فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • یحیی صفری، محمد اسدی* ، صدف خلیجیان، محمدرضا جورسرا صفحات 9-17
  مقدمه
  امروزه کمبود پرستاران متعهد در سیستم های مراقبت سلامت سراسر دنیا عامل عمده ای است که پیامدهای مراقبت از مددجویان را به خطر می اندازد. از این رو شناسایی عوامل موثر بر افزایش تعهد سازمانی پرستاران می تواند گامی در جهت بهبود خدمات ارائه شده به بیماران باشد.
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل روابط بین حمایت سازمانی، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود، که در سال 1396 اجرا شد. جامعه آماری کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه بودند که با استناد به جدول مورگان 214 پرسشنامه جهت گردآوری داده های پژوهش به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در بین پرستاران توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) پرسشنامه اعتماد سازمانی، از کاناواتانچی و یونگجین یو (2002) و تعهد سازمانی، آلن و میر (1990) بوده اند. ضریب آلفای کرونباخ سه پرسشنامه به ترتیب فوق 0/88، 0/79، 0/82 بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که حمایت سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارند. اثر کلی حمایت سازمانی بر تعهدسازمانی 0/89 بوده است.
  نتیجه گیری
  به مدیران پرستاری و بیمارستان پیشنهاد می شود که در ایجاد جلب اعتماد سازمانی در بین پرستاران اقدامات حمایتی انجام دهند تا در نهایت تعهد ایشان افزون شود.
  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، پرستار، تعهد سازمانی، حمایت سازمانی
 • ندا گرامی نژاد، مجتبی غلامی، شهناز طبیعی، ایوب اکبری، مهدی حسینی* صفحات 18-26
  مقدمه
  رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات، ویژگی های خاصی را برای مدیران می طلبد. از جمله این خصایص می توان به هوش هیجانی مدیران اشاره کرد که جهت افزایش صلاحیت باید شناسایی و در صورت نیاز به آن ها آموزش داده شود.
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی مدیران پرستاری با صلاحیت حرفه ای مدیران پرستاری انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی توصیفی- مقطعی بر روی 105 نفر از مدیران پرستاری به روش سرشماری در بیمارستان های آموزشی استان خراسان جنوبی در سال 1395 انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه صلاحیت مدیران چیس (2010) و پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (1996) جمع آوری گردید. پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفاکرونباخ (0/84) و روایی محتوا آن به تایید کارشناسان رسیده است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS16 و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیلی (آزمون های تی تست، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون) تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره هوش هیجانی در مدیران پرستاری (94/17± 115/25) بود که نشان دهنده این است که بیشتر شرکت کنندگان به لحاظ هوش هیجانی در سطح خوبی قرار دارند و میانگین نمره صلاحیت (46/84±280/10) برآورد شد که به لحاظ صلاحیت حرفه ای، مدیران پرستاری در سطح متوسط قرار دارند. بین نمره هوش هیجانی شرکت کنندگان در پژوهش با صلاحیت آنان ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت (0/001>P).
  نتیجه گیری
  در راستای یافته ها، به سیاستگزاران پیشنهاد می شود که در انتخاب مدیران علاوه بر صلاحیت های حرفه ای آنان معیار "هوش هیجانی" را برای این پست سازمانی در نظر بگیرند. همچنین در برگزاری دوره های آموزش مداوم با این موضوع برای مدیران پرستاری همت گمارند.
  کلیدواژگان: صلاحیت حرفه ای، هوش هیجانی، مدیران پرستاری
 • زهره عالی نسب، حمید شفیع زاده* ، شیوا ممیز صفحات 27-36
  مقدمه
  سلامت سازمانی عامل مهمی در اثربخشی بیمارستان است؛ بنابراین بررسی عوامل مرتبط با سلامت سازمانی با هدف بهبود آن به معنی موفقیت سازمان در آینده است.
