فهرست مطالب

پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) - پیاپی 102 (بهار 1393)
 • پیاپی 102 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سعید رشوند، حسن یگانه ، انور سور صفحه 2
 • محمد طاهر صحتی، محمدرضا اختصاصی، اصغر مصلح آرانی، حمیدرضا عظیم زاده، احمد نوحه گر صفحه 12
  توزیع گونه های گیاهی مختلف و درصد تاج پوشش گیاهی در مناطق خشک تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. اما در یک رویشگاه با ویژگی های یکسان ژئومرفولوژی و سنگ شناسی معمولا این تفاوت ها کمتر است. در این تحقیق پس از تهیه نقشه های ژئومرفولوژی، طبقات ارتفاعی، شیب، جهت و سنگ شناسی با استفاده از نقشه زمین شناسی 1:50000، نقشه توپوگرافی 1:20000، تصاویر ماهواره ای ETM+ و انطباق با بازدید های صحرایی و تصاویر ماهواره ای Google Earth طی بازدیدهای میدانی مکرر اقدام به تعیین تیپ ها و درصد تاج پوشش گیاهی بر روی رخساره های ژئومرفولوژی مختلف و اندازه گیری میزان پوشش گیاهی در شیب و جهات مختلف و همچنین شناسایی درجه هوازدگی و تراکم خاک با در نظر گرفتن عامل سنگ شناسی شد. سپس داده های حاصل توسط نرم افزار SPSS 13 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از نظر تاج پوشش گیاهی بین برخی از رخساره های دارای سنگ شناسی کواترنری ، آهکی،گرانیتی و آندزیتی و حتی بعضی از رخساره های دارای سنگ شناسی یکسان در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری وجود دارد، همچنین بین تاج پوشش گیاهی در شیب و جهات مختلف نیز بر روی واحدهای سنگ شناسی مورد مطالعه اختلاف معنی داری سطح 5 درصد مشاهده شد. حضور انحصاری گونه های درختی و درختچه ای تنها بر روی رخساره های ژئومرفولوژی دارای سنگ شناسی آهکی، تفاوت رخساره برونزد سنگی و دامنه منظم بر روی سنگ شناسی آندزیتی و گرانیتی به ترتیب از لحاظ درصد تاج پوشش گیاهی و تیپ رویشی از نتایج دیگر این تحقیق می باشد. این موضوع واضح است که رخساره های ژئومرفولوژی و سنگ شناسی مختلف دارای ویژگی های مختلفی هستند و این تفاوت ها منجر به تشکیل و تکامل خاک های مختلف و در نتیجه آن جوامع پوشش گیاهی با ویژگی های متفاوت می شود. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که بر روی تاج پوشش و تیپ ها و فرم های رویشی گیاهی در محدوده مورده مطالعه در درجه اول سنگ شناسی و در درجه دوم ژئومرفولوژی تاثیر گذار بوده است.
  کلیدواژگان: ژئومرفولوژی، سنگ شناسی، درخت، پوشش گیاهی، مناطق خشک، درزه
 • مریم رهبرعالم ، سید رشید فلاح شمسی صفحه 22
  با توجه به رشد روزافزون جمعیت و کاهش سرانه ی زمین برای تامین غذا ، پدیده ی بیابان زایی که با کاهش استعداد باروری اراضی، کاهش تولیدات کشاورزی، افزایش تلفات منابع آب و خاک، کاهش کمی وکیفی منابع مرتعی و غیره همراه است، به روند کاهش امکانات و منابع در برابر رشد جمعیت شتاب بیشتری می دهد. در واقع جدی ترین اثر نامطلوب بیابان زایی،کاهش توان تولید و تهدید امنیت غذایی و از بین بردن ساختارهای بنیادی زیستی است. بنابراین امروزه مسئله بیابان زایی و جلوگیری از توسعه ی آن در حوزه ی بین المللی و ملی جزء مهمترین مسایل مطرح می باشد. به منظور بررسی شدت بیابان زایی منطقه علامرودشت، از مدل بیابان زایی IMDPA استفاده گردید. برای ارزیابی پتانسیل بیابان زایی 3 معیار خاک، آب و پوشش گیاهی در نظر گرفته شد. در این مدل برای معیار خاک 4 شاخص هدایت الکتریکی، درصد سنگ و سنگریزه عمقی، بافت و عمق خاک ، برای معیار آب، 4 شاخص هدایت الکتریکی، میزان کلر، میزان جذب سدیم و افت سطح آب زیر زمینی و برای معیار پوشش گیاهی 3 شاخص وضعیت پوشش گیاهی، تجدید پوشش گیاهی و بهره برداری از پوشش گیاهی در نظر گرفته شدند. بر پایه شاخص های گزینش شده برای هر معیار، از میانگین هندسی شاخص ها در هر معیار، نقشه کیفی معیار مورد نظر بدست آمد و در پایان از میانگین هندسی معیارها، نقشه شدت بیابان زایی تهیه شد. نقشه شدت بیابان زایی بدست آمده نشان دهنده ی کلاس متوسط تا شدید روند بیابان زایی در منطقه می باشد. با توجه به ارزیابی های صورت گرفته مشخص شد که معیار آب با میانگین وزنی 78/2 (کلاس شدید) ، همچنین پوشش گیاهی با میانگین وزنی 77/2 (کلاس شدید) بیشترین تاثیر را در بیابان زایی منطقه دارند و معیار خاک با میانگین وزنی 07/2 در کلاس بیابان زایی متوسط قرار دارد.
