فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک - سال سی و یکم شماره 4 (پیاپی 121، زمستان 1397)
 • سال سی و یکم شماره 4 (پیاپی 121، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/06
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله کامل
 • پریسا شهبازی، محمد جهانتیغ *، سعید سالاری صفحات 2-8
  تولید آنزیم های بتالاکتاماز در باکتری ها به ویژه در اشریشیا کلی که به عنوان یک پاتوژن فرصت طلب محسوب می شود، باعث ایجاد مشکلات زیادی در درمان بیماری ها گردیده است. این آنزیم ها باعث ایجاد مقاومت به پنی سیلین و تعداد زیادی از سفالوسپورین ها می شوند. در این تحقیق میزان مقاومت های آنتی بیوتیکی و شیوع ژن های balCTX-M و blaTEM در اشریشیا کلی جداسازی شده از بوقلمون مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 60 نمونه اشریشیا کلی از طریق تهیه سواب کلواکی از بوقلمون هایی که بطور تصادفی انتخاب شده بودند جداسازی گردید. به منظور بررسی مقاومت های آنتی بیوتیکی از روش دیسک دیفیوژن بر روی آگار مولرهینتون با نه دیسک آنتی بیوتیکی شامل: جنتامایسین، تتراسیکلین، کلستین، کوتریموکسازول، نورفلوکساین، سفروکسیم، آمپی سیلین، نئومایسین و آموکسی سیلین استفاده گردید. ژنوم باکتری ها به روش جوشانیدن استخراج گردید و برای بررسی حضور ژن های blaCTX-M و blaTEM از واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد که بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی برعلیه آمپی سیلین (100 درصد) و کمترین مقاومت آنتی بیوتیکی برعلیه جنتامایسین و نورفلوکساسین (5 درصد) وجود دارد. میزان شیوع ژن های blaCTX-M و blaTEM در بین جدایه های اشریشیا کلی به ترتیب 3/23 درصد و 6/16 درصد تشخیص داده شد. براساس نتایج این تحقیق مقاومت های آنتی بیوتیکی و ژن های بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) در بین اشریشیا کلی های جداسازی شده از بوقلمون به مقدار زیادی وجود دارد. بنابراین، حیواناتی مانند بوقلمون که به عنوان غذا برای انسان استفاده می شوند، می توانند مخزن باکتری های دارای مقاومت آنتی بیوتیکی باشند و در انتقال ژنهای مقاومت مانند ESBLs از طیور به انسان نقش داشته باشند.
  کلیدواژگان: مقاومت های ضد میکروبی، اشریشیا کلی، ژن های ESBLs
 • اکبر پیرستانی *، فاطمه جمالی صفحات 9-17
  هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین کیست های تخمدانی فولیکولی و لوتئال با قند خون، انسولین و فاکتور شبه انسولین-1 در گاوهای چندشکم زایش می باشد. 40 راس گاو شیری هلشتاین چند شکم زایش (زایش دوم به بعد) دارای کیست بر اساس مشاهدات سونوگرافی به دو گروه 20 راسی کیست فولیکولی و لوتئال به طور کاملا تصادفی تقسیم بندی شدند و از مایع فولیکولی و خون نمونه گیری شد. در آزمایشگاه میزان هورمون استروژن، پروژسترون، گلوکز، انسولین و فاکتور رشد شبه انسولین-1 در مایع فولیکولی و سرم خون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در مایع فولیکولی میزان هورمون استرادیول در کیست فولیکولی نسبت به لوتئال افزایش معنی داری (05/0 > p) و میزان هورمون پروژسترون در کیست لوتئال نسبت به فولیکولی نیز افزایش معنی داری (05/0 > p) داشتند. میزان انسولین و فاکتور رشد شبه انسولین-1 در مایع فولیکولی کیست لوتئال دارای افزایش معنی داری (05/0 > p) نسبت به فولیکولی می باشد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ضرایب همبستگی فاکتورهای اندازه گیری شده در مایع فولیکولی کیست فولیکولی و لوتئال با سرم خون به ترتیب دارای عدم ارتباط و ارتباط (فقط در فاکتور رشد شبه انسولین–1) می باشد. همچنین بر اساس اندازه گیری فاکتورها در مایع فولیکولی کیست لوتئال و فولیکولی میزان هورمون استرادیول، انسولین و فاکتور رشد شبه انسولین-1 دارای تفاوت معنی داری (05/0 > p) می باشند و در سرم خون میزان هورمون استرادیول دارای تفاوت معنی داری (05/0 > p) می باشد. در کل نتیجه گیری می شود که تشکیل کیست تخمدانی بیشتر تحت تاثیر ترکیبات مایع فولیکولی بخصوص هورمون استرادیول، انسولین و فاکتور رشد شبه انسولین-1 و در سرم خون تحت تاثیر هورمون استرادیول می باشد.
