فهرست مطالب

 • پیاپی 28 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/02
 • تعداد عناوین: 18
|
 • حسین دیده خانی، امیررضا مهرعلی زاده صفحات 1-22
  یکی از موارد تاثیرگذار بر میزان ریسک صندوق های سرمایه گذاری، سطح ریسک پذیری مدیران آن صندوق می باشد. اما میزان ریسک پذیری مدیر نیز متاثر از فازهای شخصیتی و تیپ شخصیت اوست. هدف این پژوهش بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران بر میزان ریسک صندوق های سرمایه گذاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل، کلیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران و مدیران آن می باشد، که با توجه به این جامعه، تعداد 98 صندوق و مدیر مربوطه به روش کوکران، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات به دو روش پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا (MMPI-71) و همچنین جمع آوری داده های مربوط به بازدهی روزانه صندوق ها در سال 94می باشد.
  نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین 5 فاز شخصیتی (افسردگی، مانیا، علائم سایکوتیک، پیکاستنی یا خستگی و ضعف روانی و پارانویا) با ریسک صندوق شامل ارزش در معرض خطر و نیمه واریانس رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد که تیپ شخصیتی بر روابط فوق اثر تعدیل کنندگی دارد.
  کلیدواژگان: صندوق های سرمایه گذاری، ارزش در معرض خطر، فازهای شخصیتی، تیپ شخصیتی
 • سیده زهرا ابوالحسنی کومله، احمد شاهورانی، فریدون رهنمای رودپشتی، فرهاد حسین زاده لطفی صفحات 23-48
  در این مقاله، اهمیت نقش میانجی مهارت های تفکر سطح بالای ریاضی در مالی در رابطه ی بین مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در مالی و توانمندی کارکنان مالی، از دیدگاه کارکنان شاغل در بانک های ایران بررسی شد. پس از مروری بر نقش مهارت تفکر ریاضی در امور مالی از دیدگاه صاحبنظران، نگرش کارکنان مرتبط مالی از طریق یک پرسشنامه ی محقق ساخته، بررسی شد. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می باشد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه شرکت کنندگان، مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی به صورت مستقیم، اثر مثبت و بدون معنی و به صورت غیرمستقیم، اثر مثبت و معنی داری بر توانمندی کارکنان مالی در صنعت بانکداری دارد، درحالی که مهارت تفکر سطح بالای ریاضی در امور مالی تاثیر مستقیم و معنی داری بر توانمندی آنان دارد. نیز تاثیر کلی مهارت تفکر سطح پایین ریاضی، به واسطه مهارت تفکر سطح بالای ریاضی در امور مالی، به شدت افزایش یافت. یافته های این پژوهش نشان داد کارکنان معتقدند مهارت تفکر سطح بالای ریاضی در امور مالی نسبت به مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی، تاثیرگذارتر است. در انتها، پیشنهادهای آموزشی به مسئولین آموزش عالی و دست اندرکاران صنعت بانکداری ارائه شد.

  کلیدواژگان: مهارت تفکر سطح بالای ریاضی، ریاضیات محیط کار، بانکداری، توانمندی کارکنان مالی
 • محمد علی رستگار، امین صداقتی پور صفحات 49-67
  امروزه با فراگیر شدن معاملات آنلاین و الگوریتمی، نیاز است تا داده های معاملاتی بازارهای مالی با سرعت بالاتری تحلیل و به تصمیمی سودآور تبدیل شوند. هدف این مقاله توسعه یک سیستم معاملات خودکار و الگوریتمی بر روی قرارداد آتی سکه طلای بورس کالای ایران است. با توجه به این که تحلیل تکنیکال برای بازارهای دو طرفه (موقعیت خرید و فروش) مناسب است، از سیگنال 8 ابزار تکنیکال برای سیستم معاملاتی استفاده شده است. به منظور ایجاد سیستم معاملاتی نیز از الگوریتم MOPSO با هدف بهینه سازی دو تابع بازدهی و ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) بهره گرفته ایم. همچنین برای تکمیل سیستم مدیریت ریسک، حد سود و حد ضرر بهینه برای قرارداد آتی تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که سیستم معاملاتی طراحی شده نسبت بازدهی به ریسک مطلوب تری نسبت به دیگر استراتژی های رقیب مانند خرید و نگهداری و فروش و نگهداری دارد. همچنین چارچوب زمانی 30 دقیقه برای طراحی سیستم های معاملاتی بر روی قرارداد آتی سکه طلا مناسب به نظر می رسد.


