فهرست مطالب

Veterinary Medicine - Volume:12 Issue: 4, 2018
 • Volume:12 Issue: 4, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/09/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علاء الدیراوی، داود شریفی*، سارنگ سروری، سعید بکایی، روشنک مختاری، علیرضا بشیری، حسین شاد، روح الله عیسی نژاد، داود فسخودی صفحات 283-291
  زمینه مطالعه: صفحه رشد مسئول افزایش طول در استخوان می باشد و آسیب به آن می تواند سبب بروز مشکلات شدید ارتوپدی شود.
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تغییرات رادیوگرافی بعد از پیوند شدن بافت غضروفی تازه گوش پوشش داده شده با پلاسمای غنی از پلاکت و سلول های بنیادی مزانشیمی در درمان آسیب صفحه رشد در بره است.
  روش کار
  نیمه قدامی در طول و به صورت تمام ضخامت از صفحه رشد اندام خلفی سمت راست به وسیله اره نوسانگر مخصوص استخوان برداشته شد و غضروف گوش که در همان زمان جراحی استخراج شده بود در محل آن به صورت اتولوگ در پانزده بره پیوند شد. متعاقبا حیوانات در سه گروه پنج تایی قرار داده شدند: گروه کنترل، گروه پلاسمای غنی از پلاکت و گروه سلول های بنیادی مزانشیمی. در زمان جراحی و شصت روز پس از آن، رادیوگراف از اندام های جراحی شده گرفته شد.
  نتایج
  از لحاظ بالینی همه بره ها به یک میزان علائم لنگش را نشان می دادند و بیشترین میزان مربوط به بعد از برداشت کست بود اما به مرور در گروه درمان بهبودی مشاهده شد که وزنگیری نرمال بعد از یک ماه نشان می داد. بسته شدن صفحه رشد در محل آسیب صفحه رشد تنها در گروه کنترل دیده شد که همراه با کوتاه شدن اندام و بدشکلی نبود. گروه بره های سلول های بنیادی مزانشیمی میزان خفیفی (0. 4b± 1. 4b) تشکیل پل استخوانی را در مقایسه با گروه پلاسمای غنی از پلاکت (0. 37ab± 1. 8) و گروه کنترل (a 0. 2±2. 8) نشان می دادند (0. 05>P). شصت روز بعد از جراحی گروه کنترل بطور معنی داری مینرالیزاسیون (a 0. 2±2. 8) را نشان می داد درحالی که مینرالیزاسیون کمتری در گروه های سلول های بنیادی مزانشیمی و پلاسمای غنی از پلاکت (b 0. 4± 1. 4 andا ab 0. 4± 2. 4) یافته شد. نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه نشان می دهد که سلول های بنیادی مزانشیمی و پلاسمای غنی از پلاکت می توانند کاملا در جلوگیری از تشکیل پل استخوانی و مینرالیزاسیون و همچنین همگرایی بافت پیوند شده در صفحه رشد موثر باشند.
  کلیدواژگان: غضروف، صفحه رشد، سلولهای مزانشیمی، پلاسمای غنی از پلاکت، رادیوگرافی
 • سمیه داودی پور، علیرضا وجهی*، محمد ملازم، سارنگ سروری، مجید مسعودی فرد، امید زهتاب ور صفحات 293-303
  زمینه مطالعه: ذرات اکوژنیک مکررا در اولتراسونوگرافی محتویات مثانه گربه ها دیده می شوند، که غالبا به عنوان یافته های تصادفی ذکر می گردند. تاکنون مطالعه کاملی روی ماهیت ذرات اکوژن مثانه گربه ها در اولتراسونوگرافی انجام نگرفته است.
  هدف
  هدف از این مطالعه توصیف دقیق اولتراسونوگرافی ذرات اکوژن محتویات مثانه گربه ها و مشخص کردن رابطه بین یافته های اولتراسونوگرافی با آنالیز ادرار است.
  روش کار
  تعداد 30 گربه نژاد DSH بالغ، بررسی شدند. اولتراسونوگرافی مثانه انجام شد. میزان اکوهای موجود در مثانه به صورت کیفی به چهار دسته تقسیم شدند. حداقل mL 5 ادرار، به روش سیستوسنتر جمع آوری شد. آنالیز ادرار بر روی سدیمان ادرار انجام گرفت. آنالیز آماری داده ها انجام شد.