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی سلامت سازمانی از دیدگاه پرستاران بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه پژوهش پرستاران بخش های عمومی شاغل در بیمارستان های شهر ورامین در سال 1396 بودند که براساس جدول کرجسی و مورگان 200 پرستار با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سرمایه اجتماعی (پاژاک، 2006) ، عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، 1993) ، رفتار شهروندی سازمانی (اسمیت و همکاران، 1983) و سلامت سازمانی (هوی و فلدمن، 1987) که به طور هم زمان به پرستاران داده شد در مدت یک ماه جمع آوری و پایایی آن ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0، 89/0، 77/0 و 86/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS21 و روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل هم زمان استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد سرمایه اجتماعی (0/296=r) ، عدالت سازمانی (0/507=r) و رفتار شهروندی سازمانی (0/214=r) با سلامت سازمانی رابطه مثبت و معنی دار داشتند. همچنین متغیرهای پیش بین به طور معنی داری توانستند 6/46 درصد از سلامت سازمانی را پیش بینی کردند که سهم عدالت سازمانی بیشتر از سایر متغیرها بود (0/01>P).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از اهمیت سرمایه اجتماعی، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی سلامت سازمانی بود؛ بنابراین مدیران و مسوولان بیمارستان ها می توانند از طریق رعایت عدالت و انصاف و تقویت سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی به کمک کارگاه های آموزشی زمینه افزایش سلامت سازمانی را فراهم کنند.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، سلامت سازمانی، پرستاران
 • شهناز پولادی* ، علی بن هلال، سراج الدین گری، مرضیه محمودی صفحات 37-48
  مقدمه
  رضایتمندی از حقوق و مزایای دریافتی و چگونگی توزیع آن از مهم ترین و موثرترین ابعاد رضایت شغلی است؛ به نحوی که آثار فراوانی روی سازماندهی در نظام سلامت و کمیت و کیفیت خدمات دارند.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین آگاهی و رضایت پرستاران از پرداخت مبتنی بر عملکرد (طرح قاصدک) و رابطه آن با کیفیت مراقبت پرستاری در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1396 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی از نوع مقطعی است که بر روی 150 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به روش نمونه گیری خوشه ایبا تخصیص متناسب انجام گردید. پرسشنامه های به کارگرفته شده در این مطالعه شامل، پرسشنامه پژوهشگر ساخته روا و پایای آگاهی و رضایتمندی پرستاران از پرداخت مبتنی بر عملکرد (آلفای کرونباخ 0/862) و همچنین پرسشنامه روا و پایای (آلفای کرونباخ 0/94) کیفیت مراقبت پرستاری رضایی و همکاران (1392) است که هر دو پرسشنامه توسط پرستاران تکمیل گردیده بود و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی) و آزمون های تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی چندگانه) و در سطح معنی داری 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  پرستاران آگاهی بالایی با انحراف معیار± میانگین (12/60 ± 55/58) و رضایتمندی متوسط با انحراف معیار± میانگین (92 ± 20/10) از پرداخت مبتنی بر عملکرد داشته و همچنین مراقبت پرستاری با کیفیت بالایی (34/71 ±204/08) گزارش نمودند. بین میانگین نمره کیفیت مراقبت پرستاری در درابعاد ارتباطی و میانگین کل ابعاد با آگاهی پرستاران از پرداخت مبتنی بر عملکرد ارتباط آماری معناداری مشاهده گردید، به عبارتی افزایش آگاهی از حقوق و دستمزد باعث افزایش کیفیت مراقبت پرستاری گردیده است. لیکن بین میانگین نمره هیچ کدام از ابعاد کیفیت مراقبت پرستاری با رضایت پرستاران از پرداخت مبتنی بر عملکرد، ارتباط آماری معنی داری مشاهده نگردید (0/05>P).
  نتیجه گیری
  پرستاران مشارکت کننده در مطالعه، با وجود رضایتمندی متوسط از روش پرداخت مبتنی بر عملکرد، مراقبت پرستاری با کیفیتی را به بیماران ارائه می کردند؛ که می تواند به علت تاثیرگذاری عوامل معنوی و جایگاه بالای اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران علیرغم نامناسب بودن حقوق و مزایای دریافتی باشد
  کلیدواژگان: رضایتمندی، پرستار، پرداخت مبتنی بر عملکرد، کیفیت مراقبت پرستاری
 • ابراهیم رجاییان، حمیدرضا پیکری* ، نرگس زمانی صفحات 49-59
  مقدمه
  سازمانها برای ادامه حیات در دنیای پیچیده امروز نیاز به تغییرات اساسی دارند. فناوری های جدید اطلاعاتی می توانند از طریق ایجاد ساختارهای نوین و وظایف سازمانی جدید، به تحقق این هدف کمک کنند.
