فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال بیستم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال بیستم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/02
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سمانه پیران قرنی نمین*، امیر حسین جاوید، جمال قدوسی صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  با توجه به بحران آب در کشور به خصوص در چند دهه اخیر، بررسی کیفیت آب های زیرزمینی و شناسایی عوامل موثر در کاهش کیفیت این منبع آبی،امر مهمی به شمار می رود. اطلاعات موجود از وضعیت آب های زیرزمینی استان اردبیل حاکی از آن است که به لحاظ عدم وجود آب سطحی مازاد، قسمت اعظم آب مصرفی در منطقه مورد مطالعه از منابع آب های زیرزمینی تامین می شود. مهم ترین فرآیندهای زمین ریخت شناسی قابل مطالعه از نظر آب های زیرزمینی، مخروط افکنه ها و پادگانه های آبرفتی می باشند. لذا در این تحقیق سعی بر این است که بین اشکال و فرآیندهای زمین ریخت شناسی دشت اردبیل و منابع آب زیرزمینی آن رابطه ای برقرار شود تا بر اساس آن چه که در طبیعت دیده می شود، منابع آب زیرزمینی حدس زده شود.
  روش بررسی
  در این پژوهش، برای بررسی کیفی نمونه آب زیرزمینی،داده های کیفی چاه ها از سازمان آب منطقه ای اردبیل اخذ گردید، هم چنین از نرم افزار Arc GIS برای ترسیم نقشه ها استفاده شد.
  یافته ها
  میزان EC آب های زیرزمینی در دشت اردبیل بین 6580-267 میکرو زیمنس بر سانتی متر (با متوسط حدود 1284 میکرو زیمنس بر سانتی متر) طی سال های 1383، 1387 و1392 تغییر کرده است. بحث و نتیجه گیری: نتیجه مطالعه نشان می دهد که خصوصیات شیمیایی سازندهای زمین شناسی تاثیر گذارترین عامل بر کیفیت منابع آب زیرزمینی در منطقه می باشد.
  کلیدواژگان: منابع آب زیرزمینی، زمین ریخت شناسی، دشت اردبیل
 • مجید گذری، ماریا محمدی زاده، محسن گذری *، مریم رفعتی صفحات 11-25
  زمینه و هدف
  امروزه آفت کش ها به منظورحفظ امنیت غذایی به طورگسترده ای درسراسرجهان مورداستفاده قرارمی گیرند. به دلیل اثرات نامطلوب و ماندگاری بالا، این ترکیبات ازآلاینده های مهم محیط زیست محسوب می شوند. روش های کنترل زیستی آفات به عنوان بهترین جایگزین برای آفت کش های شیمیایی به شمار می روند. این مطالعه باهدف جداسازی و شناسایی اکتینوباکتری های مولد ترکیبات ضد قارچی در مقابل قارچ هایniger Aspergillusعامل آفت انباری گندم و Bipolaris sp. عامل پوسیدگی ریشه و طوقه از خاک مزارع گندم منطقه حاجی آباد استان هرمزگان انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه نمونه برداری از 3 مزرعه گندم انجام شد. برای جداسازی اکتینوباکتری ها از دو محیط کشت عصاره خاک آگار و نشاسته کازئین آگار استفاده شد. ارزیابی فعالیت ضد قارچی ایزوله ها با روش انتشار از چاهک انجام گردید. شناسایی ایزوله های مولد با استفاده از روش های مورفولوژیک، بیوشیمیایی، فیزیولوژیک و ژنتیک صورت گرفت.
  یافته ها
  در کل حدود 207 ایزوله اکتینوباکتری جداسازی گردید. نتایج بیانگر برتری محیط کشت عصاره خاک آگار با جداسازی 125 ایزوله اکتینوباکتری بود. نتایج تیمار فیزیکی برتری تیمار حرارتی با جداسازی 85 ایزوله اکتینوباکتری را نشان داد. بدنبال آن تیمار خشک کردن و تیمار اشعه فرا بنفش با جداسازی به ترتیب 57 و 44 ایزوله قرار گرفتند. ارزیابی فعالیت ضد قارچی در مورد 100 ایزوله متمایز از لحاظ مورفولوژیک منجر به انتخاب 2 ایزوله فعال در مقابل قارچ های بیماریزای Aspergillus nigerو Bipolaris sp. گردید. شناسایی ایزوله های مولد بر اساس ویژگی های مورفولوژیک، بیوشیمیایی و فیزیولوژیک تعلق ایزوله های مولد به جنس استرپتومایسس را نشان داد. نتایج حاصل از شناسایی ژنتیکی و تطابق توالی ژن 16s rRNA سویه های مولد و آنالیز فیلوژنتیک بیانگر ترادف %99 درصدی سویهStreptomyces sp. -11MG-با Streptomyces albus و ترادف %99 درصدی سویه 21- Streptomyces sp. MGبا griseus Streptomycesداشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش دو سویه 11- Streptomyces sp. MG و 21- Streptomyces sp. MG به عنوان کاندیداهای مناسب به منظور مطالعات کنترل زیستی بیماری های قارچی در مزارع گندم پیشنهاد می گردند.
  کلیدواژگان: کنترل زیستی، آفت انباری گندم، پوسیدگی ریشه و طوقه گندم، اکتینوباکتری ها
 • بهناز صالحی، امیرحسام حسنی *، همایون احمد پناهی، سید مهدی برقعی صفحات 27-35
  زمینه و هدف
  با توجه به اثرا ت نا مطلوب زیست محیطی و خسارات غیر قابل جبران مواد شیمیایی موجود در ترکیبات نفتی نظیر بنزن، تولوئن ، اتیل بنزن و زایلن بر سلامت جانداران، حذف موثر و کارامد این آلاینده ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است تا با ابداع روش های نوین کارایی و تاثیر فرایند های حذف بهبود بخشیده شود. در این تحقیق استفاده از نانو ذرات روی اصلاح شده با شاخه های آلی در حذف زایلن از محیط های آبی مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش کار
  نانوذرات اکسید روی (Zno) توسط روش هم رسوبی شیمیایی تهیه گردید. به منظور افزایش راندمان جذب، در ابتدا اصلاح نانو ذرات صورت گرفت و در مرحله بعد مونومر عامل دار شده تهیه گردید و بر روی بدنه نانو ذرات اصلاح شده پیوند داده شد. عملکرد این جاذب در حذف زایلن به عنوان شاخص آلودگی نفتی مورد مطالعه قرار گرفت و اثر پارامتر های مختلف بر میزان جذب از قبیل pH محیط، زمان تماس و غلظت جاذب بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین میزان جذب نانو جاذب سنتز شده در pH برابر با 6 و پس از گذشت 25 دقیقه از زمان تماس می باشد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانو جاذب درصد حذف نیز افزایش می یابد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به بررسی های انجام شده کارایی بالای استفاده از نانواکسید روی اصلاح شده در حذف زایلن از محیط های آبی تایید گردید و امکان استفاده از آن در حذف آلاینده های نفتی از آب مطرح شد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات اکسید روی، اصلاح سطحی، جذب، آلاینده های نفتی، زایلن
 • مهران جعفری، سمانه صدیقی خویدک * صفحات 37-43
  زمینه و هدف
  استفاده از سلول های سوختی میکروبی (MFC) ، روشی جدید جهت تصفیه فاضلاب و تولید انرژی سازگار با محیط زیست می باشد. این تکنولوژی، انرژی شیمیایی ناشی از سوخت و ساز و فعالیت میکروارگانیسم های زنده را به انرژی برق تبدیل می کند.