  کلیدواژگان: کیست های تخمدانی، قند خون، انسولین، فاکتور شبه انسولین-1، گاوهای چندشکم زایش
 • ندا فرزین *، ابوالقاسم سراج، نریمان معززی صفحات 18-25
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر امتیاز وضعیت بدنی میش بر صفات وزن بدن بره و تعداد بره در هر زایش بود. بدین منظور امتیاز وضعیت بدنی 132 راس میش (50 میش آمیخته زل و دالاق و 82 میش زل) ، در زمان جفتگیری مورد بررسی قرار گرفت. میش ها در محدوده سنی دو تا چهار سال و دامنه وزنی 5/34 تا 5/63 کیلوگرم قرار داشته و از نظر امتیاز وضعیت بدنی به پنچ گروه با فاصله یک واحد (1 تا 5) تقسیم شدند. میش های با امتیاز 3 و 5 به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را داشتند. در مقایسه گوسفندان زل با آمیخته زل و دالاق، بره های آمیخته وزن تولد تا شیرگیری بیشتری را نشان دادند (05/0 > p). درصد دوقلوزایی نیز در گوسفندان آمیخته بیشتر از زل بود (001/0 > p). اثر نمره بدنی میش بر وزن بره ها در سنین مختلف و تعداد نتاج در هر زایش، معنی دار بود (05/0 > p). بره های میش هایی با امتیاز بدنی 4 و 5 وزن بدن بیشتری در زمان تولد، یک ماهگی و شیرگیری نشان دادند (05/0 > p). بیشترین درصد دوقلوزایی در میش هایی با امتیاز بدنی 3 و بیشتر مشاهده شد (05/0 > p). با توجه به اثر امتیاز وضعیت بدنی میش بر میزان دوقلوزایی و وزن بدن بره ها، پیشنهاد می شود که به منظور دستیابی به عملکرد تولیدی و تولیدمثلی بهتر در میش های نژاد زل حداقل امتیاز وضعیت بدنی 3 در مدیریت گله درنظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: امتیاز وضعیت بدنی، وزن بدن، تعداد بره در هر زایش، گوسفند زل
 • مجتبی محرمی *، حسین مدیرروستا، مریم ترکمن، بهزاد همتی، محمد شجاعی صفحات 26-33
  ویروس تغییر شکل دهنده بال (DWV) (Deformed Wing Virus) ، یک عامل بیماریزای ویروسی در زنبورعسل است که معمولا سبب ایجاد عفونت پنهان در زنبورعسل می شود. اما زمانی که به وسیله جربواروآ منتقل می شود می تواند سبب بدشکل شدن بال و اندام زنبورعسل گردد. این ویروس نقش عمده ای در فروپاشی کلنی بازی می کند. در این مطالعه که از نوع مشاهده ای مقطعی می باشد، وجود این ویروس در شفیره های زنبورعسل و زنبوران بالغ با استفاده از روش واکنش زنجیره ی پلیمراز نسخه برداری معکوس مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از 156 زنبورستان ، در23 استان کشور، طی فاصله زمانی فروردین تاخرداد 1395 با همکاری سازمان دامپزشکی کشور انجام شد. از هر زنبورستان تعداد 50 عدد زنبور بالغ و تعداد 20 عدد شفیره زنبورعسل جمع آوری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که از مجموع 156 زنبورستان نمونه گیری شده، تعداد 36 زنبورستان (08/23 درصد) به ویروس دفرمه کننده آلوده بودند. از مجموع 36 زنبورستان آلوده، در 30 زنبورستان، ویروس دفرمه کننده هم از نمونه های زنبور بالغ و هم از نمونه های شفیره، در 4 زنبورستان فقط از نمونه های زنبور بالغ و در 2 زنبورستان، فقط از نمونه های شفیره شناسائی شد. در این تحقیق، برای اولین بار، این ویروس در کلنی های زنبورعسل ایران که دارای سابقه مرگ و میر، کاهش و ریزش جمعیت و ابتلا به مایت واروآ بودند، شناسایی گردید. پراکندگی واروآ دستراکتور نقش مهمی در افزایش چشمگیر شیوع این ویروس و خسارت های ناشی از آن دارد.
  کلیدواژگان: زنبورعسل، مایت وآروا، ویروس، تغییر شکل بال ها
 • بهنام احمدی پور جونقانی * صفحات 34-42
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر استفاده از پودر دانه گیاه دارویی عدس الملک بر عملکرد لاشه، فراسنجه های سرمی و خونی، سیستم ایمنی و بیان ژن های سوپر اکسید دیسموتاز 1، نیتریک اکسید سنتتاز و اندوتلین-1 در بطن راست قلب جوجه های گوشتی پرورش یافته در ارتفاع 2150 متری از سطح دریا انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار به مدت 42 روز انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار کنترل که فاقد دانه عدس الملک و تیمارهای دو، سه، چهار و پنج که به ترتیب حاوی یک، دو، سه و چهار گرم در کیلوگرم جیره از این دانه بودند. نتایج نشان داد که افزودن پودر دانه عدس الملک به خوراک، بازده لاشه و ران را افزایش معنی دار و بازده قلب و نسبت بطن راست به کل بطن ها را کاهش معنی داری داده است (05/0 > p). همچنین در تیمارهای حاوی سه و چهار گرم دانه عدس الملک، میزان پروتئین و اکسید نیتریک سرم افزایش معنی دار و مالون دی الدئید، اسید اوریک و نسبت هتروفیل به لنفوسیت کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل دارد (05/0 > p). همچنین سطوح سه و چهار گرم عدس الملک موجب افزایش معنی دار بیان ژن های نیتریک اکسید سنتتاز و سوپر اکسید دیسموتاز 1 و کاهش معنی دار بیان ژن اندوتلین-1 در بطن راست قلب گردید (05/0 > p). نتیجه گیری می شود گیاه دارویی عدس الملک با بهبود شرایط آنتی اکسیدانی، ایمنی و فراسنجه های بیوشیمیایی خون بر کاهش فشار خون ریوی در جوجه های گوشتی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: فشار خون ریوی، جوجه گوشتی، عدس الملک، آسیب های قلب، بیان ژن
