فهرست مطالب

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند - پیاپی 23 (بهار 1397)
 • پیاپی 23 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمدمهدی مظفری، مهدی اجلی* صفحات 5-32
  هرساله بلایای طبیعی و حوادث پیش بینی نشده نظیر زلزله، سیل، طوفان، خشک سالی و آتش سوزی بخش های مختلفی از جهان را گرفتار می کنند و عدم آمادگی و مقابله مناسب با آن ها تلفات و خسارات سنگینی را به ملت ها و دارایی های آن ها وارد می کند که بعضا جبران ناپذیر است. آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، زلزله اخیر سرپل ذهاب در کرمانشاه نیز از حوادث ناگواری بود که علاوه بر خسارت های سنگین مالی، تلفات جانی و نگرانی های بسیاری را در خصوص ساختمان های قدیمی دیگر و حوادث پیش بینی نشده آینده به همراه داشت. در این راستا، اطلاعات یک محرک کلیدی زنجیره تامین بشردوستانه است، زیرا بدون داشتن اطلاعات مناسب و کافی، یک گروه امدادرسانی نمی تواند خواسته های آسیب دیدگان را بداند. در این پژوهش، با مرور ادبیات و مصاحبه با مدیران و خبرگان حوزه امداد و نجات و مدیریت بحران کشور، ده فاکتور بحرانی موفقیت به کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین بشردوستانه استخراج شد. سپس ارتباط میان این فاکتورها با مدل سازی ساختاری تفسیری تبیین گردید و نهایتا فاکتورها در پنج سطح قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل فازی شدت ارتباط میان فاکتورها مشخص و یک نقشه مفهومی (روابط علی و معلولی فاکتورها) پیشنهاد شد به طوری که 7 فاکتور به عنوان عوامل تاثیرگذار و 3 فاکتور به عنوان عوامل تاثیرپذیر شناسایی گردید. بر اساس نتایج نهایی، "استخدام کارکنان دانشی " به عنوان تاثیرگذارترین فاکتور با پایین ترین سطح و "برنامه ریزی استراتژیک " به عنوان تاثیرپذیرترین فاکتور با بالاترین سطح شناخته شدند که توجه جدی مدیران نجات و امداد و مدیریت بحران کشور را می طلبد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، فاکتورهای بحرانی موفقیت، مدیریت زنجیره تامین بشردوستانه، مدل سازی ساختاری تفسیری، دیمتل فازی
 • صلاح رضایی *، سید جواد میر عابدینی، عطاءالله ابطحی صفحات 33-81
  اگرچه بسیاری از سازمان ها به استقرار و استفاده از سیستم های هوشمندی کسب وکار روی آورده اند؛ اما همه آن ها در پیاده سازی این سیستم ها موفق نبوده اند. تحقیق حاضر به بررسی جامع عوامل تاثیرگذار بر فرآیند پیاده سازی اثربخش این سیستم ها در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و به لحاظ استراتژی اجرا، یک پژوهش پیمایشی محسوب می شود؛ همچنین بر اساس طرح پژوهش و نحوه گردآوری داده ها، پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که برای گردآوری اطلاعات روش های مطالعه اسنادی و میدانی بکار گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل متخصصان و خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و فعال در پیاده سازی راهکارهای هوشمندی کسب وکار در صنعت بانکداری ایران است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی گسترده ادبیات موضوع پرداخته شده که نتیجه آن تهیه چارچوب اولیه عوامل موثر بر پیاده سازی هوشمندی کسب وکار و معیارهای اثربخشی هوشمندی کسب وکار بوده است. سپس با استفاده از این چارچوب اولیه و اخذ نظرات خبرگان با رویکرد تکنیک دلفی فازی، عوامل کلیدی موثر بر فرآیند پیاده سازی هوشمندی کسب وکار و معیارهای مهم اثربخشی هوشمندی کسب وکار در صنعت بانکداری ایران شناسایی شده و در نهایت مدل پیاده سازی اثربخش هوشمندی کسب وکار ارائه شده است. در ادامه تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و آزمون های آماری به اعتبارسنجی مدل پرداخته شد. بر اساس نتایج تحقیق، ابعاد مدل پیاده سازی اثربخش هوشمندی کسب وکار در صنعت بانکداری ایران شامل 10 بعد: سازمانی، انسانی، کیفیت داد، محیطی، قابلیت سیستم، راهبردی، کیفیت سرویس، زیرساخت فنی و مدیریتی و اثربخشی هوشمندی کسب وکار است.