  کلیدواژگان: بیابان زایی، مدلIMDPA، معیار، شاخص، علامرودشت لارستان
 • محسن حسینعلی زاده، محمدحسین سیدعلیپور، حسن احمدی، سادات فیض نیا ، صادق ناصری صفحه 30
 • زینب ظاهری عبده وند، کاظم رنگزن، جهانبخش پای رنج * صفحه 38

  شناخت نواحی مستعد وقوع زمین لغزش ها و حرکات توده ای یکی از گام های اولیه در مدیریت منابع طبیعی و برنامه ریزی های توسعه ای و عمرانی است. به منظور کاهش خسارات ناشی از زمین لغزش ها، شناسایی پهنه های دارای پتانسیل خطر زمین لغزش و به نقشه در آوردن آنها امری ضروری می باشد. در این تحقیق پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز اعلاء-رود زرد شهرستان باغملک از استان خوزستان به روش آماری تراکم سطح به کمک فن آوری های سنجش از دور و GIS ارزیابی شده است. بدین منظور ابتدا به وسیله عکس های هوایی، نقشه های زمین شناسی موجود و بررسی های میدانی، نقشه پراکنش زمین لغزش ها در حوزه مذکور تهیه گردید. سپس عوامل موثر در زمین لغزش ها شامل نوع سازند، ارتفاع، شیب، جهت شیب، حداکثر بارش 24 ساعته، شتاب زمین لرزه مشخص و لایه های اطلاعاتی مورد نیاز تهیه گردید. در نهایت عوامل موثر بر لغزش، وزن دهی و سپس در محیط GIS با استفاده از روش شاخص آماری تراکم سطح، نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در 5 پهنه متفاوت پایدار، عمدتا پایدار، متوسط پایدار، متوسط ناپایدار و ناپایدار تقسیم بندی شد. نتایج نشان داد که 67/61 درصد از لغزش های موجود در دو پهنه بطور متوسط ناپایدار و ناپایدار به وقوع پیوسته است. دقت روش پهنه بندی آماری تراکم سطح در منطقه ی مورد مطالعه 63 درصد می باشد، که نشان می دهد این روش دقت زیادی را دارا می باشد.

  کلیدواژگان: پهنه بندی خطر زمین لغزش، روش تراکم سطح، GIS، اعلاء-رود باغملک
 • محمد ایوب محمدی ، عطاالله کاویان صفحه 48
  در تحقیق حاضر کارائی مدل های رگرسیونی آماری و نوع روابط بین مولفه های رگبار با رواناب و رسوب دهی در مقیاس کرت مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور داده های حاصل از رواناب و رسوب 12 واقعه بارش در دوره آماری مهر 1389 تا مهر 1390 مربوط به 18 کرت دائمی مستقر در حوزه آبخیز معرف خامسان واقع در قسمت جنوبی استان کردستان استفاده گردید. بنابراین پس از هر رگبار منجر به تولید رواناب، مقادیر رواناب و رسوب در مخزن انتهایی کرت ها جمع آوری و با انتقال به آزمایشگاه اندازه گیری شد. اطلاعات مربوط به رگبارها نیز از ایستگاه هواشناسی موجود در مجاورت کرت ها تهیه گردید. نتایج نشان داد که رسوب دهی کرت ها دارای بیشترین همبستگی معنی دار با حجم رواناب، حداکثر شدت های 60، 55، 65، 25 و20 دقیقه ای با مقادیر ضریب همبستگی به ترتیب برابر با (887/0، 821/0، 818/0، 814/0، 813/0 و 810/0) می باشد. تولید رواناب کرت نیز دارای بیشترین همبستگی با مقدار بارش و چارک های سوم و چهارم بارندگی در سطح اطمینان 99 درصد می باشد. همچنین نتایج نشان داد که مدل لگاریتمی با بیشترین ضریب تبیین (825/0) ، ضریب کارآیی (84/0) و حداقل خطای تخمین (57/11) و مجذور میانگین مربعات خطا (058/0) ، بهترین مدل در تبیین تولید رواناب کرت می باشد. بعد از آن به ترتیب مدل های توانی و معکوس با مقادیر ضریب کارآیی (8/0 و 794/0) ، ضریب تبیین (769/0 و 768/0) و خطای (73/4 و 84/3 درصد) قرار دارد. نتایج همچنین نشان دهنده بهینه تر بودن مدل های چندگانه در تبیین رسوب رگبارها می باشد که بعد از آن مدل های منحنی S، مکعبی، سهمی، نمایی، توانی و خطی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: رواناب، مدل رگرسیونی، رگبار، رسوب دهی، کرت
