فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جمیله اخوان ملایری، محمد سیفی* ، علیرضا فقیهی صفحات 115-125
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی تفکر انتقادی برای دوره کارشناسی براساس آیات داستانی و تمثیلی قرآن کریم بود. پژوهش به روش آمیخته (کیفی - کمی) و در دو مرحله طراحی و اعتبارسنجی انجام شد. در مرحله طراحی ابتدا اهداف کلی آموزشی براساس اهداف آموزش فلسفه برای کودکان لیپمن، مهارت های تفکر انتقادی فاسیونه و اهداف آموزش عالی ایران استنباط شد. سپس از میان چهل داستان وپنجاه تمثیل قرآن کریم، چهار داستان و هفت تمثیل مناسب برای اهداف کلی انتخاب و با الگوبرداری از کتاب «داستان هایی برای فکر کردن» رابرت فیشر، و با مشورت و نظرسنجی از گروه صاحب نظران علوم تربیتی، برنامه درسی و معارف اسلامی دانشگاه انتخاب، و طراحی و تنظیم شد. و روش های یاددهی - یادگیری و ارزشیابی با پیروی از شیوه نامه آموزش تفکر انتقادی مشخص گردید. اعتبارسنجی برنامه درسی طراحی شده در دو مرحله انجام شد؛ ابتدا روایی و اعتبار برنامه درسی به عنوان یک محصول از طریق نظر‏سنجی از گروه 20 نفره صاحب نظران مورد ارزیابی قرارگرفت و اثربخشی برنامه درسی به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون - پس‏آزمون با گروه گواه انجام شد. شرکت کنندگان این مرحله از مطالعه را 40 نفر دانشجویان دو کلاس درس تفسیر موضوعی قرآن کریم تشکیل می داد که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. همچنین نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها نمایانگر تفاوت معنی دار میانگین نمرات تفکر انتقادی دانشجویان درگروه آزمایش نسبت به گروه شاهد بود. یافته ها حاکی از اعتبار قابل قبول برنامه درسی تفکر انتقادی طراحی شده، برای دوره کاشناسی بر اساس آیات تمثیلی و داستانی قرآن کریم بود.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، طراحی برنامه درسی، تفکر انتقادی، تمثیل، داستان، دوره کارشناسی
 • حسن عموزاده سماکوش، ذبیح پیرانی*، عباسعلی حیدری، محمدرضا سرمدی صفحات 127-138
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبار سنجی الگوی تربیتی مبتنی بر حب خدا از منظر قرآن انجام شده است، حوزه پژوهش کیفی، به لحاظ هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کیفی و از نظر نوع بررسی اسنادی و داده بنیاد بود، جامعه پژوهش شامل کلیه منابع و اسناد معتبر مرتبط با موضوع و کلیه متخصصان تربیت دینی شهر تهران بود، نمونه در بخش بررسی اسنادی با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف و در دسترس و در بخش پدیدار شناسی و اعتبار سنجی الگو با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی به تعداد 6نفر تا حد اشباع داده ها انتخاب گردید. ابزار گرد آوری داده ها شامل فیش برداری و مصاحبه نیمه ساختار یافته بود، برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از ابزار کدگزاری و تحلیل تفسیری استفاده شد. همچنین برای اعتبار سنجی الگو از تکنیک دلفی استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که الگوی طراحی شده دارای 23 کد مفهومی است که در 6 محور اصلی شامل: معانی و مفاهیم حب و محب، مبانی (معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی) ، اهداف تربیتی (حب ذات، دوست داشتن بندگان اصلح و مومن، خدا دوستی و پیروی از او، صبغه الله (رنگ خدایی) و خلیفه الله ، حیات طیبه)، اصول تربیتی (ابراز یا منع محبت، تاثیر حب در معرفت و یادگیری و برعکس، خدامحوری، اعتدال، بهره بری صحیح از دنیا، آزادی در تربیت) ، روش های تربیتی (حب عبودی، الگوبرداری، موعظه، محبت و مدارا و تصرف بر قلب ها، پرهیز از سختگیری و توجه به محیط نشاط و شادابی، اسوه حسنه، برشمرندن نعمت های الهی) و مراحل مهم تربیتی مبتنی بر حب و محب خدا از منظر قرآن دسته بندی شده اند.
