فهرست مطالب

مطالعات ساختار و کارکرد شهری - پیاپی 15 (پاییز 1396)
 • پیاپی 15 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • طاهر پریزادی *، فاطمه زارعی، مهدی مرادی صفحات 7-31
  در طی سال های اخیر، سیاست ها و برنامه های متعددی برای ارتقاء کیفی و بازآفرینی بافت های نابسامان شهری به اجرا گذاشته شده است. یکی از سیاست های نوین در توسعه شهری به طور عام و در بازآفرینی بافت های نابسامان شهری به طور خاص، به کارگیری اقدامات و پروژه های محرک توسعه با هدف تسریع و تسهیل فرایند تحول در این بافت ها است. بافت تاریخی شهر قم به عنوان قلب تپنده این شهر در برگیرنده غنی ترین ارزش های کالبدی، فرهنگی و تاریخی در سطح استان و حتی در سطح ملی است. تحقیق پیش رو با هدف تحلیل و ارزیابی تحقق یافتگی و میزان اثرگذاری این پروژه ها بر توسعه بافت تاریخی شهر قم صورت پذیرفته است؛ که به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های ارزیابی- تحلیلی با بهره گیری از پیمایش میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری (تی تک نمونه ای، فریدمن، آنوا) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق و پاسخ دهی به سوالات نشان داد که هیچ یک از پروژه های عمرانی انتخاب شده به طور کامل و همه جانبه از نظر اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی نتوانسته به عنوان محرک توسعه شهری در محدوده بافت تاریخی شهر عمل کند. از نظر پیامدهای اقتصادی (پروژه محور عماریاسر، محور شهید روحانی و پارکینگ طبقاتی) موفق ظاهر شده اند؛ از نظر پیامدهای اجتماعی- فرهنگی، همه پروژه ها به جز پروژه محور عماریاسر موفق عمل کرده اند؛ از لحاظ پیامد زیست محیطی، همه پروژه ها به جز پروژه محور عماریاسر و محور شهید روحانی به اهداف خود رسیده اند و از نظر پیامد کالبدی، همه پروژه ها تاثیرگذار بوده اما بیشترین تاثیر را پروژه های محور عماریاسر و شهید روحانی داشته اند.
  کلیدواژگان: محرک های توسعه شهری، بازآفرینی، بافت تاریخی، شهر قم
 • پدرام رضایی *، اسفندیار زبردست صفحات 31-53
  شهرهای تک قطبی و تک مرکزی، با گسترش نامنظم خود بویژه در تقابل با توسعه متوازن و متعادل هستند. تمرکزگرایی باعث معضلاتی همچون توزیع نامتوازن نظام شهری و فعالیتی در ساختار و سازمان فضایی منطقه می‏گردد و به تبع آن چالش‏هایی مانند عدم امکان برنامه‏ریزی دقیق جهات توسعه آتی شهرها، مهاجرت‏های بیش از اندازه به مرکز، آلودگی‏های زیست محیطی، ترافیک و در نهایت کاهش کیفیت زندگی در مقیاس شهری و منطقه‏ای را دربردارد. الگوهای متفاوتی در مورد توسعه و برقراری تعادل فضایی در مقیاس شهر – منطقه وجود دارد که یکی از آنها توسعه چندمرکزی است. مفهوم توسعه چندمرکزی در مقیاس منطقه‏ای و فرامنطقه ای، نگرش جدیدی است که از دل سند چشم انداز توسعه فضایی اروپا استخراج شده‏است و امروزه بعنوان رویکرد و مدل توسعه‏ای در سایر مناطق و کشورها مورد توجه قرار گرفته‏است. هدف اصلی این مقاله این است باتوجه معضلات مجموعه شهری رشت، به سنجش میزان توسعه فضایی این محدوده براساس اصول چند مرکزیتی بپردازد. در این رابطه شاخص‏های توسعه فضایی چند مرکزیتی در دو مولفه موفولوژیک و عملکردی برگرفته از متون نظری استخراج و با روش‏های کمی مورد ارزیابی قرار میگیرد. براساس نتایج پژوهش، مجموعه شهری رشت از لحاظ ساختاری، پتانسیل توسعه‏ی الگوی چندمرکزی را نداشته و با ساختاری سلسله مراتبی و تک مرکزی تبیین میگردد.
