فهرست مطالب

مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار - پیاپی 5 (پاییز 1397)

نشریه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار
پیاپی 5 (پاییز 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/10/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرتضی تهامی پورزرندی صفحه 1
  محدودیت منابع زیست محیطی و کاهش کیفیت آنها در اثر گسترش فعالیتهای تولیدی، مشکلات زیادی را برای جامعه امروز و نسل آینده بوجود می آورد. لذا ضرورت دارد تا به منظور منطقی نمودن استفاده از این منابع، از ابزارهای مختلف از جمله ابزارهای اقتصادی استفاده شود. از این رو، در حال حاضر در کشورهای مختلف جهان، کاربرد ابزارهای اقتصادی به عنوان مکمل سیاستهای حفاظت محیط زیست به شکل مولفه کلیدی و موثر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مناسب مبتنی بر بازار در این زمینه رویکرد پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) [1] می باشد. پرداخت برای خدمات اکوسیستم عبارت است از پرداخت به اقداماتی که سطح خدمات مطلوب اکوسیستم را بالا می برد. در واقع، اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف طیفی از طرحهای نوآورانه به کار می رود که درآن سرمایه گذاران و یا استفاده کنندگان از خدمات طبیعی مانند خدمات اکوسیتم ها، به ارائه دهندگان این خدمات پرداخت هایی انجام داده و از آنها حمایت مالی به عمل می آورند. این ابزار ضمن تبیین موقعیت ذینفعان و تعیین چارچوب همکاری و تقسیم وظایف بین آنها، با ایجاد ساختارهایی همچون بازار و نهاد تامین مالی، در قالب یک برنامه بلندمدت، ضامن پایداری و حفاظت از اکوسیستم های طبیعی خواهد بود. در این مطالعه، به تشریح ابعاد، چارچوب و نحوه پیاده سازی و الزامات تحقق پذیری و پایداری رویکرد PES پرداخته می شود و با استناد به تجربیات داخلی و خارجی، زمینه های کاربرد موثر این ابزار در کشور در راستای نظام مند نمودن نقش ذینفعان در حکمرانی صحیح اکوسیستم ها معرفی می گردد. اطلاعات فراهم شده در مطالعه حاضر می تواند راهنمایی برای کاربرد این ابزار در جهت حفظ و احیای اکوسیستم های طبیعی از جمله تالاب های کشور باشد.
  کلیدواژگان: اکوسیستم های طبیعی، ذینفعان، پرداخت برای خدمات اکوسیستم، ایران
 • سیده معصومه موسوی، تهمینه آرایی، آذر بابایی، مهری اردوخانی صفحه 19
  تالاب بین المللی هورالعظیم یکی از مهمترین تالاب های ایران است که در استان خوزستان در مرز با کشور عراق قرار گرفته است. در حال حاضر این تالاب به طور جدی در معرض نابودی قرار دارد، و طبق آمار ها و کارهای پژوهشی یسباری که در سال های اخیر انجام گرفته مشخص شده که تخریب هرچه بیشتر، این تالاب مهم را تبدیل به منبع تولید گرد و غبار در ایران خصوصا مناطق غربی نموده است بنابراین شناخت دقیق عوامل تهدید کننده بر اساس میزان تاثیر گذاری آنها، برای مدیریت این تالاب و همه تالاب های در معرض تهدید الزامی است. در این مقاله سعی شده است به عوامل عمده تخریب و آلودگی تالاب هورالعظیم پرداخته شود. ونتایجی که از این تحقیق بدست آمد مشخص شد با توجه به اینکه موقعیت تالاب که بروی منابع و سفره های نفتی قرار دارد،عملیات اکتشاف و بهره برداری نفت بیشترین نقش را در تخریب این تالاب داشته است که خود ناشی از خلاء های قانونی موجود در کشور بوده است در نتیجه مشکلات این تالاب را دو چندان کرده است. امید است که با اقدامات کارشناسی و به موقع در جهت حفاظت بیشتر این تالاب مهم قدم برداشت.