  روش بررسی
  نمونه پساب خام به عنوان منبع سوبسترای پیل سوختی میکروبی از محل تصفیه خانه شهر یزد تهیه شد. این مطالعه توسط یک بیوراکتور دو محفظه ای با سوبسترای پساب و فلور میکروبی موجود در آن، انجام شد. محفظه ها از جنس شیشه بوده و با حجمی معادل550cc از نمونه و بافر پر شدند. در محفظه آندی، پساب توسط فلور میکروبی، تحت شرایط بی هوازی کاتالیز شد. در محفظه کاتدی از بافر پتاسیم فسفات جهت ثابت نگه داشتن pH محلول کاتولیت استفاده گردید. پیل سوختی در این مطالعه بدون غشا بود و انتقال یون های مثبت از آند به کاتد توسط سیستم پل نمکی انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که در این راکتور، حداکثر ولتاژ تولید شده 1 ولت بود که طی روزهای اولیه راه اندازی آن ایجاد شد. پس از آن به تدریج از مقدار ولتاژ کاسته شد و نمونه پساب تا حدودی تصفیه گردید. بیش ترین میزان جریان تولید شده Aμ 248 بود که پس از مدتی مقدار جریان هم رو به کاهش نهاد. لذا می توان نقش دوگانه این راکتور را در تولید الکتریسیته و تصفیه پساب به خوبی تبیین نمود. بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش، با استفاده از پیل سوختی میکروبی برپایه پل نمکی، تصفیه پساب و در عین حال تولید انرژی الکتریسیته امکان پذیر شد.
  کلیدواژگان: تصفیه پساب، پیل سوختی میکروبی، زیست پالایی، الکتریسیته
 • کیومرث شرفی، عبدالله درگاهی، ناهید عزیزی، ژیلا امینی، مهدی غایب زاده، زهرا رضایی، مسعود مرادی * صفحات 45-62
  زمینه و هدف
  رنگ مالاشیت به دلیل ویژگی های ساختاری قابلیت تجزیه بسیار کمی داشته و در محیط های آبی به سختی حذف می شود. با توجه به تاثیر اسید نیتریک بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی اسکوریا، هدف از این مطالعه بررسی کارایی فرم های مختلف اصلاح شده اسکوریا با اسید نیتریک 1، 6 و 12 نرمال در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی می باشد.
  روش بررسی
  فرایند جذب در شرایط آزمایشگاهی در pH، دوز جاذب، زمان های تماس مختلف و غلظت ثابت رنگ انجام شد. سپس غلظت باقیمانده در محلول رنگ از طریق جذب بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر (Cary 50 ساخت کمپانی (Perkin Elmerدر طول موج nm 665 اندازه گیری شد. جهت تعیین حجم نمونه نیز از برنامه نرم افزاری DOE استفاده گردید. همچنین به منظور درک چگونگی جذب، داده های بدست آمده با ایزوترم های جذب لانگمیر، فروندلیچ و سینتیک های واکنش شبه درجه اول و دوم برازش داده شدند. .
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با افزایش نرمالیته اسید، pH، مقدار جاذب و زمان تماس، کارایی جاذب در حدف رنگ افزایش می یابد، بطوری که بیشترین راندمان حذف (100٪) برای جاذب های اصلاح شده با اسید نیتریک 1، 6 و 12 نرمال در 11 = pH ، مقدار جاذب 4/1 گرم در لیتر و زمان 75 دقیقه به دست آمد. همچنین جذب رنگ از هر دو ایزوترم لانگمیر و فروندلیچ و سینتیک شبه درجه دوم تبعیت مناسبی داشت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان گفت که جذب رنگ هم به صورت چند لایه ای و تک لایه ای صورت می گیرد و اصلاح اسکوریا با اسید نیتریک به دلیل تغییرات وسیع شیمیایی (بویژه نسبت سیلیکا به آلومینا) در ساختار جاذب موجب افزایش کارایی آن نسبت به اسکوریا طبیعی می شود.
  کلیدواژگان: اسید نیتریک، اسکوریا، مالاشیت، مدل، ایزوترم، سینتیک واکنش
 • زهرا اژدری، سید زین العابدین حسینی* صفحات 65-82
  زمینه و هدف
  آگاهی از میزان تغییرات شیمیایی آب های زیرزمینی و پهنه بندی آن ها نقش مهمی در مدیریت بهینه آب های زیرزمینی یک منطقه ایفا می کند. روش های مختلفی برای مطالعه و پهنه بندی ویژگی های شیمیایی آب های زیرزمینی وجود دارد که انتخاب روش مناسب بسته به هدف، شرایط منطقه و وجود آمار و اطلاعات دارد. روش های زمین آماری وGIS می توانند در این راستا ابزار مفیدی باشند. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی و انتخاب بهترین روش پهنه بندی جهت مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت سگزی است.
  روش بررسی
  در این مقاله، توزیع آلاینده های کیفیpH, TDS, Hco3, EC, Ca, Mg, TH, Na وSo4 در سطح آب های زیرزمینی دشت سگزی شهرستان اصفهان با استفاده از روش معین عکس فاصله و روش های زمین آماری تخمین گر توابع شعاعی، تخمین گر موضعی، تخمین گر عام و روش کریجینگ معمولی در نرم افزارARCGIS9. 3 مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس نمونه های آب زیرزمینی 445 چاه، چشمه و قنات مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی واریوگرام و مشخص شدن مکانی بودن تغییرات پارامترهای مورد بررسی، اقدام به میان یابی پارامترها شد و با استفاده از فن ارزیابی متقابل و ریشه دوم میانگین مربع خطا، بهترین مدل ارزیابی با کمترین مقدار RMSE انتخاب شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کلیه پارامترها با استفاده از روش کریجینگ معمولی کمترین مقدار RMSE را داشته است و جهت تهیه نقشه توزیع مکانی پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی از این روش استفاده شد. نتایج پهنه بندی نشان داد که پارامترهای Na, Ca, Mg, So4, Hco3, pH به لحاظ شرب بدون محدودیت و پارامترهای EC, TH وTDS محدودیت ایجاد کرده اند. نتایج بیانگر استفاده بیش از حد منابع آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج استفاده از کریجینگ معمولی به دلیل دقت بیشتر و محاسبات کمتر در بین روش های مختلف درون یابی برای پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی توصیه می شود. همچنین مدیریت منابع آب با استفاده از نتایج تحقیق قابل دسترس خواهد بود.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، روش های زمین آماری، کریجینگ، دشت سگزی
 • حامد مجیدیان، فرهود آذرسینا * صفحات 83-97
  زمینه و هدف
  موقعیت کشور ایران در منطقه مناسب جغرافیایی، دارا بودن مرزهای گسترده دریایی و همچنین وجود خطوط ترانزیتی گسترده کالا موجب شده است اغلب تجارت کالا به وسیله کشتی صورت می گیرد. همواره یکی از بحث های گسترده در زمینه حمل و نقل دریایی میزان سوخت مصرفی می باشد. در این پژوهش بر آنیم تا با مدلسازی چندنمونه جانمایی کانتینر در سرعت یکسان به مدلی بهینه از جانمایی کانتینر بر روی عرشه بپردازیم.
