فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حنانه رضاییان، علیرضا میر واقفی، کبری ضیایی ، سید ولی حسینی صفحات 1-19
  منابع دریایی حاوی ترکیبات زیست فعالی هستند که قابلیت استفاده در صنایع غذایی به عنوان نگه دارنده را دارا می باشد. در این تحقیق عصاره متانولی خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota استخراج و اثر غلظت‎های مختلف آن (0/5، 1 و 2 درصد) بر کیفیت شیمیایی فیله ماهی شوریده نگهداری شده در یخچال مورد بررسی قرار گرفت. فیله‎ها به مدت 16 روز در یخچال نگهداری شدند و هر 4 روز یک بار آزمون‎های شیمیایی شامل مجموع بازهای نیتروژنی فرار، شاخص اکسیداسیون ثانویه چربی (تیوباربیتوریک اسید) و pH ارزیابی شد. نتایج نشان داد که میزان بازهای نیتروژنی فرار در نمونه‎های تیمار شده با عصاره 1 و 2 درصد تا روز آخر نگهداری از حد قابل قبول تجاوز نکرد در حالی که مقدار این شاخص در نمونه های شاهد تا روز 8 و نمونه‎های تیمار شده با 5/0 درصد عصاره مذکور تا روز 12 قابل قبول بود. میزان تیوبار بیتوریک اسید نیز در همه تیمارها به جز تیمار 2 درصد تا روز 8 قابل قبول بود اما نمونه‎های تیمار شده با عصاره 2 درصد روز آخر نگهداری از حد قابل قبول بیشتر شد. شاخص pH نیز در نمونه‎های تیمار شده با عصاره خیار دریایی در تمام طول دوره نگهداری نسبت به نمونه شاهد کمتر بود. بر اساس نتایج می توان بیان نمود که عصاره خیار دریایی می ‏تواند به عنوان یک نگه دارنده طبیعی برای فیله ماهی شوریده در طول دوره نگهداری کوتاه مدت در شرایط یخچال مورد استفاده قرار گرفته و تا غلظت 2 درصد برای نگهداری ماهی شوریده پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: عصاره خیار دریایی، کیفیت ماهی، فساد ماهی، مدت ماندگاری
 • اکرم سدنی، محمدرضا ایمانپور، علی جافر نوده ، رقیه صفری صفحات 20-28
  دراین تحقیق تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobasillus casei) در جیره غذایی بربیان ژن ویتلوژنین (vtg) درماهی گورخری (Danio rerio) بررسی شد. تعداد 600 قطعه بچه ماهی گورخری با میانگین وزنی 0/01±0/15 گرم در 4 تیمار و 3 تکرار با جیره ی غذایی پایه همراه با سه سطح پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (CFU/gr 105،6 10 و107) به مدت 6 هفته تغذیه شدند. بعد ازا ین دوره و مشخص شدن جنسیت، جنس نر از آزمایش خارج و جنس ماده به مدت 1 ماه به وسیله همان جیره های پروبیوتیک تغذیه شدند. در انتهای دوره جهت مطالعات ژنتیکی ازکبدماهیان نمونه برداری واستخراج RNA انجام شد. برای سنتز cDNA ازکیت Superscript RTase استفاده شد و cDNA حاصله با استفاده از پرایمرهای ژن مذکور و ژن بتااکتین به عنوان ژن رفرنس در Real Time PCR استفاده شد. ارزیابی بیان ژن، افزایش بیان را در تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با تیمار کنترل نشان داد. میزان بیان ژن ویتلوژنین درگروه تغذیه شده باCFU/gr 107 و 6 10 ، افزایش معنی داری (0/05<P) با تیمار پروبیوتیکی CFU/gr 105 نشان داد. نتایج نشان داد استفاده از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی می تواند در بهبود عملکرد تولید مثلی ماهی زبرا به عنوان یک گونه مدل مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: زرده سازی، پروبیوتیک، ماهی گورخری، تولید مثل، بیان ژن
 • شهاب نقدی، آریا باباخانی صفحات 29-38