  کلیدواژگان: هوشمندی کسب وکار، پیاده سازی هوشمندی کسب وکار، اثربخشی هوشمندی کسب وکار صنعت بانکداری، تکنیک دلفی فازی
 • یوسف عیسی زاده *، مجید آقایی صفحات 83-106
  هدف اصلی این مقاله بررسی نقش و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نابرابری درآمد در مجموعه ای از کشورهای منتخب است. کشورهای منتخب بر اساس تقسیم بندی اتحادیه بین المللی مخابرات به دو گروه کشورهای با مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات بالا و متوسط تفکیک شده اند. مدل سازی تحقیق نیز بر اساس الگوهای پانل طی دوره زمانی (2016-2001) صورت گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها، به صورت معناداری نابرابری درآمدی را کاهش می دهند. همچنین میزان اثرگذاری متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه گذاری خارجی بر کاهش نابرابری درآمد در کشورهای با مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات بالا بیشتر از کشورهای با فناوری اطلاعات و ارتباطات متوسط بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده، فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو گروه از کشورهای منتخب رابطه باثبات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توزیع درآمد را تغییر می دهد.
  کلیدواژگان: نابرابری درآمد، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 • عباس اسدی *، محمد اکبری صفحات 107-144
  هدف این مقاله شناخت جایگاه و قابلیت های مدیریت ارتباطات الکترونیک در رفع نیازها، حل مسائل سازمان ها و مردم در قالب طرح تکریم ارباب رجوع، اطلاع رسانی، پاسخگویی، توجه به منافع، انعکاس و رفع دغدغه ها، انتظارات و نیازهای جامعه، ایجاد ارتباطات و تشکیل یک سازمان متعالی است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوا و پیمایش استفاده شد. نتایج نشان داد؛ بهره لازم از سایت ها برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع به عمل نمی آید. مدیریت سخت افزاری سایت ها مورد توجه بوده تا مدیریت نرم افزاری. نتایج پیمایش نشان داد؛ پاسخگویان کمتر از طریق سایت با وزارتخانه ها ارتباط برقرار کرده اند. بااین حال انتظاراتی که از مدیریت ارتباطات الکترونیک در راستای حل مسائل، رفع دغدغه ها و برآورده ساختن نیازهایشان داشته اند، بسیار بالا بود. به دلیل قابلیت های این امکانات در اطلاع رسانی و اطلاع یابی، خارج شدن سایت ها از حالت ایستا به حالت پویا و موثر برای حل مسائل مراجعه کنندگان، به روزرسانی اطلاعات سایت ها در راستای کاهش هزینه های وزارتخانه ها و مراجعه کنندگان و به کارگیری نیروی آموزش دیده و متخصص در حوزه مدیریت ارتباطات الکترونیک برای تحقق طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباطات، مدیریت ارتباطات الکترونیک، تکریم ارباب رجوع، فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات
 • نسیبه پوطی *، حسین مرادی مخلص، .وحید صالحی، جمشید حیدری صفحات 145-175
  هوشمندی کسب وکار به عنوان یک فلسفه مدیریتی و ابزاری جهت کمک به سازمان ها برای مدیریت و تصفیه اطلاعات، یکی از نوآوری های مهم در عرصه فناوری اطلاعات است که سازمان ها برای کسب منافع حاصل از آن نیازمند انطباق با آن هستند. بر این اساس ارائه مدلی برای انطباق سازمان های آموزشی با پدیده هوشمندی کسب وکار، انگیزه و هدف انجام این پژوهش است. برای نیل به این هدف، در این مقاله از روش توصیفی-پیمایشی و مطالعه موردی شهرستان اسدآباد استفاده شده است. با توجه به تمرکز این پژوهش روی سازمان های آموزشی، جامعه آماری پژوهش شامل 145 نفر اعضا هیئت علمی و کارکنان 5 دانشگاه شهرستان اسدآباد در نظر گرفته شده اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران شامل 106 نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. با مطالعه پیشینه پژوهش، 42 شاخص متمایز برای انطباق سازمانی با هوشمندی کسب وکار تعیین شد که در قالب یک مدل مفهومی سه سطحی ارائه شده است. برای بررسی مدل از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. طی تحلیل عاملی مرتبه اول 27 شاخص موثر، تایید شدند. سپس با استفاده از این 27 شاخص و تعیین متغیرهای پنهان، تحلیل عاملی مرتبه دوم انجام شد و شش عامل مورد شناسایی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: سازمانی، هوشمندی کسب وکار، سازمان های آموزشی
 • سید حمید خدادادحسینی، محمدرضا اسداللهی* صفحات 177-212
  درحالی که تجارت الکترونیک به سرعت در حال رشد است صنعت غذا نیز جایگاه خود را در این محدوده در حال رشد پیداکرده است. امروزه با مطرح شدن الگوهای جدید کسب وکار، تعاریف سنتی بازاریابی دگرگون شده است. بازاریابی یکی از سیستم های سازمانی و یا یکی از مهم ترین فرآیندهای سازمان های تجاری در جهت دستیابی به اهداف و ارضای نیازهای مصرف کنندگان است ازاین رو تحولات عصر ارتباطات در قالب تاثیرات ناشی از توسعه ی تجارت الکترونیک موجب تغییرات چشمگیری در بازاریابی شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نگرش مصرف کنندگان رستوران ها در خصوص خرید اینترنتی غذا است. در خصوص جمع آوری داده ها از مصاحبه های تخصصی به منظور احصاء سایر عوامل یا شاخص هایی که در مبانی نظری کمتر به آن اشاره شده و پرسشنامه به منظور نظرسنجی از جامعه آماری هدف تهیه شده است. این پرسشنامه شامل 33 سوال است. تعداد نمونه آماری 384 نفر است. برای تجزیه وتحلیل داده های این تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده می گردد. نتیجه فرضیه های پژوهش نشان داد 6 فرضیه تائید یک فرضیه نیز رد شد. فرضیه های مربوط به تاثیر معنادار و مثبت آسانی روند سفارش، سودمند بودن ادراک شده، نوآوری ها، ترفیعات و اعتماد در سفارش غذای آنلاین بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به سفارش غذای آنلاین و همچنین اثر نگرش مصرف کنندگان نسبت به سفارش غذای آنلاین بر رفتار مصرف کننده مورد تایید قرار گرفتند و فرضیه مربوط به تاثیر عوامل بیرونی بر نگرش مصرف کننده نسبت به سفارش غذای آنلاین مورد تایید قرار نگرفته است.
