فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سارا بهی مهر ، یزدان منصوریان صفحات 1-16
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش جنبه های روان شناختی در رفتار اطلاعاتی انسان و تاثیر عوامل روانی بر تعامل انسان و اطلاعات، این پژوهش به مطالعه سوگیری های شناختی در رفتار اطلاعاتی می پردازد. بدین ترتیب هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش سوگیری های شناختی در رفتار اطلاعاتی علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی است.
  روش
  پژوهش با رویکرد کیفی و روش گرانددتئوری (نسخه کلاسیک) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی بودند. با در نظر داشتن نمونه گیری هدفمند و با استفاده از نمونه گیری دردسترس، 25 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از ابزار مصاحبه گردآوری و از طریق پیگیری اصول تحلیل داده ها و مبانی کدگذاری در گراندد تئوری تحلیل شده اند.
  یافته ها
  براساس تحلیل داده های پژوهش، سوگیری های شناختی در رفتار اطلاعاتی علمی افراد تاثیرگذار هستند. 28 مورد سوگیری شناختی در متن مصاحبه های پیاده سازی شده شناسایی شد. در هر یک مراحل شش گانه مدل رفتار اطلاعاتی ایزنبرگ و کویتز، سوگیری های شناختی به شکلی تاثیرگذار هستند. سوگیری ها می توانند در تشخیص، تعیین و تبیین نیاز اطلاعاتی، تصمیم گیری برای گزینش منابع اطلاعاتی، انتخاب مراکز اطلاعاتی، استخراج و استفاده از اطلاعات، سازماندهی و به اشتراک گذاری اطلاعات کسب شده و در نهایت در ارزیابی فرآیند کاوش اطلاعات نقش ایفا کنند.
  نتیجه گیری
  سوگیری های شناختی در کنار دیگر عوامل مطرح در رفتار اطلاعاتی قرار می گیرند و می توانند بر آنها تاثیر بگذارند و یا از آنها تاثیر بپذیرند. سوگیری ها می توانند پیامدهایی چون عدم موفقیت در بازیابی و کسب اطلاعات، پرهیز از اطلاعات و در نهایت شکست در رفع نیاز اطلاعاتی داشته باشند. برای درک عمیق تر از نقش سوگیری های شناختی، لازم است آنها را در بافت ها و در شکل های مختلف رفتار اطلاعاتی مورد بررسی قرار داد.
  کلیدواژگان: سوگیری های شناختی، رفتار اطلاعاتی، تعامل انسان و اطلاعات، جست وجوی اطلاعات، نیاز اطلاعاتی
 • حمیدرضا مختاری اسکی، سیروس علیدوستی*، مریم نظری صفحات 17-29
  هدف

  شمار بسیاری از پروژه های فناوری اطلاعات در سالیان گذشته کمابیش با شکست روبه رو شده اند. کتابخانه های دیجیتالی که دستاورد کاربست فناوری اطلاعات در نهاد کتابخانه بوده اند نیز همین سرنوشت را داشته اند. از این رو در اینجا عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه های دیجیتالی در بافت ایران، به ویژه در وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری بررسی می شود. عوامل حیاتی موفقیت آن دسته از عوامل هستند که با پیگیری های پیوسته ی آنها، کتابخانه های دیجیتالی با موفقیت همراه خواهند بود. روش/ رویکرد: رویکرد این پژوهش، کیفی و روش آن گراندد تئوری است. نمونه گیری غیر احتمالی از نوع گلوله برفی و نمونه گیری تئوریک، گزینش هشت کتابخانه ی دیجیتالی و سازمان مادر آنها و بیست و نه مصاحبه شونده را در پی داشت. افزون بر ابزار مصاحبه ی عمیق نیمه ساخت یافته، مشاهده ی مستقیم با استقرار در میدان پژوهش و یادداشت برداری های میدانی نیز از دیگر فنون به کار رفته برای گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها بود.