  کلیدواژگان: سازمان فضایی، ساختار فضایی، تک مرکزی و چندمرکزی، برنامه ریزی منطقه ای، مجموعه شهری رشت
 • علیار شاه بندری قوچانی *، رضا مختاری ملک آبادی، مهدی ابراهیمی صفحات 54-76
  در دهه های اخیر به دلیل رشد شتابان شهرنشینی وعدم ارائه طرح و برنامه مناسب در سطح محله های شهری کیفیت محیط محلات تنزل یافته و موجب ایجاد مشکلاتی همچون فرسودگی کالبد، کم رنگ شدن حس تعلق به محله، نابرابری در توزیع و پراکندگی خدمات و همچنین عدم مشارکت مردمی شده است، به همین دلیل نظریات متعددی در خصوص بهبود کیفیت محلات شهری و جلب مشارکت مردمی توسط کارشناسان و متخصصان این رشته ارائه شده، که این پژوهش با توجه به رویکرد محله محوری علاوه بر تحلیل کیفیت اجتماعی- اقتصادی ساکنین مقیم بافت قدیم به تحلیل وضعیت بافت قدیم شهری و اولویت بهسازی و نوسازی با توجه به فرسودگی بافت پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی– توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای انجام گرفته است، برای آشنایی با مشکلات موجود در محله و چگونگی کیفیت محیط و زندگی اجتماعی ساکنین، پس از شناخت و معرفی معیارها و زیر معیارهای مربوط به آن پرسشنامه ای با حجم نمونه ای 380 عدد تنظیم و مورد بررسی قرار گرفته که تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری همچون آزمون اسپیرمن انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از دید ساکنان منطقه یک نجف آباد، محله ها و منطقه نیاز به بهسازی و نوسازی با مشارکت مردمی دارد. همچنین در بین زیر معیارهای مورد بررسی تسهیل مداخله در بافت به دلیل وجود درصد بالای ساختمان های 1 و2 طبقه (364/0) ، پاکیزگی منطقه و بافت و همکاری بالای مردم و شهرداری در زمینه جمع آوری زباله (352/0) ، پایین بودن اجاره بها (312/0) از مهمترین نقاط قوت و ایجاد وتقویت شبکه دسترسی و اصلاح معابر قدیمی بافت (288/0) ، ایجاد و توسعه صنعت گردشگری (276/0) ، وجود محور ارتباطی با دیگر شهرها و امکان توسعه و پیشرفت بافت در این منطقه (272/0) از مهمترین فرصتها به شمار می آید. در نهایت با استفاده از تحلیل راهبردی سوآت راهبردهایی در جهت ارتقاء کیفیت محیط پیشنهاد شده است و در ادامه با استفاده از روش وایکور به دو سوال اصلی در پژوهش پاسخ داده شده است.
