فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 6، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید تقی میرمحمدی ، علی قلی زاده عباس آباد ، سید نورالدین موسوی نسب، سید اسماعیل حسینی نژاد، حمیرا علی زاده صفحات 168-177
  مقدمه
  حمل دستی بار می تواند در کوتاه مدت باعث خستگی شده و در بلندمدت آسیب های اسکلتی عضلانی مرتبط با کار را در کارگران افزایش دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان نیروهای وارد به کمر کارگران شاغل در وظایف حمل دستی بار انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی بر روی 100 نفر از کارگران 9 صنعت مواد غذایی شهرستان ملارد در 1396 انجام شد. برای تعیین فراوانی ناراحتی های اسکلتی عضلانی از پرسشنامه نوردیک و برای تعیین میزان نیروهای وارد به کمر از نرم افزار سه بعدی «پیش بینی نیروی استاتیک» (3DSSPP) استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزارSPSS23 صورت پذیرفت.
  یافته ها
  24 درصد از کارگران حداقل در یکی از اندام های 9 گانه اسکلتی عضلانی خود ناراحتی داشتند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل در3DSSPP نشان داد که در30 و 34 درصد از پوسچر کارگران به ترتیب نیروهای فشاری وارد بر دیسک بین مهره ای L5/S1 و L4/L5 و در 8 درصد نیز نیروی برشی وارد بر دیسکL5/S1 از حد مجاز آن بالاتر بودند. رابطه معنی داری بین فراوانی ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارگران مورد مطالعه و میزان نیروهای فشاری و برشی وارد بر کمر کارگران مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس حدود توصیه شده NIOSH، مقادیر نیروهای فشاری و برشی وارد بر کمر در 3DSSPP نشان داد که در 30 درصد وظایف بلندکردن دستی بار، ریسک آسیب به کمر در سطح متوسط بود و این ریسک در 70 درصد وظایف در سطح پایین قرار داشت.
  کلیدواژگان: حمل دستی بار MMH، نرم افزار 3DSSPP، صنایع غذایی، پرسشنامه نوردیک
 • اکبر رضاقلیان ، نبی الله منصوری ، تورج دانا صفحات 178-191
  مقدمه
  هدف از انجام این مطالعه استفاده از ترکیب دو روش Tripod beta و SCAT، جهت ریشه یابی حوادث، پرداختن به جزئیات، جهت ردیابی کردن ریشه های حوادث در عمق لایه های سازمانی می باشد.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر به صورت تحلیلی می باشد. این تحقیق در یکی از شرکت های فولادسازی کشور انجام گردیده، ودر این راستا، یکی از حوادث منجر به فوت به روش ترکیبی SCATو Tripod beta تجزیه و تحلیل و نتایج حاصل از رابطه بین متغیرها مورد بررسی، سپس علل واسط و علل ریشه ای منتج از آنالیز با روش Tripod beta به همراه اقدامات کنترلی پیشنهادی در جدول علت و معلولی SCAT جای گذاری، نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه گردآوری و تاثیر علل وقوع حوادث، از طریق آزمون کای دو و رتبه بندی آن ها از طریق آزمون فریدمن مشخص گردید.
  یافته ها
  مهمترین علت مستقیم حادثه، «خارج شدن باکت ویل دستگاه بوم ریکلایمر از روی شافت» مهمترین علت واسط حادثه، «نداشتن سیستم ایمنی وحفاظتی مناسب در موقع رها شدن وزنه تعادلی» مهمترین علت ریشه ای حادثه، «جانمایی نامناسب کابین دستگاه در طراحی اولیه» و مهمترین اقدام کنترلی، «استفاده از تجهیزات برداشت کننده با طرح جدید» بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به آزمون های آماری مشخص گردید، که بین علل ریشه ای و علل واسط حادثه، ارتباط سیستماتیک و معنی داری وجود دارد. همچنین تاثیر علل ریشه ای و علل واسط در رخداد حادثه یکسان نمی باشد.