  کلیدواژگان: عوامل حیاتی موفقیت، کتابخانه های دیجیتالی، گراندد تئوری، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، ایران
 • مهدی شقاقی صفحات 30-43
  زمینه و هدف
  این مقاله قصد دارد تا پیش‎فرض‎های معرفت‎شناختی نظریه اخلاق اطلاعات فلوریدی را تحلیل کند و برخی از آن پیش‎فرض‎ها را مورد بحث و نقد قرار دهد.
  روش پژوهش: روش مقاله، سندی و رویکرد آن تحلیل مفهومی است. برای باز کردن یک مفهوم یا ارائه تحلیل های بدیل درباره آن، مستنداتی که پایه استدلال هستند با استفاده از روش سندی جمع آوری و با تکیه بر آنها، مفاهیم موجود تحلیل و نقد، و مفاهیم جدید بسط داده می شوند.
  یافته‎ها: فلوریدی برای اخلاقی کردن جهان، کل موجودات را «اطلاعات» تلقی می‎کند و می‎گوید به جای اینکه فقط موجودات زنده دارای ارزش و حرمت باشند، همه «چیزها» دارای حریم اخلاقی‎اند و یک حق اولیه برای بودن بر طبق طبیعت خود دارند. بر طبق رئالیسم اطلاعاتی وی، همه چیزها (زنده و غیرزنده) دارای ساختار اطلاعاتی‎اند و این ساختار، مجموعه‎ای است از ویژگی‎ها و روابط بین آنها، و بر اساس چنین ساختاری صرفا می‎شود چیزها را شناخت و ذات آنها را نمی‎توان کشف کرد. هر سطحی از انتزاع، واجد مجموعه‎ای از ویژگی‎ها و روابط برای هر شیء است. فلوریدی از ایده متافیزیکی «تفاوت» بهره می‎گیرد و اظهار می‎کند که «تفاوت» از نوع رابطه است و نبود این رابطه، چیز را برای ما ناشناختنی می‎کند زیرا برای شناخت یک چیز، باید نخست تفاوت آن با چیز دیگر فهم شود. پس «تفاوت» بر «وجود» تقدم دارد و لذا رابطه بر وجود تقدم دارد. با این استدلال، وی بسط می‎دهد که در شناخت، روابط بین ویژگی‎های یک چیز (ابژه) با یکدیگر و روابط آن چیز با دیگر چیزهاست که شناخت ما را می‎سازد و این ویژگی‎ها و روابط بین آنها، در واقع ساختار اطلاعاتی چیزها هستند. وی می‎گوید که حداقلی‎ترین واحد تفاوت قابل بیان به‎صورت ریاضی برای یک موجود، تفاوت باینری میان صفر و یک به عنوان یک «داده» پایه است که کوچک‎ترین واحد ساختاری-ریاضی-اطلاعاتی یک موجود را تشکیل می‎دهد.
  نتیجه گیری
  اهمیت این مقاله در تشریح نگاه فلوریدی درباره اشیاء و شناخت اشیاء است و اینکه او چگونه با استدلالات متافیزیکی خود، اشیاء را اطلاعات تلقی می‎کند و آسیب‎زدن به اشیاء را معادل آسیب‎زدن به سپهر اطلاعات می‎داند و بدین دلیل آن را غیراخلاقی می‎داند که باعث می‎شود بخشی از اطلاعات نابود گردد. در این مقاله نگاه ایده‎گرای فلوریدی از نظر بی‎تفاوتی نظریه اخلاقی او به بدن‎ها، تقلیل‎گرایی معرفت‎شناختی، نادیده‎گرفتن انعطاف‎پذیری تکنولوژیک، و ادعای جهانشمولی نقد شده است.
  کلیدواژگان: اخلاق اطلاعات، فلوریدی، رئالیسم ساختاری وجودی، رئالیسم اطلاعاتی، تعبیرانگاری، سطح انتزاع، کمینه‎گرایی اخلاقی
 • زاهد بیگدلی، آتوسا کوچک * صفحات 44-58
  زمینه و هدف