  نتایج
  در 19 مورد ذرات اکوژن مشاهده شد. در17 مورد از نمونه هایی که در آنها ذرات اکوژن مشاهده شد، این ذرات به صورت شناور و در 2 مورد به صورت غیرشناور بود. در آنالیز ادرار، از 19 موردی که ذره اکوژن در محتویات مثانه آن ها مشاهده شده بود، 9 مورد ذرات چربی، 2 مورد کریستال استورویت و 4 مورد هماچوری گزارش گردید. در 6 مورد از گربه ها که دارای ذرات اکوژن در محتویات مثانه بودند گلبول قرمز، ذرات چربی وکریستال در آنالیز ادرار گزارش نشده بود. میزان ذرات اکوژن مشاهده شده در مثانه با حضور گلبول قرمز، کریستال، ذرات چربی و لوکوسیت از نظر آماری معنی دار نبود (0. 05<P). نتیجه گیری نهایی: بر اساس این مطالعه بیشترین ذرات اکوژنی که در اولتراسونوگرافی محتویات مثانه گربه ها دیده شد می تواند مربوط به حضور ذرات چربی در ادرار باشد که منطبق با مطالعات پیشین است.
  کلیدواژگان: گربه، ذرات اکوژن، فراصوت، آنالیز ادرار، مثانه
 • مولود داودی، امیر رستمی *، آذین توکلی، سارنگ سروری، علیرضا باهنر، آرش رحیمی صفحات 305-312
  زمینه مطالعه: از آنجایی که بسیاری از اقدامات دندان پزشکی با تولید حرارت سبب آسیب به بافت زنده پالپ می شوند، مطالعات متعددی جهت بررسی اثرات تخریبی حرارت تولیدی ناشی از تابش لیزر بر روی پالپ دندانی شده است.
  هدف
  در این مطالعه، تابش انرژی های متفاوت لیزر بر رشد دندانی با استفاده از سی تی اسکن مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش کار
  ده سر خرگوش نیوزلندی سفید به دو گروه تقسیم شدند. دندان گونه ای سوم فک بالا و اول پایین هر دو سمت راست و چپ برای اندازه گیری میزان رشد کوتاه شدند. بر این اساس در هر گروه دندان های گونه ای سمت چپ هر کدام مورد تابش لیزر با انرژی تابشی به ترتیب 3 و 5 وات و هر کدام به مدت 15 ثانیه قرار گرفتند.
  نتایج
  بررسی آماری اندازه طول دندان ها نشان داد که بین طول سومین دندان راست و چپ فک بالا در طول زمان اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (0. 012>P). در حالیکه تفاوت آماری معنی داری بین طول اولین دندان گونه ای سمت راست و چپ فک پایین در طول زمان وجود نداشت (0. 338=P). در تصاویر هر هفته، گروه 3 وات بین سمت راست و چپ تفاوتی در رشد دندانی در مقایسه با گروه 5 وات نداشت (0. 05<P). تنها در هفته چهارم این تفاوت بین دو گروه معنی دار بود (0. 047=P). نتیجه گیری نهایی: این مطالعه نشان داد که انرژی تابشی بالای لیزر می تواند بر روی رشد دندانی تاثیر بگذارد و با بالا رفتن انرژی تابشی اثرات کاهشی در رشد دندانی بیشتر خواهد شد
  کلیدواژگان: سی تی اسکن، رشد دندانی، تابش لیزر، خرگوش، آسیب دمایی
 • کیوان جمشیدی *، ازلم اوزمن صفحات 313-321
  زمینه مطالعه: عفونت های مجاری تنفسسی با عامل برخی ویروس های با منشاء گاوی در گوسفند و بز نشان داده شده است.
  هدف
  هدف اصلی از این مطالعه بررسی آنتی ژن 1 BHV در نمونه بافت ریه، تثبیت شده در فرمالین و قالب گیری شده در پارافین، متعلق به گوسفندان مبتلا به پنومونی با استفاده از تکنیک رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی بود.
  روش کار
  به همین منظور ریه های متعلق به 4079 راس گوسفند، که در مزارع دامپروری شهرستان گرمسار و مناطق اطراف پرورش داده شده و جهت کشتار بین ماه های فروردین تا شهریور سال 1395 به کشتارگاه نیمه صنعتی این شهرستان آورده شده بودند مورد معاینات پس از کشتار قرار گرفتند.
  نتایج
  یافته های ماکروسکپیک پنومونی در لوب های مختلف بویژه در در لوب های راسی و کاردیاک ریه های متعلق به 259 راس گوسفند (35/6%) شناسایی و ثبت شد. درجات ملایم، متوسط و شدیدی کبدی شدن در ریه های پنومونیک به ترتیب در 8/59%، 3/26% و 6/11% ریه ها مشاهده شد. در معاینات میکروسکپی پنومونی در گوسفندان مورد مطالعه تحت عناوین پنومونی بینابینی (8/49%) ، برونکوپنومونی چرکی (7/15%) ، پنومونی برونکواینترستیشیال (1/11%) ، و پنومونی انگلی (3/14%). در مجموع با حذف ریه های مبتلا به پنومونی انگلی، 220 ریه پنومونیک به منظور شناسایی آنتی ژن 1 BHV تحت مطالعات میکروسکپی با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی قرار گرفتند. آنتی ژن 1 BHV در 63/8% ریه ها شناسایی شد. نتیجه گیری نهایی: در نهایت حضور آنتی ژن 1 BHV در بافت ریه گوسفندان می تواند بیانگر این نکته باشد که پنومونی طبیعی در گوسفندان ممکن است با منشاء 1 BHV بوجود بیاید. بعلاوه تصور می شود 1 BHV می تواند به عنوان یک عامل مستعد کننده برای بروز پنومونی های باکتریایی ثانویه عمل کند.