  برای استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی از جلبک های Sargassum angustifolium،astraulis Padina، Cystoseria mericaو Colopomenia sinuosa از روش اولتراسونیک تحت شرایط kHz 25 و W 400 به مدت 10 دقیقه استفاده شد. متغیر وابسته در این مطالعه چهار گونه جلبک و نوع حلال بود که از حلال های آب، آب/ اتانول (50/50) و اتانول استفاده شد. در بررسی استخراج ترکیبات فنولی عصاره ی آبی جلبک ها، جلبک ساراگوسوم بیشترین مقدار فنول کل را داشت (0/05>P). مقدار ترکیبات فنولی استخراجی از عصاره آبی/ اتانولی جلبک ساراگوسوم به طور معنی داری بیشتر از سایر جلبک ها بود. در عصاره اتانولی هیچ کدام از جلبک ها از نظر ترکیبات فنولی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. عصاره آبی جلبک سیستوریا بالاترین مقدار خنثی کنندگی رادیکال آزاد DPPH را نسبت به عصاره آبی سایر جلبک ها داشت. عصاره آبی / اتانولی جلبک ساراگوسوم به طور معنی داری خنثی کنندگی رادیکال آزاد بیشتری نسبت به عصاره آبی/اتانولی سایر جلبک ها داشت همچنین خواص آنتی رادیکالی عصاره اتانولی جلبک سیستوریا بیشتر از عصاره اتانولی سایر جلبک ها بود. عصاره های آبی در همه گونه ها دارای بالاترین ترکیبات فنولی بودند ولی در آزمایش خنثی کنندگی رادیکال آزاد عصاره های آبی/ اتانولی در جلبک سارگاسوم بالاتربن قدرت را داشت. نتایج نشان داد جلبک های S. angustifolium و C. merica برای استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی مناسب می باشند.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، جلبک، DPPH، ترکیبات فنولی
 • مهین رنجدوست، محمد هرسیج، حسنا قلی پور کنعانی ، حجت الله جعفریان صفحات 39-50
  یکی از مهمترین فاکتورها در زمان حمل و نقل، کاهش میزان استرس می باشد. تاثیرات پری بیوتیک تجاری مخمر مایع سلماناکس و محصول تجاری پروتکسین آکواتک شامل مخلوط پنج گونه از باسیلوس های پروبیوتیکی Bacilluslicheniformis)،B. subtilis،B. polymyxa،B. laterosporus و (B. circulans بر روی پارامترهای بیوشیمیایی و فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در طول حمل و نقل 12ساعته مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 150 قطعه ماهی کپور با وزن متوسط 501±60/50 گرم توسط جیره غذایی مکمل سازی شده با پری بیوتیک سلماناکس به میزان 1 میلی لیتر در هر 1 کیلوگرم جیره و جیره غذایی مکمل سازی شده با پروبیوتیک باسیلی در غلظت CFU 106×1 در 100 گرم غذا به مدت 90 روز تغذیه شدند. ماهیان با تراکم 1 کیلوگرم در متر مکعب درکیسه های پلاستیکی 40 لیتری ذخیره سازی شدند. این مطالعه در چهار تیمار و سه تکرار برای هر تیمار شامل شاهد، (0/5) گرم بر لیتر نمک+سلماناکس، (5) گرم بر لیتر نمک+سلماناکس و (0/5) گرم برلیتر نمک باسیلوس انجام شد. 10 قطعه ماهی از کیسه های پلاستیکی انتخاب و در آغاز و پایان آزمایش خون گیری شد. میزان هماتوکریت، هموگلوبین، گلوکز و کلسیم در بین تیمارهای آزمایشی، اختلاف قابل توجهی با گروه شاهد نداشت (0/05>P). بیشترین میزان کورتیزول در تیمار شاهد مشاهده شد (0/05>P). نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از پری بیوتیک سلماناکس و باسیلوس های پروبیوتیکی در حمل و نقل طولانی مدت (12ساعته) منجر به کاهش استرس در ماهی کپور معمولی گردید.