  کلیدواژگان: معاملات الگوریتمی، قرارداد آتی سکه طلا، تحلیل تکنیکال، ارزش در معرض خطر شرطی
 • مجتبی مرادی، مریم قویدل جیرسرائی صفحات 69-82
  سبد سهام ترکیبی مناسب از سهام یا سایر دارایی ها است که سرمایه گذار به خرید آن می پردازد و بر پایه این اصل بنا شده است که سرمایه گذار تصمیم می گیرد از میان فرصت های سرمایه گذاری مختلف با توجه به میزان تحمل خود از ریسک و انتظار قابل قبولی که از بازده سهام دارد؛ یک یا چند سهام را برای سرمایه گذاری انتخاب کند. در این مقاله از الگوریتم های چندهدفه بهبودیافته ژنتیک مرتب سازی نا مغلوب و سطح کارای نیرومند برای انتخاب سبد بهینه استفاده شده است. این الگوریتم ها، نوع بهبودیافته از نسخه های قبلی خود هستند و نتیجه بهتری نسبت به نسخه های قبلی خود ارائه می دهند. ارزش سبد سرمایه و ریسک آن، به عنوان اهداف بهینه سازی و معیار ارزش در معرض ریسک خطر شرطی، به عنوان مبنای ریسک به کاربرده شده است. دو قید کاربردی نیز برای سبد سهام در نظر گرفته شده است و نشان داده شده است که الگوریتم بهبودیافته سطح کارای نیرومند در حالت های بررسی شده، نتایج بهتری نسب به الگوریتم بهبودیافته چندهدفه ژنتیک مرتب سازی نا مغلوب دارد.  کلیدواژگان: الگوریتم بهبودیافته چندهدفه ژنتیک مرتب سازی نا مغلوب، الگوریتم بهبودیافته سطح کارای نیرومند، بهینه سازی سبد سهام، ارزش در معرض خطر شرطی
 • کیوان دادرس، عباس طلوعی اشلقی، رضا رادفر صفحات 83-101
  در پارادایم مالی رفتاری، فرض انسان به عنوان موجودی منطقی که همواره در بهینه سازی منافع اش کامیاب است مورد تردید قرار می گیرد. طرفداران دانش مالی رفتاری اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از "تمایلات روان شناختی" در عرصه سرمایه گذاری، کاملا ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است. اگرچه هنوز بسیاری از دانشگاهیان و حرفه ای های طرفدار مکتب مالی کلاسیک، بررسی جنبه های رفتاری انسان و تاثیر آن بر تصمیمات مالی را به عنوان یک شاخه مستقل مطالعاتی باور ندارند، اما توسعه کمی و کیفی تحقیقات تجربی در این حوزه، نشان دهنده اهمیت تحقیقات رفتاری در بازارهای مالی است. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذار فردی و همینطور شناسایی تورش های رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مرور جامع تحقیقات انجام شده در ایران و مقایسه آنها با نتایج تحقیقات در بازار های مالی سایر کشورها می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که، تحقیقات داخلی و خارجی، نسبتا عوامل موثر مشابهی را همچون نسبت های مالی، توصیه ها، تورش های رفتاری و…، شناسائی کرده اند. همچنین تاکنون تاثیر عوامل دموگرافیک بر رفتار سرمایه گذاران در بازار سهام تهران، مطالعه نشده است.


  کلیدواژگان: تورش های رفتاری، رفتار سرمایه گذار فردی، مالی رفتاری
 • داریوش فرید، مریم قدک فروشان صفحات 103-126
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر نوع تامین مالی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آنچه این پژوهش را از سایر پژوهش ها در حوزه کارایی سرمایه گذاری متمایز می کند متغیر روش های تامین مالی است که با استفاده از مدل سلسله مراتبی از نسبت بدهی، اهرم مالی و سود انباشته، سنجیده می شود و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل وهمکاران (2009) استفاده شده است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال محدودیت ها، تعداد 85 شرکت طی سال های (1394-1390) انتخاب شد. فرضیه ها با تکنیک آماری رگرسیون داده های ترکیبی، مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوع تامین مالی بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر معنی داری دارد. علاوه براین نوع تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش متفاوت، تاثیر متفاوتی دارد. به استفاده کنندگان صورت های مالی از جمله سرمایه گذاران توصیه می شود شرکت هایی را انتخاب کنند که دارای نسبت بدهی و اهرم مالی بالاتر و سود انباشته کمتری هستند.  کلیدواژگان: روش های تامین مالی، کارایی سرمایه گذاری، ارزش شرکت
 • اسمعیل ناصری، محمد عباسی فر، علی جمشیدی، حسین عبدی هنجنی صفحات 127-139
  اقتصاد مقاومتی نوعی اقتصاد مبتنی بر تولید و نوآوری با کارایی بالا می باشد که با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی می تواند کشور را در حوزه اقتصادی در موقعیت ممتازی قرار دهد و آسیب پذیری آن را در مقابل تکانه های اقتصادی جهانی به حداقل ممکن برساند ولذا این نوع اقتصاد نمی تواند به سادگی مورد تهدید قرار گیرد.
  پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب و دستور رئیس محترم جمهور مبنی بر اجرای این سیاست ها، بانک مرکزی موظف به طرح ریزی برنامه های اجرایی متناسب با سیاست های کلی ابلاغی در حوزه های پولی و بانکی شد.
  بانک ملی ایران به عنوان بزرگ ترین بانک جهان اسلام می بایست جهت اجرای فرصت "اقتصاد مقاومتی" نسبت به سایر رقبا آماده تر باشد زیرا چرخه عمر آن در مرحله ی "پس از بلوغ" قرار دارد و لذا بهتر است استراتژی های مبتنی بر بهره وری را (نسبت به رشد مالی) دنبال نماید و رویکرد اقتصاد مقاومتی بانک را در رسیدن به بهره وری توسعه خواهد داد. از طرفی نرخ بازده دارایی ها به عنوان شاخص بهره وری در سیاست های اقتصاد مقاومتی بانک ملی ایران می تواند مورد پایش قرار گیرد.
  یافته های این پژوهش حاکی از آن است که سیاست های بانک ملی ایران با رویکرد "اقتصاد مقاومتی" بر افزایش گردش دارایی های بانک موثر است و این گونه استنباط می شود که درصورت به کارگیری سیاست های ارائه شده در حوزه اقتصاد مقاومتی در بانک ملی ایران، علاوه بر دستیابی به سودآوری (فرضیه اول پژوهش) نیل به بهره وری از طریق افزایش گردش دارایی های مشهود (فرضیه دوم پژوهش) دور از انتظار نخواهد بود.  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، نرخ بازده دارایی، اقتصاد مقاوم، اقتصاد پایدار، اقتصاد قوی
 • غلامرضا امینی خیابانی، کریم حمدی صفحات 141-158
  با توجه به نقش شاخص های اقتصادی در رشد شرکت ها، در این مطالعه قصد داریم رابطه توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در قالب روش های پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. تکنیک های مرتبط با پانل دیتا شامل ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطای برداری پانلی و رابطه علیت گرنجری هستند. لازم به ذکر است داده های مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی از بسته نرم افزاری حاوی شاخص های توسعه جهانی که سالانه توسط بانک جهانی منتشر می شود و همچنین از پایگاه اطلاعاتی UNCTAD در سال 2015 استخراج شده است. شاخص های مربوط به توسعه نظام مالی اسلامی شامل تعادل، یکپارچگی، مقبولیت، و تداوم است و از آخرین گزارشات موسسه آموزش و تحقیقات بانک توسعه اسلامی گردآوری شده است. یافته های تحقیق بیان کننده رابطه علی دو طرفه میان توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کوتاه مدت و بلند مدت است. ضمن اینکه شواهد حاکی از رابطه علیت گرنجری قوی میان این دو متغیر است.