  کلیدواژگان: الگوی تربیتی، حب خدا، قرآن، مبانی، اهداف، اصول، روش، مراحل
 • حمیدرضا حاجی بابایی، زهرا رضازاده عسگری، آقای سعید سلیمی * صفحات 139-144
  از دیدگاه دکتر آلبرت الیس، باورهای نادرست و توقعات بسیار از خود، مردم، شرایط اجتماعی و حوادث طبیعی، مهمترین عامل فکری فشارهای روانی مضر است. این توقعات غیر منطقی، در صورت تهدید یا براورده نشدن یا از دست دادن، موجب ایجاد ترس، اندوه و خشم شدید نسبت به خود، انسانها، شرایط اجتماعی و حوادث طبیعی است. این فشارهای روانی مضر، موجب افزایش بیماری های روانی و جسمانی است. یکی از راه های درمان این فشارهای روانی مضر، ایمان به رحمانیت الهی است. رحمانیت الهی یعنی خداوند، تنها روزی دهنده نعمتهای دنیوی در زندگی انسانها است؛ و همه انسانها با هیجانات مثبت یا سالم و منفی یا مضر، از این نعمتهای دنیوی بهره مند می شوند. دستاوردهای این پژوهش عبارتند از: 1- میزان بهره مندی از نعمتهای دنیوی، هیچ رابطه ای با هیجانات و احساسات مثبت مانند: آرامش، شادی و کاهش فشارهای روانی ندارد. 2- خداوند، تنها روزی دهنده نعمتها است؛ و شخص، مردم شرایط اجتماعی و طبیعت، تاثیر استقلالی بر میزان بهره مندی از این نعمتها را ندارند؛ باور و اعتقاد به این مطالب، موجب کاهش و درمان عوامل فکری فشارهای روانی می گردد. روش این پژوهش، اسنادی-تحلیلی است؛ که با استفاده از منابع معتبر تفسیری و روانشناسی، چگونگی تاثیر ایمان به رحمانیت الهی، بر درمان عوامل فکری فشارهای روانی زیان بار را بیان می نماید.
  کلیدواژگان: ایمان، رحمانیت الهی، فشار روانی، یاد خدا
 • شهین سیمیاری، علی قائمی امیری *، محمد آرمند صفحات 145-153

  رابطه میان هدایت و تقوا و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. محقق با استفاده از منابع و تفاسیر مختلف به دنبال یافتن این رابطه بوده است.
  نتیجه تحقیق نشان داد متقین در مرحله ابتدا و ادامه مسیر تقوی ، نیاز به هدایت الهی دارند و از آن بهره جسته اند همچنین ، هدایت الهی مراتب مختلفی دارد که این مراتب در درجات تقوا اثر مستقیم دارند. خودداری از تبعیت هدایت الهی، سبب گمراهی و در نتیجه ، محرومیت از تقواست. همچنین ، هدایت بر تقوی اثر مستقیم دارد و هدایت الهی برای متقین و آنان که در مسیر تقوی قرار گرفته اند در حال ازدیاد است.
  تقوا و هدایت در نسبت به هم دو جنبه دارند. تقوا در جنبه اول زمینه دریافت هدایت الهی است و در جنبه دوم هدایت الهی منجر به تقوی می گردد.
  در نتیجه هدایت الهی و تقوی رابطه دوسویه مشدد دارند یعنی هرچه بر تقوی افزوده شود هدایت الهی فزون تر می گردد و همچنین هرچه هدایت الهی چراغ راه متقین گردد، بر درجات تقوای ایشان افزوده می گردد.
  متقین به عنوان یک عضو از جامعه با پیروی از هدایت های الهی در جهت هم زیستی نیکو با همنوعان خویش بر سلامت اجتماعی موثر هستند.
  کلیدواژگان: تقواهدایتقرآن کریمسلامت اجتماعی
 • مریم اسمعیلی زمان اباد، صدرا علی پور صفحات 155-163

  هدف تکاملی انسان (قرب به خدا) جز با تزکیه و تربیت نفس آدمی به دست نمی آید و تزکیه وتربیت خواهان هماهنگی ظاهر و باطن است بدین ترتیب یکی از مبانی تربیت اسلامی اصلاح ظاهر به منظور توجه به درون وباطن است. .