  کلیدواژگان: تالاب هورالعظیم، آلودگی ها، عوامل تخریب، حفاظت تالاب
 • سید محمدرضا انجوی، شانتیا قاسم زاده، هادی سالاری صفحه 27
  در سالهای اخیر، بحرانهای محیط زیستی یکی از مهمترین چالشهایی است که در قرن حاضر بشر با آن رو به روست. بسیاری از دانشمندان برای کاهش بحرانهای محیط زیستی یا پیشگیری از آنها ضرورت و لزوم برقراری ارتباط و تعامل جدید بین طبیعت و انسان، و همچنین نیاز به یک فرهنگ محیط زیستی جدید را مطرح کرده اند. پژوهش حاضر بر آن است تا فرهنگ محیط زیستی و عوامل موثر بر آن را در مجتمع تولید روی بندرعباس بررسی کند. این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایو بهره گیری از پرسشنامه انجام شده است. در مجموع، 222 پرسشنامه کامل جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرهنگ محیط زیستی با متغیرهای امکانات و خدمات ارائه شده، احساس کارآمدی و آموزش محیط زیستی رابطه ای مثبت و معنادار دارد و با متغیرهای دانش محیط زیستی و هنجار اجتماعی دارای رابطه ای غیرمعنادار است. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره بین متغیرهای مستقل و فرهنگ محیط زیستی نشان می دهد که از بین متغیرهای وارد شده در مدل، دو متغیر فرصتها و امکانات ارائه شده و احساس کارآمدی معنادار هستند.
  کلیدواژگان: محیط زیست، تولید روی بندرعباس، فرهنگ محیط زیستی، احساس کارآمدی
 • بهنام رحمانی ایوریق، احمد عباس نژاد، حمید رضاپیروان صفحه 35
  کیفیت آب در رودخانه همواره در رابطه با کاربری زمین می باشد زیرا کاربری می تواند روی مقدار و کیفیت رواناب در هنگام بارندگی و بعد از اتمام بارندگی تاثیر بگذارد. بنابراین اگر مدیریت مناسبی در حوضه صورت گیرد می تواند هزینه های پالایش را بسیار پایین بیاورد. در این مطالعه توان بالقوه رواناب جاری در سطح معدن فسفات جیرود در آلودگی رودخانه جیرود بحث بررسی شده است. این مطالعه با توجه به مجاورت معدن با رودخانه جیرود تامین کننده بخشی از آب سد لتیان که مورد استفاده مردم تهران است با اهمیت می باشد. برای بررسی این توان بالقوه پارامتر هایی نظیر BOD5، COD و فلزات را در آب پمپاژ شده از تونل به محدوده معدنی و بعد همین ویژگی ها در این آب پس از جریان در سایت معدنی و در محل ورود به رودخانه اندازه گیری شد. نتایج بررسی، افزایش تمام پارامتر های مورد سنجش را پس از جریان در محدوده معدن نشان می دهد و این امر می تواند هشداری برای این منطقه و تمام مناطق با کاربری های مشابه باشد.
  کلیدواژگان: رواناب، معدن فسفات جیرود، توان بالقوه آلودگی
 • مائده میرفتاح، هوشمند عطایی صفحه 41
  خشکسالی به عنوان بی سروصدا ترین بلایای طبیعی در مقابل سیلاب به عنوان یکی از پر صدا ترین بلایا قرار گرفته است. این درحالی است که خطر و خسارت های ناشی از خشکسالی به مراتب بیشتر از سایر بلایای طبیعی مانند: سیل ، طوفان ، آتش فشان و حتی زلزله است. این پدیده با سایر بحران های طبیعی متفاوت است، زیرا به آهستگی و در زمان نسبتا طولانی به وقوع پیوسته و در اغلب اوقات دوره تداوم آن بیش از چند سال به طول می انجامد. در این مقاله خشکسالی حوضه زاینده رود مورد بررسی قرار گرفنه است بدین جهت از آمار بارش ایستگاه سینوپتیک ورزنه به عنوان نزدیک ترین ایستگاه به منطقه مورد مطالعه ،جهت تحلیل خشکسالی از داده های بارش در دوره زمانی 1327-1384به صورت ماهانه و سالانه استفاده شده است. از روند پارامتر بارش نیز توسط آزمون ناپاارمتری من – کندال محاسبه و تحلیل انجام گرفت. نتایج نشان میدهد که بیشترین میزان بارش انجام شده در سالهای 1329-1334-1355-1359-1367-1373بوده است. از سال 1375به بعد شاهد کمترین میزان بارش طی سالهای بررسی شده هستیم و بیشترین میزان بارندگی را در ماه های فروردین و اردیبهشت مشاهده می کنیم و کمترین میزان بارش در ماه های شهریور و مرداد و مهر داشته ایم با استفاده از آزمون من کندال پارامتر بارش در مقیاس سالانه بدون روند بود و در مقیاس ماهانه در ماه های خرداد، تیر،مهر و آذر دارای روند و در سایر ماه ها فاقد روند می باشد. آثار زیان بار این حشکسالی در اثر نبود مدیریت درست و دخالت های انسانی تشدید شده که با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن اما تکرار پذیر بودن آن پیشنهاد می شود در راهبرد مدیریت منابع آب حوضه زاینده رود تجدید نظر صورت گیرد.
