فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/07
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ماندانا دهقانی، مهران آزادی صفحات 1-15
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه شوخ طبعی و رضایت از زندگی با واسطه حمایت اجتماعی ادراک شده انجام شد. 261 نفر (127 مرد و 134 زن) دانشجوی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 96-95 با روش نمونه برداری خوشه ایانتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه سبک های شوخ طبعی (مارتین، پولیک دوریس، لارسن، گری و ویر، 2003) ، پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت، دالم، زیمت و فارلی، 1988) ، پرسشنامه رضایت از زندگی (دینر، امونز، لارسن و گریفین، 1985) را تکمیل کردند. روایی و پایایی ابزار پژوهش به ترتیب از طریق تحلیل مسیر و ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. یافته های آزمون همبستگی وجود رابطه بین شوخ طبعی با حمایت اجتماعی (161/0= R و 01/0>P) ، شوخ طبعی با رضایت از زندگی (180/0= R و 01/0>P) و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی (578/0= R و 01/0>P) را نشان داد. مدل نهایی برازش شده نیز که با استفاده از روش تحلیل مسیر بدست آمد، نشان داد که شوخ طبعی با حمایت اجتماعی رابطه مستقیم دارد و نیز شوخ طبعی به واسطه حمایت اجتماعی بر رضایت از زندگی اثر غیر مستقیم دارد. به این معنا که شوخ طبعی با تقویت حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: شوخ طبعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایت از زندگی
 • پروانه بیاتی، اسماعیل جهانبخش، شاپور بهیان صفحات 17-39
  مدارای اجتماعی مفهوم بنیادینی در حوزه تعاملات اجتماعی بشمار می آید و چنانکه برخی متفکرین تاکید کرده اند، تعاملات سازنده و مثبت، شالوده فرایندهای اجتماعی است که در صورت نبود آن، جامعه با مشکلات اساسی روبرو خواهد شد و افراد، تنها راه مقابله با تفاوت ها را خشونت خواهند دانست. به همین دلیل مدارای اجتماعی در شهر تهران که اکثر قومیت های کشور با مذاهب و سلیقه های متفاوت در آن سکونت دارند، مورد بررسی قرار می گیرد.
  روش تحقیق پیمایش بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان 18 تا 70 ساله شهر تهران در بر می گیرد که تعداد 384 نفر از این جمعیت به شیوه نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای و متناسب بر اساس طبقه بندی مناطق شهرداری تهران و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد مدارای اجتماعی و پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است که با نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج حاصل از ضریب همبستگی و سطح معنا داری پیرسون نشان داد که هر چند بین متغیرهای دینداری، اعتماد اجتماعی، ارزش های ابراز وجود و احساس امنیت اجتماعی به عنوان فرصت های مرتبط با مدارای اجتماعی رابطه معنا دار و مستقیمی وجود دارد اما بین فردگرایی و جزم اندیشی شهروندان به عنوان چالش های مرتبط با مدارای اجتماعی، رابطه معناداری ملاحظه نگردید که این می تواند مدارای اجتماعی شهروندان را در معرض تهدید قرار دهد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که متغیرهای دینداری با ضریب بتا (169/0) ، اعتماد اجتماعی (105/0) ، ارزش های ابراز وجود (152/0) و احساس امنیت (123/0) ، قوی ترین پیش بینی کننده های مدارای اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران هستند.
