فهرست مطالب

مدیریت سرمایه اجتماعی - سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی دیهیم پور *، کمال میانداری، رضا نجاری، حسن عابدی جعفری صفحات 337-363
  امروزه سازمان ها در معرض صدمات و آسیب های متعددی قرار دارند که از آن به عنوان ترومای سازمانی یاد می شود و لزوم مدیریت این ضربات در صدر امور جاری سازمان ها قرار دارد. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف مدیریت ترومای سازمانی با تاکید بر متغیرهای شفافیت سازمانی و سرمایه اجتماعی انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 385 نفر از کارکنان سازمان های دولتی شهرستان های چالوس و نوشهر تشکیل داده اند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 191 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که پایایی و روایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تایید شد. یافته های مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد همه مسیرها از شفافیت سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مدیریت ترومای سازمانی، همچنین از مسیر شفافیت سازمانی از طریق متغیر میانجی سرمایه اجتماعی بر مدیریت ترومای سازمانی معنادار است و روابط بین آن ها تایید می شود و می توان نتیجه گرفت توجه به سرمایه اجتماعی در کنار شفافیت سازمانی می تواند به مدیریت ترومای سازمانی کمک کند.
  کلیدواژگان: ترومای سازمانی، سرمایه اجتماعی، شفافیت سازمانی
 • آیدین سلام زاده، زهرا آراستی *، قنبر محمدی الیاسی صفحات 365-384
  با توسعه روزافزون سازوکارهای حمایتی و نظر به تاثیر بسزای آن ها در کاهش نرخ شکست کسب وکارهای نوپا، امروز شتاب دهنده های کسب وکار در سراسر جهان رشد نمایی داشته اند. اما متاسفانه، اغلب رویکرد این شتاب دهنده ها متمرکز بر ایده های اقتصادی و نه اجتماعی است. در حالی که بسیاری از کسب وکارهای اجتماعی قادر به حل معضلاتی اساسی می ‎باشند و تاثیر اجتماعی بالایی دارند. از طرفی، چارچوب حمایتی منسجمی برای شتاب دهنده اجتماعی وجود ندارد و عموما به طور سلیقه ای خدماتی در شتاب دهنده ها ارائه می شوند. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف طراحی چارچوبی حمایتی برای شتاب دهنده های اجتماعی کسب وکارهای نوپا در مراحل مختلف انجام شده و بدین منظور هفت شتاب دهنده اجتماعی شناخته شده از اقصی نقاط جهان انتخاب و بررسی شده اند. پژوهش حاضر کاربردی بوده و از نظر رویکرد تحقیق کیفی- مطالعه چندموردی است. نتایج تحقیق نشان داد بازدید از کسب وکارهای اجتماعی و معرفی کارآفرینان در «مرحله ورود» ، آشنایی با مسائل اجتماعی، ساخت بازار اولیه، و مشروعیت و اعتمادسازی در «مراحل پیش شتاب دهی و شتاب دهی» ، و مشروعیت بخشی، جذب ذی نفعان، و اخذ مجوزهای ابتدایی لازم در «مرحله خروج» اهمیت زیادی دارند و کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: تاثیر اجتماعی، کسب وکار اجتماعی، شتاب دهنده، کسب وکار نوپا
 • علی مرادی *، محسن صفاریان صفحات 385-410
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید به آینده با بی تفاوتی جوانان در شهر کرمانشاه انجام گرفته است. متناسب با پارادایم نظری غالب بر پژوهش، از روش همبستگی و ابزار پرسشنامه برای مطالعه بهره گرفته شد. جامعه آماری جوانان 20 تا 30 ساله شهر کرمانشاه هستند که در زمان پژوهش (سال 1397) ، تعداد آن ها برابر با 42017 نفر بود. با توجه به حجم جامعه آماری، 400 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی و تحلیل واریانس برای بررسی فرضیه ها و برای سنجش مدل پژوهش رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر به کار گرفته شد. یافته های نشان داد بین متغیرهای مستقلی مانند سرمایه اجتماعی، امید به آینده، میزان درآمد و نوع منزل مسکونی بر متغیر وابسته (بی تفاوتی اجتماعی) تاثیر معنادار دارند. یافته های حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای سرمایه اجتماعی و امید به آینده توانستند در مجموع، 23 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین و پیش بینی کنند. می توان استنباط کرد با افزایش سرمایه اجتماعی و امید به آینده، میزان بی تفاوتی اجتماعی جوانان کاهش خواهد یافت. به عبارتی، دیگر آسیب های اجتماعی کاهش خواهد یافت و به طور طبیعی همبستگی افراد افزایش و بی تفاوتی کاهش خواهد یافت. بنابراین، دو متغیر یادشده می توانند تاثیر بازدارندگی بر بی تفاوتی اجتماعی داشته باشد.
