فهرست مطالب

امنیت پژوهی - پیاپی 62 (تابستان 1397)
 • پیاپی 62 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمیدرضا رفعتی، هادی رحمانی ساعد، حسین ابراهیمی* صفحه 5

  سیاست‌های قومی، می‌تواند ابعاد مختلف امنیت - به‌ویژه بعد اجتماعی آن را که با مسایل هویتی سروکار دارد– تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که سیاست قومی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمال غرب (با وجود شرایط خاص امنیتی در آن) در قبال قوم آذری مورد تحلیل علمی قرار نگرفته و از طرف دیگر تاثیر این سیاست‌ها بر امنیت اجتماعی به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی امنیت که رابطه مستقیم با مسایل هویتی و قومی دارد، مورد کم‌توجهی قرارگرفته است؛ ازاین‌رو، دغدغه محققین بر آن است که اولا سیاست قومی ج.ا.ا در منطقه شمال غرب در قبال قوم آذری را موردبررسی قرار داده و ثانیا تاثیر این سیاست را بر امنیت اجتماعی ج.ا.ا بررسی نماید. برای پاسخگویی به سوال پژوهش و فرضیات آن، ضمن استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش تحلیلی– توصیفی، پرسشنامه‌ای متشکل از 27 سوال تهیه گردید. جامعه آماری این پژوهش را 200 نفر از مسیولان و کارشناسان امنیتی و اجتماعی مستقر در منطقه شمال غرب تشکیل داده‌اند که با استفاده از فرمول کوکران 131 نفر از آنان به‌عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، پاسخ‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت. ضریب اعتبار محاسبه‌شده از طریق آلفای کرونباخ (75/.) گویای آن است که پرسشنامه از اعتبار بالا و قابل قبولی برخورداراست. درنهایت بعد از جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مشخص گردید که سیاست اتخاذ شده در منطقه شمال غرب ج.ا.ا در قبال قوم آذری وحدت در کثرت با تمایل به کثرت‌گرایی بوده و این سیاست باعث ارتقاء امنیت اجتماعی گردیده است

  کلیدواژگان: سیاست های قومی، منطقه شمال غرب، قوم آذری، امنیت اجتماعی
 • مهدی کمالی اطلس، عنایت زارع خفری، مجید اصغرزاده* صفحه 39

  این پژوهش باهدف بررسی نوع و میزان ارتباط ویژگی‌های شخصیتی مدیران با کارایی شغلی آنان در یک سازمان اطلاعاتی – امنیتی تهیه‌شده است. سوال اصلی که در این پژوهش سعی شده به آن پاسخ داده شود این است که چه ارتباطی بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران سازمان اطلاعاتی – امنیتی مورد مطالعه با کارایی شغلی آنان وجود دارد؟ پژوهش حاضر به لحاظ نوع، کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش‌های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران سازمان اطلاعاتی – امنیتی مورد مطالعه در سال 1395 تشکیل می‌دهند. که شامل 48 نفر است. (N=48). با توجه به کم بودن تعداد جامعه آماری، کل آن به‌عنوان نمونه آماری تعیین گردیدند. سپس پرسشنامه استاندارد آزمون تیپ‌های شخصیتی 9 گانه ریسو و هادسون (ویرایش 2/5) (RHETI) که مبتنی بر اینیاگرام بوده و شامل 36 سوال دوگزینه‌ای است؛ بر روی جامعه آماری اجرا و اطلاعات استخراج‌شده، از طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج حاصله حاکی از آن است که کارایی مدیران سازمان مورد مطالعه با نمرات تیپ‌های یک، سه، پنج و هشت همبستگی مثبت و بالا و با نمرات تیپ‌های چهار و هفت، همبستگی منفی و بالا و با نمرات تیپ‌های دو، شش و نه همبستگی منفی و پایین دارد. ضرایب همبستگی (اسپیرمن) به‌دست‌آمده به شرح زیر است: تیپ یک (اصلاح‌طلب و کمال‌گرا): 0/836، تیپ دو (امدادگر، مهربان و مهر طلب): 0/500-، تیپ سه (موفق): 0/814، تیپ چهار (فردگرا، هنردوست و خیال‌پرداز): 0/876-، تیپ پنج (پژوهش گرو فکور): 0/860، تیپ شش (وفادار): 0/493-، تیپ هفت (مشتاق، خوش‌خو و خوش‌گذران): 0/862-، تیپ هشت (ریاست‌طلب، رهبر و مدیر): 0/912، تیپ نه (صلح‌طلب): 0/458-

