فهرست مطالب

 • پیاپی 46 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/24
 • تعداد عناوین: 11
|
 • لادن حیدری* صفحات 7-33
  به رسمیت شناختن نقش سیاسی مردم و میزان آن در قانون اساسی بیانگر ظرفیت دولت ها برای حضور و فعالیت شهروندان در قالب افراد یا گروه ها در زمینه های مختلف اداره امور کشور به عنوان یک حق سیاسی می باشد. وجه بارز حقوق سیاسی در میزان مشارکت سیاسی مردم برای اداره حکومت ها متجلی می شود. اگر این حق به عنوان مطلع حقوق سیاسی، در قانون اساسی و در حدود انتخاب و تعیین زمامداران، نظارت بر عملکرد مسوولان، مطالبه از ایشان و نهایتا پاسخگویی مسوولان به مردم، پیش بینی شده باشد، می توان این قانون را به عنوان قانون اساسی مردم سالار برشمرد. با این وجود در نظام های دینی همچون نظام جمهوری اسلامی ایران که محوریت اداره کشور و حتی تصویب قوانین، از شرع منشا می گیرد تفاوت دیدگاه هایی در مورد اختیار و حتی توانایی مردم برای اعمال نظر در اداره امور به وجود آمده است، لکن با وجود این نظرات مغایر، تفاوت دیدگاه ها نمی تواند و نباید اصول قانون اساسی که بر مبنای شرع تدوین و به تصویت ملت رسیده را تحت تاثیر قرار داده یا آن ها را نادیده بگیرد.
  کلیدواژگان: قانون اساسی، حق سیاسی، حق تعیین سرنوشت، ولایت فقیه
 • محمد مظهری* ، آرین قاسمی، فرزاد جنگجوی (خراطا) صفحات 35-67
  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 26 و جمهوری فرانسه در ماده 4، آزادی فعالیت و تشکیل احزاب سیاسی را پیش بینی نموده اند تا احزاب که از لوازم و اجزای لاینفک نظام های دموکراتیک به شمار می روند، در پیرابند خاستگاه ها و کارکردهای تعیینی به فعالیت بپردازند، پژوهش حاضر به همسنجی محدودیت های عارض بر آزادی احزاب در ایران و فرانسه می پردازد. گزاره اساسی پژوهش به این امر باز می گردد که آزادی فعالیت احزاب سیاسی به عنوان یکی از اجلی مصادیق حق های بشری، ممکن است در اصطکاک با حقوق دیگر آدمیان، نظم و امنیت عمومی، بهداشت، اخلاق عمومی و همانند این ها قرار گرفته، بر آن ها آسیب زایی کند. از این رو آزادی فعالیت حزبی، لاجرم با پاره ای محدودیت ها تحدید می گردد. چنین تحدیدی در قانون اساسی فرانسه در رویکردی اقلی مکتفی به دو مولفه حاکمیت ملی و دمکراسی در قالبی استثنایی است، در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین محدودیت هایی را در مفاهیمی کلی و موسع یعنی استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی ملحوظ داشته است که کشسانی مفهومی و بالقوه گی امکان توسعه بخشی آن ها می تواند به آفتی حقوق بشری در هر جامعه دموکراتیک بدل گردد. پژوهش به روش، تحلیلی توصیفی با رویکرد حقوق مقایسه ای، با گردآوری منابع کتابخانه ای اینترنتی صورت گرفته است. برونداد پژوهش نشان از آن دارد که تفسیر موسع از اصل حاکمیت ملی در نظام حقوقی فرانسه نیز می تواند تهدیدی برابر با مفاهیم کلی اصل 26 در قانون اساسی ایران به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: محدودیت های آزادی ها، احزاب سیاسی، قانون اساسی، ایران، فرانسه
 • آرین پتفت* ، پرویز دهقانی صفحات 69-91
  با تغییر نقش و مسوولیت دولت در عصر پسامدرن اداره حکومت و تقویت نظام مبتنی بر آموزه حکومت مداری در ساختار دولت فراتنظیمی، حقوق شهروندی نیز مفهوم نوینی یافت. امروزه با ظهور اندیشه شهروند جهانی و فعال در عرصه اداره امور کشور، علاوه بر گستردگی دامنه مفهومی حقوق شهروندی، شاهد مصادیق نوینی از حقوق و آزادی های بنیادین هستیم که تا پیش از این مرسوم نبودند. ایجاد نظام حکمرانی مطلوب و تحقق بستری برای ایفای نقش فعال شهروند در عرصه اداره امور کشور، دو گام اساسی در عملکرد دولت های پست مدرن است که به دلیل ایجاد تحول شگرف در اندیشه حقوق شهروندی، بررسی نظری مفهوم آن را بیش از پیش در حقوق امروز حائز اهمیت