فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 22، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پروین قاسمیان، محمد هادی ابوالحسنی صفحات 1-10
  زمینه و اهداف
  کروم از طریق آب آشامیدنی وارد بدن می شود وحذف آن، امری ضروری است. در این پژوهش، از نانو ذره دی اکسیدتیتانیوم به عنوان جاذب استفاده شد.
  مواد و روش ها
  در ابتدا خصوصیات نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با استفاده از آنالیز های XRD و FTIR تعیین شد. آزمایشات جذب به صورت ناپیوسته با استفاده از محلول های آزمایشگاهی حاوی کروم انجام گرفت و فاکتورهای مختلف pH، غلظت اولیه یون فلزی، زمان تماس و مقدار جاذب بر میزان جذب در سطوح مختلف بررسی شد. همچنین در کلیه مراحل پژوهش موازین اخلاقی رعایت شد و هیچگونه دخل و تصرفی از جانب محقق در مراحل انجام پژوهش صورت نگرفت.
  یافته ها
  درصد جذب در pH برابر 3 با اختلاف معنی داری بیشتر از دیگر pH ها بود (88/50%) و کمترین درصد آن با اختلاف معنی داری در pH برابر 3 بود (38/03%). درصد جذب در غلظت 0/5 گرم در لیتر با اختلاف معنی داری بیشتر از سایر غلظت ها بود (61/52%) و کمترین درصد جذب با اختلاف معنی داری در غلظت 5 گرم در لیتر بود (6/57%). کارایی جذب در زمان های مختلف اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند و میزان جذب بعد از زمان 30 دقیقه به صورت ثابت درآمد. تاثیر مقدار جاذب دی اکسیدتیتانیوم در 4 گرم در لیتر با اختلاف معنی داری بیشتر از دیگر مقدار جاذب بود (68/31%) و کمترین درصد جذب جاذب با اختلافی معنی دار در 1 گرم در لیتر مشاهده شد (18/54%). برازش ایزوترم های جذب نشان داد که جذب با مدل فروندلیچ مطابقت داشت (0/75=R2).
  نتیجه گیری
  جاذب دی اکسیدتیتانیوم، کارایی بالایی در جذب فلز کروم از فاضلاب دارد و می تواند برای پالایش فاضلاب های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دی اکسید تیتانیوم، کروم، ایزوترم های جذب لانگمویر و فروندلیچ
 • رحمن پناهی، عرفان جوانمردی، علی رمضانخانی، فرشته عثمانی، علی احمدی، شمس الدین نیک نامی صفحات 11-19
  زمینه و اهداف
  علیرغم موثر بودن مداخلات مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار و ضرورت پیشگیری از مصرف سیگار در بین دانشجویان، پرسشنامه استانداردی در این زمینه در ایران وجود ندارد. لذا در این مطالعه، محققان روایی و پایایی پرسشنامه عوامل مربوط به پیشگیری از مصرف سیگار در دانشجویان براساس الگوی اعتقاد بهداشتی را مورد بررسی قرار دادند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی تحلیلی میان 348 نفر از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1395 انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه اییک مرحله ای انجام شد. برای بررسی روایی صوری و محتوایی از دو روش کیفی و کمی استفاده شد، برای بررسی پایایی پرسشنامه و روایی سازه آن از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای لیزرل 8/8 و SPSS نسخه 16 استفاده شد. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.
  یافته ها
  ضریب تاثیر، نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا سازه های پرسشنامه به ترتیب در فاصله 4/5 -4/1، 0/97-0/79و 0/96-0/90 بود. مقادیر آلفای کرونباخ برای سازه های پرسشنامه بین 0/70 تا 0/90 به دست آمد. الگوی 5 عاملی شامل سازه های حساسیت، شدت، موانع، منافع و خودکارآمدی درک شده تایید گردید (3/25= X2/df، 0/96=CFI، 0/081=RMSEA).
  نتیجه گیری
  پرسشنامه عوامل مرتبط با پیشگیری از مصرف سیگار براساس الگوی اعتقاد بهداشتی از روایی و پایایی در جمعیت هدف دانشجویان برخوردار بود.
