فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 45، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/26
 • تعداد عناوین: 20
|
 • علیرضا ثقه الاسلامی صفحات 1-7
  در سال های آغازین به کارگیری اینترنت برای تحقق اهداف پژوهشی به نظر می رسید که روش های پژوهش مورد استفاده در جهان ‏فیزیکی، برای تحقق اهداف پژوهشی در جهان مجازی نیز به نحو یکسانی قابل استفاده است. اما پژوهندگان به تدریج دریافتند که چالش های ‏اخلاقی مطرح در پژوهش های اینترنتی گاهی متفاوت از موارد مطرح در پژوهش های سنتی است یا دست کم شکل گسترده تری یافته است. ‏هدف از نگارش این مقاله بررسی و تحلیل مفهوم سوژه های انسانی به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات اخلاقی در پژوهش های سنتی و ‏ارائه مفهومی توسعه یافته از آن در پژوهش های اینترنتی است. ‏
  نتیجه گیری
  تحت تاثیر گسترش قلمرو پژوهش های اینترنتی، سوژه های انسانی پژوهشی به عنوان مبنایی ترین مفهوم در اخلاق پژوهش ‏اینترنتی، توسعه ای مفهومی می یابد. این توسعه ذیل مفاهیم شخص محوری- متن محوری، ناسوژه های انسانی پژوهشی و آسیب پذیری ‏سوژه های انسانی در بررسی مسائل اخلاقی مرتبط با این نوع پژوهش ها مورد توجه قرار می گیرد. بررسی و تحلیل مفهوم سوژه های انسانی ‏برای شناخت شرایط اخلاقی پیش بینی ناپذیر در پژوهش های اینترنتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. ازاین رو، ابعاد توسعه یافته مفهوم ‏سوژه های انسانی بایستی برای تحلیل و ارزیابی فراگیر این موقعیت های اخلاقی در پژوهش های اینترنتی به کار گرفته شوند.
  کلیدواژگان: اخلاق پژوهش، پژوهش های اینترنتی، سوژه های انسانی
 • حسین مرادی مخلص ، جمشید حیدری، نسیبه پوطی صفحات 8-15
  زمینه
  فناوری های نوین که معلول و ثمره ی تفکر انسان بوده و به یکباره سطح و کیفیت زندگی انسان ها را دگرگون کرده و ناممکن های ‏دیروز را نه تنها ممکن، بلکه بدیهی ساخته است، نظام تعلیم و تربیت را وارد عصر جدیدی بنام عصر یادگیری مادام العمر نموده است. وجود ‏فرصت های مناسب عصر یادگیری مادام العمر که یادگیری را در هر زمان و مکانی امکان پذیر نموده است و نیز رشد فزاینده اطلاعات، چالشی ‏جدی برای تربیت اخلاقی سنتی در فرایند تعلیم و تربیت ایجاد نموده است که می بایست متولیان نظام های تربیتی برای رشد تربیت اخلاقی ‏چاره ای بیندیشند. فناوری ثمره ی تفکر است و راهکارهای مقابله با اثرات منفی آن بر نظام تربیتی نیز تنها در تفکر نهفته است و باید مبتنی ‏بر تفکر باشد. تفکر بالاترین سطح از سطوح آموزش و پرورش است. با تلفیق مولفه های تفکر انتقادی در محیط های یادگیری مادام العمر، ‏زمینه ی رشد تربیت اخلاقی بیش از پیش مهیا می گردد. ‏
  نتیجه گیری
  عصر یادگیری مادام العمر برای تربیت اخلاقی یک چالش و درعین حال یک فرصت فراهم نموده است. چالش این که با ‏رویکردهای تربیتی سنتی نمی توان مخاطبین نظام تعلیم و تربیت را در زمینه ی تربیت اخلاقی رشد داد و فرصت این که با تلفیق مولفه های ‏تفکر انتقادی در نظام تربیتی مادام العمر و با پتانسیلی که این نظام در زمینه ی تفکر انتقادی دارد، می توان هدف های تربیت اخلاقی را محقق ‏ساخت. نظام یادگیری مادام العمر در عصر یادگیری مادام العمر، مولفه های تفکر انتقادی را در خود نهفته دارد و کافی است با طراحی و تلفیق ‏این مولفه ها، آن ها را از سطح پنهان و بالقوه به سطح بالفعل کشاند. ‏
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، تربیت اخلاقی، یادگیری مادام العمر
 • محمد سعیدی کیا ، غفور خویینی، حسین شفیعی فینی صفحات 16-21
  زمینه
  ایجاد شرایط لازم برای تعامل سالم و دوسویه متعادل با دیگران به صورتی که افراد اجتماع نه مورد سوء استفاده قرار بگیرند و نه ‏دیگران را مورد سوء استفاده قرار دهند از مشخصه های بارز سلامت اخلاقی به عنوان یکی از مولفه های سلامت است. با توجه به رسالت مهم ‏علم حقوق و همچنین قواعد آن مبنی بر ایجاد نظم و ثبات و امنیت اخلاق و آرامش خاطر و ارتقاء سلامت روان در اجتماع، بدیهی است ‏تسری دادن قواعد حقوقی در اعمال حقوقی و مراوده ها و معاملات افراد جامعه می تواند منجر به امنیت و آرامش و پرهیز از تنش و صدمات ‏روحی و روانی جامعه و همچنین تامین سلامت اجتماعی شود و لذا تحقق سلامت اجتماعی در حوزه قراردادی و معاملاتی زمانی میسر می ‏شود که این معاملات در بستری سالم و اطمینان بخش انعقاد یابند. ‏
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد با توجه به ویژگی های سند رسمی، سلامت اجتماعی در زمینه تعاملات حقوقی فی مابین آحاد افراد جامعه در ‏گرو تنظیم معاملات مذکور به صورت رسمی است؛ زیرا که به نظر می رسد سند رسمی دارای کارکردهای فراوان اجتماعی است. از جمله ‏کاهش دعاوی و تنازعات اجتماعی، توسعه و بسط صلح اجتماعی، ایجاد اطمینان و اعتماد بین افراد اجتماع برای مشارکت بیشتر در فعالیت ‏های اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه گذاری، که تمامی موارد مذکور در ارتقاء اخلاق و سلامت اجتماعی موثر است. ‏
  کلیدواژگان: اخلاق، سلامت اجتماعی، اسناد رسمی
 • فاطمه تیموری ، مهناز فرهمند، ضیاء امیرمحمدی صفحات 22-30
  زمینه
  یکی از نیازهای ذاتی انسان برقراری ارتباط با دیگران است و از آنجا که انسان ها به لحاظ زبانی، قومی، نژادی، فرهنگی و… دارای تفاوت های عمیقی هستند، تنها راه برقراری ارتباط سالم و فارغ از ستیزه جویی، وجود مدارا و تساهل اخلاقی بین ایشان است، هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان مدارا و اخلاق اجتماعی مسلمانان نسبت به زرتشتیان در شهر یزد می باشد.
  روش
  تحقیق حاضر کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری همه افراد16 سال به بالای ساکن شهر یزد که مسلمان هستند می باشد. نمونه تحقیق براساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد. نمونه گیری پژوهش از نوع خوشه ایچند مرحله ای بود و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون و تی تک نمونه ای استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که، مدارای سیاسی و اخلاقی با بعد اجتماعی رضایت از زندگی رابطه معنی داری دارند. درحالی که متغیرهای سن و جنسیت فاقد رابطه معنادار با مدارای اجتماعی هستند. همین طور در بعد اخلاقی نیز افراد در طبقات و منزلت بالاتر نسبت به طبقات متوسط و پایین تر از مدارای بیشتری برخوردارند و این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار است.