  کلیدواژگان: تجزیه وتحلیل حوادث، حوادث ناشی از کار، SCAT، Tripod beta
 • رسول یاراحمدی ، محمدرضا وفا، پروین مریدی، پیمان یاری، سیده نرجس نجیبی، سمیه سلیمانی علیار صفحات 192-201
  مقدمه
  موفقیت هر شرکتی به طور زیادی به بهره وری و عملکرد کارکنان آن شرکت بستگی دارد. در تحقیقات ارگونومیک اخیر ارتباط سطوح بالای استرس، وزن بالای بدن و سایر ریسک فاکتورهای متعدد را با افزایش هزینه های مراقبت سلامت و غیبت از کار در اثر بیماری تائید می نماید. هدف از انجام این مطالعه، معرفی نتایج اقتصادی و بهره وری به دنبال پیاده سازی مداخلات آموزشی تغذیه با رویکرد افزایش آگاهی و اصلاح نگرش و رفتار کارگران مبتنی با نیازسنجی های صنعت منتخب در محیط های کاری می باشد.
  روش بررسی
  گروه مداخله 104 نفر از کارگران مرد سالن مونتاژ صنعت خودروسازی منتخب بودند که پکیج آموزش تغذیه را به صورت اکتیو و پسیو طی دوره یکماهه مداخله دریافت کردند. برای سنجش تاثیر مداخله، شاخص های سلامتی فشارخون، شاخص توده بدنی و همچنین پرسشنامه آگاهی و نگرش افراد
  به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و تحلیل های آماری مقایسه زوجی استفاده شد. نتایج اقتصادی حاصل از مداخله در صنعت منتخب برحسب افزایش بهره وری به صورت معادل درصد افزایش تولید ویا معادل ساعات کاری کارگر بیان می گردد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های تحقیق، دریافت پکیج آموزشی تغذیه می تواند به طور معنی داری بر کاهش فشارخون (000/0P-value=) ، افزایش سطح آگاهی (004/0P-value =) ، نگرش افراد (003/0P-value =) و الگوی مصرف تغذیه سالم (037/0P-value =) تاثیر داشته باشد. همچنین، بر میزان کاهش شاخص توده بدنی تاثیر مداخله مثبت ولی غیرمعنی دار یافت شد (448/0P-value =).
  نتیجه گیری
  مداخلات ارگونومیکی با رویکرد ارتقاء سطح دانش و سبک نگرش افراد تاثیر معنی داری بر روی افزایش سطح سلامت و کارآیی افراد دارد.
  کلیدواژگان: بهره وری، تغذیه، ارتقاء آگاهی، نیروی کار، ارگونومی
 • محبوبه عابدی ، ایوب قنبری سرتنگ ، احسان الله حبیبی، فیض الله پالیزبان صفحات 202-210
  مقدمه
  کمردرد شغلی یکی از شایعترین بیماری ها و آسیب های شغلی در جهان می باشد و بر روی سلامت جسمی و روانی افراد تاثیر می گذارد. هدف از این مطالعه ارزیابی بار فشاری وارد بر کمر در وظایف با حمل دستی بار به روش UTAH در کارگران یک شرکت تولید مواد شیمیایی بود.
  روش بررسی
  این یک مطالعه توصیفی و مقطعی بود که بر روی 35 نفر از افراد شاغل یک کارخانه مواد شیمیایی که با حمل بار در ارتباط بودند در فروردین و اردیبهشت 1397 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از روش UTAH و پرسشنامه استاندارد کرنل استفاده شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزار 19SPSS و آمار توصیفی و آزمون آنوا استفاده شد.