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، کارایی، مدیر، سازمان های اطلاعاتی- امنیتی
 • غلامرضا سالارکیا صفحه 69

  مقاله پیش‌رو با مدنظر قرار دادن رابطه اطلاعات و سیاست، به دنبال پاسخ به این سوال است که «زمینه‌ها و بسترهای بروز تنش میان اطلاعات و سیاست‌گذار چیست؟» به این منظور، در ابتدا نویسند تلاش می‌ورزد تا جایگاه اطلاعات در بستر -سیاست را بررسی و مشخص نماید. در این بخش تصریح می‌شود که اطلاعات در مفهوم کلی آن، کاملا در خدمت دولت و نظام سیاسی حاکم است و در عام‌ترین برداشت از آن، متغیری وابسته به سیاست (حکومت) است. سیاست، اطلاعات را سازمان‌دهی، هدایت و کنترل و نظارت و در صورت نیاز تغییر می‌دهد. پس از آن به بازخوانی رهیافت‌های موجود از رابطه میان اطلاعات و سیاست می‌پردازد. در این راستا، پنج رویکرد مورد بازشناسی قرار می‌گیرد که عبارتند از، رویکرد سنت‌گرایان (کنت)، جدایی کامل و استقلال اطلاعات از سیاست؛ رویکرد عمل‌گرایان (گیتس)، در سیاق سیاست قرار گرفتن اطلاعات با مشارکت در فرایند سیاست‌گذاری؛ نظریه آونگ، حرکت دایم اطلاعات میان دو نظریه سنت‌گرایان و عمل‌گرایان؛ نظریه طیف (بار- جوزف)، طیف چهارگانه رهیافت‌های رابطه اطلاعات و سیاست از جدایی کامل تا درهم‌آمیختگی کامل؛ رویکرد استبدادی، هضم شدن اطلاعات در سیاست. در آخر زمینه‌های بروز تنش میان اطلاعات و سیاست‌گذار را با اتکا به پژوهش میدانی در چهارچوب روش داده‌بنیاد با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق و هم‌چنین منابع ثانویه مورد واکاوی قرار می‌دهد. نتایج حاصل نشان می‌دهد تفاوت‌های فرهنگی میان این دو، مهم‌ترین عامل ایجاد تنش در رابطه میان اطلاعات و سیاست می‌باشد. علاوه بر این، زمینه‌های دیگری نیز شناسایی و معرفی می‌شود

  کلیدواژگان: اطلاعات، سیاست، سیاست گذار، خط مشی گذار، عارضه یابی سازمانی
 • جواد دهقانی، فریده محمدعلی پور* صفحه 99

  مسیله امنیت وجودی مهم‌ترین دغدغه عربستان سعودی از ابتدای شکل‌گیری این رژیم بوده است که به دلیل پررنگ بودن نقش هویت‌های فراملی و عدم تکامل و بلوغ دولت ملی در منطقه، مستمسک ساختن آن از سوی هر یک از دول قدرتمند منطقه، به‌ویژه مصر، عراق و ایران، چالشی جدی علیه هویت وجودی این کشور ایجاد کرده است. براساس نظریه موازنه تهدید استفن والت، عربستان در مجاورت جغرافیایی با این سه کشور واقع است که به عنوان عنصری ثابت کماکان پابرجاست. همچنین سه کشور مذکور از توان نظامی قابل ملاحظه‌ای برای اتخاذ رویکرد تهاجمی برخوردارند که براساس شاخص‌های جنگی همچون ارتش قدرتمند و تسلیحات نظامی متنوع و پیشرفته، نیز وجود مصادیق عینی مانند توسل به جنگ همچون جنگ میان دو قدرت منطقه‌ای عراق و ایران، یا مشارکت چندباره مصر در جنگ علیه اسراییل، نمود عملی یافته‌اند. به لحاظ نیات خصمانه نیز این سه کشور به تناوب و در مقاطع مختلف صریحا یا تلویحا یا آنگونه که رهبران سعودی تلقی می‌کنند، نیات خصمانه خود را علیه دولت آن اعلام داشته‌اند سوال اصلی پژوهش حاضر این است که این تهدیدات امنیتی چگونه بر تامین امنیت عربستان تاثیر گذارده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می‌شود که عربستان برای حفظ امنیت خود، از طریق اتحاد با آمریکا به تهاتر امنیت در برابر نفت دست یافته است. در نتیجه، آمریکا متعهد شده است پادشاهی سعودی را در قبال هر گونه تهدید خارجی صیانت نماید. روش تحقیق در پژوهش حاضر تبیینی است و گردآوری داده‌ها نیز با ابتنای با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است