کرده است. سوال اصلی مطروحه در نظام اندیشه های حقوقی کنونی اینست که امروزه چه مفهومی از حقوق شهروندی خلق و ظهور یافته است. در پی نیل به پاسخی روشن به این سوال، در این مقاله تلاش می شود تا مبانی نظری مفهوم نوین حقوق شهروندی در عرصه پست مدرن حکومت به تصویر کشیده شود. در این مقاله دریافته شد که مولفه های حکمرانی مطلوب که سرمشق تکالیف دولت های نوین قرار گرفته، استخوان بندی اصلی حقوق نوین شهروندان در عرصه کنونی حکمرانی را نیز تشکیل می دهد و گستره مفهومی این حق ها را می توان در یک نظام جهان وطنی یافت که حضور پررنگ شهروند در قلمرو حکمرانی متکثر ملی و فراملی را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی اداری رقم می زند.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، اداره شایسته، حکمرانی خوب، حکومت مداری، عرصه پست مدرن
 • سیدسالار اجتهدنژاد کاشانی* صفحات 93-114
  زمینه و هدف
  بر اساس نظریه مدرنیته های چندگانه، مدرنیته غربی در فرهنگ ها و تمدن های غیر غربی مورد بازتفسیر قرار می گیرد و زمینه ایجاد مدرنیته های متکثر در فرهنگ های مختلف را به وجود می آورد. نخبگان ایرانی نیز از زمان رویارویی با غرب مدرن کوشیده اند تفسیری ایرانی و اسلامی از عناصر مختلف مدرنیته غربی ارائه دهند. حقوق شهروندی نیز، به عنوان یکی از اجزای اصلی مدرنیته، در ایران مورد بازتفسیر قرار گرفته است. هدف این مقاله فهم کیفیت بازتفسیر حقوق شهروندی در رساله «یک کلمه» نوشته مستشارالدوله و شناسایی طرح واره های فرهنگی به کاررفته در این بازتفسیر است.
  روش
  در این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی برای مطالعه متن رساله یک کلمه استفاده شده است.
  یافته ها
  تحلیل محتوای متن رساله «یک کلمه» حاکی از اشاره نویسنده به هر سه قسم حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی است. نویسنده کوشیده است هر یک از این حقوق را با استفاده از یک طرح واره فرهنگی موجود در سنت اسلامی تبیین و توجیه کند و عدم تباین این اصول را با شرعیات اسلامی نشان دهد. طرح واره های به کار رفته، اغلب به آیات قرآن احادیث و سیره پیامبر اسلام و معصومین ارجاع دارند. بحث و نتیجه گیری: ایرانیان حقوق شهروندی را، همچون دیگر عناصر تشکیل دهنده مدرنیته، در بستر فرهنگی و تاریخی ایران مورد بازتفسیر قرار داده اند. در این فرایند بازتفسیر، معانی تازه ای به اصول حقوق شهروندی نسبت داده شد که در بستر اولیه شکل گیری حقوق شهروندی (غرب) وجود نداشتند و در نتیجه دریافت هایی که مخاطبان فارسی زبان این رساله از حقوق شهروندی پیدا می کردند، ناگزیر دریافت هایی متفاوت از فهم شهروندان ممالک غربی از حقوق شهروندی بود.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، مدرنیته های چندگانه، مدرنیته ایرانی، رساله یک کلمه، طرح واره های فرهنگی
 • وحید آگاه* ، محمد نبی بوربوری صفحات 115-136
  نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده، به سادگی می توانند با وضع مقررات گوناگون، حقوق شهروندی را نقض نمایند. بدین لحاظ و به دلیل دیگر، من جمله نظام کنترل قضایی و در ایران، دیوان عدالت اداری‏‏ برای مهار قدرت اداره پایه گذاری شده است. از مهم ترین ارکان دیوان، هیات عمومی است که سه خروجی دارد: آرای ابطالی، وحدت و ایجاد رویه. در این نوشتار، رویه هیات عمومی دیوان از 1388تا 1394 بررسی شده و رای های صادره در مقام حمایت از حق ها و آزادی‏ها استخراج و تحلیل شده اند، لذا این پژوهش در مورد آرای ایجابی هیات عمومی است و منظور از آن، مواردی است که هیات عمومی با تکیه بر صلاحیت خود، ورود کرده و حقوق شهروندی را حراست نموده است. از این رو مساله پژوهش، این بوده که در سال های مذکور، حق های مدنی و سیاسی شهروندان با چه کیفیتی در هیات عمومی دیوان، تضمین شده است؟ نتیجه اما حکایت دارد که از مجموع آرای مورد مطالعه، 21 رای مربوط به حقوق مدنی است که به نحو آشکاری، اندک می نماید. بیشترین رای نیز در خصوص مراعات برابری است که نشان می‏دهد پس از گذشت قریب به 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، تساوی و منع تبعیض منفی، همچنان مساله اول مردم، دیوان و حتی حکومت است.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، حقوق مدنی و سیاسی، دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 • فاطمه سادات میرباقری طباطبایی مهرآبادی، احمدرضا خزایی* صفحات 137-154