  نتیجه گیری
  پاسخگویان از نظر مدارای اخلاقی و اجتماعی درسطح بالایی قرار دارند. وجود مدارا و اخلاق اجتماعی موجب افزایش همبستگی و اتحاد بین مسلمانان و زرتشتیان می شود که در پی آن تساهل اخلاقی و رفتار مسالمت آمیز بین افراد شکل می گیرد.
  کلیدواژگان: مدارا، اخلاق اجتماعی، روابط مسالمت آمیز، مسلمانان، زرتشتیان
 • شوبو عبدالملکی ، فخرالسادات نصیری ولیک بنی، زهرا سرچهانی صفحات 31-39
  زمینه
  یکی از الزاماتی که برای سازمان ها حیاتی به نظر می رسد بالندگی سازمانی است که این مهم می تواند در پرتو هوش اخلاقی و ‏هوش سازمانی توسعه یابد. با درک این مساله پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش اخلاقی با بالندگی سازمانی ‎؛ نقش میانجی گری ‏
  هوش سازمانی انجام شده است. ‏
  روش
  روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان می باشد ‏که از میان آنان190 نفر متناسب با حجم نمونه و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از ‏سه پرسشنامه هوش سازمانی، هوش اخلاقی و بالندگی سازمانی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها در سطح استنباطی از ضریب ‏همبستگی پیرسون و برای تعیین نقش میانجی هوش سازمانی در ارتباط هوش اخلاقی و بالندگی سازمانی از مدل یابی معادلات ساختاری ‏براساس نرم افزار آماری‏‎ Amos استفاده شد. ‏
  یافته ها
  نتایج معادلات ساختاری نشان داد که: بین هوش اخلاقی با هوش سازمانی (27/0) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رابطه این ‏متغیر با بالندگی سازمانی نیز (25/0) مثبت و معنی دار است. رابطه بین هوش سازمانی با بالندگی سازمانی (21/0) مثبت و معنی دار می باشد. ‏همچنین رابطه بین هوش اخلاقی با بالندگی سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی (53/0) معنی دار می باشد. ‏
  نتیجه گیری
  سازمان ها برای افزایش بالندگی سازمانی باید به هوش اخلاقی و هوش سازمانی کارکنان توجه نمایند. ‏
  کلیدواژگان: بالندگی سازمانی، هوش سازمانی، هوش اخلاقی
 • طیبه نیک ورز ، فاطمه افراسیابی صفحات 40-47
  زمینه
  ‏‎ ‎انتظار از تحقق و توسعه اخلاق شهروندی در تمام کنشگران شهرنشین، پدیده ای است که امروزه در بررسی های اجتماعی و شهری ‏بدان توجه می شود، از این رو هدف پژوهش حاضر، تبیین عوامل موثر بر رعایت اخلاق شهروندی می باشد. ‏
  روش
  روش پژوهش توصیفی- همبستگی است که به صورت مقطعی و میدانی انجام گرفت جامعه آماری آن را افراد سرپرست خانوار و غیر سرپرست خانوار ‏شهر اهواز به تعداد 1112021 تشکیل می دهند. که با استفاده از فرمول کوکران 390 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به عنوان نمونه آماری ‏انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخته در 6 مولفه و 36 گویه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی و ‏تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری و نرم افزار ‏SPSS21‎‏ و ‏Pls‏ استفاده شد. ‏
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که تصور فرد از احساس تکلیف شهروندی، نظارت وجدان جمعی بر عملکرد فرد، همنوایی با سایر شهروندان، حس ‏شهروندی، احساس تکلیف و اهمیت شهروندی با رعایت اخلاق شهروندی ارتباط مثبت و معنادار دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان داشت که چنانچه ذهنیت شهروندان و فرهنگ سازی آنها بر مبنای اخلاق ‏صورت گیرد می توان انتظار داشت که اخلاق شهروندی به خوبی رعایت شود و همگی بر تکلیف و وظیفه خود آگاه شده و بر مبنای آن ‏عملکرد متناسبی خواهند داشت. ‏

  واژه های کلیدی: اخلاق، شهروند، تکلیف، تصور، وجدان جمعی
 • رحمت الله مرزوقی، الهام حیدری صفحات 48-56
  زمینه
  به نظر می رسد که استفاده غیر تحصیلی و گشت زنی های بی هدف در اینترنت می تواند عواقب منفی مانند قربانی شدن در برابر ‏مزاحمت های غیراخلاقی سایبری و کاهش احساس شادی برای دانشجویان داشته باشد. لذا، هدف پژوهش تحلیل روابط رفتار «پرسه زنی ‏سایبری» با «تعدی غیراخلاقی سایبری» و «احساس شادکامی» بود. ‏
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و نمونه تحقیق شامل 197 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود، که با ‏استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس های سه گانه پرسه زنی سایبری، تعدی غیراخلاقی ‏سایبری و احساس شادکامی بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین نمونه توزیع شود، و داده ها نیز با استفاده از مدل معادلات ساختاری ‏تحلیل شدند.
  یافته ها
  پرسه زنی سایبری رابطه مثبت و معناداری با آسیب پذیری دانشجویان از تعدی های غیراخلاقی سایبری دارد. همچنین، پرسه ‏زنی سایبری و آسیب پذیری از تعدی های غیراخلاقی سایبری رابطه منفی و معناداری با احساس شادکامی دانشجویان دارد. ‏
  نتیجه گیری
  با افزایش سطح آگاهی دانشجویان جهت کاهش پرسه زنی سایبری می توان آسیب پذیری از تعدی های غیراخلاقی سایبری ‏را کاهش داد و زمینه استفاده بهینه از فضای سایبری را فراهم نمود و باعث افزایش احساس شادکامی دانشجویان شد. ‏
  کلیدواژگان: پرسه زنی سایبری، احساس شادکامی، تعدی غیراخلاقی‎ ‎سایبری
 • محمدحسین فروزانفر ، علی ملاحسینی صفحات 57-63
  زمینه
  امروزه اخلاقیات و مسائل مربوط به آن به‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مهمترین‎ ‎عوامل پذیرش‎ ‎فناوری‎ ‎و‎ ‎نوآوری های آن‎ ‎تبدیل‎ ‎شده‎ ‎است. این پژوهش با ‏هدف ارائه الگوی اخلاق محور پذیرش فناوری در شرکت های کوچک و متوسط انجام شده است. ‏
  روش
  پژوهش کاربردی حاضر به شیوه توصیفی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران شرکت های کوچک و ‏متوسط استان کرمان می باشند. حجم نمونه 291 نفر برآورد شد و روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها ‏از پرسشنامه ای با 31 گویه بهره گرفته شد. جهت برازش مدل از روش معادلات ساختاری و نیز جهت بررسی عوامل موثر از آزمون ‏t‏ تک ‏نمونه ای استفاده شده است. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن و روش تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش ‏اخلاق محور فناوری پرداخته شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل حاکی از آن است که هفت عامل سازگاری فردی، سازگاری سازمانی، سودمندی درک شده، سهولت درک شده، ‏نگرش به استفاده، نیت و رفتار استفاده بر پذیرش اخلاق محور فناوری تاثیر گذارند. که از این میان دو عامل نگرش به استفاده، و قصد و نیت ‏استفاده بیشترین تاثیر را در پذیرش اخلاق محور فناوری داشته اند. ‏
  نتیجه گیری
  شرکت های کوچک‎ ‎و‎ ‎متوسط‎ ‎در‎ ‎زمینه ‎نوآوری و استفاده از فناوری‎ ‎خلاق ‎تر‎ ‎از شرکت‎های‎ ‎بزرگ‎ ‎هستند. از طرفی رعایت ‏اصول اخلاقی در پیاده سازی فناوری نقش‎ ‎اجتماعی و حتی اقتصادی‎ ‎مهمی را در محیط رقابتی‎ ‎سازمان ها ایفا می کنند. در این راستا ‏بسترسازی فرهنگی و آموزش های اخلاقی مرتبط راهکار مناسبی جهت پیاده سازی و پذیرش فناوری محسوب می شود. ‏
  کلیدواژگان: فناوری، اصول اخلاقی، پذیرش اخلاق محور، شرکت های کوچک و متوسط
 • شاهین احمدزاده اراجی، ابوالفضل دانایی ، عطاالله ابطحی صفحات 64-69
  زمینه