 • محسن کاظمی *، الیاس ابراهیمی، آمنه اسکندری تربقان، رضا ولی زاده صفحات 43-56
  کریستال ویولت از جمله آلاینده های آبی محسوب می شود، بنابراین پژوهشی با هدف بررسی اثر افزودن رنگ کریستال ویولت (صفر، 3، 6 و 9 پی پی ام) با سطوح مختلف بنتونیت سدیم یا خاکستر پوست خربزه (صفر، 4 و 8 میلی گرم به عنوان جاذب) به محیط کشت تهیه شده از مایع شکمبه گوسفند در قالب طرح فاکتوریل 3×2×4 انجام شد. کارآیی هر یک از جاذب های فوق (صفر، 4 و 8 میلی گرم) در حذف کریستال ویولت اضافه شده به آب (صفر، 3، 6 و 9 پی پی ام) در زمان های 3 و 24 ساعت انکوباسیون، نیز ارزیابی شد. هر دو جاذب فوق (به ویژه بنتونیت سدیم) منجر به حذف کارآمد رنگ از آب شدند. افزودن رنگ تا سطح 6 پی پی ام به محیط کشت، باعث کاهش معنی دار تولید تجمعی گاز در زمان های 12 و 24 ساعت انکوباسیون، پتانسیل تولید گاز، میزان کل اسیدهای چرب فرار، نیتروژن آمونیاکی و نیز کلیه پارامترهای تخمیری برآورده شده از تولید گاز شامل تولید پروتئین میکروبی، قابلیت هضم ماده آلی، انرژی خالص شیردهی و انرژی قابل متابولیسم در مقایسه با تیمار شاهد شد (0001/0>P). مقدار pH محیط کشت تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. با افزودن هر یک از جاذب ها (به ویژه سطح 4 درصد) ، کلیه پارامترهای تولید گاز و فراسنجه های برآورد شده از تولید گاز، کاهش معنی داری را نشان دادند (0001/0>P). نتایج کلی نشان داد کاربرد کریستال ویولت حتی در سطوح پایین، اثر منفی بر فعالیت های تخمیری میکروارگانیسم های محیط کشت دارد. اگرچه که هر دو جاذب منجر به حذف کارآمد رنگ از آب شدند، ولی نتوانستند از اثرات منفی آن بر محیط کشت بکاهند.
  کلیدواژگان: کریستال ویولت، رنگ، آلوده کننده آب، محیط کشت، جاذب
 • منصور میاحی، زهرا برومند *، محسن قربیانی صفحات 57-62
  بیماری آنفلوانزای پرندگان (AI) یک بیماری عفونی حاد با اهمیت جهانی است که موجب زیان های اقتصادی فراوانی در صنعت طیورمی شود. ویروس آنفلوانزای پرندگان (AI) در جنس A ویروس آنفلوانزا در خانواده Orthomyxoviridae طبقه بندی شده است. ویروس های AI از بیش از 100 گونه از پرندگان آزاد زی جدا شده است. کبوتر پرنده ای است از خانواده Columbiforms که به دو صورت وحشی و اهلی یافت می شود که نژادهای مختلفی دارند و به دلیل پرواز آزاد، با پرندگان آبزی و ماکیان بومی و صنعتی در ارتباط هستند از این رو ممکن است به انتقال AIV و بقاء آن در طبیعت کمک کنند. این مطالعه به منظور بررسی نقش کبوتر در گسترش ویروس آنفلوانزای پرندگان در اطراف اهواز انجام گرفت. بر این اساس بافت روده و نای از صد کبوتر وحشی صید شده در اطراف اهواز در ماه های مختلف سال 1396 نمونه گیری شد، پس از استخراج RNA و ساختcDNA، ردیابی ژن پروتئین M جنس A ویروس آنفلوانزا با استفاده ازپرایمرهای اختصاصی ژن M انجام گرفت. در مجموع از صد کبوتر مورد بررسی، هیچ مورد مثبتی در ردیابی ژن M باند 450 جفت بازی یافت نشد. می توان چنین نتیجه گرفت که یا تحت تیپ های حاد ویروس آنفلوانزا در این منطقه وجود ندارند و یا کبوتر احتمالا نقشی در انتشار ویروس آنفلوانزای پرندگان ندارد.
  کلیدواژگان: آنفلوانزای پرندگان، کبوتر وحشی، RT- PCR، اهواز
 • معصومه حیاتی، سعید حسین زاده *، محمد طباطبایی، سید محمدحسین حسینی صفحات 63-72
  ژن hly یکی از مهم ترین عوامل ویرولانس Listeria monocytogenes می باشد که پروتئین لیستریولیزین (O (LLO را رمزگذاری می کند. LLO یک پروتئین ایمونوژن با قابلیت بالاست، که قادر به برانگیختن ایمنی سلولی و هومورال است و علاوه بر فعالیت همولیتیک، عملکردهای متعدد دیگری نیز دارد. این پروتئین با تخریب فاگولیزوزوم به فرار باکتری از سیتوپلاسم، زنده ماندن و رشد درون سلولیL. monocytogenes کمک می کند. از طرفی Lactococcus lactis سویه ای از باکتری های اسید لاکتیک می باشد که برای بیان پروتئین های نوترکیب کاربرد زیادی دارد. هدف ما در این تحقیق بیان آنتی ژن نوترکیب LLO در سویه L. lactis بود. که این کاردر ابتدا با واسطه پلاسمید pTG19-T (وکتور T/A کلونینگ) و سپس با استفاده از پلاسمید pNZ8110 که مربوط به سیستم پلاسمیدهای بیانی ترشحی مختص L. lactis می باشد، انجام گردید. ژن hly، با طراحی محل برش آنزیم های محدود کننده در دو سر ژن، وارد پلاسمید شده و پس از کلونینگ و تکثیر در E. coli MC1061 بعنوان میزبان واسط با روش الکتروپوریشن وارد L. lactis گردیده و در نهایت پروتئین LLO بیان گردید. بیان این پروتئین با استفاده از روش SDS PAGE و وسترن بلات تایید شد.