  کلیدواژگان: مخمر مایع سلماناکس، باسیلوس های ?پروبیوتیکی، پارامترهای خونی، حمل و نقل
 • سینا جوانمردی ، غلامرضا رفیعی ، کامران رضایی توابع صفحات 51-59
  به منظور بررسی اثر افزودن ویتامینB1 به آب در یک سازگان توام ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و گیاه زعفران (Crocus stativus) ، تعداد 240 قطعه ماهی تیلاپیای نیل 1/5±12/5 گرمی و 120 عدد پیاز گیاه زعفران به شکل کاملا تصادفی به 12 واحد آزمایشی وارد شدند و تحت تاثیر تیمارهای هفتگی 0، 5، 10، و 20 میلی گرم ویتامین B1 در هر لیتر آب به مدت 60 روز قرار گرفتند. افزایش وزن و سایر شاخص های رشد ماهی در هیچ یک از تیمارها اختلاف معنی داری را در انتهای دوره آزمایش، نشان ندادند. اما برخی شاخص های رشد گیاهان زعفران از قبیل وزن پیاز و وزن ریشه در تیمار 20 میلی گرم ویتامین B1 در هر لیتر آب، به طور معنی داری از سایر تیمارها بیشتر بود. اندازه گیری شاخص های بیوشیمیایی سرم خون ماهی نیز نشان داد با افزایش سطح ویتامین B1 در آب، تیمار 20 میلی گرم ویتامین در هر لیتر آب، بیشترین مقدار گلوکز و کمترین مقدار کورتیزول در خون ماهی را نشان داد که این مقادیر به ترتیب 8/8±139/76 میلی گرم بر دسی لیتر و 29/77±201/13 میکرو گرم بر دسی لیتر بود. نتایج این آزمایش نشان داد با افزودن 5 تا 10 میلی گرم بر لیتر ویتامین B1 به آب، مقدار گلوکز و کورتیزول در خون ماهی تغییر می کند و رشد گیاه زعفران نیز بیشتر می شود.
  کلیدواژگان: ویتامین B1، رشد گیاه زعفران، ماهی آب شیرین، آکواپونیک
 • میترا دانشور قربانی، سید ابراهیم حسینی ، سید پژمان حسینی شکرابی صفحات 60-74
  تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی گوشت چرخ شده فیل ماهی پرورشی در طی دوره نگهداری در یخچال، تحت تاثیر عصاره هیدروالکلی ماکروجلبک Ulva intestinalis به عنوان یک نگهدارنده طبیعی انجام شد. بدین منظور گوشت چرخ شده ماهی با غلظت های 12/5، 25 و 36/5 میلی گرم عصاره ماکروجلبک در کیلوگرم و نمونه 0 (شاهد) ، تهیه شد. همچنین یک تیمار واجد آنتی اکسیدان سنتتیک (BHT) نیز تهیه شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی (شامل پراکسید، بازهای ازته فرار، اسیدهای چرب آزاد، تیوباربیتوریک اسید و رنگ) نمونه ها در روزهای 0، 4، 8 و 12 نگهداری در یخچال مورد سنجش قرار گرفت. در روز دوازدهم نگهداری، کمترین مقادیر شاخص پراکسید (5/1 میلی اکی والان اکسیژن بر کیلوگرم چربی) ، تیوباربیتوریک اسید (0/23 میلی گرم مالون دی آلدهید بر کیلوگرم گوشت) ، بازهای ازته فرار (25/50 میلی گرم ازت در 100 گرم گوشت) و اسیدهای چرب آزاد (0/47 درصد اولئیک اسید) در نمونه های تیمارشده با 36/5 میلی گرم عصاره ماکروجلبک نسبت به تیمارهای شاهد و BHT مشاهده شد (0/05<P). در رابطه با نتایج رنگ نمونه ها، افزایش شاخص قرمزی و زردی در طول دوره نگهداری در تمام نمونه ها مشاهده شد، اما مقدار این دو شاخص برای تیمارهای واجد عصاره، بیشتر از تیمارهای شاهد و BHT بود. بنابراین، عصاره این ماکروجلبک احتمالا گزینه مناسبی برای استفاده به منزله یک نگهدارنده طبیعی بوده و بهترین اثرات آنتی اکسیدانی در تیمار واجد 36/5 میلی گرم عصاره در کیلوگرم گوشت چرخ شده فیل ماهی حاصل شد که با استفاده از آن می توان دوره نگهداری گوشت چرخ شده فیل ماهی را تا 12 روز افزایش داد.
