فهرست مطالب

جامعه پژوهی فرهنگی - سال نهم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال نهم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صونا احدیان *، محمدسالار کسرایی صفحات 1-28
  پژوهش حاضر، کوششی است که با هدف شناخت احساس طرد دانشجویان در رابطه با متغیرهای پایگاه اجتماعی-اقتصادی، قومیت و احساس تعلق قومی و ارزیابی سیاستهای دولتی، به انجام رسیده است. پرداختن به مسائل جوانان در سطح کشورهایی نظیر ایران، به سبب قرار داشتن جوانان در کانون تحولات و برنامه ریزی ها، ضروری به نظر میرسد. از اینرو به مدد روش پهنانگر پیمایش و بهره گیری از ابزار پرسشنامه جهت سنجش متغیرها، پس از مرور رویکردهای نظری طرد اجتماعی و توضیح سطوح طرد اجتماعی، تدوین چارچوب و مدل نظری، از میان دانشجویان دانشگاه های سراسری و آزاد، نمونه گیری انجام داده و پس از انتخاب 325 نفر از دانشجویان، نتایج را به کمک آمار توصیفی و آزمونهای همگنی واریانس لون، آزمون اف، ضریب همبستگی، آزمون تی و مقایسه ی جفتی مورد مطالعه قرار دادیم. نتایج بدست آمده حاکی از رابطه ی معنادار و مستقیم میان احساس طرد اجتماعی و احساس تعلق قومی و همچنین احساس طرد اجتماعی و ارزیابی سیاستهای دولتی توسط پاسخگویان بود، به عبارت دیگر دانشجویانی که احساس طرد بیشتری را تجربه میکردند، احساس تعلق قومی بیشتر و همچنین برداشت منفی نسبت به سیاستهای دولت داشتند.
  کلیدواژگان: حساس طرد اجتماعی پایگاه اقتصادی سیاستگذاری - تعلق قومی قومیت
 • حسین افراسیابی *، سعید فتحی صفحات 29-46
  تفاخر یا فخرفروشی، یک جهت گیری در تعاملات اجتماعی است که در رابطه با مصرف و نمایش کالاها در عرصه عمومی و خصوصی معنا می یابد. پژوهش حاضر یکی پژوهش کمی است که با هدف بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با تفاخر اجتماعی در میان شهروندان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل جمعیت 64-15 سال شهر یزد است که 384 نفر آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد. پژوهش با روش پیمایشی انجام شده و ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سن، جامعه پذیری، مصرف گرایی، مادی گرایی، فردگرایی، مدگرایی با تفاخر اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد اما بین جنسیت با تفاخر اجتماعی رابطه معناداری مشاهده نشد. متغیرهای مستقل مدگرایی، جامعه پذیری، مصرف گرایی، فردگرایی و سن در آزمون رگرسیون چندمتغیره وارد شده و توانستند 69 درصد از تغییرات تفاخر اجتماعی را در جامعه مورد مطالعه تبیین کنند.
  کلیدواژگان: تفاخر اجتماعی، مدگرایی، مصرف گرایی، جامعه پذیری
 • حسن امیدوار، خلیل میرزایی* ، عالیه شکربیگی صفحات 47-71
  هدف این پژوهش بررسی «نقش فرهنگ صلح بر میزان خشونت خانگی در میان خانواده های شهر تهران (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن) است. روش پژوهش ، به لحاظ هدف یا نوع پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی ، از لحاظ مسیر توصیفی و از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان تهرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بوده که از میان آنها 400 نفر به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته استفاده شد ، که کیفیت آن از طریق CVR برای سنجش یا میانگین 737/0و پایایی 939/0 برای سنجش و پایایی با میانگین تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزارهای آماری Lisrel استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که: نوع ازدواج ، تحصیلات پدر و مادر و شغل مادر بر میزان خشونت اثر معنا دار نداشت. اثر وابستگی پدر یا مادر به مشروبات الکلی و مواد مخدر ، شغل پدر و قومیت پدر و مادر، طول مدت ازدواج ، سن پدر و مادر بر میزان خشونت معنادار بود. بین فرهنگ صلح و مولفه های فرهنگ صلح و مولفه های آن با خشونت خانگی رابطه ی منفی و معنادار وجود داشت.