  چابک سازی و مدیریت اخلاق نقش تعیین کننده ای در حل بحران ها دارد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین چابک سازی ‏منابع انسانی و مدیریت اخلاق با حل بحران در سازمان های رسانه ای بوده است. ‏
  روش
  این تحقیق از نوع مطالعات تحقیقات توصیفی – همبستگی بود. جامعه تحقیق شامل کلیه مدیران سازمان های رسانه ای در ‏سال1395است و در نمونه تحقیق به مطالعه موردی سازمان صدا و سیما، تعداد 120 نفر از مدیران به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب ‏شدند (79 نفر از مدیران مرد و 41 نفر هم مدیران زن). در این تحقیق برای گردآوری داده های مربوط به عوامل موثر بر چابکسازی سازمان‏های رسانه ای از پرسشنامه چابکی سازمانی، پرسشنامه اخلاق سازمانی (‏CEP‏) و پرسشنامه بحران ستیزی سازمان ها استفاده گردید و داده ‏ها با روش آماری همبستگی و رگرسیون تحلیل گردید. ‏
  یافته ها
  با توجه به مقادیر ضریب بتا برای چابکسازی (672/0) و مدیریت اخلاق (169/0) مشاهده می شود که هر یک انحراف تغییر در ‏بحران ستیزی ایجاد می کند. در این مدل پیش بینی چابکی منابع انسانی حدود 53 درصد افزایش یافته است و چابکی سازمانی پیش بینی ‏کننده قوی تر و مناسب تری برای بحران ستیزی است. ‏
  نتیجه گیری
  توجه به اموزش چابک سازی و توجه به مدیریت اخلاق در سازمان ها می تواند به عنوان یکی از راهبردهای اساسی جهت ‏مدیریت حل بحران در سازمان ها باشد. ‏


  واژه های کلیدی: چابکسازی، اخلاق، سازمان های رسانه ای، منابع انسانی
 • نیلوفر میرسپاسی، حاجیه رجبی فرجاد صفحات 70-78
  زمینه
  فرهنگ سازمانی می تواند تاثیر چشمگیری بر روی اعتماد سازمانی داشته باشد. امروزه رعایت ضوابط اخلاقی‏‎ ‎مورد‎ ‎توجه‎ ‎خاصی‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎است و می تواند برروی رابطه فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی نقش قابل توجهی را ایفا نماید. هدف پژوهش حاضر تحلیل ‏نقش تعدیلگر ضوابط اخلاقی در رابطه بین فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی می باشد. ‏
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری 346 نفر شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و حجم ‏نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با سطح اطمینان 95 درصد و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 183 نفر برآورد شده است. برای ‏جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد‎. ‎داده های به دست آمده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری نرم افزار ‏اسمارت پی. ال اس مورد تحلیل قرار گرفت‎. ‎
  یافته ها
  نتایج تحلیل اثر متقابل، نقش تعدیل گری ضوابط اخلاقی را در رابطه میان فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی و هر یک از مولفه ‏های آن تایید می کند و رعایت ضوابط اخلاقی رابطه میان فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی را تعدیل می کند. از ابعاد فرهنگ سازمانی، ‏ارتباطات و چالش شغلی بالاترین رتبه به لحاظ اهمیت ارزیابی می شود. ‏
  نتیجه گیری
  بین‎ ‎یافته های‎ ‎حاصل‎ ‎و‎ ‎نتایج‎ ‎دیگر‎ ‎پژوهش های‎ ‎انجام‎ ‎شده‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎حوزه‎ ‎همسویی‎ ‎و‎ ‎همخوانی‎ ‎نزدیکی‎ ‎وجود‎ ‎داشت. این یافته ‏ها بدان معناست که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تاکید بر اهمیت ضوابط اخلاقی و رعایت آن می تواند نه تنها از کارکردی ‏مثبت بر فرهنگ سازمان برخوردار باشد بلکه به طور معناداری اعتماد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر خود قرار می دهد. لذا بایستی در ‏سازمان توجه ویژه به آن شود. ‏
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، ضوابط اخلاقی، اعتماد سازمانی، ارتباطات، چالش شغلی
 • بهاره عزیزی نژاد صفحات 79-84
  زمینه
  بهره وری به عنوان یکی از مباحث مطرح در سازمان های امروزی، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است، از‏این رو واکاوی این مفهوم، نیازمند بررسی عوامل تاثیرگذار بی شماری است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه اخلاق حرفه ‏ای، بهره وری، با خلاقیت در میان اعضای هیات علمی انجام شد. ‏
  روش
  روش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور بود که از بین آنها نمونه ای ‏به حجم 265 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. ابزارهای سنجش در این پژوهش، مشتمل بر سه پرسشنامه اخلاق ‏حرفه ای، پرسشنامه خلاقیت و پرسشنامه بهره وری بود که روایی و پایایی آنها بررسی و مورد تایید قرار گرفت. جهت‎ ‎تجزیه‎ ‎و‎ ‎تحلیل‎ ‎دادها‎ ‎نیز‎ ‎از‎ ‎روش‎ ‎مدل یابی‎ ‎معادلات‎ ‎ساختاری‎ ‎استفاده‎ ‎شد‎. ‎
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اخلاق حرفه ای با خلاقیت، رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین، رابطه بین اخلاق حرفه ای و بهره وری از ‏طریق خلاقیت میانجیگری می شود. به عبارتی اخلاق حرفه ای از طریق خلاقیت در کار موجب تقویت بهره وری اعضای هیات علمی می ‏شود و در نهایت مدل ساختاری پژوهش معنادار بوده و از برازش برخوردار است. ‏
  نتیجه گیری
  با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎نتایج‎ ‎پژوهش،‎ ‎سازمان ها‎ ‎با‎ ‎افزایش‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اخلاق حرفه ای‎ ‎که‎ ‎ارتقای‎ ‎خلاقیت‎ ‎را‎ ‎به‎دنبال‎ ‎خواهد‎ ‎داشت، گامی‎ ‎در‎ ‎ایجاد،‎ ‎حفظ‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎بهره وری‎ ‎سازمانی‎ ‎خواهند‎ ‎برداشت‎.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، خلاقیت، بهره وری، اعضای هیات علمی
 • مهناز همتی نوعدوست گیلانی ، فاطمه غلامی صفحات 85-91
  زمینه
  رفتارهای کارکنان در سازمان بر روی ذینفعان سازمان تاثیر می گذارد و یکی از این رفتارها، رفتار انحرافی کارکنان است که در زمره ‏رفتارهای منفی فرانقش تعریف می شود؛ و تمامی سازمان ها تلاش می نمایند سطح آن را به حداقل ممکن برسانند. لذا پژوهش حاضر به ‏بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و رفتارهای انحرافی کارکنان با نقش واسطه ای عزت نفس می پردازد. ‏
  روش
  این تحقیق به لحاظ روش، توصیفی - همبستگی است؛ و جامعه آماری آن شامل کارکنان 5 شعبه اداره تامین اجتماعی شهر شیراز به ‏تعداد 380 نفر بوده که 212 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق و به روش احتمالی تصادفی خوشه ایانتخاب گردیدند. ابزار گردآوری ‏داده های تحقیق حاضر، پرسشنامه استاندارد بوده که از نظر روایی و پایایی مورد تایید می باشد. در پایان، از روش مدلسازی معادلات ساختاری ‏و نرم افزار ‏spss20‎‏ و ‏lisrel8. 54‎‏ برای تحلیل داده ها استفاده گردید. ‏
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که رهبری اخلاقی، به طور مستقیم و یا از طریق عزت نفس با رفتارهای انحرافی کارکنان رابطه دارند. ‏
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، می توان گفت افزایش سطح مولفه های رهبری اخلاقی در تامین اجتماعی، منجر به کاهش رفتارهای ‏انحرافی کارکنان، و افزایش عزت نفس آنان خواهد شد. ‏‎ ‎همچنین افزایش عزت نفس کارکنان ، باعث کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان ‏می شود. ‏