  کلیدواژگان: روانسنجی، تحلیل عاملی، مصرف سیگار، الگوی اعتقاد بهداشتی، پیشگیری، دانشجو
 • مریم اکبری لاکه، مهدی ملاکاظمی، سید محمد سیدمهدی صفحات 20-28
  زمینه و اهداف
  ، این مطالعه با هدف ارزیابی اثربخشی دوره بازآموزی طب کار بر کارآیی پزشکان عمومی با استفاده از مدل کرک پاتریک انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که با توجه به حجم جمعیت (100نفر) در این مطالعه، 93 نفر از پزشکان عمومی شاغل در بخش طب کار مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به عنوان جمعیت مورد مطالعه انتخاب شدند. جهت ارزیابی اثربخشی دوره باز آموزی طب کار بر پزشکان از مدل ارزشیابی کرک پاتریک در سه سطح واکنش، یادگیری و رفتار فراگیران استفاده شد. در راستای رعایت ملاحظات اخلاقی تنها از نظر پزشکان عمومی که تمایل به همکاری را داشتند، استفاده شد و همچنین رعایت صداقت و امانت در استفاده از منابع انگلیسی و فارسی صورت گرفت.
  یافته ها
  براساس نتایج ، واکنش 81 درصد از افراد نسبت به عوامل موثر در اجرای یک دوره آموزشی، مطلوب ارزیابی شد. نتایج بررسی سطح دوم مدل کرک پاتریک نیز نشان داد، میزان یادگیری و دانش شرکت کنندگان پس از حضور آنان در دوره افزایش معناداری یافت (p-value<0. 001). همچنین میزان تغییرات رفتار شغلی پزشکان شرکت کننده در دوره (سطح سوم کرک پاتریک) نشان داد، شرکت در دوره بازآموزی تاثیر مطلوبی در رفتار شرکت کنندگان در دوره آموزشی داشت.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان پیشنهاد داد که برگزاری دوره های بازآموزی طب کار برای پزشکان عمومی در افزایش کارآیی آنها تاثیر مثبتی دارد.
  کلیدواژگان: مدل کرک پاتریک، دوره بازآموزی، آموزش، طب کار، پزشکان عمومی
 • محمد جعفری، علی جعفری، رقیه شهبازی صفحات 29-39
  زمینه و اهداف
  مکان یابی و مدیریت صحیح محل دفن پسماند، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب می شود. تعیین مکان مناسب جهت دفن پسماند، یکی از مسائل مهم در مناطق روستایی است. انتخاب مکان مناسب برای دفن پسماند، مستلزم در نظر گرفتن عوامل پیچیده متعددی است که ضرورت استفاده از فناوری های اطلاعات مکانی و تلفیق آن با سایر امور مدیریتی و برنامه ریزی مطرح می شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه به منظور ارزیابی مکان مناسب جهت دفن پسماندهای روستایی در بخش مرکزی شهرستان ایجرود از 9 پارامتر مهم و تاثیرگذار در مکان یابی دفن پسماند از قبیل شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، فاصله از نقاط روستایی، فاصله از آبراهه ها، فاصله از راه ها، فاصله از گسل ها، فرسایش و کاربری اراضی استفاده شد. پارامترهای شناسایی شده با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به صورت زوجی مقایسه و وزن هریک از عوامل که مبین میزان تاثیر آنهاست، با نرم افزار Expert choice محاسبه گردید. تمامی مراحل این تحقیق با رعایت موازین اخلاقی و پژوهشی انجام شد.
  یافته ها
  با تلفیق لایه های وزنی به دست آمده درمحیط Arc GIS، نقشه نهایی مکان یابی بهینه دفن پسماندهای روستایی در محدوده مطالعاتی در 5 کلاس (کاملا نامناسب، نامناسب، متوسط، مناسب و کاملا مناسب) طبقه بندی شد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که پهنه های مناسب و کاملا مناسب، به ترتیب با 251/1 و 158/1 کیلومترمربع به ترتیب بالاترین ارجحیت را برای دفن پسماند دارا بوده و در مجموع با داشتن 41/8درصد، مساحت کل محدوده شهرستان در اولویت طرح های دفن پسماند قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: مکان یابی، پسماند روستایی، مدل AHP، تکنیک GIS، شهرستان ایجرود
 • رحمن پناهی، علی رمضانخانی، محمود طاووسی، علی اصغر حائری مهریزی، مهدی رضایی، شمس الدین نیک نامی صفحات 40-48
  زمینه و اهداف
  ادغام سواد سلامت به الگوی اعتقاد بهداشتی، به تقویت عملکرد این الگو در پیش بینی رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار یاری می رساند، اما نوع این تاثیر و نحوه عملکرد سواد سلامت در این الگوی ترکیبی، تاکنون مشخص نشده است. لذا این مطالعه با هدف تعیین راه های تاثیر سواد سلامت بر اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار در الگوی اعتقاد بهداشتی تلفیقی با سواد سلامت انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی-تحلیلی، 340 نفر از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران با روش نمونه گیری خوشه اییک مرحله ای وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه روا و پایای مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی درباره پیشگیری از مصرف سیگار و پرسشنامه سنجش سواد سلامت (HELIA) بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و روش تحلیل مسیر مبتنی بر رگرسیون تک متغیره و چندگانه، تحلیل شدند. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.