  کلیدواژگان: بارش، حوضه زاینده رود، خشکسالی، من کندال
 • معصومه فراستی ، عابدین توسلی، ابوالحسن فتح آبادی، عبداللطیف قلی زاده صفحه 51
  امروزه کشاورزان به دلیل کمبود منابع آبی برای آبیاری مزارع خود با مشکل مواجه هستند و برای رفع این مشکل به استفاده از منابع آبی نامتعارف مانند پساب ها روی آورده اند. از این رو در این تحقیق تاثیر آبیاری با آب رودخانه که حاوی پساب می باشد بر خصوصیات خاک مورد آزمایش قرار گرفته است. در این تحقیق در دو سال متوالی 1395 و 1396 دو مزرعه شالیزار و گل کلم که با آب رودخانه و چاه واقع در روستای زیارت آبیاری می شدند، نمونه برداری از عمق 0 تا 30 سانتی متری سطح خاک، در مراحل قبل از کاشت، کاشت، داشت و برداشت انجام شد. دو مزرعه شالیزار و گل کلم نیز که با آب چاه آبیاری می شدند به عنوان نقاط شاهد انتخاب شد. نتایج آنالیز های پارامتر های خاک نشان داد درصد کربن آلی خاک در اراضی برنج با مقدار میانگین 14/1 بیشتر از اراضی گل کلم با مقدار میانگین 01/1 و اسیدیته خاک در اراضی گل کلم با مقدار میانگین 51/7 بیشتر از اراضی برنج با میانگین 9/6 بوده است. همچنین میزان شوری خاک در صورت استفاده از آب رودخانه و چاه طی مراحل کاشت کاهش یافت. میزان ازت و پتاسیم در مزرعه برنج و در صورت استفاده از آب رودخانه، افزایش یافت. از سوی دیگر همه ی پارامتر های خاک مزرعه هایی که با آب چاه و رودخانه آبیاری شده اند با هم تفاوت معناداری داشتند. نتایج همچنین نشان داد که در مراحل مختلف کشت محصولات همه فاکتور های خاک تفاوت معناداری داشتند. همچنین مشخص شد که پارامتر های خاک مزرعه ها در سال دوم با سال اول تفاوت معناداری نداشتند.
  کلیدواژگان: برنج، پساب، خاک، کشاورزی، گل کلم
 • ندا اورک، زینب محسن پوریان صفحه 63
  مدل تخریب محیط زیست یکی از روش های ارزیابی آثار محیط زیستی است که آثار فعالیتهای انسانی را تحلیل و مقدار آن را به صورت کمی بیان میکند. این مدل در واقع یکی از انواع مدل های ریاضی است که در این بررسی برای مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه بر شهر مسجد سلیمان واقع در استان خوزستان به کار گرفته شده است. در این روش برای نمایاندن تخریب در واحدهای نشانزد (که بنا به مورد می تواند آبخیز، زیرحوزه ، شهر و شهرستان، واحد زیست محیطی، زیستگاه ها، یا شبکه باشد) از مدل های خطی استفاده می شود. برای دستیابی به این مهم، ابتدا محدوده شهرستان مسجد سلیمان به 1062 شبکه 225 هکتاری (66 سانتیمتر روی نقشه توپوگرافی 1:50000) تقسیم و سپس، بر اساس مدل تخریب ضرایب تخریب برای واحدهای شبکه محاسبه شد. آسیب پذیری اکولوژیکی با استفاده از نقشه های شیب، ارتفاع، اقلیم، حساسیت سنگ مادر به فرسایش، خطر زمین لرزه، طبقات آسیب پذیری خاک، حساسیت هیدرولوژیک، پوشش گیاهی و زیستگاه محاسبه و طبقه بندی شد. در مرحله بعد با استفاده از نقشه توپوگرافی، مشاهدات میدانی و نظرهای کارشناسان و افراد محلی، تعداد 10 عامل تخریب در منطقه شناسایی و شدت آنها تعیین گردید. تراکم فیزیولوژیک هم از تقسیم جمعیت موجود در هر شبکه کاری بر وسعت زمینهای قابل کشت در هر شبکه به دست آمد. در نهایت با استفاده از جدول نهایی تخریب و وارد کردن مشخصه های مدل در نرم افزار Excell ضریب تخریب در هر یک از شبکه های کاری مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفت. ضرایب تخریب به دست آمده برای کلیه شبکه ها، بر اساس نظریه فازی در 6 طبقه و 3 دسته طبقه بندی و شبکه ها از نظرشدت و میزان تخریب با یکدیگرمقایسه شدند. بر اساس نتایج 05/21 درصد از مساحت کل شهرستان مستعد توسعه بیشتر، 65/74 نیازمند به بازسازی و 3/4 نیازمند حفاظت شناسایی شد.