  هدف
  از این رو سازمانها به بررسی میزان و عوامل پذیرش و عدم پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های خود روی آورده اند و سعی نموده اند با درک عواملی که موجبات هر چه بیشتر پذیرش فناوری اطلاعات را فراهم می آورد زمینه انتقال، انتشار و بهره برداری از فناوری اطلاعات را در عرصه های مختلف فعالیت های سازمانی فراهم آورند.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیه پزشکان شاغل در دو بیمارستان تحت پوشش تامین اجتماعی شهر اصفهان (شریعتی و غرضی) به تعداد 260 نفر تشکیل داد، از این تعداد با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 155 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارSmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  یافته ها
  دانش استفاده از رایانه بر سادگی ادراک شده، اهمیت استاندارد سازی بر سادگی ادراک شده، اهمیت مستند سازی بر سودمندی ادراک شده، سادگی ادراک شده بر سودمندی ادراک شده، سادگی ادراک شده بر نگرش نسبت به کاربرد، سودمندی ادراک شده بر نگرش نسبت به کاربرد، نگرش نسبت به کاربرد بر قصد پذیرش تاثیرمعنادار دارد، ولیکن تاثیر اهمیت امنیت اطلاعات بر سودمندی ادراک شده مورد تایید قرار نگرفت.
  نتیجه گیری
  تعیین عوامل موثر بر قصد پذیرش فناوری اطلاعات سلامت، به منظور استفاده بهتر از خدمات فناوری اطلاعات و رضایتمندی پزشکان این حوزه، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اهمیت استاندارد سازی، اهمیت امنیت اطلاعات، اهمیت مستندسازی، دانش استفاده از رایانه، سادگی ادراک شده، سودمندی ادراک شده، قصد پذیرش، نگرش نسبت به کاربرد
 • روح انگیز محمدی خشویی، شایسته صالحی* ، نرگس سعیدیان صفحات 60-72
  مقدمه
  ایمنی بیمار زیر مجموعه ای از فرهنگ سازمانی بوده و به عنوان مجموعه ای از اولویت ها، ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای فردی و سازمانی تعریف شده که به دنبال حداقل سازی خطاها و آسیب های ناشی از فرآیند ارائه مراقبت به بیمار می باشد که از طریق مدیریت مناسب خطاها می توان در جهت بهبود فرآیندها گام برداشت.
  هدف
  این مطالعه به منظور توصیف تجارب کارکنان مراکز آموزشی درمانی از فرهنگ سازمانی ایمنی بیمار و مدیریت خطا انجام شده است.
  روش
  این پژوهش یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدار شناسی می باشد. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف متشکل از 17 نفر از کارکنان صف و ستادی ارائه دهنده خدمات سلامت در مراکز آموزشی درمانی انجام گرفته و از شرکت کننندگان مصاحبه عمیق به عمل آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش کلایزی استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها مشتمل بر 353 کد اولیه ، 14 دسته موضوعی و 7 تم اصلی با عناوین فرهنگ سازی گزارش دهی اصولی خطاها درمقابل مخفی سازی خطاها ؛ فرهنگ تنبیهی و بازرسی در مقابل فرهنگ تشویقی در برخورد با خطاها ؛ بررسی و ریشه یابی علل خطاها با رویکرد فردی در مقابل رویکرد سیستمی ؛ یادگیری سازمانی و به اشتراک گذاری تجارب خطاها؛ پایه گذاری رسالت سازمانی بر اساس رعایت استانداردهای ایمنی بیمار و اقدامات اصلاحی پیشگیرانه خطاها؛ فرهنگ کار تیمی و رعایت حقوق قانونی بیمار بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به حساسیت بیشتر و دامنه وسیع تر پیامدهای حاصله از خطا در نظام سلامت، لزوم کنترل و مدیریت آنها ضروری می باشد ؛ لذا مداخلات اصلاحی مدیران ارشد سازمان در جهت ایجاد، حفظ و ارتقاء فرهنگ گزارش دهی اصولی خطاها ، درس آموزی و به اشتراک گذاری تجارب خطاها در میان کارکنان و در نهایت توسعه فرهنگ ایمنی و بهبود کیفیت امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، ایمنی بیمار، مدیریت خطا
 • غلامحسین محمودی راد، مهدی حسینی، رضوان کاظمی مجد، علی اکبر دره کی* صفحات 73-83
  مقدمه
  استرس بالا و مواجه مکرر پرستاران با شرایط دردناک و رنج آور بیماران در محیط کار پرستاران می تواند منجر به کاهش سطح تعهد سازمانی در پرستاران گردد که می تواند زمینه ساز آسیب های روانی، پیامدهای نامطلوبی همچون افت کیفیت و برآیند مراقبت از بیماران شود. با توجه به اهمیت راهبردهای مقابله ای در تحمل شرایط دشوار، پژوهش حاضر با هدف ارتباط میان راهبردهای مقابله ای و تعهد سازمانی پرستاران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که در آن 287 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به روش سرشماری در سال 1396 وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1984) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1993) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل من ویتنی ،کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن در SPSS نسخه 16 انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره کل تعهد سازمانی پرستاران (67/9±96/45) متوسط بود. میانگین نمره کل راهبردهای مقابله ای پرستاران 15/15±107/47 بدست آمد. ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین نمره تعهد سازمانی و راهبردهای مقابله ای شرکت کنندگان در پژوهش ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد (0/001=p ،0/33 =r).