  یافته ها
  سواد سلامت تاثیری مستقیم و معنادار بر تمامی سازه های الگو و اتخاذ رفتار داشت. همچنین از طریق تاثیر بر سازه های الگو، به طور غیرمستقیم بر اتخاذ رفتار تاثیر داشت و از بین این تاثیرات، فقط تاثیر آن از طریق متغیرهای حساسیت درک شده و خودکارآمدی بر روی اتخاذ رفتار، معنادار بود. ضمنا تاثیر غیرمستقیم سواد سلامت بر اتخاذ رفتار بیشتر از تاثیر مستقیم آن بود.
  نتیجه گیری
  با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی تلفیقی با سواد سلامت و تاکید بر متغیرهای حساسیت درک شده و خودکارآمدی، می توان تا حدودی سواد سلامت و در نتیجه اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار را در دانشجویان ارتقا داد.
  کلیدواژگان: الگوی اعتقاد بهداشتی، سواد سلامت، مصرف سیگار، رفتار پیشگیری کننده، تحلیل مسیر
 • طیبه مرعشی، شهره غدیری، علی رمضانخانی، سهیلا خداکریم صفحات 49-57
  زمینه و اهداف
  سقوط در سالمندان، مشکلی شایع و جدی است. حدود یک سوم سالمندان، سالانه سقوط دارند. عوارض ناشی از سقوط شامل بستری شدن، درد طولانی، ناتوانی و مرگ و میر است. این مطالعه با هدف بررسی رخداد سقوط و برخی عوامل فردی مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 368 سالمند 60 سال و بیشتر مراجعه کننده به پایگاه های سلامت انجام شد. نمونه گیری چند مرحله ای بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک، سوالات مشخصات وقوع سقوط در یکسال گذشته و برخی عوامل فردی مرتبط با سقوط بود و از طریق مصاحبه تکمیل شد. جهت بررسی تعادل، تست استاندارد تعادل انجام شد. داده ها با استفاده از SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل گردید. تمام مراحل مطالعه با رعایت موازین اخلاقی پژوهش انجام گردید.
  یافته ها
  زنان 62/8 درصد و مردان 37/2 درصد از نمونه ها را با میانگین سنی 6/6±68/41تشکیل می دادند. با آزمون رگرسیون لجستیک تک متغیره مشخص گردید، سن، جنس، تاهل، سواد، افت فشار خون وضعیتی، اختلال تعادل، بی اختیاری ادرار، اختلال بینایی، سابقه سکته قلبی، اختلال خواب با سقوط سالمندان ارتباط معناداری داشتند (p<0. 05).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه از هر چهار سالمند مراجعه کننده به پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان ری، نزدیک به یک نفر در سال سقوط داشتند. به منظور کاهش و پیشگیری از سقوط، سالمندان با عوامل خطر فردی باید شناسایی شده و آموزش های لازم به آنها داده شود.
  کلیدواژگان: سقوط، سالمند، افت فشارخون وضعیتی، اختلال تعادل، بی اختیاری ادرار
|
 • Parvin Ghasemian , Mohammad Hadi Abolhasani * Pages 1-10
  Background and Aims
  Chromium (Cr), as a metallic pollutant, enters to the body through drinking water. Due to the toxic and dangerous characteristic of hexavalent chromium, its removal is necessary. In this research, titanium dioxide nanoparticles were used as an adsorbents to remove Cr from water.
  Materials and Methods
  The characteristic of TiO2 nanoparticles were determined using XRD and FTIR analyses. Batch adsorption experiments were performed using synthetic aqueous solutions containing chromium. The optimal conditions of adsorption were investigated at various pHs, initial concentration of metal ion, contact time and the adsorbent dosage on Cr adsorption capacity. Also, the study was carried out ethically and there was no bias and confinement on the part of the researcher during the research process.