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، رفتار انحرافی، عزت نفس
 • مصطفی باقریان فر ، یعقوب لهرابی، حشمت الله مرتضوی زاده، مهدی جعفری صفحات 92-100
  زمینه
  اخلاق حرفه ای، شاخه ای از اخلاق کاربردی است که پرداختن به آن از ضرورت های زندگی در جوامع جدید است. هدف از پژوهش ‏حاضر قابلیت پیش بینی مولفه های اخلاق حرفه ای کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری براساس استفاده از برنامه ‏های شبکه های ماهواره ای و اینترنت است. ‏
  روش
  روش پژوهش، توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان چهارمحال و ‏بختیاری در سال 96 – 1395 تشکیل می دادند که تعداد آنها بر اساس آمار 895 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری خوشه ای‏تصادفی 268 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آنها ‏به ترتیب 92/0، 89/0 و 91/0 محاسبه شد. روایی صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی ‏تایید شد. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. ‏
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد بین استفاده از ماهواره و اخلاق حرفه ای رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین استفاده از ‏اینترنت و اخلاق حرفه ای کارکنان رابطه منفی وجود دارد. ‏
  نتیجه گیری
  هرچه قدر کارکنان از ماهواره و اینترنت بیشتر استفاده کنند، اخلاق حرفه ای آنها در اداره کمتر می شود. ‏
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اینترنت، برنامه های ماهواره ای، آموزش و پرورش
 • حلیمه رحمانی، حسین رجب دری ، ابوطالب رسولی صفحات 101-107
  زمینه
  جوامع بشری و حرفه های مختلف، بدون پایبندی به اخلاق حرفه ای مسیری رو به انحطاط خواهند داشت. هدف این پژوهش، بررسی ‏رابطه اخلاق حرفه ای مدیران بر سطح افشای اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏است. اخلاق موضوع مهمی است که وجود آن در تمام حرفه ها و مشاغل ضروری است. مسئولیت اجتماعی، شامل مجموعه وظایف و ‏تعهدهایی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. ‏
  روش
  این پژوهش کاربردی بوده و جامعه آن را کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. نمونه برگزیده ‏متشکل از اطلاعات 54 شرکت است که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. برای سنجش سطح افشای مسئولیت اجتماعی ‏شرکت ها از الگوی مسئولیت اجتماعی و برای سنجش اخلاق حرفه ای مدیران از پرسشنامه استفاده شد، همچنین دوره زمانی مورد مطالعه ‏شامل سال 1394 است. برای آزمون فرضیه پژوهش نیز از روش حداقل مربع های معمولی و شیوه مقطعی استفاده شد. ‏
  یافته ها
  یافته های حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش ‏بازار حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک، بین سطح اخلاق حرفه ای مدیران شرکت و سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ‏رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ‏
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش، می توان ادعا کرد که با افزایش سطح اخلاق حرفه ای، سطح افشای اطلاعات مسئولیت پذیری ‏اجتماعی شرکت، افزایش می یابد. در نتیجه پیشنهاد می شود که شرکت ها برای افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی که مقوله با اهمیتی ‏است، به اخلاق حرفه ای توجه ویژه نمایند. ‏
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، اخلاق حرفه ای، افشای اطلاعات
 • اکبر حسن پور، هومان مهدوی صفحات 108-115
  زمینه
  ازجمله عواملی که منجر به بهره وری ضعیف سازمان می شود نبود نظام ارزیابی عملکرد مطلوب کارکنان است. تبعیض و بی عدالتی ‏در سازمان به خصوص در امر ارزیابی عملکرد کارکنان بیشتر نمود پیدا می کند که بی انگیزگی و ناسازگاری کارکنان را به همراه خواهد ‏داشت. در این مقاله نسبت به خطاهای عمدی و غیرعمدی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان که اخلاق را زیر سوال می برد شناخت حاصل می ‏شود و هدف اصلی دستیابی به راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها می باشد. ‏
  روش
  پژوهش حاضر کاربردی - توصیفی است و به روش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان حوزه ارزیابی ‏عملکرد کارکنان از 5 سازمان دولتی هستند که 12 نمونه به روش هدفمند (گلوله برفی) از بین ایشان انتخاب شده است و ابزار و روش ‏گردآوری داده های پژوهش مصاحبه و پرسش نامه است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. ‏
  یافته ها
  بعد از مصاحبه با خبرگان و استخراج اولیه راهکارهای ارتقای ابعاد اخلاقی در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان، تکنیک دلفی فازی ‏اجرا شد که از بین 23 راهکار اولیه استحصال شده 12 راهکار ارتقای ابعاد اخلاقی در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان (از نظر خبرگان) نهایی ‏شد. از این بین مباحثی مانند مشارکت تمام کارکنان در طراحی نظام ارزیابی عملکرد، آموزش و رشد دانش ارزیابان و مکانیزم های برخورد با ‏عملکرد ضعیف کارکنان بیشترین امتیاز را کسب کردند. ‏
  نتیجه گیری
  ابعاد اخلاقی در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان باید براساس ذینفعان آن نظام بررسی شود تا بدین وسیله راهکارهایی برای ‏ارتقای ابعاد اخلاقی شناسایی و اجرا شود. ‏
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد کارکنان، ابعاد اخلاقی، تکنیک دلفی فازی
 • مهرداد محرم زاده، هوشیار فتاحی صفحات 116-122
  مقدمه
  کارآفرینی سازمانی به عنوان کلید رشد و توسعه هر سازمانی در پرتو اخلاق کاری می تواند مسیر درستی را طی ‏نماید با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اخلاق کاری و کارآفرینی سازمانی انجام شده است. ‏
  روش
  روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان زن و مرد ‏ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به تعداد 219‏‎ ‎نفر می باشد. که با استفاده از روش نمونه گیری غیر‏تصادفی هدفمند 196 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو ‏پرسشنامه استاندارد اخلاق کاری و کارآفرینی سازمانی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم ‏افزار آماری ‏SPSS‏ تحلیل شدند. ‏
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رابطه دلبستگی و علاقه به کار، روابط انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار ‏با کارآفرینی سازمانی در سطح معنی داری 05/0 مثبت و معنادار است. اثر پشتکار و جدیت در کار بر کارآفرینی سازمانی ‏معنی دار نبود. ‏
  نتیجه گیری
  در نتیجه مدیران برای توسعه کارآفرینی سازمانی می بایست به اخلاق کاری توجه کنند. ‏
  کلیدواژگان: اخلاق کاری، دلبستگی به کار، کارآفرینی سازمانی
 • سیما علیزاده صفحات 123-130
  زمینه
  با توجه به اهمیت و نقشی که معنویت در زندگی انسان و سازمان ها و بالندگی اخلاقی دارد، امروزه توجه به معنویت در راستای محیط کاری سوق داده شده است. بنابراین؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و کار تیمی در میان کارکنان و پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان ارومیه انجام شده است.