  کلیدواژگان: آثار محیط زیستی، مدل تخریب، آسیب پذیری اکولوژیکی، تراکم فیزیولوژیک، عوامل تخریب
 • قدرتاللهسیاه پور ، ندا اورک، فاطمه کریمی اورگانی، سولمازدشتی صفحه 73
  زمینه وهدف،این تحقیق، به مطالعه و بررسی ، شناسایی تاثیرات مواد بیولوژیکی بر بهداشت وسلامتی جامعه وبر آلاینده های پیرامون محیط زیست ایران ، پرداخته است. . روش تحقیق، در این پژوهش، ترکیبی از روش های آماری، توصیفی، تحلیلی،و بر ایده ها و مراحل سیستماتیک مرتب استوار است. درمورد حذف فلزات سنگین با استفاده از میکروارگانیسم هاو شرایط رشد،از پساب کارگاه سفید کاری مس، آب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب، آب جوی کنار پمپ بنزین در شهر قم و پساب حاوی سرب از فعالیت کارخانه های ذوب باطری درشهرک صنعتی قم، نمونه گیری انجام شد. با استفاده از تکنیک محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار که به آن (PDA) هم گفته می شودنمونه ها، موردسنجش قرارگرفتند. یافته ها، با بررسی نتایج به دست آمده مشخص گردید که میزان جذب سرب توسط سویه با افزایش زمان تماس از 5/0 تا 2 ساعت میزان جذب به سرعت افزایش یافت، در حالی که با طولانی شدن زمان تماس از 24-2 ساعت به تدریج بر میزان جذب افزوده می شود بنابراین با کاهش دما توانایی جذب زیستی افزایش می یابد. نتیجه گیری، مقاله حاضر به بررسی دقیق آلودگی تاثیرات مواد بیولوژیکی بر بهداشت وسلامتی جامعه وبر آلودگی محیط زیست می پردازد. باتوجه به بحران های موجود عقلانی به نظر می رسد که در سمت و سودهی برنامه های کلان محیط زیست در کشور از بیوتکنولوژی به عنوان یک پشتیبان بهره جست.
  کلیدواژگان: مواد بیولوژیکی، میکروارگانیسم، آلودگی محیط زیست
 • نظام علی وفایی، علی توحیدی صفحه 85
  یکی از معضلات اساسی در حوزه کشاورزی، تغییر کاربری اراضی است که اخیرا تشدید گردیده است. این مساله در درازمدت، روند و توازن تولید محصولات کشاورزی را مختل خواهد نمود. در این زمینه عوامل بسیاری وجود دارد که تمایل به تغییر کاربری اراضی توسط کشاورزان را تحت تاثیر قرار می دهد. دراین راستا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثرات بانک کشاورزی در تغییر کاربری اراضی زراعی شهرستان همدان به عنوان یک قطب کشاورزی است، که با مساله تغییر کاربری اراضی زراعی مواجه است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفی تحلیلی دارد. برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 300 نفر (N=300) است. با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان، نمونه آماری 150 نفر تعیین گردید که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای است که روایی آن با کسب نظر از استادان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (83/0) تایید گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل عاملی درقالب نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی، 9 عامل را به عنوان مولفه های موثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی شناسایی نمود که مهمترین آنها عبارتند از: عدم حمایت دولت، عامل اقتصادی، جغرافیایی، سیاستگذاری و برنامه ریزی. 9 عامل شناسایی شده در مجموع 704/61 % از واریانس متغیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: اراضی، اعتبارات، تغییر کاربری، کشاورزی
 • فاطمه حمید، مسعود یزدان پناه، مسعود برادران، بیژن خلیل مقدم، حسین آزادی صفحه 93