  کلیدواژگان: جامعه شناختی، چالش ها، فرصت ها، مدارا، مدارای اجتماعی
 • یونس نوربخش، مصطفی اکبریان صفحات 41-61
  مسئولیت اجتماعی بنگاه ها یکی از موضوعات مهم مورد توجه در سال های اخیر بوده است تا جایی که سازمان های بین المللی استانداردهایی را در این زمینه ارائه نموده اند. امروزه یکی از مهم ترین موضوعات در مدیریت، مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و شرکت ها CSR می باشد. مسئولیت اجتماعی بنگاه به معنای الزام به پاسخگویی گروه های ذینفع خارجی است. صاحب نظران مختلف از جمله وود، میچل، لاولی، سالوسکی، زولچ، کارول و لانتوس در سالهای اخیر به بررسی مباحث مسئولیت اجتماعی پرداخته اند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی ابعاد و وضعیت کلی مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس هرم چهار بعدی کارول و تعاریف مفهومی سالوسکی ، زولچ و لانتوس در میان 215 نفر از مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی و شعب بانک پارسیان واقع در شهر تهران خصوصا در پایبندی به ابعاد اخلاقی و دینی بر اساس روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه است. با عنایت به نتایج حاصله جهت گیری های دینی، ارزشی و اخلاقی بنگاه های تحت مطالعه در سطح متوسط رو به بالا است. بر اساس اطلاعات ماخوذه در بعد اقتصادی و شرکت استراتژیک 87 % از مدیران کسب سود و افزایش سرمایه را به عنوان مسئولیت اولیه و اصلی ترین هدف برای یک بنگاه اقتصادی و انتفاعی دانسته اند. در بعد قانونی و حقوقی مسئولیت اجتماعی نیز بیش از نیمی از مدیران سازمان ها (57%) ملزم به رعایت قوانین و مقررات و حدود 70% آنان ملزم به رعایت شئونات اخلاقی هستند. نتایج به دست آمده پژوهش در بعد بشر دوستانه، مسئولیت اجتماعی را در سطح مثبت و قابل قبول ارزیابی نموده است. آزمون فرضیات تحقیق نشان داد: 1- رابطه مثبت و معنی داری میان جهت گیری های دینی و اخلاقی بنگاه های اقتصادی مورد مطالعه و مسئولیت اجتماعی آنها وجود دارد. (35/0 r=) 2- رابطه مثبت و معنی داری میان تقید و التزام عملی مدیران بنگاه های اقتصادی مورد مطالعه به اخلاق، اصول و فرایض دینی و مسئولیت اجتماعی آنها وجود دارد. (54/0 r=) 3- رابطه مثبت و معنی داری میان جهت گیری های دینی و اخلاقی بنگاه های اقتصادی تحت مطالعه و اثربخشی سازمانی آنان وجود دارد. (44/0 r=) 4- رابطه مثبت و معنی داری میان مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی تحت مطالعه و اثربخشی سازمانی آنها وجود دارد. (55/0 r=).
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، هنجارهای اخلاقی و دینی، اثر بخشی سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بانک پارسیان
 • محمدحسن بهبودی، مهدی ابزری، اکبر اعتباریان صفحات 63-90
  هدف این تحقیق طراحی مدل تحلیل تفسیری-ساختاری علل موثر بر فساد اداری دولت الکترونیک در ایران می باشد. روش شناسی تحقیق ترکیبی می باشد که در بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل موثر فساد اداری در دولت الکترونیک از طریق بررسی مبانی نظری و تئوریک و انجام تحلیل دلفی با مشارکت 20 متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اعضای پانل می باشد و در بخش کمی نیز از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به دنبال مدل سازی ساختاری و تفسیری می باشد که در این بخش تعداد 10 نفر از متخصصان با محقق مشارکت نمودند. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های ویژگی های ساختاری شناسایی شده در بخش کیفی شامل عدم وجوددانش کافی، فقدان وجود برنامه های اجرایی، عدم وجود حمایت های فنی، عدم بازخورد اطلاعات به تمام واحدها، به عنوان مهمترین علل ایجاد فساد اداری در دولت الکترونیک محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: تحلیل تفسیری-ساختاری، فساد، دولت الکترونیک، فساد اداری
 • اکبر زارع شاه آبادی، محمد مبارکی، فاطمه بیرانوند صفحات 91-116
  تنبلی اجتماعی به عنوان «کاهش قابل ملاحظه تلاش افراد در کارهای گروهی در مقایسه با انجام همان کار به صورت انفرادی» تعریف شده است. با توجه به این مسئله، هدف مقاله حاضر بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تنبلی اجتماعی در سطح خرد، میانه و کلان و ارائه راهکارهای لازم برای آن در جامعه می باشد. برای این منظور، با استفاده از داده های پیمایشی در بین 400 نفر از کارمندان دو شهر یزد و خرم آباد به بررسی عوامل تاثیرگذار پرداخته می شود. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که نبود انگیزه پیشرفت و غضب اخلاقی در سطح خرد و بیگانگی سیاسی و عام گرایی در سطح کلان با 0. 48 درصد تبیین، مهم ترین تبیین کننده های تنبلی اجتماعی در این پژوهش می باشند.