  دین اسلام به عنوان کامل ترین ادیان، دارای آموزه های دینی و کاربردی بسیاری در حوزه های مختلف (اجتماعی، فرهنگی، دینی و…) است. حال اگر افراد جامعه اسلامی آموزه های دینی را سرلوحه زندگی و ارتباط با یکدیگر قرار دهند، آنگاه بازتاب آن را رشد فرهنگی آنان جلوه گر خواهد شد و این موضوع زمینه ساز تکامل و بلوغ حقوق شهروندی آنان خواهد شد. حالا این سوال مطرح می گردد که چه ارتباط اساسی بین درک و فهم فرهنگی در تکامل قوانین و حقوق شهروندان وجود دارد؟ این که شهروند جامعه اسلامی درک درستی از اخلاق و اصول فرهنگی (کرامت انسان ها، احترام به هم نوع و تقوا…) داشته که در ارتقای سطح آگاهی شهروندان موثر است و درآمیختن حقوق شهروندی با اخلاق و تقوا، از عوامل مهم روابط انسانی و فرهنگی برای تداوم زندگی جمعی در یک جامعه اسلامی است که معیار دقیقی جهت شناختن اعمال سره از ناسره است، چه بسا در این جامعه حقوق یکایک شهروندان به حق اجرا (گستره فرهنگی در بعد اجتماعی) و حتی الگوی مناسبی برای سایر کشورها (گستره فرهنگ در بعد بین المللی) می باشد. همچنین باعث تکامل اخلاقیات گردیده و جایگاه ویژه ای در حقوق شهروندی خواهد داشت. پس اگر اصول و قواعد اساسی اسلام را که شامل اصل اعتدال، مدارا، قانونمندی و قانون مداری و عدالت ورزی است را میزان و عیار اعمال شهروندان جامعه اسلامی قرار دهیم در آن صورت می توان گفت که بلوغ فرهنگی کامل کننده حقوق شهروندی اسلامی است. پژوهش حاضر با روش کیفی و طرح تحقیق «مطالعه اسنادی» انجام شده است.
  کلیدواژگان: حق، حقوق، حقوق شهروندی، بلوغ فرهنگی
 • مهری توتونچیان، سید محمدرضا امام *، احمدرضا خزایی صفحات 155-175
  حقوق اقتصادی شهروندی مفهومی‎ پربار و اثرگذار در حقوق هر کشور است که همواره محل بحث حقوقدانان بوده و تشخیص این قضیه موجب هرچه بهترشناختن جایگاه حقوق مردم در هر کشور می‎گردد. در نظام حقوقی ایران و اسلام به ویژه پس از انقلاب اسلامی‎ نگاه به حقوق اقتصادی شهروندی، نگاهی مبتنی بر سلطه اشخاص بر اموال و ما یملک خود بوده است. مساله اصلی که با آن رو به رو هستیم، استقلال یا عدم استقلال حقوق اقتصادی شهروندی از منافع عمومی‎ است و این مساله ناشی از تفاوت حقوق عمومی‎ و حقوق خصوصی می باشد. تمایز اصلی حقوق عمومی‎ و خصوصی در این است که حقوق خصوصی با روابط قراردادی فیمابین طرف های هم طراز و برابر در ارتباط است و حقوق عمومی‎ با روابط طرف هایی که بین آن ها رابطه حاکمیت‎ و تابعیت برقرار است. بنابراین در حقوق عمومی‎، دولت با استفاده از ابزار حاکمیتی خویش به دنبال نیل به اهداف عمومی‎ است و در حقوق خصوصی اشخاص با انعقاد قراردادها به دنبال نفع خصوصی خویش هستند و این مساله از آنجا مهم می نماید که امام خمینی‎ (ره)‎ نگاه ویژه و دیدگاه وسیعی به مفهوم مصلحت داشته و آن را در چارچوب معاملات محدود نمی‎ ساخت و مطابق با دیدگاه ایشان مصلحت‏های فردی و اجتماعی مردم نه تنها با هم در ستیز نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و هر گاه هر دو با هم در تصمیم‎های رهبری جامعه در نظر گرفته شوند، جامعه به سوی سعادت رهنمون خواهد شد . در این پژوهش سعی بر آن است تا جایگاه حقوق اقتصادی شهروندی را در حقوق اسلام با توجه به دیدگاه های امام خمینی ‎(ره)‎ مورد بررسی قرار دهیم.