  همگام با روند تغییر پارادیم در حوزه ی اطلاع یابی از رویکرد نظام مدار به کاربرمدار طراحی نظام هایی برای پیشبرد اهداف اطلاع یابی ضروری به نظر می رسد. موفقیت این حوزه مستلزم تعامل متقابل کاربران با نظام و ایجاد رابطه بین اطلاع یابی و بازیابی اطلاعات است. با ورود فناوری های جدید به حوزه ی اطلاع یابی مدل هایی ابداع شدند که روند جستجوی اطلاعات را به عنوان فعالیتی پویا ارائه می دهند و چگونگی رفع نیاز اطلاعاتی کاربر را توصیف می کنند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی فرآیند جستجوی اطلاعات دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران در اینترنت و مقایسه ی رفتاراطلاع یابی آنها با مدل "فرآیند جستجوی اطلاعات" کولثاو صورت گرفت.
  روش پژوهش: نوع پژوهش حاضرکاربردی و روش پژوهش، پیمایشی توصیفی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران به تعداد 204 نفر بوده که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، تعداد نمونه ها 102 نفر (51 نفر از دانشجویان سال اول و 51 نفر از دانشجویان سال آخر) تعیین و پرسشنامه ها میان آنها توزیع گردید.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که از میان مراحل مدل کولثاو، دو مرحله "شروع " و "انتخاب"، توسط دانشجویان ورودی سال اول و آخر نادیده گرفته شده اند و چهار مرحله ی "کاوش"، "فرمول بندی"، " گردآوری" و "ارائه" در اولویت استفاده اعضاء نمونه قرار داشته و مراحل " کاوش" و "گردآوری"، بهترین مراحلی است که کتابداران می توانند در فرایند جستجو مداخله نمایند. همچنین تحلیل داده ها آشکار کرد که دانشجویان از "پایگاه های اطلاعاتی"، موتورکاوش و راهنمای موضوعی به یک اندازه استفاده می کنند و همچنین از دو ابزار جستجو نظیر" عنوان" و "عملگر NOT"، نسبت به سایر ابزارهای جستجو، استفاده بیشتری به عمل می آورند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که الگوی مورد استفاده دانشجویان، برخلاف تعداد و ترتیب مدل کولثاو، از یک فرایند 4 مرحله ای تشکیل شده است. در نهایت با استناد به نتایج تحقیق حاصل از مقایسه ی دو گروه نمونه، الگوی جدید جستجوی اینترنتی دانشجویان، شناسایی و پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: جستجوی اطلاعات، مدل کولثاو، الگوی جستجو، دانشجوی کارشناسی مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران
 • محمدحسن زاده ، سیده سمیه احمدی، فاطمه زندیان صفحات 59-70