  کلیدواژگان: فرهنگ صلح، برساخت، خشونت، خشونت خانگی، خانواده
 • زهرا حاجی شاه کرم، باقر ساروخانی *، حسین آقاجانی مرسا صفحات 73-100
  هدف این مقاله، کنکاشی نقادانه در خصوص چارچوب روش شناختی پایان نامه ها با محوریت طلاق است. مساله اصلی در این مقاله، عبارت است از "آیا عدم توجه کافی به روش شناسی پژوهش های صورت گرفته با محوریت طلاق تاثیری در غنا و عدم غنای پژوهش های آینده خواهد داشت؟"
  بر این اساس، این پژوهش از روش اسنادی و تحلیل محتوا بهره گرفته است. این مقاله تلاش می کند به معرفی ، شفاف سازی و نقد روشمند، که فراتر از یک تکنیک صرف است در مورد پایان نامه ها با محوریت طلاق بپردازد. از اینرو، علاوه بر بیان روش شناسی بنیادین، پارادایمی و کاربردی که در اکثر موارد جزو حلقه مفقوده پایان نامه ها است و به عنوان راهنمای عملی می تواند کمک موثری برای پایان نامه های آتی باشد، به اجرای آنها اقدام نموده و همچنین پایان نامه ها را از نظر ساختاربندی شکلی و موضوعی نظیر برهه زمانی، دسته بندی موضوعی، دیدگاه جنسیت محوری و… نیز مورد بررسی قرار داده است.
  کلیدواژگان: روش شناسی بنیادین، روش شناسی پارادایمی، روش شناسی کاربردی، پایان نامه با محوریت طلاق
 • محمد فرهادی * صفحات 101-132
  مسئله پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی است. پس از بررسی مباحث نظری این حوزه و با تکیه بر نظریه های جامعه شناختی کنش، چهار متغیر سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، احساس بی قدرتی و سرمایه فرهنگی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی در چارچوب مفهومی پژوهش پذیرفته شد. روش تحقیق؛ پیمایش، نمونه گیری آن طبقه ای با کسربرابر و جمعیت آماری دانشجویان دانشگاه تهران هستند. بر اساس نتایج پژوهش، متغیرهای تحقیق توانستند 20 درصد واریانس مشارکت اجتماعی را تبیین کنند (20٪=R2). بر اساس نتایج تحقیق میزان مشارکت دانشجویان در مجموع پایین است اما تفاوت معنی داری میان میزان مشارکت ذهنی زنان و مردان وجود ندارد.
  موانع مشارکت در وجه ذهنی ضعف مفاهیم، معانی و هنجارهای مشارکت جویانه و در وجه عینی، فقدان یا ضعف نهادهای مشارکتی است. موانع مشارکت در زنان بیشتر عینی است.
  تقویت سرمایه اجتماعی، رفع اثر سرمایه اقتصادی در رفتارهای مشارکتی در وجه ذهنی و تاسیس و تحکیم نهادهای مشارکتی در مناسبات دانشگاهی در وجه عینی، از راهکارهای افزایش مشارکت نزد دانشجویان است.