  Results
  The results showed that the removal percentage at pH=3 (88.50%) was significantly more than the other studied pHs. The lowest removal percentage was observed at pH = 9 (38.03%). at the highest Cr adsorption was noticed in concentration of 0.5 g/L (61.52%), which was statistically significant as compared to other concentrations Accordingly, the lowest adsorption was observed at 5 g / L concentration (6.75%). Adsorption performance was not significantly different at different times, and the amount of adsorption was almost constant after 30 minutes. Cr adsorption by TiO2 nanoparticles increased with increase in adsorbent dose and the maximum amount of adsorption occurred at 4 g/L (68.31%) which again was significantly higher than other studied dosages. The lowest removal percentage was observed at 1 g/L (18.57%). The sorption isotherm studies showed that adsorption of chromium by titanium dioxide was fitted well to Freundlich isotherm model (R2 = 0.78).
  Conclusion
  Titanium dioxide demonstrate high efficiency in adsorbing chromium from wastewater and thus can be a promising sorbent for the treatment of industrial wastewaters
  Keywords: Titanium dioxide, Chromium, Langmuir, freundlich adsorption isotherms
 • Rahman Panahi, Erfan Javanmardi, Ali Ramezankhani, Fereshteh Osmani, Ali Ahmadi, Shamsaddin Niknami* Pages 11-19
  Background and Aims
  Despite the effectiveness of interventions based on the Health Belief Model (HBM) on improving the smoking preventive behaviors and the necessity of smoking prevention among students, there is no standard questionnaire in this regard in Iran. Therefore, in this study, the validity and reliability of the scale related to the smoking prevention factors among students based on the HBM were assessed.
  Materials and Methods
  The present analytical cross-sectional study was carried out among 348 dormitory students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, in 2016. Single-stage cluster sampling was conducted. Qualitative and quantitative methods were used to assess the face and content validity. The reliability of the scale and the structure validity were determined using Cronbach's alpha coefficient and confirmatory face analysis. Lisers 8.8 and SPSS 16 software were used to analyze the data. All stages of the study were conducted ethically.
  Results
  Impact score, content validity ratio and content validity index of the structures of the scale were in the range of 4.1 - 4.5, 0.79 - 0.97 and 0.90 - 0.96, respectively. Cronbach's alpha coefficient for structures of the scale was obtained from 0.70 to 0.90. Five-factor model including perceived susceptibility, severity, barriers, benefits and self-efficacy were confirmed (RMSEA = 0.081, CFI = 0.96, X2/df = 3.25).
  Conclusion
  Scale on the related factors to the smoking prevention based on HBM had the validity and reliability in the target population of the students.
  Keywords: Psychometrics, Factor analysis, Smoking, Health Belief Model, Prevention, Students
 • Maryam Akbari Lakeh, Mehdi Mollakazemi?, Seyed Mohammad Seyedmehdi Pages 20-28
  Background and Aims
  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of labor medicine retraining on the performance of general practitioners using the Kirkpatrick model.
  Materials and Methods
  To determine the sample size, we used Krjatsy and Morgan tables. According to the population size (100 persons) in our study, 93 general practitioners working in the department of labor medicine affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran were selected as the study population. In order to evaluate the effectiveness of the working-class retraining course, the Kirkpatrick Evaluation Model was used in three levels of reaction, learning and learner behavior. In line with ethical considerations, only general practitioners willing to cooperate were used, as well as respect for honesty and trust in the use of English and Persian resources.
  Results
  Based on the results of present study, the response of 81% of all subjects was evaluated as an effective factor in the implementation of a training course. The results of the second level review of Kirkpatrick’s model also showed that the level of learning and knowledge of participants after their presence in the period increased significantly (p-value <0.001). Also, the rate of changes in the behavior of physicians participating in the course (third level of Kirk Patrick) revealed that participation in the retraining period had a good effect on the behavior of participants in the course.
  Conclusion
  Generally, it can be suggested that the holding of retraining courses of occupational medicine for general practitioners has a positive effect on their effectiveness.