  کلیدواژگان: حقوق اقتصادی شهروندی، نفع عمومی‎ و خصوصی، تسلیط، منفعت
 • یوسف باقری حامد، مهدی ذاکریان امیری* ، پیمان بلوری، داود هرمیداس باوند صفحات 177-205
  امروزه یکی از مصادیق بارز حقوق بشر، حق بر سلامت و بهداشت عمومی است که وجود و استقرار آن، لازمه زندگی اجتماعی محسوب می شود. از این رو تفکیک میان مفهوم سلامت که به بار پایین بیماری های جسمی و روانی در جوامع انسانی اطلاق می شود و بهداشت عمومی که دربردارنده تعهدات دولت ها در حوزه درمانی و بهداشتی برای آحاد جوامع بشری است، اهمیت ویژه ای دارد. در میان اسناد بین المللی که به بررسی چنین حقی پرداخته است، سند توسعه پایدار 2030 یونسکو اهمیت ویژه ای دارد، چراکه تحولی اساسی در رویکرد دولت ها نسبت به این موضوع به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر ایجاد نموده است. با توجه به جایگاه حقوق مذکور و عدم وجود منبعی که به تفصیل چنین حقوقی را مورد تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر به صورت یک مطالعه موردی انجام شده و هدف از نگارش آن تبیین مفهوم و ابعاد تحت پوشش حق بر سلامت و بهداشت عمومی در سند مزبور می باشد.
  یافته های ما حاکی از آنست که حقوق مزبور جزء حقوق بنبادین بشری محسوب می شود، لذا دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی، ظرفیت های اجرایی خود را جهت بهره مندی افراد جوامع از چنین حقوقی را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: حق بر سلامت و بهداشت عمومی، حقوق بشر، اسناد بین المللی، سازمان جهانی بهداشت، امنیت انسانی، سند 2030 یونسکو
 • منصوره فصیح رامندی* صفحات 207-234
  خشونت جنسی نسبت به کودکان به صورت های مختلف، مساله ای جدی برای همه کشورهاست که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و فراملی است. این ناهنجاری که نتیجه اصلی آن نقض حقوق بشر کودک است اغلب نظام های حقوقی را بر آن داشته تا با هدف حمایت از کودکان بزه دیده خشونت جنسی به اتخاذ یک سیاست افتراقی روی آورده و تدابیر ویژه ای را در حمایت کیفری از چنین بزه دیدگانی در نظر گیرند. چنانچه نظام بین الملل حقوق بشر با تاکید بر کرامت ذاتی انسان، حمایت از کودکان قربانی خشونت و جرائم جنسی را در قالب میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه قرار داده است. با توجه به وجود نظام جامعی از قواعد حقوق بشری ناظر بر حمایت از کرامت انسانی، رویکرد نظام بین المللی به جرم انگاری خشونت جنسی نسبت به کودکان بر چه مستنداتی استوار است؟ با توجه به الحاق ایران به برخی از میثاق ها و کنوانسیون ها در حوزه حقوق بشر و کودک، آیا سیاست تقنینی ایران، از قابلیت حمایتی موثر از کودک در مقابل اعمال هر گونه از مصادیق خشونت جنسی برخوردار است؟
  به نظر می رسد معاهدات بین المللی در حوزه حقوق کودکان، با رویکرد حقوق بشری، مهم ترین اسنادی هستند که لزوم ایجاد چتر حمایتی از این قشر آسیب پذیر در قبال جرائم جنسی را انعکاس می دهند. رویکرد نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه جزایی اسلام، منحصر به جرم انگاری خشونت جنسی در معنای عام آن بوده و فاقد رویکرد افتراقی است در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی اسناد بین المللی و کنوانسیون های حقوق بشری و بررسی وضعیت این موضوع در نظام حقوقی ایران چنین نتیجه گرفته می شود که گرچه در معاهدات حقوق بشردوستانه، کودکان به علت آسیب پذیربودن از حمایت عام و خاص که جنبه تکمیلی و اضافی دارند، برخوردارند، سیاست جنایی تقنینی ایران فاقد راهبرد مشخص و انطباق لازم در زمینه این ناهنجاری در مقایسه با اسناد بین المللی است.