 • جعفر حسین زاده صفحه 58
  گونه تنگرس بعنوان یکی از گونه های مهم بادام طبیعی (وحشی) و حتی انحصاری سطح زیادی از مناطق نیمه خشک کشور و ازجمله استان ایلام را پوشش می دهد. در این بررسی که با هدف بررسی اثر برخی عوامل اکولوژیکی بر پراکنش و خصوصیات ظاهری گونه تنگرس انجام شده است، ابتدا محدوده رویشگاه های بادام تنگرس روی نقشه های 50000:1 در استان ایلام ترسیم گردید. در این راستا بر مبنای عوامل اکولوژیکی ارتفاع از سطح دریا، جهت های جغرافیایی و خصوصیات زمین شناسی، محدوده پراکنش بادام به واحدهای اکولوژیکی مختلف تقسیم و مرز آنها در نقشه تفکیک گردید. برای نمونه برداری از روش استراتیفیکاسیون (تصادفی طبقه بندی شده) استفاده شد. در هریک از واحدها بسته به گستره آنها حداقل سه قطعه نمونه به ابعاد 300 ×200 متر بصورت تصادفی و در جهت شمالی، جنوبی پیاده گردید. در هر یک از قطعات نمونه کلیه مشخصات منطقه و ویژگی های کمی وکیفی کلیه پایه های تنگرس داخل آن ثبت گردید. برای بررسی اثر عوامل اکولوژیکی بر خصوصیات ظاهری تنگرس از طرح کاملا تصادفی نامتعادل و برای مقایسه میانگین ها از روش دانکن با بکارگیری نرم افزارهای SPSS و SAS استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که بادام تنگرس (A. lycioides) در قالب 27 لکه پراکنده در محدوده ارتفاعی 600 تا 1900 متر از سطح دریا و در چهار اقلیم استان وجود دارد که در اقلیم نیمه خشک معتدل و دامنه ارتفاعات 900 تا 1100 متری دارای بالاترین تراکم و تاج پوشش بوده و ابعاد پایه های آن نیز به حداکثر خود رسیده است، اما از لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین طبقات ارتفاع از سطح دریا و اقالیم مختلف مشاهده نشده است.
  کلیدواژگان: بادام تنگرس، عوامل اکولوژیکی، پراکنش بادام، استان ایلام
 • حسین پیری صحراگرد، مرتضی ملازاده، علی طویلی ، اکبر فخیره صفحه 66
 • راضیه شاه بندری، حسین ارزانی، ناصر باغستانی میبدی، محمدعلی زارع چاهوکی صفحه 74
 • حسین آذرنیوند، نادیا کمالی، احمد صادقی پور، پریا کمالی ، شیما نی صفحه 81
  این پژوهش به منظور مقایسه پتانسیل احتمالی دگر آسیبی عصاره برگ کهور پاکستانی Prosopis juliflora ،کرت Acacia nilotica و کنار Zizyphus spina chiristi دو آزمایش در شرایط ژرمیناتور و گلخانه انجام گرفت. در آزمایش ژرمیناتور از غلظت های 30، 50 و 100 گرم در لیتر همرا با شاهد آب مقطر استفاده شد. در آزمایش گلخانه مخلوط ماسه و برگ این سه درخت به نسبت 1:15 ،1:10 و 1:5 (ماسه: برگ، از نظر حجمی) بر درصد و سرعت جوانه زنی و رشد گیاهچه در یولاف وحشیAvena fatua صورت گرفت. مطالعه توسط آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد عصاره برگ کهور پاکستانی و کرت و کنار در هر سه سطح تیمار اعمال شده باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی همچنین کاهش طول ریشه چه و ساقه چه درAvena fatua گردید. با افزایش غلظت عصاره کاهش درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه نسبت به شاهد بیشتر شد. تاثیر عصاره برگ کنار نسبت به کهور پاکستانی و کرت در فاکتورهای مورد بررسی کمتر بود. در آزمایش گلخانه تیمارهای مخلوط برگ و ماسه دارای تاثیر معنی دار بر درصد جوانه زنی و طول ریشه چه بودند. با افزایش ماسه در نسبت های مورد مطالعه درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه افزایش یافت. از بین تیمار های اعمال شده بیشترین تاثیر دگرآسیبی مربوط به عصاره برگ کهور پاکستانی همچنین مخلوط برگ کهور پاکستانی و ماسه بر فاکتورهای مورد بررسی بود.