  کلیدواژگان: تنبلی اجتماعی، نبود انگیزه پیشرفت، غضب اخلاقی، احساس عدالت سازمانی، بیگانگی سیاسی، آنومی
 • محمود شارع پور، سعید کبیری، محمد مهدی رحمتی، محمد اسماعیل ریاحی صفحات 117-138
  مصرف مواد نیروزا به فعالیتی شایع در بین ورزشکاران حرفه ای مبدل گردیده است. با توجه به شیوع و مبدل شدن این پدیده به عنوان مساله ای اجتماعی، هدف اصلی این پژوهش بررسی چرایی درگیری ورزشکاران در فعالیت های مرتبط با دوپینگ با استفاده از تئوری یادگیری اجتماعی است. بدین منظور با استفاده از حجم نمونه 784 نفری از ورزشکاران شهرهای رشت و بندر انزلی، مفروضات تئوری یادگیری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که مولفه های تئوری یادگیری اجتماعی – پیوندهای افتراقی، تقویت کننده های افتراقی، تقلید و تعاریف – قادرند به درستی 43/0؛ 29/0 و 44/0 درصد از واریانس مصرف مواد نیروزای ورزشکاران به صورت کلی، ورزشکاران زن و مرد را به ترتیب پیش بینی نمایند
  کلیدواژگان: یادگیری اجتماعی، مواد نیروزای غیرمجاز، ورزشکاران حرفه ای
 • رویا طاهری بنچناری، حسین آقاجانی مرساء، علیرضا کلدی صفحات 139-164
  پژوهش حاضر با هدف کشف و تحلیل پدیده طلاق و با اتخاذ رویکردی کیفی و با استعانت از روش نظریه مبنایی کوشیده است مدلی پارادایمی از پدیده طلاق، بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر و تعاریف کنشگران از این مفهوم ارائه دهد. سوژه های این مطالعه با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اصل اشباع نظری شامل 55 نفر از زنان مطلقه و در حال طلاق در شهر تهران در سال 95 می باشند. برای تحلیل داده ها از شیوه معرفی شده توسط استروس و کوربین در نظریه مبنایی استفاده شده است. بر حسب یافته ها شرایط علی طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: نوع و شیوه ازدواج، دلایل ازدواج، اختلالات روحی روانی همسر، عدم خرسندی و تشفی از روابط زناشویی و جنسی، عدم آمادگی زوجین برای ازدواج، عدم تعهد اخلاقی به زندگی زناشویی، ناهمسویی در خلقیات، ذوقیات و سلائق، عوامل خطرآفرین، دغدغه ذهنی نسبت جدایی، ناهمسان همسری و خشونت در خانواده. شرایط زمینه ای طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: بنیه اقتصادی ضعیف خانواده، پایداری دوستی های قبل از ازدواج، کیفیت نازل مهارت های زندگی و ارتباطی زوجین، سابقه طلاق در خانواده و دوستان، پایگاه اقتصادی اجتماعی زن. شرایط میانجی یا مداخله گر طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: عومل محافطت کننده، دخالت اطرافیان، وابستگی شوهر به والدین و انفعال در روابط خانگی، نوع ساختار خانواده ، تفاوت در میزان فردگرایی و مدرنیسم و سبک زندگی، آگاهی زن از وضع نامطلوب موجود، ادب، نزاکت و تربیت اخلاقی پایین همسر، شوهر غیر اجتماعی و غیر معاشرتی و بی تحرک، دخالت فضاهای سایبری در روابط زناشویی. استراتژی های کنش (راهبرد) از نظر سوژها عبارتند از: توانمند سازی خود جهت خروج از فرودستی، استقلال طلبی، ناسزا، تهمت، تهدید، کتک، دعوا، طلاق عاطفی (فاصله گیری، سکوت، قهر) ، ترک خانه، مراجعه به مشاوره جهت حل مسائل خانوادگی، مراجعه به دادگاه (مهریه، نفقه) و اقدام به طلاق، اتخاذ رفتار مقابله به مثل، عدم رغبت به برقراری رابطه جنسی. پیامدهای طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: تغییر ساختار خانواده به مثابه پیامد وضع موجود، داغ ننگ، افت تحصیلی و اخلاقی و عاطفی فرزندان، احساس طرد و حاشیه نشینی، احساس خسران از زندگی زناشویی، بروز صور بیگانگی (احساس بیگانگی از خود، زندگی زناشویی و جامعه) ، فردگرایی.
  کلیدواژگان: طلاق، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها، روش نظریه مبنایی، شهر تهران
 • محمدباقر علیزاده اقدم، محمد عباس زاده، توکل آقایاری هیر، داود قاسم زاده صفحات 165-183
  اشتراک دانش یکی از عناصر اصلی مدیریت دانش بوده که نقش پراهمیتی را در محیط دانشگاهی برای تولید و خلق دانش جدید و مزیت های رقابتی بازی می کند. اعتماد اجتماعی مکانیسم تسهیل گری و واسطه ای دراشتراک دانش را دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، مطالعه جامعه شناختی بی اعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش به مثابه مساله اجتماعی می باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز که با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب 650 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد اشتراک دانش و اعتماد اجتماعی بوده که با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که اعتماد اجتماعی همبستگی مثبت و معنی داری با اشتراک دانش دارد. نتایج آزمون همبستگی نشان می دهد که مولفه های اعتماد اجتماعی با همه ابعاد اشتراک دانش رابطه مثبت و معنی داری دارند. نتایج آزمون t نشان می دهد که اشتراک دانش برحسب جنسیت تفاوت معنی داری ندارد. نتایج حاصل از رگرسیون حاکی از این است که مولفه های تمایل به همکاری، اعتماد نهادی، صداقت و سن 39 درصد از واریانس اشتراک دانش را تبیین می کند و بعد تمایل به همکاری با ضریب بتای 33/0 بیشترین نقش را دارد. بنابراین، برای افزایش دادن میزان اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی بایستی به عوامل تاثیرگذار بر اعتماد اجتماعی در دانشگاه توجه جدی بشود.