  یافته ها
  متوسط میزان بار فشاری وارد بر کمر بر اساس روش UTAH برای مشاغل مختلف نشان داد که بار فشاری وارد بر کمر برای مشاغل واحد تعمیرات (400 کیلوگرم) ، واحد تخلیه و بارگیری (460 کیلوگرم) و واحد انبار مواد (370 کیلوگرم) بیش از حد مجاز می باشد. همچنین نتایج حاصل از پرسشنامه کرنل نشان داد که 68 درصد (24 نفر) از افراد در مشاغل مورد نظر از درد کمر رنج می برند.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد روش UTAH، جهت برآورد نیروی وارد بر کمر در وظایف حمل بار مفید می باشد. 68 درصد افراد شرکت کننده در مطالعه دارای کمر درد شغلی می باشند و باید اقدامات مداخله ای لازم برای کاهش این اختلالات شغلی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: کمر درد شغلی، حمل بار، روش UTAH
 • سعید هدایتی لموکی ، ملیحه خلوتی ، هانیه جعفریان، زهرا حسنی، معصومه بابایی صفحات 211-221
  مقدمه
  ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران بیمارستان است. هدف مطالعه حاضر شناخت الگوهای ارتباطی بین کارکنان درمانی و پشتیبانی مرکز پزشکی و آموزشی درمانی 15 خرداد تهران می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی- مقایسه ای بوده که با استفاده از فرمول کوکران جمعیت نمونه 194 نفر برآورد شد. در نهایت تعداد 98 نفرپرستار، 46 نفر پرسنل اداری، 27 نفر پرسنل خدمات و 23 نفر پزشک با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده به مطالعه راه یافتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل چک لیست دموگرافیک و پرسشنامه ارتباطات سازمانی اثربخش رابینز (1998) بود. با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و توکی داده ها تحلیل گردید.
  یافته ها
  3/61 درصد از مشارکت کنندگان در مطالعه ارتباطات اثر بخش در حد متوسط و در 7/38 درصد مشارکت کنندگان ارتباطات اثر بخش قوی گزارش نمودند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) نشان داد که در سطح معنی داری 05/0 تفاوت میانگین نمره ارتباطات سازمانی بین گروه های مختلف اداری، خدمات، پرستاری و پزشکی معنی دار می باشد.
  نتیجه گیری
  هر گروه شغلی با توجه به جایگاه خود در بیمارستان و میزان تعاملات با سایر گروه های شغلی و اشتغال بیشتر در قسمت درمان از الگوی متفاوت ارتباطی بهره می گیرد. به نظر می رسد توزیع متناسب امکانات و قدرت در بیمارستان می تواند در بهبود الگوی ارتباطی تاثیر گذار باشد.
  کلیدواژگان: ارتباطات سازمانی اثربخش، بیمارستان، رسته شغلی
 • نسیم نیکبختان ، زهرا باقرصاد، سعید صادقی درچه عابدی، مریم شیرازی ، جمشید محمدی چمناری صفحات 222-233
  مقدمه
  مواجهه شغلی با وسایل نوک تیز آلوده، اغلب هنگام ترانسفوزیون خون و فرآورده های خونی، نمونه گیری، دفع سوزن و جمع آوری وسایل نوک تیز آلوده، رخ می دهند. دانشجویان به دلیل تجربه کاری کمتر و مهارت های عملی پایین تر آسیب پذیرتر می باشند. این مطالعه به منظور تعیین و مقایسه آگاهی از مدیریت مواجهه شغلی در دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل صورت گرفته است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بر روی 221 نفر از دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل در سال تحصیلی 96-1395 انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه آگاهی از مدیریت مواجهه شغلی بود. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی و با استفاده از نرم افزار SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمره آگاهی از مدیریت مواجه شغلی بین دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل تفاوت معنی دار نداشت (435/0=P-value). همچنین نتایج نشان داد که بین سن و ترم تحصیلی دانشجویان مقاطع پیوسته و نمره آگاهی آن ها در مدیریت مواجهه شغلی رابطه مستقیم وجود داشت (001/0>P-value).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاکی از آگاهی ضعیف دانشجویان از مدیریت صحیح به هنگام مواجهه شغلی می باشد که برای ارتقاء آن نیاز به اقداماتی مانند کارگاه های آموزشی در خصوص جنبه های پیشگیری از آسیب های شغلی، رعایت اصول ایمنی و استانداردهای همه جانبه برای دانشجویان اندازه گیری دقیق مارکرهای ویروسی و داشتن پرونده بهداشتی به طور جداگانه برای هر یک از دانشجویان پیشنهاد می شود
