر عوامل هماتولوژیک معتادان موثر باشد.
  کلیدواژگان: تمرین ترکیبی، مکمل دارچین، هماتولوژیک، آنزیم های کبدی، زنان معتاد به آمفتامین
 • زهرا دشت بزرگی صفحات 287-302
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی گروه درمانی فعال ساز رفتاری بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی بیماران وابسته به مواد افیونی بود.
  روش
  این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل می باشد. جامعه پژوهش شامل تمام بیماران سرپایی مرد در حال ترک اعتیاد شهر اهواز در سال 1395 بود که از میان آن ها نمونه پژوهش شامل 30 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به طور تصادفی قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسش نامه انعطاف پذیری کنشی کانور و دیویدسون و باورهای فراشناختی ولز و همکاران. گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی با درمان فعال ساز رفتاری تحت درمان قرار گرفتند. پس از پایان برنامه درمانی از هر دو گروه پس آزمون و پس از یک ماه پیگیری انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، گروه درمانی فعال ساز رفتاری باعث افزایش انعطاف پذیری کنشی و کاهش باورهای فراشناختی کنترل ناپذیری، باورهای مثبت درباره شناخت، اطمینان شناختی کم، نیاز به کنترل افکار و وقوف شناختی در بیماران وابسته به مواد افیونی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد. یافته ها بعد از یک ماه نیز پایدار بودند.
  نتیجه گیری
  مداخله ی فعال ساز رفتاری، می تواند درمانی مناسب برای کاهش مشکلات شناختی افراد وابسته به مواد افیونی باشد.
  کلیدواژگان: گروه درمانی فعال ساز رفتاری، انعطاف پذیری کنشی، باورهای فراشناختی، بیماران وابسته به مواد افیونی
|
 • T Bagheri , AM Na'emi Pages 11-28
  Objective
  : The aim of this study is to investigate the effect of family-based training on attitude to drugs and irrational beliefs of female high school students with addicted parents in Sabzevar in 2016.
  Method
  This research employed a quasi-experimental research design along with pretest-posttest and control group. The statistical population of this study included female high school students from Sabzevar with a parent with substance use disorder where 36 ones were selected through random cluster sampling method and were randomly divided into control and experimental groups. The experimental group received family-based training program for nine sessions and the control group received no training. The required data were collected through Attitude toward Drugs Questionnaire and Irrational Beliefs scale.
  Results
  The results of covariance analysis showed that family-based training had a significant positive effect on attitude to drugs components of female students with addicted parent (p<0.05); however, this educational plan only had a significant positive impact on demand for approval, blame proneness, and dependency (p<0.05) and there was no effect on other components of irrational beliefs (p>0.05).
  Conclusion
  Since family-based training produced negative attitudes toward drugs and changes in some components of irrational beliefs among the students, it seems necessary that these training programs should receive the attention of high schools and universities.
  Keywords: family-based training, attitude, drugs, addiction, irrational beliefs
 • T Azadarmaki , F Sarami Pages 29-50
  Objectives
  No significant attention has been paid to the sociological dimensions of the functions of nongovernmental organizations as a civil institution, and the present study has investigated this issue.
  Method
  For this purpose, the qualitative method of grounded theory was used to conduct deep interviews with the managers of NGOs active at the national level as well as addiction treatment specialists.
  Results
  Following the coding process of the interview results and using Strauss & Corbin theoretical model, the researcher could present the model and, finally, the organizations under study were categorized by means of the obtained model.
  Conclusion
  The results of the analyses showed that assigning the responsibility of social affairs, including addiction treatment to NGOs have many advantages, such as the deepening of the recognition of civil institutions in relation to social issues, the increase of financial and voluntary support for people in the field of social issues, the increased concern for providing quality services, and the increase of public demand for the conduct of fruitful interventions and public demand from the civil institutions
  Keywords: non-governmental organizations, addiction treatment, sociological functions
 • H Hashemi , K Mirzaee nejad Pages 51-72
  Objective
  Due to various factors, such as the ease of production of narcotics, this issue has become more prevalent in all human societies, including Islamic Iran. Therefore, the present paper examines the jurisprudence principles of the prohibition of drug use.