  براین اساس در این مقاله برآنیم تا به روش اسنادی و کتابخانه ای و با رویکرد دینی روش های تربیتی اصل اصلاح ظاهر را که شامل تلقین به نفس - جنبه های اقوال و افعال ونیز تلفیق قول و فعل انسان- وروش تحمیل به نفس یا همان ریاضت است، نیز روش تلقین به نفس را از دوجنبه منفی ومثبت یعنی تلقین هایی که منهی عنه هستند و نباید صورت گیرند و تلقین هایی که مثبت هستند و باید بکار گرفته شوند را بررسی کنیم. سوال اصلی این پژوهش این است که اصلاح ظاهر چه تاثیری بر باطن آدمی دارد؟ظاهر و باطن آدمی
  دائما در حال تاثیر و تاثربریکدیگرند ظاهر انسان به عنوان اولین مرتبه از مراتب وجودی پیوسته در حال نقش زنی بر باطن است و به توسط او راه بر اصلاح وتزکیه درون هموار گردد.
  کلیدواژگان: ظاهر و باطن، تلقین به نفس، تحمیل به نفس، قول و فعل
 • محمد عترت دوست، نجمه کاظمی* صفحات 165-173
  از دیدگاه متخصصین علوم اجتماعی ارتباط یکی از قدیمی ترین و در عین حال عالی ترین دستاوردهای بشر بوده است این مقوله علاوه بر کارکردهایی که در جهت حفظ حیات و یاری گرفتن از دیگران داشته است زمینه ساز فعالیت های اجتماعی و سرآغازی برای زندگی جمعی بشر بوده است که شناخت شاخص های حاکم براینگونه از روابط میتواندتصویری روشن در راستای ترسیم ساختار کلی درحوزه روابط فردی و اجتماعی برای ما فراهم نماید. در این میان قرآن کریم نیز نسبت به بیان این مساله مهم اهتمام داشته و به دقت به تمام جزییات آن پرداخته است و در باب روابط اجتماعی و فردی در یک چارچوب مشخص شاخص های مدونی را ارایه نموده است. بنابراین این پژوهش توصیفی تحلیلی، درصدد تبیین و ترسیم و ارائه نظام اجتماعی فرهنگ قرآنی و تربیت دینی در روابط فردی و اجتماعی درخانواده و جامعه می باشد. نگارنده برای رسیدن به این مهم پس از بیان مساله به تبیین ماهیت روابط فردی و اجتماعی و در نهایت تبیین و ترسیم روابط فردی و اجتماعی مطلوب از منظر گفتمان فرهنگ قرآنی پرداخته است نتایج این پژوهش بیانگر آن است که اگر افراد براساس فرهنگ اجتماعی قرآن رفتار و در سایه آن، هنجارها را رعایت کنند، میتوان جامعه ای اسلامی-قرآنی در حوزه نظام خانواده و اجتماع ترسیم نمود.
  کلیدواژگان: فرهنگ، فرهنگ قرآن، تربیت، روابط فردی و اجتماعی، اجتماع، نظام اجتماعی
 • ندا سرای گرد افشاری*، مصطفی نادری، حسین نادری منش صفحات 175-182
  اهداف: در بسیاری از منابع، روزه داری را به عنوان یکی از عوامل محرک القا خشکی چشم معرفی می کنند. بنابراین، با توجه به رسالت جامعه علمی برای پاسخگویی به شبهات علمی-مذهبی، بر آن شدیم، که در تحقیق حاضر، احتمال القاء خشکی چشم، در روزه داران را، با مطالعه تغییرات مولکول های پروتئینی در روزه داری و شرایط فیزیولوژیکی که، زمینه ساز بودن خشکی چشم در آن ها محرز شده است (استعمال دخانیات و ابتلا به دیابت) مورد بررسی قرار دهیم.
  روش مطالعه: برای استخراج داده ها در این مطالعه، از روش اسنادی-استنتاجی، (بررسی پایگاه های اطلاعاتی و استخراج داده ها از تحقیقات منتخب و هماهنگ با معیار ورود تعریف شده) استفاده شد.
  یافته ها و
  نتایج
  مطالعات ما دراین تحقیق نشان داد که، علی رغم تفاوت های اندک در محتوای پروتئینی اشک چشم روزه داران، گروه کنترل و افراد مستعد به خشکی چشم، می توان چنین نتیجه گیری کرد که احتمالا تفاوت در محتوای پروتئینی اشک افراد روزه دار و سالم، نمی تواند عاملی برای القا پایدار خشکی چشم در افراد روزه دار باشد؛ و احساس خشکی در چشم در ایام روزه داری مربوط به کاهش موقت آب بدن است.