  کلیدواژگان: BHV1، ایمونوهیستوشیمی، ریه، پنومونی، گوسفند
 • حسین زاده آدم نژاد، جمشید قیاسی چاله کندی * صفحات 323-334
  زمینه مطالعه: روده کوچک و اندام های ضمیمه نقش مهمی در هضم و جذب دستگاه گوارش بازی می کنند.
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین E و سلنیوم بر عملکرد و مرفومتری روده کوچک در بلدرچین ژاپنی بود.
  روش کار
  405 قطعه بلدرچین ژاپنی بطور کاملا تصادفی به 9 گروه آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل 3 × 3 (3 تکرار و 15 جوجه در هر تکرار) تقسیم و با جیره های حاوی ویتامین E ا (mg/kg 0، 150 و 300 جیره) و سلنیوم (mg/kg 0، 2/0 و 4/0 جیره) در طول مطالعه تغذیه شدند. سپس مصرف خوراک، افزایش وزن بدنی، ضریب تبدیل غذایی در روزهای 21-17، 35-22 و 35-17 اندازه گیری شد. در انتهای روز 35 نیز 3 جوجه از هر تکرار انتخاب، ذبح و نمونه های قسمت های مختلف روده (10% 50% و 90% طول روده کوچک) برای بررسی های مورفولوژیکی نمونه برداری شد. سپس طول ویلی و عمق کریپت های روده بوسیله میکروسکوپ اندازه گیری شد.
  نتایج
  باتوجه به نتایج، سطوح مختلف ویتامین E و سلنیوم اثر معنی داری بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن نداشت (0. 05<P). همچنین مکمل ویتامین E و سلنیوم بطور معنی داری موجب افزایش طول ویلی و عمق کریپت در طول های مختلف روده در روز 35 شد (0. 05>P). نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان دهنده این بود که مکمل سازی جیره با ویتامین E و سلنیوم اثرات سودمندی بر مرفومتری روده کوچک بلدرچین ژاپنی دارد.
  کلیدواژگان: مورفومتری روده، بلدرچین ژاپنی، عملکرد، سلنیوم، ویتامین
 • مسعود علیرضایی *، آرش خردمند، پویا صلاحی، افسانه عزیزی صفحات 335-346
  زمینه مطالعه: مدل تجربی القا شده توسط استرپتوزوتوسین بیانگر تغییرات ایجاد شده در سیستم تولید مثل نر بعنوان بخشی از بیماری می باشد.
  هدف
  هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی اثرات عصاره برگ زیتون بر دیابت القا شده توسط استرپتوزوتوسین و هم چنین بررسی اثرات آن بر کیفیت اسپرم بود.
  روش ها
  20 سر موش صحرایی نر از نژاد اسپراگ-داولی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند: گروه اول بعنوان گروه کنترل بدون درمان و گروه های 2، 3 و 4 از موشها با استرپتوزوتوسین دوز 65 میلیگرم بر کیلوگرم تزریق شدند. حیواناتی که در روزهای 6-4 قند خون بالای 250 میلیگرم در دسی لیتر نشان دادند بعنوان موشهای دیابتیک درنظر گرفته شدند. گروه های 3 و 4 عصاره برگ زیتون 100 و 150 میلیگرم بر کیلوگرم بصورت خوراکی و حلال آن به گروه های کنترل و دیابتیک (گروه 2) برای 10 روز پیوسته خورانده شد.
  نتایج
  درصد هموگلوبین گلیکوزیله (%HbA1c) به عنوان شاخص دیابت در حیواناتی که عصاره با دوز 150 میلیگرم بر کیلوگرم دریافت کردند در مقایسه با گروه دیابتیک بطور معنی داری کاهش یافت (p < 0. 001). در موشهای درمان شده با عصاره برگ زیتون 150 میلیگرم بر کیلوگرم عصاره توانست باعث بهبود کیفیت اسپرم در مقابل اثرات خطرناک استرپتوزوتوسین در گروه موشهای دیابتیک گردد (p < 0. 001) ، اما حرکت کلی اسپرم بطور معنی داری در گروه دیابتیک بالاتر بود (p < 0. 001). غلظت کلسترول در گروه دیابتیک و گروه های درمان شده با عصاره نسبت به گروه کنترل بطور معنی داری افزایش یافت (p < 0. 001) و سطح تری گلیسرید در گروه دریافت کننده عصاره 150 میلیگرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه دیابتیک و عصاره 100 میلیگرم بر کیلوگرم بطور معنی داری کاهش یافت (p < 0. 001).