  کلیدواژگان: کودک، خشونت، حقوق بشر، خشونت جنسی، جرائم جنسی
 • سیدجمال حسینی، علی بهرامی نژاد* صفحات 235-254
  عفو (صفح) از صفات پسندیده ای است که در مکاتب اخلاقی مورد ستایش قرار گرفته با به کاربردن این صفت در زندگی می توان از ثمرات دنیوی آن که داشتن سلامت روانی و جسمانی است، بهره مند شویم و هم ردیف پرهیزکاران و متقین قرار بگیریم و در آخرت از شفاعت رسول خدا (ص) بی نصیب نگردیم. حقوق شهروندی هم به مجموع حقوق و آزادی هایی است که دولت اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تامین و تضمین می‎کند. با توجه به مطالب فوق این سوال مطرح می گردد که آیا فقهای امامیه این اخلاق حسنه را جایز دانسته و یا لازم می دانند؟ و عفو چه تاثیری در حقوق شهروندی اسلامی دارد؟ در فقه امامیه و در مستندات فقهی (کتاب قرآن، روایات، اجماع، عقل) به این موضوع توجه ویژه گردیده و اصل بر جواز این عمل می باشد تا جایی که اثرعفو برای مرتکب به حداز حدود الهی، با اقرار و پس از آن توبه از مجازات مبرا می شود. همچنین قانونگذار جامعه اسلامی ایران در این خصوص در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (البته نقدهایی بر آن وجود دارد) تاکنون توانسته بخشی از موارد عفو را در جامعه پوشش دهد. حال به این نتیجه دست می یابیم که اگر آیات قرآن را در جامعه اسلامی، مبنا و معیار اخلاق قرار دهیم، آنگاه اخلاقیات (تقوا، عدالت، ایثار، عفو و گذشت و…) به شکل قانون در تمام عرصه های زندگی شهروند اسلامی نمود خواهد یافت و آثار مثبت آن نمایان می گردد. پژوهش حاضر با روش کیفی و طرح تحقیق «مطالعه اسنادی» انجام شده است.
  کلیدواژگان: صفح، حق، شهروند، حقوق شهروندی
 • سید محمد احمدی، جمشید معصومی* صفحات 255-275
  زن به عنوان عضوی از جامعه جایگاه و نقش های متفاوتی را در نظام جزایی دارد. گاه از وقوع جرمی لطمه می بیند، گاه خود به انجام آن متهم است و گاه مجرم و بالاخره گاه نه بزه دیده و نه متهم و نه بزه کار، بلکه در زمین عدالت قضایی به عنوان شهروند و شاهد و یا مجری عدالت حضور دارد. با توجه به این که قوانین ما برگرفته از فقه اسلامی است و در تمامی موارد به نقش و جایگاه زنان توجه گردیده، لذا این سوال اساسی مطرح می گردد که زنان زندانی (متهم به ارتکاب جرم) در حقوق شهروندی از چه جایگاهی برخوردارند؟ اگر قرآن و روایات را مبنا و معیار اخلاق در جامعه اسلامی قرار دهیم و اجرای قوانین را مستند به آن بدانیم، آنگاه برای شان انسان ها (تفاوتی بین زن و مرد نیست) ارزش قائل شده و قطعنا در اصول و مبنای حقوق شهروندی، برای این گروه از جامعه تدابیر و برنامه های ارزشی، در نظر خواهیم گرفت. حقوقی مانند منع حبس انفرادی زنان و ارتباط با خانواده خصوصا با کودکان خود و رژیم غذایی مناسب که مورد نظارت و ارزیابی ماموران بهداشت بوده و حفظ ارتباط با محیط بیرون از زندان را می توان نام برد، البته با تحولاتی که سال های اخیر در سیستم قضایی کشورمان صورت گرفته، امیدواریم از طرق دیگری جهت تادیب و تنبیه زنان مجرم، استفاده نموده تا تاثیر بیشتری در اصلاح و بازگردانی این گروه از افراد جامعه داشته باشد، زیرا دین اسلام دین رافت و مهربانی است و قوانین کیفری باید در عین اثربخشی، مایه اصلاح کامل افراد متخلف گردد. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی تهیه گردیده است.