  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، احساس بی قدرتی
 • صدیقه عباسی* ، خدیجه سفیری، امیرمسعود امیرمظاهری صفحات 133-160
  این پژوهش «تاثیرعوامل اجتماعی بر روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر 20 تا 26 سال» در دانشگاه های دولتی شهر تهران را در سال 1395 مطالعه می کند. چارچوب نظری تئوری های «دگرگونی ارزشی اینگلهارت، رشد یافتگی سنی بنگستون، جهانی شدن گیدنز، تجربه نسلی مانهایم، تغییر در فرآیند جامعه پذیری مک لوهان» می باشد. روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری 11406 نفر است. اطلاعات از میان نمونه 382 نفری جمع آوری شد. ضریب تعیین تعدیل یافته ( ) نشان می دهد متغیرهای وارد شده به معادله 52 درصد از واریانس تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نمایند. ضرایب تاثیر مدل تبیین کننده روابط نسلی نشان از معناداری متغیرهای «سبک زندگی، معاشرت با گروه همسالان، ارتباط و تعامل درون خانواده» در معادله رگرسیون دارد. براساس ضرایب تحلیل مسیر نیز، سبک زندگی با ضریب کل 0. 574 و ارتباط و تعامل درون خانواده با ضریب کل 0. 478 بیشترین تاثیر بر متغیر روابط نسلی را نشان می دهند.
  یافته های کلی نشان می دهد در تبیین تفاوت بین نسل ها در سطح خرد در ویژگی شخصیتی دختران جوان و در سطح میانی به لحاظ جامعه پذیری و تعلیم و تربیت دگرگونی بوجود آمده و دختران جوان نسل تغییرطلب هستند و خانواده در مدیریت و کاهش تضاد نسلی نقش مداخله گری دارد.
  کلیدواژگان: روابط نسلی، عوامل اجتماعی، سبک زندگی، معاشرت با گروه همسالان و ارتباط و تعامل درون خانواده
|
 • Souna Ahadiyan *, mohammadsalar kasraie Pages 1-28
  The present study is an attempt to understand the feeling of social exclusion in association with economic status, ethnicity, ethnic belonging and assessment of government policies. It is necessary to address the issues of youth in countries such as Iran, due to the fact that young people are at the center of developments and planning. Therefore, using a scrupulous method and using a questionnaire tool to measure variables, after reviewing the theoretical approaches of social exclusion and explaining the levels of social exclusion, the framework and theoretical model have been sampled among the students of the State and Azad universities. After selecting 325 students, the results were analyzed using descriptive statistics and homogeneity of variance analysis, FF test, correlation coefficient, t-test and pair comparison. The results showed a significant and direct relationship between the feeling of social exclusion and the sense of ethnic belonging, as well as the feeling of social exclusion and the assessment of government policies by respondents, in other words, students who felt more social exclusion, felt more ethnic belonging and They also had a negative perception of government policies
  Keywords: SOCIAL EXCLUSION, ECONOMIC STATUS, ETHNICITY, POLICY, ETHNIC DEPENDENCY
 • Hossein Afrasiabi*, saeid Fathi Pages 29-46
  The aim of this quantitative study was to investigates the socio-cultural factors related to social ostentation. Statistical population were citizens of Yazd city, which are between 15-64 years old and 384 person selected as sample by multistase cluster sampling method. The research instrument was questionnaire. The results showed that there are significant relationships between social ostentation and age, social class, income, cultural capital, secularization, consumerism, materialism, individualism and fashionism. But there was no significant relashionship observed between genders. Independent variables as fashionism, socialization, consumerism, individualism and age entered in regression equation and explained 69% of social ostentation variances.
  Keywords: Social Ostentation, Fashion, Consumerism, Socialization
 • hasan omidvar, khalil mirzaee *, aliyeh shekarbeigi Pages 47-71
  the aim of present research is to study the role of peace culture on amount of family aggression among university students of Tehran (Case Study: Tehranian Azad University Students of Roodhen). Method of this research in term of goal was developmental and practical study as well as in term of the path was descriptive correlational study.The Research population included all of the university students of Azad university of Rodehen among them about 400subjects were selected by size stratified random sampling .To collect data, researcher –made questionnaire included demographical, peace culture and violent family aggression characteristics.that its quality by CVR coefficient for measuring validity with 0.737 average and reliability with 0.939 average approved. Collected data analyzed by SPSS and Lisrel software. Findings showed that peace culture constitade of four-factor construct as following: understanding and healthy interaction of family, social support, ability to resolve conflicts and misunderstanding. Five factors were extracted from questionnaire: cultural violence, spiritual-psychological abuse, verbal aggression, economical violence and physical violence.Type of marriage, education of parents, job of parents had no significant effects. Effects of alcohol addiction of parents , job of father, ethnic of parents, duration of marriage, and age of parents had significant effects on violence. There was a negative significant relation between peace culture and its components with family aggression.