  کلیدواژگان: لیستریولیزین، Listeria monocytogenes، Lactococcus lactis، کلونینگ
 • محمد یخچالی *، پویان علیالی صفحات 73-81
  پرورش ماهی کپور نقره ای در سد حسنلو به عنوان یک منبع تامین پروتئین مطرح است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی و تنوع گونه ای آلودگی انگل های خارجی در ماهی کپور نقره ای سد حسنلو انجام شد. تعداد 140 قطعه ماهی کپور نقره ای در تابستان و پاییز سال 1394 صید گردیدند. پس از زیست سنجی، آبشش جدا گردید و کمان های آبششی از نظر آلودگی انگلی بررسی شدند. عدسی چشم، باله ها، درپوش آبشش و پوست نیز برای جداسازی و شناسایی انگل های خارجی بررسی گردیدند. نتایج این مطالعه بیانگر وقوع آلودگی در ماهی های با وزن 33/45±18/660 گرم و طول 2/5±01/37 سانتی متر بود. از آبشش ماهی کپور نقره ای، 137 قطعه آلوده به مونوژن داکتیلوژیروس (85/97 درصد) ، 119 قطعه آلوده به تک یاخته تریکودینا (85 درصد) و 14 قطعه آلوده به کوپه پودارگازیلوس (10 درصد) بودند. تنوع گونه ای مونوژن داکتیلوژیروس شامل داکتیلوژیروس نوبیلیس (28/49 درصد) ، داکتیلوژیروس آریستیکتیس (14/97 درصد) ، داکتیلوژیروس تایهوانزیس (28/34 درصد) و داکتیلوژیروس اسکریابینی (85/7 درصد) بود. عدسی چشم 92 قطعه ماهی نیز با متاسرکر ترماتود دیپلوستوموم اسپاتاسئوم (71/65 درصد) آلوده بود. ارتباط معنی داری بین فراوانی آلودگی با طول بدن و وزن ماهی های آلوده وجود داشت. آلودگی انگلی توام با دو گونه (86/12 درصد) ، سه گونه (29/49 درصد) و چهار گونه (29/4 درصد) در ماهی های تحت مطالعه ثبت گردید. آلودگی انگل خارجی در آبشش و چشم ماهی کپور نقره ای در سد حسنلو شایع بود و مطالعات تکمیلی در خصوص اثرات بیماری زایی و خسارت اقتصادی آن ها بر صنعت پرورش ماهی در منطقه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: انگل خارجی، کپور نقره ای، سد حسنلو
 • ساناز سلیمی، کوروش سروی مغانلو *، سید میثم ابطحی فروشانی، فرزانه نوری، احمد ایمانی صفحات 82-90
  مواد غذایی در معرض طیف گسترده ای از آلودگی های مایکوتوکسینی مانند آفلاتوکسین ب 1 و زیرالنون هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی همزمان آثار سموم آفلاتوکسین ب 1 و زیرالنون انجام گرفت. به این منظور 540 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین-کمان (2/0±0/3گرم) در قالب 9 تیمار متشکل از 3 سطح آفلاتوکسین ب 1 (0، 25 و ppb50) و 3 سطح زیرالنون (0، 200 و ppb 400) به مدت 30 روز پرورش یافتند. تعداد گلبول های قرمز و سفید و همچنین برخی فراسنجه های ایمنولوژیکی از جمله سطح فعالیت لیزوزیم سرم،پادتن، تکثیر لنفوسیت، مسیر فرعی کمپلمان و قدرت فاگوسیتوزی سلول های فاگوسیتیک خون محیطی (تست برداشت NR) ، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطح فعالیت لیزوزیم، پادتن و تعداد گلبول های قرمز و سفید تحت تاثیر سموم قارچی موجود در جیره های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0 < p) ، اما شاخص مسیر فرعی کمپلمان دارای اختلاف معنی دار بوده (05/0 ≥p) ، به طوری که تنها تحت تاثیر سطوح مختلف آفلاتوکسین ب 1 قرار گرفت و کم ترین میزان آن در تیمار حاوی ppb50 و بیش ترین مقدار آن در تیمار شاهد (بدون سم) مشاهده گردید. شاخص های تکثیر لنفوسیت و تست برداشت NR نشان دادند که سموم آفلاتوکسین ب 1 و زیرالنون به صورت هم افزایی بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان تاثیرگذار بوده است (05/0 ≥p) ، به طوری که کم ترین میزان آن ها نسبت به تیمار شاهد، به ترتیب در تیمار ppb 50 آفلاتوکسین ب 1 و تیمار حاوی ppb 50 آفلاتوکسین ب 1 - ppb 200 زیرالنون مشاهده گردید. وجود همزمان سموم آفلاتوکسین ب 1 و زیرالنون در جیره غذایی از طریق اثر هم افزایی موجب تضعیف سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان می گردد.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین ب 1، زیرالنون، شاخص های ایمنی، Oncorhynchus mykiss
 • تکاور محمدیان، رضا قانعی مطلق *، سید صمد حسینی، صادق رباط کریمی، مجتبی امام، نسیم علیجانی، حسن بخشی صفحات 91-105