  کلیدواژگان: دگر آسیبی، کهور پاکستانی، کرت، کنار، یولاف وحشی، جوانه زنی
 • مکان یابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از روش های تحلیل مکانی / (مطالعه موردی: دشت های کیار، میزدج، سفیددشت و بروجن)
  مصطفی مرادی، دیبا غنچه پور، حسن وقارفرد، اسدالله خورانی ، وفا محمودی نژاد صفحه 90
  متاسفانه بیلان آب زیرزمینی در کلیه دشت های واقع در استان چهار محال و بختیاری منفی است. این استان با این که تنها یک درصد از مساحت کل کشور ایران را به خود اختصاص داده است، حدود 10 درصد از منابع آب کشور را دارا است. بنابراین، پخش سیلاب در این استان می تواند هم در افزایش سطح آب زیرزمینی و هم کنترل جریان های آب سطحی موثر باشد. لذا، پژوهش حاضر با هدف مکان یابی مناطق مناسب برای پخش سیلاب در چهار دشت کیار، میزدج، سفیددشت و بروجن واقع در استان چهار محال و بختیاری انجام شد. شیب، سرعت نفوذ، ضخامت آبرفت، کیفیت آبرفت و کاربری اراضی، به عنوان عوامل موثر بر پخش سیلاب انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. عوامل مذکور با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، بررسی، طبقه بندی، وزن دهی و تلفیق شد. به منظور همپوشانی لایه های مورد بررسی برای مکان یابی مناطق مستعد پخش سیلاب از روش های منطق بولین، شاخص همپوشانی، و خوشه بندی فازی استفاده شد و منطقه مورد مطالعه به دو صورت مناسب برای پخش سیلاب و نامناسب برای پخش سیلاب طبقه بندی شد. نتایج نهایی نشان داد که بر اساس شاخص هم پوشانی، منطق بولین وخوشه بندی فازی به ترتیب 85/10، 10 و 4/14 درصد از مساحت منطقه مورد بررسی مستعد پخش سیلاب است. از میان عوامل مورد بررسی، عامل نفوذپذیری به عنوان عامل دارای بیش ترین محدودیت برای پروژه های پخش سیلاب شناخته شد که این به دلیل بافت رسی خاک در بیشتر بخش های استان است. پس از نفوذپذیری، عامل ضخامت آبرفت به عنوان دیگر عامل محدود کننده برای اجرای طرح های پخش سیلاب شناخته شد.
  کلیدواژگان: چهار محال و بختیاری، خوشه بندی فازی، شاخص هم پوشانی، منطق بولین
 • کمال نبی الهی، احمد حیدری، نورایر تومانیان، پرویز فتحی، غلامرضا ثواقبی ، عطاالله شیرزادی صفحه 99
  آرسنیک از عناصر بسیار سمی است که مشکلات زیست محیطی و بهداشتی زیادی را در برخی نقاط جهان بوجود آورده است. بافت خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی، کربنات ها، آنیون های محلول، اکسیدهای آهن و زمین شناسی اصلی ترین خصوصیات کنترل کننده آرسنیک خاک می باشند. 227 نمونه از منطقه آلوده به آرسنیک شهرستان بیجار جمع آوری و علاوه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی معمول مقادیر اکسیدهای آهن و آرسنیک کل خاک اندازه گیری شد. داده ها به سه سری داده، شامل سری آموزش (80% داده ها) ، صحت سنجی (10% داده ها) و آزمون (10% داده ها) تقسیم گردید. مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره برای تعیین پارامترهای موثر بر میزان توزیع مکانی آرسنیک خاک و تخمین مقدار آرسنیک خاک استفاده شدند. شاخص های ارزیابی ریشه مربعات خطا، میانگین خطا، خطای استاندارد نسبی و کارایی مدل نشان دادند که مدل شبکه عصبی مصنوعی 1 (به ترتیب با 37/54، 37/9، 33/0 و 81/0 برای کل خاک و 28/54، 44/12، 36/0 و 95/0 برای خاک عمقی و 89/72، 33/27، 49/0 و 82/0 برای خاک سطحی) و مدل شبکه عصبی مصنوعی 2 (به ترتیب با 16/21، 73/5، 24/0 و 88/0 برای کل خاک و 62/17، 22/10، 14/0 و 96/0 برای خاک عمقی و 83/44، 34/17، 28/0 و 92/0 برای خاک سطحی) در مقایسه با مدل رگرسیون خطی چندگانه (به ترتیب با 94/83، 29، 52/0 و 64/0 برای کل خاک و 68/88، 58/30، 58/0 و 77/0 برای خاک عمقی و 18/76، 56، 52/0 و 73/0 برای خاک سطحی) دارای کارایی بالاتری در تخمین آرسنیک می باشند و استفاده از فاکتور زمین شناسی در کنار خصوصیات فیزیکوشیمیایی سبب افزایش دقت تخمین آرسنیک می گردد.
  کلیدواژگان: آرسنیک، رگرسیون چند متغیره، شبکه عصبی مصنوعی، کردستان، بیجار
 • ابراهیم یوسفی مبرهن، هیراد عبقری ، مهدی عرفانیان صفحه 110
  عملکرد مدل های هیدرولوژیکی به چگونگی واسنجی آنها بستگی دارد. در این مدل ها، مقادیر برخی پارامترها می تواند با مشاهده و اندازه گیری مستقیم برآورد گردد، اما برخی دیگر مستقیما قابل مشاهده و برآورد نبوده و تخمین آنها توسط تکنیک های غیرمستقیم برازش مدل، بر داده ها تاریخی انجام می گیرد. هدف این تحقیق، تاثیر واسنجی مدل احتساب کننده رطوبت خاک (HMS SMA) با مقیاس های سالانه، نیم سالانه، فصلی و ماهانه به منظور تعیین تاثیر رطوبت خاک در ایجاد رواناب در حوزه آبخیز زولاچای می باشد. در این تحقیق پس از مدل سازی حوزه آبخیز در الحاقیه HEC-GeoHMS، مدل به برنامه HEC-HMS وارد و با تخمین پارامترهای مدل احتساب کننده رطوبت خاک، شبیه سازی بارش-رواناب در سایر مقیاس ها انجام شد. با بررسی مقیاس های زمانی واسنجی و بهینه سازی پارامترهای مدل HMS SMA می توان گفت که مقیاس زمانی ماهانه در شبیه سازی بارش-رواناب دقیق تر از مقیاس های زمانی سالانه، نیم سالانه و فصلی عمل می کند، همچنین مقیاس زمانی فصلی می تواند بهتر از سایر مقیاس های زمانی دبی پیک را تخمین بزند.