  Keywords: Kirkpatrick model, rehabilitation course, education, work medicine, general practitioners
 • Mohammad Jafari*, Ali Jafari, Roghayeh Shahbazi Pages 29-39
  Background and Aims
  Site selection and management of a landfill site is one of the main pillars of sustainable development. Selection of an appropriate site for the burial of rural wastes is of utmost importance in rural areas. At present there is no coherent management in the field of rural wastes. Selecting the right place for landfilling requires considering several complex factors and thus the need for use of spatial information technologies and their .incorporation to other managing and planning issues are raised
  Materials and Methods
  In this study, nine important affecting parameters in locating the waste burial site including the slope, aspect, elevation, distance to the rural points, distance to the channels, distance to the roads, distance to the faults, erosion, and land use were considered to assess the appropriate site for burial of the rural wastes of the central part of Ejroud city. The identified parameters were compared by incorporating the Analytic Hierarchy Analysis (AHP) method in a pairwise manner and the corresponding weight of each factor, which indicates the effect of that factor, was calculated utilizing the Expert Choice software. All stages of this research were conducted ethically.
  Results
  Through the incorporation of weight layers obtained in the ArcGIS environment, the final locating map for burial of the rural wastes in the study area was prepared and categorized into 5 classes (completely inappropriate, inappropriate, intermediate, appropriate and completely appropriate).
  Conclusion
  The results showed that the appropriate and completely appropriate zones with 251.1 and 158.1 square kilometers had respectively the highest prefer ability for burial of the wastes in this categorization. Totally, about 41.8% of the total area of the town, was prioritized for the waste burial plans
  Keywords: Site selection, Rural solid waste, AHP model, GIS software, Ejroud town
 • Rahman Panahi, Ali Ramezankhani, Mahmoud Tavousi, Aliasghar Haeri Mehrizi, Mehdi Rezaei, Shamsaddin Niknami* Pages 40-48
  Background and Aims
  Incorporation of health literacy (HL) into health belief model (HBM) assist in strengthening the performance of this model in predicting smoking preventive behavior. However, the type of such an effect and the way in which the HL works in this hybrid model has not yet been determined. Therefore, this study was aimed to determine the influencing ways of HL on adoption of smoking preventive behavior in HBM incorporated with HL.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 340 dormitory students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran were enrolled using single-stage cluster sampling. The data collection tool was a valid and reliable questionnaire based on HBM on smoking prevention and HL questionnaire (HELIA). Data were All analyzed using SPSS version 16 and path analysis method based on single-variable and multiple regressions. stages of the study were conducted ethically.
  Results
  HL had a direct and statistically significant effect on all structures of the model and adoption of behavior. Also, it indirectly influenced adoption of behavior by influencing the structures of the model. Only perceived susceptibility and self-efficacy variables significantly affect adoption of behavior. In addition, the indirect effect of HL on the adoption of behavior was greater than its direct effect.
  Conclusion
  It is possible to improve the degree of HL and, therefore, the adoption of smoking preventive behavior among students through the use of HBM incorporated with HL, which emphasizes on perceived susceptibility and self-efficacy variables
  Keywords: Health Belief Model, Health Literacy, Smoking, Preventive Behavior, Path Analysis
 • Tayebeh Marashi, Shohreh Ghadiri*, Ali Ramezankhani, Soheila Khodkarim Pages 49-57
  Background and Aims
  Falls in the elderly has been known as a common and serious problem. Each year about one third of old adults experience a fall. The injuries resulted from fall results in hospitalization, prolong pain, decreased functional performance, disability, and death. The purpose of this study is to investigate the fall and some of its related individual factors among the elderly attending to health centers affiliated to the health network of Rey city.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 368 older adults aged 60 and over who referred to health centers. A “multi-stage” sampling method was considered. The data was collected using a questionnaire completed through interview. The questionnaire included demographic characteristics, number of falls during the past year and individual factors. The standard balance test was also conducted to assess the balance. The data were analyzed by SPSS software (version 16) through the related statistical tests. Correlations were considered significant at α = 0.05. All ethical issues were considered throughout the study.
  Results
  About 62.8% out of the total study group were female and the remaining 37.2% were male with median age of 68.41 ± 6.6. By the use of one-variable logistic regression test, it was found that age, gender, marital status, literacy status, postural hypotension, balance disorder, urine disorders, visual impairment, history of heart attack and sleep disorder all had significant relation with fall in the elderly (P < 0/05).
  Conclusions
  The results of this research showed that one in every four elderly participated in health centers of the health network of Ray city has experienced a fall per year. Thus, in addition to proper assessment of the elderly at risk with individual and environmental factors, to prevent and decrease the rate of falling, they need to be educated. A safe environment should also be provided for them
  Keywords: Fall, the elderly, postural hypotension, balance disorder, urine disorders