  کلیدواژگان: موازنه تهدید، ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، ایران
 • رضا نور، ابراهیم خلیلی* صفحه 121

  دانشگاه به عنوان نهادی آموزشی و فرهنگی، محل مواجهه و برخورد هویت‌های مختلف قومی بوده و نقش مهمی در تولید انگاره‌های هویتی دارد، به طوری که در این محیط همسویی‌ها یا تعارضات فرهنگی و هویتی دانشجویان، وضعیت تشدید کننده‌ای را برای تقویت هویت ملی یا قومی در بین آن‌ها ایجاد می‌کند. نگاهی به تاریخچه فعالیت نشریات دانشجویی، گویای این واقعیت است که از اواسط دهه 1370 تعداد زیادی از این نشریات در دانشگاه‌ها امکان انتشار یافته و ما شاهد رشد روزافزون نشریات دانشجویی قومی در دانشگاه‌ها بوده‌ایم. این تحقیق با هدف بررسی تهدیدات اجتماعی قومیت‌گرایی (قوم‌های عرب، کرد و ترک) در نشریات دانشجویی سال تحصیلی 94-1393 دانشگاه‌های دولتی شهید چمران اهواز، کردستان و تبریز و بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده است. احساس تبعیض قومی و ستم ملی، تلاش افراطی برای ایجاد همبستگی و تعهد قومی، تبلیغ قرابت نژادی، اشتراکات فرهنگی و تاریخی با قومیت‌های خارج از کشور از مهمترین یافته‌های این پژوهش در تهدیدشناسی اجتماعی در نشریات دانشجویی دانشگاه‌های مورد بحث بوده است. در انتهای پژوهش، راهبردهای سیاستی ایجاد فرصت و سازوکارهای لازم برای مشارکت ملی اقوام مختلف به ویژه در دانشگاه‌ها، تقویت اتحاد اجتماعی اقوام با کشور، بکارگیری نخبگان و صاحب‌منصبان قومیت‌ها در برخی مشاغل حکومتی و دولتی و ایجاد تعهد در آنان نسبت به دولت مرکزی، مورد تاکید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: تهدید، تهدیدات اجتماعی، قومیت، هویت قومی، نشریات دانشجویی
 • مصطفی ساوه درودی، رضا صفایی* صفحه 141

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بصیرت در مهار بحران‌های امنیتی مبتنی بر اندیشه امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) برای پاسخگویی به این سوال که بصیرت در مهار بحران‌های امنیتی (با تاکیدی بر اندیشه امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)) چه نقشی دارد. محققین تلاش خواهند کرد با رویکردی کیفی آن را مورد بررسی قرار دهند. در این راستا محققین بیانات و سخنرانی‌های امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) را که با محوریت بصیرت و بحران ایراد گردیده بود مورد بررسی قرار دادند و همچنین با 10 نفر از خبرگان از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و سپس داده‌ها با روش گراندد تیوری (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی) کدگذاری و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش منجر به ارایه الگوهای جدیدی در خصوص پیشایندهای ارتقایی (راه‌های ارتقاء بصیرت، عاملان ارتقاء و شاخص‌های افراد بصیر) و پیشایندهای کاهشی (موانع کسب بصیرت)، پیامدهای ایجابی و سلبی بصیرت و همچنین انواع بحران، ریشه‌های بحران، هدف از ایجاد بحران، شیوه و شگرد ایجاد بحران، راه‌های مقابله با بحران ارایه گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین بصیرت و بحران رابطه معناداری وجود دارد و اگر دولت و ملت در مرحله سیاسی که امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) در بیان مولفه‌ها بیشتر به مولفه‌های سیاسی تاکید و اشاره داشته و خبرگان نیز به همین مولفه بیشتر صحه گذاشته، هوشیاری، بیداری و حضور به موقع داشته باشند تا جامعه با بحران‌های امنیتی مواجه نشده و در صورت وقوع آن را کنترل خواهد کرد