  استفاده از ترکیبات فراسودمند مانند پروبیوتیک ها می تواند در بهبود عملکرد آبزیان موثر باشد. هدف از مطالعه حاضر تاثیر سطوح مختلف باکتری پروبیوتیکی i (La) Lactobacillus acidophilusروی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از مسمومیت با فلز سرب در جیره غذایی بوده است. تعداد 375 قطعه ماهی قزل آلا بطور تصادفی به پنج گروه در سه تکرار تقسیم شدند. گروه های یک، دو و سه به ترتیب از ابتدا تا انتهای آزمایش با جیره حاوی 106×5، 107×5 و 108×5 CFU/gr باکتری پروبیوتیکی تغذیه شدند. گروه چهارم (کنترل) در تمام دوره با جیره فاقد پروبیوتیک و بدون فلز سرب تغذیه شد. گروه پنجم به مدت 45 روز با جیره فاقد پروبیوتیک و سپس (به مدت 21 روز) همراه با تیمارهای پروبیوتیکی تا انتهای آزمایش با جیره حاوی μg/kg 500 نیترات سرب تغذیه شد. خونگیری از ماهیان در روزهای صفر، 45، 52، 59 و 66 آزمایش انجام شد. نتایج نشان داد که در گروه دو بعد از 45 روز مصرف پروبیوتیک مقادیر گلوکز، فسفر، ALP و SOD افزایش و مقادیر کلسترول و تری گلیسرید کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشته است (05/0 > p). پس از مواجهه با سرب مقادیر LDH در روز 59 و مقادیر ALP در تمامی روزها در گروه دو نسبت به گروه پنج بطور معنی داری کاهش یافت (05/0 >p). همچنین سطح آنزیم کاتالاز و SOD در گروه دو نسبت به گروه پنج در روز 66 افزایش معنی داری داشته است (05/0 > p). نتایج این مطالعه نشان داد که باکتری La بعنوان یک پروبیوتیک می تواند در بهبود شاخص های سرمی ماهی قزل آلا قبل و پس از مواجهه با فلز سرب نقش داشته باشد. همچنین غلظت 107×5 CFU/gr پروبیوتیک روی شاخص های سرمی تاثیر بهتری داشته است.
  کلیدواژگان: سرم خون، فلز سرب، قزل آلای رنگین کمان، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
 • محمد اتفاق دوست * صفحات 106-115
  در این پژوهش، میزان غلظت ده عنصر (آرسنیک، آهن، جیوه، روی، سرب، سلنیوم، کادمیوم، مس، منگنز و نیکل) در بافت خوراکی عضله 30 قطعه ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) صید شده توسط تور پرتابی سالیک از رودخانه سیاه درویشان استان گیلان در تابستان 1395، به وسیله دستگاه طیف سنجی جذب اتمی Varian مورد بررسی قرار گرفتند. مقدار پایین ترین و بالاترین تجمع عناصر به ترتیب: روی 17/30 - 75/26، آهن 27/18 - 89/16، مس 25/3 - 76/2، منگنز 15/1 - 98/0، سلنیوم 78/0 - 75/0، سرب 85/0 - 67/0، کادمیوم 29/0 - 27/0، آرسنیک 28/0 - 23/0، نیکل 21/0 - 18/0 و جیوه 096/0 - 087/0 میکروگرم بر گرم وزن خشک، مشخص گردید. با توجه به یافته های این تحقیق، میانگین غلظت تمام عناصر در بافت عضله ماهی شاه کولی به غیر از چهار عنصر منگنز (096/0 ± 045/1) ، آرسنیک (027/0 ± 262/0) ، سرب (072/0 ± 748/0) و کادمیوم (011/0 ± 284/0) ، کم تر از حد مجاز توصیه شده توسط استاندارد جهانی FAO/WHO قرار داشتند.
  کلیدواژگان: عناصر فلزي، تجمع زيستي، شاه کولي، رودخانه سياه درويشان
|
 • P. Shahbazi, M. Jahantigh *, S. Salari Pages 2-8
  Production of beta-lactamase enzyme in bacteria, especially in Escherichia coli, which is considered a common opportunistic pathogen, has caused so many problems for the treatment of diseases. This enzyme will cause the resistance to penicillin and a wide range of cephalosporins. The present research aimed to study resistance to antibacterial compounds and the frequency of blaCTX-M and blaTEM genes in E. coli isolated from randomly selected turkeys. Cloacal swab samples were provided and then they were cultured and 60 isolates of E. coli were prepared. To assess the resistance of isolated bacteria to antimicrobials, the disc diffusion method was used with nine antimicrobial paper discs, including: gentamycin, tetracycline, colistin, co-trimoxazole, norfloxacin, cefuroxime, ampicillin, neomycin, and amoxicillin. To determine the frequency of blaCTX-M and blaTEM genes, the genome of isolated bacteria was extracted using a boiling method and then it was amplified using the polymerase chain reaction (PCR). The results of this study showed that E. coli isolated from turkeys present the highest drug resistance to ampicillin (100%). The lowest drug resistance was related to gentamycin and norfloxacin (5%). The findings also indicated that the frequency of blaCTX-M and blaTEM genes among E. coli isolated from turkeys was equal to 23.3% and 16.6%, respectively. This study revealed the high incidence of drug resistance patterns and extended spectrum beta-lactamases (ESBLs) among
  E. coli strains isolated from turkeys. Therefore, food animals, like turkeys, can serve as a reservoir of antibiotic-resistant bacteria and may play a role to ESBLs transmission from poultry to human.