  کلیدواژگان: اشتراک دانش، اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • سیده معصومه غفوری کله، علیرضا محسنی تبریزی صفحات 184-207
  دین و نقش و تاثیر آن در ابعاد مختلف جامعه و از جمله آسیب های اجتماعی از جمله موضوعات مورد نظر بسیاری از صاحب نظران در حوزه های مختلف فکری بوده است. به همین منظور در این مقاله به بررسی تاثیر دینداری بر اشکال و و موضوعات بیگانگی (از خود، از جامعه، از سیاست) پرداخته شده است. روش پژوهش پیمایش و تکنیک گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری آن شامل شهروندان بالغ شهر تهران می باشد که از این جامعه 384نفر به روش نمونه گیری احتمالی چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این پژوهش برای بررسی اشکال بیگانگی از نظریه سیمن و کنیستون و برای سنجش موضوعات بیگانگی از مقیاس دین، نتلر و فیوئر، اسرول و شوارتز استفاده شده است. شاخص دینداری نیز با توجه به مقیاس گلاک و استارک در 4بعد احساس، اعتقاد، عمل و پیامد مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد بین متغیر دینداری و بیگانگی اجتماعی رابطه ای وجود نداشته است ولی بین متغیر دینداری و بیگانگی سیاسی و بیگانگی از خود و اشکال بیگانگی رابطه معنی دار و معکوس مشاهده شده است. در میان ابعاد دینداری، بعد پیامدی با تمامی موضوعات بیگانگی رابطه معنی دار داشته است و بیشترین همبستگی آن نیز با بیگانگی از خود نشان داده شده است. بیشترین تاثیرگذاری در اشکال بیگانگی را نیز بعد پیامدی داشته است و بیشترین همبستگی نیز میان این بعد با تنفر از خویشتن به دست آمده است.
  کلیدواژگان: بیگانگی از خود، بیگانگی اجتماعی، بیگانگی سیاسی، دینداری
 • سروش فتحی، مهدی مختارپور صفحات 208-234
  اجتماعی شدن و مشارکت سیاسی در نظام سیاسی عصر نوین همراه با مدرنیته، لازم و ملزوم یکدیگر در امر حاکمیت و حکومت در دنیای نوین دانسته شده اند. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر گذاری پایگاه اجتماعی اقتصادی بر میزان مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است. چارچوب نظری تحقیق، ترکیبی و با تاکید بر جامعه پذیری سیاسی می باشد. این تحقیق به شیوه پیمایش انجام شده است و داده ها به وسیله پرسشنامه از 370 نفر از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در دانشکده های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی و اجتماعی جمع آوری شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد که میان متغیرهای مستقل (تحصیلات فرد، وضعیت تاهل، نوع شغل والدین (پدر و مادر) ، وضعیت اقتصادی خانواده و استفاده از وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها) و متغیر وابسته (مشارکت سیاسی فرد) رابطه معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که متغیرها به ترتیب تاثیرگذاری و اهمیت شان در تبیین متغیر وابسته عبارتند از: وضعیت اقتصادی خانواده، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها، وضعیت تاهل، تحصیلات فرد و شغل پدر و مادر. در کل این متغیرها توانسته اند 54% از مشارکت سیاسی پاسخگویان را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: مشارکت، پایگاه اقتصادی - اجتماعی، مشارکت سیاسی، استفاده از رسانه، دانشجویان واحد علوم و تحقیقات
 • میثم فرخی، امین شهبازی صفحات 236-257
  هدف این پژوهش بررسی تجربه زیسته اعتیاد به ماری جوآنا در میان دانشجویان شهر تهران می باشد. در این پژوهش اطلاعات 12 تن از وابستگان به ماده ماریجوآنا به وسیله مصاحبه و مشاهده مشارکتی به مدت 1 سال و چهار ماه جمع آوری گشته است و داده های جمع آوری شده بوسیله روش پدیدارشناسی تفسیری تحلیل و تفسیر گردیده است. نتایج پژوهش در 4 مضمون اصلی جایگاه خانواده و خویشاوندان در کاهش یا افزایش گرایش به مواد مخدر، عوامل موثر در گرایش به تجربه کردن مواد مخدر، تاثیرات روحی و روانی ناشی از اعتیاد به ماری جوآنا، عوامل کنشی و رفتاری ناشی از مصرف ماری جوآنا و 25 مضمون فرعی شامل سابقه اعتیاد در اعضای خانواده، عدم نظارت کافی در دوران نوجوانی و جوانی، عدم توجه لازم به حضور پدر در فرایندی تربیتی نوجوان، خشونت خانوادگی، قبح اجتماعی رفتارهای