  روش
  روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی کارکنان و پرستاران بیمارستان امام خمینی شهر ارومیه در سال 94 بود که از میان آنها 96 نفر (51 نفر پرستار و 45 نفر کارکنان) به وسیله روش نمونه گیری طبقه متناسب با حجم به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. داده های پژوهش از طریق دو پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار و کارتیمی جمع آوری و به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماری رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین معنویت در محیط کار با کار تیمی ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین ابعاد کار با معنا، احساس یکپارچگی و همسویی با ارزش های سازمان می توانند به طور مثبت و معنی دار مولفه های تعهد، اعتماد، مسئولیت پذیری، برخورد سازنده و هدفمندی را پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  وجود معنویت در محیط کار باعث افزایش تعهد و اعتماد در میان کارکنان و پرستاران شده و حس مسئولیت پذیری در آنان را بالا می برد. همچنین باعث می شود که کارکنان و پرستاران هدفمند در فعالیت های گروهی شرکت کنند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
  کلیدواژگان: اخلاق، معنویت در محیط کار، کار تیمی
 • محمد زارع نیستانک ، غزاله طاهری عطار، شقایق حبیبی، محمد امین نایینی صفحات 131-137
  زمینه
  باید بیان کرد فساد مسئله ای است که در همه دوران گریبان گیر دستگاه ها و سازمان ها بوده است و هسته اندیشه بسیاری از ‏دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل داده است. بدین‎ ‎منظور‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎این‎ ‎سازگاری، سازمان ها‎ ‎باید‎ ‎برای‎ ‎دوره های‎ ‎آموزشی‎ ‎اخلاق‎ ‎کارآمد ‏برنامه ریزی‎ ‎نمایند‎ ‎و خط مشی ها‎ ‎و رویه هایی‎ ‎را‎ ‎تدوین‎ ‎نمایند که‎ ‎از‎ ‎ارزش های اخلاقی‏‎ ‎و عدالت سازمانی حمایت‎ ‎می کند‎. ‎
  روش
  پژوهش‎ ‎حاضر‎ ‎از‎ ‎حیث‎ ‎هدف،‎ ‎کاربردی‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎ماهیت،‎ ‎توصیفی- همبستگی‎ ‎است. جامعهء‎ ‎پژوهش‎ ‎حاضر‎ ‎کارکنان‎ ‎شعب منطقه 6 ‏شهر تهران، بانک ملی ایران است. تعداد‎ ‎کل‎ ‎کارکنان در دسترس حدودا 450‏‎ ‎نفر‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎فرمول‎ ‎نمونه گیری‎ ‎کوکران و‎ ‎با‎ ‎سطح‎ ‎اطمینان‎ ‎‏95‏‎ ‎درصد‎ ‎تعداد‎ ‎‏207‏‎ ‎نمونه‎ ‎انتخاب‎ ‎شد. برای سنجش مدل مفهومی پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی‏‎ ‎از شاخص های پایایی ‏ترکیبی، روایی همگرا به روش میانگین واریانس استخراج شده، استفاده شده است. روش آماری این پژوهش به صورت کمی و از نوع آمار ‏استنباطی می باشد. ‏
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشانگر آنند که رهبری اخلاقی با فساد اداری و عدالت سازمانی رابطه معناداری دارد؛ و تمامی فرضیه های این ‏پژوهش مورد تایید هستند. ‏
  نتیجه گیری
  در پایان باید بیان کرد، این موضوع دریچه ای نو را در فضای مطالعات مربوط به رهبری اخلاقی و اخلاقیات در سازمان باز ‏می کند که جای کار بسیاری در آن مشاهده می شود. لذا یکی از کمک های این تحقیق علاوه بر افزایش پژوهش، به پر کردن این خلا و ‏توضیحی در این زمینه می تواند باشد‎.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، فساد اداری، عدالت سازمانی
 • نرگس آهنگر ، رضا رسولی، حسن درویش، محمود اسعدی صفحات 138-145
  زمینه
  پژوهش های چندی در زمینه مردم سالاری و حقوق شهروندی صورت پذیرفته است. اما هیچ کدام به ضرورت اخلاقی و انسانی ‏مطالعه بسترهای لازم برای توسعه مفهوم شهروند محوری مردم سالار در سازمان های دولتی نپرداخته است. با این تفاسیر هدف مطالعه ‏حاضر تبیین مدل شهروند محوری مردم سالار در سازمان های دولتی ایران می باشد. ‏
  روش
  روش پژوهش کیفی و کمی می باشد. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان مدیریت دولتی بوده که 15 نفر از آنها به روش نمونه ‏گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار پژوهش در این مرحله پرسشنامه باز می باشد که در 4 مرحله تا رسیدن به اجماع در زمینه شاخص ‏ها استفاده شده است. همچنین جامعه آماری ‏بخش کمی شامل کارمندان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان تامین اجتماعی استان تهران می باشد که نمونه ای به حجم 385 نفر ‏با روش نمونه گیری تصادفی از بین آنها انتخاب شده و با ابزار پرسشنامه بسته مورد پیمایش قرار گرفتند. جهت محاسبات آماری ‏همبستگی پیرسون از نرم افزار ‏SPSS‏ و در بخش طراحی مدل، معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 8. 5 استفاده شده است. ‏
  یافته ها
  ‏‎ ‎بیانگر برازش مناسب مدل طراحی شده شهروند محوری مردم سالار در سازمان های دولتی است که داده های فاز کمی نیز ‏همبستگی بالای گویه های هر دو شاخص را مورد تایید قرار می دهد. ‏
  نتیجه گیری
  توسعه اخلاقیات مستلزم تحقق مفاهیم شهروندی در قالبی مردم سالار در سازمان ها است تا بتواند عدالت و مساوات را ‏مطابق نیاز شهروندان فراهم آورد. ‏
  کلیدواژگان: اخلاق، مردم سالاری، شهروند محوری مردم سالار
 • رزا رهاوی عز آبادی ، محمدحسین فلاح، عباسعلی پاپوش صفحات 146-149
  زمینه
  یکی از مسایل مهم تربیتی در عصر حاضر، تاکید بر رشد اخلاقی افراد است. از این رو تحقیق حاضر سعی دارد از دید فعالیت ‏بدنی و سبک زندگی به بررسی ارتباط بین عادات ورزشی با هوش اخلاقی افراد بپردازد. ‏
  روش
  تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه های استان یزد را شامل می ‏شود که نمونه ای به حجم 144 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بین المللی فعالیت ‏بدنی ‏‎ (IPAQ) ‎‏ و پرسشنامه هوش اخلاقی (‏MCI‏) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. ‏
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین عادات ورزشی با هوش اخلاقی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین عادات ورزشی با خرده ‏مقیاس های هوش اخلاقی ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد. ‏
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد بین سبک زندگی فعال با هوش اخلاقی افراد ارتباط مستقیمی دارد. از این رو توجه به فعالیت بدنی، ‏یکی از فاکتورهای‎ ‎مهم بهزیستی محسوب می شود و با پرداختن به آن انسان در برابر سختی ها استقامت و توان ایستادگی بالایی به دست می ‏آورد. برهمین اساس به افراد توصیه می شود برای دست یابی به کمال و تاثیرگذاری بیشتر در جامعه به فعالیت بدنی در شیوه زندگی خود توجه ‏ویژه ای داشته باشند. ‏
  کلیدواژگان: اخلاق، هوش اخلاقی، عادات ورزشی
|
 • Pages 1-7
  Background
  At the beginning of the application of internet to realize research purposes, it seems that research methods of physical world (or actual world) would be similarly applicable in virtual world. Gradually, the researchers found that some ethical challenges of internet researches could be different of alternative ethical dilemmas of traditional researches or there are developed at least. The aim of this article is studying and analyzing the concept of human subjects as one of the most ethical issues in the traditional researches and it presents a developed concept of human subjects in internet researches.     