  کلیدواژگان: جرم، زن، زندان، حقوق شهروندی
|
 • Ladan Heydari * Pages 7-33
  The recognition of the political role of people and its scope in the Constitution is an expression of the potentiality of governments for presence and activity of citizens in individual or collective forms in various domains of administrative affairs of the country as a political right. The prominent aspect of political rights is reflected in the rate of people's political participation in administration of governments. If this right as the foremost of all political rights has been included in the constitution as a requirement of the election and change of the authorities, supervision of the actions of officials, demanding them and finally the accountability of the authorities before the people the constitution can be declared as a democratic constitution. Nevertheless, in religious regimes like Islamic Republic of Iran - in which Shariah law is the basis of the administrative affairs of the country even the legislations - some different perspectives emerge concerning the authority and even ability of people in expressing their views of the administrative affairs of their country. However, even with these difference of opinions, there are still some principles of the Constitution that have been codified based on Shariah and endorsed by the nation and should not be neglected.
  Keywords: Constitution, Political Right, Self-Determination Right, Velayat-e Faqih
 • Mohammad Mazhari*, Ariyan Ghassemi , Farzad Jangjooi (Kharata) Pages 35-67
  Freedom of political parties has been predicted by Iran's constitution (Article 26) and the French Republic (Article 4), as essential components of democratic systems within a defined framework for the parties to operate. Although freedom of political parties and organizations in human rights documentations were expressly mentioned, it is possible that the performance of them might cause damage to the rights and freedom of others, public order and security along with health and public morality. Therefore, foreseeing some limitation on their formation and function is conceivable. However, according to the procedures of human rights documentation, restrictions on the fundamental rights of mankind takes places based on a minimalist and exceptional approach, because restrictions on political parties’ activity in France’s constitution ends up in two principles of democracy and national sovereignty with unique and minimalistic approach. Whereas the Iran’s constitution considers these limitations in broader concepts such as: independence, freedom, national unity, Islamic standards and principles of the Islamic Republic of Iran, however; the scope and extent of such concepts are obviously in conflict with Translation errorcomponents of human rights and democracy. The result showed that a broad interpretation of national sovereignty in the French legal system could be a threat as same as the general concepts of Article 26 in Iranian constitution. This study examines different aspects of limitation of parties’ freedom in Iran’s and France’s constitution.
  Keywords: Political Parties, Limitations, Democracy, Constitution, Iran, France
 • Arian Petoft*, Parviz Dehghani Pages 69-91
  By changing the role and responsibilities of governments in the post-modern era and empowering a system based on governmentality, a citizenship right was also reconceptualized. Today, with the emergence of the idea of global citizens who have an active role in the field of governance, we are witnessing new instances of fundamental rights and freedoms that were not previously customary. Establishing a good governance system and realizing a platform for active citizenship are the two basic steps in the functioning of post-modern states. The main question posed in the system of current legal thought is the definition of concept of newly emerged citizen right. In this paper, we will prove that the components of good governance in the core discourse of modern citizen rights could be defiened in the context of cosmopolitan system that highlights the citizen's presence in the realm of plural governance including widespread national and international economic, social, political and administrative activity.
  Keywords: Citizenship Rights, Good Governance, Good Administration, Governmentality, Post-Modern Era
 • Salar Ajtahednejad Kashani * Pages 93-114
  Background and aim
  According to the theory of Multiple Modernities, Western modernity is reinterpreted in non-Western cultures and civilizations, and it paves the way for the creation of diverse modernities in different cultures. Since the confrontation with the modern West, the Iranian elites have tried to present an Iranian and Islamic interpretation of various elements of Western modernity. Citizens' rights, as one of the main components of modernity, have been re-interpreted in Iran. The purpose of this article is to understand the quality of the re-interpretation of citizenship rights in the "one word" (Yek-Kalameh) treatise by Mostasharoddoleh and identify the cultural schemas used in this re-interpretation.
  Method
  In this article, the qualitative content analysis method has been used to study the text of Yek-Kalameh. Findings: Analyzing the content of the text, suggests that the author refers to all three civil, social and political rights. The author has tried to explain and justify any of these rights using a cultural schema in the Islamic tradition, and to show the citizenship rights are not incompatible with Islamic law. The schemas used in the text, often refer to the Quran verses and the hadiths.