متعارض با ارزشهای دینی در خانواده، همراهی خویشاوندان در ناهنجارهای اجتماعی، اعتیاد اقوام و خویشان به مثابه محرک در مصرف مواد، کنترل مصرف مواد به علت وابستگی عاطفی به والدین، استفاده از فیلم و آهنگ با محتوای اعتیاد، مهیا بودن مکانی مناسب، همراهی دوستان و خویشاوندان در مصرف مواد، گرایش به مواد مخدر به دلیل فرار از مشکلات، اعتیاد به ماری جوآنا به علت کسب لذت، از بین رفتن احساسات و عواطف، کاهش روابط اجتماعی، کسب لذت فقط از طریق مواد مخدر، گرایش شدید به تجربه کردن مواد مخدر دیگر، عدم توان ترک، شجاعت و تهور کاذب، آشفتگی در هنگام خوابیدن، افزایش تدریجی مصرف مواد، ایجاد توهم، آهنگ، رقصیدن، سکوت، خنده شدید، وراجی می باشد. نتایج حاکی از آن است که عوامل اجتماعی از جمله خانواده ، خویشاوندان و مصرف محصولات فرهنگی در جریان اعتیاد بسیار تاثیرگذار می باشد. افزون بر این دانشجویان درک درستی از عواقب حاصل از مصرف ماری جوآنا ندارند و می پنداشتند که مشکلی برای آن ها پیش نخواهد آمد در صورتی که مصرف کنندگان دچار مشکلات متعدد فیزیکی و روانی شده اند.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، ماری جوآنا، اعتیاد، مواد مخدر، دانشجویان تهرانی
 • فیروزه معتمد، حسین ابوالحسن تنهایی صفحات 258-280
  شواهد کلی حاکی از آن است که نظام آموزش و پرورش به ویژه در دو دهه گذشته فضای پرچالشی را تجربه کرده است. از سوی دیگر به نظر می رسد در جریان مطالعات و سیاست گذاری های این حوزه، به تجربه دانش آموزان که مخاطبان آموزش و پرورش هستند توجه چندانی مبذول نشده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل کیفی داده ها، از منظری پدیدارشناسانه و با هدف مطالعه ساختارهای معنا و کشف روابط پنهان میان آن ها، به تجربه زیسته دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران رجوع می کند. پس از مصاحبه عمیق با 8 نفر اشباع نظری حاصل شد. معنای ظهور یافته در خصوص آموزش، تحت عنوان «آموزش نخبه محور کنکوری» ، در فرایند اصلی اجتماعی شناسایی شد. سه مقوله مرکزی «مدرسه» ، «خانواده» و «کنکور» ، و یک مقوله غیر مرکزی تحت عنوان «صنعت چاپ و انتشار کتب کنکوری» ظهور یافت. دو فرایند اصلی مهم دیگر تحت عنوان «فرایند اصلی روانشناختی اجتماعی» ، و «فرایند اصلی ساختاری کارکردی» شناسایی گردید. این فرایندها حاکی از نقش مدرسه به عنوان مکانیزم رسمی خلق و بازتولید نظام های ارزش گذاری دو قطبی، از جمله «اقلیت نخبه/اکثریت غیرنخبه» بوده و خانواده به عنوان «کارگزار اقتدارگرایی مدرسه در منزل» شناسایی گردید. که هر دوی این نهادها، در معنابخشی به کنکور به عنوان «تنها گزینه مناسب برای ادامه عضویت اجتماعی» ، نقش مستقیم دارند.
  کلیدواژگان: معنای آموزش، فرایندهای اصلی اجتماعی، تجربه زیسته، تقسیم بندی دوشقی اقلیت نخبه، اکثریت غیر نخبه، پدیدار شناسی
|
 • Mandana Dehghani, Mehran Azadi Pages 1-15
  The purpose of this study was to determine the relationship between Humor and life satisfaction through mediation of perceived social support. 261 students (127 men and 134 women) were selected by cluster sampling method in the academic year of 1395-96. Participants of the Humor Style Questionnaire (Martin et al., 2003), Perceived Social Support Questionnaire (Zimit et al., 1988), completed Life Satisfaction Questionnaire (Diner et al., 1985). Validity and reliability of the research tool were obtained through confirmatory path analysis and Cronbach's alpha coefficient respectively. Findings: Correlation between the relationship between humor and social support (R = 0/161, P <0/01), humor and life satisfaction (R = 0/180, P <0/01), and social support with life satisfaction ( R=0.578 , P <0/01). The fitted final model, which was obtained using the pathway of analysis, showed that humor is directly related to social support, and Humor has indirect effects through social support on life satisfaction. In this sense, a snappy one improves life satisfaction by strengthening social protection.