  کلیدواژگان: محله محوری، بهسازی، نوسازی، منطقه یک نجف آباد، روش تصمیم گیری وایکور
 • پاکزاد آزادخانی * صفحات 77-99
  عدم کنترل مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ مشکلات عدیده ای را در شهرها و حتی روستاها موجب شده است از جمله مشکلات اقتصادی فرهنگی در شهرها و خالی از سکنه شدن روستاها، که برای توسعه اشتغال و تولید در کشور مفید نخواهد بود. بنابراین اعمال سیاستگذاری های صحیح به ویژه عملکرد صحیح سیاست روستا-شهری راهکاری مناسب برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ به نظر می رسد. پژوهش حاضر در این راستا به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری آن، خانوارهای روستا-شهرهای استان ایلام می باشد که تعداد 366 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و بین آنها پرسشنامه ها توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل آنتروپی شانون و نرم افزار LISREL انجام شد. نتایج حاصل از بررسی مدل آنتروپی شانون در دوره سرشماری 1390 نمایانگر حرکت توزیع فضایی شهرها به سوی تعادل بیشتر درسطح استان ایلام می باشد. و سیاست روستا- شهر و عملکرد آنها در استان ایلام مثبت بوده و از نظر تراکم جمعیتی و رشد شهری به سوی تعادل در حرکت است. همچنین تحلیل داده های پرسشنامه ای حاکی از آن است که سیاست روستا- شهردر استان ایلام با رعایت اصول و معیارها و حفظ کارکرد روستا-شهری در کاهش میزان مهاجرت و جابجایی جمعیت به سوی شهرهای بزرگ و کلانشهرها تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: روستا- شهر، مهاجرت، توسعه روستایی، استان ایلام
 • عامر نیک پور *، رحیم آنامرادنژاد، علی اصغر ملاحسینی صفحات 100-123
  امروزه مسکن مفهومی فراتر از یک سرپناه پیدا نموده و نقش مهمی در چگونگی کیفیت کالبدی شهرها دارا ست. مسکن به عنوان کوچکترین عنصر تشکیل دهنده سکونتگاه ها به وجود آورنده یکی از مهم ترین پدیده های جغرافیایی هر منطقه به شمار می رود. افزایش سریع جمعیت،گرایش به تملک مسکن مستقل، گرانی زمین شهری و کمبود خدمات، مسکن را به عنوان معضلی پیچیده مطرح می سازد. هدف اصلی این پژوهش، سطح بندی محلات شهر بابلسر بر اساس شاخص های مسکن است. پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش از 46 شاخص استفاده شد. جامعه آماری، شامل 19 محله،420 بلوک و 15459 واحد مسکونی است که داده های آن از بلوک های آماری 1390 استخراج شده است. برای تحلیل و رتبه بندی محلات از مدل های تصمیم گیری شامل تاپسیس، ویکور و الکتره و تکنیک ادغام و برای تعیین تعادل فضایی شاخص ها از ضریب ویلیامسون استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که محلات پارکینگ ها و نخست وزیری تقریبا در تمامی مدل ها دارای بالاترین سطح برخورداری و محله بی بی سر روزه دارای پایین ترین سطح برخورداری می باشند. همچنین رابطه معناداری بین فاصله محلات از مرکز شهر و مطلوبیت مسکن دیده نمی شود، اما همبستگی بالایی بین فاصله محلات از خط ساحلی و مطلوبیت مسکن وجود دارد.
  کلیدواژگان: مسکن، مدل های تصمیم گیری، تکنیک ادغام، همبستگی، بابلسر
 • امین نظرپور دزکی، سعید حیدری نیا *، طاهر پریزادی، رضا نظرپور دزکی صفحات 124-149
  شهرنشینی به عنوان دومین انقلاب در فرهنگ انسان، باعث دگرگونی در روابط متقابل انسان هاومحیط شده است. در دهه های اخیر به موازات نظریه های توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری ایده ارتقای کیفیت زندگی که خود موجبات زیست پذیر بودن شهرها را سبب می شود جای خود را در ادبیات برنامه ریزی شهری باز کرده است و به همین دلیل قابلیت برخورداری از خصوصیات زیست پذیری برای شهرها و به ویژه کلانشهرها ضرورت یافته است. هدف این پژوهش بررسی قابلیت زیست پذیری مناطق کلانشهر اهواز در راستای توسعه پایدار است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. داده های موردنیاز برای تحلیل از نوع کمی و کیفی می باشند. که با استفاده از مدل تاپسیس به تحلیل آن ها پرداخته شده است. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS، ARCGIS، و مدل TOPSIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری شامل مناطق و شهروندان کلانشهر اهواز می باشند. نتایج پژوهش نشان می دهد که درمیان مناطق کلانشهر اهواز منطقه 2 با امتیاز0. 74 به نسبت سایرمناطق در وضعیت برخوردارتری درقرار دارد ومنطقه 7 با امتیاز0. 25دربدترین وضعیت زیست زیست پذیری قرار دارد. ودر میان ابعاد بکار رفته درپژوهش حاظر بعد زیست محیطی با امتیاز0. 63بیشترین تاثیر را دروضعیت زیست پذیری کلانشهر اهواز داراست. که با این روند کنونی به سمت توسعه پایدار پیش نخواهد رفت.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری، زیست پذیری، شهراهواز