  استفاده گسترده از کود نیتروژن در سیستم های کشاورزی یکی از دلایل تولید کافی محصولات جهت حفظ تامین تقاضای مواد غذایی مرتبط با جمعیت انسانی در حال رشد می باشد. از اینرو سالانه حدود 85 تا 90 میلیون تن انواع کودهای نیتروژن به خاک اضافه می شوند. اما کاربرد ناکارآمد آن می تواند سبب اثرات منفی بر سلامت بشر، همچنین اثرات زیست محیطی و اجتماعی به همراه داشته باشد; i مهمترین مسئله ی زیست محیطی کود نیتروژن تبدیل آن به نیترواکسید (N2O) به عنوان یک گاز گلخانه ای قوی است. نیترو اکسید عامل قدرتمندی در گرم شدن کره ی زمین است. بنابراین محدود کردن انتشار نیترو اکسید از خاک های کشاورزی ممکن است توسط بهبود مدیریت کود به دست آید و هدف مدیریت کود فراهم کردن نیتروژن به اندازه ی کافی برای گیاهان و به حداکثر رساندن رشد زراعی و بازده محصول است. در این مقاله که به روش کتابخانه ای تهیه شده است، تلاش شده است ضمن بررسی اثرات کاربرد کود نیتروژن و تاثیر انسان بر چرخه ی جهانی نیتروژن، جریان انتشار نیترواکسید در کشاورزی را بیان نموده و همچنین اقدامات کاهش دهنده ی کاربرد کود نیتروژن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نیتروژن، کود معدنی، گازهای گلخانه ای، گاز نیترواکسید
|
 • Morteza Tahami Pour Zarandi Page 1
  The limitation of environmental resources and their reduction due to the expansion of production activities creates many problems for today's society and future generations. Therefore, it is necessary to use various tools, including economic instruments, in order to rationalize the use of these resources. Hence, in the various countries of the world, the use of economic instruments as complementary to environmental protection policies has been considered as a key and effective component. One of the marketbased tools in this regard is the Payment for Ecosystem Services (PES) approach. Payments for ecosystem services are payments to actions that raise the level of ecosystem services desirable . In fact, it is an expert term used to describe a range of innovative projects in which investors or users of natural services, such as ecosystem services, make payments to providers of these services and sponsor them. This tool, while clarifying the status of stakeholders and defining a framework for cooperation and the division of tasks between them, by creating structures such as the market and the financing entity, will be a guarantor of sustainability and protecting natural ecosystems in the form of a long-term plan. In this study, we outline the dimensions, framework, and implementation methods and the requirements for the realization and sustainability of the PES approach. Based on internal and external experiences, the areas of effective application of this instrument in the country in order to systematize the role of stakeholders in good governance ecosystems are introduced. The information provided in this study can be used for guidance on the use of this instrument for the preservation and revitalization of natural ecosystems, including wetlands in the country. JEL Classification: Q57, E42.
  Keywords: Natural Ecosystems, Stakeholders, Payment for Ecosystem Services, Iran
 • Behnam Rahmani Eivrigh*, Ahmad Abbasnejad, Hamid Reza Peyrowan Page 35
   Water quality in rivers is generally linked with land-use in the catchment areas that can affect the amount and quality of run-off during and following rainfall. Hence well management in catchments can reduce budget of treatment. In this research potential of run-off in Jeiroud phosphate mine on Jeiroud river pollution studied. Vicinity of this mine to the Jeiroud River (The main river of Latian Basin) is the main port of the work. To study these potential, parameters such as BOD, COD and dissolved elements measured in groundwater and in this water after flow in mining site. Results indicate increase in all measured parameters in water after flow in mining site and this can be an alarm for this area and all other area with such land-use.