  کلیدواژگان: حوزه آبخیز زولاچای، مدل احتساب کننده رطوبت خاک، مدل های هیدرولوژیکی، واسنجی
 • محمد زارع، حسن احمدی، محمد علی زارع چاهوکی ، شعبانعلی غلامی صفحه 119
 • حسین ارزانی، جواد معتمدی، نسیم حاجی زاده ، احمد احمدی صفحه 129
 • عبدالله پیرنیا، محمود حبیب نژاد روشن، کریم سلیمانی صفحه 138
|
 • S. Rashvand, H. Yeganeh, A. Sour Page 2
  The Species has a particular time period for growing readiness and grazing at a particular time must also stop. Moreover, rangeland soil is ready only in certain times to sever livestock. Without understanding these characteristics, determining the grazing season and livestock management and grazing is not possible. With this study, the revising of grazing rangeland management programs in similar areas with similar vegetation will be possible. So in order to determine the timing of entry and exit of livestock to and from rangeland this study was carried out in a semi-steppe rangeland in Alamut of Ghazvin province, 100 km North eastern of Ghazvin five years from 2006 to 2010. In this study, first selected floristic list of range species and selected 2 valuable and important species. The two studied wheat species was Dactylis glomerata (class I) and Agropyron intermedium (class II). So information of phenology plant noted in 2 stages: growth stage in every 15 days and reproductive stage in every 7 days. The results showed that A. intermedium starts its vegetative stage at beginning of (April), their flowering time is the half of Khordad (June) and its seeding phases start at beginning of Tir (July). In the last week of May, we do the seeding phase. Reproductive stage of D. glomerata began from second half of Ordibehesht (April), in Khordad (May) entered at the flowering stage and from mid of Khordad (May) start its seeding phase. The results showed that the time of the start and end of the species growth varied in the different years in this species affected by rainfall and temperature.
  Keywords: Agropyron intermedium, Alamut, Dactlyis glomerata, Range Readiness, Phenology
 • M. T. Sehhati , M. R. Ekhtesasi, A. Mosleh, arani, H. R. Azimzade , A. Nohegar Page 12
  There are very factors that effect on plant species distribution and vegetation cover in dry lands. Geomorphology effect on vegetation is one of the most prominent factors on plant survival and establishment in arid lands. In this study we surveyed relationship between vegetation cover percentage and geomorphology units. We measured weathering degree and amount of vegetation cover percentage, type and life forms in different geomorphology units, slope degrees and aspects on different lithology. Our results show that there are significant differences between vegetation cover percentage in different geomorphology units, aspects and slopes. Also tree species only there are on limestone lithology geomorphology units. It is clearly that different lithology and geomorphology units have different properties in regard to soil formation, therefore there are different plant communities in these units. It was concluded that the first prominent factor is lithology and second prominent factor is geomorphology unit on plant cover percentage in this study area.
  Keywords: geomorphology, tree, vegetation cover, dry lands, crevice, lithology
 • Maryam Rahbaralam, Seyed Rashid Fallah Shamsi Page 22
  Desertification process as a great problem effects most of the countries in the world especially developing countries. This process has high rate in arid and semi-arid countries as Iran. Alamarvdasht area due to the existence of decimation of water and soil resources, desertification is increasing. IMDPA model was selected to study the most effective criterion and indicator in the Alamarvdasht region. In this case study criteria including: water, vegetation cover and soil were studied and some indicators for each criterion were considered based on local condition. Then final map of desertification intensity of region was prepared by composing the layers and using of their geometrical average. According to the three selected criteria, the map of desertification shows the medium and high levels of desertification. The water criterion with average value of 2.78 and vegetation criterion with value of 2.77 were settled in high class while the soil criterion with value of 2.07 were considered as medium class of desertification.
  Keywords: Desertification, Criterion, Index, IMDPA Model, Alamarvdasht , Larestan
 • M. Hosseinalizade, M.H. Seyedalipour, S. Feiznia, S. Naseri Page 30
  γ- ray specterometry of fallout radionuclides especially in case of soil redistribution was taken into acount by greate number of researchers around th world. These specterometry was done in lab or in-situe. Due to 137Cs importance in soil redistribution studies, its specterometry was conducted in reference area and three Sub-catchments of Kachik basin of Golestan province. For this, 132 soil samples collected from reference area and Agh emam Sub-catchment and their specterometry were done in lab. Mean of 137Cs activity for these areas were 14.30± 0.74 and 4.29± 0.25 Bqkg-1, respectively. For Testifier and Sample Sub-catchments, portable HPGe was used. Mean of 137Cs activity for these Sub-catchments were 7.04 ±4.74 and 6.72± 4.53 Bqkg-1 in turn. To compare in-situe and lab measurement, 120 samples for every measurement taken into account. Delta Activity for lab measurement was significantly lower than that in-situe measurement. While compared these two methods for 120 situations by portable HPGe and 120 samples measured in lab, results confirmed suitabielity of portable HPGe. Using portable HPGe, cost and time of getting results can be reduced by 2.08 and 6.25 times, respectively.