  کلیدواژگان: دانشجو، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، مواجهه شغلی
 • محمد علی مروتی شریف آباد ، فرخ لقا ثروت، احمد ستوده ، علی اسدیان، کیومرث عیسی پره، رقیه قاسمی، فرشته میرفخرایی صفحات 234-244
  مقدمه
  اختلالات روانی از جمله افسردگی، اضطراب و استرس از تعیین کننده های مهم در کیفیت زندگی و بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی کارگران است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در بین کارگران صنایع پتروشیمی در بندر عسلویه در سال 1395 انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بر روی 167 کارگر شاغل در صنایع پتروشیمی صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات زمینه ای و پرسشنامه استاندارد غربالگری سلامت روان - افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) 21 بود. داده ها با نرم افزار آماری SPSS20 و با استفاده از آزمون های آماری ANOVA و آزمون تعقیبی Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شیوع افسردگی در مطالعه حاضر 92/38 درصد، شیوع اضطراب 31/44 درصد و شیوع استرس 34/29 درصد بود. همچنین مقایسه اختلالات افسردگی، اضطراب و استرس با متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که ارتباط معنی داری بین سن، وضعیت تاهل، تحصیلات و رضایت از شغل وجود دارد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از شیوع افسردگی، اضطراب و استرس از 29 تا 44 درصد درکارگران می باشد. از عوامل جمعیت شناختی شامل سن، وضعیت تاهل، تحصیلات و رضایت از شغل ارتباط معنی داری با افسردگی، اضطراب و استرس نشان داد. انجام مطالعات وسیع تر در این زمینه و شناسایی عوامل زمینه ای دیگر در ارتباط با این نوع اختلالات ضروری است. همچنین برنامه ریزی جهت تدوین بسته های مداخله ای و حمایتی برای کارگران به منظور توانمند کردن آن ها در محیط کاری امری ضروری است.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس، کارگران، صنایع پتروشیمی
 • کیانوش پاک پناه ، بهنوش خوش منش زاده ، فاطمه رضویان صفحات 245-254
  مقدمه
  تعارض کار – خانواده و استرس شغلی امروزه به مسئله ای شایع و پر هزینه در محیط های کاری تبدیل شده است و تقریبا همه افراد با آن مواجه شده اند. تعارض کار – خانواده و استرس شغلی از زیر مجموعه های عوامل روانی اند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش میزان همبستگی تعارض کار - خانواده، استرس شغلی و استعداد حادثه پذیری و همچنین طبقه بندی کارکنان در این 3 متغیر است.
  روش بررسی
  تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات از طریق 4 پرسشنامه دموگرافی، استعداد حادثه پذیری، تعارض کار - خانواده و استرس شغلی می باشد. نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی 250 نفر است. داده ها با کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  یافته ها نشانگر این است که استرس شغلی و تعارض کار- خانواده همبستگی مستقیم بر افزایش حادثه پذیری کارکنان داشته است. همچنین مشخص شد که در بین زیر مقیاس های تعارض کار - خانواده بیشترین نمره مربوط به تعارض کار به خانواده مبتنی بر رفتار (19/9) در گروه مورد مطالعه می باشد. همچنین در زیرمقیاس های استرس بیشترین نمره در زیرمقیاس عملکرد شغلی (43/18) می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که افزایش استرس شغلی و همچنین تعارض کار - خانواده منجربه افزایش سطح حادثه پذیری می گردد. بنابراین با حضور روانشناس در محیط های کاری و آموزش نحوه کنترل و مدیریت استرس و نحوه تقسیم وظایف کاری و خانوادگی در جهت رفع این مشکلات و کاهش حوادث اقدام گردد.
