فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مرتضی شمس* صفحات 11-25
  با ظهور فناوری های نوین ارتباطی و فعالیت انواع رسانه های نوین در فضای مجازی، شاهد گسترش فعالیت شبکه های اجتماعی مجازی در عرصه اطلاع رسانی و انتشار اخبار در جامعه هستیم؛ تاجایی که این شبکه های مجازی در حال تبدیل شدن به یکی از منابع مهم خبری در جامعه هستند. هدف اصلی این پژوهش، شناخت مهمترین ویژگی های اخبار انتشار یافته در شبکه های اجتماعی مجازی و ارائه پیشنهاداتی در نحوه ارائه اخبار تلویزیونی صداوسیما در قبال آن است. در این پژوهش کیفی که با تکنیک تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است، جامعه آماری، صفحه های خبری فارسی زبان اینستاگرام است که با روش نمونه گیری هدفمند، 9صفحه از تاریخ 12/01/97 تا تاریخ 19/01/97 انتخاب و مهمترین تم ها و ویژگی های اخبار انتشار یافته در این صفحه های خبری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج پژوهش، شاخص ترین ویژگی های اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی مجازی چندرسانه ای بودن، امکانات تعاملی، خوانش سریع و راحت اخبار، فرامتنی، تصویر محور بودن، به روز شدن لحظه ای، دریافت خبر از دوستان و حضور فعال خبرنگاران شهروندی است و مناسب ترین اقداماتی که صداوسیما در ارائه خبر تلویزوینی خود، جهت حفظ جایگاه خود در مقام اصلی ترین منبع اطلاع رسانی در جامعه می بایست مدنظر قرار دهد، سرعت در تولید و انتشار اخبار، استفاده از شیوه های جدید ارائه اخبار تلویزیونی، نگارش اخبار با سبک های جدید خبرنویسی، بهره گیری از فناوری های جدید در تولید خبر، پوشش جامع رویداد های خبری متناسب با انواع سلایق مخاطبان و تلاش در جهت هر چه تعاملی کردن برنامه های خبری خویش است.
  کلیدواژگان: انتشار اخبار، شبکه های اجتماعی مجازی، شبکه اجتماعی اینستاگرام، اخبار تلویزیونی، صداوسیما
 • فاطمه حسن پور، یونس سخاوت *، پریسا علیخانی صفحات 31-48
  رشد شبکه های اجتماعی به دنبال تکنولوژی وب 2.0 امروزه تغییرات زیادی را در زندگی ساکنان زمین ایجاد کرده است. اینستاگرام یکی از شبکه های اجتماعی و پرمخاطب در کشور ماست که مبتنی بر اشتراک گذاری عکس و ویدئو است. امروزه به دلیل گستردگی استفاده ی کاربران از این شبکه ی اجتماعی، هنرمندان نیز برای معرفی و فروش آثار هنری خود به این شبکه روی آورده اند. محققان در تلاش هستند تا بدانند که اثرات مثبت و منفی این استفاده در میان جامعه ی هنری و مخاطبانشان چه بوده است؟ هدف از این پژوهش بررسی دلایل و اثرات گرایش بالای هنرمندان جوان در ارائه ی آثار و مخاطبان آثار هنری به این شبکه ی اجتماعی است. این پژوهش به روش کیفی انجام شده و از روش گرانددتئوری به همراه تحلیل متن و گفتمان برای تحلیل نتایج استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که در کنار آثار مثبتی چون آشنایی قشر متوسط با جامعه ی هنری و معرفی هنرمندان جوان و خلاق، عواملی چون نبودن نقاد و انتشار آزادانه ی هر اثری به عنوان اثر هنری و انتقال اطلاعات غلط ازجمله اثرات منفی استفاده از این شبکه اجتماعی است.