  Keywords: 137Cs, Golestan Province, Kachik basin, Lab measurement, Reference Area, Portable HPGe
 • Landslide Hazard Zonation Using Area Density Statistical / (Case Study: Basin Ala-RoodZard of Baghmalek)
  Z. Zaheri, K. Rangzan, J. pairanj Page 38

  Identification prone areas to landslide occurrence and mass movement is one of the first steps in natural resource management and planning and development. Identification and mapping of landslide risk potential zones to reduce  landslide damages is necessary. [k1] In this study, landslide hazard zonation have been evaluated with statistical density level method techniques using remote sensing and GIS in the basin Ala-RoodZard Baghmalek of Khuzestan province. For this purpose, initially landslide distribution map was prepared by aerial photographs, existing geological maps and field investigations, in these basins. Then affecting factors landslide include Lithology, elevation, slope, slope direction, the maximum 24-hour rainfall, earthquake acceleration and informative layers was prepared. Finally effective factors weighted, then with GIS and using method of density levels statistical index, landslide hazard zonation maps were classified in five different zones, stable, largely stable, stable moderate, unstable moderate and unstable. The results showed that 61.67 percent of the existing landslide have occurred in two zone of unstable moderate and unstable. Accuracy of area density statistical zonation method levels in the study area is 63%, which shows it possesses great accuracy.

  Keywords: landslide hazard zonation, area density method, GIS, Ala-Roodzard Baghmalek
 • Mohammad Ayob Mohammadi , Ataollah Kavian Page 48
  In this study the efficiency of statistical regression models and, also, the relationships between rainfall characteristics with runoff and sediment yield were investigated in the plot scale. For this purpose, data from runoff and sediment yield of 12 storms during October 2010 to October 2011 were used in the plot scale, which, installed in representative basin of Khamsan located at south of Kurdistan province. Hence, after each storm-runoff event, amounts of runoff and sediment were collected and measured after transporting to the laboratory. The storms data were also acquired from meteorological station located in the basin. Results showed that, sediment yield of plots have the most correlation with runoff volume, maximum intensities of storm in 60, 55, 65, 25 and 20 minute with correlation coefficient of (0.887, 0.821, 0.818, 0.814, 0.813 and 0.810). in the other hand, the runoff production of plot has the most correlation with rainfall height and 3th & 4th quartile of rainfall in significant level of 99 percent. It has been also revealed that Logarithmic model with the highest determination coefficient (0.825), efficiency coefficient (0.84) and the least value of relative error (11.57) and Root mean square (0.058) is the best model for predicting plot’s runoff production. It is Followed by power and inverse models with values of efficiency coefficient (0.8 & 0.794), determination coefficient (0.769 & 0.768) and relative error of verification (4.73 & 3.84). Results, therefore, demonstrated that multi-variation models is better to explain sediment yields of storm followed by S curve, cubic, quadratic, exponential, power and linear models.  
  Keywords: Runoff, Regression Model, Storm, Sediment Yield, Plot
 • Jaafar Hosseinzadeh Page 58
  Amygdalus lycioides as exclusive and important species of wild almond, cover large areas of Iran including Ilam province. In this research, by aim of determine the effect of ecological factors on distribution and physiological properties of the species, first the range of almonds habitats was plotted on 1:50000 maps in Ilam province. Then, ecological factors, habitat characteristics and physical characteristics such as: qualitative and quantitative characteristics, in each ecological units, and were taken and recorded. It was used of stratification method (stratified random) for sampling. In each of the ecological units, depending on their area, at least three random plots of size 300 × 200 m in a north - south direction was implemented. All of region characteristics in terms of climate, topography, soils, geology, vegetation and associated characteristics of the species, such as height, crown diameter, etc. were recorded. In orther to evaluation of ecological effects on morphological characteristics, it is used randomly perfect method and compares means by Donkan's method and use of SPSS and SAS softwares. The results show that, the species is spread in 27 spots, with altitude ranging from 600 to 1900 meters above sea level and in four climates of the province. In semi-arid temperate climate and altitude range of 900 to 1100 meters, is reached to high canopy cover and density and the maximum its basic dimensions. It has not been observed significant differences between altitude and climate classes in this regards.  
  Keywords: Amygdalus lycioides, Ecological Factors, Almond Distribution, Ilam Province
 • H. Piry sahragard, M. Mollazade, A. Tavili, A. fakhire Page 66
  Seed deterioration is a natural event that affected by improper storage or maintenance in the unsuitable conditions for long periods in places such as a gene bank. Seed deterioration is identified with symptoms such decrease in speed of germination and increase in non-living seeds. This study was conducted to study impact of hormone priming, vitamin priming and matrix priming on the repairing ability in Atripelex lentiformis deterioration seeds. Concentrations of vitamin solutions were included 50, 100 or 150 mg of pyridoxine per liter. For hormonal treatments concentrations were 16.6, 33.3 and 50 mg per liter ABA and for salicylic acid, concentrations were 200, 400 and 600 mg per liter. Matrix priming also was used as -0.8 -1.0 and -1.2 bar of PEG concentrations. For seed deterioration, the aging test was done at 41°C and relative humidity close to saturation for 48 hours. Then the seeds were treated with solutions. The petri dishes was arranged using completely randomized design. Data were collected and analyzed by Mstatc software. The results showed that all the vitamin and hormone treatments had a positive effect on seed viability repair but the effect of PEG was not significant. It was concluded that concentrations of 50 mg pyridoxine per liter and 600 mg L salicylic acid with average values of 84% and 87.3%, respectively, had the highest germination% than that control treatment with 66% germination.