  کلیدواژگان: پانل دیتا، تکنیک علیت گرنجری، نظام مالی اسلامی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 • محسن حمیدیان صفحات 159-174
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر کنترل ریسک بر رابطه بین ارزش شرکت و اجزای سود با استفاده از مدل ایستون و پای می باشد. در راستای رسیدن به این هدف داده های 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387-1392 با استفاده از مدل ایستون و پای ، آزمون رگرسیون چندگانه و نرم افزار Eviews7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای آزمون اثر کنترل ریسک بر قدرت توضیح دهندگی رگرسیون ها مشاهدات، در داخل پرتفوی های تشکیل شده بر اساس شاخص های اندازه گیری ریسک شامل بتا، اندازه شرکت، نسبت سود/قیمت، دو نوع هزینه سرمایه متحمل شده، ترکیب بتا و اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، مرتب شده اند. رگرسیون های سود و بازده داخل پرتفوی های ریسک نیز برآورد شده است. نتایج آزمون حاکی از آن است که با در نظر گرفتن اثر کنترل تغییرات مقطعی ریسک، قدرت توضیح دهندگی مدل رگرسیون سود و بازده افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: ارزش شرکت، ریسک، اجزای سود
 • علیرضا ولیدی، جواد ولیدی صفحات 175-195
  در استراتژی فعالانه متوازن سازی که از آن با نام استراتژی بهینه لگاریتمی نیز یاد می شود، فرآیند متوازن سازی به صورت پیوسته زمان اجرا شده تا تابع مطلوبیت سرمایه گذار نوعی در بیشترین مقدار ممکن خود قرار داشته باشد. اما پیاده سازی این استراتژی از نظر وجود هزینه زیاد معاملات، عملا توجیه ناپذیر و غیرممکن است. در این پژوهش، به دنبال معرفی استراتژی دیگری هستیم که بتوان با استفاده از پارامترهای مدل استراتژی فعالانه اما با تناوب های متوازن سازی کمتر، مطلوبیتی برابر یا بیشتر از این استراتژی به دست آورد. از طرفی افق سرمایه گذاری نیز عاملی تاثیرگذار در این موضوع است و با تغییر افق سرمایه گذاری مقدار تناوب بهینه نیز تغییر خواهد کرد. هدف این پژوهش یافتن بهترین تناوب متوازن سازی از میان تمامی تناوب های موجود در یک افق سرمایه گذاری معین است. به این منظور پس از معرفی استراتژی های مختلف متوازن سازی به بیان استراتژی نیمه فعالانه و تناوب بهینه در آن به صورت تابعی از افق سرمایه گذاری پرداخته و نتایج حاصل را بر روی پرتفویی از سهام بورس اوراق بهادار پیاده سازی خواهیم کرد. پیاده سازی این مدل با نادیده گرفتن محدودیت فروش استقراضی در بازار سرمایه ایران انجام شده است. نتایج نشان داد که تناوب های بهینه متفاوتی به ازای افق های سرمایه گذاری مختلف وجود داشته و حساسیت در انتخاب این تناوب برای افق های زمانی کوتاه تر، نسبت به افق های زمانی بلندتر، بیشتر خواهد بود. همچنین، انتخاب این تناوب و بکارگیری آن در استراتژی نیمه فعالانه، مطلوبیت بیشتری را برای سرمایه گذار نسبت به استراتژی فعلانه به همراه خواهد داشت.


  کلیدواژگان: متوازن سازی مجدد پرتفوی، استراتژی بهینه لگاریتمی، تابع بهینه متوازن سازی، استراتژی نیمه فعالانه
 • مریم دولو، الهام بهره ور صفحات 197-215
  هدف پژوهش حاضر آزمون قیمت گذاری اثر غیرشرطی و شرطی پراکندگی بازدهی و یا به سخن دیگر، بررسی رابطه شرطی پراکندگی و بازدهی مقطعی سهام در شرایط مختلف بازار اعم از "عادی (غیرشرطی) "، "صعودی و نزولی" و "مقادیر حدی" است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1381 تا 1392 مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی توان توضیحی پراکندگی بازدهی در شرایط سه گانه بازار به شرح فوق، از رویکرد فاما و مک بث (1973) استفاده می شود. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که احتساب پراکندگی بازدهی به عنوان عامل ریسک فراگیر در عین حال که منجر به افزایش توان توضیحی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) می گردد اما قادر به تبیین تغییرات مقطعی بازدهی نیست. یافته اخیر در بازار صعودی، نزولی و حدی نیز برقرار است. لذا اثرات غیرشرطی و شرطی پراکندگی بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران تایید نمی گردد. این در حالی است که اثر بتا در حالت غیرشرطی و در شرایط صعودی بازار، معنا دار و مستقیم و در شرایط نزولی بازار، معنا دار و غیرمستقیم است. همچنین اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در شرایط صعودی و حدی صعودی، معنادار و غیرمستقیم است.  کلیدواژگان: اثر قیمت گذاری شرطی، پراکندگی بازدهی، قیمت گذاری دارایی
 • محسن نظری، سید مسعود محسنی، سید وحید عقیلی، سید مهدی شریفی صفحات 217-232
  وسعه فرهنگ سرمایه گذاری در بورس و نقش رسانه ملی جهت ارتقای سواد مالی و رسانه ای افراد جامعه در راستای توسعه اقتصادی کشور با هم پیوند خورده است. انسجام و کارآمدی بورس اوراق بهادار مستلزم سرمایه گذاران هوشمند و آگاه است که با استفاده از رسانه ملی آگاهی بخش، مورد اعتماد، فرا گیر، شفاف ساز، بازدارنده از انحراف و در دسترس باسواد شوند. تعریف یونسکو از سواد نیز دارای ابعاد رسانه ای و مالی است. در این پژوهش نحوه تعامل سازمان بورس و سازمان صدا و سیما مطالعه گردیده و ظرفیت های تلویزیون برای توسعه سرمایه گذاری در بورس به روش دلفی شناسایی گردیده است. پژوهش حاضر با روش کیفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با سی نفر از مدیران ارشد صدا و سیما و مدیران عامل کارگزاری های بورس انجام گردید. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده اصلی چنین تعاملی با عنوان "رویداد مداری، بازنمایی و نگرش تحلیلی برنامه های بورسی تلویزیون" است که تحت تاثیر متغیرهایی مانند عوامل سیاسی حاکم بر بورس و تلویزیون، تفکر رقابتی رسانه ها، اعتماد مخاطبان، پاسخگویی مسئولین بورس با زبان رسانه، جذب و اقناع حداکثر مخاطبان، ارتقای سواد مالی و توسعه سرمایه گذاری در بورس را تبیین می کند.