  کلیدواژگان: تعارض کار- خانواده، استرس شغلی، حوادث شغلی، خط فیبر نوری
|
 • Sayedtaghi MIRMOHAMMADI , Ali GHOLIZADEH ABBASABAD , Seyednourddin MOUSAVINASAB , Seyed Esmaeil HOSSEINI NEJAD , Homira ALIZADEH Pages 168-177
  Introduction
  Manual Material Handling tasks can cause fatigue in the short term and increase physical workload and musculoskeletal injuries in the long term. The present study was conducted to determine the amount of forces entered to the lower back in workers with manual material handling tasks.
  Methods
  This descriptive-analytic study was conducted on 100 workers in food industries in Malard city in 2017. The Nordic questionnaire was used to determine the frequency of musculoskeletal disorders. The 3DSSPP was also applied to determine the amount of forces entered to the lower back of manual material handling tasks workers. Data analysis was conducted using SPSS (version 23)
  Results
  we found that 24percent of workers had discomfort in at least one of their nine musculoskeletal muscles. The results of 3DSSPP showed that 30 and 34 percent of the compressive forces entered into L5/S1 and L4/L5 discs, respectively. In addition, the shearing force loaded on the L5/S1 disc was also found to be higher than the permissible limit eight percent of the participants. No significant relationship was found between the frequency of musculoskeletal disorders and the amount of compressive and shear forces entered to the lower back of workers.
  Conclusion
  Based on NIOSH recommended limits, the amount of compressive and shear forces entered to the lower back in 3DSSPP showed that in 30 percent of manual lifting load tasks, the risk of injury to the lower back was moderate and this risk was low in 70 percent of tasks
  Keywords: Manual Material Handling, 3DSSPP, Food industries, Nordic questionnaire
 • Akbr REZAGHOLIAN , Nabiollah MANSOURI , Tooraj DANA Pages 178-191
  Introduction
  The purpose of this study was to combine the two methods of Tripod beta and SCAT to analyze the accidents, explain their leading details, and track the roots of events at the depth of organizational layers.
  Methods
  This analytical-descriptive study was carried out in one of the steel companies in Iran. To conduct the study, we analyzed one of the death- leading events using the combination of SCAT and Tripod methods. We investigated the relationship between variables and analyzed the intermediate and root causes of the event by Tripod beta method. Moreover, we proposed some control measures in the SCAT cause and effect table. The information achieved from the questionnaire and effects of the accidents' causes were studied and rated using the chi-square test and Friedman test, respectively.
  Results
  The most important direct cause of the accident was "removal of bucket wheel (in the Boom Claimer device) from the shaft". The most important intermediary cause of the event was "lack of an appropriate immune system at the time of balance weight release". The most important rudimentary cause of the event was "inappropriate location of the device cabin in the original design". Furthermore, the most important control measure was “using harvesting equipment with new design".
  Conclusion
  According to the statistical tests, we found a systematic connection between root causes and intermediate causes of the incident. Moreover, we observed that the effect of root causes and intermediary causes were not similar regarding the accident
  Keywords: Accident analysis, Work- related accidents, SCAT, Tripod Bet
 • Rasoul YARAHMADI , Mohammad reza VAFA , Parvin MORIDI , Peyman YARI , Seyyede Narjes NAJIBI , Somayeh SOLEIMANI, ALYAR Pages 192-201
  Introduction
  The success of each company is related to the performance and productivity of its employees. Recent ergonomic research on this case has confirmed the relation of high stress level, weight, and other risk factors with employees' health care costs and absences. The aim of this study was to introduce the economic and productivity results derived from implementing the interventions of nutrition education using the awareness promotion, attitude correction, and behavior of labors approach according to needs of work places at the selected industry.