  روش بررسی
  در این مقاله با استفاده از نرم افزار انسیس سی اف ایکس یک شناور پست پاناماکس کانتینربر به ظرفیت 9000 TEU با چیدمان های مختلف کانتینر روی عرشه با نسبت 4/1 مدل سازی و شبکه بندی شده، سپس جریان باد حول آن در چیدمان های مختلف کانتینر شبیه سازی شده است.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان می دهد که شکل جانمایی کانتینرها بر روی عرشه بر مقاومت بادکشتی تاثیرگذار است و نتایج شبیه سازی عددی تطبیق مناسب با آزمایش های تجربی دارد. در ادامه تاثیر چیدمان کانتینر بر کاهش مصرف سوخت و آلاینده ها محاسبه شده است. بحث و نتیجه گیری: توصیه می شود که برای کاهش نیروی درگ و در نتیجه کاهش مصرف سوخت و صدور آلاینده ها زیست محیطی در بارچینی کشتی های کانتینری از خالی گذاشتن و چیدمان نامتوازن کانتینرها روی عرشه پرهیز شود. همچنین، چیدمان کانتینرها چه در عرشه جلویی و چه در عرشه عقبی به حالت خط جریان سازی شده نزدیک تر گردد.
  کلیدواژگان: کشتی کانتینربر، دینامیک سیالات محاسباتی، نیروی درگ باد، آشفتگی جریان، مصرف سوخت
 • محمدسعید صارمپور *، آزیتا بهبهانی نیا، هادی زارعی محمودآبادی صفحات 99-106
  زمینه و هدف
  بروز آلودگی های زیست محیطی ناشی از پسماندهای نفتی، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی صنعت حفاری بوده است. با گسترده شدن حجم فعالیتهای اکتشافی و تولیدی، بروز آلودگی نیز افزونی یافته و همواره این صنعت را با چالش های عظیم زیست محیطی مواجه ساخته است. هدف از اجرای این تحقیق بررسی میزان فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در ایستگاه های محل تخلیه کنده های حفاری واقع در منطقه دشت آزادگان در استان خوزستان، و در محدوده تالاب هورالعظیم انجام شده است.
  روش بررسی
  نمونه برداری خاک از 13 مکان متفاوت در محل تخلیه کنده های حفاری واقع در منطقه دشت آزادگان در استان خوزستان به منظور بررسی میزان آلودگی خاک به فلزات سنگین نیکل و کادمیوم برداشت شده است. ایستگاه A-1 به عنوان ایستگاه شاهد در نظر گرفته شده است. مابقی 12 ایستگاه تحت عنوان (B2-M3) بوده که به منظور اندازه گیری میزان فلزات سنگین در عمق های متفاوت ، دو نمونه از هر ایستگاه برداشت شده است. در این تحقیق روش Simple Random Cluster Sampling & Stratification Sampling در مساحت 100*100 متر مربعی مورد بررسی قرار گرفت. پس از آماده سازی، نمونه ها یک به یک با دستگاه جذب اتمی مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد غلظت کادمیوم در خاک از مقادیر ناچیز تا mg/kg 3. 1 متغیر بوده، که پایین تر از میزان استاندارد می باشد. همچنین غلظت نیکل در نمونه ها از mg/kg 0. 08تا mg/kg 200 متغیر است. بر اساس نتایج ، غلظت فلزات سنگین پایین تر از محدوده سمیت برای خاک می باشد. همچنین انحراف چشمگیری در مقایسه با استانداردهای EPA، WHO و محدوده پاکسازی اروپا وجود ندارد. در بررسی نیکل خاک سطحی، مشخص گردید که میزان این فلز در این سطح در حد مقادیر قابل اغماض می باشد. غلظت کادمیوم در نمونه های بررسی شده در حد استاندارد و سطوح قابل قبول می باشد. بر اساس نتایج غلظت نیکل تنها در دو مورد در عمق 40 سانتی متری بالاتر از آستانه می باشد. غلظت نیکل تنها در 2 ایستگاه K-11 و H-8 بترتیب برابر با mg/kg 172 و mg/kg 200 می باشد. اگر چه هیچگونه نگرانی حائز اهمیت زیست محیطی در ارتباط با این فلزات سنگین وجود ندارد؛ لیکن Land spreading به عنوان گزینه برتر مدیریت منطقه انتخاب گردید.
  نتیجه گیری
  پس از انجام آزمایشات، اگر چه هیچگونه نگرانی حائز اهمیت زیست محیطی در ارتباط با این فلزات سنگین وجود ندارد؛ لیکن روش Land spreading به عنوان گزینه برتر مدیریت منطقه انتخاب گردید.
  کلیدواژگان: کنده های حفاری، نیکل، کادمیوم، فلزات سنگین
 • زهرا حسین زاده کندسری، مجید مداح * صفحات 107-117
  زمینه و هدف
  انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی محیط زیست یکی از مهم ترین مشکلات کشورهاست که هم زمان با رشد جمعیت و برنامه رشد و توسعه اقتصادی کشورها در حال افزایش است. آلودگی محیط زیست، سلامتی افراد را تهدید و هزینه هایی را بر مردم و دولت تحمیل می کند. یکی از ابزارهای کنترل آلودگی و حفاظت محیط زیست، مالیات است که می تواند انگیزه مردم در مصرف کالاهای آلوده کننده محیط زیست را تحت تاثیر قرار دهد و آلودگی را کنترل کند.
  روش بررسی
  با تخمین سیستم مخارج خطی، اثر مالیات بر آلودگی ناشی از مصرف سه کالای آلوده کننده محیط زیست در سبد مصرفی خانوارهای شهری شامل سوخت وسایل نقلیه، برق و آب مورد مطالعه و تحلیل تجربی قرار می گیرد. در این راستا، ابتدا پارامترهای میل نهایی به مخارج فرامعیشتی و مقدار حداقل معاش خانوار و سپس سیستم مخارج خطی برآورد می شوند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تخمین سیستم مخارج خطی نشان می دهد. اولا: کنش مالیاتی تقاضا برای کالاهای آلوده کننده محیط زیست شامل سوخت وسایل نقلیه، برق و آب به ترتیب (364/0-) ، (326/0-) و (233/0-) است که بر این اساس وضع مالیات، مصرف این کالاها را کاهش می دهد و از طریق آن انتشار آلودگی کاهش می یابد. ثانیا: اثر مالیات بر سوخت وسایل نقلیه بر کاهش مصرف آن در مقایسه با اثر مالیات بر مصرف دیگر کالاها قوی تر است.