  Conclusion
  Iranians have re-interpreted citizenship rights, as well as other components of modernity, in the cultural and historical context of Iran. In this redefinition process, new meanings were attributed to the principles of citizenship rights that were not in the original meaning of Western citizenship rights, and as a result, the understanding of Iranian audience of the treatise on citizenship rights, inevitably, was different from the understanding of the citizens of the Western countries of them.
  Keywords: Citizenship Rights, Multiple Modernitied, Iranian Modernity, Mostasharoddoleh, Cultural Schemas
 • Vahid Agah*, Mohammad Nabi Boorboori Pages 115-136
  Administrative bodies can simply be regulated by the rules and regulation, because of their extensive jurisdiction and authority, various violations of citizenship rights. In this regard, the judicial control system and in Iran, the Administrative Justice Court to restrict the authority of the Administration. One of the most important elements of the Administrative Justice Court is the Justice Judges Council, which has three outlets. In this paper, the Jurisprudence of the Administrative Justice Court have been investigated from 2009 to 2015 have been extracted and analyzed in support of rights and freedoms. So this research is about the cases in which, protecting human rights or citizenship. Hence, the research problem was that in the years to what extent have civil and political rights been respected in the area of citizenship? The result is, there are 21 cases about civil rights makes The most Justice Judgment are about equal treatment, which shows that after nearly 40 years, the year of the victory of the Islamic Revolution, the equalization and the prohibition of negative discrimination, remains the first issue of the people, the Administrative Justice Court and even the government.
  Keywords: Citizenship Rights, Civil, Political Rights, Administrative Justice Court, Court of Administrative Justice Judges Council
 • Fateme Sadat Mirbaqeri Tabatabaee Mehrabadi , Ahmad Reza Khazaee* Pages 137-154
  Islamic religion as the most perfect religion in the world contains numerous religious and applied doctrines in various social, cultural and religious fields. Islamic citizenship rights have also the highest rank among the religions and human schools and given the fact that the most striking feature of an Islamic society is the active participation of citizens in equal conditions with observation of their human dignity and the motive of nearness to God as the most reliable internal guarantee the question is raised that what basic relationship does exist between the cultural understanding in the evolution of laws and citizenship rights? Since the citizen of an Islamic society has a correct understanding of ethics and cultural principles of human dignity, respect to the fellow men and God-wariness which are effective in the promotion of the level of consciousness of the citizens ensure the continuation of collective life in Islamic society. This is indeed a good measure for knowing the right and the wrong. It is very likely that in this society the rights of every single citizen are correctly exercised in both cultural and social domains and even it can serve as a good example for other countries in international scene. Then, if the basic principles of Islam are seen as the criterion of the actions of the citizens in an Islamic society it is not an exaggeration to say that cultural maturity is an integral part of the Islamic citizenship right. This study has been conducted based on a qualitative method and document based research plan.
  Keywords: Right, Rights, Citizenship Rights, Cultural Maturity
 • Mehri Toutounchian , Seyyed Mohammad Reza Emam *, Ahmad Reza Khazaee Pages 155-175
  Citizenship economic rights are a meaningful and influential concept in the rights of every country, which is always to be considered by juristic, and the recognition of this proposition makes it possible to better understand the status of the rights of people in each country. In the legal system of Iran and Islam, especially after the Islamic Revolution, looking at citizenship economic rights, has been based on the domination of individuals on his property and ours. The main issue we are facing is the independence or lack of independence of citizenship economic rights from the public interest, and this is due to the difference in public and private rights. The main distinction of public and private law is that private law is related to contractual relations between equal and equal parties and public rights are governed by the relations of the parties between whom there is a relationship of sovereignty and nationality. Therefore, in public law, the state, by using its own means of governance, seeks to achieve public goals, and in the private law of individuals, by concluding contracts, they seek their own private interests, which makes it important that Imam Khomeini Had a special look and a broad view of the concept of expediency and did not constrain it within the framework of transactions; and according to his view, the individual and social interests of people are not in conflict, but complement each other, and whenever both Together in the decisions of the community leadership, society will lead to prosperity. In this research, we try to examine the status of citizenship economic rights in Islamic law according to Imam Khomeini's views.