  کلیدواژگان: جلبک، Ulva intestinalis، گوشت چرخ شده، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، فیل ماهی
 • سید عباس حسینی، حجت الله جعفریان، رسول قربانی، محمد قلی زاده ، مریم علی زاده صفحات 75-88
  جوامع ماکروبنتوز ها معمولا در واکنش به تغییرات شرایط غیر زیستی و دخالت انسانی تغییر می یابد. هدف از این مطالعه بررسی دینامیک ساختار جامعه ماکروبنتوز و ارزیابی بیولوژیکی کیفیت آب در رودخانه ساری سو بود. بدین منظور بین سال های 1395 تا 1396 نمونه ها به صورت فصلی از 4 ایستگاه (محدوده چشمه، کشاورزی، روستایی و شهری) با استفاده نمونه بردار سوربر جمع آوری شد. در مجموع 1061 گونه از 8 راسته و 18 خانواده از جمله یکروزه ها (46%) ، دوبالان (40%) ، کرم کم تار (7%) ، سنجاقک ها (4%) و بال موداران (3%) شناسایی شدند. تفاوت مکانی و زمانی در فراوانی و تنوع زیستی ماکروبنتوزها وجود داشت. ایستگاه های 2 (42%) و 1 (36%) بیشترین میزان تراکم ماکروبنتوزها را داشت، ایستگاه 4 در محدوده شهری (6%) کمترین بود. مقیاس MDS و نمودار خوشه بندی درشت بی مهرگان کفزی بدلیل فراوانی راسته یکروزه ها و دوبالان در ایستگاه های 2، 3 و 4 از تمام فصول سال، 4 گروه مجزا از یکدیگر را نشان دادند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان شاخص تنوع گونه ای شانون 1/66، غنای گونه ای مارگالف 1/64 در ایستگاه 2 و 3 در همه فصول سال اندازه رگیری شد. تجزیه و تحلیل یک طرفه واریانس نشان داد که دمای آب، پی اچ و آمونیاک بین فصول تفاوت معنی رداری داشت (0/05>P). بیشترین و کمترین مقدار شاخص هیلسنهوف به ترتیب در فصل بهار (75/6) و پاییز (25/6) به دست آمد. همبستگی معنی داری بین شاخص های زیستی و برخی از پارامترهای آب وجود داشت. تخلیه زباله، زه اب های کشاورزی، فضولات حیوانی از علل اصلی کاهش کیفیت آب رودخانه در ایستگاه های مورد مطالعه بود، بنابراین بر اساس شاخص های زیستی کیفیت آب رودخانه ساری سو در مناطق بالادست در ناحیه بدون آلودگی (الیگو ساپروبی) و در مناطق پایین دست در ناحیه با آلودگی زیاد (پلی ساپروبی) قرار داشت.
  کلیدواژگان: درشت بی مهرگان کفزی، کیفیت آب، ارزیابی زیستی، رودخانه ساری سو
 • منصوره عبدالمنافی، رقیه صفری ، علی شعبانی صفحات 89-98
  در این تحقیق تاثیر استفاده از عصاره هیدروالکلی رازیانه در جیره غذایی بر بیان ژن ‏های مرتبط با تولیدمثل ویتلوژنین (Vtg) و گیرنده استروژن (ERa) در جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio) بررسی شد. تعداد 600 قطعه بچه ماهی گورخری با میانگین وزنی 0/01±0/15 گرم در 4 تیمار و 3 تکرار با جیره ی غذایی پایه همراه با سه سطح 0، 75، 100 و 150 میلی گرم در کیلوگرم جیره غذایی عصاره به مدت 6 هفته تغذیه شدند. بعد از این دوره و مشخص شدن جنسیت، جنس نر از آزمایش خارج و جنس ماده به مدت 1 ماه به وسیله همان جیره های حاوی عصاره تغذیه شدند. در انتهای دوره جهت مطالعات ژنتیکی از کبد نمونه برداری و استخراج RNA انجام شد. برای سنتز cDNA از کیت SuPrimeScript RTase استفاده شد و cDNA حاصله با استفاده از پرایمرهای ژن های مذکور و ژن بتا اکتین به عنوان ژن رفرنس در Real Time PCR استفاده شد. ارزیابی بیان ژن ها افزایش بیان را در تیمارهای تغذیه شده با عصاره در مقایسه با تیمار کنترل نشان داد. میزان بیان ژن