  Keywords: Hormone priming, Matrix priming, Premature aging, Vitamin priming
 • R. Shahbandari, H. Arzani, N. Baghestani Meybobi, M.A. Zare Chahooki Page 74
  Since plant species palatability is different in various phenological stages and also at different times of day, information of plant species palatability is essential for available forage production estimation in each pasture habitat. For this purpose, palatability of four shrub species including Artemisia sieberi, Salsola kernery, Aelienia subaphylla and Eurosia ceratoides were determined and compared at different times of day and in various phenological stages using direct observation via timing technique by stopwatch in Nodushan-Yazd rangelands. Firstly 3 heads of goats were selected in desired herd, then livestock were followed using timing technique with stopwatch, 3 times a day (morning (8:30), noon (12:30) and afternoon (4:30)) and each time for 30 minutes in each phenological stage (vegetative, flowering and seedling) and afterward the amount of time that each livestock spent eating each plant species was noted. Thus, variance analysis and mean comparison of data were performed. Results showed that there are significant differences between palatability of different species, at different times of day and also in various phenological stages (P<0.01). Species interaction in time and stage was also significant (P<0.05). E. ceratoides had the lowest Palatability in the seeding stage in the noon, and A. sieberi had the most Palatability in the flowering stage in the morning.
  Keywords: Different hours of day, Goat, Palatability, Timing technique with stopwatch, Various phenological stages
 • Page 81
  This study was conducted to compare the allelopathic potential of aqueous extracts of prosopis juliflora (Mesguite), Acacia nilotica (Scented[pod Acacia) and Ziziphus spina (Jujube) chiristiin concentrations of 0, 30, 50 and 100 gr/lit, also mixture of leaf and sand with ratio of 1:15, 1:10 and 1:5 (leaf:sand) on germination and seedling growth of Avena fatua. Two completely randomized designs (CRD) with 4 replications were used for both germinator and glasshouse experiments. Results showed that applying aqueous extract of prosopis juliflora and Acacia nilotica reduced germination percentage, radicle and plumule length of Avena fatua, in all three concentrations. Ziziphus spina chiristi had no effect on germination percentage, but it reduced significantly radicle and plumule length in comparison with control. All three leaf and sand mixture treatments had reducing effect on germination percentage and radicle growth. Decreasing the leaf:sand ratio caused increase in germination percentage and seedling growth. Ziziphus spina chiristi leaf didn’t show any effect on plumule growth. It was concluded that the most effective aqueous extract and leaf:sand mixture belonged to prosopis juliflora.
  Keywords: Allelopathy, prosopis juliflora, Acacia nilotica, Ziziphus spina chiristi, Germination
 • Locating Suitable Areas for Water Spreading Using Spatial Analysis Methods / Case Study: Kiar, Mizdej, Sefiddasht and Borujen Plains
  Mostafa Moradi, Diba Ghonchepour, Hasan Vagharfard, Asadallah Khurani, Vafa Mahmudi Nejad Page 90
  Unfortunately the groundwater balance in all plains of Chaharmahal va Bakhtiari province is negative. The area of this province is only 1% of Iran Country, whereas it has 10% of water resources in this country. So, flood spreading will be helpful both in increasing the water table and flood control. Hence this research carried out to determine the most suitable areas for flood spreading in Kiar, Mizdej, Sefiddasht and Borujen plains. Slope, infiltration rate, alluvial thickness, alluvial quality and land use factors were explored as affective parameters in flood spreading. These parameters were explored, classified, weighted and overlaid using GIS system. Boolean logic, overlay Index and Fuzzy clustering methods were used to overlay these layers and the study areas were divided into two suitable and unsuitable classes for flood spreading. Results showed that based on overlay Index, Boolean logic and Fuzzy clustering 10.85%, 10% and 14.4 % of study area was suitable for flood spreading, respectively.  Infiltration rate was recognized as most limiting parameter among explored parameters that it due clay texture of soil in most parts of province. Alluvial thickness was recognized as another limiting factor for water spreading in Chaharmahal va Bakhtiari province.  
  Keywords: Chaharmahal va bakhtiari, Fuzzy Clustering, Overlay Index, Boolean Logic
 • Ebrahim Yousefi Mobarhan, Hirad Abghari, Mahdi Erfanian Page 110
  Performance of hydrological models will depend on how they are calibrated. In these models, the value ​​of some parameters can be estimated with direct observations and measures. But some others are not directly observable and their estimations can be carried out by indirect techniques of model fitting in historical data. The main aim of this study is to investigate about the performance of soil moisture accounting model (HMS SMA) in annual, semiannual, seasonal and monthly time scales to estimate the effect of soil moisture on causing of runoff. In this research, after of Zolachay watershed Modeling with Extension HEC-GeoHMS and finally by estimating accounting model parameters of soil moisture, the rainfall- runoff simulation in other scales has been done. By analysis of measures and enhancement of HMS SMA Model parameters, we can claim that monthly time scale in calibration model can work more accurate than seasonal, semiannual, and annual time scales. Regarding the estimation of peak flow, it can also be said that time - seasonal scale is the best one to meet the above- mentioned goal.