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف ترسیم ساختار مفهومی علم اطلاعات و دانش شناسی و تکامل آن همراه با بررسی دامنه موضوعی مجلات براساس چکیده 6830 مقاله در ده مجله هسته در گزارش جی سی آر 2013 طی ده سال (2004-2013) صورت گرفت. روش شناسی: در این پژوهش تحلیل هم واژگانی و تحلیل تناظر 150 واژه منتخب براساس وزن tf-idf، بعد از استخراج به صورت پارامتریک انجام شد. بدین منظور از شاخص کسینوس تتا و قرابت مرتبه ثانویه جهت خوشه بندی سلسله مراتبی براساس الگوریتم average-linkage استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های حاصل از تحلیل هم رخدادی 3 خوشه بالغ و 1 خوشه نابالغ در ارتباط با خوشه دوم را نشان داد. بررسی دامنه موضوعی مجلات نیز چهار خوشه و سیر تاریخی مفاهیم دو خوشه با حرکت پادساعت گرد را نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج حاصل نشان داد تمامی خوشه ها به جز یک خوشه منفک از خوشه دوم از حالت پایدار و بلوغ مفهومی برخوردار بوده و در عین داشتن مفاهیم ثابت با تحولات تکنولوژی دچار یک دگردیسی مفهومی نیز شده اند.
  کلیدواژگان: نگاشت، چیدمان تاریخی، علم اطلاعات و دانش شناسی، متن کاوی
 • هاشم عطاپور ، فاطمه فهیم نیا صفحات 71-82
  هدف و زمینه: این پژوهش به بررسی تاثیر رتبه نویسندگان در شبکه های کتابشناختی بر مدل سند-محور بازیابی تخصص می پردازد. هدف آن پی بردن به این نکته است که کدام یک از شبکه های کتابشناختی نویسندگان می تواند عملکرد مدل سند-محور بازیابی تخصص را بهبود ببخشد. روش شناسی: روش پژوهش تجربی مقدماتی است. برای انجام پژوهش، مجموعه آزمونی متشکل از 55 پرس وجو و 96375 سند ایجاد شد: پرس وجوهایی که توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی ایران ساخته شد و اسنادی که از مقالات نمایه شده علم اطلاعات و دانش شناسی در پایگاه وب آو ساینس تشکیل شده بود. پرس وجوها به پیکره آزمون عرضه، و مدل بازیابی DLH13 برای بازیابی اسناد به کار گرفته شد. 100 سند اول بازیابی شده برای هر پرس وجو انتخاب شد. سپس اسامی افراد موجود در آنها استخراج و پردازش، و بر اساس 5 شاخص مورد استفاده در تحلیل شبکه های اجتماعی رتبه بندی گردید. 10 نتیجه اول هر روش انتخاب و در انبوهه نویسندگان پرس وجوی مربوطه قرار گرفت. افراد موجود در سیاهه مورد قضاوت ربط قرار گرفتند تا مقایسه عملکرد رتبه بندی های افراد از حیث یافتن خبرگان میسر شود.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد عملکرد مدل های مبتنی بر رتبه بندی نویسندگان در شبکه های استنادی تفاوت معناداری با مدل سند-محور بازیابی تخصص ندارند، اما عملکرد مدل مبتنی بر رتبه بندی نویسندگان در شبکه هم تالیفی ضعیف تر از مدل سند-محور بازیابی تخصص بوده و آن را کاهش می دهد.
  نتیجه گیری
  در مقایسه با شبکه های پدیدآوری، موقعیت افراد در شبکه های استنادی شاهد بهتری برای تخصص افراد در حوزه های موضوعی مختلف به شمار می رود.
  کلیدواژگان: ارزیابی، بازیابی اطلاعات، خبره یابی، شبکه استنادی، شبکه هم استنادی، شبکه هم تالیفی، مجموعه آزمون ها
 • وجیهه حسینی، اعظم صنعت جو*، عاطفه شریف، سید امیر امین یزدی صفحات 83-98
  زمینه و هدف