 • امید حیدری *، اسماعیل صالحی، اسماعیل صالحی، لعبت زبردست صفحات 150-164
  با توجه به رابطه فعالیت های انسان با فرهنگ، شهر بستری است که در آن فرهنگ از طریق فعالیت های انسانی به جریان در می آید. کالبد شهر، بالاخص نماهای شهری به بازنمایی این رابطه پرداخته و ارزش سنتهای زیستی را عینیت می بخشند. در این پژوهش با توجه به ازدحام محدوده مورد مطالعه به دلیل وجود کتابخانه ها وفروشگاه های متعدد و مهم ترازهمه استقرار دانشگاه تهران درطول این مسیر، وقرین با این شرایط، نبود ویا بودن برنامه ریزی مدون ضعیف و به دنبال آن دشوار بودن اجرای این برنامه ریزی ها موجبات این فرضیه را فراهم می کند که میزان آلودگی های بصری در این محدوده مهم (ازچهارراه جمالزاده تا چهارراه ولی عصر) خیلی زیاد باشد ولی با توجه به اجرای پروژه بهسازی بصری توسط سازمان زیباسازی منطقه شش شهر تهران انتظار می رود میزان اغتشاشات بصری این محدوده بیشتر ازمتوسط نباشد. جهت آزمون فرضیه مذکور، ابتدا، مفهوم میزان اغتشاش بصری در قالب شش شاخص و بیست وهفت معرف تعریف عملیاتی شد. سپس در قالب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی؛ داده های موردنیاز از طریق ابزار پرسشنامه (طیف لیکرت) گردآوری گردید. از طریق روش های میانگین و مجموع ساده و نیز آزمون آماریt تک نمونه ای، وضعیت آلودگی بصری محدوده مذکور تحلیل شد. نتایج نیز ضمن پذیرش فرضیه تحقیق نشان داد که اغتشاش بصری محدوده چهاراه جمالزاده تا چهارراه ولی عصر در شاخص فعالیت ها وعملکرد در حد زیاد و درسایر شاخصها در حد متوسط و گاها کم میباشد. شاخص ترکیبی نیز نشانگر این موضوع بودکه آلودگی بصری این محدوده از درحد متوسط است.
  کلیدواژگان: شهر، منظرشهری، آلودگی بصری، شهرتهران
|
 • taher parizadi*, fatemeh zarei, mahdi moradi Pages 7-31
  Over the past few years, there have been several policies and programs for improving the quality urban fabric and redevelopment. One of the new policies toward the urban development in general and in reconstructing disrupted areas in particular, is the use of development stimulus measures and projects intended to accelerate and facilitate the transformation of these textures. The historical texture of Qom city as the heart of this city includes richest physical cultural and historical values through the province and even at the national scale. Current study aims to analyzing the feasibity of these projects on the develoment of the historical section of the city. The methodology of thew research is based on statistical-analitical approaches whch is accompanied with field survey (interview and questionnaire). The collected data was assessed using SPSS and statistical tests (T single sample, Fridman, Anova, etc.). The findings of the research revealed that none of the projects has been able to act as stimulus of urban development in the historical texture in terms of economic, social-cultural environmental and physical aspects. From the point of economic impact, projects such as Amar-Yaser Road, Shahid Rohani Street and vertical parking can be recognized as successful projects. From a social point all of the projects failed except Amar-Yaser Road. Considering environmental impact, except Amar-Yaser and Shahid Rohani streets, all projects have achieved their goals; and in terms of physical all projects have been affective but projects Amar-Yaser and Shahid Rohani streets had most effect.