  Keywords: Drug resistance, Escherichia coli, ESBLs genes
 • A. Pirestani *, F. Jamali Pages 9-17
  The aim of this research was to investigate relationship between follicular and luteal ovarian cysts with blood glucose, insulin and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) in multiparous cows. In this study 40 Holstein dairy cows were divided randomly to 2 groups of follicular and luteal cysts that contain 20 cows (more than two calving), then it were collected follicular fluid and blood samples. Levels of estradiol, progesterone, insulin, IGF-1 and glucose were evaluated in follicular fluid and blood serum at the laboratory. The result of study shows the concentration of estradiol was higher significantly different (P<0.05) in the follicular cyst compared to luteal cysts and the concentration progesterone was higher significantly different (P<0.05) in the luteal cysts compared to follicular cyst in follicular fluid. The levels of insulin and IGF-1 was increase significantly different (P<0.05) in the luteal cyst compared to follicular cysts in follicular fluid. Moreover, in this study results shows that the correlation coefficients was measured of all factors in follicular fluid of luteal and follicular cysts with blood serum was non-relation and relation (just in IGF-1), respectively. Also according to measuring factors in follicular fluid of luteal & follicular cysts were significantly different at level of estradiol, insulin and IGF-1, and in the blood serum was significantly different at level of estradiol. It was concluded that formation of ovarian cysts were influence by the combination of follicular fluid, estradiol, insulin and IGF-1, especially and in the blood serum was affected estradiol too.
  Keywords: Ovarian cysts, blood glucose, insulin, IGF-1, multiparous cows
 • N. Farzin *, A. Seraj, N. Moazezi Pages 18-25
  The aim of current study was to investigate the effect of ewe’s body condition score on lamb body weights and litter size in Zel sheep. For this purpose, body condition scores of 132 ewes (50 purebred Zel ewes and 82 crossbred of Zel and Dalagh ewes) which ranged from 2 to 4 years and 34.5 to 63.5 kg were used. Body condition scores of ewes were recorded at mating. Ewes were divided into five groups with a distance of 1 unit (from 1 to 5) based on BCS. Ewes with the cores of 3 and 5 had the highest and lowest frequencies in the population, respectively. Purebred and crossbred lambs showed significant differences in body weights (from birth to weaning time) and litter size. Crossbred lambs showed higher weights at the all ages (P<0.05) and more litter size in comparison with purebred lambs. Body condition scores of ewes showed a significant effect on lambs’ body weights and litter size. Lambs of ewes with BCS 4 and 5 showed more body weights from birth to weaning. The highest rate of twinning was recorded in ewes with BCS 3 and higher. These results suggested that ewes with at the least 3 body condition scores had better productive and reproductive performance in Zel breed.
  Keywords: Body condition score, body weight, litter size, Zel breed
 • M. Moharrami *, H. Modirrousta, M. Torkaman, B. Hemmati, M. Shojaei Pages 26-33
  The virus is widely distributed and prevalent in colonies infested by the mite. Using RT-PCR based assays, the virus infections in honey bees can be detected and quantified in a rapid and accurate manner. Infected honeybees from colonies suffering with symptoms of depopulation, sudden collapse, paralysis, and varroa infestation, used in this study, originated from 23 provinces of Iran. Bee samples were collected between July - September 2011 and 2012. Altogether, samples from 156 apiaries were collected and submitted for virus screening. From each apiary, 100-500 adult worker bees were sampled. RNA extraction and RT-PCR were performed with QIAGEN kits. The primers lead to a fragment of 434 bp. The PCR products were electrophoresed in a 1.2 % agarose gel (stained with ethidium bromide). Following the RT-PCR reaction with the specific primers, out of the 156 apiaries examined, 34 (21.8 %) were infected with DWV. This is the first study of DWV detection in Iranian apiaries. We have looked into the occurrence of the DWV and identified differences in the distribution of the virus in the collected samples from different geographic regions of Iran. The spread of V. destructor has been implicated in a dramatic increase in the prevalence of DWV and it is likely that this virus will become predominant in infested areas. The role of V. destructor in DWV transmission and the appearance of wing deformities in newly emerged bees also deserve more intensive investigation.
  Keywords: Honeybee, deformed wing virus, RT-PCR, Varoa mite
 • B. Ahmadipour gounaghani * Pages 34-42
  This experiment was conducted to investigate the effects of different levels of Securigera securidaca seed powder on carcass performance, blood and serum parameters, immune system and the expression of superoxide dismutase, nitric oxide synthase and endothelin-1 genes in the right ventricle of broiler chicks grown at a height of 2150 m above sea level. The experiment was conducted in a completely randomized design with five treatments and four replications for 42 days. The experimental treatments included control group (without Securigera securidaca seed powder) and four levels of Securigera securidaca seed. The results showed that the addition of Securigera securidaca seed powder to feed increased the carcass and thigh efficiency and reduced heart efficiency and RV/TV ratio. (P<0.05). In treatments containing 3 or 4 grams of Securigera securidaca, the total protein and nitric oxide levels of serum were significantly increased, and malondialdehyde, urea and heterophile to lymphocyte ratio decreased significantly compared to the control group (P<0.05). Also, the effect of this herbal drug on the expression of right ventricle genes of the heart showed that 3 and 4 g levels of Securigera securidaca in the diet significantly increased the expression of nitric oxide synthase and superoxide dismutase genes, and a significant reduction of endothelin-1 gene expression in this tissue (P<0.05). the results of this study showed that the using of 3 or 4 (g/kg) of medicinal plant Securigera securidaca seed is effective in reducing the pulmonary hypertension in broilers by improving the antioxidant status, immunity and biochemical parameters of blood.