  دوره نوجوانی یکی از مراحل مهم و اساسی در زندگی هر فردی است و مولفه اساسی در این دوران، هویت ‏یابی است. تاکنون نظریات مختلفی در خصوص این دوره از زندگی مطرح شده است. یکی از این نظریات، نظریه روانی- اجتماعی اریکسون است که بحران این دوران را «هویت در برابر سردرگمی نقش» تعریف کرده است. افزون بر آن افرادی دیگر نظیر مارسیا و برزونسکی به وضعیت‏های هویتی و سبک‏های پردازش هویت افراد اشاره نموده ‏اند. کتاب ‏های داستان به منزله ابزارهایی برای کسب دانش و هویت‏ یابی در نوجوانان هستند و هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت داستان‏های نوجوانان از حیث ابعاد و مولفه ‏های هویت‏یابی است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. روش این پژوهش، توصیفی است. همچنین، از رویکرد تحلیل محتوا به منظور جمع‏ آوری داده‏ های پژوهش استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه کتاب ‏های داستانی گروه‏ های سنی "د" و "ه" است که در سال‏ های 94-1390 توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است که در مجموع، 180 عنوان داستان را دربرمی‏ گیرد.
  یافته‏ ها: یافته ‏ها نشان داد بیشترین توجه داستان‏ها به هویت فردی، هویت خانوادگی، هویت گروهی، و هویت ملی تمرکز یافته است. سایر انواع هویت به تفکیک در داستان‏های تالیفی و ترجمه ‏ای متفاوت است. به طور کلی بیشتر شخصیت‏های اصلی داستان‏ها (تالیف و ترجمه) در وضعیت سردرگم قرار دارند. پس از آن، وضعیت‏ هویتی دیرتحقق ‏پذیر و وضعیت هویتی موفق است. وضعیت زودتحقق‏ پذیر نیز در داستان‏ها، کمترین درصد فراوانی را دربرمی‏ گیرد. همچنین، بیشتر شخصیت‏های اصلی داستان‏ها از سبک پردازش اطلاعاتی بهره گرفتند. سبک غالب دیگر در پردازش اطلاعات توسط شخصیت‏های اصلی داستان‏ها، سبک سردرگم است و کمترین میزان به سبک هنجاری اختصاص دارد.
  نتیجه ‏گیری: در مجموع، با توجه به یافته ‏های به دست آمده از پژوهش حاضر به طور کامل آشکار است که در کتاب‏های داستانی مورد بررسی به انواع مختلف هویت به شکل یکسانی توجه نشده است. مسلم است که توجه کم و بسیار کم به سایر هویت‏ها، اثرات منفی و آسیب‏های جدی و جبران ‏ناپذیری را در زمینه شکل‏ گیری و تثبیت هویت نوجوانان بر جای می‏ گذارد. همچنین در بررسی وضعیت هویتی شخصیت‏های اصلی داستان‏های نوجوانان، یافته ‏ها نشان داد که فراوانی وضعیت این شخصیت‏ها در زمینه هویت ‏یابی متفاوت است. در بررسی سبک‏ های پردازش هویتی در شخصیت‏های اصلی داستان‏های مورد بررسی نیز توزیع یکسانی مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: کتاب داستان، شخصیت اصلی داستان، نوجوانان، هویت یابی، نظریه روانی- اجتماعی اریکسون، الگوی وضعیت هویت مارسیا، نظریه سبک های پردازش اطلاعات برزونسکی
|
 • Sara Behimehr , Yazdan Mansourian Pages 1-16
  Background and Aim
  considering the significance of cognitive and psychological factors in human-information interaction, this study investigates the role of cognitive biases in academic information behavior of postgraduate students at Kharazmi University.
  Methodology
  this qualitative research used classic grounded theory as the method. The research population included all postgraduate of Kharazmi University who were at the writing up stage. Twenty-five students were chosen through a purposive convenient sampling process. The data were collected through semi-structured interviews and were analyzed based on the classic grounded theory coding and qualitative content analysis. Eisenberg & Berkowitz information behavior model was used as the framework.
  Findings: The results showed that cognitive biases influence people's information behavior and 28 of cognitive biases were identified. Cognitive biases interfere on different six steps of Eisenberg & Berkowitz information behavior model. Biases can play a role in identifying and explaining information needs, selecting information resources, selecting information centers, using information, organizing and sharing information and evaluating the information seeking process.
  Conclusions
  cognitive biases can affect or be affected by other factors involved in information behavior. Failure in information access and information retrieval, information avoidance and also failure in resolving information needs are some of cognitive biases’ consequences. Cognitive biases should be studied in different contexts so that other aspects can be more thoroughly understood
  Keywords: Cognitive biases, Information behavior, Human information interaction, Information seeking, Information need
 • Hamidreza Mokhtari Aski, Sirous Alidousti, Maryam Nazari Pages 17-29
  Background and Aim