  Keywords: hydrological models, calibration, Soil Moisture Accounting model, Zolachay watershed
 • M. Zare, H. Ahmadi, Sh.A. Gholami, M.A. Zare Page 119
  Landslide is one of the types of natural hazards that are causing great damage. With the development of human society and social-economic activity damage was related to more landslides. One of the areas prone to natural factors in the occurrence of Vaz watershed a from the north country. Therefore weights of evidence models, logistic regression and Analytic Hierarchy Process to landslide hazard assessment of this area and determine its performance in GIS environment was used. To perform theFirst, landslide points were recognized by using aerial photographs, extensive field studies and subsequently the distribution of landslide map was made. AHP method to prioritize factors in landslide occurrence was used. Review the action feature lithology and distance of road, the most important factors in the occurrence of landslide showed. In the next stage of the model landslide hazard assessment with the four risk categories low, medium high and very high was prepared that Combining with t hazard maps was determined that 20.82 percent of high hazard areas and 45.14 percent in the class field is very high hazard that these statistics show the watershed and from the occurrence of landslide is located in a dangerous situation. Assessment model showed weight of evidence model the amount of 1.22 weight among the highest efficiency model is capable of zoning.
  Keywords: Landslide hazard assessment, Logistic regression, Analytic hierarchy process, Weight of evidence, Vaz watershed
 • H. Arzani, J. Motamedi, N. Hajizadeh, A. Ahmadi Page 129
  Information of forage quality index are of paramount importance in animal and rangeland management. To that end quality of important common forage spices in Ghareh Bagh semi steppe rangelands, was determined. In the present study, 6 species were sampled at three different phenological stages (vegetative, flowering and seeding) in 2009. All species were belonged to most important plant type of study site. Forage quality index namely; crude protein (CP), acid detergent fiber (ADF), dry matter digestible (DMD) and metabolisable energy (ME) were determined to meet animal requirements in maintenance condition. Analysis of variance was used to compare the index among species and different growth stages. Specific differences were evaluated by Duncan’s test. The results showed that maximum value of crude protein (10.20%) belonged to Teucrium polium and maximum value of dry matter digestibility (55.01%) and metabolisable energy (7.35 Mj/Kg/DM) were belonged to Helichrysum plicatus. The minimum value of crude protein (7.07%), dry matter digestiblility (46.13%) and metabolisable energy (5.84 Mj/Kg/DM) recorded for Festuca ovina. Average crude protein values for different phenological stages were 13.22, 8.13 and 5.03% with higher value for vegetative and flowering stages and with values lower than critical amount (7%) to meet animal maintenance requirements in seeding stages. Average dry matter digestibility values for different phenological stages were 58.07, 49.55 and 43.08 with higher value for vegetative stage and with values lower than critical amount (50%) to meet animal maintenance requirements in flowering and seeding stages. Metabolisable energy in vegetative, flowering and seeding stages were 7.87, 6.42 and 5.32 Mj/KgDM espectively with lower than critical level (8 Mj) to meet a animal unit maintenance requirement. This suggests that desirable quality of pasture forage at different times grazing is not same and determination of daily animal units requirement based on forage quality is needed. It is clear that forage quality is changed with variation of weather, but due to the expense of determination forage quality is very high, can use the results of this research for estimate of animal requirement in different years.
  Keywords: Critical level, Daily animal requirements, Forage quality, Rangelands of Ghareh Bagh
 • A. Pirnia, M. Habibnejad Roshan, K. Soleymani Page 138
  Climate scientists have concluded that the earth surface temperature has increased severely in recent years and it has been foreseen that this trend will continue in 21st century and along with changes in hydrologic cycle of watersheds will also continue. Climate change in the studied area (Tajan) is an important subject, because this region is an important source of water supply in Sari City (center of Mazandaran Province) for different uses. For this purpose the non-parametric Mann–Kendall test is used to detect the trend of major hydroclimatic variables and Kendall’s τ test is applied to detect correlation between temperature and precipitation with runoff in the Tajan River Basin. The results showed that three mean annual precipitation, evaporation and runoff experienced a decreasing trend with the amount of 249mm, 182mm and 75mm respectively, while annual air temperature demonstrated an increasing trend by 0.42 ˚C. Decreasing trend of precipitation and evaporation is significant in %1 probability level, and decreasing trend of runoff and increasing trend of temperature is not significant. The test of correlation between temperature and precipitation with runoff showed that correlation of precipitation and runoff with respect to correlation of temperature and runoff is higher, and one can say that precipitation variations has more effect on runoff variations. Also, in this study, in relation to effect of land use changes on runoff, the annual and seasonal water balance during the time duration has been investigated and it was shown that in addition to undeniable effect of climate change, the land use changes also can increase and decrease runoff in different seasons into two different shape.
  Keywords: Climate change, Land use change, Mazandaran, Tajan River, Trends analysis, Water balance