فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/09
 • تعداد عناوین: 5
|
 • روش ترکیبیBSC و VFB-DEA در محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها
  علیرضا علی نژاد ، جواد خلیلی صفحه 1
  بهبود کارایی یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان است و اساسی ترین و نخستین گام در بهبود کارایی، اندازه گیری و ارزیابی آن می باشد. تاکنون تحقیقات بسیار اندکی در زمینه ارزیابی عملکرد بیمارستان ها با استفاده از ترکیب BSC وDEA انجام شده است و کارایی واحدها با استفاده از مدل های کلاسیک DEA که دارای دو محدودیت خود ارزیابی و عدم تشخیص بین DMU های کارا هستند محاسبه شده استو شرایط عدم قطعیت نیز در نظر گرفته نشده است، در صورتی که در برخی از شاخص های عملکرد نیاز به قضاوت و تفکر انسانی است. برای رفع این محدودیت ها، در این تحقیق از مدل جدید کارایی متقاطع VFB-DEA در محیط فازی استفاده شده است. بنابراین در این تحقیق، با استفاده از مدل VFB-DEAدر روش تحلیل پوششی داده های فازی (FDEA) و کارت امتیازی متوازن (BSC) به ارزیابی عملکرد بیمارستان های دولتی شهر مشهد در بازه زمانی سال 1393پرداخته می شود. در این راستا با مطالعه شاخص های استفاده شده برای ارزیابی عملکرد مراکز خدمات درمانی در مطالعات گذشته و با نظر خبرگان حوزه سلامت، سه شاخص میزان رضایت پرسنل و سرانه آموزش و هزینه دارو و لوازم مصرفی و سه شاخص میزان رضایت بیماران و میانگین مدت بستری و درصد اشغال تخت، در چهار منظر کارت امتیازی متوازن به عنوان شاخص های ورودی و شاخص های خروجی انتخاب گردید. سپس با به کارگیری مدل جدید VFB-DEA مشخص گردید بیمارستان 1 به عنوان واحد کارا و بیمارستان 6 به عنوان واحد ناکارا می باشند. با توجه به عدم قطعیت لحاظ شده و تعیین شاخص های ورودی و خروجی بر اساس کارت امتیازی متوازن، مدل ارائه شده نسبت مدل های گذشته دقیق تر بوده و مدیران را قادر می سازد تا بهتر و دقیق تر جهت بهبود کارایی سازمان ها تصمیم گیری نمایند
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده های فازی، VFB-DEA، کارت امتیازی متوازن، کارایی متقاطع
 • بررسی تاثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر(مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه)
  سیدعلی پایتختی اسکویی ، لاله طبقچی اکبری صفحه 2
  امروزه از جهانی شدن به عنوان پدیده ای ناگریز یاد می شود که روابط تولید، روابط مالی، روابط دولت ها و ویژگی های فرهنگی را دستخوش تغییر و تحول می کند و در نتیجه منجر به افزایش تولید و مصرف در کشورها می شود. حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت ایجاد فضای باز اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی تغییرات و نتایج مختلفی را در بر دارد، که یکی از مهمترین این تغییرات، در حوزه انرژی می باشد. در این مقاله تاثیر شاخص های ترکیبی جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر (انرژی های هسته ای و برق) و تجدیدناپذیر (انرژی های سوخت های فسیلی ذغال سنگ، نفت و فرآورده های آن و گاز طبیعی) برای 8 کشور منتخب درحال توسعه (به ویژه ایران) طی دوره زمانی 2001 تا 2015 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها از تکنیک هم انباشتگی پانلی با رهیافت الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص ترکیبی جهانی شدن تاثیر مثبتی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر دارد. به عبارت دیگر جهانی شدن منجر به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای مورد مطالعه شده است
  کلیدواژگان: جهانی شدن، مصرف انرژی، تکنیک هم انباشتگی پانلی، ARDL، کشورهای در حال توسعه
 • تاثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از تابع ترنسلوگ
  بهرام سحابی، پریسا شاکرپور، داریوش طهماسبی صفحه 3
  پیدایش نخستین رایانه قابل برنامه ریزی و ترانزیستور که منشا میکروالکترونیک و هسته انقلاب فناوری اطلاعات شد، در قرن بیستم رخ داد. این انقلاب تکنولوژیکی مرزهای جغرافیایی را از بین برد و بر سیستم اقتصادی کشورها اثر گذاشت و آن را متحول کرد. آثار این انقلاب هم در کشورهای درحال توسعه که زیر ساخت های مناسب و فضای رقابتی لازم را ندارد و هم در کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است. مقاله حاضر به بررسی اثر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر روی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اسلامی و کشورهای توسعه یافته صنعتی منتخب می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی این گروه از کشورها، از داده های سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار، تعداد نام دامنه، پهنای باند، تعداد کاربران اینترنت، تعداد وب سایت و کیفیت زیر ساخت فاوا و از روش داده‏های تابلوی با استفاده از تابع ترانسلوگ (پنل) در بازه زمانی 2000 تا 2013 استفاده شده است. نتایج برآوردحاکی از آن است که تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی می‏باشد، به گونه ای که متغیرهای موجود دارای اثر معنادار، مثبت و مستقیم بر رشد اقتصادی هستند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیک، رشد اقتصادی، داده های پانل، تابع ترانسلوگ
 • تاثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب
  نیلوفر غفاری، پروانه سلاطین، سمانه محمدی صفحه 4
  هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری درآمدهای مالیاتی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت در دوره زمانی2016-2002 در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط نشان داد که درآمدهای مالیاتی تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب دارند. مالیات ها عمدتا از اهداف درآمدی، توزیعی، تخصیصی و تثبیتی برخوردارند. هدف توزیعی از مهم ترین اهداف و وظایف مالیات ها محسوب می شود. زیرا در صورت کارآمد بودن نظام مالیاتی و شناسایی دقیق ظرفیت های مالیاتی از صاحبان درآمد و ثروت های بالا، مالیات اخذ می شود و برای حمایت از اقشارکم درآمد و فقرا هزینه می شود که این امر می تواند زمینه توزیع مجدد درآمد را فراهم نماید. سایر نتایج مدل نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ، رشد اقتصادی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب دارند. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، رشد بهره وری کل عوامل تولید، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد می گردد. تمرکز قابل توجه سرمایه، استفاده مطلوب تر و کامل تر از منابع موجود در اقتصاد را امکان پذیر می سازد. همچنین موجب افزایش نیروهای متخصص و ماهر می شود و بازدهی تولید را افزایش و سبب بهبود توزیع درآمد می شود. آزادسازی اقتصادی با توجه به مزیت نسبی، وجود مقیاس وسیع تر اقتصادی برای کارایی اندازه بازار، ظرفیت بهره برداری بیشتر در صنایع، ایجاد رقابت در بازارهای بین المللی سبب رشد سریع تر اقتصادی و بهبود توزیع درآمد می گردد. در این راستا استفاده از ابزارهایی مانند اخذ مالیات از گروه های پر درآمد، اصلاح نظام مالیاتی ، جلوگیری از فرار مالیات، گسترش فرهنگ مالیات در جهت بهبود توزیع درآمد توصیه می شود
  کلیدواژگان: مالیات، توزیع درآمد، پانل دیتا
 • بررسی رابطه نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با شفافیت سود (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
  محمد دلخوش صفحه 5
  شفافیت کم و کیفیت پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می سازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل کرده و آنها را با شرایط ابهام مواجه می سازد. افشای کامل، بموقع و با کیفیت اطلاعات مالی، به افزایش شفافیت این اطلاعات منجر شده، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. هدف این تحقیق بررسی رابطه نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله با شفافیت سود شرکت ها است. در این تحقیق برای تعیین شفافیت سود از مدل بارث و همکاران (2008) استفاده شده است. آزمون فرضیه های تحقیق، با به کارگیری اطلاعات مالی 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1393 صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله با شفافیت سود حسابداری رابطه معناداری وجود دارد
  کلیدواژگان: نرخ سود سپرده ، نرخ ارز، نرخ تورم، شفافيت سود
|
 • Performance Evaluation Model for Hospitals Using BSC and Fuzzy VFB-DEA
  alireza alinezhad, Javad Khalili Page 1
  Improving efficiency is one of the most important indicators to evaluate the Organization performance and the most basic and the first step to improve efficiency is measure and evaluate it. So far, little researches has been conducted on the hospitals performance evaluation using the combined of balanced scorecard (BSC) and data envelopment analysis (DEA). But in the researches has found by the researcher; 1. Simple performance of units has calculated using DEA classic models, which have two limitations: a) self-evaluation; and b) a lack of recognition between efficient DMUs; The new VFB-DEA cross efficiency model used in this research eliminates these limitations and makes the evaluation results more reasonable. 2. Conditions of uncertainty are not considered if some performance indicators require human judgment, to overcome this problem, the development of the VFB-DEA cross efficiency model in fuzzy environment is done by the researchers. This research attempts by using fuzzy data envelopment analysis (FDEA) and BSC to evaluate the public hospitals performance in Mashhad during 2014. In this regard, the indicators used to evaluate the performance of health care in situations in past studies and with health experts, three indicators of Staff satisfaction, capita Education and the cost of medicine and supplies, and three indicators of patient satisfaction and the average length of stay and percentage of bed occupancy, in four perspectives of the balanced scorecards elected as input indicators and output indicators. Then, using a new model VFB-DEA in fuzzy environment, mentioned units were evaluated. The results show in the VFB-DEA model thehospital2is ranked first and the hospital 1 and 6 are the most inefficient hospitals. Given the uncertainty and determination of input and output indicators based on a balanced scorecard, the proposed model is more accurate than the past models and enables managers to make better and more accurate decisions to improve the efficiency of organizations.