  نتیجه گیری
  نتایج ما پیشنهاد می کنند که عصاره برگ زیتون دارای اثرات آنتی دیابتیک مفیدی در دیابت ناشی از استرپتوزوتوسین است و ممکن است کاندیدای مناسبی جهت کاهش پیچیدگی های دیابت در مردان باشد.
  کلیدواژگان: دیابت، عصاره برگ زیتون، موش صحرایی، استرپتوزوتوسین، بیضه
 • حسن الکاراوقلی، غلامرضا نیکبخت بروجنی*، عاطفه اسماعیل نژاد، محمدحسن زاده، توحید طلوعی صفحات 347-356
  زمینه مطالعه: مجتمع عمده پذیرش بافتی (MHC) یکی از نواحی زنتیکی است که ارتباط آن با پاسخ ایمنی به واکسن بخوبی مشخص شده است. بررسی ارتباط هاپلوتیپ های MHC با پاسخ ایمنی بهتر برای طراحی واکسن و اصلاح نژاد کاربرد دارد. اهداف: ارزیابی تنوع ژنتیکی MHC کلاس دو بوقلمون تجاری و بررسی ارتباط آن با پاسخ ایمنی هومورال بر علیه واکسن نیوکاسل.
  روش ها
  تعداد 92 جوجه بوقلمون گوشتی با واکسن VG/GA در سنین 10 و 20 روز واکسنه شدند. از روش الیزا برای تعیین پادتن اختصاصی IgY و از روش تحلیل دقیق دمای شکافت (HRM) و تعیین توالی برای بررسی تنوع ژن MHC کلاس دو استفاده شد. اثر آلل ها بر پاسخ ایمنی هومورال با آنالیز رگسیون چند متغیره و GLM صورت گرفت.
  نتایج
  8 پروفایل HRM و 10 آلل در جمعیت شناسایی شدند. آلل های B1-1*3, B1-1*4 and B1-1*5 به طور معنادار با کاهش پاسخ هوموران بر ضد واکسن مرتبط بودند.
  نتیجه گیری
  سه آللی که در این مطالعه گزارش شدند با کاهش پاسخ ایمنی همراه بودند. به دلیل این ارتباط منفی برنامه های اصلاح نژاد بر مبنای شاخص ژنتیکی باید با دقت بیشتر انجام شوند.
  کلیدواژگان: پادتن، ایمنی، MHC، بوقلمون، واکسن
 • سید رضا هاشمی، حسینعلی عرب *، بهجت سیفی، صمد محمدنژاد صفحات 357-367
  زمینه مطالعه: دستیابی به یک ترکیب موثر ولی با عوارض کمتر، برای پیشگیری و درمان فشار خون بالا در سال های اخیر مورد توجه بوده است.
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر پیش درمانی سیترولین روی انقباض قطعات ایزوله عروقی جدا شده از آئورت موش صحرایی بوده است.
  روش کار
  شانزده موش صحرایی نر نژاد ویستار (g 350-300) به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. به گروه شاهد یک میلی لیتر آب مقطر تزریق شد، در حالی که حیوانات گروه آزمون مقدار mg/kg 200 سیترولین از راه صفاقی، برای مدت 7 روز دریافت کردند. آئورت های قفسه سینه آنها بلافاصله بیرون آورده شده و در محلول حاوی (KHS) اKerebs-Henseleit قرار داده شدند. آئورت از بافت های اطراف تمیز شد و در حضور OC2 %5+O2 95% به چند حلقه 3 میلی متری تقسیم شدند. حلقه های آئورت به 6 زیرگروه تقسیم شدند و در حمام بافت حاوی KHS در دمای C 37 معلق شدند. حلقه های جدا شده توسط فنیل افرین) (Phe) یا mmol 60 پتاسیم کلراید (KCl) منقبض شدند. پس از ایجاد کفه، غلظت تجمعی از استیل کولین (ACh) برای ایجاد شل شدگی به حمام بافت افزوده شد. اثرات سیترولین بر شل شدگی و نقش نیتریک اکساید (NO) با استفاده از L-NAME به عنوان یک ابزار فارماکولوژیک، مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  تزریق موش ها با سیترولین به طور معنی داری (05/0>P) باعث کاهش انقباض عضلانی ناشی از Phe شد. سیترولین همچنین، به طور معنی داری (01/0>P) انقباض ناشی از KCl و L-NAME+Phe را کاهش داد. اما، اضافه شدن دوزهای تجمعی از ACh به طور معنی داری (001/ 0>P) باعث کاهش انقباض ناشی از Phe، اما نه ناشی از KCl و L-NAME+Phe، در گروه کنترل و دریافت کننده سیترولین شد. نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیترولین می تواند سبب کاهش انقباض عروقی از طریق آزاد کردن NO در رگ ها شود.