  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار، توسعه بورس، سرمایه گذاری بورسی، سواد مالی، صدا و سیما
 • مهناز نوجوان، محمود لاری دشت بیاض صفحات 233-246
  گزارشگری مالی برای استفاده کنندگان دارای اهمیت ویژه ای است. مهم ترین هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات برای پیش بینی جریان های نقدی و ارزیابی وضعیت مالی بیان شده است. یکی از ابزارهایی که برای تعین وضعیت مالی شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد تجزیه و تحلیل نسبت های مالی است. نسبت های مالی به منظور کمک به ارزیابی صورت های مالی طراحی شده اند. مدیریت بر نقدینگی شرکت ها از مهم ترین وظایف مدیران ارشد سازمان محسوب می شود و میزان و سرعت چرخش نقدینگی یک شرکت، آن را سود آور و رقابت پذیر می کند.
  هدف اصلی این پژوهش تبیین مدل پیش بینی تله نقدینگی و بررسی رابطه تله نقدینگی با رویکرد کلینیک مالی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 89 تا 93 می باشد. در این راستا چهار فرضیه تدوین و با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که، بین عدم بازدهی مناسب، ترکیب نامناسب دارایی های جاری، عدم پیگیری موثر وصول مطالباتو رفتار نامناسب هزینه – زمان با ایجادتله نقدینگی رابطه وجود دارد ولی معنادار نمی باشد.  کلیدواژگان: تله نقدینگی، کلینیک مالی، نسبت های مالی
 • غلامحسین اسدی، بهادر نایبی صفحات 247-264
  در مقاله حاضر نسبت به ارائه طبقه بندی مجددی برای اقلام دارایی و بدهی در ترازنامه بانک های تجاری اقدام شده و میزان قابلیت اتکای آن ها در دو دسته عملیاتی و مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است بانک هایی که نسبت خالص دارایی های مالی به خالص دارایی های عملیاتی در آنها بیشتر است، کمتر اقداماتی را در راستای مدیریت سود صورت داده اند. سپس تاثیر دو شاخص عملیاتی بانک شامل نوع عقود مورد استفاده جهت اعطای تسهیلات و همچنین نسبت کفایت سرمایه، بر کیفیت اقلام تعهدی مورد سنجش قرار گرفته است. با بررسی های به عمل آمده، مشخص گردیده که سهم بیشتر عقود مبادله ای و نسبت کفایت سرمایه بالاتر موجب کیفیت بیشتر اقلام تعهدی گزارش شده توسط بانک شده است. در بخش دیگری از تحقیق نیز نشان داده شده است بانک هایی که به شرکت های فعال در صنایع پیشرو تسهیلات می دهند، با مطالبات معوق کمتری مواجه خواهند شد. بر اساس این یافته، شاخص کیفیت کیفیت تسهیلات طراحی و به عنوانی معیاری جهت پیش بینی کیفیت اقلام تعهدی بانک ها ارائه شده است.