  نتیجه گیری
  اثر معنی دار مالیات بر کاهش مصرف کالاهای آلوده کننده محیط زیست، استفاده از ابزارهای مالیاتی را به عنوان یک راه حل موثر در کاهش آلودگی دارای اهمیت می کند که این یافته می تواند توسط نظام سیاست گذاری در برنامه ریزی های آتی کشور مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: محیط زیست، مالیات آلودگی، سیستم مخارج خطی، اقتصاد ایران
 • محمد جواد ذوقی *، محمدرضا دوستی صفحات 119-128
  زمینه و هدف
  ترکیبات اصلی بیوگاز خروجی از مراکز دفن زباله شامل دی اکسید کربن و متان است، که از تجزیه بی هوازی زباله ناشی می شود. میزان اهمیت جلوگیری از انتشار گاز مراکز دفن زباله (LFG) با توجه به پتانسیل تاثیر در گرمایش جهانی (GWP) گاز متان، که 21 برابر بیشتر از تاثیر CO2 در گرمایش جهانی است، مشهود است. در این مقاله روشی جدید در طراحی مراکز دفن زباله، برای جلوگیری از انتشار گاز دفنگاه زباله به محیط و جلوگیری از ورود هوا به دفنگاه زباله معرفی می گردد.
  روش بررسی
  روش ارائه شده در این مقاله، با استفاده از فشار منفی بالا در استخراج و ایجاد تغییر در لایه بالایی پوشش مراکز دفن زباله ، که در نفوذ هوا تاثیر مهمی دارد، از نفوذ هوا به داخل مراکز دفن زباله جلوگیری می کند. همچنین در این مقاله برای بررسی جداسازی CO2 از گاز مرکز دفن زباله به وسیله فرآیند جذب در محلول منو اتانل آمین و تزریق آن بر لایه بالایی پوشش مراکز دفن زباله، از نرم افزار Aspen Hysys استفاده شد.
  یافته ها
  با استفاده از سیستم جدید مقدار هوای ورودی به محل دپوی زباله کاهش پیدا کرده، و در نتیجه پالایش گاز مراکز دفن زباله با هزینه کم و کارایی بالا انجام می گردد. بحث و نتیجه گیری: سیستم جدید قابلیت اجراء بر روی مراکز دفن زباله معمولی را دارد. با استفاده از این طرح در تعداد بیشتری از مراکز دفن زباله، پالایش و بهره برداری از بیوگاز صرفه اقتصادی خواهد داشت، و افزایش در بهره برداری از بیوگاز سبب استفاده بیشتر از منابع انرژی تجدید پذیر و کاهش گازهای گلخانه ای می شود.
  کلیدواژگان: محل دفن بهداشتی، کاهش هزینه، پالایش بیوگاز، جداسازی دی اکسید کربن
 • ابراهیم فریدی *، خلیل ولیزاده کامران، محمد رضوانی صفحات 129-143
  زمینه و هدف
  منطقه حفاظت شده ارسباران در شمالغرب ایران و در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. این منطقه جزء یکی از نه ذخیره گاه زیست کره کشور می باشد و 66. 5 درصد از سطح این منطقه را جنگل پوشانده است. در این پژوهش به ارزیابی توان جنگلداری این منطقه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پرداخته شد.
  روش بررسی
  در این تحقیق از دو روش بولین و تکنیک ترکیب خطی وزنی و وزن دهی به روش سلسله مراتبی بر پایه AHP جهت ارزیابی توان اکولوژیک جنگل های منطقه حفاظت شده ارسباران استفاده شده است. جهت ارزیابی توان جنگلداری منطقه مورد مطالعه، ابتدا به مطالعه و شناخت ویژگی های اکولوژیکی منطقه از قبیل ارتفاع از سطح دریا، شیب، بافت خاک، اقلیم، ارزش گونه های گیاهی، عمق خاک و تراکم تاج پوشش پرداخته شد و سپس مدل اختصاصی جنگلداری ارسباران تهیه گردید.
  یافته ها
  در مرحله اول این تحقیق، توان جنگلداری منطقه در نرم افزار ARC GIS‎10 بر اساس منطق بولین مشخص گردید که نتایج حاکی از وجود طبقات 3 تا 7 وعدم وجود طبقات 1 و 2 جنگلداری بود. در مرحله دوم این تحقیق، با استفاده از نظر کارشناسان سلسله مراتب اهمیت معیارها و زیر معیارهای دخیل در فرایند ارزیابی مشخص و با استفاده از نرم افزارExpert Choice11 وزن هر کدام از فاکتورها مشخص گردید. سپس روش ترکیب خطی وزنی برای کاربری جنگلداری برای منطقه مذکوراجرا شد که نتایج حاکی از وجود هر 7 طبقه جنگلداری برای منطقه مورد تحقیق بوده است. بحث و نتیجه گیری: برای ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین به منظور توسعه انواع کاربری ها، سالهاست که از روش سیستمی ابداعی مکهارگ استفاده می شود. اقدام جدیدتر در این فرآیند، استفاده از مدلهای ریاضی در ارزیابی توان اکولوژیکی و به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تعیین وزن و اهمیت نسبی گزینه‎ها و ارزیابی توان اکولوژیکی با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. در این تحقیق ارزیابی توان اکولوژیکی جنگلداری با دو روش فوق الذکر انجام، و طی آن معایب و مزایای آنها بررسی گردید.
  کلیدواژگان: ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری، بولین، تکنیک ترکیب خطی وزنی، منطقه حفاظت شده ارسباران، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • پروانه سبحانی، حمید گشتاسب میگونی *، باقر نظامی، علی جهانی صفحات 145-159
  زمینه و هدف
  با توجه به روند پر شتاب تخریب منابع طبیعی و تهدید تنوع زیستی، یکی از چالش ها در زمینه حفاظت از منابع، بررسی وضعیت مناطق تحت حفاظت و لزوم ارتقای درجه حفاظتی این گونه مناطق است. پژوهش مذکوربا هدف زون بندی منطقه شکار ممنوع الوند به منظور دست یابی به الگوی بهینه حفاظت و توسعه صورت گرفت.
  روش بررسی
  استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستمی، منجر به تشکیل 1434 واحد یگان محیط زیستی گردید که در طی آن به ارزیابی توان اکولوژیکی در هر یگان با توجه به تناسب زون های شناسایی شده در منطقه پرداخته شد. درنهایت، با اولویت بندی و ساماندهی زون ها نقشه زون بندی به عنوان واحد های برنامه ریزی تهیه گردید.
  یافته ها
  نتیجه مطالعه حاکی ازآن است که درمنطقه مورد مطالعه زون2 (33/62%) ، دارای الویت اول و به ترتیب زون 11 (20/22%) ، زون 6 (22/8%) ، زون 3-4 (01/7%) و زون 5 (20/0%) در الویت های بعدی قرار گرفتند. بحث و نتیجه گیری: منطقه الوند با توجه به درصد بالایی از زون حفاظت (33/62%) و نیز به دلیل وجود کریدور در بین دو منطقه حفاظت شده و گدار گونه های با ارزش قوچ و میش، از ارزش حفاظتی بالایی بر خوردار می باشد.