  Myriad of IT projects failed in recent years. Digital libraries (DLs) as the product of the usage of IT in the library organization followed a similar trend. This paper studies the critical success factors (CSFs) of DLs in the context of Iran, with special focus on the Iranian Ministry of Science, Research, and Technology. CSFs, in this paper, are those factors that if followed on a daily basis will result in the success of the DL.

  Methods

  The research approach in this paper is qualitative and the methodology is grounded theory. A non-probability snowball and theoretical sampling method was used for selection of eight DLs with their subsequent parent organizations and 29 interviewees. In addition to semi-structured deep interviews tool, direct observation by residing in the field, and field note taking were among other research tools for data gathering and analysis.

  Results

  Six CSFs "good leadership and management practice", "having suitable change plan", "recruiting and safeguarding expert manpower", "selecting suitable DL software", "correct selection of digital objects", and "correct organization of digital objects".

  Conclusion

  This research can be of value to the stakeholders who seek insights on the factors which would influence the success of digital libraries

  Keywords: Critical success factors, Digital library, Grounded theory, Iran
 • Mahdi Shaghaghi Pages 30-43
  Background and Aim
  This paper aims at conceptual analysis of epistemological pre-assumptions of the theory of “Information Ethics” to provide better understanding about this macro-ethics theory and offer a critical standpoint about some of its pre-assumptions.
  Methods
  A documentary method and a conceptual analysis were used. This research method and approach is best suited to explore pre-assumptions of philosophical standpoints and scientific concepts.
  Results
  Floridi’s epistemological position in the theory of “Information Ethics” is pan-informationism. This position originates from his “Informational Realism”. He argues that the ultimate nature of knowledge is structural. Structures, rather than entities, in his view, is aPriori and primal. He uses a metaphysical concept, namely “difference”, to argue for his position. In his view, in the existence of an object, the structure of “difference” is primal to the entity of that object because without difference, entities substantially could not be recognized. By this reasoning, he argues that we can see all things as information because all structures can be translated to data clusters in a selective level of abstraction. By viewing every things as information, they gain at least a minimum right to “being” that should be respected because the first informational structure of an entity is being/not being binary.
  Conclusion
  The value of this research lies in the exploration and explanation of epistemological assumptions of Floridi’s information ethics theory who tried to determine all objects as information to ethically save them from damage, by metaphysical development of the concept “difference”. This article also showed that how this conceptual development is obscure because of its epistemological reductions, emphasis on mind and neglecting bodies, and technological flexibility
  Keywords: Information Ethics, Lociano Floridi, Informational Realism, Structural Realism, Constructionism, Level of Abstraction, Entropy
 • Zahed Bigdeli, Atousa Koochak Pages 44-58
  Background and Aim

  With changes in the paradigm of information seeking field and the replacement of system-based approach by user-based one, it seems necessary to design systems to achieve Information seeking goals. This requires mutual interactions of users and systems and establishing relationships between information seeking and information retrieval. A number of models were created after the introduction of new technologies into information seeking field which present information search trends as dynamic activities and describe how to meet the users’ demands. The research attempted to investigate how the undergraduates of the Water Sciences Engineering School of Shahid Chamran University of Ahwaz searched the information on the Internet and then compare their “information seeking” behavior with Kuhlthau “information search process”.

  Methods

  This was an applied research using descriptive survey method. The statistical population was comprised of all undergraduates of the Water Sciences Engineering School of Shahid Chamran University of Ahwaz (N=204) out of whom 102 subjects (51 freshmen and 51 sophomores) were selected via random sampling who received questionnaires.

  Results

  The data analysis revealed that from the stages of Kuhlthau model, freshmen and seniors tended to ignore “beginning” and “Selection stages”. Subjects would prioritize four stages of “exploration”, “formulation”, “collection” and “presentation” while “exploration” and “collection” stages were the best stages for the intervention of librarians in the search process. Also, data analysis showed that the students used “information bases”, search engines and topic indices equally while they employed search tools such as “Title” and “N operator” more than other search tools.

  Conclusion

  The results revealed that the pattern used by students was comprised of 4 stages which were in contrast to kuhlthau model in both terms of the number and order of stages. In the end, a new internet search pattern used by students was recognized and presented through the results obtained from the comparisons of both groups of subjects.