  کلیدواژگان: حلقه آئورت، فشارخون، سیترولین، نیتریک اکساید، شل شدگی عروق
 • ندا شیخ، ابولفضل زالی، مهدی گنج خانلو *، آرمین توحیدی، مهدی دهقان بنادکی صفحات 369-379
  زمینه مطالعه: تغذیه منابع اسیدهای چرب غیراشباع در گاوهای شیری به عنوان راهکاری جهت بهبود وضعیت سلامت دام بعد از زایش و الگوی اسید چرب شیر پیشنهاد شده است.
  هدف
  این آزمایش با هدف بررسی اثر تغذیه مکمل اسید لینولئیک مزدوج و مخلوط کنجاله و روغن کنجد طی دوره انتقال بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری هولشتاین انجام شد.
  روش کار
  تعداد 21 راس گاو چند شکم زایش (با آبستنی 249 روز) در قالب طرح کاملا تصادفی به جیره های حاوی 1- جیره شاهد، حاوی نمک های کلسیمی روغن پالم (بترتیب 95/0 و 68/1 درصد ماده خشک در پیش و پس از زایش) ، 2- مکمل اسید لینولئیک مزدوج (بترتیب 4/0 و 5/0 درصد ماده خشک در پیش و پس از زایش) 3- کنجاله کنجد (بترتیب 18/2 و 32/4 درصد ماده خشک در پیش و پس از زایش) و روغن کلسیمی کنجد) بترتیب 83/0 و 4/1 درصد ماده خشک در پیش و پس از زایش) بعنوان منبع امگا-6 اختصاص داده شدند.
  نتایج
  ماده خشک مصرفی، وزن بدن، نمره وضعیت بدنی، میانگین تولید شیر روزانه و همچنین درصد و مقدار پروتئین، لاکتوز و چربی شیر بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری نداشت. نسبت اسیدهای چرب کوتاه و متوسط زنجیر و اسیدهای چرب با یک یا چند پیوند دوگانه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. تیمار دارای مکمل اسید لینولئیک مزدوج، ایزومر سیس-9، ترانس-11 اسید لینولئیک مزدوج را در چربی شیر نسبت به گروه کنترل و کنجد از لحاظ عددی افزایش و درصد اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (کمتر از 12 کربن) را کاهش داد. نتیجه گیری نهایی: تغذیه مکمل اسید لینولئیک مزدوج و مخلوط کنجاله و روغن کنجد تاثیری بر عملکرد، ترکیبات و الگوی اسید چرب شیر نداشت.
  کلیدواژگان: CLA، کنجد، دوره انتقال
 • سمیه نمرودی *، فاطمه عرب خزائلی، جیمز نورمن میلز صفحات 381-385
  یک پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) که به طور ناگهانی در یک تصادف در پارک ملی گلستان، شمال ایران، کشته شد بود، به آزمایشگاه اداره کل محیط زیست استان گلستان منتقل شد. لاشه آلوده به کنه های سخت بود. 5 کنه Ixodes ricinus (یک ماده) و Rhipicephalus turanicus (4 نر) ، شناسایی و جمع آوری شد. این کنه های سخت میزبان های اصلی برخی از پاتوژن ها با اهمیت در علوم دامپزشکی و پزشکی هستند. این اولین گزارش شناسایی کنه های I. ricinus و R. turanicusدر پلنگ ایرانی است.
  کلیدواژگان: پارک گلستان، I. ricinus، پلنگ ایرانی، R. turanicus
|
 • Alaa AlDirawi, Davood Sharifi *, Sarang Soroori, Saied Bokaie, Roshanak Mokhtari, Alireza Bashiri, Hosein Shad, Rouhoulah Esanejad, Davoud Faskhoudi Pages 283-291
  Background
  Growth plate is responsible for bone elongation and its injury could result in severe orthopedic problems.
  OBJECTIVES
  This study was aimed to investigate the radiographic changes after transplanting the fresh autogenous ear cartilage impregnated with PRP and MSc in treatment of growth plate injury in lamb.
  METHODS
  Cranial half (½) in length in full depth of the right hind limb growth plate was resected with bone oscillator and was transplanted with autogenous fresh harvested ear cartilage at the time of surgery in all of the 15 male lambs. Subsequently they were divided into 3 subgroups of 5 lambs in each group, control, PRP and MSCs. Radiographs were obtained from operated limbs at surgery time and 60 post-operative.
  RESULTS
  Clinically, all lambs showed same lameness degree and mostly apparent after cast removal but gradually improved in the treated group which showed normal weight bearing after one month. Early physeal closure was seen in growth plate injured site only in control group without limb shortening or angular deformity. Lambs with MSCs showed mild bone bridge formation (1.4b ± 0.4b) as compared with PRP group (1.8 ± 0.37ab) and control group (2.8 ± 0.2 a) (P<0.05).On 60 days postoperatively control group showed significant mineralization (by 2.8±0.2a) while less mineralization was detected in MSCs and PRP groups (by 1.4± 0.4b and 2.4± o.4 ab).