  Results
  From the public and certain Quranic verses, one can explicitly and clearly discover the religious prohibition of drug use. For example, the reasons pertaining to the prohibition of ego-murder and ego-murder, the prohibition of removing wisdom, the necessity of avoiding filth and acts of evil, on top of which drug use lies. In addition, certain hadiths also imply the prohibition of this act, and the thinkers' rationale confirms the prohibition of this practice.
  Conclusion
  The provision of the principles of the prohibition of narcotics can help the authorities to do their bests to eradicate this phenomenon with ease because of the availability of the religious law and religious prohibition on the use of narcotic drugs. Preachers and scholars are also given religious motives to avoid this act
  Keywords: drug use, jurisprudential basics, religious prohibition, prohibition of self-murder, necessity of avoiding filths
 • M Niazi , M Noruzi , E Sharifi , R Khoramian Pages 73-92
  Objective
  Drug trafficking is one of the most significant social damage that can easily undermine the cultural and social base of a country and its human dynamism. The confluence of the psychological, social, economic, political and cultural factors has made this one of the most complex social damages of recent decades in the country. Accordingly, the adoption of programs with the prevention and empowerment approach to addiction has always been the focus of attention. However, preventive programs have not been successful at many levels. In this regard, the aim of this study was to analyze the inefficiency of prevention programs.
  Method
  The present study was carried out with a qualitative approach and through grounded theory. The data were collected through a deep interview with 33 consumers living in Ghaleh Shour camp of Isfahan as well as managers, experts, and therapists in the area of addiction in spring of 2016. These sample units had been selected via purposive sampling and the theoretical saturation criterion. The data were then analyzed using axial coding.
  Results
  Axial coding led to the production of 14 categories and 66 sub-categories, which illustrate the causal and underlying conditions, strategies, and consequences of the inefficiency of prevention programs from the perspective of both groups of participants in the research. Some of these categories include non-cooperative policies, inappropriate bureaucracy, cadre-oriented and actor-oriented cultural constraints, customization, and obdurate anarchy.
  Conclusion
  From the perspective of both groups of participants, there is a dual typology of weaknesses and deficiencies in the preparation, development, and implementation of prevention plans, which, in turn, shows the content and formal denial of plans. In the first type of the strategy, obdurate anarchy is adopted by interviewees and, in the second type of the strategy, customization and acceptance of failure in dealing with this phenomenon are adopted by the interviewees where such consequences as empiricism, friendship, and escape and insignificant access to plans come into existence
  Keywords: addiction, prevention programs, grounded theory
 • B Khosravian , E Soleimani Pages 93-110
  Objective
  Drug addiction is one of the most important health issues due to the difficulty of achieving sustainable treatment and high rates of relapse despite the need for detoxification and medical and psychological interventions. The aim of this study was to investigate the effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on the degree of substance use craving and cognitive self-control in substance abusers.
  Method
  This research was indeed a pilot study with randomized assignment in experimental and control groups with pre-test and post-test. The number of 40 opiate dependent patients presenting to methadone treatment centers were selected by random sampling. After responding to questionnaires of craving and cognitive self-control, they were randomly divided into experimental (n=20) and control (n=20) groups. The measurement tools used in this study were Franklin's Craving Questionnaire (2002) and Grasmick's Cognitive Self-Control Inventory. Therapeutic sessions of tDCS included 20 minutes of F3 anodic stimulation and F4 cathodic stimulation with a flow rate of 2 mA.
  Results
  The results of multivariate covariance showed that the mean scores of groups in the degree of craving and cognitive self-control were different in the post-test phase.
  Conclusion
  It is hereby concluded that tDCS can reduce depression and increase cognitive self-control in substance abusers. Therefore, therapists can use this treatment as an addiction treatment method
  Keywords: transcranial direct current stimulation, drug use craving, cognitive self-control
 • Z Hajiha , H Bahrami Ehsan , R Rostami Pages 111-134
  Objective
  Addiction among women has extra negative damages because of its essential role in family and parenting. The present study aimed to explore the factors effective in women and girls’ tendency to drug use and to develop a theoretical model in this sphere.