  کلیدواژگان: طبقه بندی ترازنامه بانک ها، کیفیت اقلام تعهدی، کفایت سرمایه، عقود تسهیلات بانکی، مدل آینده نگر مدیریت سود
 • مهدی علی نژاد ساروکلائی، ذبیح الله طاهری، کیوان اکبرپور صفحات 265-279
  سرمایه گذاری یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار در رشد وتوسعه اقتصادی می باشد. تشخیص بهترین فرصت های سرمایه گذاری درجهت کسب بازده مطلوب توقعاتی است که سهامداران وذینفعان از مدیران انتظار دارند. در این پژوهش مقوله سرمایه گذاری شرکت ها با در نظر گرفتن عامل نوسانات تورم وهمچنین تاثیر بیش اعتمادی مدیران برشدت یا ضعف این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل 193 شرکت در بازه زمانی 94-90 می باشد. جهت آزمون بیش سرمایه گذاری در این پژوهش از مدل بیدل و همکاران (2009) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نوسانات تورم بر بیش سرمایه گذاری تاثیر ندارد. همچنین بیش اعتمادی مدیران تاثیر مستقیم و معنی داری بر بیش سرمایه گذاری داشته و از طرف دیگر بیش اعتمادی مدیران به عنوان عاملی تاثیر گذار در ارتباط بین نوسانات تورم و بیش سرمایه گذاری می باشد.  کلیدواژگان: بیش سرمایه گذاری، نوسانات تورم، بیش اعتمادی مدیران
 • عبدالمجید دهقان، محسن فرهادی شریف آباد، علیرضا فهیمی صفحات 281-296
  در این پژوهش به بررسی مقایسه ای دو مدلC-CAPM و CD-CAPM در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در طی فروردین 1390 تا اسفند1394پرداخته شده است. و از نرخ بازده بازار به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده مورد انتظار بعنوان متغیر وابسته در مدل های پژوهش و در تخمین مدل ها از داده های پنلی استفاده شده است. نتایج آزمون اختلاف میانگین، حاکی از اختلاف معنی داری بین دو مدل درکل دوره ها، شرایط ریسک منفی و ریسک مثبت می باشد. نتایج آزمون های مانایی حاکی از مانایی تمام متغیرها و نتایج حاصل از آزمون های بروش پاگان و هاسمن نشان دهنده ی کارایی اثرات تصادفی و با مقایسه ضریب تعیین دو مدل نتیجه گرفته شده است که مدل CD-CAPM از توان توضیح دهندگی بیشتری در مقایسه با مدل C-CAPM در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در کل دوره ی درنظر گرفته شده، شرایط ریسک مثبت و ریسک منفی برخوردار می باشد.  کلیدواژگان: C-CAPM، CD-CAPM، صندوق سرمایه گذاری مشترک
 • جمال بحری ثالث، عسگر پاک مرام، علی افروزیان اذر، قدرت قادری صفحات 297-312
  تحقیقات متعددی اثبات کرده اند که در افق های زمانی متفاوت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پرکاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم می باشند. در هردوی این استراتژی ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، سعی می شود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر تعیین تاثیر میانگین تفاضل بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام توسط سرمایه گذاران نهادی با سودهای مومنتوم و معکوس می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های موردمطالعه این پژوهش سال های 1388 الی 1394بوده و رویکرد این پژوهش همبستگی1 و گرایش کاربردی2 و لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی و ازنظر استدلال از نوع استقرایی می باشد. نتایج نشان می دهد که بازده پرتفوی برندگان با بازده پرتفوی بازندگان بر اساس اثر نسبت نگهداری سهامداران نهادی با سودهای مومنتوم رابطه ندارد. ازاین رو رابطه معنی دار بازده پرتفوی برندگان و بازندگان بر اساس نسبت نگهداری سهامداران نهادی با سودهای معکوس در دوره های یک ماهه و سه ماهه مشاهده گردید. لذا، نسبت نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی در دوره کوتاه مدت عامل موثری جهت تعیین تغییرات بازدهی مومنتوم و معکوس می باشد. بدین معنی نسبت بالای نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی می تواند موجب کسری/ مازاد عرضه و افزایش/کاهش قیمت ها شود و برعکس نسبت پایین نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی موجب مازاد/ کسری عرضه و کاهش/ افزایش قیمت ها می شود.  کلیدواژگان: پرتفوی برندگان و بازندگان، سهامداران نهادی، سودهای مومنتوم، سودهای معکوس
 • یحیی حساس یگانه، عادل افخمی صفحات 313-329
  فرشتگان سرمایه گذار از مهمترین گروه های غیر رسمی حامی نوآوری و توسعه ایده ها در مراحل اولیه رشد شرکت ها می باشند؛ بدین ترتیب، مطالعه رفتارهای سرمایه گذاری آنان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این تحقیق، مدلسازی تصمیمات سرمایه گذاری فرشتگان با استفاده از مبانی و مفاهیم مالی رفتاری است. لذا، در ابتدا با استفاده از یک گروه پایلوت و سپس مطالعه دلفی، 16 متغیر به عنوان شاخص های مالی رفتاری تعیین گردید. این شاخص ها در ادامه در قالب 31 متغیر قابل مشاهده مطرح شده و پرسشنامه تحقیق بر اساس آن ها تدوین شد و سپس، با استفاده از یک نمونه 183 نفره از فرشتگان، رفتار سرمایه گذاری آنان بر مبنای متغیرهای تعیین شده مورد بررسی و پرسش قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از تحقیقات توصیفی همبستگی و از نوع تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در مرحله تحلیل عاملی، هفت عامل به عنوان عوامل اثرگذار بر رفتار فرشتگان شناسایی شدند که در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری، مدل حاصل از روابط این عوامل، با عامل تصمیم گیری استخراج گردید. در نتیجه، بر اساس مدل بدست آمده می توان گفت که به ترتیب عوامل امیدواری، گذشته نگری، فرااعتمادی، ساده انگاری و ریسک رابطه مثبت و دو عامل حسابداری روانی و خوداسنادی رابطه منفی با تصمیمات سرمایه گذاری فرشتگان دارند.
  کلیدواژگان: فرشتگان سرمایه گذار، سرمایه گذار مخاطره پذیر، مالی رفتاری، تورش های رفتاری
|
 • Hosein Didehkhani , Amir reza Mehralizadeh Pages 1-22
  Present research was accomplished to survey the relationship between Severity of personality phases of mutual fund managers and the risk measure of mutual funds. The research hypothesizes are that the intensity of individual phases of managers and their portfolio risk are related. And also the personality types (A & B) can have a moderating effect on the relationship. The sample size in this study consisted of 98 Person of investment fund managers. The methodology of this study was to evaluate the correlation between structural modeling with using the smart PLS software.
  The results indicated that there are significant relations between 5 personality Phases (Depression, Hypomania, Psychopathic Deviate, Psychasthenia, Paranoia) and fund risk measures including Value at Risk & Semi Variance. Also it was shown that personality type of investment fund managers is moderating effect on these relations.
  Keywords: portfolio risk, Value at Risk, personality phases, personality types
 • Seyedeh Zahra AboalhasaniKumleh , Ahmad Shahvarani , F. Rahnamay Roodposhti , F. Hosseinzadeh Lotfi Pages 23-48
  In this paper, the importance of the mediator role of higher order mathematical thinking skills in financial affairs in relationship between lower order mathematical thinking skills in finance and empowering financial employees was investigated from employees' viewpoint in Iranian banks. After reviewing the skills, the employees’ attitudes were examined by a researcher-made questionnaire. The research method is descriptive-correlative. In order to data analysis and hypotheses testing, structural equation modeling was used. The results showed that from the perspective of participants, lower order mathematical thinking skills in finance, has directly a positive and nonsignificant effect, and indirectly a positive and significant effect on professional skills of financial staff in banking; while higher order mathematical thinking skills in financial affairs has a direct and significant effect on the skills. Due to higher order mathematical thinking skills in finance, overall effect of lower order mathematical thinking skills in finance has greatly increased. The results showed the participants believe that the higher order mathematical thinking skills in finance are more effective than the lower order mathematical thinking skills in finance. According to the importance of higher order math thinking, we suggest some recommendation to bankers and educators.