  Keywords: Humor, perceived social support, life satisfaction
 • Parvaneh Bayaty, Ismail Jahanbakhsh, Shapour Bahian Pages 17-39
  Since Social tolerance is viewed as a fundamental and essential concept in social interactions, many researchers claim that constructive and positive interactions play a fundamental role in social processes. When such interactions fail to be present, society will experience substantial problems so that violence may be considered as a single way to deal with differences by people. Therefore, the present study aims to examine the construct of social toleration in Tehran city where religious, cultural and ethnic diversity exist. A survey and researcher-made questionnaire were applied to collect data. The sample size consists of 384 Tehran’s citizens aged from 18 to 70 years old and chosen using Cochran formula and multi-stage stratified sampling method.The data were analyzed using SPSS software (version 21). The findings revealed that there were significant relationships between religiosity variables, social trust, self-expression values and social security feeling as opportunities for social tolerance. However, there were not any significant relationship between individualism and dogmatism of citizens as a challenge to social tolerance.Religiosity, social trust, self-expression values and social security feeling were recognized as the strongest predictive variables of social tolerance among Tehran’s citizens.
  Keywords: Social trust, Religiosity, social security, Self-expression values, Social Tolerance
 • Younes Nourbakhsh, Mostafa Akbarian Pages 41-61
  Corporate Social Responsibility has been one of the most important issues in recent years to the extent that international organizations have provided standards in this regard.
  Today, one of the most important issues in management, is corporate and companies responsibility in CSR. Corporate Social Responsibility means the requirement to respond to foreign interest groups.
  Various scholars such as Wood, Mitchell, Lovelli, Salowski, Zwolch, Carol and Lantos have been discussing social responsibility issues in recent years. The main aim of this research is also to investigate the dimensions and general status of social responsibility based on the four-dimensional Carol Pyramid and the conceptual definitions of Salusky, Zulch and Lantos among 215 managers of Islamic Azad universities and Parsian Bank branches in Tehran, especially in adhering to ethical and religious dimensions based on survey method and use of questionnaire based on eleven hypotheses. According to the results of religious, religious and ethical orientation of under study enterprises are medium to high. Based on the information provided by the economic dimension, 87% of executives consider making profit and raising capital as the primary responsibility and the main goal for an economic-profit enterprise.
  Also in legal and juridical social responsibility, more than half of corporate executives (57%) are required to comply with laws and regulations, and about 70% of them are required to observe ethical standards.The results of humanitarian dimention research have assessed social responsibility at a positive and acceptable level.
  The findings also supported the research hypotheses that there are a direct and significant relationship between independent variable (religious orientations of economic- profit enterprises, rate of religiosity of executives) and CSR as a dependent variable (r=0/35, r=0.54). the findings also indicated asignificant relationship between religious orientations of economic- profit enterprises and organizational efficacy (r=0.44) and between CSR and organizational efficacy (r=0.55)
  Keywords: social responsibility, Social moral, religious responsibility, efficacy, Azad University, Parsian Bank
 • Mohammad Hasan Behboudi, Mahdi Abzari, Akbar Etebarian Pages 63-90
  The aim of this study is to design interpretive – structural analysis model of the factors affecting administrative corruption of electronic government in Iran. The research methodology is mixed method that in its qualitative part is based on identifying the factors affecting administrative corruption in electronic government by investigating theoretical fundamentals and doing Delphi analysis with participation of twenty specialists in information and communication technology as panel members and in its qualitative part is by forming structural self- interaction matrix following interpretive- structural modeling and ten specialists corporated with the researchers. The results of the study showed that the identified structural characteristics’ indices in qualitative part include the absence of enough knowledge, the absence of administrative plans, the absence of technological supports and the absence of information feedback to all the units which are regarded as the most important factors causing administrative corruption in electronic government.