  Keywords: Urban stimulus projects, recreation, historical texture, Qom City
 • Pedram Rezaee*, Esfandiar Zebardaset Pages 31-53
  Polarized and Mono-Centric Cities have experienced a chaotic expansion, in partial contrast with the specially balanced development. Polarization causes problems such as the uneven dispersion of the urban system and activity in the structure and organization of the region like Excessive Center, environmental pollution, traffic and ultimately reduces the quality of life in practice. There are different patterns of development and spatial equivalency in the city-region, one of Polycentric Development. The concept of poly-centric development is regional and trans-regional is a new approach that has extracted from ESDP (European Spatial Development Plan) and becomes a new attitude of development in another regions and countries. The main goal of this article is to consider the problems of the Rasht city-region, which assesses the spatial development of this area based on the principles of Poly-Centric Development. In this regard, Poly-Centric spatial development indicators are result from two theoretical and functional modalities and evaluated quantitatively. Based on the results of the research, the Rasht City-Region does not have the structural potential of developing Poly-Centric model and it has a hierarchical and Mono-Central structure.
  Keywords: Spatial Structure, Mono-Centric, Poly-Centric, Regional Planning, Rasht City-Region
 • aliyar shahbandari ghoochani*, Reza Mokhtari Malek Abadi, Mehdi Ebrahimi Bouzani Pages 54-76
  During the last decades, as the result of ever-increasing urbanization and lack of appropriate planning across the urban neighborhoods, the environment quality of neighborhoods has been decreased and some problems such as worn-out texture, decreased the sense of attachment toward the neighborhood, inequity of service distribution as well as lack of public cooperation occurred. For this reason, various ideas concerning improving the quality of urban neighborhoods and attracting public cooperation have been suggested by the experts and masters in this field. This research analyzes social-economic quality of dwellers in old texture by considering neighborhood-centered approach as well as the situation of urban old texture and the priority of renewal and reconstruction by considering worn-out texture. The research method was analytical-descriptive and data collection was of the field and library type. In order to be familiar with the existing problems in neighborhood, quality of the environment and social life of dwellers, a questionnaire having the sample size of 380 was set and studied after recognizing and addressing criteria and its relevant sub-criteria. For analyzing the data resulted from questionnaire, SPSS software and statistical methods such as Spearman test were applied. From the view of residents of Najaf Abad, zone I, the results of this research indicate that the neighborhoods and zone need to be renewed and reconstructed by public cooperation. Moreover, among the studied sub-criteria, facilitating the intervention in textures due to the high percent of 1 & 2 - story buildings (0.364), clearness of zone and texture and high cooperation of municipalities and people in the field of gathering the wastes (0.352), and low fees of rents (0.312) are the most important strength points and developing and reinforcing the access network and correcting old passages of texture (0.288), developing and improving tourism industry (0.276), the presence of communication roads with the other cities and the possibility of developing and improving texture in this zone (0.272) are the most opportunities. Finally, some strategies were suggested for promoting the quality of environment using SWOT strategic analysis and two main questions answered at the end of thesis using VIKOR method.
  Keywords: old texture, renewal, reconstruction, VIKOR, Najaf Abad
 • pakzad azadkhani * Pages 77-99
  Lack of control in people immigrations from the villages to the big cities has caused many problems in those cities including economic-social problems in cities and emigration from rural areas which won’t be advantageous to increase of employment and production. Therefore, implementing the proper policies especially the rurban policy is considered as an appropriate strategy to avoid the immigration of rural people to the big cities. Hence, this paper done the method is analytical-descriptive. The population of the research includes the family of Ilam province's rurbans, then sample of 366 person was chosen by Cochran formula and multistage cluster sampling and the questionnaires were distributed on them. They were analyzed by Shannon entropy model and LISREL. The results of Entropy Shanonn in the 1390 census indicate that the spatial distribution of cities in Ilam province is moving towards the balance. Also, the policy of village-city and its performance have been positive in Ilam provine. And, the province is achieving a balance in the population density and urban development. Moreover, the analysis of data from the questionnaires shows that if the principles and standards of rurban policy and its use are maintained, this policy will have a positive and meaningful effect on decrease of migration and population movements to the big cities and metropolises in small cities of Ilam province.