  کلیدواژگان: منطقه شکارممنوع الوند، زون بندی، تجزیه و تحلیل سیستمی
 • آیدا سیاهی سرابی، آزاده فلسفیان *، نادر حبیب زاده صفحات 161-171
  زمینه و هدف
  چشمه آب گرم شابیل از توابع شهرستان مشکین واقع در استان اردبیل به دلیل دارا بودن جاذبه های زیاد، از مناطق تفرجی و گردش گری مهم استان می باشد. برآورد ارزش این نوع اماکن تفرجی دارای اهمیت فراوانی است، به طوری که مردم و مسوولان را از ارزش واقعی محیط زیست بیشتر آگاه ساخته و آن ها را در پیش بینی نیازها، رفع کمبودها و حفظ و برنامه ریزی جهت توسعه گردش گری آن مصمم می سازد. پژوهش حاضر به برآورد ارزش تفرجی چشمه آب گرم شابیل پرداخته است.
  روش بررسی
  برای رسیدن به هدف مورد نظر از روش ارزش گذاری مشروط استفاده شد. برای بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت افراد، مدل لوجیت به روش حداکثر درست نمایی برآورد گردید. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 384 پرسش نامه که در آن تمایل به پرداخت مبلغ پیشنهادی به روش انتخاب دوتایی یک بعدی طراحی گردیده است، از بازدیدکنندگان چشمه آب گرم شابیل جمع آوری شد.
  یافته ها
  میانگین تمایل به پرداخت افراد 36800 ریال و ارزش تفرجی سالانه چشمه آب گرم شابیل حدود 48،037،103 هزار ریال برآورد گردید. بحث و نتیجه گیری: با توجه به معنی دار بودن متغیر درآمد در مدل برآورد شده و نیز بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از گردش گران، انتظار می رود افزایش سطح درآمد واقعی عمومی از یک طرف و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات رفاهی بیشتر از طرف دیگر، تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: ارزش تفرجی، ارزش گذاری مشروط، آب گرم شابیل
 • معصومه منصوری *، ضیاء‎الدین باده‏ یان، محمد پشاآبادی صفحات 173-185
  زمینه و هدف
  در پژوهش حاضر، نقش آموزش در افزایش تمایل افراد به حفاظت از پارک شیرین بررسی گردید.
  روش بررسی
  داده‏های مورد نیاز با استفاده از مجموع 200 پرسش‎نامه به دست آمد. سه بروشور آموزشی در مورد اکوسیستم پارک شیرین و اهمیت آن در حفظ حیات بشر تهیه گردید. سپس این بروشورها بین 100 نفر از بازدید کنندگان برای مطالعه ارائه شد و به 100 نفر دیگر نیز به عنوان گروه شاهد هیچ بروشور و توضیحی ارائه نشد. سپس به روش ارزش‎گذاری مشروط و برآورد تابع رگرسیونی لوجیت اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میان دو گروه تفکیک شده، تفاوت معنی‎داری در تمایل به پرداخت جهت حفاظت از محیط‎زیست پارک شیرین وجود دارد. تابع لوجیت نیز نشان داد که آموزش در گروه دوم اثر معنی‎داری بر تمایل به‏ پرداخت افراد جهت حفاظت از این اکوسیستم دارد، به‎طوری که با افزایش هر بروشور حاوی اطلاعات جدید، احتمال افزایش تمایل به پرداخت 013/0 واحد افزوده می‎شود. تمایل به پرداخت ماهانه هر فرد جهت حفاظت از این اکوسیستم، در گروه اول و دوم به‎ترتیب معادل 14453 و 23423 ریال و تمایل پرداخت سالانه هر خا نوار در گروه اول و دوم به‎ترتیب 55/62870 و 29/122502 ریال برآورد گردید. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، افزایش آگاهی افراد در مورد اهمیت محیط‏زیستی پارک مورد بررسی، منجر به افزایش قابل توجه تمایل به ‎پرداخت بازدیدکنندگان برای بازدید از پارک، جهت حفاظت از این اکوسیستم خواهد شد.
  کلیدواژگان: روش ارزش‎گذاری مشروط، پارک شیرین، آموزش، پرسش‎نامه
 • فاطمه سادات حسینی نژاد *، حسن اکبری صفحات 185-200
  زمینه و هدف
  فعالیت های صنعتی دارای اثرات مثبت و منفی بر سیستم شهری می باشند. این امر موجب گردیده که در سیستم برنامه ریزی شهری در کشورهای مختلف، سیاست های متفاوتی در مواجهه با این فعالیت ها در مقیاس شهر اعمال گردد. هدف این مقاله شناسایی انواع رهیافت های به کار گرفته شده در مواجهه سیستم برنامه ریزی شهری با فعالیت های صنعتی درون شهری و نیز شناخت چگونگی ارتباط میان دو قلمروی گسترده "برنامه ریزی شهری" و "برنامه ریزی فعالیت های صنعتی" در دست یابی به توسعه پایدار می باشد.
  روش بررسی
  روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی بر مبنای مطالعات اسناد موجود در برنامه ریزی فعالیت های صنعتی درون شهری در کشورهای مختلف می باشد.
  یافته ها
  بررسی تجارب کشورهای مختلف جهان در زمینه برنامه ریزی فعالیت های صنعتی درون شهری، نشان دهنده به کارگیری سیاست های متفاوتی در این زمینه است که عمده ترین آن شامل سیاست های پیشگیری از آلودگی، تولید پاک تر، برزن بندی صنعتی، احیای ساختمان های متروک صنعتی (بدون فعالیت) از طریق تبدیل کارکردی و در آخر، احیای محوطه های متروک صنعتی با اقداماتی مانند برزن بندی ویژه و به کارگیری سیاست های تشویقی حفظ و جذب فعالیت صنعتی در شهر، ایجاد کاربردهای مختلط برای تنوع و جذابیت محوطه و نیز خوشه سازی فعالیت های صنعتی و تاکید بر برنامه ریزی یکپارچه است.
  نتیجه گیری
  در این مقاله سه رهیافت اصلی به عنوان زمینه اتخاذ سیاست های مواجهه با فعالیت های صنعتی درون شهری شناسایی شده است: رهیافت تثبیت کننده فعالیت صنعتی در محل، رهیافت جابجا کننده فعالیت صنعتی از محل و رهیافت جذب کننده فعالیت صنعتی به محل.
  کلیدواژگان: فعالیت های صنعتی شهری، برنامه ریزی شهری، رهیافت های تثبیت، جابجایی و جذب
|
 • Samaneh Piran Gharni Namin*, Amir H. Javid, Jamal Ghoddousi Pages 1-10
  Background and Objective
  Considering the water crisis, especially in the last decades, investigation of groundwater quality and identification of the factors contributing to the decline of water quality in this resources are important. The information on available sources of groundwater in Ardebil show that, in the absence of excess surface water, much of the water consumed in the study area comes from groundwater sources. The most significant processes of geomorphologic study of groundwater are alluvial fans and terraces waters. Therefore, in this study it has been attempted to establish a relationship between the shapes and surface morphology of Ardebil plain and its groundwater resources tin order to estimate the groundwater resources based on what has been observed in the nature.