  کلیدواژگان: اشک، خشکی چشم، پروتئوم، روزه داری
|
 • Dr Mohammad Seifi* Pages 115-125

  The purpose of this study was to design and validate Critical Thinking Curriculum for the undergraduate course based on the stories and analogies of the Quran. The research was carried out in a mixed (qualitative - quantitative) method in two stages of design and validation. In the design phase, first, the general goals of Lipman’s educational philosophy for the children, Facine’s critical thinking, and the goals of higher education in Iran were deduced. ). In this regard, among the forty stories and fifty parables of the Holy Quran, four stories and seven parables according to the criteria and basic principles of selecting and presenting the content based on the opinion of a scientific group composed of experts Educational Sciences, Islamic Curriculum and Islamic Studies were selected and designed for the purpose of research. Validation of designed curriculum was carried out in two stages. At first, the validity and validity of the curriculum as a product was evaluated through a questionnaire from a group of 20 experts and the effectiveness of the curriculum was carried out in a semi - experimental design with a pre - test and post - test design with the control group. Participants in this phase of the study consisted of 40 students from two thematic classrooms of the Holy Qur'an, randomly assigned to two experimental and control groups. Also, the results of the analysis of the data revealed a significant difference between the mean scores of students' critical thinking in the experimental group compared to the control group. The findings indicate the acceptable validity of the designed critical thinking curriculum for the cognitive course based on the allegorical verses and the narrative of the Holy Qur'an.
  Keywords: The Holy Quran, Curriculum design, Critical thinking, Parable, Story, Undergraduate
 • H. Amuzadeh Samakoosh , Z. Pirani *, A.A. Heidari, M.R. Sarmadi Pages 127-138
  Aims In recent decades, more attention has been paid to present the model of educational goals in educational works. The aim of the present study was the design and validation of the educational model based on God’s love from the perspective of Quran.
  Participants & Methods The present qualitative research was conducted in Tehran in 2018 based on documentary and grounded method. The research population consisted of all relevant sources and documents related to the subject and all religious education experts in Tehran. The
  samples were selected in the document review section, using purposive and available sampling and in the phenomenology and validation section of the model with a targeted snowball sampling method (6 people to saturation data). The data gathering tool was note taking and
  semi-structured interview. The coding tools and interpretive analysis were also used. Delphi technique was used to validate the model. One sample t test and SPSS 24 software were used to analyze the data.
  Findings The designed model had 23 conceptual codes that included 6 main fields, consisting the meanings and concepts of the love and the lover, the basics (epistemology, ontology, anthropology, and value-ology), educational goals, principles of education, educational methods,
  and important educational steps based on God’s love from the perspective of Quran.
  Conclusion The designed model has 23 conceptual codes that are categorized in 6 main fields. These dimensions have a direct impact on each other and are multifaceted. All dimensions and components were considered valid by the experts in the evaluations and the research model is
  highly validated by experts with confidence interval 99%.
  Keywords: Educational Mode, God’sLove, Quran, Basics, Goals, Method
 • Dr Hamidreza Hajibabaeei , Dr Zahra Reazazade Asgari , Saeid Salimi Pages 139-144

  From Albert Ellis point of view wrong beliefs and more expectations toward your self, people, social situation and natural events are the most important mental factors of harmful mental pressures. These unreal expectations, in the event of a threat or failure or loss, can create fear, sadness, and severe anger toward your self, human beings and social situation and natural events. These harmful mental pressures cause an increase in the number of mental and physical illnesses. one way to treat these mental pressures is to faith in divine mercy the divine mercy means GOD who is the only provider for worldly blessings in human’s life; and all people with positive or healthy and negative or harmful emotions can have all these worldly blessings. The achievements of this research are: 1-The amount of benefit from worldly blessings does not have a meaningful relationship with positive excitements and emotions as: calmness, happiness and decrease in the number of mental pressures. 2- God is the only provider for the worldly blessings, and the person himself, people and natural events don’t have any independent effect on the amount of benefit from the blessings. Believe and faith in these Contents reduces and cures thought factors of mental pressures. Method of this research is analytical- documentary with the use of reliable and psychological interpretive resources and expresses the quality of faith in divine mercy, and the treatment of thought factors in harmful mental pressures.