  کلیدواژگان: بصیرت بحران، مهار بحران، بحران های امنیتی، امام خامنه ای (مد ظله العالی)
|
 • Hosein Ebrahimi*, Hamidreza Rafaati, Hadi Rahmanisaed Page 5

  Ethnic policies can affect the various dimensions of security especially its social dimension which deals with identity issues. However, the ethnic policy of the Islamic Republic of Iran in the northwestern region (despite its special security conditions) has not been fully considered yet towards the Azeri people and, on the other hand, the impact of these policies on social security as one of the main dimensions of security, which has a direct relationship with identity and ethnic issues, has been underestimated;Hence, the researchers’ concern is firstly to examine the ethnic policy of the Islamic republic of iran in the northwestern region towards Azeri people and, secondly, to examine the impact of this policy on social security of the Islamic republic of iran. To answer the research question and its hypotheses, using a library and analytical-descriptive method, a questionnaire consisting of 27 items was developed.The statistical population of this study was 200 of the officials and social and security experts located in the Northwest region. Among which a number of 131 people of them were selected as the sample size, using the Cochran formula. After distributing and collecting questionnaires, responses were analyzed using SPSS software.The reliability of the questionnaire was determined as .75 using Cronbach’s alpha, which Indicates that the questionnaire has a high and acceptable relibility. Finally, after collecting and analyzing the information, it was determined that the policies adopted in the northwest region of the Islamic Republic of Iran toward the Azeri people is unity with a tendency towards pluralism and this policy has promoted social security

  Keywords: Ethnic Policy, Northwest Region, Azeri People, Social Security
 • Majid Asgharzadeh *, Mehdi Kamali Atlas, Enayat Zare' Khafri Page 39

  This study was conducted to determine the type and extent of relationship between personality type of managers and their job performance in a security intelligence organization. The main question of the study is; how is the relationship between the personality traits of the managers of the intelligence and security organization with their job performance? This is an applied study with the correlation approach. The statistical population of the study consisted of all managers of the intelligence-security organization studied in 1395. Which includes 48 people. (N = 48). Given the low number of statistical population, the total was determined as a statistical sample.Then, the standard questionnaire for the personality traits adopted from RISU and Hudson (2.5 edition) , which is based on the Ingram and consists of 36 items, wasdistributed among the statistical population of the study and the extracted data were tested through descriptive and inferential statistics.The results show that the effectiveness of the managers of the organization has positive and high correlations with the type one, three, five and eight,and with types four and seven, these correlations are negative and high, and with type two, six and nine, the correlation is negative and low. The correlation coefficients (Spearman) obtained are as follows: Type one (reformer and perfectionist): 0.836, type two (Rescuer, kind and affectionist): -0.500, type three (successful): 0.814, type four (Individual, Artistic, and Imaginary): 0.876, type five (Peace Factoring Research): 0/860, type six (loyal): 0.493, type seven (Fascinating, Optimistic): 0.862, type eight (Presidential, Leader, and Director): 0.912, type nine (Peacebuilder): 0.458

  Keywords: Personality Traits, Performance, Manager, Security-Intelligence Organizations
 • Gholamreza Salarkia Page 69

  This study, considering the relationship between information and politics, seeks to answer the question, "What are the contexts and resources of the tension between information and policy makers?" To this end, the author first attempts to examine and specify the status of information in the context of policy. In this section, it is stated that information in its general sense is entirely in the service of the state and the political system and, in its most general sense, is a policy-dependent variable. Policies will organize, direct and monitor information and, if necessary, change the information. It then looks at the existing relationship between information and politics. In this regard, five approaches are recognized: the traditionalist approach (Kent), the complete separation and independence of information from politics; the pragmatist approach (Gates); the context of the information policy by participating in the policy process; the pendulum theory; the Permanent movement of information between the two traditionalist and pragmatist theories; spectrum theory (Bar-Joseph), the fourfold spectrum of approaches to information and politics from complete separation to complete integration; autocratic approach; digestion of information in politics. In the end, the areas of tension between information and policy makers are investigated based on field research in the framework of grounded theory, using deep interviewing tools as well as secondary sources. The results show that cultural differences between these two are the most important factors in creating tension in the relationship between information and politics. In addition, other areas of tension are identified and introduced