  کلیدواژگان: نگرش مصرف کننده، خرید آنلاین، رفتار مصرف کننده، سیستم سفارش غذا آنلاین
|
 • Mohammad Mahdi Mozaffari, Mehdi Ajalli * Pages 5-32
  Natural disasters and unexpected events such as earthquakes, floods, storms, droughts and fires entail different parts of the world annually, and the lack of preparation and appropriate solution inflicts heavy casualties and losses on nations and their assets, which are sometimes irrecoverable. The fire and collapse of the Plasco building, in Tehran, the recent earthquake in Sar-e-Pul Zahab, in Kermanshah, was also a disaster that, in addition to heavy financial losses, has caused deaths and many worries about other old buildings and unforeseen incidents. In this regard, information is a key stimulus of the humanitarian supply chain, because, without proper and adequate information, a relief team cannot estimate the aspirations of the injured peoples. In this research, after reviewing the literature and interviews with managers and experts in the field of rescue and crisis management, 10 critical success factors of the use of information technology in human resource supply chain management were extracted. Then, the relationship between these factors was explained by interpretive structural modeling technique and factors were placed on 5 levels. In the following, using fuzzy DEMATEL technique, the severity of the relationship between the specified factors and a conceptual map (causal and causal relationships of factors) was proposed, in which 7 factors were identified as effective factors and 3 were identified as influential factors. According to the final results, "hiring of knowledge workers" as the most influential factor in the lowest level and "strategic planning" was recognized as the most influential factor in the highest level, which requires serious attention of the managers of rescue and relief and management of the country's crisis.
  Keywords: Information Technology, Critical Success Factors, Humanitarian Supply Chain Management, ISM, Fuzzy DEMATEL
 • Salah Rezaie *, Seyed Javadi Mirabedin, Ataollah Abtahi Pages 33-81
  Although many organizations have embraced the deployment and use of business intelligence systems, not all have been successful in implementing such systems. The present study has reviewed the factors affecting the effective implementation process of such systems in Iran Banking Industry. This research is an applied research in terms of purpose and a survey study in terms of implementation strategy. Also, based on the research design the present study is a descriptive study and data was collected through documentary and field studies. Statistical population of this study comprises experts and professionals in information technology who are active in implementing solutions of business intelligence in Iran Banking Industry. In this research, a comprehensive literature review has been conducted and the result was a framework for the factors affecting the implementation of business intelligence and business intelligence effectiveness criteria. Then, using this basic framework and obtaining opinions of experts by fuzzy Delphi technique approach, key factors affecting the process of implementing business intelligence and important criteria of business intelligence effectiveness in the banking industry have been identified and, finally, a model for effective implementation of business intelligence was provided. In the next step, the model was validated by confirmatory factor analysis and statistical tests. Based on the results of the research, the dimensions of the effective implementation model of business intelligence in Iran banking industry include 10 dimensions: organizational, human, data quality, environment, system capability, strategy, service quality, technical and managerial infrastructure, and the effectiveness of business intelligencev
  Keywords: Business Intelligence, Implementation of Business Intelligence, Effectiveness of Business Intelligence, Banking Industry, Fuzzy Delphi Technique
 • Yousef Eisazadeh *, Majid Aghaei Pages 83-106
  The main purpose of this paper is to investigate the impact of foreign direct investment (FDI) on income inequality with an emphasis on Information and Communication Technology (ICT). Under the division of International Telecommunications Union, underlying countries have been differentiated in two groups of the high and average level of information and communication technology. The research modeling is based on Panel data over the time period of 2001-2016.