ویتلوژنین و گیرنده استروژن آلفا در گروه های تغذیه شده با تیمار حاوی 100 و 75 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره اختلاف معنی داری را نشان نداد (P>0/05) ؛ اما تیمار حاوی 150 میلی گرم در کیلوگرم عصاره افزایش معنی داری (P>0/05) نسبت به دو تیمار دیگر نشان داد. نتایج نشان می دهد که استفاده از عصاره هیدرو الکلی رازیانه می تواند به عنوان یک راهبرد جدید در بهبود عملکرد تولیدمثلی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تولید مثل، رازیانه، ماهی گورخری، بیان ژن
 • مهسا احمدزاده، سهیل ایگدری ، هادی پورباقر صفحات 99-108
  ماهیان در زیستگاه هایی رشد کرده و ادامه حیات می دهند که ویژگی های زیست محیطی لازم برای زنده مانی آن ها را داشته باشد و همه نیازهای آن ها را مرتفع سازد. هدف این مطالعه محاسبه شاخص مطلوبیت زیستگاه (HSI) سیاه ماهی مرکزی (Capoeta buhsei) بر اساس هموارسازی هسته ای در رودخانه جاجرود بود. در این مطالعه روشی برای تعیین پهنای باند مورد نیاز برای هموارسازی هسته ای ارائه گردید، به این صورت که 1000 پهنای باند از یک تا 1000 در تابع هموارسازی قرار داده شد و بهترین آنها بر اساس ریشه میانگین مربع خطا انتخاب شد. 9 فاکتور محیطی pH، دما، EC، TDS، DO، عمق، عرض رود، سرعت جریان آب و قطر سنگ بستر آب اندازه گیری شدند. منحنی های SI برازش داده شدند. چهار روش محاسبه HSI شامل حسابی، هندسی، مینیمم و ماکزیمم مورد بررسی قرار گرفت. اولویت انتخاب زیستگاه برای سیاه ماهی مرکزی در رودخانه جاجرود مناطقی با سرعت بالای آب، با عمق و عرض زیاد، دمای پایین تر و بستر با قطر سنگ بستر بزرگ تر بود. براساس نتایج ایستگاه اول (بالادست شهر جاجرود) با شاخص مطلوبیت زیستگاه 0/796 دارای بالاترین مقدار شاخص مطلوبیت زیستگاه برای سیاه ماهی مرکزی و مناسب ترین محل برای این گونه در رودخانه جاجرود بود.
  کلیدواژگان: شاخص مطلوبیت زیستگاه، سیاه ماهی مرکزی، هموارسازی هسته ای، رودخانه جاجرود
 • سمیرا مرادی، مسعود ستاری، مجتبی علیشاهی، بهرام فلاحتکار صفحات 109-121
  در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی گیاه دارواش بر شاخص های رشد و خونی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) مطالعه شد. برای این منظور 36 قطعه تاسماهی سیبری با وزن متوسط 119/8±721/6 گرم در 3 تیمار و هر تیمار با 3 تکرار تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل غلظت های صفر (گروه کنترل) ، 50 و 500 میلی گرم عصاره به ازای هر کیلوگرم غذای پایه بود. ماهی ها روزانه 3 بار در حد سیری به مدت 12 هفته غذادهی شدند. هر دو هفته یکبار زیست سنجی ماهی ها انجام شد و در پایان دوره آزمایش از 6 ماهی در هر تیمار به صورت تصادفی خون گیری شد و میزان شاخص های رشد و شاخص های خونی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در هیچ یک از شاخص های رشد اندازه گیری شده در بین تیمار شاهد و تیمارهای تغذیه شده با عصاره دارواش وجود ندارد (0/05<P). میزان شاخص های خونی در هیچ یک از تیمارها اختلاف معنی داری باهم نداشت (0/05<P). نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از عصاره هیدروالکلی دارواش با غلظت های به کار رفته در این تحقیق به صورت خوراکی تاثیر معنی داری روی شاخص های رشد و خونی تاسماهی سیبری ندارد.