  Keywords: administrative corruption, corruption, electronic government, factor of corruption, interpretive- structural analysis
 • Akbar Zare Shah Abadi, Mohammad Mobaraki, Fateme Byranvand Pages 91-116
  Social laziness as a "significant reduction of teamwork effort compared to doing the same job individually," defined limitations. With regard to this issue, this paper aims to investigate and identify the factors influencing the social laziness micro, middle and macro and solutions for the community. For this purpose, using data from a survey among 400 employees of Yazd and Khorramabad to examine the factors that will be discussed. Multiple regression was used to data analysis, The results showed that lack of motivation and moral outrage at the micro level and political alienation and universalism at macro-level with 0.48 percent, were the most important explanatory factors for social laziness in this study
  Keywords: social laziness, lack of motivation, moral outrage, a sense of justice, Political Alienation, anomie
 • Mahmoud Sharepour, Saeid Kabiri, Mohammad Mahdi Rahmati, Mohammad Esmail Riahi Pages 117-138

  The use of performance-enhancing drugs (PED) is common among Iranian professional athletes. As this phenomenon is a social problem, the main purpose of this research is to explain why athletes engage in “doping” activity by using social learning theory. For this purpose, a sample of 784 professional athletes from Rasht and Bandar Anzali (Iran), was used to test hypotheses related to social learning theory. the findings of this study indicated that the components of social learning theory - differential association, differential reinforcement, imitation, and definitions - can accurately predict 0.43, 0.29, and 0.44 percent of the variance of athletes’ PED in totall, male and female athletes, respectively
  Keywords: Social Learning Theory, Illegal Performance-Enhancing , Drugs, Professional Athletes
 • Roya Taheri bonchenari, Hossein Aghajani Mersa, Alireza Kaldi Pages 139-164
  The purpose of this study was to discover and analysis the phenomenon of divorce by adopting a qualitative approach and using the grounded theory, in doing so we tried to provide a paradigmatic model of the phenomenon of divorce based on perceptions and interpretations and definitions of this concept as provided by the subjects. the subjects of this study were selected using the theoretical sampling method and based on the principle of theoretical saturation, 55divorced women and those who have applied for divorce in Tehran in 2016 were selected. For data analysis, the method introduced by Strauss and Corbin in the G.T was applied. According to the findings, a set of factors such as marriage type, reasons for marriage, mental disorder of the spouse, lack of satisfaction with marital and sexual relations, lack of readiness of married couples for the marriage, lake of commitment to marital life, , disparity in marriage family violence, disagreement in the attitudes, traits and tastes, risk factors, mental concern about divorce have pushed people to divorce, and causes such as: interference of relatives, protective factors, dependence of the husband on his parents and passivity in the home relations, type of family structure, differences in the level of individualism and modernism and life style, woman's awareness of the unfavorable situation, the spouses’ low politeness, courtesy, and moral education, non-social and non-vivid husbands, intrusion of cyber spaces in marital relationships, poor economic condition of family, persistence of pre-marriage friendships, low quality of life skills and communication skills of the couple, history of divorce in family and friends, and women's socioeconomic status were involved. In analyzing the consequences of divorce: change of the structure of the family as a result of the consequence of existing condition, the stigma of disgrace, academic failure, the moral and emotional affection of children, the feeling of exclusion and marginalization, losing feelings about marital life, emergence of the forms of alienation (feeling alienated interms of oneself, marital life and society), and individualism can be considered.
  Keywords: Divorce, Origins, Consequences, GroundedTheory, Tehran City
 • Mohammad Bagher Alizade aghdam, Mohammad Abbaszadeh, Tavakol Aghayari Hir, Davod Ghasemzadeh Pages 165-183
  Knowledge sharing is one of the main components of knowledge management that has a prominent role in universities for generating new knowledge and competitive advantage. Social trust has the mechanism of facilitating in knowledge sharing. Social trust is a mediator mechanism in sharing knowledge. Thus, the main purpose of this research is a social distrust in knowledge sharing as a social problem. The method of this study was descriptive-survey. The population of this study was graduate students of Tabriz University and with using of Cochran formula and proportional Sampling 650 person selected as a sample size. Reliability coefficients for social trust (0. 776) and dependent variable of research is (0. 812) This suggests that the selected items are suitable for measuring the variables of the research. The data gathering tool was a social trust and knowledge sharing questionnaire that was analyzed using SPSS software version22. Findings show a positive and significant relationship between social trust and student's knowledge sharing (r=0/556). There is also a positive and significant correlation between social trust components with knowledge sharing. The results of the correlation test indicate that the age and the score of students have a positive and significant relationship with knowledge sharing. T-test analysis show that knowledge sharing does not have significant difference based on gender of students. زخئantage niversities for generating new knowledge and ge management that has a prominant باشد و گیرندگان دانش هم با صداقت ر بینThe results of the regression show that the component of social trust explain39% of knowledge sharing variance. Meanwhile, the role of toward collaboration is more than other factors. Therefore, in order to increase the level of knowledge sharing among graduate students the factors affecting social trust should be seriously considered
  Keywords: knowledge sharing, Social trust, institutional trust, Graduate Students of Tabriz University
 • Seyedeh Masoomeh Ghafouri Keleh, Alireza Mohseni Tabrizi Pages 184-207
  The religion and its role in various aspects of social and individual life, has been the subject of many scholars in different areas of thought. This paper explores the effect of religiosity on forms and subjects of alienation (of self, of society, and of politics). The research method was survey and the open-ended questionnaire was applied for data collection. The statistical population consists of adualt poupulation in Tehran city which of whom 384 were selected. In this research seeman,s and keniston,s theory is used to articulate theorical framework as well as research tools and measurement scales. Dean, Netler, Feuer ,Schwartz& srole scales olso were utilized to measure the subjects and form of alienation. The religiosity of respondent was also measured by Glock & Stark religiosity scale. The research results showed that there was no relationship between religiosity and social alienation variables, but an inreverse and meaningful relationship existed between religiosity and political alienation , self-alienation and its different forms. Among the dimensions of religiosity, the outcome dimension had a meaningful relationship with all alienation subjects and had the most correlation with self-alienation. The outcome dimension have also had the greatest impact on and the most correlation with self-estrangement.