  Conclusion
  At the same time with developing internet researches territory, the research human subjects as the most basic of concept in the internet research ethics has become a conceptual development. This development is following concepts of person-based/text-based, research human non-subjects and human subjects harming, so that are concerned for studying ethical issues associated with internet researches. Considering the concept of human subjects to understand the moral conditions of unpredictability in internet research is very important. Hence, the developed dimensions of human subject concept must be applied to analyze and evaluate the ethical situations in internet research holistically.
  Keywords: Research ethics, Internet research, Human subjects
 • Pages 8-15
  Background
  New technologies, which are resulted by human thinking and have ‎suddenly changed the level and quality of human life and have caused ‎yesterday's impossibilities to be not only possible but also obvious, has brought ‎the education system into a new era, which is called lifelong learning era. The ‎existence of appropriate opportunities in the lifelong learning era that provides ‎possibility of learning at any time and place a well as increasing information ‎growth has created a serious challenge to traditional ethical education in the ‎education process so that founders of educational system must find a solution ‎for the growth of ethical education. Thinking is the highest level of education. By integrating the components of critical thinking in lifelong learning ‎environments, the context of the growth of ethics education is being provided ‎more than ever.‎
  Conclusion
  Lifelong learning era has provided a challenge and an opportunity ‎for ethical education.‎‏ ‏The challenge is that traditional education approaches ‎cannot grow up audiences of educational system in terms of ethical education, ‎and the opportunity is that the ethical education goals can be realized through ‎integrating critical thinking elements in a lifelong educational system ‎considering the potential that the lifelong educational system has in terms of ‎critical thinking. The lifelong learning system in the lifelong learning era lies ‎in the components of critical thinking, and these ‎components can be brought from the hidden and potential levels to the actual ‎level by designing and integrating them.‎
  Keywords: Critical thinking, Ethical education, Lifelong learnin
 • Pages 16-21
  Background
  Creating conditions for healthy and balanced interaction with others so that ‎community members are not abused and not exploited by others is a hallmark of ethical health ‎as one of the components of health. According to The important mission of the science of law, ‎as well as its rules for the establishment of order, stability and security of morality and peace ‎and the promotion of mental health in the community, is obviously the extension of the legal ‎rules in the legal acts and communications and transactions of people of the community can lead ‎to security and peace And avoiding tension and mental and psychological damage to the ‎community as well as providing social health and therefore education
  Conclusion
  Considering ‎the characteristics of the official document, it seems that social health in the field of legal ‎interactions between individuals depends on the formal arrangement of the transactions in ‎question, since the official document seems to have many social functions. Including the ‎reduction of claims and social conflicts, the development and expansion of social peace, the ‎creation of trust and confidence among the community members for greater participation in ‎economic activities and investment security, all of which contribute to the promotion of ‎morality and social well-being.
  Keywords: : Ethics, Social health, Official document
 • Pages 22-30
  Background
  One of the basic needs of human being is the requirement to communicate with others and ‎since human has deep differences in features like linguistic, ethnic, racial, cultural, social and economic, the only way of healthy communicating is moral ‎tolerance between them. The aim of this study is to evaluate the tolerance and social ethics of ‎Muslims against Zoroastrians in Yazd city. ‎
  Method
  This study is applied and descriptive-correlation. Statistical population includes ‎all people over 16 years old who are Muslims and residing in Yazd province. Sample study, ‎based on a Cochran formula, includes 384 people. Sampling was based on multistage cluster. Data were gathered by researcher made questionnaire. Data were analyzed by Pearson correlation test and one sample t-test.
  Results
  Results showed that moral and political tolerance has significant relationship with social dimension of life satisfaction. Variables of age and gender have no significant relationship with social tolerance. In ethical dimension, people with high class in compare with middle and low classes were significantly more tolerated. ‎
  Conclusion
  Respondents in terms of social and moral tolerance levels were high. Tolerance and social ‎ethics of solidarity between Muslims and Zoroastrians is increased after which the tolerance ‎of peaceful behaviors between individuals are formed. ‎
  Keywords: Tolerance, Social ethics, Peaceful relations, Muslims, Zoroastrians
 • Pages 31-39
  Background
  One of the critical requirements for organizations is the organizational development that can be developed in the light of organizational and ethical intelligence. The aim of this study is to evaluate the relationship between moral inteligence and organizational development with the mediating role of organizational inteligence.
  Methods
  This is a descriptive-correlation research. The study population includes all employees of ‎the Department of Education in Kurdistan. Among all, 190 subjects were selected by simple sampling method. Three questionnaires were used for data collection: organizational ‎intelligence, moral intelligence and organizational development.‎ Data were analyzed by Pearson correletion test and for detecting the role of mediator, structural equation model based on Amos software was used.
  Results
  The results of the structural equation showed that there is a positive relationship between moral intelligence with organizational ‎intelligence (0/27). The relationship between these ‎variables and organizational development was significant (0/25). The ‎relationship between organizational intelligence and organizational development was positive and significant (0/21). Also, the relationship between moral intelligence and organizational ‎development with mediating role of organizational intelligence was significant (0/53).‎
  Conclusion
  Organizations have to pay more attention on ethical and organizational intelligence for developing organizational development
  Keywords: Organizational development, Organizational intelligence, Moral intelligence
 • Pages 40-47
  Background
  The expectation of the realization and development of citizenship ethics in all ‎urban actors is a phenomenon that is considered today in social and urban studies. Therefore, ‎the purpose of this study is to explain the factors affecting citizenship ethics.‎
  Method
  The research method was descriptive-correlation survey. The statistical ‎population is consisted of heads of households and non-careers of Ahvaz households in the amount ‎of 1112021. 390 people were selected by multi-stage cluster sampling method using Cochran's ‎formula. A researcher-made questionnaire was used in order to collect data in 6 components ‎and 36 items. To analyze the data, correlation coefficient and confirmatory factor analysis and ‎structural equations and SPSS21 and Pls software were used.‎
  Results
  The findings of this study showed that the person's perception of citizenship ‎commitment, supervision of collective conscience on the person's performance, conformity with ‎other citizens, sense of citizenship, home affection and the importance of citizenship with ‎respect to citizenship ethics has a positive and significant relationship
  Conclusion
  Regarding the results, it can be stated that if the citizens' mentality and culture are ‎based on morality, one can expect that citizenship ethics are well observed, and all of them are ‎aware of their duties and responsibilities and based on their relative performance will have.‎
  Keywords: Ethics, Citizenship, Homework, Individual imagery, Collective conscience
 • Pages 48-56
  Background
  It seems that non-educational use and aimless surfing on the internet can have ‎negative consequences, such as victimization of non-ethical cyber bullying and reducing ‎students' sense of happiness. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship ‎between “cyber loafing" with” non-ethical cyber bullying" and "feeling of happiness". ‎
  Method
  The research method was a descriptive-correlation study. The research sample ‎consisted of 197 medical students of Shiraz University of medical sciences who were selected ‎by random sampling method. The research tools included the triple scales of cyber loafing, non ‎ethical cyber bullying and happiness, which after calculating their validity and reliability, were ‎distributed between samples and data were analyzed using structural equation model. ‎
  Results
  The findings showed that cyber loafing has a positive and significant relationship ‎with students' vulnerability to non-ethical cyber bullying. Also, cyber loafing and non-ethical ‎cyber bullying has a negative and significant relationship with students' happiness. ‎
  Conclusion
  By increasing awareness of students in order to reduce cyber loafing, can be ‎reduced non ethical cyber bullying and provide the basis for cyber space optimization and ‎increase students' sense of happiness.‎
  Keywords: Cyber loafing, Sense of happiness, Non-ethical cyber bullying
 • Pages 57-63
  Background
  Today ethics and related issues have become one of the most important factors in acceptance of technology and its innovations. The aim of this research is to provide a model of ethics-based technology acceptance in small and medium enterprises
  Method
  The present study is a descriptive-survey research. The statistical population of this research includes all managers of small and medium enterprises in Kerman province. The sample size is estimated 291 persons and the random sampling method is used. For fitting the model, structural equations method and also to study the effective factors, a single-sample t-test is used. Friedman test and analytic hierarchy process are used to rank effective factors of ethics-based technology acceptance in small and medium enterprises.