  Keywords: peace culture, constructism, violation, family violation, family
 • zahra haji shah karam, Bagher saroukhani *, hossein aghajani marsa Pages 73-100
  The purpose of this article is to provide critical inquiries in the context the methodological framework of theses based on divorce-oriented theses. The main issue discussed in this article is “Does the lack of attention to the methodology of divorce-focused researches have an impact on the richness and lack of richness of future researches?
  Accordingly, this research used documentary method and content analysis. This article tries to introduce, clarify, and Methodical critique that goes beyond just a technique for researches focused on divorced. Hence, in addition to explaining the fundamental methodology, paradigmatic methodology and applied methodology, which in most cases, it is a missing link in the divorce-focused researches, which as a practical guide can be an effective help for future researches and Then proceed to implement them, Also, the divorce-focused researches has been examined in terms of structuring from the form and subject such as period, Thematic categories, focused-gender perspective and etc.
  Keywords: fundamental methodology, paradigmatic methodology, applied methodology, divorce-oriented theses
 • Mohammad farhadi * Pages 101-132
  The problematic of this research is to examine the factors affecting social participation. After reviewing the theoretical issues of this field and relying on the sociological theories of action, four variables of social capital, economic capital, feeling of powerlessness and cultural capital as the most important factors influencing social participation in the conceptual framework of the research were accepted. The research method is survey; by stratified sampling in Tehran University students. Based on the results of the research, the variables of the research were able to explain 20% of the variance of social participation (R2 = 20%). According to the results of the research, the participation rate of students is generally low, but there is no significant difference between the level of participation of women and men.
  The barriers to participation in the subjective aspect are the weakness of the concepts, meanings, and norms of participation and in objective level, the lack or weakness of participatory institutions. Barriers to participation in women are more objective.
  Strengthening social capital, removing the effect of capital investment on participatory attitudes in the mental aspect, and establishing and consolidating participatory institutions in academic relationships in an objective way are ways to increase student participation
  Keywords: Social Capital, Economic Capital, Cultural Capital, Powerlessness, Social Participation
 • Sedigheh Abbasi *, khadije safiri, Amir Massoud Amirmazaheri Pages 133-160
  This research studies "the impact of social factors on generational relationships from the viewpoint of female students aged 20 to 26 years" in state universities of Tehran in 1395. The theoretical framework is the Theory of "Ingelhart's Value Transformation, Bengston's Growth, Giddens Globalization, Mannheim's Generation Experience, Changing the McLuhan Socialization Process". The research method is survey and the statistical population is 11406 people. Information was collected from a sample of 382 people. R Square ( ) indicates that the variables introduced into the equation account for 52% of the variance of the dependent variable variations. The coefficients of the effect of the model explaining the relationship between generations indicate that the variables "lifestyle, socializing with peer groups, communication and interactions within the family" in the regression equation are significant. According to path analysis coefficients, lifestyle with total coefficient of 0.574 and internal family interaction and interaction with a total factor of 0.478 show the most effect on the variable of generational relationships.
  The overall findings show that in explaining the difference between generations in the micro level, in the personality trait of young and middle-aged young girls, socialization and education of change have been created in terms of socialization and education, and young girls are a generation of change and the family plays a role in interacting with managing and reducing the generation conflict.
  Keywords: Generational Relations, Social Factors, Lifestyle, Interaction within the Family