  کلیدواژگان: امید به آینده، بی تفاوتی اجتماعی، سرمایه اجتماعی
 • ابوطالب مطلبی ورکانی* ، ساناز مظاهری، علیرضا عالی پور صفحات 411-432
  هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل ساختاری برای تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش بود. پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 233 نفر از کارکنان دانشگاه الزهرا بود که 146 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی چنگ و چانگ (2011) ، مدیریت دانش داروچ (2003) و خلاقیت تورنس (1959) به کار گرفته شد. تجزیه ‍وتحلیل داده ها با نرم افزار Amos20 انجام گرفت. یافته ها نشان داد سرمایه اجتماعی بر خلاقیت و مدیریت دانش کارکنان دانشگاه الزهرا تاثیر مثبت می گذارد، و مدیریت دانش نیز بر خلاقیت تاثیر مثبت می گذارد؛ همچنین، در تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان دانشگاه الزهرا مدیریت دانش نقش میانجی دارد. با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت با افزایش اعتماد و روابط بین فردی، همچنین، تسهیم دانش در دانشگاه الزهرا می توان بر خلاقیت کارکنان افزود. در پایان، مدل ساختاری تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی مدیریت دانش ارائه شده است.
  کلیدواژگان: خلاقیت، سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش
 • روح الله شاکری زواردهی *، اکرم قربانی قمی صفحات 433-455
  سرمایه اجتماعی از مهم ترین دارایی های یک جامعه است که افراد جامعه را در رسیدن به اهداف مشترک و حفظ جامعه و همبستگی کمک می کند. مهدی باوری با داشتن ظرفیت ها و قابلیت های گسترده و متنوع می تواند در جامعه منتظران در حوزه هنجارها، ارزش ها و نیز ساختار شبکه های روابط میان افراد جامعه، سرمایه های اجتماعی را تولید، تحکیم و تقویت کند. از جمله می توان به نفوذ این اندیشه در جامعه شیعی، مثبت اندیشی و امیدآفرینی، تحرک زایی، ظلم ستیزی، ایجاد همبستگی اجتماعی و جز آن اشاره کرد. با توجه به ویژگی های عصر ظهور مانند تبعیض نگذاشتن اقتصادی، اجتماعی و قومی، امنیت و جز آن، الگوگیری از این خصوصیات در جامعه مهدی باور می تواند در ایجاد و تقویت سرمایه های اجتماعی در دوران غیبت تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: ارزش ها، اعتماد، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مهدویت، هنجارها
 • سهراب عسگری *، ماهره کوه نورد، معصومه هداوند صفحات 457-477
  در حالی که شناخت منابع آب، پویایی و محدودیت های برداشت از آن برای طراحی استراتژی های مدیریت پایدار آب، عواملی اساسی قلمداد می شوند، به طور کلی، باور بر این است که مشکلات ایجادشده به جای کم آبی مطلق، بیشتر پیامد حکمرانی نامطلوب هستند. اگر به بحران آب توجه کافی مبذول نشود سبب دگرگونی ماهیت امر سیاسی می شود و مدنیت را تبدیل به بدویت می کند. آن گونه که در دهه های اخیر پیامد بحران آب به افزایش مهاجرت، گسترش بی رویه حاشیه شهرها، نابهنجاری ها و به طورکلی به خطر افتادن امنیت ملی را سبب شده است. وجود قوانین ناقص و کارشناسی نشده و حکمرانی ناکارآمد بر منابع آب باعث تشدید بحران کم‎آبی کشور شده است. هدف پژوهش حاضر که با روش کتابخانه ای و بررسی اسنادی انجام گرفته، شناسایی مقررات و قوانین ناکارآمد در حوزه مدیریت آب است. نتیجه یافته های پژوهش حاضر نشان داد به دلیل وضع قوانین نادرست و نبود مقررات کارشناسی شده برای استفاده بهینه و نگهداری منابع آب کشور، مشکل کم آبی به بحران تبدیل و همه ارکان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و ادامه آن مسیر پیدایش ناامنی در مقیاس ملی را هموار خواهد کرد. پیدایش این بحران می‎تواند علت وجودی کشور را به خطر اندازد.
  کلیدواژگان: بحران آب، حکمرانی آب، قوانین آب، کم آبی
|
 • Mehdi Deyhimpuor*, Kamal Miandari, Reza Najjari, Hasan Abedijafari Pages 337-363
  Nowadays, organizations are vulnerable to various injuries as organizational trauma, and the need to manage these blows is a priority. Therefore, the present study aims to manage organizational trauma with emphasis on organizational transparency and social capital variables that are applied in terms of purpose and in terms of method, descriptive-survey is. The statistical population of the study consisted of 385 employees of governmental organizations of Chalus and Noshahr cities. They were selected using simple random sampling method and based on Morgan table, 191 individuals were selected. The data collection tool was a questionnaire whose reliability and validity were confirmed by Cronbach's alpha and combined reliability, and confirmed by professors and experts familiar with the subject. Data analysis was done by SPSS and LISREL software. The findings of structural equation modeling showed that all the paths from organizational transparency and social capital to management of psychological blows, as well as the path of organizational transparency through the intermediary variable of social capital on the management of mental stroke are significant and the relationship between them is confirmed and it can be concluded investment on social capital Along with organizational transparency, it can help manage organizational mental shocks.