  Results
  The results of this study indicate that seven factors of individual compatibility, organizational compatibility, perceived usefulness, perceived ease, attitude toward use, intent and intention of use and behavior affect the ethical acceptance of technology. It is also found that the attitudes toward use, and intention, had the most impact on the ethical acceptance of technology.
  Conclusion
  Small and medium enterprises are more innovative than the big companies in terms of innovation and the use of technology. On the other hand, observance of ethical principles in the implementation of technology plays an important social and even economic role in the competitive scope of organizations. In this regard, cultural foundations and related ethical education are considered as a good solution for the implementation and acceptance of technology.
  Keywords: Technology, Ethics principle, Ethics-based acceptance, Small, medium enterprises
 • Pages 64-69
  Background
  Agility and ethical management plays a decisive role in resolving the crisis. The aim of ‎this study was to investigate the relationship between agility of human resources and ethical ‎management with resolving the crisis in media organizations.
  Method
  The method of study was descriptive-correlational .Research group consisted of all  ‎managers of media organizations and 120 numbers of them with case study were selected by ‎sampling approach (79 cases of male and female managers 41 individuals).In this study, to ‎collect data related to factors agile media organizations of the questionnaire organizational ‎agility, inventory ethical management  (CEP) and the anti-crisis questionnaire was used and data ‎were analyzed using a statistical correlation and regression.‎
  Results
  According to beta coefficient values for agility (0.672) and ethical management ‎‎ (0.169), it can be seen that any deviation of ‎changes in anti-crisis creates. In this model, predicts of human resource agility has increased about 53 ‎percent and organizational agility predictor is stronger and more effective for anti-crisis.‎
  Conclusion
  Attention  to training your agility and ethical management organizations can used one of  ‎basal Guideline  in order to management and  resolving the crisis.‎
  Keywords: Agility, Ethics, Media organizations, Human resources‎
 • Pages 70-78
  Background
  Organizational culture can have a significant impact on organizational trust. Today, ethical ‎standards have been considered and can play a significant role in the relationship between organizational ‎culture and organizational trust. The purpose of this research is to analyze the role of moderating ethical ‎standards in the relationship between organizational culture and organizational trust.‎
  Method
  The research was descriptive-survey. The statistical population ‎includes all employees who working in the Azad University, Islamshahr branch (N=346). ‎The sampling method was random stratified sampling. Using Cochran’s formula, 183 people were chosen ‎as the sample size. To gather the data, standard questionnaires were used .Structural equation modeling ‎‎(SEM) was adopted for data analysis. The validation of the structural model was achieved using Smart PLS ‎‎.‎
  Results
  The results confirmed the role of moderating ethical standards in the relationship between ‎organizational culture and organizational trust, and communication and job challenge are ranked highest in ‎importance.‎
  Conclusion
  This finding means that in the Islamic Azad University of Islamshahr the emphasis on the ‎importance of ethical codes and observance can not only have a positive effect on the organization's ‎culture, but also significantly affects the organizational trust of the staff. Therefore, we must pay special ‎attention to it in the organization.
  Keywords: rganizational culture, Ethical standards, Organizational ‎trust, Communication, Job challenge
 • Pages 79-84
  Background‏: Productivity has attracted the attention of many researchers as one of the ‎issues that stated in today's organizations. Therefore, the study of this concept requires the ‎consideration of numerous influential factors. In this regard, the present study was conducted to ‎analyze the relationship between professional ethics, productivity, and creativity among faculty ‎members.‎
  Method
  This research is a descriptive-correlation study. Population of the study includes all faculty members of the Payam-e-Noor University. To do this research, a ‎sample of 265 people was selected by stratified sampling method. Measurement tools include three questionnaires including of Work ethic, ‎Creativity, and the Productivity. Also, structural equation model was used to evaluate the ‎relationships between the measured variables and the conceptual model. ‎
  Results
  The results showed that the work ethics has a positive and significant relationship with ‎creativity. Also, the relationship between work ethic and productivity is through mediating ‎creativity. In other words, the ethics of work through creativity in the work increases the efficiency ‎of the faculty members and, finally, the structural model of the research is meaningful and fitness. ‎
  Conclusion
  According to research results, organizations will take steps to create, maintain, and ‎improve organizational productivity by increasing attention to professional ethics that will promote ‎creativity.‎
  Keywords: Professional ethics, Creativity, Productivity, Faculty members
 • Pages 85-91
   Background‏:  Productivity has attracted the attention of many researchers as one of the ‎issues that stated in today's organizations. Therefore, the study of this concept requires the ‎consideration of numerous influential factors. In this regard, the present study was conducted to ‎analyze the relationship between professional ethics, productivity, and creativity among faculty ‎members.‎
  Method
  This research is a descriptive-correlation study. Population of the study includes all faculty members of the Payam-e-Noor University. To do this research, a ‎sample of 265 people was selected by stratified sampling method. Measurement tools include three questionnaires including of Work ethic, ‎Creativity, and the Productivity. Also, structural equation model was used to evaluate the ‎relationships between the measured variables and the conceptual model. ‎
  Results
  The results showed that the work ethics has a positive and significant relationship with ‎creativity. Also, the relationship between work ethic and productivity is through mediating ‎creativity. In other words, the ethics of work through creativity in the work increases the efficiency ‎of the faculty members and, finally, the structural model of the research is meaningful and fitness. ‎
  Conclusion
  According to research results, organizations will take steps to create, maintain, and ‎improve organizational productivity by increasing attention to professional ethics that will promote ‎creativity.‎
  Keywords: Professional ethics, Creativity, Productivity, Faculty members
 • Pages 92-100
  Background
  Professional ethics is a branch of applied ethics that is necessary for new societies. ‎‏ ‏The aim of this study is to predict the components of professional ‎ethics of staffs based on the ‎use of satellite networks and the Internet.‎
  Method
  The research method was descriptive-correlation. Statistical population included ‎all employees of education departments in Chaharmahal-e-Bakhtiari Province in 2016 - 2017 (N=895). Using random cluster sample and sampling, 268 samples ‎were selected. A researcher-made questionnaire was used to collect information that their ‎Cronbach's alpha coefficient, 0/92, 0/89 and 0/91 respectively. Validity of questionnaire was based on the experts confirmation and construct validity was based on the factorial analaysis. ‎Information obtained in this study were analyzed using descriptive statistics and inferential ‎statistics.‎
  Results
  The results showed that there is a significant relationship between the use of satellites and professional ethics. There is a negative significant relationship between internet use and ‎professional ethics of staff.‎
  Conclusion
  As employees of the satellite and the internet increases, their professional ethics will be decreased in their office.‎
  Keywords: Professional ethics, Internet, Satellite broadcasting, Education‎
 • Pages 101-107
  Background
  Human societies will be declined without commitment to professional ethics. Purpose of this ‎study is to investigate the relationship between managers' professional morality and the level of ‎companies’ social responsibility information disclosure. ‎‎Social responsibility includes the collection of tasks and the commitments that the company ‎should do in order to maintain, care and assist to the society in which it acts‏.‏‎
  Method
  This is an applied research and its population is the whole companies accepted in ‎Tehran stock exchange. The sample consists of 54 companies that have been chosen using ‎convenience sampling. To assess the level of disclosure of companies' social responsibility the ‎social responsibility pattern and for assessing managers' professional morality the ‎questionnaire was used; the study period includes 2015. To test the hypothesis, the ordinary ‎minimum squares method and cross-sectional method were used‏.‏