  Methods
  In this study, to assess the quality of the groundwater samples, the quality data from wells was received from the Regional Water Company of Ardebil. Also the Arc GIS software was used to draw the maps. Findings: EC of groundwater in the Ardebil plain has been changed from 267 to 6580 μs/cm (with an average of about 1284 μs/cm) during the years 1994, 1998 and 2013. Discussion and Conclusions: The results show that the chemical properties of geologic formations are the most influential factors in the quality of groundwater resources in the region.
  Keywords: Groundwater, Geomorphologic, Ardebil Plain
 • Majid Gozari, Maria Mohammadizadeh, Mohsen Gozari *, Maryam Rafati Pages 11-25
  Background and Objective
  Nowadays pesticides are extensively used to protect food security worldwide. Due to their undesirable effects, they are considered as important environmental pollutants. Methods for pest biological control are enumerated as an alternative for chemical pesticide. This study was performed to isolate and identify the antifungal-compound-producing Actinobacteria againstAspergillus nigerfungi (stored product pest)and Bipolaris sp.(responsible for root and crown rot disease) from wheat farms of Hajiabad region, Hormozgan province.
  Methods
  Three farming sites were sampled in this study. Actinobacteria were isolated by soil extract agar and starch casein agar media. Antifungal activities were evaluated by well diffusion agar method. Potent isolates were identified through morphological, physiological, biochemical, and genetic analysis. Findings: Approximately a total number of 207 Actinobacteria isolates were isolated. From two isolation media, the soil extract agar yielded 125 isolates and exhibited more efficacy. Results of physical treatments showed that heat treatment could isolate 85 colonies and followed by desiccation and UV treatments by 57 and 46 colonies respectively. Evaluation of the antifungal activities of 100 morphologically distinct isolates revealed that only two isolates exhibited antifungal activity against Aspergillus niger and Bipolaris sp. Identification of potent isolates according to morphological, biochemical and physiological properties showed that these isolates belong to Streptomyces genus. Genetically, identification and phylogenetic analysis based on16srRNA gene revealed a high similarity between Streptomyces sp.MG-11and Streptomyces albus (similarity: 99%) and between Streptomyces sp.MG-21 and Streptomyces griseus (similarity: 99%). Discussion and Conclusions: Results of this study suggest that Streptomyces sp. MG-11 and Streptomyces sp.MG-21can be considered as appropriate candidates for biological control studies against the selected fungal diseases in wheat farms.
  Keywords: Biological Control, Stored Product Pests, Root, Crown Rot of Wheat, Actinobacteria
 • Behnaz Salehi, Amirhesam Hasani *, Homayon Ahmad Panahi, Seyed Mahdi Borghei Pages 27-35
  Background and Objective
  Considering the adverse environmental effects and irreparable damages of the chemicals in petroleum compounds, e.g. benzene, toluene, ethylbenzene and xylene, to living organisms, the efficient removal of these pollutants have received much more attention to be improved through innovative methods for enhancing the efficiency and impact of removal processes. In this study, the removal of xylene from aqueous solution by modified zinc oxide nanoparticles was investigated.
  Method
  In this study, zinc oxide nanoparticles were synthesized and modified by a four-stage method. The removal of xylene as a toxic petroleum hydrocarbon from aqueous solution by nanoparticles was evaluated. Batch experiments were conducted at room temperature to evaluate the optimum conditions such as the effect of pH, contact time and zinc oxide concentration. Findings: It was found that the optimum adsorption condition can be achieved at pH=6 and contact time of 25 min. Moreover, the percentage of xylene adsorption increased with the increase in concentration of modified zinc oxide nanoparticles. Discussion and conclusion: This study showed that the modified zinc oxide nanoparticles could be used as an effective adsorbent for the removal of xylene from aqueous solution.
  Keywords: ZnO Nanoparticles, Modification, Adsorption, Petroleum Contaminants, Xylene
 • Mehran Jafari, Samaneh Sedighi Khavidak * Pages 37-43
  Background and Objective
  Application of microbial fuel cells (MFC) is a new method for wastewater treatment and environmentally friendly energy production. This technology converts the chemical energy derived from metabolic activity of living organisms into electrical energy.
  Method
  A sample of raw wastewater was prepared as a source of microbial fuel cell substrate from the refinery of Yazd city. This study was carried out using a two-compartment bioreactor with wastewater as substrate and microbial flora. The containers were made of glass with a volume of 550 cc. In the anode chamber, under the anaerobic conditions, the wastewater was catalyzed by microbial flora. In the cathode chamber, potassium phosphate buffer was used to maintain the pH of the solution. The positive ions transferring from anode to cathode was done by positive salt bridge system. Findings: The findings showed that the maximum voltage of 1 V was produced during the early days in this reactor. Then gradually the amount of voltage was reduced and wastewater samples were refined to some extent. The highest rate of produced flow was 248 μA, and then the flow rate was decreased. Therefore, the dual role of the reactor in electricity production and wastewater treatment can be explained. Discussion and Conclusion: In this study, wastewater treatment and also electricity production could be performed using a microbial fuel cell based on salt bridge.
  Keywords: Wastewater Treatment, Microbial Fuel Cell, Bioremediation, Electricity
 • Kiomars Sharafi, Abdollah Dargahi , Nahid Azizi, Jila Amini, Mehdi Ghayebzadeh , Zahra Rezai, Masoud Moradi * Pages 45-62
  Background and Objective
  Malachite, due to its features and low degradability, can be removed from aquatic environments with difficulty. Given the Nitric acid effect on the physical and chemical characteristics of scoria, this study was to evaluate the effect of sulfuric acid normality (1, 6 and 12) on the efficiency of scoria in Malachite removal from aquatic environments and to determine model, isotherms and reaction kinetics.
  Method
  Adsorption processes were carried out in vitro at different pH values, adsorbent dosages, contact times and constant concentrations of the dye. Residual concentrations of dye was measured as 665 nm by a spectrophotometer (Cary 50 Perkin Elmer Co). In order to understand the adsorption process, the obtained data were fitted by the Langmuir, Freundlich isotherms, and pseudo-first and second-order kinetics. Findings: The results showed that the dye removal eas increased with the increase of acid normality, pH, adsorbent dosage and contact time. The highest efficiency (100%) was obtained for the adsorbent modified with sulfuric acid 6 and 12 normalities in pH =11, adsorbent dose of 1.4 g/L and contact time of 75 minutes. Adsorption data proper followed both the Langmuir isotherm, Freundlich adsorption and pseudo-second-order kinetic. Discussion and Conclusion: According to the results, it can be concluded that Malachite adsorption by scoria occurs in both multi-and mono-layerd forms and scoria treatment with Nitric acid, due to wide chemical changes (especially silica/alumina ratio) of adsorbent structure, increases the efficiency as compared to natural scoria.