  کلیدواژگان: ماهیان خاویاری، تغذیه، عصاره گیاهی، شاخص های خونی
|
 • Hannaneh Rezaeeian, Seyed Vali Hosseini, Alireza Mirvaghefi, Kobra Ziyaei Pages 1-19
  Many studies have shown that marine resources contain bioactive compounds that can be used as food preservatives in the food industry. Hence in our research, Methanolic extracts of marine cucumber Holothuria leucospilota were extracted and fillets fish stored in the refrigerator were treated with, in different concentrations (0.5, 1 and 2%), in order to evaluate the chemical quality of fillets. The fillets were kept in the refrigerator for 16 days and chemical tests including volatile bases nitrogen (TVB-N), thiobarbitoric acid (TBA) and pH test were done every 4 days. The results showed that the amount of volatile bases nitrogen (TVB-N) in treated samples with extract in 1 and 2% concentration did not exceed the acceptable level until the last day, while the amount of this index in the control samples until the 8th day and the treated samples with 0.5% concentration of the extract, was acceptable until the 12th day. Thiobarbitoric acid (TBA) was acceptable in all treatments, except in treatment with 2% concentration until 8th day, though the treated samples with an extract of 2% concentration in the last day of storage were more than expectation. The pH index was lower in the samples treated with sea cucumber extract throughout the storage period than the control samples. Based on the results obtained in this study, it can be concluded that cucumber extract can be used as a natural preservative for fish fillets during the short-term storage period in a refrigerator condition and up to 2% concentration is suggested for this procedure.
  Keywords: Sea cucumber extract, Fish quality, Fish spoilage, Shelf-life
 • Akram Aadani, Roghieh Safari, Mohamadreza Imanpour, Ali Jafar Nodeh Pages 20-28
  The present study investigates the effect of different levels of probiotic Lactobasillus casei on expression of vitellogenin (Vtg) gene in Zebrafish (Danio rerio). For this purpose, Zebrafish with average weight of 0.15±0.01 gr fed on diet supplemented with 0%, 105, 106 and 107CFU/gr of probiotic for 6 weeks. After this period and sex determination, females fed with probiotic for 1 month. At the end of feeding trial, RNA extracted from liver and brain, cDNA synthesized with Superscript RTase kit and PCR were done using Vtg primer and Beta-actin as housekeeping gene. Evaluation reproduction gene expression showed increase in fish fed probiotic compare to control. Vtg gene expression showed significant increases in fish fed 106 and 107CFU/gr of probiotic compared to 105. According to the results it seems that using probiotic could consider as a new strategy for improving reproductive performance.
  Keywords: Vitellogenin, Probiotic, Zebrafish, Reproduction, Gene expression
 • Shahab Naghdi, Aria Babakhani Pages 29-38
  The antioxidant extract of four seaweeds Sargassum angustifolium, Padina astraulis, Cystoseria merica, Colopomenia sinuosa was prepared by ultrasonic methods with three solvents (water, water/ethanol and ethanol) under 25 kHz, 400W conditions. In this study, aquatic extract of S. angustifolium had the highest phenolic content (P<0.05). The amount of phenolic compounds in water/ethanol extracts of S. angustifolium were significantly higher than other seaweed extracts. (P<0.05). The aqueous extract of C. merica had the highest amount of DPPH radical scavenging relative to the aqueous extracts of other seaweeds (P<0.05). The aqueous/ethanolic extracts of S. angustifolium had significantly higher radical scavenging than other algae/ethanol extracts (P<0.05). Also, the anti-radical properties of Ethanol extract of C. merica was higher than ethanloic extract of other algae (P<0.05). The water extracts in all species had more phenolic contents, but in DPPH test, water/ethanol extracts of S. angustifolium had highest radical scavenging activity. The result show that S. angustifolium and C. merica were suitable for antioxidants extraction.
  Keywords: Antioxidant, Algae, DPPH, Phenolic compounds
 • Mahin Ranjdoust, Hojjat, allah Jafaryan, Mohammad Harsij, Hosna Gholipour Kaanany Pages 39-50
  One of the most important factors during transportation of fishes is stress reduction. The effects of Celmanax liquid yeast commercial perbiotic and commercial product Protexin Aquatech including a blend of five strains of probiotic bacilli (Bacillus licheniformis, B. subtilis, B. polymyxa, B. laterosporus and B. circulans) on the biochemical parameters and hematological factors of common Carp juveniles were investigated during 12 h transportation in plastic bags. During 90 days, 150 juveniles with average weight of 60.50±1.50 g were fed by diet supplemented with Celmanax perbiotic at the level of 1 ml per kg, and by diet supplemented with probiotic bacilli at concentrations of 1×106 CFU per 100 g food. Then the fish were introduced to 40 liter plastic bags in stocking density of 1 kg/m3. In this study, four treatments were performed and three replications for each treatment including control, 0. 5 g per liter salinity + Celmanax, 5 g per liter salinity + Celmanax and 0. 5 g per liter salinity + probiotic bacillitreatment. 10 fish were sampled from plastic bags and at the begining and end of experiment. There were no significant differences in values hematocrite and Hb Calcium and glucose levels in different treatments. (P>0.05). The control group had the highest levels of cortisol (P<0.05). The results showed that using Celmanax prebiotic and probiotic bacilli in long-time transportation of Common Carp (over than 12 hours), can reduce fish stress.