  Keywords: rurban, immigration, Rural Development, Ilam province
 • Amer Nikpour *, Rahim Berdi Anamoradnejad, Asghar Molahosaini Pages 100-123
  Nowadays, finding a shelter is beyond the concept housing cand has a ritical role in physical qualityof cities. Housing as the smallest element in creating settlements is one of the most important geographic phenomena in each region. Housing became a complex problem due to rapid population growth, the tendency to own independent housing, the cost of urban land and lack of services. The main objective of this research is to rank the neighborhoods of Babolsar city based on housing indices. The methodology of the reseach is based on descriptive-analytic approaches. The data were related to 19 neighborhoods, 420 blocks and 15459 housing units which are extracted from blocks on the results of national census of 1390. The decision models ws used to analyze and rank the neighborhoods which included TOPSIS, VIKOR and Electre and integration techniques; and to determine the spatial balance the Williamson index was applied. Results indicate that parking areas and Nokhost vaziri in almost all models with the highest level and Bebesarrozeh neighborhoods have the lowest level. Also there was no significant relationship between the distance of the city center and housing utility. But there can be seen a high correlation between the coastal neighborhoods and the quality of housing.
  Keywords: Housing, MCDM, integration techniques, correlation, Babolsar
 • amin nazarpoor dezaki, saeed heydari nia *, Taher Parizadi, Reza nazarpoor dezaki Pages 124-149
  The worn out texture are the natural manifestation of urban poverty, which is found mostly in the old and central parts of the city. In this paper, while investigating the problems and potentials in the target area (poor), the purpose of planning, strategies and implementing policies for development is presented based on the socio-cultural and economic conditions of the targeted neighborhoods. The present research is a developmental-applied type. The statistical population of this research is the agglomerated neighborhoods of Ahwaz 1 and 7 districts, which consists of 15 neighborhoods. Finally, 4 neighborhoods of the planning purpose were selected from the above mentioned neighborhoods. In this regard, from 5 dimensions and 50 indicators, using entropy and topsis models, using SPSS and Excell software for ranking the poorest neighborhoods, were used and further planned to identify the best strategy for the development of neighborhoods and solve the problem of urban poverty in target areas Planning is based on the AIDA technique of analyzing decision-making fields. According to the findings of this research, the weakness of urban management and urbanization over urban planning and weakness of urban infrastructure is one of the most important problems in the target area. The researchers, with their attitude towards physical, economic, social, cultural and managerial conditions, have the capacity to develop neighborhoods by providing management projects and operational offerings.
  Keywords: Strategic Planning, Urban Poverty, (AIDA), Ahvaz
 • omid heydari*, Esmaeil Salehi, Shahrzad faryadi, Lobat zebardast Pages 150-164
  With regard to the relationship between human activity and culture, city is the place where culture current through activities and human connection. The form of the city, especially city views represent this relationship and identified coexistence of values and traditions. Due to overcrowding study area, great shops and libraries and, most important, the establishment of the Tehran University along the way the project was not in line with these conditions. Also, poorly written plan and difficult to follow the implementation of this plan provides grounds for the assumption that the visual pollution in this important area (from Jamalzadeh intersection to Valiasr intersection) is too much. However, according to visual beautify improvement projects by beautification organization of district Six in Tehran visual disturbances expected in the range of not more than average. To test this hypothesis, the concept of visual disturbance in index six and twenty-seven operational definition was introduced. Then, in a descriptive-analytic study method, the required data were collected through questionnaires (Likret scale). Through simple and average techniques as well as one- sample t-test, visual pollution of these areas were analyzed. Results also acceptation the hypothesis and showed that visual disturbances of Jamalzadeh to ValiAsr intersection range, Activities and performance index are high, and the other indicators at moderate to low. Composite Index indicates that the visual pollution in this area at moderate.
  Keywords: City, urban spaces, visual pollution, Tehran