  Keywords: Nitric Acid, Scoria, Malachite, Model, Isotherm, Kinetic Reaction
 • Zahra Azhdari, Seyed Zeynalabedin Hosseini * Pages 65-82
  Background and Objective
  Understanding chemical changes in groundwater and their mapping play a substantial role in optimal management of groundwater in an area. There are various methods for investigation and classification of groundwater chemical features, and selection of appropriate method depends on the purpose, conditions of the area and available information. Geostatistical methods and GIS can be useful tools in this regard. The aim of his study is to investigate the spatial variations of groundwater quality and select the best mapping method for the management of groundwater resources in Segsi plain.
  Method
  In this paper, the distribution of quality pollutants pH, TDS, Hco3, EC, Ca, Mg, TH, Na and So4 in groundwater of Segsi plain was investigated using inverse distance and geostatistical methods, distance and bearing functions, local, general and ordinary Kriging estimator software ARCGIS9.3. Accordingly, the sample from 445 groundwater wells, springs and canals were examined. After evaluating variograms and determining the spatiality of the changes in the studied parameters, interpolation of parameters was performed and the best evaluation model with lowest RMSE was selected through mutual evaluation technique and the root-mean-square error. Findings: The results showed that all parameters had the lowest RMSE using the ordinary Kriging method and it was used for mapping the spatial distribution of water quality parameters. Results from mapping indicated that Na, Ca, Mg, So4, Hco3 and pH had no limitation and EC, TH and TDS had limitations in terms of drinkability.
  Conclusion
  According to the results, application of the ordinary Kriging method is recommended for more precision, less calculation and less data demand among various interpolation methods for the groundwater mapping.
  Keywords: Groundwater, Geostatistical methods, Kriging, Segsi plain
 • Hamed Majidian, Farhood Azarsina * Pages 83-97
  Background and Objective
  Iran has access to open seas and plenty of sea transit around it has urged presence of merchant ships in the region. Fuel consumption has always been a matter of concern for ships. In this study, it is attempted to develop computer models for several container ship cargo configurations and discuss an optimum configuration at a constant speed front wind.
  Method
  The paper presents simulation results using ANSYS CFX commercial software for a Post-Panamax 9000 TEU container ship. The ship is modelled in a 1:4 scale, then using unstructured mesh the wind filed around it is solved. Drag force, drag coefficient, pressure contour and wind streamline velocity in ten different loading conditions are compared with each other. Finally, the optimized container configuration for loading on deck of the vessel is introduced. Findings: Simulation results demonstrate the influence of container configuration on wind load distribution. Also the numerical results are verified versus wind tunnel test data. Finally, the influence of container configurations on fuel consumption and reduction of pollutant emissions was calculated. Discussion and Conclusion: It is proposed to minimize empty spaces between the cargo containers and avoid unbalanced cargo distribution over deck in order to reduce the wind drag force and consequently reduce the fuel consumption and pollutant emissions. Also, it is suggested to make cargo distribution on the forward and aftward deck areas more streamlined.
  Keywords: Container Ship, Computational Fluid Dynamics, Air Resistance, Flow Turbulence, Fuel Consumption
 • Mohammadsaeed Sarempour *, Azita Behbahaninia, Hadi Zareimahmoodabadi Pages 99-106
  Background and Objective
  The environmental pollution caused by oil waste is one of the main concerns in drilling industry. Contamination has increased with the expansion of exploration and production activities, which has imposed enormous environmental challenges to the drilling industry. This study has been carried out to determine the concentration of nickel and cadmium in a drilling cutting dump site in Azadegan plain in Khuzestan province.
  Method
  Soil samples were obtained from 13 sampling points in drill cutting dump site in Azadegan Plain, Khuzestan province to investigate soil pollution with nickel and cadmium. A-1 was selected as a background station. The rest of 12 stations were named as sample points (B2-M13) and 2 samples were obtained for each station in order to determine the concentrations of heavy metals in different depths. In this study, the Simple Random Cluster Sampling and Stratification Sampling methods were used in an area of 100*100 m2. After preparation, samples were analyzed by atomic absorption spectroscopy. Findings: The results showed that the concentration of cadmium in the soil varied from trace amount to 3.1 mg/kg, which was below the standard limit. Moreover, the concentration of nickel varied from 0.08 to 200 mg/kg. According to the results, the concentrations of heavy metals were lower than the toxicity limits for heavy metals in natural soil. Also there was no significant deviation from EPA, WHO standards and Europe action level for soil. Nickel concentration is negligible in all surface samples. Cadmium concentrations in all samples were below the standard limits. Nickel concentration was found to be over the threshold only in two sample points in depth of 40 cm. Nickel concentrations in K-11 and H-8 were 172 mg/kg and 200 mg/kg respectively. Although there is no sever environmental concerns related to these heavy metals in dumping site, land spreading was suggested as the best alternative for managing the area. Discussion and Conclusions: After performing the experiments, no significant environmental concerns associated with heavy metals was seen. However, land spreading method was chosen as the best method for environmental management in the area.
  Keywords: Cutting drilling, Nickel, Cadmium, Heavy metals
 • Zahra Hosseinzadah Kandsari, Majid Madddah * Pages 107-117
  Background and Objective
  One of the most important problems of human societies is greenhouse gas emissions which are increasing along with population and economic growths and development of countries. Environmental pollution damages people’s health and imposes costs on societies. Taxes are considered as pollution control and environmental protection tools which can influence people's incentives for the consumption of environment polluting goods and can control the pollution.
  Method
  The effect of tax pollution on households' demand for three environment polluting goods, including vehicles fuel, electricity and water commodity, was studied by estimating the Linear Expenditure System (LES). For this purpose, first the parameters of marginal propensity of expenses and households’ minimum income for living were obtained. Then, the linear expenditure system was estimated. Findings: The results from estimating the model show that i) the tax elasticity of demand for vehicles fuel, electricity and water are -0.364, -0.326 and -0.233, respectively, and pollution tax on fuel, electricity and water reduces the demand for these commodities and thereby reduces the environmental pollution; and ii) the effect of tax pollution on reducing vehicles fuel consumption is stronger than that of tax on reducing consumption of other goods. Discussion and Conclusion: The significant effect of tax on reducing pollution highlights the importance of using tax instruments for reducing pollution. This finding can be considered in the policy making system for future planning in the country.
  Keywords: Environment, Pollution tax, Linear Expenditure System, Iranian economy
 • Mohammad Javad Zoqi *, Mohammad Reza Doosti Pages 119-128
  Background and Objective
  The main components of landfill biogas are methane and carbon dioxide, both of which are greenhouse gases. Methane is a greenhouse gas with global warming potential of 21 times greater compared to CO2. In this paper, a new method is proposed for landfilling to reduce landfill gas emissions and to prevent entry of air into the landfill.
  Method
  This paper presents a new landfill design and system for air ingress prevention and landfill gas containment. In addition, in this paper Aspen Hysyssoftware was used for the dynamic simulation of separation of CO2 from landfill gas by adsorption process in the ethanolamine solution. Findings: The new system proffers more control over the biogas extraction and processes of anaerobic digestion than conventional landfills. In the new system, the landfill gas purification process becomes cheaper due to reduction of air ingress.