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان تعهد سازمانی، توجه بیشتر به عوامل موثر در تعهد سازمانی ضروری است. همچنین نظر به ارتباط معنی دار بین راهبردهای مقابله ای با تعهد سازمانی ، آموزش های راهکارهای تقویت راهبردهای مقابله ای در برنامه آموزشی پرستاران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، راهبردهای مقابله ای، پرستاران
|
 • Yahya Safari , Mohammad Asadi*, Sadaf Khalijian , MohammadReza Joursara Pages 9-17
  Introduction
  Today, commitment nurses in health care organizations are a vital element that they would be effect on patients. So, nursing shortage might be has negative effect on quality of care. For this reason assessing factors that effect on nurses commitment and on quality of care are important.
  Aim
  Assessing the relationship between organizational support, trust and organizational commitment in nurses who work in Kermanshah hospitals in 2017. Material & Methods: This study was descriptive that 214 nurses selected randomly based on Morgan's table. For Data gathering were used these questioners; Eisenberger & et., al (1986) for organizational support, Alen & Meyer (1990) and Kanawattanachaii & Yoo for organizational trust. Their reliability by Alpha Chronbach were 0.88, 0.82 and 0.79 representatively. For analyzing Structural Equation Modeling was used.
  Results
  Analyzing data showed that there was significant relationship between organizational support and trust with organizational commitment. General effect organizational support on commitment was 0.89.
  Conclusion
  It is recommanded to nurse managers and hospital administrators use strategies for staff support that it would be help their trust and commitment to organization.
  Keywords: clinical nurse, organizational commitment, organizational support, organizational trust
 • Neda Graminejad , Mojtaba Gholami , Shahnaz Tabiee , Ayob Akbari , Mahdi Hosseini * Pages 18-26
  Introduction
  The leadership of an organization needs specific features to adapt to changes. One of these features is nurse managers' emotional intelligence that should be identified and, if needed, learned to increase the competence of nursing managers.
  Aim
  The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence and professional competence of nursing managers. Material & Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 105 nursing managers by census method in teaching hospitals in South Khorasan Province in 2016. Data were collected through demographic information questionnaire, managers' competence questionnaire Chase(2010) and Shering (1996) questionair's for emotional intelligence. The reliability of this questionnaire has been confirmed by experts through Alpha-Cronbach's coefficient (0.84) and its content validity. Data was analyzed by SPSS software 16 using descriptive and analytical methods (t-test, analysis of variance and Pearson correlation coefficient).
  Results
  The mean score of emotional intelligence in nursing managers was (105.25 ± 17.94), which indicates that most participants are in a good level in terms of emotional intelligence and the mean score of competency (280.10 ± 46.84) As a result, nursing managers are on average. There was a significant positive correlation between the emotional intelligence score of the participants in the research with their competencies (p <0.001).
  Conclusion
  It is suggested to policy makers that they consider " emotional intelligent " as a main criteria for nurse manager selection. Also , they planning continuing education in this subject for nurse managers.