  CONCLUSIONS
  This study showed that MSCs & PRP can quite effective in preventing bone bridge formation and mineralization besides convergence of the transplanted tissue into growth plate cartilage.
  Keywords: Cartilage, Growth plate, Mesenchymal cell, PRP, Radiography
 • Somayeh Davudypoor, Alireza Vajhi *, Mohammad Molazem, Sarang Soroori, Majid Masoudifard, Omid Zehtabvar Pages 293-303
  Background
  Echoes are frequently observed in cat bladder contents through ultrasonography and often mentioned as incidental findings. No comprehensive study has been conducted so far on the precise echoes nature in the bladder contents ultrasonography in cats.
  OBJECTIVES
  The purpose of this study is to provide an accurate description of the cat bladder contents echoes and to specify the relationship between ultrasonographic findings and urinalyses.
  METHODS
  30 adult DSH cats were investigated. Bladder ultrasonography was performed. The numbers of echoes in the bladder were qualitatively divided into four classes. At least 5 ml of urine was collected with cystocentesis. Urinalysis was performed on the urine sediment. The statistical analyses were done.
  RESULTS
  Echoes were observed in 19 cases. The echoes were suspended in 17 of the cases, in those cases they were observed and clumped in 2 cases. Of the 19 cases where echoes had been observed in the bladder contents, 9 included oil droplets, 2 included struvite crystals and 4 included hematuria as reported in urinalysis. For 6 of the cats with echoes in the bladder contents, oil droplets, RBCs, and crystals were not reported in urinalysis. The number of echoes observed in the bladder in presence of RBCs, oil droplets, crystals, and leucocytes was not statistically significant (P>0.05).
  CONCLUSIONS
  Based on this study, most of the echoes observed in the ultrasonography of cats’ bladder contents can be associated with the presence of oil droplets in the urine, which is in accordance with previous studies.
  Keywords: Cat, Echoes, Ultrasound, Urinalysis, Urinary bladder
 • Moloud Davoodi, Amir Rostami *, Azin Tavakoli, Sarang Soroori, Alirezaا Bahonar, Arash Rahimi Pages 305-312
  Background
  While many dental procedures induce pulpal damage by increase the temperature, this study was established to evaluate the thermally effect of different laser methods on pulp, oral soft and hard tissues.
  Objectives
  In this study, laser irradiation applied to measure how increased in power output can influence on dental pulp by using CT images.
  Methods
  Ten adult New Zealand white rabbits were divided into 2 groups receiving 3 and 5 watt for 15 second respectively on left side cheek teeth after shortening of third upper and first lower premolars. Right cheek teeth trimmed as well and served as control. CT scans were taken immediately after lasing and repeated every week for one month.
  Results
  The statistical analysis of dental measurements shows that teeth length of right and left third upper premolar was significantly different during time (P<0.012). While in first lower premolar there was no significant differences between right and left sides (P=0.338). In every week CT, group one showed no differences in right and left side in comparison to group two (P>0.05). Only third upper premolar in fourth week showed a significant difference between two groups (P=0.047).
  Conclusions
  laser radiation could influence on tooth growth in both groups. This study revealed that the higher laser power would have been more effective on reduction of growth rate of teeth. In addition, 3D CT scans could be an appropriate tools for dental growth investigation.
  Keywords: CT images, Dental growth, Laser irradiation, Rabbit, Thermal damage
 • Keivan Jamshidi *, Ozlem Ozmen Pages 313-321
  Background
  Respiratory tract infections caused by some viruses with cattle origin have been demonstrated in sheep and goats.
  OBJECTIVES
  The main goal of this study was to determine Bovine Herpes virus type 1 BHV1antigen in formalin-fixed paraffin-embedded lung tissue of pneumonic sheep, using immunohistochemistry (IHC) staining method.
  METHODS
  For this purpose, the lungs of 4079 sheep, which were raised in various farms in the Garmsar district and surrounding areas and were brought to the local abattoir for slaughtering between April and September 2016, were examined.
  RESULTS
  Macroscopic pneumonia findings were detected in different lobes particularly in the apical and cardiac lobes of the lungs of259 sheep (6.35%). The rates of mild, moderate and severe consolidations observed in the pneumonic lungs were 59.8%, 26.3 % and 11.6 %, respectively. Pneumonias were microscopically classified in sheep as interstitial pneumonia (49.8%), suppurative bronchopneumonia (15.7%), bronchointerstitial pneumonia (11.1 %), and parasitic pneumonia (14.3%). A total of 220 pneumonic lungs, excluding parasitic pneumonia, examination with immunohistochemistry (IH) in terms of BHV1 antigen, were considered. BHV1 antigen was determined to be 8.63 % by the immunohistochemistry (IHC) method.