  Keywords: Organizational Trauma, Organizational Transparency, Social Capital
 • Aidin Salamzadehorcid , Zahra Arasti *, Ghanbar Mohammadi Elyasi Pages 365-384
  By the advent of support mechanisms and due to their significant role in augmenting the failure rate of startups, today we are witnessing the exponential growth of startup accelerators around the Globe. But, unfortunately, the main approach of these accelerators is focused on economical and not social ideas. While a great number of social startups are able to solve fundamental problems and have high social impacts. In the one hand, there is not an integrated support framework for a typical social accelerator, and generally these entities render selective services. Thus, this research is conducted in order to propose a support framework for social accelerators according to different stages, and therefore seven social accelerators from different locations around the world are selected and studied. This research, which is a multiple case study, is an applied qualitative research- narrative research. The results revealed that visiting social businesses, and introducing social entrepreneurs at the “entry stage”, introduction to social problems, initial market building, legitimacy, and confidence building at the “pre acceleration and acceleration stages”, and legitimizing, absorbing the stakeholders, as well as obtaining the necessary permissions at the “exit stage” are of paramount importance, and are rarely emphasized in the extant literature.
  Keywords: accelerator, startup, social startup, social impact
 • ali moradi *, mohsen safarian Pages 385-410
  The present research seeks to identify and investigate the relationship between social capital and future hopes with the indifference of youth in Kermanshah. According to the theoretical paradigm dominating the research, a survey method and a questionnaire tool were used for the study. The statistical population of the 20-30 year old youths in Kermanshah, at the time of the research (1397), was 42017 people. Considering the large volume of population, 400 people were studied as a sample. Pearson correlation test, t-test and ANOVA were used to test the hypotheses and to measure the research model, multiple regression and path analysis were used. The results of this study show that among the independent variables such as social capital, hope for the future, income and residential type have a significant effect on the dependent variable (social indifference). The results of multivariate regression show that social capital variables and hope for the future managed to explain and predict 23% of the variation of the dependent variable in total.
  Keywords: social apathy, social capital, hope for the future, youth
 • Abutaleb Motallebi Varkani *, sanaz mazaheri, alireza alipour Pages 411-432
  The purpose of this study was to provide a structural model for explaining the impact of social capital on employee creativity in terms of the role of mediator of knowledge management. The method was applied for the purpose of the research and the method of data collection was descriptive-survey. The statistical population of the study consisted of 233 employees of Alzahra University, which was considered as the sample size of 146 people. The data were collected from three standard questionnaire social capital of Cheng and Chang (2011), Darche Knowledge Management (2003) and Torrance Creativity (1959). Data analysis was performed using AMOS-V20 software. The findings show that social capital has a positive impact on the creativity and knowledge management, and knowledge management has a positive impact on creativity. Also, in the impact of social capital on the creativity, knowledge management has a mediator role. According to the findings of the research, said that by increasing the trust and interpersonal relations as well as knowledge sharing, we can add to the creativity of the staff. Finally, a structural model derived from the relationship between social capital and creativity of employees with the role of mediator of knowledge management has been presented.
  Keywords: social capital, Creativity, knowledge management, university
 • Ruhollah Shakeri Zakvadi*, akram Qorbani qomi Pages 433-455
  Social capital is one of the most important assets of a society that helps individuals to achieve common goals and preserve society and solidarity. Mahdi Barouri, with its capacities and wide range of opportunities, can create, strengthen and strengthen the social capital of the expectations of society in the field of norms, values ​​and the structure of networks of relations among people of the society. One can mention the influence of this thought in the Shiite society, positive thinking and hope creation, activism, oppression, social solidarity, etc. According to the features of the Age of Advent, such as the lack of economic, social and ethnic discrimination, Security and ... The modeling of these characteristics in the society of Mehdi Babe can influence the creation and strengthening of social capital in the absence of time.
  Keywords: Mahdism, social capital, norms, values, trust
 • sohrab asgari*, mahereh kohnavard, Masomeh Hadavand Pages 457-477
  While Acquaintance of water resources and supply limitations are important bases for sustainable water management strategies, it’s believed that current issues in the country, are outcome of miss governance in the water resources but not because of resources deficiencies. It is clear that water crisis can convert to a political dilemma and even demolish civilization, as water crisis in recent decades has led to huge migration to the cities, unplanned extension of urban areas, abnormal behaviors and generally has jeopardized national interests.
  The main aim of this research, which has been conducted in library method indicating documentary study, is to identify inefficient rules in the water resources managing. Results of this article indicate because of non-scientific approaches in using and maintenance of water resources in the country, water shortage is converting to water crisis meanwhile has affected political, economic and social bases of the country and continuation of this unpleasant trend will cause insecurity in the national scale.
  Keywords: Water shortage, governance of water, rules of water, water crisis