  Keywords: higher order thinking skills, lower order thinking skills, mathematics at work, banking, professional skills of financial employees
 • Mohammad Ali Rastegar , Amin Sedaghatipour Pages 49-67
  Today, with the prevalence of online trading and algorithmic trading, it is required that the trading data of financial markets be analyzed faster and become profitable decision. The purpose of this paper is to develop an automated and algorithmic trading system on gold coin future contracts in Iran Mercantile Exchange. According to the suitableness of technical analysis for two-sided markets (long and short position), 8 technical tool signals has been used for trading system. In order to develop the trading system, MOPSO algorithm is used with the aim of optimizing the efficiency function and Conditional Value at Risk (CVaR). Besides for completing the risk management system, optimized take profit and stop loss has been specified for future contract. The results show that the designed trading system has a more favorable ratio of return to risk than other competitor strategies such as buy & hold and sell & hold. Also the time frame of 30 minutes seems appropriate for designing a trading system based on gold futures contract.
  Keywords: Algorithmic trading, Gold coin future contract, Technical analysis, Conditional Value at Risk
 • Mojtaba Moradi , Maryam Ghavidel Pages 69-82
  Portfolio selection problem is one of the most important economic issues. The right combination of stock or other asset portfolio is that an investor pays to buy it. Selection of an optimal portfolio is based on the principle that the investor decides to accept one or several investments among different investment depending on the tolerance of risk and expected a reasonable amount of stock returns. In this study, improved Non-Dominated Sorting multi-objective genetic algorithms and Evolutionary Algorithm Strength Pareto are used to create an optimum portfolio. These algorithms are improved version of their previous versions and have a better solution than its previous versions. The value of the portfolio and its risk, as optimization purposes and conditional value at risk as the basis risk, have been used. Two applied conditions consider to Portfolio and shown that the Evolutionary Algorithm Strength Pareto has better results than the Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II.
  Keywords: Non-Dominated Sorting improved multi-objective Genetic Algorithm II (NSGA-II), Evolutionary Algorithm Strength Pareto II (SPEA2), Portfolio optimization, Conditional Value at Risk (CVaR)
 • Keyvan Dadras , Abbas Toloie , Reza Radfar Pages 83-101
  In paradigm of behavioral finance, the prevalent Assumption of viewing human being as rational entity who is always satisfied in optimizing his/her benefits is questionable. The advocates of Behavioral finance knowledge strongly believe that awareness of psycho-cognitive" tendencies in investment realm is absolutely essential and it requires serious improvement in terms of expanding the scope of studies. However academicians and professionals who are advocates of classic financial school do not believe in examining behavioral aspects of human and its impact on financial decisions as an independent field of studies, yet both quantitative and qualitative advancement of experimental studies within this field indicates the importance of research on behaviors in financial markets. The aim of this study is to identify influential factors on individual investor's decision making and also identifying behavioral biases, through a comprehensive review of conducted studies in Iran and comparing it with the result of studies from other countries. The finding of this study shows that domestic and foreign studies have identified similar effective factors such as financial ratios, recommendations, behavioral biases and etc. Also the effect of demographic factors on investors' behavior has been not studied in Tehran stock exchange so far.

  Keywords: Behavioral Biases, Behavioral Finance, Individual Investor's Behavior
 • Dariush Farid , Maryam Ghadakforoushan Pages 103-126
  The aim of this study was to evaluate the impact type of finance on investment efficiency in the company is listed on the Tehran Stock Exchange. What distinguishes this research from other research in the field of investment efficiency is variable financing policy Using the Hierarchical model that the debt ratio, financial leverage and accumulated earnings have used is measured and to measure the efficiency of investment have used biddle (2009). sample Statistical has been selected using systematic elimination and restricting the number of variables 85 years (1390-1394). hypotheses, were tested and analyzed using regression model and control variables taking into account the value of the company, ROA, ROE and net working capital using panel data regression technique with E'views9 software. The results suggest that financial policies have significant impact on investment efficiency. In addition, financial policies and investment efficiency have different effects in companies with different values.
  To users of financial statements including investors recommended to choose companies with higher debt ratio and financial leverage and less accumulated earnings.
  Keywords: financial policies, investment efficiency, Firm Value, ROA, ROE, Net turnover capital
 • Esmaeil Nasseri , Mohammad Abbasi fard , Ali Jamshidi , Hossein Abdi Hanjani Pages 127-139
  "Resistive economy", this is a type of economy which helps Iran to be in a position it deserves. It's an economy based on production and scientific innovation which has high efficiency. This kind of economy cannot be threatened. The "Resistive economy" helps the Iranian nation play an important role in the international arena.
  Following Leader’s general policies on "Resistive economy" and president’s mandate for implementation of leader’s plan, Central Bank is due to plan policies proper to Resistive economy.
  Now Bank Melli Iran, "BMI" As the greatest bank in islamic world wide shoud be more ready than other competitors to apply the opportunity of "Resistive economy" because it’s life cycle is in "after mature" step, so it is better to follows strategies based on "productivity" than finance growth  and "Resistive economy" approach will expand BMI to reach productivity.
  In the other hand, "ROA" as productivity indicator of "Resistive economy" policies can be surveillanced in "BMI".
  Keywords: Resistive Economy, Return on Asset, ROA, Resilient Economy
 • Gholamreza Amini Khiabani , Karim Hamdi Pages 141-158
  International business and corporations’ development are influenced by economic variables, so we are going to investigate the relationship between Islamic Financial System Development (IFSD) and Foreign Direct Investment (FDI) based on the methods named data panel techniques including Panel Unit Roots, Panel Co-integration Test, Panel Multivariate Error Correction Model, and Panel Granger Causality. In this research, foreign direct investment related data are gathered from an informational package containing global development factors published by World Bank and UNCTAD informational database in 2015. Meanwhile, four indexes including balance, integration, acceptance, and continuity are available to analyze Islamic Financial System Development based on Islamic development bank latest reports. Result showed an analytical positive and meaningful correlation between foreign direct investment and Islamic Financial System Development during long term and short term periods. Moreover, other evidence explains Granger Strong Causality relationship between the two stated variables. Finally, in order to take more benefit, it is suggested that the exact rule and policy should be run and the fixed exchange rate should be stablished during a financial period.