  کلیدواژگان: گالری، جامعه هنری، اینستاگرام، سواد بصری، هنرمند
 • امین امیرحسینی * صفحات 49-62
  یکی از موضوعاتی که در نظام تجاری، اقتصادی و اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد را باید موضوع محیط زیست دانست که بر اساس آن باید نهادها و سازمان ها، مبادرت به حمایت از محیط زیست نموده و در راستای فرهنگ سازی و حمایت از حقوق محیط زیست بپردازند که در این راستا در قوانین ایران به ویژه در قوانین برنامه های پنجم و چهارم توسعه به موضوع مزبور اشاره شده است و بر همین مبنا، به تعیین تکالیفی در این حوزه برای رسانه ها نیز عنایت شده است. لذا بر این اساس، رسانه های به ویژه صدا و سیما، مکلف هستند تا با ارایه آموزش های لازم و فرهنگ سازی به حمایت از محیط زیست بپردازند و از این امر می توان دریافت که باید از پخش تبلیغات ناقض حقوق محیط زیست نیز خودداری کند. لذاست که باید برای جلوگیری از نقض حقوق محیط زیست از طریق تبلیغات مزبور، ضمانت های اجرایی در نظر گرفته شود که بر اساس آن باید مبنای مسئولیت محض را به عنوان مبنای اساسی مسئولیت مدنی رسانه های جمعی را مورد پذیرش قرار داد. لذا با اثبات تحقق ضرر و فعل زیان بار از سوی رسانه های جمعی، باید حکم به مسئولیت رسانه نمود و فقط در صورتی می توان رسانه را مبرا دانست که اثبات کند ضرر وارده ناشی از فعل شخص دیگر بوده است.
  کلیدواژگان: رسانه های جمعی، مسئولیت مدنی، مسئولیت محض، بار اثبات، قانون برنامه پنجم
 • بررسی شبکه های اجتماعی در فضای مجازی به عنوان یک پدیده اجتماعی نوپدید وتاثیرآن بر کانون خانواده ( مطالعه موردی: منطقه 8 شهرستان اهواز)
  بهرام نیک بخش * صفحات 63-86
  ظهور شبکه های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی بوجود آورده است، بسیاری از کارکردهای خانواده ها را متاثر نموده است. در مباحث آسیب شناختی نهاد خانواده، یکی از محورهای مهم، بررسی آسیب های ناشی از تحولات خانواده در عصر فرااطلاعاتی امروزی است.. بنابراین در این پژوهش به بررسی شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و تاثیرات آن بر کانون خانواده پرداخته شده است . نمونه آماری پژوهش 300 نفر از شهروندان منطقه 8 شهرستان اهواز است که به صورت خوشه بندی متناسب با حجم گزینش شده اند . فرضیات تحقیق تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی را بر روی کانون خانواده بر حسب متغیرهایی نظیر: پرخاشگری، طلاق عاطفی، کاهش حریم خانوادگی ، کاهش اعتماد و برخی از متغیر های زمینه ای سنجیده شده اند. سرانجام با استفاده از نرم افزار spss و از طریق آزمونهایی نظیر رگرسیون ساده ، رگرسیون ترتیبی و ضریب همبستگی تفکیکی ، داده های جمع آوری شده با ابزار پرسشنامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. نتیجتا، پس از آزمون و تحلیل فرضیات ، مشاهده گردید که تمام متغیرهای زمینه ای نظیر تحصیلات ، شغل و جنس بر محور شبکه های اجتماعی بر بنیان خانواده تاثیر گذار هستند. همچنین متغیرهایی نظیر پرخاشگری، اعتماد و حفظ حریم خانوادگی (در سایه شبکه های اجتماعی مجازی)، اعضای خانواده را بصورت معنادار تحت تاثیر خود قرار داده اند.در پایان نیز بین متغیر طلاق عاطفی و تاثیر گذاری شبکه های اجتماعی بر بنیان خانوده ارتباطی وجود نداشت.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، فضای مجازی، انزوای فردی و سبک زندگی
 • پریسا آذریون * صفحات 87-99
  این پژوهش به بررسی رابطه میزان سواد رسانه ای و نگرش دینی دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا پرداخته است . روش تحقیق پیمایشی بوده و از2524 نفر جامعه آماری، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای به حجم 335 نفر انتخاب شد. ابزاراندازه گیری پرسشنامه ی محقق ساخته میزان سواد رسانه ای ونگرش دینی بوده است که روایی محتوایی به تایید صاحب نظران رسید و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 89 /0 محاسبه گردید. آزمون های آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و رگرسیون مرکب) نشان داد که میزان سواد رسانه ای دانشجویان را می توان از روی نگرش دینی با سه مولفه(شناخت،عاطفه،عملکرد) پیش بینی کرد و بین میزان سواد رسانه ای بانگرش دینی، رابطه ای مثبت ومعنی دار وجود دارد.به این ترتیب هرچه میزان نگرش دینی در بعد شناخت دینی ، در بعد عاطفه دینی و دربعد عملکرد دینی بیشتر باشد، میزان سواد رسانه ای نیز بیشتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: نگرش دینی، سواد رسانه ای، شناخت دینی، عاطفه دینی، عملکرد دینی