  Methods
  The intervention group consisted of 104 male employees who worked at the assembly line of automobile industry and received nutrition education using the active and passive methods in a one-month intervention. To measure the effect of intervention, the health indicators of blood pressure, and body mass index, as well as the awareness questionnaire were used as the pretest and posttest measures. Data analysis was conducted using paired sample T-test using the SPSS22. The economic results achieved from the intervention were expressed as the percentage of production increase or the workers' working hours.
  Results
  Based on the research findings, nutrition education had significantly positive effect on low blood pressure (P-value= 0.000), awareness promotion (P-value= 0.004), employee attitude (P-value= 0.003), and healthy nutrition consumption (P-value= 0.037). It also had positive but not significant effect on body mass index (P-value= 0.448).
  Conclusion
  Ergonomic interventions with awareness promotion and attitude style approach had meaningful effect on health promotion and efficiency of labor
  Keywords: Productivity, Nutrition, Awareness promotion, Labor force, Ergonomic
 • Mahbobeh ABEDI , Ayoub GHANBARY SARTANG , Ehsanollah HABIBI , Feizolah PALYZBAN Pages 202-210
  Introduction
  Job back pain is one of the most common occupational diseases and injuries in the world that affects people's physical and mental health. The purpose of this study was to evaluate the BCF using the UTAH method in manual handling tasks among workers of a chemical manufacturing company.
  Methods
  This descriptive and cross-sectional study was carried out on 35 people who had manual handling tasks and worked in a chemical factory in April and May 2018. The participants were selected using the simple random sampling method. In this study, UTAH method and standard Cornell questionnaire were used to collect the data. Finally, we run descriptive statistics and ANOVA test to analyze the data using the SPSS19.
  Results
  The average amount of BCF calculated using the UTAH method showed that the load pressure on back for the jobs of repair unit (400 kg), discharge and loading unit (460 kg), and warehouse unit (370 kg) exceeded the standard. Moreover, the results of the Cornell questionnaire indicated that 68 percent (N = 24) of individuals in the mentioned occupations were suffering from lower back pain.
  Conclusion
  The findings of this study showed that the UTAH method is useful for estimating the BCF in manual handling tasks. We also found that 68 percent of the participants had occupational back pain. So, interventions should be conducted and measures should be taken to reduce these disorders
  Keywords: Occupational back pain, manual handling, UTAH method
 • Saeed HEDAYATI LAMOUKI , Maliheh KHAKVATI , Hanieh JAFARIAN , Zahra HASANI , Masoome BABAEI Pages 211-221
  Background
  Relationships and how it is oriented towards organizational goals is one of the important issues for hospital managers. The purpose of the present study was to identify the patterns of communication between the staff of the 15 Khordad Hospital in Tehran.
  Methods
  This study was a descriptive study. Using the Cochran formula, a sample population of 194 people was estimated that 98 nurses, 46 administrative staff, 27 service personnel and 23 physicians were selected by simple random sampling. The data collection tool was a demographic checklist and Robbins' Organizational Communication Inventory (1998). Data were analyzed using SPSS software version 22, one-way ANOVA and Tukey test.
  Results
  61.3% of the participants in the study reported their communication moderate and of 38/7 % the participants reported strong communication. One-way analysis of variance (ANOVA) showed that at the significance level of 0.05, the difference in mean score of organizational communication between different administrative, service, nursing and medical groups is significant.
  Discussion
  Each occupational category uses a different communication pattern based on its situation in the hospital and the level of interaction with other occupational categories and more employment in the treatment area. It seems that the proportional distribution of facilities and powers in the hospital can affect the improvement of the communication model
  Keywords: Effective organizational communication, Hospital, Occupational category
 • Nasim NIKBAKHTAN , Zahra BAGHERSAD , Saeid SADEGHI DORCHEH ABEDI , Maryam SHIRAZI , Jamshid MOHAMMADI CHAMNARI Pages 222-233
   
  Introduction
  Occupational exposure with polluted sharp equipment usually occurs during procedures such as transfusion of blood and blood products, blood sampling, disposal of needles, and collection of polluted sharp materials. Considering the fact that students have less work experience and lower practical skills, they are more vulnerable to work-related infections. The present study was conducted to determine and compare the awareness of nursing, midwifery, and surgical technology students about occupational exposure management.