  Keywords: Celmanax liquid yeast, Probiotic Bacilli, Hematological factors, Transportation
 • Sina Javanmardi, Gholamreza Rafiee, Kamran Rezaei Tavabe Pages 51-59
  In order to investigate the effects of different levels of vitamin B1 to water, on Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and Saffron plant (Crocus stativus), growth in an aquaponic system, 240 Nile tilapia fries and 120 corms of saffron were randomly introduced into 12 experimental groups and influenced by treatments of adding 0 (control), 5, 10 and 20 mg L-1 vitamin B1 to water, weekly, for a-60 day experimental period. At the end of the experiment, weight gain and other indices of fish growth performance did not show any significant differences (P≥0.05) among treatments, but some growth performance indices of saffron plants such as corm weight and root weight in treatment of 20 mg L-1 vitamin B1 were significantly higher(P≤0.05) than other treatments. Biochemical parameters in serum showed highest in treatment with 20 mg vitamins B1 per liter of water. The highest amount of glucose and the lowest amount of cortisol in blood serum of fish recorded in treatment of 20 mg L-1 vitamin B1 that they were 139.76±8.8 and 201.13±29.77, respectivly. It was indicated that, adding 5 to 10 mg L-1 of vitamin B1 to water, have a positive effects on the biological conditions of the plant and fish in an aquaponic culture of Nile tilapia and saffron plant system.
  Keywords: Vitamin B1, Growth of saffron plant, Freshwater fish, Aquaponics
 • Mitra Daneshvar Ghorbani, Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi, Seyed Ebrahim Hosseini Pages 60-74
  The present study was carried out to investigate the physicochemical changes of farm-raised Beluga minced meat during the storage period in the refrigerator under the influence of hydroalcoholic extract of Ulva intestinalis macroalgae as a natural preservative. The minced fish was prepared with concentrations of 0 (control), 12.5, 25 and 37.5 mg/kg of the macroalgae extract. A sample with synthetic antioxidant (BHT) was included. Physicochemical properties (peroxide, volatile nitrogen, free fatty acids, thiobarbituric acid and color) of the samples were measured on 0, 4, 8 and 12 days. On the fourth day of the storage, the lowest values of peroxide index (5.1 meq/kg oil), thiobarbituric acid (0.23 mg malondialdehyd/ kg of meat), volatile nitrogen (25.55 mg N/100 g) and free fatty acids (0.47% oleic acid) was measured in treated samples with 36.5 mg of macroalgae extract compared to control and BHT treatments (P<0.05). The results of color indicated that the red and yellow indexes were increased during the storage period, while the highest amount of them were observed in treated samples with the macroalgae extract compared to control and BHT samples. Therefore, this algal extract might be considered a natural preservative and the best antioxidant effects was obtained in 37.5 mg of the extract per kilogram of the minced meat, which can be prolonged Beluga minced meat up to 12 days.