 • حجت سلیم* صفحات 101-125
  برهمگان واضح است که در دهکده جهانی امروز وضعیت فرهنگ عمومی و نظام های ارزشی، بدون در نظر گرفتن هیچ حد و مرزی متاثر می شوند و تغییر می یابند. پویایی هر نظام تربیتی در این است که اصول، روش ها و کارکردهای خود را از حالت ایستا خارج کند و بتواند خواسته هایش را متناسب با دگرگونی های محیطی، شاداب و زنده نگه دارد. تربیت اسلامی فرآیند دقیق و وسیعی است که قطعا ویژگی های ذاتی هریک از رسانه ها در تعیین میزان تاثیرگذاری آنان در این فرآیند اثرگذار است؛ اما ایجاد نظامی دقیق از رسانه ها که هر یک نقش خود را در حوزه تربیت ایفا می کنند دور از دسترس نیست. در چنین فضایی نباید انتظار داشت که بدون داشتن یک برنامه حساب شده، دقیق و بنیادین رسانه ها بتواند بیشینه کارایی و اثربخشی خود را در عرصه تربیت اسلامی داشته باشد و یا حتی دچار کژکارکرد های تربیتی نشود. در میان انبوه مطالعات و نظرات گوناگون طرح شده در زمینه تربیت اسلامی، پژوهش حاضر بر اساس بررسی 35 منبع، سعی داشته است تا نمایی کلی از فرایند تربیت اسلامی را به صورت یکجا و با تاکید بر دیدگاه های رسانه ای در برابر دیدگان محققان و فعالان حوزه رسانه قرار دهد و از این طریق زمینه های ابتدایی برای ادراک و کاربست بهتر رسانه کاران از تربیت اسلامی و نهایتا فعالیت کارآمد و اثربخش رسانه ها در این عرصه را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: تربیت اسلامی، دین و رسانه، رسانه تربیتی، کارکرد تربیتی رسانه
 • آنتونیس کاروگروپولوس، فدریکا چروبینی، نیک نیومن ترجمه: مجید سعادتی صفحات 129-144
  چند سال اخیر شاهد انفجار ویدیو آنلاین بوده ایم که با پیشرفت های فنی به وجود آمده اند ، و از قالب های ارائه ای مانند فیس بوک شروع کرده اند و از طریق شرکت های رسانه ای در شکل های داستانی{داستان سرایی} بصری جدید سرمایه گذاری شده اند . ولی مصرف کنندگان تا کجا دنبال ویدیوهای جدید می روند؟  یافته های گزارش موسسه ی رویترز که ماحصل بیش از 30 مصاحبه از سازمان های خبری در سراسر اروپا و آمریکای شمالی است در خصوص سوال مذکور به شرح ذیل است:• تا اینجا ، به نظر می رسد رشد ویدیوهای خبری آنلاین به طور وسیعی وابسته به تکنولوژی ، قالب ارائه (platforms) ، و ناشران بوده است تا تقاضای شدید مصرف کنندگان. • یافته ها حاکی از آن است که کاربران وب سایت ها به خصوص نسبت به اخبار ویدیو آنلاین، بطور میانگین فقط حدود 5/2 درصد، میانگین زمان بازدیدی خود را صرف دیدن صفحات ویدیویی می کنند. (در میان 30 سایت اخبار آنلاین ) و 5/97 درصد، از زمان بازدیدکنندگان همچنان به متن ها سپری می شود. حدود 75 درصد پاسخ دهندگان (از 26 کشور) در پاسخ به پژوهش موسسه ی رویترز گفتند که: آن ها فقط گاه وبیگاه (و شاید هرگز) از اخبار ویدیویی آنلاین استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: خبر، ویدئو، آنلاین
|
 • morteza shamsorcid* Pages 11-25
  With spread new technologies of communication and variety of new media activities in cyberspace, we are witness the increasing activity of social networks in the field of information and dissemination of news and information in the society; So that these virtual networks are becoming one of the major news sources in the society. The main research purpose, is Understanding the most important features of the news published on the virtual social networks and providing suggestions for how to present IRIB TV news about it. In this qualitative study was conducted with qualitative content analysis and Statistical Society is Persian-language news channels in Instagram that