  Keywords: emotional intelligence, nursing managers, nurse, professional competence
 • Zohreh AliNasab , Hamid Shafizadeh*, Shiva Momayez Pages 27-36
  Introduction
  Organizational health is an important factor in the hospital effectiveness. Therefore, the study of factors related to organizational health with the aim of improving it means the success of the organization in the future.
  Aim
  The aimed this study was investigate the role of social capital, organizational justice and organizational citizenship behavior in predicting organizational health from nurses' viewpoints. Material & Methods: This was a cross sectional study. The research population was included public sector nurses working in the hospitals of the Varamin city in 2017 year that based on Krejcie & Morgan table 200 nurses were selected by simple randomly sampling method. Data with using the questionnaires of social capital (Pajak, 2006), organizational justice (Niehoff & Moorman, 1993), organizational citizenship behavior (Smith & et al, 1983) and organizational health (Hoy & Feldman, 1987) that were given simultaneously to nurses were collected within a month and their reliabilities estimated by Cronbach's alpha was 0/84, 0/89, 0/77 & 0/86. Data were analyzed with SPSS-19 software and by Pearson correlation and multiple regression with enter model methods.
  Results
  The results showed social capital (r=0/296), organizational justice (r=0/507) and organizational citizenship behavior (r=0/214) have a positive and significant relationship with organizational health. Also the predicted variables significantly could predict 46/6 percent of variance of organizational health that the share of organizational justice was higher than other variables (p<0/01).
  Conclusion
  The results indicated the importance of social capital, organizational justice and organizational citizenship behavior in predicting organizational health. Therefore, hospital administrators and managers can through observance of justice and fairness and enhancing the social capital and organizational citizenship behavior with workshop provide an enhancement of organizational health.
  Keywords: nurses, organizational justice, organizational citizenship behavior, organizational health, social capital
 • Shahnaz Pouladi*, Ali Benhelal , Serajaldin Gerry , Marzieh Mahmoodi Pages 37-48
  Introduction
  Satisfaction with the rights and benefits received and how it is distributed is one of the most important and most important dimensions of job satisfaction; in a way that has many effects on organization in the health system, quantity and quality.
  Aim
  The aim of this study was to determine the knowledge and satisfaction of nurses about performance based payment (Qasedak plan) and its relationship with the quality of nursing care in hospitals affiliated to Bushehr University of Medical Sciences in 2018. Material & Methods: The present study was a descriptive cross-sectional correlation study that was performed on 150 nurses working in hospitals affiliated to Bushehr University of Medical Sciences through cluster sampling with proportional allocation. The data were collected using a researcher-made questionnaire on the validity and reliability of nurses' knowledge and satisfaction from performance-based payment (Alpha Cronbach 0.862) and a valid and reliable questionnaire on nursing care quality (Alpha Cronbach 0.94) of Rezaei et al. (2013), completed by nurses. Using SPSS software version 16, descriptive statistics (mean, standard deviation and frequency) and test (Pearson correlation coefficient and multiple linear regression model) and at the significance level of 0.05 were analyzed.
  Results
  Contributing nurses had performance-based payouts, high awareness (mean 58.55), and moderate satisfaction (mean 10. 20), and provided high quality nursing care (mean 208.08). There was a significant relationship between the mean score of nursing care quality in all aspects of psychosocial, communicative and physical aspects and nurses' knowledge about performance based payment. In other words, increasing awareness has increased the quality of nursing care. However, there was not a significant relationship between the mean score of nursing care quality and nurses' satisfaction with performance based payment (p> 0.05).
  Conclusion
  Regarding the average satisfaction of performance-based payment method, nurses provided high-quality nursing care to patients, which could be due to the influence of spiritual factors and the high status of professional ethics in the performance of nurses despite the inadequacy of the salary and benefits.
  Keywords: nurse, nursing care quality, pay for performance, satisfaction
 • Ebrahim Rajaeian , Hamid Reza Peikari* Dr , Narges Zamani Dr Pages 49-59
  Introduction
  Organizations need fundamental changes to survive in today's complex world. New information technologies can help achieve this goal through the creation of new structures and new organizational tasks.
  Aim
  Therefore, organizations have investigated the extent and the factors for the acceptance and rejection of information technology in their organizations, and have tried to understand the factors that make the adoption of information technology more widely available. The field of transmission, publication and exploitation Provide information technology in a variety of organizational activities.