  Keywords: Algae, Ulva intestinalis, Minced meat, Physicochemical characteristics
 • Maryam Alizadeh, Seyed Abbas Hosseini, hojatollah Jafaryan, Rasoul Ghorbani, Mohammad Gholizadeh Pages 75-88
  Macrobenthic communities typically change in response to alternation of the abiotic conditions and human interferences. The aim of this research was to study the macrobenthic community structure dynamics and a biological evaluation of water quality in Sari-Su River. For this purpose, samples were collected seasonally from four stations (Fountains, Agriculture, Rural and Urban) from 2016 to 2017. Samples were collected using Sorber sampler. A total of 1061 species belonging to eight order and eighteen families, including Ephemeroptera (46%), Diptera (40%), Oligocheta (7%), Odonata (4%) and Trichoptera (3%) were identified. The abundance and diversity of macrobenthos showed a significant spatial and temporal differences. The stations 1 (42%) and 2 (36%) have the highest densities of macrobenthic, station 4 in urban area (6%) has less. Multi-dimensional Scaling (MDS) and clustering analysis showed that, due to the frequency of Ephemeroptera and Diptera orders at stations 2, 3 and 4 of all seasons, the groups are separated in 4 separate sections. Also, the results indicate that the highest Shannon-Weaver (1.66) and Margalof (1.64) were in stations 2 and 3 and in all seasons. One-way analysis of variance showed that water temperature, pH and ammonia were significant difference between seasons. The Hillsenhof index was found to be the highest and lowest in spring (6.75) in autumn (6.25), respectively. There was significant correlations between the different index of biological and some water parameters. Garbage evacuation, agricultural drainage, animal waste are the main causes of the water quality decrease in the studied stations. According to water quality indicators of Sari-Su River, the upstream area are without pollution (Oligosaprobic) and down land area has the highest pollution (Polysaprobic).
  Keywords: Macrobenthic, Water quality, Biological evaluation, Sari-Su River
 • Mansoureh Abdolmanafi, Ali Shabani, Roghieh Safari Pages 89-98
  The present study investigates the effect of dietary administration of the hydroalcoholic extract of fennel (Foeniculum vulgare) on expression of genes related to reproduction (ER-a and Vtg) in female zebrafish (Danio rerio). For this purpose, zebrafish with average wight of 0.15±0.01 gr fed on diet supplemented with 0, 75, 100 and 150 mg/kg of diet for 6 weeks. After this period and sex determination, females fed with fennel for 1 month. At the end of feeding trial, RNA extracted from liver, cDNA syntesised with SuPrimeScript RTase kit and PCR were done using primers relate to Vtg, ER-a and Beta-actin as housekeeping genes. Evaluation of reproduction gene expression showed increase in fish fed fennel compare to control. Vtg and ER-a gene expression didn’t show significant differences in fish fed 75and 100 mg/kg (P>0.05). Diet supplemented with 150 mg/kg of fennel showed significant increases compared to two other fennel-fed groups. According to the results it seems that using fennel could considered as a new strategy for improving reproductive performance.
  Keywords: Reproduction, Fennel, Zebrafish, Gene expression
 • Mahsa Ahmdzadeh, Hadi Poorbagher, Soheil Eagderi Pages 99-108
  Fishes grow and survive in the habitats that have environmental essentials for living to fulfill their needs. The present study aimed to calculate habitat suitability index of Capoeta buhsei using the kernel smoothing in the Jajrood River. A method was provided to calculate the bandwidth needed for the kernel smoothing, i.e. 1000 band width (0-1000) were separately examined and the one with the lowest root mean square error was selected as the best. Nine environmental factors were measured: pH, temperature, EC, TDS, DO, depth, width of the river, water current velocity, and diameter of the substrate stones. The suitability curves were fitted. Four methods of calculating HSI were examined: arithmetic and geometric mean, maximum and minimum methods. This species preferred the habitats with fast water current, deep and wide areas of the river with low temperature having large stones. The first station (upstream) with a habitat suitability index of 0.796 was the most suitable living place for Capoeta buhsei in the Jajrood River.
  Keywords: Habitat Suitability Index, Capoeta buhsei, Kernel Smoothing, Jajrood River
 • Samira Moradi, Bahram Falahatkar, Masoud Sattari, Mojtaba Alishahi Pages 109-121
  The persent study was carried out to investigate the effect of different levels of dietary mistletoe (LM) on growth performance and hematological parameters of Siberian sturgeon (Acipenser baerii). Thirty six fish (mean initial weight 721.6±119.8 g) were fed 3 times a day with three different diets including 0, 50 and 500 mg/kg LM for 12 weeks. Biometry was done to calculate growth and nutritional indices every two weeks interval and six fish were randomly sampled at the end of experiment to measure hematological parameters. The obtained results showed that no significant difference in growth performance in comparison with the control group (P>0.05). However, the hematological parameters were not affected by LM hydroalcoholic extract (P>0.05). This study showed that using dietary LM did not have a significant effect on growth and hematological parameters of Siberian sturgeon.
  Keywords: Sturgeon, nutrition, Herbal extract, Blood indices