  Keywords: Data Panel, Granger Causality Test, Islamic Financial System Development, Foreign Direct Investment
 • Mohsen Hamidian Pages 159-174
  In this research has been investigated the impact of controlling for risk on explanatory power of relevance between earnings and returns Using the model Easton and Pae. Observations have been sorted based on varios risk proxies. For test of impact controlling for risk on explanatory power of the regressions. In this research, risk proxies are including beta, firm size, earnings / price ratio, two implied cost of equity capital proxies, the combinution of beta and firm size and book-market ratio. Also, earnings-returns regressions has been estimated into risk portfolios. 128 firms select across of the listed firms in the Tehran stock exchange as simple for the period 2009-2014 years. Thise research is application view point aim. Research method is correlation view point content. The model has been estimated using multiple regression model. In the all of  hypotheses, research's finding indicate growth in adjusted R2s between earnings and returns, in presence risk proxies, except hypothese 2.   Generally, explanatory power of the earnings-returns regressions increase with the impact of controlling cross- sectional variation in risk.
  Keywords: Firm Value, Risk, Earning’s Component
 • Alireza Validi , javad validi Pages 175-195
  In active portfolio rebalancing strategy so called log-optimal portfolio rebalancing strategy, rebalancing is executed continuously so that utility function achieves to its maximum value. But the implementation of this strategy is impossible for its high transaction costs. In this article, we introduce another strategy to get utility of active strategy at least by using active strategy parameters. on the other hand, choosing the optimum rebalancing frequency depends on the investment horizon. Choosing the best rebalancing frequency among the all possible ones for each given investment horizon is the main purpose of this article. So we first introduce different rebalancing strategies and then semi-active one to obtain the optimum frequency as a function of investment horizon. Implementation of this model is based on neglecting the short-selling constraint in Iran stock market. Implementation results on a real portfolio in Tehran stock exchange showed that choosing the optimum frequency is more sensitive for short horizons. And also using this frequency in semi-active strategy will increase the value of utility function in comparison to active strategy.

  Keywords: Portfolio rebalancing, log-optimal strategy, optimum rebalancing function, semi-active strategy
 • Maryam Davallou , Elham Bahrevar Pages 197-215


  This paper is aimed to test conditioned and unconditioned effect pricing of return dispersion or in other words, investigate the conditional relationship between return dispersion and cross-section stock return in different market conditions including non-conditioned, up and down and extreme up and down. A sample composed of 144 firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) is examined for 1381 to 1392. Fama-MacBeth approach is used to investigate explanatory power of return dispersion. The results suggest that although the addition of returns dispersion to Fama and French three-factor model is leading to an increased explanatory power of the model, this factor is not able to explain cross section return variation. The recent finding is true for up, down and extreme market conditions. So, conditioned and unconditioned effect of return dispersion is not confirmed in TSE. However, beta effect are positive and significant in unconditioned and up markets and is negative and significant in down market. Also, book to market effect is invers and significant in up and extreme up market conditions.
  Keywords: Return Dispersion, Conditional Pricing, Asset Pricing
 • Mohsen Nazari , Seyed Masoud Mohseni , Seyed Vahid Aghili , seyed Mahdi Sharifi Pages 217-232
  The development of investment culture in the stock exchange and the role of the mass media have been tied together to promote the financial literacy and media literacy of the people to improve the economy of the country. The coherence and efficiency of the stock exchange requires smart and well-informed investors to be educated, informed, trusted, pervasive, transparent, preventing deviations, and accessible via national media. As UNESCO's definition of literacy also has media and financial dimensions. Therefore, in this research, the interaction between the Stock Exchange Organization and the IRIB Organization was studied and TV capacities were identified for developing investment in Stock Exchange by Delphi. This research was carried out with qualitative method and semi-structured interviews with 30 senior executives of IRIB and directors of stock brokers. The result of the theory shows that the main phenomenon of such an interactive is this title "event oriented, representation and analysis role of TV", Influenced by variables such as the political factors governing TV, competitive mindset of TV networks, audience trust, responsibility of the authorities in the language of the media, Attract and persuade the maximum audience to explain the financial literacy and investment development in the stock exchange.

  Keywords: Development of stock exchange, Investment, Financial literacy, Mass media, Islamic Republic of Iran Broadcasting
 • Mahnaz Nojavan , Mahmoud Lari Pages 233-246
  Financial reporting has significant attention for users. The main objective of financial reporting is to provide information to predict cash flows and  to assess the financial position. One of the tools uses to determine the company's financial position is analysis of financial ratios. Financial ratios are designed to help evaluation of  financial statements. Managing  of the company's liquidity is one of  the most important duties of senior executives and the amount and speed of rotation of the liquidity of a company makes it profitable and competitive.
  The main objective of this research is to explain model predictions of liquidity traps and to review the relationship between liquidity trap  with financial clinic approach in companies listed in Tehran stock exchange during the period of 2010 -2014. In this regard, four hypotheses developed by using correlation and regression analysis. The results of the research indicate that there is significant relationship of time by creating Liquidity trap between the lack of favorable efficiency,   unfavorable combination of current assets, lack of effective follow-up collection of receivables and other ill treatment cost - but it is not meaningful.