  The results indicate that foreign direct investment (FDI) and ICT have a negative and significant effect on inequality in two groups of countries. Also, the impact of (FDI) and ICT on income inequality in countries with high level of ICT is more than those with an average level of ICT but the effect is the same in both countries. Based on the results, ICT in each group of countries can change the stable relationship between FDI and inequality.
  Keywords: income inequality, ICT, FDI
 • Abbas Asadi *, Mohammad Akbari Pages 107-144
  The purpose of this paper is to identify the position and capabilities of the management of electronic communications in meeting needs, solving issues of organizations and people in the framework of the Plan of Honoring Clients, informing, responding, paying attention to interests, reflecting and solving the concerns, expectations and needs of the society, establishing communications and building a supreme organization. In this research, content analysis and survey were used. The results showed that the sites are not used to communicate with the clients and site hardware management has been paid more attention to than to software management. Also, results showed that respondents had less contact with the ministries through the sites. However, the expectations of electronic communications management were very high in resolving issues, meeting concerns and meeting the needs. Due to the capabilities of these facilities in providing information, the removal of sites from static to dynamic, solving the problems of visitors effectively, updating the sites to reduce the cost of the ministries and visitors and the use of trained and experienced staff in the field of electronic communications management to achieve the Plan of Honoring Clients objectives in organizations is recommended
  Keywords: Communication Management, Electronic Communication Management, Honoring Clients, New Information, Communication Technologies
 • Nasibeh Pouti*, Hossein Moradimokhles, Vahid Salehi, Jamshid Heydari Pages 145-175
  Business intelligence as a management philosophy and a tool to help organizations manage and refine their information is one of the important innovations in the field of information technology that organizations need to adapt to their benefits. Accordingly, designing a model for adapting educational organizations to the business intelligence phenomenon is the motive and purpose of this research. In order to achieve the goal, descriptive-survey method and case of Asadabad city have been used in this paper. Regarding the focus of this research on educational organizations, the statistical population consisted of 145 faculty and staff members from 5 universities in Asadabad. The sample size was 106 randomly selected based on Cochran’s formula and a questionnaire was used to collect the data. By studying the research background and literature review, 42 distinct indicators for organizational adaptation with business intelligence was determined which are presented in the form of a three-level conceptual model. A confirmatory factor analysis has been used to verify the model. During the first order factor analysis, 27 effective indicators were confirmed. Then, using these 27 indicators and determining hidden variables, second order factor analysis was performed and 6 factors were identified.
  Keywords: Organizational Adaptation Business Intelligence, Educational Organizations
 • Seyed Hamid Khodadad Hosseini , Mohammadreza Asadollahi * Pages 177-212
  While E-Commerce is growing rapidly in the world, food industry is also finding its position in this growing field. Today, with introduction of new business models, traditional marketing definitions are changed. Marketing is one of organizational systems and/or one of the most important processes of business organizations for gaining goals and satisfying consumer needs. Therefore, the age of communication developments, in the form of influences caused by E-commerce expansion, induced significant changes in marketing. The main aim of this research is to survey restaurant consumer attitudes toward food online shopping. This research, in terms of goal and methodology, is developmental-applied and descriptive-survey, respectively. Regarding data collection, specified interviews are used for extracting factors or indicators which are less mentioned in theoretical foundation. Also, questionnaire is developed to collect data from statistical population. Meanwhile, sample size is 384. To analyze data, Structural Equation Modeling is used. Finally, based on the obtained results, 6 research hypotheses are accepted while one is rejected. Hypotheses related to the positive and significant relationship between order trend, conceived utility, innovations, promotions and trust in online food ordering with consumer perceptions about online food ordering, and effect of consumer perceptions about online food ordering on consumer behavior are accepted. Hypothesis about the relation between external factors and consumer perception about online food ordering is rejected.v
  Keywords: Consumer Perception, Online Shopping, Consumer Behavior, Online Food Ordering System