  CONCLUSIONS
  In conclusion, the presence of viral antigen in lung tissues of sheep may indicate that natural pneumonia may be induced by BHV1 or possibly other species-specific herpesviruses. Moreover, it is suggested that sheep might have a role in the transmission of this virus to cattle.
  Keywords: BHV1, Immunohistochemistry, Lung, Pneumonia, Sheep
 • Hossein Zadeh Adamnezhad, Jamshid GhiasiGhalehkandi * Pages 323-334
  Background
  Small intestine and peripheral organs are the main organs for digestion and absorption in the gastrointestinal tract.
  OBJECTIVES
  To investigate effects of different levels of Vitamin E and Selenium on growth performance and small intestine morphometry in Japanese quail.
  METHODS
  A total of 405 mixed sex Japanese quails were randomly allocated into 9 experimental groups by 3×3 factorial design (3 replications and 15 chicken per pen) using Vitamin E (0, 150 and 300 mg/kg) and sodium Selenium (0, 0.2 and 0.4 mg/kg feed) for the entire study. Then, feed intake, body weight gain and food conversion ratio were recorded on days 17-21, 22-35 and 17-35 of the study. At day 35 of the study, 3 birds were randomly selected from each replication, slaughtered and various sections of small intestine (10, 50 and 90% of small intestine length) sampled for morphometry characteristics. Villi height and crypts depth were measured microscopically.
  RESULTS
  According to the results, different levels of Vitamin E and Selenium supplements had no effect on growth performance (P>0.05). Also, supplementation of diet with Vitamin E and Selenium significantly increased villi height and crypts depth in various sections of small intestine on day 35 (P<0.05).
  CONCLUSIONS
  These results suggest Vitamin E and Selenium supplemented diets had beneficial effect on small intestine morphometry characteristics in Japanese quail.
  Keywords: Intestinal morphometry, Japanese quail, Performance, Selenium, Vitamin E
 • Masoud Alirezaei *, Arash Kheradmand, Pouya Salahi, Afsaneh Azizi Pages 335-346
  BACKGROUND
  The experimental model of streptozotocine (STZ)-induced diabetes explains changes in the male reproductive system as part of the disease.
  OBJECTIVES
  The aim of the present study was to evaluate the olive leaf extract effects on STZ-induced diabetes and to examine its modulatory effects on sperm quality.
  METHODS
  Twenty adult male Sprague–Dawley rats were divided into four equal groups: the first group served as untreated control. Groups 2, 3 and 4 of rats were injected STZ (65 mg/kg). The animals which exhibited blood glucose levels higher than 250 mg/dl by days 4-6, were considered as diabetic rats. Groups 3 and 4 received olive leaf extract (100 and 150 mg/kg, orally) and vehicle to the control and diabetic rats (group 2) for 10 consecutive days.
  RESULTS
  Glycated haemoglobin percentage (%HbA1c) as a diabetic index significantly decreased in the animals that ingested 150 mg/kg of the extract compared to the diabetic group (P<0.001). Olive leaf extract (150 mg/kg) could improve sperm quality of the treated rats against STZ deleterious effects in the diabetic rats, however, total sperm motility was significantly higher in the diabetic rats (P<0.001). Cholesterol concentration significantly increased in the diabetic and the extract-treated groups compared to the controls (P<0. 01), and triglyceride level significantly decreased in the extract-treated animals (150 mg/kg) compared to the diabetic and the 100 mg/kg extract groups (P<0.01).
  CONCLUSIONS
  Our data suggest that olive leaf extract possesses beneficial antidiabetic effects on STZ-induced diabetes in rats and may be a good candidate to reduce diabetes complications in men.
  Keywords: Diabetes, Olive extract, Rat, Streptozotocine, Testis
 • Hassan Alkaragoly, Gholamraza Nikbakhat Brujeni *, Atefeh Esmailnejad, Mohammad Hasanzadeh, Tohid Tolouei Pages 347-356
  Background
  Major histocompatibility complex (MHC) is one of the best characterized genetic regions controlling immune responses against vaccines. Identifying the association between MHC haplotypes and improved immune responses would be useful in genetic breeding strategies in animals.
  OBJECTIVES
  MHC class II B genetic diversity and its association with humoral immune responses against Newcastle vaccine (NDV) were evaluated in commercial turkey poults (meleagris gallopavo).
  METHODS
  A total of 92 turkey poults were vaccinated with live VG/GA strain of Newcastle disease vaccine at age of 10 and 20 days. Serum NDV specific IgY was assessed by indirect enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) and MHC II B polymorphism was determined using high resolution melting curve (HRM) technique and DNA sequencing method. Effects of alleles on humoral immune responses were evaluated by multivariate regression analysis and GLM procedures.