  Methods
  This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted on 221 students of nursing, midwifery, and surgical technology selected using the stratified random sampling in 2016. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire including the students' demographic characteristics and awareness about occupational exposure management. Data were analyzed by SPSS18 using descriptive and analytical statistical tests.
  Results
  Our findings showed that the mean scores of awareness about occupational exposure management were not significantly different among the nursing, midwifery, and surgical technology students (p value = 0.435). We observed that the students' age and educational level were significantly correlated with their scores of awareness about occupational exposure management (p value < 0.001).
  Conclusions
  Results of the present study indicated poor awareness of the students about in-time management of occupational exposure. Measures such as educational workshops on preventive aspects in occupational exposure, observance of safety principles and comprehensive standards for accurate measurement of viral markers should be taken. Individual health profiles should be designed for each student to improve the occupational exposure management
  Keywords: Student, Nursing, Midwifery, Surgical technologist, Occupational exposure
 • Mohammad Ali MORROWATISHARIFABAD , Farochlegha SERVAT , Ahmad SOTOUDEH , Ali ASSADIAN , Kumars EISAPAREH , Roghaye GHASEMIE , Fereshteh MIRFAKHRAEE Pages 234-244
  Introduction
  Mental disorders such as depression, anxiety, and stress are important factors in determining the life quality as well as many social and economic problems in workers' life. The goal of this study was to determine the prevalence of depression, anxiety, and stress among workers of the petrochemical industry in Assaluyeh port in 2017.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 167 workers employed in the petrochemical industry. Data were collected using a two-part questionnaire including field information and standard depression, anxiety, and stress screening questionnaire (DASS-21). Data were analyzed in SPSS20 using descriptive statistics, ANOVA, and Tukey post hoc test.
  Results
  The prevalence of depression, anxiety, and stress were 38.92, 44.31, and 29.34 percent in the present study. Moreover, comparison of depression, anxiety, and stress with demographic variables showed a significant relationship between age, marital status, education, and job satisfaction (P <0.050).
  Conclusion
  Prevalence of depression, anxiety, and stress was in the range of 29-44 percent among the workers. Demographic factors including age, marital status, education, and job satisfaction indicated a significant relationship with depression, anxiety, and stress. Further field studies are recommended to identify other factors related to these disorders. We should also plan interventions to support and empower workers in the workplace
  Keywords: Prevalence of Depression_Anxiety_Stress in Workers of Petrochemical Industry: a cross sectional study in Assaluyeh port
 • Kianoosh PAK PANAH , Behnoush KHOSHMANESH ZADEH , Fatemeh RAZAVIAN Pages 245-254
  Introduction
  Today, work-family conflict and occupational stress are considered as a common and costly problem in work environments. Almost all people are faced with such challenges. Work-family conflict is a sub-set of psychological factors. The main purpose of this research was to measure the correlation among work-family conflict, occupational stress, and incident talent. Moreover, we classified the employees in each of these three variables.
  Methods
  In order to collect data in this applied research, we used questionnaire. The statistical population included all the employees of a fiber-optic line construction project. A total of 250 samples were selected randomly. Data were analyzed using Spearman correlation test, frequency distribution, mean, and standard deviation.
  Results
  Findings indicated that job stress and work-family conflict had a positive correlation with the accidental potential among employees. Moreover, we found that among the sub-scales of work-family conflict, the highest score was related to the behavioral conflict in the family (9.19). Among the stress subscales, the highest score was attributed to the job performance subscale (18.43).
  Conclusion
  The results show that the increased work stress and work-family conflict lead to an increase in the level of incidence. Therefore, a psychologist should be present in the work and training environments to control and manage the stress, divide the family and work duties, address these problems, and reduce the incidents
  Keywords: Work-Family Conflict, Job Stress, Occupational Accidents, Fiber Optic Line