with purposive sampling, selected 9 pages from 1397/01/12 until 1397/01/19 and were evaluated the most important themes and features news spread in news channels. According to results study, the most significant features of news published on virtual social networks are multimedia, interactive features, quick and easy readings of news, hypertexts, image-centeredness, instant updates, Receive news from friends, and active presence of citizen journalists and the most appropriate Actions that IRIB in Presenting TV News, should consider for maintaining its position as the main source of information in the society is speed in the production and publication of news, using new ways of delivering news, write news with news styles, utilization of new technologies in the production of news, comprehensive coverage of news event to fit a variety of tastes of the audience and trying for the interactive its more news apps.
  Keywords: News publish, Virtual Social Network, Instagram Social Network, TV News, IRIB
 • Fateme Alikhani, Yoones A. Sekhavat *, Parisa Alikhani Pages 31-48
  The growth of social networking media as a result of web technology has created many changes in the lives of the Earth's inhabitants. Instagram is one of the most popular social media networks in our country, based on photo and video. Today, due to the widespread use of these social networks, artists have also turned their attention to the introduction of artwork. Researchers are trying to find out what the positive and negative effects of this use will be among the artistic community and their audience. So that they can see the causes and effects of the trend of younger artists and their audience to this social network. This research is carried out qualitatively and the Grounded Theory method is used for analysis. In addition to positive effects, such as the familiarity of the middle class with the artistic community and the introduction of young and creative artists, it would be factors such as the lack of criticism and the free circulation of any work as an artwork and the transmission of misinformation from its negative effects.
  Keywords: Gallery, The art community, Instagram. Visual literacy, artist
 • amin amirhoseiny * Pages 49-62
  One of the issues in the commercial, economic and social system should be the environmental issue, according to which institutions and organizations must support the environment and promote the development and protection of environmental rights in this regard. In the laws of Iran, especially in the laws of the fifth and fourth development plans, the subject has been referred to, and on this basis, the assignment of assignments in this area to the media has also been taken. Therefore, it should be acknowledged that the media, especially the media and the media, are obliged to provide environmental education by providing the necessary training and culture, and it can be seen that advertising should be prohibited in violation of environmental rights. . So, in order to prevent violations of environmental rights through these advertisements, it should be considered executive guarantees that should be based on the basis of pure responsibility as the basic basis for the civil responsibility of the mass media. Therefore, by proving the realization of harm and harm caused by the mass media, it should be the responsibility of the media and only if it is possible to deny the media the proof that the damage has been caused by a third party or Cairo's power.