  Results
  The findings show that after controlling the company's size variables, the ratio of the ‎book value to the market value of equity of shareholders and systematic risk, there is a ‎significant positive relationship between the levels of company managers' professional morality ‎and the level of company's disclosure of social responsibility.‎
  Conclusion
  Regarding the findings, it can be claimed that with an increase in the level of ‎professional morality, the level of corporate's social responsibility information disclosure is ‎increased. Consequently, it is recommended that to increase the level of social responsibility, ‎companies pay special attention to professional morality‏.‏
  Keywords: Social responsibility, Professional ethics, Information disclosure
 • Pages 108-115
  Background
  One of the main factors that lead to weak productivity of the organization is ‎the lack of desirable performance appraisal system. Discrimination and injustice in the ‎organization, particularly in evaluating performance of staff will be more important that will ‎have effect on employees' motivation and inconsistency‏.‏‎ The goal of this article is to get ‎acquainted with the deliberate and unpredictable ethical errors of the performance appraisal ‎system, and plans appropriate strategies for dealing with them.‎
  Method
  This is an applied descriptive study that is performed by quality and quantity method. Population of study includes all staffs of 5 governmental organizations. 12 qualified samples were chosen with result oriented method. Data gathering is accomplished with ‎interview and questionnaire. For Data analysis, the fuzzy delphi technique has used.‎
  Results
  After an interview with the experts and the initial extraction for improving ethical ‎solutions in the performance appraisal system, a Fuzzy Delphi technique was implemented. ‎Out of 23 initial solutions, 12 solutions for improving ethical dimensions in the employee ‎performance appraisal system were finalized by experts. Among them, such issues scored the ‎most: participation of all employees in the design of the performance appraisal system, ‎education and training the evaluators and mechanisms for dealing with poor staff ‎performance. ‎
  Conclusion
  Ethical dimensions in the performance appraisal system should be investigated ‎by the stakeholders in order to identify and implement solutions to improve them. ‎
  Keywords: Performance appraisal, Ethical dimensions, Fuzzy Delphi technique
 • Pages 116-122
  Background
  Organizational entrepreneurship can be in a straight way as a key to the growth and development of any ‎organization in light of work ethics. This study aimed to ‎investigate the relationship between work ethics and organizational entrepreneurship. ‎
  Method
  The research method was descriptive-correlational study. Statistical population ‎included all male and female employees in the departments of Youth and Sports in Western ‎Azerbaijan province (N=219) that by using sampling method purposefully non-random ‎statistical sample 196 persons as sample were selected. For gathering data, two ‎standard questionnaires work ethic and organizational entrepreneurship were used. Research ‎ were analyzed by using statistical software SPSS. ‎
  Results
  Results showed that the relationship of attachment and interest to work, human relationship ‎in the workplace and Collective spirit and participation in work with effect of perseverance and ‎seriousness in the work on the organizational entrepreneurship was not significant.‎
  Conclusion
  As a result, Managers for development organizational entrepreneurship should pay ‎attention to work ethics.‎
  Keywords: Work ethics, Attachment to work, Organizational entrepreneurship
 • Pages 123-130
  Background
  According to the important role of spirituality in human life and organizations, spirituality is entered in work place. Therefore, this study evaluate the relationship between spirituality in work place and team working among staff and nurses of Imam Khomeini hospital in Urmia. 
  Method
  This study is a descriptive-correlation research. Population of study includes all staffs and nurses of the Imam Khomeini hospital in Urmia province. Among all, 96 participants were selected by random sampling. Data were gathered by two questionnaires:  professional ethics and Social Responsibility. Finally, data were analyzed by SPSS through multiple regressions.
  Results
  It shows that there are significant relationships between spirituality in work place and team working. Also, integrity in work and adjustment with values of organization can predict the factors like commitment, trust, responsibility and constructive collision.
  Conclusion
  Spirituality in work place increase commitment, responsibility and trust among staffs and nurses. It is also led to efficient communication among staffs and nurses in group activities.
 • Pages 131-137
  Background
  It should be stated that corruption is an issue that has been encroached upon by ‎organizations and organizations throughout the era, and has formed the core of many scholars’ ‎and political thinkers. To this end, organizations need to plan for effective ethics training ‎courses and formulate policies and procedures that support ethical values‏ ‏and organizational ‎justice.
  Method
  The purpose of this research is applied and is of descriptive-correlative nature. The ‎research community is the employees of the 6th District Branches of Tehran, Melli Bank of Iran. ‎The total number of employees is 450 people, according to Cochran's sampling formula and 207 ‎samples with a 95% confidence level. To measure the conceptual model of the research, the ‎partial least squares method of the combined reliability indices, convergent validity using the ‎mean value of extracted variance has been used.
  Results
  The findings of this study indicate that the status of ethical leadership has a significant ‎relationship with administrative corruption and organizational justice, and all the hypotheses of ‎this research are confirmed.
  Conclusion
  In the end, it should be noted that this opens up a new gateway in the context of ‎studies on ethical leadership and ethics in the organization, which can be seen in many ways. ‎Therefore, one of the help of this research, in addition to increasing the research, can fill this gap ‎and explain it in this regard.
  Keywords: Ethical leadership, Administrative corruption, Organizational justice
 • Pages 138-145
  Background
  Many studies have been conducted on democracy and citizenship rights, but ‎none of them focused on ethical and human necessity of studying the required basis for ‎developing the concept of democratic citizenship in public organizations. With these ‎interpretations, the purpose of this study is to explain the model of democratic citizenship in ‎Iranian Public organizations.‎
  Method
  The research method is qualitative and quantitative‏.‏‎ The statistical population of the ‎qualitative section includes public management experts, of which 15 selected by available ‎sampling method. The research tool in this stage is an open questionnaire, which have been used ‎in four stages to reach consensus in the field of indicators. In addition, the statistical population of ‎the quantitative section includes employees of the Ministry of Science, Research and ‎Technology and Social Security Organization of Tehran Province that Using randomized ‎sampling, 385 of them screened by closed questionnaire. Data were analyzed by SPSS and Lisrel 8.5.
  Results
  Results indicate that this model is fit to governmental organizations, which also confirms the high correlation between the two elements of the ‎quantitative phase data.‎
  Conclusion
  The development of morality requires the emergence of citizenship concepts in a ‎democratic form, in order to provide justice and equality in accordance with the needs of ‎citizens.‎
  Keywords: Ethics, Democracy, Democratic citizenship
 • Pages 146-149
  Background
  One of the main educational subjects in these days is focuses on moral intelligence. The purpose ‎of this research was to determine the relationship between exercise habits or life style and ‎moral intelligence.‎
  Method
  The method was descriptive-correlational research. Statistical population of this ‎research includes all faculty members of Yazd universities. The 144 faculty members were randomly ‎selected. The participants fill the international physical activity questionnaire (IPAQ) and ‎moral competency inventory (MCI). The data were analyzed by Pearson correlation coefficient. ‎
  Results
  The results showed that there was a strong positive correlation between the moral ‎intelligence and exercise habits. Also, there was a strong positive correlation between the ‎moral intelligence subscales and exercise habits. ‎
  Conclusion
  The findings showed that there is positive relation between active life style and‏ ‏moral intelligence. So, concentration on physical activity is one of the main factors that can be ‎effective on well-beings, and also by doing exercise, people can be achieved endurance‏ ‏in the ‎face of adversity. Accordingly, it is recommended that for achievement to the ‎fullest and most influence in society, they have to pay attention to physical activity in their lifestyle.‎
  Keywords: Ethics, Moral intelligence, Exercise habits