  Method
  Grounded theory, along with a qualitative research method was used in this study. The addicted women presenting to Chitgar Women's Addiction Withdrawal Camp in Tehran from 2014 to 2016 constituted the statistical population of this study and 30 women were selected via theoretical sampling.
  Results
  Three major themes, including damaging family (containing five categories of inappropriate parenting, drug use in family, family conflict, disconnection with family, and establishment of destructive relations), vulnerable individual conditions (containing four categories of vulnerable individual characteristics, high mental pressure, self-cure, and establishment of destructive relations), and unsuccessful marriage (containing five categories of unsuccessful marriage, high mental pressure, helplessness feeling, self-cure, and establishment of destructive relations) were recognized as effective factors in tendency to drug abuse. Also, two main types, namely resisting women (consisting of categories of resistance against drug abuse and long-term withdrawals along with slip) and submissive woman (consisting of categories of submission to drug abuse and numerous short-term withdrawals along with consecutive slips) were extracted. Finally, a theoretical model was proposed.
  Conclusion
  According to the findings of this study, it is possible to identify the women and girls vulnerable to drug abuse and set preventive planning for them
  Keywords: addict women, damaging family theme, vulnerable individual conditions theme, unsuccessful marriage theme, grounded theory
 • Z Saberi , NA Farrokhi , H Namvar Pages 135-156
  Objective
  The aim of this study was to model the structural relationships between spiritual intelligence and addiction potential with mediating role of meta-cognitive beliefs and educational hardiness through in Azad University students of Tehran.
  Method
  A descriptive-correlational research method with a causal nature was used in this study. The statistical population of this study consisted of all students of Azad University of Tehran in the academic year of 2016-17. From among this population, 361 students were chosen via random cluster sampling method and responded to Zargar's Addiction Potential Scale, Halton & Wells's Metacognition Questionnaire, King's Spiritual Intelligence Self-Report Inventory, and Benishek & Lopez's Academic Hardiness Scale.
  Results
  Using structural equation modeling and path analysis, spiritual intelligence, with mediating roles of metacognitive beliefs and educational hardiness could explain 10% of addiction potential among students of Azad University of Tehran. Additionally, spiritual intelligence had a direct effect on addiction potential.
  Conclusion
  Considering the predictive power of the mentioned variables, one can use the findings of this study for developing addiction prevention programs and formulating educational interventions in addiction withdrawal clinics
  Keywords: spiritual intelligence, meta-cognitive beliefs, academic hardiness, addiction potential
 • R Shabahang , S Rezaei , F Bagheri Sheykhangafshe Pages 157-176
  Objective
  The present study was conducted to determine the effect of subliminal presentation of smoking pictures on addiction potential, addiction acknowledgement, and addiction craving.
  Method
  A quasi-experimental research method along with pretest-posttest/ control group design was employed in this study. The statistical population of this research included the male smokers who had presented to Rasht addiction treatment clinics (District one) in 2017. From among them, 40 men were selected through convenience sampling method and were randomly assign to one experimental group (n=20) and one control group (n=20). The Iranian Addiction Potential Scale (Zargar, 2006), Addiction Acknowledgement Scale (Weed et al., 1992), and Drug Craving Scale (Somoza et al., 1995) constituted the data collection instruments. Following the administration of the pretest, smoking pictures were subliminally presented to the experimental group, while the control group was exposed to subliminal neutral color pictures. After completing the task, both groups were subjected to the post-test.
  Results
  The results of this study showed that there was a significant difference between the mean ranks of addiction craving scores in the experimental group, which means that the rate of craving increased in the experimental group in comparison with the control group. However, there was no significant difference in variables of addiction potential and addiction acknowledgement (P> 0.05).