  Keywords: Pulmonary hypertension, Broiler chicken, Securigera securidaca, Heart failure, Gene expression
 • M. Kazemi *, E. Ibrahimi Khoram Abadi, Ameneh Eskandary Torbaghan, Reza Valizadeh Pages 43-56
  Crystal Violet is considered as a source of water pollution, therefore, An experiment was carried out to determine the effect of adding crystal violet (0, 3, 6, and 9 ppm) with different levels of sodium bentonite or melon peel ash (0, 4, and 8 mg as adsorbent) to a culture medium prepared from rumen fluid of sheep in a 4×2×3 factorial design. The effect of two adsorbents (0, 4, and 8 mg) on the removal of the violet crystal added to water (0, 3, 6, and 9 ppm) at 3 and 24 h incubation was also evaluated. The effective removal of dye was observed for above adsorbents (especially sodium bentonite). The gas production at 12 and 24 h, potential gas production as well as TVFA, NH3-N and all the fermentation parameters estimated from gas production including microbial protein yield, organic matter digestibility, net energy for lactation (NEl) and metabolism energy (ME) was decreased compared to control when the dye was added to media at 6 ppm (p<0.0001). The culture medium pH was not affected by the experimental treatments. By adding adsorbents (especially at 4%), most of gas production parameters and estimated parameters from gas production showed a significant decrease (p<0.0001). The overall results showed that the use of crystal violet even at low levels has a negative effect on fermentation activities of microorganisms in the media. Although two adsorbents led to a dye significant decrease in water, however they could not reduce the negative effects of dye in the media.
  Keywords: Crystal Violet, Dye, Water pollutant, Media, Adsorbent
 • M. Mayahi, Z. Boroomand*, M. Ghorniani Pages 57-62
  Avian influenza disease (AI) is an acute infectious disease with world-wide significance causing extensive economic losses in poultry industry. Avian influenza (AI) virus is classified in the genus influenza virus A within the family Orthomyxoviridae. AI viruses have been isolated from more than 90 species of free-living birds. The pigeon is from the family of Columbiforms, which are found in wild and domestic species of different races and With regard to free flying, they are associated with migratory birds, indigenous and industrial chickens, so it may help the transmission of AIV and its survival in nature.This study was conducted to investigate the role of wild pigeons in the spread of avian influenza viruses in the Ahvaz region, by RT-PCR.The tracheal and intestine samples were taken from the one hundred wild pigeon caught around Ahvaz in different months of the year. After extraction of RNA and cDNA production, detection of M gene of influenza A virus was performed using specific primers of M gene. In total, of these hundred pigeons examined, no positive finding was found in the M gene of 450 bp. It was concluded that pigeon approximately not play a role in spreading avian influenza viruses.
  Keywords: avian influenza virus, wild pigeons, RT- PCR, Ahvaz
 • M. Hayati, S. Hosseinzadeh *, M. Tabatabaei, S.M.H. Hosseini Pages 63-72
  The hly gene is one of the most important virulence factors of Listeria monocytogenes encoding listeriolysin O (LLO). LLO is a potent immunogenic protein eliciting both cellular and humoral immunity and has manyother functions besides hemolytic activity. This protein mediates the bacterial escape to the cytoplasm by disruption of phagosomal membrane leading to intracellular survival and proliferation of L. monocytogenes. On the other hand, Lactococcus lactis is a lactic acid bacterium which has many applications in expression of recombinant proteins. Our aim in this study was expression of recombinant LLO in L. lactis strain. Initially, the pTG19-T plasmid which is a T/A cloning vectorwas employed and then pNZ8110 was used as a Lactococcal secretional expression plasmid to clone L. monocytogenese hly gene by restriction enzymes cutting and ligation method. After cloning and propagation in E. coli MC1061 intermediate host, it was electro-transformed into L. lactis. Expression of LLO was confirmed by SDS-PAGE and western blot.
  Keywords: Listeriolysin, Listeria monocytogenese, Lactococcus lactis, cloning
 • M. Yakhchali*, P. Aliali Pages 73-81
  Silver carp fish (Hypophthalmichthys molitrix) rearing and production is a main source of protein in Hassanlu dam, West Azarbaijan Province, Iran.This study was aimed to determine prevalence and diversity of ectoparasites in silver carp of Hassanlu dam. A total number of 140 silver carp fish were randomly trapped during summer and fall 2015. Fish biometry recorded and gill was removed to examine for parasites infestation. The eye lens, fines and skin also removed and examined for ectoparasites.The findings revealed that ectoparasite infestation outbreak was in fish with 660.18±45.33 gr and 37.01±5.2 cm. Of all examined fish, 137(97.14%, monogenea), 119 (85%, protozoan),92(65.71%, digenean) and 14(10%, copepod) were respectively infested with Dactylogyrus spp., Trichodina sp., Diplostomum and Ergazilus sp. Four species of genus Dactylogyrus, i.e. D. aristicthys (97.14%); D. nobilis (49.28%); D. thaihoansis (34.28%) and D. skrjabini (7.85%) were identified. The eye lenses of fish were infested with metacercariae of Diplostomum spathaceum. The prevalence had significant association with weight and length of infested fish. Mixed infestation was found with two (12.86%), three (49.29%) and four (4.29%) parasites species. It was concluded that ectoparasite infestation was prevalent in gill and eye lenses of examined silver carp fish in Hassanlu dam and further studies recommended to evaluate infectivity and economical impacts on fish industry in the region.