  RESULTS
  A total of 8 HRM profiles and 10 alleles were identified in this population. B1-1*3, B1-1*4 and B1-1*5 alleles were significantly associated with lower antibody responses against vaccine in commercial turkey poults.
  CONCLUSIONS
  Three alleles reported in this study were associated with reduced immune responses against NDV vaccine in turkey population. Due to such negative associations, molecular breeding programs based on specific genetic markers should be implemented with great caution.
  Keywords: Antibody, Immunity, MHC, Turkey, Vaccine
 • Seyyed Reza Hashemi, Hossein Ali Arab *, Behjat Seifi, Samad Muhammadnejad Pages 357-367
  Background
  The achievement of an effective compound for prevention/treatment of hypertension with fewer complications has been of interest in recent years.
  OBJECTIVES
  This study aimed to examine the effects of L-citrulline pretreatment on the tension of isolated rat aortic tissues precontracted by different vasoconstrictors.
  METHODS
  Sixteen male Wistar rats (300-350g) were randomly divided into two groups of control and test. The control group was injected 1ml distilled water, while the animal in the test group received 200 mg/Kg L-citrulline (CIT) i.p. for 7days. Rats were euthanized, their thoracic aortas were immediately separated and placed into a petridish containing cold Kerebs-Henseleit solution (KHS). The aorta were cleaned of the surrounding tissues and cut into 4 rings in the presence of 95% O2+5% CO2. The aortic rings divided into 6 subgroups, were suspended into organ bath containing KHS at 37oC. The isolated rings were contracted by 2×10-6 M phenylephrine (Phe) and 60Mm KCl. When the plateau was reached, a cumulative concentration of acetylcholine (Ach) was added into organ bath to induce relaxation. The effects of CIT on relaxation and the role of NO were tested using L-NAME as a pharmacological probe.
  RESULTS
  The pretreatment of rats by CIT significantly (P<0.05) reduced the plateau contraction induced by Phe. CIT also significantly (P<0.01) decreased the contraction induced by KCl and L-NAME+Phe. However, cumulative addition of ACh significantly (P<0.001) decreased the vasoconstriction induced by Phe but not by KCl and L-NAME+Phe in both control and CIT-treated group.
  CONCLUSIONS
  It suggests that, CIT can reduce the rat aorta vasoconstriction through releasing NO.
  Keywords: Aortic ring, Hypertension, L-citrulline, NO, Vasorelaxation
 • Neda Sheikh, Abolfazl Zali, Mahdi Ganjkhanlou* , Armin Towhidi, Mehdi Dehghan Banadaki Pages 369-379
  Background
  Feeding unsaturated fatty acids sources in dairy cows is considered as a strategy to improve animal health during postpartum period and milk fatty acid profile.
  OBJECTIVES
  This study aimed to investigate the effects of conjugated linoleic acid supplement and combination of sesame meal and oil on performance and milk fatty acid composition of dairy cows during transition period.
  METHODS
  Twenty-one multiparous Holstein cows (249 days of pregnancy) were randomly assigned to 3 dietary treatments including: 1) control with a source of calcium salts of palm oil (0.95 and 1.68% of the dry matter in prepartum and postpartum diets, respectively), 2) conjugated linoleic acid supplementation (0.4 and 0.5% of the dry matter in prepartum and postpartum diets, respectively) 3) sesame meal (2.18 and 4.32% of the dry matter in prepartum and postpartum diets, respectively) and calcium salt of sesame oil (0.83 and 1.4% of the dry matter in prepartum and postpartum diets, respectively) as source of n-6.
  RESULTS
  Dry matter intake, body weight, body condition score, average milk yield and component including fat, protein and lactose were not affected by dietary treatments. The proportion of short and medium chain fatty acids, monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids were not affected by dietary treatments. Conjugated linoleic acid supplement numerically increased content of cis-9, trans-11 conjugated linoleic acid and reduced short chain fatty acids (
  CONCLUSIONS
  Feeding conjugated linoleic acid supplement and combination of sesame meal and oil had no effect on performance, milk composition and fatty acid profile.
  Keywords: CLA, Sesame, Transition period
 • Somayeh Namroodi *, Fatemeh Arabkhazaeli, James Norman Miils Pages 381-385
  A carcass of a Persian leopard (Panthera pardus saxicolor) that was inadvertently killed in a car accident in Golestan National Park, North-Iran, was referred to the laboratory of the Department of Environment in Golestan Province. The carcass was infested with hard ticks. Five ticks were collected and identified as Ixodes ricinus (one female) and Rhipicephalus turanicus (four males). These hard ticks are major vectors of some important microorganisms of veterinary and medical significance. This is the first detection of I. ricinus and R. turanicus in the Persian leopard.
  Keywords: Golestan Park, Ixodes ricinus, Persian leopard, Rhipicephalus turanicus