  Keywords: Run-off, Jeiroud phosphate mine, Potential of pollution
 • Maedeh mirfattah , hooshmand ataei Page 41
  Droughts are considered to be the most disastrous natural disasters in the face of the flood. This is while the dangers of drought are far more than those of other natural disasters such as floods, storms, volcanoes and even earthquakes. This phenomenon differs from other natural crises because it has been slowly and relatively long, and most often it lasts more than a few years. In this paper, the drought of Zayandeh Rood Basin has been studied. In order to estimate the precipitation of synoptic station Varzaneh as the nearest station to the study area, for the analysis of drought, rainfall data was used in the period of 1327-1384, monthly and yearly. The precipitation parameter process was also calculated and analyzed by a non-parametric test-Kendall test. The results show that the highest precipitation was carried out in 1329-1334-1355-1357-1377. Since 1996, the lowest rainfall has been observed in the years studied and the highest rainfall is observed in April and April and the lowest rainfall was observed in Shahrivar, August and October. Using the Man Kandal test, the rainfall parameter was measured on a scale It was yearly without trend and it is on a monthly scale in the months of June, July, October and December, and in other months it lacks trend. The other losses of this period are due to the lack of proper management and human intervention that has been exacerbated by Considering the unpredictability but its repeatability is suggested in the water resource management strategy of the catchment area The river will be revised.
  Keywords: Precipitation, Zayandehrood Basin, Drought, Man Kendall Test
 • masumeh farasati*, Abedin Tavasoli, Hasan Fathaabadi, Mohammad Gholizadeh * Page 51
  Population growth and rising water demand make our country, which is part of the world's arid regions, on the brink of a crisis of water. Water scarcity is one of the challenges that the world faces today. Water resources constraints have attracted the attention of researchers and authorities to the fundamental use of unconventional waters such as saline water and urban and industrial wastewater. Among the low quality water sources, municipal wastewater is less expensive and considered attractive for irrigation in water-scarce regions. This wastewater is composed of 99.9% water together with small concentrations of suspended and dissolved organic and inorganic solids. It generally contains carbohydrates, lignin, fats, soaps, synthetic detergents, proteins and their decomposition products. It may also include a broad spectrum of contaminants such as macro- and micronutrients for plants, salts and specific ions, and inorganic substances, including a number of toxic elements such as heavy metals. The composition of wastewater, however, differs widely from place to place, even within a country. High energy costs, technology requirements and frequent problems with maintaining treatment plants render wastewater treatment ineffective for use in most developing countries. The results of water comparison showed nitrogen and acidity of wastewater were significantly higher than well water. The results of analysis of soil parameters showed that soil carbon in rice lands with an average value of 1.14 was higher than cauliflower with an average value of 1.01 and Soil acidity in cauliflower lands with a mean value of 51.5 was higher than rice land with an average of 6.9. On the other hand, all soil parameters of the fields that are irrigated with well water and wastewater have a significant difference. As a result, the water used to irrigate it has a direct impact on soil factors, so that soil factors in irrigated fields have higher values relative to irrigated wells. The presence of solids in sewage and municipal wastewater, by increasing organic carbon, salinity and reducing soil acidity, have caused changes in physical indices such as porosity reduction, permeability, water diffusion and water conductivity, or density increase, penetration resistance and soil density. The effect of changing the amount of these parameters on the soil is to destroy the soil structure, reduce the rate of penetration and movement of water, create runoff and soil erosion, which has an adverse effect on the plant due to reduced water holding capacity, reduced water and nutrient uptake, decreased growth And performance.
  Keywords: rice, wastewater, soil, agriculture, Brassica oleracea var. botrytis
 • Ghodratollah Siahpoor, Nada Orak , Fatemeh Karimi Orghani , Soolmaz Dashti Page 73
  The purpose of this study was to study and identify the effects of biological substances on the health and health of the community and on the pollutants surrounding the environment of Iran. The research methodology in this research is a combination of statistical, descriptive, analytical and idea methods The systematic steps are systematic. On the removal of heavy metals using microorganisms and growth conditions, from wastewater from copper whitening workshop, water entering the wastewater treatment plant, drinking water near the gas station in Qom and wastewater containing lead from the activities of melting plants in Qom industrial city, sampling Done. In addition to the microscopic microscopic microscopic examination of carbohydrate fermentation test, to determine the yeast of Saccharomyces cerevisiae, the samples were also evaluated using a Potato Dextrose Agar culture technique, also known as PDA. Findings showed that the rate of absorption of lead by strain increased contact time from 0.5 to 2 hours, while the absorption rate increased rapidly, while with prolongation of contact time from 2 to 24 hours gradually The amount of adsorption is increased, therefore, the bioavailability increases with decreasing temperature.
  Conclusion
  The present paper seeks to thoroughly investigate the impacts of biological substances on the health and environment of the community and on environmental pollution. Due to existing crisis, it seems rational that on the side of the macroeconomic programs in the country the use of biotechnology as Have a backup.
  Keywords: biological materials, microorganisms, environmental pollution