 • The Effects of Globalization on renewable and non-renewable energy consumption: Case Study: Selected Developing Countries
  seyyed Ali Paytakhti Oskooe, Laleh Tabaghchi Akbari Page 2
  Nowadays, globalization as an inevitably phenomenon changes the relations of production, financial relations, government relations and cultural characteristics, resulting increase in production and consumption of the countries. Move of developing countries towards economic openness and integration into the global economy leads to different results, which one of the most important changes is in the field of energy. In this paper the effect of the combined indices of globalization on the renewable energy consumption (power and nuclear energy) and nonrenewable (fossil fuels coal, petroleum and natural gas) has been studied for the 8 selected developing countries (especially Iran) during the period 2001 to 2015. In order to estimate the effects of variables, Panel ARDL technique has been employed. The estimation results show that globalization has positive effect on the renewable and nonrenewable energy consumption. This means that globalization leads to increase in consumption of renewable and nonrenewable energy
  Keywords: Globalization, energy consumption, panel cointegration techniques, ARDL, developing countries
 • The impact of E-commerce and ICT on economic growth of using the translog function
  bahram sahabi, parisa shakerpur, dariush tahmasebi Page 3
  Genesis is the first computer programming and core microelectronics and information technology revolution was the source of the transistor, occurred in the twentieth century. This technological revolution geographical boundary destroyed and the economy countries affected and changed it. The effects of this revolution in developing countries have the appropriate infrastructure and the competitive environment is not necessary and can be seen in developed countries. In this paper, the effect of e-commerce and ICT on economic growth of developing countries and the developed countries in selected industries concerned. In an experimental model of economic growth estimate for this group of countries, the data of human capital, physical capital, labor, the number of domain name, bandwidth, number of Internet users, the number of websites and quality of ICT infrastructure and data boards translog function (panel data) in the period 2000 to 2013 is used. The results indicate that e-commerce and ICT is one of the factors influencing economic growth, so that the majority of the variables have a significant impact, positively and directly on economic growth.
  Keywords: ICT, e-commerce, economic growth, Panel Data, translog function
 • The impact of tax revenues on income distribution in selected countries
  Niloofar Ghafarisomeh, parvaneh salatin, samaneh mohammadi Page 4
  One of the important purposes of governments and policymakers are economic system in an attempt to fair distribution of income. In this regard ownerships are one of the most powerful tools for the fair income distribution and the main elements of the countries' economic driver. Hence, the main purpose of this paper is review of the effectiveness of incomes tax as an indicator of Ginny coefficient shows income distribution. The results from estimating model by using the Method of Generalized Method of Moments (GMM) during2000-2013 in the group of the selected countries shows that tax incomes have meaningful and negative effect on Ginny index as an indicator shows the distribution of income in the country is selected.
  One of the important purposes of governments and policymakers are economic system in an attempt to fair distribution of income. In this regard ownerships are one of the most powerful tools for the fair income distribution and the main elements of the countries' economic driver. Hence, the main purpose of this paper is review of the effectiveness of incomes tax as an indicator of Ginny coefficient shows income distribution. The results from estimating model by using the Method of Generalized Method of Moments (GMM) during2000-2013 in the group of the selected countries shows that tax incomes have meaningful and negative effect on Ginny index as an indicator shows the distribution of income in the country is selected
  Keywords: Tax, Income distribution, Panel Data
 • Investigate the relationship between inflation rateexchange rate and bank interest rates with earnings transparency (Companies listed on Tehran Stock Exchange)
  mohammad delkhosh Page 5
  Low transparency and poor quality of financial information provides decision-making conditions difficult for investors and makes them ambiguous conditions. Full disclosure, timely and high quality financial information, this information will lead to greater transparency, reduces information asymmetry. The aim of this study was to investigate the relationship between inflation, exchange rate and interest rate one-year investment with the transparency of corporate profits. In this research to determine earnings transparency of the model Barth et al (2008) have been used. Hypothesis-testing research, using financial data of 121 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2009 to 2014 has taken place.The findings show that between inflation, exchange rate and interest rate one-year investment with accounting transparency there is a significant relationship.
  Keywords: interest rate, exchange rate, inflation, earnings transparency