  Keywords: Information, policy, policy maker, organizational conflict
 • Farideh Mohammadalipoor *, Javad Dehghani Page 99

  The issue of existential security has been a major concern for Saudi Arabia since the formation of this regime. And due to the high profile of the role of transnational identities and the lack of development and maturity of the national government in the region, using this issue as a pretext by any of the powerful powers of the region, in particular, Egypt, Iraq and Iran could create a serious challenge to the country’s existential identity. According to Stefan Walt’s threat balance theory, Saudi Arabia is geographically located with these three countries, which remains a permanent element. The three countries also have significant military capabilities to adopt an aggressive approach. Based on war indicators such as the powerful army and diverse and advanced military weapons, and also objective examples such as resorting to war such as the war between the two regional powers of Iraq and Iran, or Egypt’s multiple engagement in the war on Israel , have the potential to start a war. In terms of hostile intentions, these three countries, at different intervals and in different stages, explicitly or implicitly as viewed by Saudi leaders, have declared their hostile intentions against its government, especially as these ideals are revealed in the ideological context of Pan Arabism by Egypt and Iraq and pan Islamism by Islamic republic of Iran, the feeling of threat to the Saudi family became doubled. The main question of the current study is that; how these continuing security threats affect the security of the Saudi family. And it was hypothesized that the Saudi family uses the trick of security against oil through its alliance with the United States to maintain its security. As a result, the United States is committed to protecting the Kingdom of Saudi Arabia from any foreign threat. The research method in this study is explanatory and the data was collected using library and internet resources

  Keywords: Threat balance, United States, Saudi Arabia, Iran, Egypt, Iraq
 • Ebrahim Khalili *, Reza Noori Page 121

  Today, as an educational and cultural institution, the university plays an important role in the production of identity ideas. As a place of interaction and encounter with different ethnicities, the university is the place to confront and encounter various ethnic identities, in which, in this context, students' cultural alignments and conflicts create an aggravating condition for strengthening a national or ethnic identity among them.A glance at the history of student publications reminds us the fact that since the mid-1370s, many of these publications have been published in universities, and we have witnessed an ever-increasing growth of ethnic student publications in universities. Therefore, this study was conducted using content analysis metho,.with the aim of investigating the social threats of ethnicity (Turk, Kurdish and Arabic) in the student journals during the academic years of 1363 to 1394,at public universitie of Shahid Chamran Ahvaz, Kurdistan and Tabriz. Findings of the study indicated that the feeling of ethnic discrimination and national oppression, extreme effort to create ethnic solidarity and commitment, promote racial affiliation, cultural and historical coexistence with ethnicity abroad, emphasize and promote celebrations, rituals, thoughts,the ideals and myths of the people, the honor of membership in the ethnic community and the emphasis on the use of ethnic language in official ceremonies and the primacy of ethnic interests on national interests are among the most important issues emphasized by the students in the development of ethnicity issues in the student journals of the academic years of 1363 to 1394 at public universities of Shahid Chamran Ahvaz, Kurdistan and Tabriz

  Keywords: Threats, Social Threats, Ethnicity, Ethnic Identity, Student Publications
 • Reza Safayi*, Mostafa Saveh Doroodi Page 141

  The purpose of this study was to investigate the role of insight in controlling the security crises based on Imam Khamenei’s thought to answer this question, that What role does insight play inthe containment of security crises (with emphasis on Imam Khamenei’s thoughts)?Researchers will try to examine it with a qualitative approach. In this regard, the researchers studied the statements and lectures of Imam Khamenei , centered on insight and crisis, and also 10 experts were interbiewd through semi-structured interviews, and then data with The grounded theory method (open coding, axial coding and selective coding) was coded and analyzed.The results of this study led to the emergence of new patterns on promoting options (ways to enhance insight, actors of promotion and indices of visually impaired people), and preventing options (barriers to insight), positive and insightful outcomes, as well as types of crisis, crisis roots, the purpose of the crisis, the manner of creating the crisis, the ways of coping with the crisis .The findings of the study showed that there is a significant relationship between insight and crisis. If the state and nation are vigilant, awake and attend to the political stage - Imam Khamenei also emphasizes more to the political components, and the experts also have emphasized and confirmed the same components- the community will not face security crises and will control it if it happens.

  Keywords: insight, crisis, crisis management, security crises, Imam Khamenei’s thoughts