  Conclusion
  Considering the significant effect of subliminal presentation of smoking pictures on addiction craving, the subliminal presentation can be used in clinical settings as a therapeutic and preventive method for reducing addiction craving
  Keywords: subliminal presentation, smoking pictures, addiction potential, addiction acknowledgement, addiction craving
 • H Ghamari Kivi , B Khoshnoodniay Chomachaei Pages 177-192
  Objective
  The present study aimed at predicting retaining and resigning addiction treatment interventions based on personality disorders.
  Method
  A descriptive-correlational research design was employed for the conduct of this study. The statistical population of this study consisted of all addicts in Ardabil city who presented to one of the addiction treatment centers. From among this population, 349 participants were selected based on through multi-stage cluster sampling. Data was collected using Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III).
  Results
  The results of discriminant function analysis showed that Schizoid, Avoidant, Depressive, Dependent, Histrionic, Narcissistic, Antisocial, Sadistic, Compulsive, Negativistic, Self-Defeating and Schizotypal personality disorders enjoy the power of addicts' retaining and resigning addiction treatment interventions; however, Borderline and Paranoid personality disorders could not predict it.
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that personality disorders predict addicts' retaining and resigning addiction treatment interventions. These findings have important implications for camps and addiction treatment centers
  Keywords: personality disorders, retaining, resigning addiction treatment interventions, addiction
 • F Esmaeli moqadam , M Mashayekh , S Eslami Pages 193-212
  Objective
  The aim of this study was to predict addiction potential based on the quality of working life and academic burnout among university students.
  Method
  All the employed students both in Azad and State universities of Tehran in the academic year 2017-18constituted the statistical population of this study. Using Cochran formula, 384 people were required to be selected as the sample units. The scales pertaining to Addiction Potential, Quality of Working Life, and Academic Burn-out were employed for data collection.
  Results
  The results showed that addiction potential had a negative relationship with the quality of working life but had a positive relationship with academic burn-out. The results also indicated that active addiction potential is the best predictor of students' quality of life and academic burn-out. However, passive addition potential did not contribute to the prediction of students' quality of working life dimensions.
  Conclusion
  The dimensions of students' quality of working life and academic burn-out have a decisive role in explaining the components of their addiction potential
  Keywords: addiction potential, quality of working life, academic burn-out, university students
 • N Babaei , R Hassanzadeh Pages 213-228
  Objective
  The aim of this study was to assess the structural equation modeling of the relationship of emotion seeking with addiction potential with the mediation of self-differentiation and cognitive emotion regulation among male addicts under treatment in Sari.
  Method
  A correlational research design based on Structural Equation Modeling (SEM) method was used for the conduct of this study. The statistical population of this research included all male addicts in the city of Sari that amounted to a number of 500 addicts and a total of 350 sample units were obtained via purposive sampling method. To measure the variables, Differentiation of Self Inventory (DSI), Emotion Cognitive Regulation Questionnaire, Addiction Potential Scale, and Emotion Seeking Scale were used.
  Results
  In general, significant correlations were found between the research variables and the research model was approved were the total of 17% of addiction potential variable was explained by the research variables.
  Conclusion
  The current findings have positive implications in the intervention centers of addiction
  Keywords: emotion seeking, addiction potential, self-differentiation, cognitive emotion regulation, addiction
 • A Akhani , B Birashk , M Habibi , A Ashouri Pages 229-244
  Objective
  The present study aimed at comparing the learning and memory ability between methamphetamine- ant opiate-dependent patients and healthy people.
  Method
  A causal-comparative research method was employed in this study. The statistical population of the study included the men with methamphetamine and opioid dependence and healthy men in Tehran. The sample consisted of 20 men with methamphetamine, 17 opioid dependent men, and 20 healthy men who were selected via convenience sampling method. In this research, Rey Auditory Verbal Learning Test and Depression Anxiety Stress Scales (DASS) were used for data collection.
  Results
  The results of this study showed that drug dependent persons had lower scores in learning ability and memory than the healthy group. The opioid group was weaker in the recall ability and recognition of information. The methamphetamine group showed more repetition in the recall and interference in the recognition of the words.