  Keywords: Liquidity trap, financial Clinic, Financial Ratios
 • Gholamhossein Assadi , Bahador Nayebi Pages 247-264
  This paper provides a new categorization of balance sheet items for commercial banks by putting them in to financial and operational parts. Results of the study shows that banks with higher net financial assets compared to net operational assets have less incentives for earnings management, which results in higher accruals quality. Furthermore, we have studied the role of loan contract types and capital adequacy on accruals quality. The results show that banks with higher share of fixed-income loan contracts and higher capital adequacy ratio have a better quality of accruals. We also found out that banks which give loans to corporations of leading industries, have less earning management actions, which leads to higher accruals quality. Based on this finding, we have developed a future-looking measure of accruals quality for banks focused on industries which banks put higher portion of the loans on and called it Portfolio Quality Index (PQI).

  Keywords: Banks’ Balance Sheet Categorization, Accruals Quality, Capital Adequacy, Loan Contract, Future-based Earning Management Model
 • Mehdi Alinezhad Saroukolayi , Zabihollah Taheri , Keyvan Akbarpour Pages 265-279
  Investment is one of the most important and effective factors on growth and development of economy. Shareholders and stakeholders expect managers to recognize the best investment opportunities to achieve the ideal efficiency. In this research, investment by the listed firms in Tehran Stock Exchange is studied considering fluctuations in inflation and the effect of managers overconfidence as two factors. The research population consists 193 companies from 2011 – 2015. To test overinvestment, In this research employed Bidel et al (2009) model. The results show that fluctuation in inflation has no effect on overinvestment. Also, it shows that managers overconfidence has direct and meaningful impact on overinvestment. Moreover, managers overconfidence is an effective factor on inflation and overinvestment.
  Keywords: overinvestment, fluctuation in inflation, managers overconfidence
 • Abdol majid Dehghan , Mohsen Farhadi sharif Abad , Alireza Fahimi Pages 281-296
  In this study, a comparison of two C-CAPM model and CD-CAPM in common investment Mutual funds in the period March 1390 to July 1394 in Iran has been. The rate of return on the market as an independent variable and the expected rate of return as the dependent variable in the model of research and data panels have been used in estimating models. To compare models in each of the hypotheses, using the SPSS 21 software and then test the software mean Eviews8, tests of Lion Line & Chu (LLC), Im Pesaran Shin (IPS) and Dikey Fuller Advanced (ADF) to assess the stability variables, Pagan test method (LM) and Hausman test to determine the type and GLS panel model was used to estimate models. The test results mean, showed a significant difference between the two models of courses (risk negative and positive risk) is. stationary test results show that all the variables and the results of the test method reflects the performance of random effects are Pagan and Hausman and Compared with the coefficient of determination is derived models CD-CAPM model of explanatory power compared to C-CAPM model of joint venture funds are received in the period. l
  Keywords: Investment Mutual funds, C-CAPM Model, CD-CAPM Mode
 • Jamal Bahri Sales , Asgar Pakmaram , Ali Afrouzian Azar , Ghodrat Ghaderi Pages 297-312
  Several studies have proved that different short-term, mid-term, and long-run horizons of stock returns have different performance. Two important and useful strategies among analysts, portfolio managers and other investors in the current capital markets are the reverse strategy and momentum strategy. In both of these strategies, which are exactly the opposite of each other, they try to predict future performance and generate additional returns using past performance. The main purpose of this research is to determine the effect of the average difference between the return on the portfolio of disadvantaged and disadvantaged people based on stockholding rates by institutional investors with momentum and reverse earnings. The statistical population is the companies accepted in the Tehran Stock Exchange and the research data are from 2009 to 2015 and For testing the hypothesis, correlation and regression have been used. The results showed that the returns of the winning portfolio with the returns of the losers portfolio are not related to the effect of the holding ratio of the institutional shareholders with the momentum gains. Therefore, there is a meaningful relationship between the returns of the winners and losers portfolio based on the ratio of holding institutional investors with reverse profits in the one-month and quarterly periods. Therefore, the stock holdings ratio by institutional shareholders in the short run is an effective factor in determining changes in momentum and inverse returns. This means that the proportion of stockholding by stockholders can lead to a deficit / surplus of supply and increase / decrease in prices, and, conversely, the ratio of low stockholding by stockholders causes surpluses / supply shortages and decreases / increases in prices.
  Keywords: winners, losers of Portfolio, Institutional shareholders, Momentum Profits, Reverse Profits
 • Yahya Hassas Yeganeh , Adel Afkhami Pages 313-329
  Angel investors are the most important supportive groups for innovations and new ideas in developed countries. Therefore, studding their investment behavior is really important. This research aims to study angel investment behaviors in terms of behavioral finance. Using pilot and Delphi study, 16 variables as behavioral finance indicators were determined, which then turned to 31 observable variables which they were basis for the research questionnaire. 183 angels’ questionnaires were collected as our sample. Our data were analyzed by factor analysis and then structural equation modeling. Seven latent variables were realized as affecting behavioral finance factors by factor analysis, which their relationship next with one decision making factor were analyzed by structural equation modeling. Finally, it can be stated that factors respectively including: Hope, Retrospective, Overconfidence, simplistic and Risk have a positive relationship and factors including: Mental Accounting and Self Attribution have a negative relationship with angel investors’ decision makings.
  Keywords: Angel Investors, Venture Capitalist, Behavioral Finance, Behavioral Biases