  Keywords: Mass Media, Civil Liability, Sole Responsibility, Burden of Proof, Fifth Law
 • Study on Social Networks in cyberspace as a Newly-Emerged Social Phenomenon and their Effects on Family Hearth (Case study: District 8 of Ahvaz County)
  bahram nikbakhsh * Pages 63-86
  In this era, the emergence of new communication networks and also development of cyberspace have affected most families' functions. Investigation of harm as the cause of family development in today's ultra-informational era is one of the main axes of pathological studies on family foundation. This development is, in turn, the origin of profound changes in kinds of familial relationships and values. Most of these development and changes are imposed on the family from outside. Therefore, this study investigated social networks in cyberspace and their effects on family hearth. Statistical sample of this study consisted of 300 citizens in District 8 of Ahvaz County, and they were selected by the size-based clustering method. Research hypotheses measured effects of virtual social networks on family hearth in terms of variables such as aggression, emotional divorce, reduction of family privacy, reduction of trust, and some underlying variables. Finally, the collected data was analyzed by questionnaire tool using SPSS software and the tests such as simple regression, ordinal regression, and partial correlation coefficient. Consequently, all research hypotheses were confirmed except for hypothesis of "impact of social networks on family hearth according to the trust variable" after testing and analyzing the hypotheses, and thus there was a significant (and directional) relationship between independent and dependent variables in other hypotheses. Several suggestions are ultimately offered for reducing negative effects of social virtual networks on the family hearth.
  Keywords: Social harm, social network, cyberspace, individual isolation, lifestyle
 • parisa azarioon * Pages 87-99
  This research studies the relation between the rate of media literacy and religious attitude in students of Buali Sina University. A sample of 335 people was selected from the statistical population of size 2524,with stratified-random sampling method. In this research, correlational research method was used. The validity of questionnaire was assured by content-related validity method and the reliability was tested and assured by Cronbach's alpha, for which we got 0.89 for religious attitude questionnaire, and 0.79 for media literacy questionnaire. For data analysis, we took advantage of Inferential statistics including Pearson Correlation and compound regression .The results show that: The level of Media Literacy is predictable from the Cognitive of religion, affective of religion, and psychomotor of religion. There is a positive and meaningful relation between the Cognitive of religion and Media Literacy and there is a positive and meaningful relation between the affective of religion and Media Literacy finally, there is a positive and meaningful relation between psychomotor of religion and Media Literacy.
  Keywords: Religious Attitude, Media Literacy, Cognitive of Religion, Affective of Religion, Psychomotor of Religion
 • hojat salimorcid* Pages 101-125
  It is clear that in the global village today, the state of public culture and value systems, without any limits, are affected and changed. The dynamism of any educational system is to eliminate its principles, methods and functions from a static state, and to keep its demands adapted to the changing environmental environment. Islamic education is a thorough and extensive process, which certainly influences the intrinsic qualities of each media in determining their impact on the process, but the precise creation of media, each of which plays a role in the field of education, is not far from reach. In such a space, one should not expect to have the maximum efficiency and effectiveness in the field of Islamic education without having a well-calculated, accurate, and fundamental media plan, or even to be trained. The present study is based on the study of 35 sources in the field of Islamic education, with a general outline of the Islamic education process from the media perspective, following the basic premise for better understanding and better use of media by Islamic education, and ultimately the effective work of the media in this field.
  Keywords: Islamic Education, Religion, Media, Educational Media, Educational Function of the Media
 • Antonis Kalogeropulos, Federica Cherubini, Nick Newman Pages 129-144
  the last few years have seen an explosion of online video,driven by technical improvements,initiatives fromplatforms like Facebook,and investment by media companies in new visual storytelling formats. but to whatextent are consumers embracing news video? is this an incremental addition to the digital landscape oranother fundamental disruption requiring urgent,immediate action?in this reuters institute report,we combine data on video consumption,production from a number of keysources with more than 30 interviews from news organisations across europe,North america. On thebasis of this evidence,we find the following:• So far,the growth around online video news seems to be largely driven by technology,platforms,andpublishers rather than by strong consumer demand. website users in particular remain resistant toonline video news with only around 2.5% of average visit time spent on video pages in a range of 30online news sites,97.5% of time is still spent with text. around 75% of respondents to a reutersinstitute survey of 26 countries said they only occasionally (or never) use video news online.• Having said that,interest in video news does increase significantly when there is a big breaking newsstory.
  Keywords: news, video, on line