  Keywords: Information, Search, Kuhlthau model, Search pattern, Water Science Engineering undergraduate, Shahid Chamran University
 • Mohammad Hassanzadeh , Somaye Ahmadi , Fatemeh Zandian Pages 59-70
  Purpose
  This study aims to reveal the intellectual structure of Knowledge and Information Science and its evolution along with the review of journals subjective scope based on 6830 abstract in the ten core journal in the JCR 2013, over the ten years (2004-2013).
  Methodology
  In this research, co-word and Correspondence analysis of 150 words -selected by tf-idf weight- were done after parametric analysis. To this end, the Cosine theta index and the second-order affinity were used for the hierarchical clustering based on the average-linkage algorithm.
  Findings: The results of the co-word analysis reveal 3 mature clusters and 1 immature cluster in relation to the second cluster. Furthermore, the study of journals' domain show four clusters and the time progress show two clusters in counterclockwise motion.
  Conclusion
  In general, the results show except cluster four all clusters have a stable state with conceptual maturity, and along with constant concepts, a conceptual metamorphosis can be seen under the influence of technological change
  Keywords: Mapping, Knowledge, Information Science, Content analysis, Co-word Analysis
 • Hashem Atapour , Fatima Fahimnia Pages 71-82
  Background and Aim
  this research investigates the impact of authors’ rank in Bibliographic networks on document-centered model of Expertise Retrieval. Its purpose is to find out what kind of authors’ ranking in bibliographic networks can improve the performance of document-centered model.
  Methodology
  Current research is an experimental one. To operationalize research goals, a new test collection was developed which includes 55 queries and 96375 documents. The queries were made by Iran Knowledge and Information Science PhD students, and the documents were papers indexed in the Web of Science database under Library Science and Information Science category. The queries were submitted to the database consisting of test collection documents, and then DLH13, a known IR model, were used to retrieve documents from database. The first 100 documents retrieved by DLH13 model for each query were chosen for second stage. All people names occurred in the retrieved documents were extracted, processed, and ranked in 5 different ways based on micro metrics of Social Network Analysis. The top 10 results of every method accumulated in a pool of authors. After relevance judgment on authors’ expertise, the expert finding performance of every ranking method was measured.
  Findings: Results showed that performance of authors’ ranking in citation networks hadn’t significant difference with document-centered model, whereas authors’ ranking in co-authorship networks was weaker than document-centered model, and impact it negatively.
  Conclusion
  compared with author-based networks, citation-based networks are better evidence for individual’s expertise in different subject areas
  Keywords: citation network, co-citation network, co-authorship network, evaluation, expert finding, test collection.
 • Vajihe Hoseini, Azam Sanatjoo, Atefeh Sharif, Seyed Amir Amin yazdi Pages 83-98
  Background and Aim

  The adolescence period is one of the most important stages in the life of each individual, and the basic component of this period is identity. So far, there have been different views about this period of life. One of these is the psychosocial theory of Ericsson, which defined the crisis as "identity against the confusion of the role". In addition, other people like Marcia and Berzonsky have referred to identity and identity processing styles. Story books are tools for gaining knowledge and identity in adolescents. The purpose of this study is to examine the status of adolescence stories in terms of dimensions and identity components.

  Methods

  The present research is applied in terms of purpose. The method of this research is descriptive. Also, content analysis approach has been used to collect research data. The research population includes all the fiction books of the age groups D and E, which were published by the Children's and Young Children's Intellectual Development Center in the years 1390-94, which totally cover 180 story titles. .

  Results

  Findings show that the focus of the stories is on individual identity, family identity, group identity, and national identity. Other types of identity differ in compilation and translation stories. In general, the main characters of the stories (compilation and translation) are confused. After that, the status of the identity of the person is too late and the status of the identity is successful. The fast-paced situation also includes the least percentage of stories. Also, most of the story's main characters used the information processing style. The other dominant style of information processing by the main characters of the stories is a confused style and the least amount is devoted to the normative style. T

  Conclusion

  In general, according to the findings of the present research, it is completely clear that in the fiction books examined, different types of identity are not taken into account in the same way. It is certain that little and very little attention is given to other identities, negative effects and serious and irreparable damage to the formation and identity of adolescents. Also, in assessing the status of the identity of the main characters of teenage stories, the findings showed that the abundance of these characters in the field of identification is different. In the study of identity processing styles, the same characters were not found in the main characters of the stories studied

  Keywords: story books, story character, adolescents, identity, Ericson's psychosocial theory, Marcia's identity status model, Berzonsky's information processing theory