  Keywords: Faith, Divine mercy, mental pressures, God rememberance.
 • Shahin Samiari Lady, Dr Ali Qa'emi Amiri* , Dr Mohammad Armand Pages 145-153

  The relationship between guidance and piety and its impact on social health in this research has been studied. The researcher sought to find this relationship using various sources and interpretations.
  The results of the research showed that the traitors in the first stage and the continuation of the path of piety need to have divine guidance and benefit from it. Also, divine guidance has several levels that have direct effect in degrees of piety. Avoiding adherence to divine guidance leads to misleading and, consequently, deprivation of devotion. In addition, guidance on piety has a direct effect, and divine guidance for those who are in the path of piety is expanding.
  Piety and guidance have two aspects in relation to each other. Piety in the first aspect is the source of divine guidance, and in the second aspect, divine guidance leads to piety.
  As a result of divine guidance and piety, there is a twofold relationship, that is, the greater the increase of the divine, the divine guidance will become more and more, and the divine guidance of the light of the path will surely be increased in the degree of their dignity.
  Mentally, as a member of the community, by virtue of divine guidance, they are effective in helping their fellow human beings to socialize well.
  Keywords: Piety-Guidance-Holy Quran-Social Wellbeing
 • Maryam Esmaeeli Zaman Abad, Sadra Alipor Pages 155-163

  The evolutionary goal of man (Proximity to God) is not achieved except through the cultivation of the human soul, and the cultivation and the desire to harmonize the appearance and the inner being, therefore, is one of the foundations of Islamic education to refine the appearance in order to pay attention to the inside.
  Accordingly, the current paper aims at investigating the outer appearance refinement taking into account all words and deeds included in self-hypnosis in a documentary and linguistic approach, with a religious look, as well as the austerity aspects of words and deeds. We also examine both negative and positive self-hypnosis, that is to say, inculcations that are not and should not be made, and inspirations that are positive and should be applied. The main question of this study is how does appearance refinement affect the human's inner posture?
  Inner and outer dimensions of man constantly influencing each other. The human appearance as the first order of his being is continuously impacting on the inner part, and by doing so, he is guided by the path of reformation and transcendence.
  Keywords: Appearance, inner self, self-hypnosis, self-imposed, word, deed
 • Najmeh Kazemi*, mohammad Etratdost Pages 165-173
  From the point of view of social scientists, communication has been one of the oldest and, at the same time, the greatest achievements of mankind. In addition to the functions that have been taken to preserve life and to help others, this category has been the foundation of social activity and the foundation for human collective life.Recognizing the governing indicators for relationships can provide a clear picture in order to draw up a general structure in the field of personal and social relationships. In the meantime, the Holy Qur'an has been focusing on this important issue and has carefully considered all the details. And in the context of social and individual relationships in a well-defined frame of reference . Therefore, this descriptive-analytic research seeks to explain and present the social system of Quranic culture and religious education in personal and social relationships in the family and society. In order to achieve this, the writer, after expressing the problem, explains the nature of personal and social relationships, and ultimately defines and illustrates the desirable individual and social relations from the perspective of the Quranic Quranic discourse.The results of this research indicate that if people are behaved according to the social culture of the Qur'an and, in the light of it, observe the norms, a Islamic-Quranic community can be drawn into the family and community system
  Keywords: Culture, culture of Quran, education, personal, social relations, community, social system.
 • Dr Neda Saraygord, Afshari*, Dr Mostafa Naderi , Dr Hossein Naderi, Manesh . Pages 175-182
  Aims
  Fasting has sometimes been deemed as a trigger for the dry-eye syndrome. Hence, as an academic community mission, to answer the religious and scientific doubts; herein, we tried to trace any probable correlation between dry-eye and fasting by mining the data published on the tear proteome change during fasting besides similar changes during two physiologic conditions which seem to be in strong correlation with the dry-eye (smoking and diabetes).
  Methods A comprehensive survey was made on the published research articles, to extract data according to our inclusion criteria and compare them between the dry-eye proven conditions versus fasting-induced ones.
  Findings and Conclusion Our findings indicated that fasting related tear proteome change could not be matched with the proteome change in dry-eye susceptible cases and hence fasting may not be considered as a trigger for inducing the permanent dry-eye syndrome; although a temporary feeling of dry-eye due to the normal body water loss is plausible.
  Keywords: Tear, Dry Eye, Proteome, Fasting