  Conclusion
  The drug-dependent group undergone a higher degree of harm to learning and memory ability. Further study of the vulnerability of these groups provides constructive tips for the arrangement of appropriate interventions in the realm of rehabilitation.
  Keywords: cognitive ability, learning, memory, opioid dependence, methamphetamine dependence
 • Z Alipour , H Ahadi , HR Hatami , S Malihi, alzakerini Pages 245-268
  Objective
  The aim of this study was to determine the contribution of emotional self-regulation and behavioral activation/inhibition systems in addicted patients' psychological well-being under the mediating role of thinking styles.
  Method
  The current research employed a descriptive correlational method. Hofmann & Kashdan's Affective Styles Questionnaire, Behavioral Inhibition Activation Inventory, Sternberg & Wagner's Thinking Styles Inventory, and Psychological Well-Being Questionnaire were used for data collection. A sample of 100 addicts in Nazarbad was selected by random sampling. The collected data were analyzed using PLS Software.
  Results
  The results showed that self-regulation has a positive effect on thinking styles and well-being; and thinking styles have a positive impact on psychological well-being. Moreover, behavioral activation/ inhibition systems have a positive effect on thinking styles and on psychological well-being.
  Conclusion
  The role of emotional self-regulation and behavioral/inhibition activation systems with the mediation of thinking styles is predictable in addicted patients' psychological well-being
  Keywords: emotional self-regulation, behavioral activation, inhibition, thinking styles, psychological well-being
 • M Moradi , M Aliakbari, Baydokhty , M Ghofrani Pages 269-286
  Objective
  The present study aimed at investigating the effect of eight weeks of combined exercise with and without the supplementation of cinnamon on hematological factors of liver enzymes in female amphetamine addicts.
  Method
  In this quasi-experimental study, 48 women addicted to amphetamine were divided into four groups. The exercise program was performed for eight weeks (three days a week). Cinnamon supplement was taken as a 500-mg capsule twice a day after breakfast and lunch. Blood samples were taken to measure hematological factors and liver enzymes. To compare the groups, MANOVA test was used and paired t-tests were run for measuring intra-group changes.
  Results
  The results of this study showed no significant difference in hematological variables and liver enzymes between the groups (P≥0.05). However, t-test showed a significant reduction of white blood cells in all groups, while the reduction of hematocrit and red blood cells was observed only in the supplement group (P <0.05).
  Conclusion
  The combined exercise along with the supplementation of cinnamon can be effective in the hematologic factors of addicts
  Keywords: combined exercise, cinnamon supplement, hematologic, liver enzymes, female amphetamine addicts
 • Z Dasht Bozorgi Pages 287-302
  Objective
  The aim of this study was to determine the effectiveness of behavioral activation therapy in action resilience and meta-cognitive beliefs among opiate dependent patients.
  Method
  A quasi-experimental research design along with pretest-posttest-follow-up and control group was employed for the conduct of this study. The statistical population of this study consisted of all outpatient men who were on the verge of addiction withdrawal in Ahvaz city in 2016. From among them, 30 subjects were selected through convenience sampling and were randomly assigned to two experimental (15 subjects) and control (15 People) groups. Connor-Davidson Resilience Scale and Wells Metacognitions Questionnaire were the data collection tools in this study. The experimental group received eight 90-minute sessions of group behavioral activation therapy. After the end of the treatment program, both groups took post-test; and the follow-up stage was also conducted after one month. For data analysis, multivariate analysis of covariance was used.
  Results
  The results showed that group behavioral activation therapy enhanced action resilience and decreased metacognitive beliefs of uncontrollability, positive beliefs about cognition, low cognitive confidence, /need to control thoughts, and self-consciousness in opiate dependent patients of the experimental group compared to the control group. The results remained constant after one month.
  Conclusion
  Behavioral activation therapy intervention can be a suitable treatment for reducing the cognitive problems of opiate dependent people
  Keywords: behavioral activation therapy, action resilience, metacognitive beliefs, opiate-dependent patients