  Keywords: Ectoparasite, Silver carp, Hassanlu Dam, Iran
 • S. Salimi, K. Sarvi Moghanlou*, M. Abtahi Froushani, F. Noori, A. Imani Pages 82-90
  Feeds are widely exposed to various mycotoxin contaminations including aflatoxin and zearalenone. The present study was designed to investigate the simultaneous toxic effects of aflatoxin and zearalenone. To this end, 540 rainbow trout fingerlings (3.0 ± 0.2 g) were randomly allotted to nine different experimental groups composed of three different dietary aflatoxin (0, 25 and 50 ppb) and zearalenone (0, 200 and 400 ppb) levels. The experiment lasted 30 days. Red and white blood cell counts along with some immunological indices including serum lysozyme activity, antibody, lymphocyte proliferation, complementary pathway and phagocytic intensity of peripheral blood phagocytic cells (NR assay) were investigated. Results showed that lysozyme activity, serum antibody content, red and white blood cell counts were not significantly affected by dietary mycotoxin contamination (p>0.05). However, the complementary pathway was significantly affected by dietary aflatoxin B1 content (p<0.05) and the lowest and highest activity was observed in those fish received 50 ppb and diet lacking aflatoxin contamination, respectively. Aflatoxin B1 and zearalenone interactively affected lymphocyte proliferation and NR indices (p≤ 0.05) with the lowest and highest activities were recorded in those fish fed diet containing 50 ppb aflatoxin devoid of zearalenone and diet containing 50 ppb aflatoxin and 200 ppb zearalenone, respectively. It is conceivable that simultaneous dietary contamination of aflatoxin and zearalenone attenuates immune system functioning of rainbow trout.
  Keywords: Aflatoxin B1, Zearalenone, Immune indices, Oncorhynchus mykiss
 • T. Mohammadian, R. Ghanei, Motlagh *, S.S. Hosseini, S. Robatkarimi, M. Emam, N. Alijani, H. Bakhshi Pages 91-105
  Application of functional ingredients like probiotics could be effective in promotiong of aquatic animals performance. The aim of this study was to investigate the effect of various levels of probiotic bacterium Lactobacillus acidophilus on some serum biochemical and antioxidant factors of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) following dietary lead poisoning. 375 trout fish were randomly divided into five groups in three replications. Groups 1, 2 and 3 were respectively fed with diets containing 5 × 106, 5 × 107 and 5 × 108 CFU / g probiotic bacteria from beginning to end of the experiment. Group 4 (control) was fed witha diet free of probiotic and lead. Group 5 was fed with probiotic-free diet for 45 days and then with a diet containing 500 μg / kg lead nitrate (for 21 days) to end of the experiment similar to probiotic-consuming treatments. Bleeding of fish was done on days 0, 45, 52, 59 and 66. The results showed that levels of glucose, phosphorus,ALP and SOD were significantly higher and cholesterol and triglyceride levels were significantly lower (p <0.05)in group 2 compared to control group after 45 days probiotic consumption. After lead exposure, LDH values on day 59 and ALP values in all days were significantly lower in group 2 compared to group 5 (p <0.05). Also, catalase and SOD levels were significantly higher in group 2 than group 5 on day 66 (p <0.05). The results of this study revealed that Lactobacillus acidophilus,as a probiotic,can be effective in improving the blood serum indices of trout before and after lead exposure. Also, level of 5 × 107 CFU / g of probiotic had a better effect on the serum parameters.
  Keywords: Blood serum, Lead metal, Rainbow trout, Lactobacillus acidophilus
 • M. Ettefaghdoost * Pages 106-115
  In this study, concentration of ten elements (As, Fe, Hg, Zn, Pb, Se, Cd, Cu, Mn, Ni) in the edible muscle tissue of 30 Caspian shemaya (Alburnus chalcoides) Caught with cast net in the summer of 2016 from Siah Darvishan river, Guilan province, Iran were investigated by using Varian Atomic absorption spectroscopy. The lowest and highest mean accumulation of elements were observed, as follows: Zinc 26.75 - 30.17, Iron 16.89 - 18.27, Copper 2.76 - 3.25, Manganese 0.98 - 1.15, Selenium 0.75 - 0.78, Lead 0.67 - 0.85, Cadmium 0.27 - 0.29, Arsenic 0.23 - 0.28, Nickel 0.18 - 0.21 and Mercury 0.087 - 0.096 microgram per gram dry weight, respectively. According to the results of this research, mean concentrations of all elements in the muscle tissue of Caspian shemaya, except the four elements; Manganese (1/045 ± 0/096), Arsenic (0/262 ± 0/027), Lead (0/748 ± 0/072) and Cadmium (0/284 ± 0/011) were found to be lower than recommended threshold limit value of FAO/WHO international standard.
  Keywords: Metal elements, Bioaccumulation, Caspian shemaya, Siah Darvishan River