  Conclusion
  The new system can be applied on tipycal landfills. Using this new system, biogas purification and exploitation will become economical in more landfills, and the increased use of biogas will result in greater use of renewable energy sources and reduction of greenhouse gas emissions.
  Keywords: New landfill system, cheaper treatment, LFG purification, CO2 removal
 • Ebrahim Faridi *, Khalil Valizadeh Kamran, Mohammad Rezvani Pages 129-143
  Background and Objective
  Arasbaran protected area is located in East Azerbayjan in the northwest of Iran. This area is one of the nine reserves in Iran, and 66.5% of it is covered by forests. In this study, land capability evaluation of this area for forestry was carried out in Geographic Information System (GIS) surrounding.
  Method
  Both Boolean and weighted Linear Combination (WLC) methods along with analytical Hierarchy Process (AHP) were used. First, the ecological characteristics of the study area including elevation, slope, soil texture, climate, value of vegetation type, soil depth and vegetation density were studied and then the calibrated model for forestry in Arasbaran area was created. Findings: In the first step, land capability assessment was done using Boolean method and results showed the presence of class capabilities of third, fourth, fifth, sixth and seventh, and lack of class capability of first and second for forestry. In the next step, the importance of criteria and sub-criteria was calculated using expert’s comments and AHP technique in Expert Choice 11. Then, land capability assessment was done using weighted linear combination. The results showed that all of the seven suitability classes for forestry were proper in the area. Discussion and Conclusion: Mc-Harg systemic model has been used to evaluate the ecologic capability evaluation for many years. The new process in ecologic capability evaluation is to use the mathematical models and to use the analytical hierarchy process for determining the weights and relative importance of the alternatives and for ecologic capability assessment by geographic information systems (GIS). In this study, to evaluate the forestry ecologic capability, both Boolean and WLC methods were used and the advantages and disadvantages of them were investigated.
  Keywords: Land capability assessment for forestry, Boolean, Weighted Linear Combination, Arasbaran protected area, Geographical Information System (GIS)
 • Parvaneh Sobhani, Hamid Goshtasb *, Bagher Nezami, Ali Jahani Pages 145-159
  Background and Objective
  Considering the fast-growing destruction of natural resources and the existing threats ‎to bio-diversification the necessity of investigating and elevating the conservation level of such areas‎ has become a challenge. The forenamed research with purpose of Alvand No-Hunting Area of zoning, for the sake of access to conservation optimum pattern and development was performed.
  Method
  Using system analysis led to the creation 1434 was environmental unit which the Ecological Capability Evaluation of each unit respect to the appropriateness zoning were identified in the area. Finally, with Prioritization and zones Organizing, zoning map serve as sample planning was prepared. Findings: The results suggest that in the study area, zone 2(%62/33) was the first priority, respectively, zone 11 (%22/20), zone 6 (%8/22), zone 3-4 (%7/01) and zone 5 (%0/20) were the next priorities. Discussion and Conclusion: due to the high percentage of protected zones of Alvand region (%62/33), and also due to the corridor between the two protected areas and gorge of worthful Ovis orientalis species benefits the high conservation value respectively.
  Keywords: Alvand No-Hunting Area, Zoning, System Analysis
 • Aida Siahie Sarabi, Azadeh Falsafian * Pages 161-171
  Background and Objective
  Shabil hot spring, located in Meshkin district of Ardabil province, has numerous attraction properties that give it a distinctive rank among the recreational areas of Ardabil. Estimating the outdoor recreational value of this area is more important and allows decision makers to better realize the environmental values and enables them to devise appropriate development programs for ecotourism. This study was carried out to survey the outdoor recreational value of Shabil hot spring.
  Method
  To achieve the objectives of the study, the contingent valuation method is applied. Moreover, Logit model with maximum likelihood was used to determine the variables that affect willingness to pay of individuals. The primary data was collected by 384 questionnaires which have been completed by visitors of Shabil hot spring. The offered amount of willingness to pay was designed by single bounded dichotomous choice. Findings: The per capita average of willingness to pay was estimated to be about 36,800 Rials and the outdoor recreational value of the spring was calculated as 10,303,748,000 Rials. Discussion and Conclusion: It is expected that increasing the income and providing the public welfare facilities are important factors to enhance willingness to pay based on the significance of income in the estimated model and the information acquired from the visitors.
  Keywords: Outdoor recreational value, Contingent Valuation Method (CVM), Shabil hot water
 • Masoumeh Mansouri *, Ziaedin Badehian , Mohammad Pashabadi Pages 173-185
  Background and Objective
  In this study, the effect of education on increasing the individuals’ willingness for the conservation of Shirin Park in Kermanshah city has been investigated.
  Method
  The required data were collected using 200 questionnaires. Also, three different informative brochures about the ecosystem of Shirin Park and its crucial role in human life were handed to 100 people as an intervention group. The control group also included 100 people. Data were analyzed using the contingent valuation method (CVM) and Logit function. Findings: Results show a significant difference between the two groups in their willingness to pay (WTP) for conservation of Shirin Park environment. Estimation of the Logit model showed that educational intervention has a significant effect on individuals’ WTP for the conservation of this ecosystem. By adding to the brochures with new information, the probability of willingness to pay increases by 0.013 units. Monthly individuals’ WTPs for conservation of the environment in the control and intervention groups were estimated as 14453 and 23423 Rials, respectively. Annual WTPs for each household were estimated as 62870.55 and 122502.29 Rials in the mentioned groups. Discussion and Conclusion: According to the results, increase of people’s information about the importance of Shirin Park would lead to a considerable increase in the visitors’ WTP for conservation of this ecosystem.
  Keywords: Conditional valuation, Shirin Park, Education, Logit model, Questio
 • Fatemeh Sadat Hosseini Nezhad *, Hassan Akbari Pages 185-200
  Backgroundand Objective: Industrial activities have positive and negative impacts on urban system. This has led urban planning system in different countries, consider different policies to deal with these activities in urban scale. The purpose of this paper is to identify the approaches in urban planning system, dealing with urban industrial activities and also understanding the relationship between the two vast domains of "urban planning" and "industrial activities planning" in achieving sustainable development.
  Method
  The research method used in this paper is descriptive - analytic method based on the study of the documents of urban industrial planning experiences in different countries. Findings: The experiences of different countries in the field of urban industrial planning, represents the implementation of different policies in this field. The most common policies include pollution prevention, cleaner production, industrial zoning, revitalization of abandoned(inactive) industrial buildings through functional conversion, and finally revitalization of abandoned industrial sites, by using three policies: Special zoning and using incentives to keep and attract industrial activities in the city, Creation of mixed use for diversity and attractiveness of the site, and Clustering the industrial activities and emphasizing on integrated planning.
  Results
  In this paper, three main approaches are identified as the basis of policy making in urban industrial planning:(1) Stabilization of industrial activities in a location, (2) Relocating industrial activities, and (3) attracting the industrial activities to a location.
  Keywords: Urbanindustrial activities, Urban planning, approaches of stabilization, relocation, attraction