  Keywords: Citizenship Economic Rights, Public, Private Benefits, Dominance, Benefit
 • Yousef Bagheri Hamed , Mehdi Zakarian Amiri*, Peyman Bolori , Davood Hermidas Bavand Pages 177-205
  Today, one of the obvious instances of human rights is the right to health and public health, whose existence and deployment are a prerequisite for social life. Since the separation concept of health that refers to the physical and mental illness in human societies and public health, which embodies the obligations of states in the field of health and sanitation for human societies, is particularly important.Among international document that the a health was investigated, the UNESCO Sustainable Development 2030 document is of particular importance, because it has created a fundamental Variation in the approach of states to this issue as a fundamental human right. The object of this right and the lack of detailed resources, this review is going to illustrate the concept and dimension of the document.
  Our detecting suggest that this rights are considered to be human rights. So states should, through international cooperation, increase their executive capacities to benefit communities from such rights.
  Keywords: Right to Health, Public Health, Human Right, International Document, World Health Organization, Human Security, UNESCO Document 2030
 • Mansoure Fasih Ramandi * Pages 207-234
  Sexual violence against children in different forms is a serious problem for all countries which it requires considerations at the national and transnational level. Therefore, this abnormality, that the essence of it is the child's human rights violation, has been impelled most jurisprudential systems to welcome different policy in order to support children’s sexual violence damaged and considers special ways to criminal protection of them.
  The international human rights system emphasizes the inherent dignity of human beings has been considered support from child victims of violence and sexual crimes in the form of international conventions and covenants. Considering the existence of a comprehensive system of human rights rules to protect human dignity what is the documentary evidence of the international system approach to the criminalization of sexual violence against children? On the other hand, with regard to joining of Iran to some of conventions in the field of human and children rights, do legislative policy has effective supportive ability for children against any kind of sexual violence?
  In this article as a result of using descriptive-analytical method as well as review of international documents and human rights conventions and research this subject in Jurisprudential System of Islamic Republic of Iran, however, according to human rights treaties children because of their vulnerability have beneficial from Special and general support (which are additional) legitimate criminal policy doesn’t have Specific strategy and also adequate compliance in this abnormality compared with international documents.
  Keywords: Child, Violence, Human Rights, Sexual Violence, Sexual Crimes
 • Seyed Jamal Hosseini , Ali Bahraminezhad* Pages 235-254
  Forgiving is a noble virtue which has been cherished by moral schools. With this virtue in life one can be benefited from the worldly bounties and have psychological and physical health and included among the pious and in the otherworld be intermediated by the Prophet (peace is upon him). Citizenship rights both refers to the totality of the rights and freedoms that are guaranteed by the government according to internal laws for the nationals. Accordingly, whether Shia jurists endorse this virtue? What effect does forgiving have on Islamic citizenship rights? In Shia jurisprudence and jurisprudential documents (Quran, traditions, consensus and reason) this subject has been taken into earnest account and it is recommended. Thus, if the convict repents he can be forgiven by the victim. Moreover, the legislator of the Islamic society of Iran in this regard in the article 365 of Islamic penal code adopted in 2013 has succeeded to cover some cases of forgiving in the society. Now we can conclude that if the verses of Quran are taken as the citeria of Islamic ethics these moral norms will turn to a law for all domains of life and the positive effects resulted from it will be felt throughout the Islamic society. This study has been conducted by qualitative method and document analysis.
  Keywords: Forgiving, Right, Citizen, Citizenship Rights
 • Seyed Mohammad Ahmadi , Jamshid Masumi* Pages 255-275
  Woman as a member of the society has different place and roles in the penal system. Sometimes woman suffers from a crime and some other time she commits the crime herself. Besides being a convinct or a victim as a citizen she can be a witness or judge in a criminal justice. Since our laws are drawn form Islamic jurisprudence and have paid a considerable attention to the role and place of women we can ask what are the citizenship rights and place of these women (convict of commitment of a crime)? If Quran and prophetic traditions are to be taken the basis and criterion in an Islamic society and the vehicle of application of laws then we will give value to the stature of humans (be it a man or a woman) and adopt value-related measures and plans for this social group in the principles and basis of the citizenship rights. Here one can refer to such rights as prohibition of the solitary confinement of women and communication with the family particularly with their children and proper diet which is under the supervision of the health experts and keeping contact with the outside world. Of course, recent developments in judiciary system of our country have paved the path for future alternative punishments for the female convicts that would have better reformative effect on the citizens because the Islamic religion is rooted in compassion and the penal laws should seek to reform the individual. The current essay has been prepared using descriptive and analytic method.
  Keywords: Right, Laws, Crime, Prison, Citizenship Rights