  Materials and Methods
  This descriptive study was of correlational type. The statistical population consisted of all physicians employed in two hospitals affiliated with the social security system of Isfahan city (Shariati and Gharzee) with 260 people. Of these, using the Cochran sample size formula , By random sampling method, proportional to volume, 155 people were selected as the statistical sample. Data were analyzed using structural equation modeling in SmartPLS software
  Results
  Knowledge of computer use on perceived simplicity, the importance of standardization on perceived simplicity, the importance of documenting perceived usefulness, perceived simplicity on perceived usefulness, perceived simplicity on attitude toward application, perceived usefulness on attitude toward To application, the attitude towards application has an impact on the intention to accept, but the effect of the importance of information security on perceived usefulness was not approved.
  Conclusion
  Determining the effective factors on the intention to adopt health information technology in order to better use of IT services and satisfaction of physicians in this field seems necessary.
  Keywords: The importance of standardization, the importance of information security, the importance of documentation, the use of computer knowledge, perceived simplicity, perceived usefulness, intent to accept, attitude towards application
 • Rouhangiz Mohammadi khoshooei , Shayesteh Salehi* , Narges Saeidian Pages 60-72
  Introduction
  Patient safety is a subset of organizational culture and is defined as a set of priorities, values, attitudes, and individual and organizational behaviors that seek to minimize the errors and damage caused by the patient's care delivery process. Through proper management errors can be taken to improve processes.
  Aim
  This study was conducted to describe the experiences of the staff of the educational centers from the organizational culture of patient safety and error management.
  Method
  This research is a qualitative study with a phenomenological approach. A goal-based sampling method consisting of 17 queuing staff and a staff member of the health services provider was conducted in intensive care centers and interviewed by the participants. For analyzing information, a colayzi method has been used. Findings: The findings include 353 primary codes,14 subject categories and 7 main themes with headings: Principle reporting of errors against misleading; Penal culture and inspection versus encouraging culture in dealing with errors; Evaluating the causes of errors with individual approach versus system approach; Organizational learning and the sharing of mistakes; Establishment of an organizational mission based on patient safety standards and preventive corrective actions; the team's working culture and respect for the patient's legal rights.
  Conclusion
  Considering the greater sensitivity and wider scope of the consequences of the error in the health system, the need for their control and management is necessary; therefore, the corrective actions of the senior managers of the organization in order to create, maintain and enhance the culture of the proper reporting of errors, lessons learned Sharing experiences of errors among employees, and ultimately developing a safety culture and improving quality are essential
  Keywords: organizational culture, patient safety, error management
 • Gholamhossein Mahmoudirad , Mahdi Hosseini , Rezvan Kazemimajd , Ali akbar Doraki * Pages 73-83
  Introduction
  High stress and frequent exposure with painful and agonizing conditions in the work environment of nurses can lead to Organizational Commitment in nurses, which can lead to mental injuries and adverse outcomes such as loss of quality and declined outcome. Given the importance of Coping Strategies in the face of adverse conditions, the aim of this study was Relationship between Coping Strategies and Organizational Commitment in Nurses.
  Materials and methods
  This research is a descriptive-analytic study in which 287 nurses working in special departments of the teaching hospitals affiliated with Birjand University of Medical Sciences were recruited by census method in 2017. Data were gathered using Lazarus – Folkman(1984) Coping Strategies Scale and Allen- Meyer(1993) Organizational Commitment Questionnaire. Descriptive and inferential statistics, i.e., Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Spearman correlation coefficient were used for data analysis through SPSS version 16.
  Results
  The average score of the nurses’ total organizational commitment was moderate (96.45 ± 9.67). The mean score of coping strategies of nurses was 107.47 ± 15.15.. Spearman correlation coefficient showed that there was a significant positive relationship between organizational commitment and coping strategies scores (p = 0.001, r = 0.33).
  Conclusion
  Considering the rate of Organizational Commitment, more attention should be directed to the factors affecting Organizational Commitment. In addition, given the significant relationship between Coping Strategies and Organizational Commitment, it is recommended to incorporate Coping Strategies -promoting strategies into the nursing curriculum
  Keywords: Organizational Commitment, Coping Strategies, Nurses