  Keywords: Self-Alienation, Social Alienation, Political Alienation, Religiosity, Estrangement
 • Soroush Fathi, Mehdi Mokhtarpour Pages 208-234
  Socialization and political participation in the political system of the modern age, along with modernity, are considered necessary and mutually supportive of governance and ruling in the modern world. Therefore, the main objective of this research is to examine the impact of socio-economic status on the level of political participation among students of Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch. Theoretical framework of research is combined and emphasizes on political socialization. This research is carried out in a survey method and the data are collected by a questionnaire from 370 students of the Science and Research branch at the Faculties of Engineering, Basic Sciences and Humanities and Social Sciences. The results of the data analysis show that there is a significant relationship between the independent variables (individual education, marital status, parental occupation, family economic status and the use of mass media and the dependent variable (individual political participation). The results of multivariate regression show that the variables in their order of magnitude and their significance in explaining the dependent variable are: economic status of the family, using mass media and media, marital status, Level of education and parent's job. In total, these variables have been able to explain 54% of respondents' political participation.
  Keywords: Participation, Socio- Economic Status, Political participation, Using Media, Students of the Science, Research branch
 • Meysam Farokhi, Amin Shahbazi Pages 236-257
  The purpose of this study is to investigate the experience of Marijuana addiction among students in Tehran. In this study, The information of 12 Marijuana affiliates has been compiled by interviewing and participating observation for 1 year and 4 months, And the data collected have been analyzed and interpreted by the method of phenomenological methodology. The results of the research in four main themes of the position of family and relatives in reducing or increasing the tendency towards narcotics, Effective factors in the tendency to experience drug use, The mental and psychological effects of Marijuana's addiction, Action and behavioral factors caused by marijuana use, And 25 sub-themes include the history of addiction in family members, Lack of adequate supervision during adolescence and youth ,The lack of attention to the presence of the father in the teenage education process, Family Violence ,The social thrill of conflicting attitudes to religious values in the family, Accompanying relatives in social anomalies, The addiction of relatives and family as a stimulant of drug use, Control of drug use due to emotional attachment to parents, Use videos and songs with addictive content, Provide the appropriate place, Accompanying friends and relatives in drug use, Drug tendency to escape from problems, Addiction to marijuana for pleasure, Loss of emotions and sentimentality, Reduce social relationships, Earning pleasure only through drugs, A strong tendency to experience other drugs, Not being able to leave drugs, Courage and boldness false, Confusion when sleeping, The gradual increase in drug use, Create illusion, music, Dance, Silence, Severe laugh, Claver. The results indicate that social factors such as family, Relatives and consumption of cultural products are very influential in the course of addiction. In addition, Students do not have a proper understanding of the consequences of using Marie-Juana, And they assumed that there would be no problem for them if consumers had multiple physical and psychological problems
  Keywords: Phenomenology, Marijuana, Addiction, Drugs, Tehran Students
 • Firouzeh Motamed, Hossein Abolhasan Tanhaee Pages 258-280
  The current study is a qualitative one which delves into the meaning of education and its basic social processes in the lived experiences of high school students. Qualitative Data Analysis (QDA) is the method which is applied in a phenomenological perspective. In-depth interview was the data gathering technique. Theoretical saturation was reached after interviews with 8 students. The overarching meaning through the basic social process (BSP) emerged as "Konkour-oriented elitist education". The emergent BSP is made up of 3 core categories i.e. school, family and Konkour, wherein, family was identified as the agent of the authority exerted by school on the students to create and reproduce bi-polar values of elite/non elite. There were also identified a Basic Social Psychological Process (BSPP) and a Basic Structural-Functional Process (BSFP) within the BSP. The BSPP turned out students' permanent anxiety of being judged, misbehaved and disdained as non-elite by both school authorities and family on the way to admission in Konkour as the only choice to be a valuable social member. The BSFP spotted the functions of family and school in a context of bi-polar values of elite/non-elite where they highly collaborate in reproducing such a dichotomous value system and hence the paramount importance of Konkour as the only way to attain proper social membership.
  Keywords: Meaning of Education, Basic Social Processes, Lived experience, bi-polar valuation, Phenomenology, High school students of Tehran city Theory